Årsregnskap 2011 Verdibanken ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011 Verdibanken ASA"

Transkript

1 Årsregnskap 2011 Verdibanken ASA

2 Årsberetning for 2011 Verdibanken ASA Året 2011 Globalt ble 2011 et svært hendelsesrikt år, preget av tsunamien i Japan, en rekke andre store og tragiske naturkatastrofer, den arabiske våren og ikke minst uroen i verdensøkonomien som en følge av den alvorlige gjeldskrisen i flere Euro-land. EU-politikerne satser på at økonomiske innstramninger og budsjettdisiplin er virkemidler som skal gjenopprette økonomisk orden over tid, men dette løser sannsynligvis ikke dagens problemer. Kutt i statsbudsjettene i nesten alle EU-land vil trolig bare forsterke den økonomiske nedturen. Økt ledighet og forsterket statsgjeldskrise kan bli konsekvensen i allerede belastede land. Situasjonen i Hellas er allerede kritisk og problemene må finne sin løsning innen kort tid dersom konkurs skal unngås. Den økonomiske krisen i verden har imidlertid ført til skjerpede krav fra EU når det gjelder europeiske bankers soliditet og likviditet. Norske banker er generelt godt kapitalisert og vil uten for store problemer kunne tilpasse seg nye rammebetingelser. For mange av de store bankene på kontinentet vil de nye krav føre til behov for en betydelig økning av egenkapitalen i årene som kommer. Året 2011 ble også et spesielt år i Norge. Det vil bli husket for tragediene som fant sted på Utøya og i Oslo sentrum 22. juli. Responsen på hendelsene viste at det bor uante kvaliteter i det norske folk. En av de unge deltakerne på Utøya uttrykte; Når det kan bo så mye hat i ett menneske. Tenk da hvor mye kjærlighet det kan bo i oss alle. Ordene vil bli stående for fremtiden. Utsikter i 2012 Den alvorlige krisen som eurolandene nå står midt oppe i vil naturligvis også påvirke Norge og vår åpne økonomi % av norsk eksport går til Europa. Redusert økonomisk aktivitet på kontinentet kan føre til redusert etterspørsel etter norske produkter og tjenester og vår eksportrettede næringsvirksomhet vil sannsynligvis etter hvert merke dette. Arbeidsledigheten vil kunne øke også i Norge, riktignok fra et svært lavt nivå. Positivt for Norge er den økte aktivitet innenfor oljesektoren som en konsekvens av store oljefunn i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den innenlandske økonomien er solid og den økte aktivitet på sokkelen forventes å bidra til en moderat vekst i bruttonasjonalproduktet i Norge også i Innenlandsk etterspørsel fra husholdningene forventes opprettholdt. Moderasjon i vårens lønnsoppgjør kan bli viktig for ikke å svekke industriens konkurranseevne. Mange tror at Norges Banks styringsrente kan bli satt ytterligere ned, kanskje så lavt som til 1-1,5 %. Rente- og pengepolitikken er landets førstelinjeforsvar mot økonomisk uro. Myndighetene er bekymret for en kommende boligboble. Så lenge renten er lav og forventes å bli det i en periode fremover og den negative ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av bolig vedvarer er det ikke usannsynlig at trykket på boligprisene fortsetter også i Det gjør det vanskelig for ungdom å komme inn på boligmarkedet. 1

3 Verdibanken tallmessig utvikling i 2011 Bankens visjon er at fokuset på ideell verdiskaping skal gjøre oss til et naturlig valg for samfunnsbevisste kunder. Banken skal være landsdekkende og tilby finansielle tjenester basert på moderne teknologi til organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Verdibanken har som ambisjon å være den beste banken for ideelle organisasjoner, verdiorienterte mennesker og verdidrevne virksomheter. Felles for disse er ønsket om å utgjøre en forskjell og bidra til å møte andres behov, gjerne i kombinasjon med egen næringsvirksomhet. Dette betegnes ofte som sosialt entreprenørskap. Tilbakemeldinger fra bankens kunder forteller at kundeservice, tilgjengelighet og hjelpsomhet møter deres forventninger. Bankens regnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Bankens drift påvirker ikke det ytre miljø. Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen NOK 1.485,5 mill, mot NOK 1.480,3 mill pr Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er NOK 1.346,2 mill pr , og utgjør 90,6 % av forvaltningskapitalen i banken. Utlån til kunder Bankens utlån utgjør NOK 1.186,2 mill. Det tilsvarer 79,9 % av forvaltningskapitalen ved årsskiftet. I løpet av året er utlånsporteføljen økt med NOK 77,3 mill. Av bankens brutto utlån (ekskl. kreditter) pr er ca. 92,4 % sikret ved pant i eiendom innenfor 80 % av antatt omsetningsverdi. Andelen av lån uten sikkerhet utgjør NOK 0,65 mill, tilsvarende 0,05 % av brutto utlån (ekskl. kreditter). Øvrige kredittengasjement, med sikkerhet utover 80 % i fast eiendom, er innvilget mot tilfredsstillende tilleggssikkerhet iht bankens kredittpolicy. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør NOK 30,9 mill eller 2,13 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,94 % i fjor. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør NOK 3,4 mill. Driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør NOK 24,6 mill. Dette er en økning på 7,2 % i forhold til i fjor, og kan henføres til en økning i lønn og pensjonskostnader, IKT-kostnader og et høyere aktivitetsnivå på markedssiden. Tap på utlån Utlån vurderes til virkelig verdi ved låneopptak og til amortisert kost ved etterfølgende verdimåling. Amortisert kost er definert som balanseført verdi ved førstegangsmåling, justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Det foretas en individuell tapsnedskrivning på utlån hvis det foreligger objektive indikasjoner på en tapshendelse. Lån nedskrives til verdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. 2

