Halvårsregnskap 2. kvartal Verdibanken ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsregnskap 2. kvartal 2015. Verdibanken ASA"

Transkript

1 Halvårsregnskap 2. kvartal 2015 Verdibanken ASA 1

2 Oppsummering Verdibanken ASA hadde etter 1. halvår et underskudd på TNOK etter skatt mot et overskudd på TNOK for tilsvarende periode i Resultatnedgangen skyldes økte tapsavsetninger på bankens utlånsportefølje, kostnader til ekstern bistand i forbindelse med oppfølging av låneengasjementer samt svekket inntjening som følge av marginpress og stoppet inntektsføring på nedskrevne engasjementer. Bankens rentenetto har gjennom 1. halvår svekket seg og utlånsveksten har vært noe svakere en forventet. Banken har gjennom flere renteendringer styrket kundemarginen og denne økningen bidrar til å utjevne noe av effekten fra stoppet inntektsføring på misligholdte lån. Hittil i 2015 er netto utlånsvekst 7 % Andelen av lån til personmarkedet har økt samtidig som lån til bedriftsmarkedet er redusert i tråd med styrets strategi for å reduseres bankens kredittrisiko Bankens driftskostnader er i 1. halvår preget av kostnader til eksterne konsulenttjenester i forbindelse med oppfølging og avvikling av misligholdte lån, samt provisjon for formidlede lån som bidrar til økte kostnader. Resultatutvikling Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde TNOK pr mot TNOK tilsvarende periode i Rentemarginen og rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1. halvår er hhv 2,46 % og 1,63 % mot 2,54 % og 1,99 % på samme tidspunkt i fjor. Netto andre driftsinntekter utgjorde TNOK 2.000, mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes i hovedsak at bankens likviditetsreserve er redusert gjennom 1. halvår samtidig som plasseringene har oppnådd svakere avkasting som følge av en endret risikoprofil og den generelle markedssituasjonen. Sum driftskostnader utgjorde TNOK , mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Økningen på TNOK skyldes ekstraordinære kostnader til kjøpte tjenester knyttet til oppfølgingen av utfordrende engasjementer samt provisjonskostnader for lån som formidles til banken. Nedskrivninger og tap på utlån utgjorde ved utgangen av 1. halvår TNOK 3.981, mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før tap på utlån viser et resultat på TNOK 130, mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter tap før skatt viser et underskudd på TNOK mot et overskudd på TNOK samme tid i fjor. Bankens resultat preges i stor grad av opprydding i misligholdte låneengasjement og styret er ikke tilfreds med misligholdssituasjonen, spesielt innenfor bedriftsmarkedet. Styret vil vurdere tiltak for å styrke bankens inntjening. Balanseutvikling Bankens forvaltningskapital er ved utgangen av 1. halvår TNOK mot TNOK for tilsvarende periode i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 6,7 %. Hittil i 2015 er forvaltningskapitalen redusert med 10,2 %. Utlån til kunder har i 1. halvår økt med TNOK til TNOK Dette tilsvarer en økning på 7 % hittil i For tilsvarende periode i fjor ble utlånene redusert med TNOK tilsvarende en reduksjon på 6,8 %. Bankens andel av lån til personmarkedet har økt fra en andel på 58,8 % pr til 66,3 % pr Dette har medført at bankens andel av lån til nærings- og organisasjonsmarkedet er redusert fra 41,2 % til 33,7 % og risikoen i porteføljen er samlet sett redusert. Dette er i tråd med bankens risiko og vekststrategi fremover. Se for øvrig note 3. 2

3 Utviklingen pr kvartal fra samme tid i 2014 er som følger: Utlån (TNOK) Innskudd fra kunder har i 1. halvår blitt redusert med TNOK til TNOK tilsvarende en reduksjon på 12,2 %. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 1. halvår 107,3 % mot 130,7 % pr Reduksjonen i bankens innskudd er i henhold til forventningene. Bankens likviditetssituasjon er fremdeles god, og nivået på bankens overskuddslikviditet er mer normalisert. Banken har ved utgangen av 1. halvår ingen enkeltinnskudd over TNOK og andelen av innskudd over TNOK er redusert med 31,1 % i samme periode. Dette innebærer at bankens likviditetsrisiko er betydelig redusert. Utviklingen pr kvartal fra samme tid