4 Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til som blant annet vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd. Banken har hatt beskjedne tapskostnader i Bankens misligholdte engasjementer er betydelig redusert i løpet av 2011, men er fremdeles høyere enn styrets målsetting. Misligholdte engasjementer er sikret ved pant i fast eiendom innenfor 60-80% av antatt markedsverdi eller på annen betryggende måte. Det er allikevel foretatt nedskrivninger for å kunne møte eventuelle tap. Et hvert misligholdt engasjement følges tett. Styret har klare forventninger til at flere av engasjementene skal kunne friskmeldes eller innfris i løpet av 2012, og følger utviklingen meget nøye. Resultat Årets resultat før skatt er på NOK 8,2 mill. Driftsresultatet av den ordinære bankdrift er NOK 9,6 mill, dvs. resultat før tap. Egenkapital Banken innfridde en fondsobligasjon på NOK 15 mill fra Statens Finansfond i august og gjennomførte samtidig en emisjon på ca. 16 mill. kr. Inklusive årets overskudd utgjør netto ansvarlig kapital ved årsskiftet NOK 129,4 mill. Verdibankens kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning var begge pr på 15,19 %. Tilsvarende kapitaldekninger var på samme tidspunkt i fjor på 15,32 %. Kjernekapitaldekningen og totalkapitaldekningen beregnes etter regler fastsatt av Finanstilsynet og baseres på risikovekting av bankens balanse. Risikostyring og tilsyn Banken følger kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner i Norge. Regelverket er på linje med tilsvarende regler i EU-landene. Formålet er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i bankene, og regelverket inneholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning. Gjennom regelverket stilles det strenge krav til bankens bedømmelse av samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofilen. Tilsynsmyndigheten overvåker og evaluerer bankens vurdering av eget kapitalbehov og tilhørende strategi for opprettholdelse av kapitalnivået. I Verdibanken er det innarbeidet gode prosesser for godkjennelse og regelmessig vurdering av retningslinjene for å påta banken risikoer og for å identifisere, styre, overvåke og kontrollere risikoer som banken er, eller kan bli eksponert for, herunder risikoer knyttet til makroøkonomiske forhold. Banken har utviklet en egen kvartalsvis risikorapport som forelegges styret og som omfatter de vesentligste sider ved bankens risikoeksponering. Revisjonsutvalg Styret i Verdibanken fungerer som bankens revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget, som ble opprettet i 2010, skal bl.a. forberede styrets oppfølging av regnskapskapsrapporteringsprosessen, gjennomgå regnskapspraksis og bankens årsrapport, overvåke systemer for intern kontroll og risikostyring, og ha løpende kontakt med bankens eksterne revisor i forbindelse med årsregnskapet. Risikovurderinger Verdibanken anser nedenstående risikoområder som vesentlige: 3

5 - Strategisk risiko - Kredittrisiko - Likviditetsrisiko - Operasjonell risiko. Strategisk risiko Med strategisk risiko forstås risikoen for at banken ikke har riktig fokusering i sin virksomhet. Manglende fokusering skal avdekkes bl.a. gjennom årlige evalueringer. Styret og adm. direktør overvåker denne risiko, og påser samtidig at banken har den nødvendige kompetanse og kapasitet. Styret er av den oppfatning at den strategiske risiko er ivaretatt. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risiko for å tape penger på utlån. Dette overvåkes løpende gjennom risikoklassifisering av utlån, misligholdsrapporter og etablerte rutiner for oppfølging av de enkelte engasjement og tiltak ved eventuelle mislighold. Alle lån klassifiseres ut fra kundens evne til å betjene lånet og tilbudt sikkerhet. Styret har sterkt fokus på kredittrisikoen og følger nøye med i utviklingen av tapsutsatte engasjementer. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Banken har en finansieringsgrad på kundeinnskudd/utlån på 113,5 %. Dette vurderes som bra, sammenlignet med snittet for norske banker. Operasjonell risiko Dette er risikoen for at det kan oppstå feil og mangler internt i banken. Risikoen følges opp gjennom bankens egne rutiner og intern kontroll. Relasjon til kundene Verdibanken skal betjene kunder over hele landet med bank- og forsikringsprodukter. Som Internettbank er det lagt til rette for at kundene på en enkel måte i stor grad skal kunne betjene seg selv via bankens Internettbaserte tjenestetilbud. Gjennom personlig kundekontakt og et høyt servicenivå skal det bygges gode og langsiktige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Bankens årlige kundeundersøkelse i 2011 gav et resultat på 76,0 % kundetilfredshet. Banken har sterke relasjoner og et utstrakt kontaktnett innen stiftermiljøet og dette anses som et klart konkurransefortrinn for jevnlig etablering av nye kundeforhold. Det legges vekt på at banken opprettholder sin sterke oppmerksomhet mot ideelle organisasjoner. Styret er av den oppfatning at Verdibankens potensial er betydelig innenfor dette markedssegmentet. Medarbeidere og organisasjon Banken er avhengig av dyktige og motiverte medarbeidere for å kunne nå sine målsettinger. Det prioriteres å gi medarbeiderne anledning til å utvikle seg gjennom faglige utfordringer i team og ved å stimulere til egenutvikling og kompetanseheving. Banken hadde ved årsskiftet 14 medarbeidere. Styrets og ledelsens oppfatning er at dette er en tilstrekkelig bemanning for å kunne møte de planlagte aktiviteter i

6 Likestilling Blant medarbeiderne totalt i banken er det god balanse mellom kjønnene, idet kvinnene representerer 8 av 14, og det gir en kvinneandel på 57 %. Det skal være likestilling blant bankens medarbeidere, og kvinner og menn skal gis like utviklingsmuligheter. Ledergruppen i banken består av 2 kvinner og 2 menn. Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer (hvorav en er personlig vararepresentant for de ansattes representant i styret). Det er i 2011 opprettholdt god balanse mellom kjønnene i tråd med gjeldende regelverk. Blant aksjonærvalgte styremedlemmer er balansen mellom kjønnene 50/50. Diskriminering I Verdibanken gjøres det ikke forskjell på ansatte, eller ved ansettelser, på grunn av nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Personaltilfredshet Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler mellom ledere og ansatte. Samtalene skal bl.a. lede til en kartlegging av den enkelte medarbeiders kompetansebehov og faglige utvikling. Arbeidsmiljøet i banken er godt, og det arbeides bl.a. med årlige undersøkelser av personaltilfredsheten. Sykefravær og fysisk arbeidsmiljø Banken har i 2011 hatt en sykefraværsprosent på 3,40 %. Det arbeides bevisst med å forebygge sykefravær. Det er etablert bedriftshelsetjeneste for bankens ansatte. Det er ikke registrert ulykker eller skader blant medarbeidere i Det fysiske arbeidsmiljøarbeidet er godt ivaretatt gjennom bl.a. systematiske vernerunder. Planer for 2012 Verdibanken har lagt opp til at 2012 skal bli et aktivt år med fortsatt høy fokus på opprettholdelse av bankens soliditet. Det er lagt opp til en moderat utlånsvekst. Det vil bli vurdert tiltak for å ytterligere å styrke bankens kjernekapital. Styret forventer en fortsatt positiv vekst i salget av selskapets forsikringsprodukter direkte og gjennom våre avtalepartnere. Gjennom utlånsvekst, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll og iverksatte aktiviteter skal bankens lønnsomhet styrkes. Lønnsomhet vil ha både styrets og ledelsens største oppmerksomhet. Banken har over tid figurert blant de beste innskuddsbankene på landsbasis og gjennom dette blitt kjent som en god og stabil tilbyder av gode rentebetingelser på innskudd for personkundemarkedet. Som forretningsbank tilbys relevante produkter for både private, organisasjoner og bedrifter. Det er bankens målsetting å opprettholde denne posisjonen som vil danne grunnlag for videre kundevekst i Bankens nye markedsstrategi, som er orientert mot å bygge verdiposisjonen gjør noe for andre, vil bli videreutviklet i De nye nettsidene, bankens blogg og aktive tilstedeværelse i sosiale medier, skal bidra til å komme i en mer aktiv dialog med eksisterende kunder, oppnå mersalg og tiltrekke nye kunder. 5

7 6

8 REGNSKAP 2011 For perioden RESULTATREGNSKAP Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.b 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter fra obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1.b 2.2 Renter på innskudd fra kunder Renter og kostnader på ansvarlig lånekapital 9.e Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Utbytte aksjer i selskap Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9.c 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjoner og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.1 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og v.p. 6.1 Netto gevinst- tap på obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og fin.deriv. 1.a Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta II NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER III SUM DRIFTSINNTEKTER

9 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv 8.a,c Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 8.a EDB-kostnader Andre administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og imm. eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.b Andre driftskostnader 10.1 Andre driftskostnader 8.a Sum andre driftskostnader IV SUM DRIFTSKOSTNADER V DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån 11.1 Netto tap på utlån 2.b VI RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat 9.b VI RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret 17 Overføring og disponering Til utbytte Til Verdifondet Overført til annen egenkapital Til udekket underskudd 0 0 8

10 BALANSEN EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før tapsnedskrivninger 2.c Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifik., obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Sertifikater og obligasjoner 3.a 0 0 Sum sertifik., oblig. o.a. rentebærende verdipapirer Aksjer (o.a. verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer i selskap Verdipapirer Sum aksjer (o.a. verdipapirer med variabel avkastning) Immaterielle eiendeler 10.1 Utsatt skattefordel 9.b Andre immaterielle eiendeler 5.b Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar 5.b Kunst Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Andre eiendeler 5.c Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 9.g 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

11 GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld 17.1 Betalbar skatt 9.b 17.2 Annen gjeld 9.f Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 18.1 Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetn. for påløpte kostnader og forpliktelser 8.e 19.1 Pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 20.1 Fondsobligasjon SF Annen fondsobligasjon 9.e Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader. Sum gjeld Egenkapital: 6.a,b 21. Innskutt egenkapital 21.1 Aksjekapital Overkursfond Udekket underskudd Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Note Poster utenom balansen: 23. Betingede forpliktelser 23.1 Garantier... 2.c

12 11 11

13 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet for Verdibanken er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Forskrift om årsoppgjør m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Endring i regnskapsprinsipp Det er ingen endringer i regnskapsprinsippene i forhold til regnskapet for Gjeld er regnskapsført til pålydende verdi. Verdipapirer er regnskapsført til laveste verdis prinsipp. Alle tall er oppgitt i hele kroner så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Årsoppgjøret omfatter perioden a Valuta Banken har ikke eiendeler i utenlandsk valuta. Banken benytter Propay-systemet i DnB NOR for grensekryssende transaksjoner. Agiotap og agiogevinst som oppstår ved betaling til utlandet inntektsføres/kostnadsføres på transaksjonstidspunktet i NOK. 1.b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte, ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyrer og provisjoner som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har pr ingen finansielle derivater. 1.c Finansiell risiko Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, kreditter/rammelån og garantier. Bankens utlånsportefølje på TNOK er fordelt med totalt 56,4 % i utlån til personmarkedet og 43,6 % til lag, organisasjoner og næring. Brutto utlån har økt med TNOK , totalt 7 % fra til , fordelt på TNOK på personmarkedet og TNOK til lag, organisasjoner og næring. I bankens kredittvurderingsprosess legges det avgjørende vekt på kundens betjeningsevne og sikkerheter. Kredittrisikoprofilen til banken ansees ikke å ha endret seg i løpet av 2011 og kredittrisikoen vurderes som moderat. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. Bankens lånekunder ønsker langsiktig finansiering, og bankens innskuddskunder ønsker i praksis på kort varsel å disponere innskudd. Banken har ved dette påtatt seg en likviditetsrisiko. Verdibanken har etablert trekkrettigheter på bankens oppgjørskonto i DNB på 30 mill. Et sentralt mål er også utviklingen i bankens netto utlåns-/innskuddssituasjon som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Disponibel likviditet ved utgangen av 2011 var på TNOK

14 som gir en total reserve på TNOK inkl trekkrettighetene i DNB. Samlet utgjør dette hhv 20,75 % og 22,97 % av totalt innskudd fra kunder på TNOK pr Innskuddsdekningen var ved utgangen av året var 113,5 % mot 121,3 % på samme tid i fjor. Bankens likviditetsrisiko anses å være lav. Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i penge- og kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Banken tilbyr ikke produkter med rentebinding verken på lån eller innskudd og har dermed ingen vesentlig renterisiko på dette området. Bankens renterisiko er i praksis begrenset til fondsobligasjonen på TNOK , som har kvartalsvis rentejustering. Markedsrisiko Kursrisiko og valutarisiko grupperes under betegnelsen markedsrisiko. Kursrisiko er risikoen for at en endring i kursene på en beholdning av verdipapirer skal gi vesentlige tap for banken. Banken har i 2011 hatt en lav eksponering mot verdipapirmarkedet og har således lav kursrisiko. Banken har ingen eiendeler i valuta og har således ingen valutarisiko. 2. UTLÅN, GARANTIER OG OVERTATTE EIENDELER 2.a Vurderingsregler Bankens utlånsportefølje vurderes til amortisert kost. Da banken ikke har utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. For øvrig legges de vurderingsprinsipper som følger av de til enhver tid gjeldende forskrifter om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, med tilhørende rundskriv, til grunn for vurdering av utlånsporteføljen. Ved førstegangs måling vurderes utlånene til virkelig verdi. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte. Ved etterfølgende måling vurderes lånene til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Effektiv rente er den rente som neddiskonter den fremtidige kontantstrømmen etter forventet levetid på lånet, til balanseført verdi. Amortisert kost er definert som balanseført verdi ved førstegangsmåling, justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanselister, overtrekkslister og gjennom generell oppfølging via risikoklassifiseringssystemet. Bankens låneengasjementer inndeles i risikoklasser etter kundens soliditet, inntjening og sikkerhet. Nedskrivning på individuelle lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas individuelt av alle utlån som anses vesentlige. Vesentlige og spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Engasjementer kategorisert med høy risiko følges tett. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det vurdert nedskrivning ved mislighold. I slike tilfeller blir nedskrivningen foretatt når misligholdet har lengre varighet enn 90 dager. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på 13

15 panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes samlede regnskapsførte verdi i balansen. Periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier, mens oppløsning gir gevinst. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. 2.b Tap på utlån og nedskrivning for tap Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske stilling innbærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Nedskrivninger på lån* = Netto tapsutsatte lån * Beløp ekskl. amortisering pr Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket Misligholdte lån Nedskrivninger på lån* = Netto misligholdte lån * Beløp ekskl. amortisering pr

16 Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivning på individuelle utlån er avsetninger til dekning av påregnelige tap som har identifisert objektive bevis for nedskrivning på balansedagen Nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning på individuelle utlån Endring i nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring av nedskrivning på individuelle utlån i perioden Andre korreksjoner i tapsavsetningene 0 = Nedskrivninger på individuelle utlån (Ekskl. amortiserte renter) +/- Amortiserte renter = Sum nedskrivninger på individuelle utlån pr inkl amortiseringer Samlede individuelle nedskrivninger for tap på lån utgjør 0,37 % av brutto utlån som er samme nivå som i Nedskrivning på grupper av utlån Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Følgelig vurderes alle utlån med unntak for de som har vært gjenstand for individuell nedskrivning. Periodens endringer på grupper av utlån 2011 Nedskrivning på grupper av utlån /- Periodens nedskrivning på grupper av utlån = Nedskrivning på grupper av utlån Samlede gruppevise nedskrivninger for tap på lån pr er 0,09 % av brutto utlån mot 0,07 % pr Periodens tap på utlån Periodens nedskrivninger på individuelle utlån* Periodens nedskrivning på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt nedskrivninger på individuelle utlån Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 301 = Periodens tapskostnader * Inklusiv amortiseringer. Amortiseringene utgjorde kr ,- pr Ikke inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån er pr kr ,-. Bankens utlånspraksis tilsier at det ikke gjennomføres refinansiering av utlån med bakgrunn i at mislighold vurderes å være nært forestående. Refinansieringer, herunder reforhandling av vilkår og øvrige endringer av engasjementer, skjer med bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger.!! 15

17 Friskmelding av engasjement skjer først når gjeldende betalingsplan blir fulgt, og når engasjementet ikke lenger blir vurdert som tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå minimum 4 måneder fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger til at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. 2.c Utlån og garantier Utlån og garantier fordelt etter geografi (TNOK) Utlån Garantier Utlån Garantier Oslo / Akershus Buskerud Østfold Hordaland Hedmark Rogaland Utland Øvrige Sum Spesifikasjon av betingede forpliktelser / garantier (TNOK) Betalingsgarantier Transportgarantier Kontraktsgarantier Sum Garantier er i all hovedsak gitt mot pant i kontantinnskudd. I noen tilfeller er også garantier innvilget mot pant i fast eiendom. 2.d Risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem. Systemet muliggjør en overvåking av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Økonomi og sikkerhet tildeles hver sin tallkarakter i bankens systemer og vekter begge 50 % av den akkumulerte risikoklasse. 16

18 Modellen baserer seg for øvrig på følgende komponenter for 3 definerte segment: Segment Vekting Definisjon av komponenter og vekt Personmarked 50 % Økonomi = Gjeldsgrad (40 %) + Brutto inntektsforhold (20 %) + Netto likviditet (40 %) 50 % Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi (100 %) Organisasjoner 50 % Økonomi = Gjeldsbetjeningsevne (40 %) + Egenkapitalandel (40 %) + Endring i driftsinntekter fra foregående år (10 %) + Interne faktorer (10 %)*) 50 % Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi (100 %) Næringsliv 50 % Økonomi = Gjeldsbetjeningsevne (40%) + Egenkapitalandel (30%) + Cashflow i % av gjeld (15 %) + Totalkapitalrentabilitet (15 %) 50 % Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi (100%) * Interne faktorer er utvikling i organisasjonens medlemsmasse, elevtall og lignende samt utvikling i inntekter fra foregående år. Akkumulert risikoklasse Med akkumulert risikoklasse menes at kundens risikoklassifisering (to tallkarakterer) omdannes til en posisjon. Den akkumulerte risikoklassifiseringen defineres med en posisjon fra A til E hvor A er best. Den akkumulerte risikoklassifiseringen (en posisjon) benyttes i bankens systemer som ledd i fullmaktskontroller, analyse av kundelønnsomhet og utvikling i porteføljen samt til risikoprising av engasjementer. Grenseverdier: Akkumulert risiko Beskrivelse Fra og med Til A = Lav risiko 1,0 1,99 B = Moderat risiko 2,0 2,99 C = Moderat risiko 3,0 3,99 D = Høy risiko 4,0 4,5 E = Høy risiko 4,5 5,0 17

19 Risikoklasser Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering trekkfasilitet* (brutto) Individuelle nedskrivn. utlån + garantier Gruppevise nedskrivn. utlån + garantier (MNOK) A = Lav risiko 338,9 302,3 0,8 0,5 356,5 310,7 B = Moderat risiko 596,1 524,6 4,6 2,8 613,9 540,2 C = Moderat risiko 185,6 190,9 1,0 5,1 197,6 196,9 D = Høy risiko 31,2 66,7 0,4 0,7 31,8 71,8 0,8 E = Høy risiko 34,4 24,5 0,3 0,0 37,7 27,4 4,0 3,3 Totalt 1.186, ,0 7,1 9, , ,0 4,0 4,1 1,1** 0,7** * Potensiell eksponering trekkfasiliteter brutto utgjør brutto engasjement, ubenyttede kredittrammer, opptjente ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner og garantier pr ** Gruppevise nedskrivninger er ikke fordelt på risikoklasser. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer og det vil normalt være relativ sammenheng mellom risikoklassifiseringen og prising av lån. De lån som har lavest rente har også normalt tilsvarende lav risiko. Pr er 78 % av engasjementene klassifisert innenfor de 2 laveste risikoklassene A og B, mot 74,6 % pr ,6 % er klassifisert i risikoklasse C mot 17,2 % pr Risikoklasse D og E, utgjør 5,5 % mot 8,2 % pr Avsetning for individuelle og gruppevise nedskrivninger for tap i 2011 er økt med 6,25 % i forhold til avsetninger for 2010 med totalt 0,3 mill inklusive gruppevise nedskrivninger mot 0,9 mill foregående år. Tapsestimatene er basert på porteføljeprognoser og bransjekunnskap. Utlån, tap på utlån og nedskrivning for tap er spesifisert på personkunder og viktige næringer i vedlegg A. 3. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE PAPIRER Banken har ingen obligasjoner, sertifikater eller andre rentebærende papirer pr AKSJER OG EIERINTERESSER Anleggsaksjer/andeler Eierandel Ant. aksjer Anskaffelses kost Balanseført verdi Norsk Mineralutvikling AS 2,1 % Banken har plassert 1,5 mill kr i valuta som har gitt en avkastning på kr. i VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER 5.a Verdsettelse Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid. Det har ikke vært foretatt endringer i avskrivningsplanene. 18

20 Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Driftsmidler og immaterielle eiendeler Maskiner/IT-utstyr og software Immateriell eiendel Inventar/innredninger Økonomisk levetid 3 år 5 år 10 år 5.b Spesifikasjon av postene Maskiner og Inventar IT-utstyr Anskaffelseskost pr Periodens tilgang Periodens avgang 0 0 = Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr = Bokført verdi pr Periodens ordinære avskrivninger Immateriell eiendel Anskaffelseskost pr Periodens tilgang 0 - Periodens avgang = Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr = Bokført verdi pr Periodens ordinære avskrivninger Det er kjøpt inn kunst til bankens lokaler for kr ,- i Investeringen er å finne blant bankens varige driftsmidler på eiendelssiden av balansen og avskrives ikke. 5.c Leie av banklokaler Verdibanken ASA har kontor i Stensberggt. 25, Holbergs Terrasse i Oslo. Det er tegnet leiekontrakt for 542 kvadratmeter med KLP Eiendom AS. Leieforholdet løper frem til , hvor banken har rett til å forlenge leieforholdet for en ny periode av fem år. 19

21 6. EGENKAPITAL 6.a Bankens egenkapital Disponering av årets overskudd har gitt følgende endringer i egenkapitalen for 2011: EGENKAPITALENDRING (TNOK) Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr 31. desember Emisjon Salg av egne aksjer Årets overskudd Balanse pr 31. desember b Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige kapital består av bankens aksjekapital, fondsobligasjoner og overkursfond. Tabellen viser bankens kapitaldekning (TNOK / %) Ansvarlig kapital: Kjernekapital: Aksjekapital Fond Fondsobligasjoner Tilleggskapital: Ansv. lån Immaterielle aktiva Sum ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Herav: 0% vekt % % % % Operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 15,19% 15,32% Kjernekapitaldekningsprosent 15,19% 15,32% Beregningsgrunnlaget for både 2010 og 2011 er basert på Basel II regelverket. 20

22 6.c Bankens 20 største aksjonærer Aksjonærer Eierandel Verdia Holding AS 18,42 % Opplysningsvesenets Fond 7,66 % Mentor Medier 7,14 % Fønix Invest AS 7,00 % Oslo Kristne Senter 6,55 % Hermon Invest AS, Hermon Forlag AS 6,09 % Credokirken 5,86 % Kjell Hande 3,50 % Ellen og Aslak Bestul 2,47 % Kristent Fellesskap Bergen 2,10 % Investor AB AS 1,87 % MP Pensjon PK 1,65 % Församlingen Arken Bibel Center 1,40 % Partsrederiet Mast ANS 1,15 % Jahr Gruppen AS 1,00 % Aktiv Invest Sør AS 0,98 % Menigheten Norge for Kristus 0,91 % Edwin Nordgarden 0,84 % Menigheten Karisma Senter 0,82 % Senterkirken Eiker 0,82 % Aksjekapitalen består av aksjer med pålydende kr 10,- pr aksje. Aksjene består av en klasse med like rettigheter. På generalforsamling gis hver aksje en stemme i henhold til de rammer som er gitt i finansinstitusjonslovgivningen. Det er ikke tildelt tegningsretter, opsjoner eller andre eierrettigheter til ansatte, styrende organer eller øvrige aksjonærer. 6.d Ledergruppens eierandel i banken Ledergruppen Eierandel Toralf Østli 0,34 % Gunn Tove Hovdegard 0,07 % Inger Solberg 0,06 % Truls Liland 0,01 % 6.e Styrets eierandel i banken Styret Eierandel Kjell Hande 3,50 % Aslak Bestul 0,86 % Terje Bergum (ansattes repr.) 0,01 % 21

23 6.f Representantskapets eierandel i banken Representantskapet Eierandel Lloyd Kleivene (Verdia Holding 100%) 18,42 % Jonny Larsen (Fønix Invest 100%) 7,00 % Svein Andersen (Hermon Forlag AS 100% og Hermon Invest AS 100%) 6,09 % Arne Lund 0,55 % David Nordby 0,41 % Vidar Jahr 0,06 % Inger Solberg 0,06 % Kjartan Håvik 0,03 % Brit-Elin Ottestad 0,03 % 7. LIKVIDITETSFORHOLD FINANSIERING 7.a Restløpetid for hovedposter Alle poster lyder på norsk valuta. Kassekreditter, byggelån og øvrige kreditter er klassifisert sammen med utlån til kunder. (TNOK) Over 5 Uten Totalt mnd mnd. mnd. år år avtalt løpetid Hovedposter i balansen: EIENDELER Innskudd i og utlån til norske finansinst Utlån til kunder Aksjer Andre verdipapirer Tapsavsetninger Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og andre eiendeler Forskuddsbet. kost / opptjente inntekter Sum balanse GJELD Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og avs Pensjonsforpliktelser Fondsobligasjon Egenkapital Sum balanse Hovedp. utenom balansen Garantier Sum utenom balansen Av totale innskudd på kr ,- utgjør innskudd med binding/avtalt løpetid kr ,-. 22

24 7.b Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser (TNOK) 0-1 mnd. 1 3 mnd mnd. 1 5 år Over 5 år Uten avtalt løpetid Uten rente ekspon Totalt Hovedposter i balansen EIENDELER Innskudd i og utlån til norske finansinst Utlån til kunder Aksjer Andre verdipapirer Tapsavsetninger Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og andre eiendeler Forskuddsbet. kost / Opptjente inntekter Sum Eiendeler GJELD OG EK Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kostn. og avs Pensjonsforpliktelse Fondsobligasjoner Egenkapital (EK) Sum Gjeld og EK Hovedp. utenom balansen Garantier Sum utenom balansen

25 8. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSMENN 8.a Spesifikasjon i henhold til resultatregnskapet Lønn mv Lønn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Øvrige sosiale kostnader Administrasjonskostnader Edb-kostnader Andre administrasjonskostnader Sum lønn og generelle adm. kostnader Eksterne kjøpte tjenester Leie av lokaler Forsikringer Prosjektkostnader EDB (avskrivninger) Prosjektkostnader FNO (avskrivninger) Revisjon og rådgivning Medlemskontingenter bankorg Øvrige kostnader Sum andre driftkostnader b Antall ansatte 2011 Antall årsverk pr ,8 Gjennomsnittlig antall årsverk i ,8 Gjennomsnittlig antall ansatte heltid 12 Gjennomsnittlig antall ansatte deltid 1,8 24

26 8.c Lønn, pensjonsforpliktelse og annen godtgjørelse Honorar Lønn Periodisert pensjonskost. Natural ytelse Ledende ansatte Adm. direktør Økonomisjef Leder dagligbank Kredittsjef Styret Kjell Hande, styrets leder Harald Solberg, nestleder (frem til ) Bjarne Rogdaberg Aslak Bestul Bente Thomassen, nestleder (fra ) Lise Graaten Ingjerd Ingeborgrud Knut Winther, ansattes repr. (frem til ) Steinar Eikeland, varamedlem Terje Bergum ansattes repr. (fra ) Kontrollkomite Asbjørn Breistein, leder Inger Anita Eggum Siw Hege Dahl Sum godtgjørelse Representantskapets medlemmer har ikke mottatt noen godtgjørelser. Revisors godtgjørelse beløper seg totalt til kr ,- eksklusiv merverdiavgift, som fordeler seg på kr ,- for revisjon, kr ,- for andre tjenester enn revisjon. Styret har vedtatt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte i Verdibanken ASA. Kort redegjørelse av innholdet: I følge forretningsbankloven er det bankens representantskap som fastsetter lønn og annen godtgjørelse til daglig leder / adm. direktør. Daglig leder / adm. direktør har fullmakt til å fastsette lønn og annen godtgjørelse til bankens ledere og øvrige ansatte. Lønn til bankens ansatte skal ved rekruttering være basert på generelle konkurransemessig vilkår i markedet. I tillegg skal lønnen følge normal utvikling i arbeidsmarkedet gjennom årlige vurderinger. Det oppmuntres til at kompetanseheving i form av kurs og/eller etterutdanning skjer blant bankens ansatte. Daglig leder / adm. direktør står fritt til å vurdere slike tiltak og inngå eventuelle avtaler med bankens ansatte i slike tilfeller, dog innenfor normalt aksepterte rammer som kan sammenlignes med andre banker. Verken ledende ansatte eller andre ansatte har bonusordninger, etterlønnsordninger eller avtale om tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i banken. 25

27 8.d Lån og sikkerhetsstillelser Lån * Sikkerhetsstillelse ** Ledende og øvrige ansatte Adm. direktør Leder dagligbank Kredittsjef Økonomisjef Øvrige ansatte Sum ansatte Styret Terje Bergum (Ansattes representant) Sum styret Representantskapet Arne Lund David Nordby Lloyd Kleivene Jonny Larsen Kjartan Håvik Brit-Elin Ottestad Vidar Jahr Inger Solberg Ingrid Øyen-Havekes Sum representantskap * Sum engasjement pr ** Sikkerhetsstillelse omfatter garantistillelser, personlig sikkerhetsstillelse (kausjon), pantsettelse og annen realsikkerhetsstillelse. Vilkår, rentesats og avdragsplan for lån til ansattes representant i styret og adm. direktør avviker ikke fra de generelle vilkår som benyttes for bankens øvrige ansatte. Lån til ansatte løper med en rentesats som er 1 prosentpoeng under ordinær kunderente. Rentesubsidieringen med dette som utgangspunkt utgjør kr ,- på årsbasis. Vilkår, rentesats og avdragsplan for lån til tillitsvalgte avviker ikke fra de generelle vilkår som benyttes for bankens øvrige kunder. Ledende ansatte i.h.t. regnskapsloven er definert til å være bankens ledergruppe. 8.e Pensjonsforpliktelser overfor tjenestemenn Banken etablerte på slutten av 2003 en kollektiv pensjonsordning for ansatte, for tiden 13 stykker, som er dekket gjennom Storebrand Livsforsikring. Forpliktelser gjennom denne ordningen dekker bankens ansatte, med unntak av en ansatt som har mindre enn 10 år igjen til avtalt pensjonsalder. For vedkommende er det tegnet obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene tilfredsstiller kravene om OTP. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Den balanseførte pensjonsforpliktelsen er nåverdien av de definerte ytelsene på 26

28 balansedatoen fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke balanseførte estimatavvik. Pensjonsforpliktelsen kalkuleres årlig av en uavhengig aktuar. Beregningene er basert på en rekke økonomiske og aktuarielle forutsetninger. Prinsippene for fastsettelsen av disse forutsetningene er nærmere beskrevet i notatet NRS (V) Pensjonsforutsetninger. Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6. De økonomiske forutsetningene skal reflektere markedets forventninger på balansedagen. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). I 2005 utarbeidet FNH nye tabeller for dødsintensitet og andre spesialelementer. Beregninger er basert på de nye dødelighetstabellene K2005. De benyttede uføreintensiteter er basert på tariff KU. Det er benyttet amortiseringsfaktor 20,00. (Forventet gjenstående tjenestetid). Størrelse på korridor er 10%. Bankens pensjonsmidler er noe mindre enn pensjonsforpliktelsene. Denne underdekningen er vist i balansen som en gjeldpost. Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 4,80 % 4,60 % Diskonteringsrente 3,90 % 3,80 % Årlig lønnsvekst 4,00 % 4,00 % Årlig økning i G (Folketrygdens grunnbeløp) 3,75 % 3,75 % Årlig regulering av pensjoner 0,70 % 0,95 % Pensjonskostnad 2011 Sikret ordning 2010 Sikret ordning Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Årets resultatføring av etimatavvik Endring arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse Ikke resultatført estimatavvik Resultatført pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser 2011 Sikret ordning 2010 Sikret ordning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført endring av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift

29 9. DIVERSE ANDRE TILLEGGSOPPLYSNINGER 9.a Skatt Skattekostnaden består av: Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i henhold til NRS(F) om resultatskatt. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Endringen i utsatt skatt er knyttet skattevirkningen av midlertidige resultatforskjeller og endring i underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel i balansen kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at selskapet i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. Banken benytter ordinær skattesats på 28 %. 9.b Skatteberegning 2011 Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Årets endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Årets grunnlag for betalbar skatt 0 Årets skattekostnad Utsatt skattefordel er balanseført. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til: Anleggsmidler Finansielle instrumenter Pensjonsforpliktelsen Sum midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (28%)

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274 Verdibanken ASA 3. kvartal 2014 1 3. kvartal 2014 I 3. kvartal har det skjedd store endringer i bankens eiersammensetning der flere av bankens tidligere største aksjonærer har solgt sine eierposter, samtidig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014 2 3 LCR LCR 4 RESULTATREGNSKAP 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 2. kvartal 2015 2. kvartal 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 88.484.637 82.837.634 171.269.237 44.518.149 42.077.758 Rentekostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014

RESULTATREGNSKAP kvartal kvartal 2014 2 3 LCR LCR 4 RESULTATREGNSKAP 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 3. kvartal 2015 3. kvartal 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 135.381.674 125.798.629 171.269.237 46.897.038 42.960.995 Rentekostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 BANK2 ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 31.12.2014 4. kvartal 2015 4. kvartal 2014 31.12.2015 Renteinntekter og lignende inntekter 182.746.591 171.269.237 47.364.916 45.470.609 182.746.591

Detaljer

Halvårsregnskap 2. kvartal 2015. Verdibanken ASA

Halvårsregnskap 2. kvartal 2015. Verdibanken ASA Halvårsregnskap 2. kvartal 2015 Verdibanken ASA 1 Oppsummering Verdibanken ASA hadde etter 1. halvår et underskudd på TNOK 2.811 etter skatt mot et overskudd på TNOK 3.099 for tilsvarende periode i 2014.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer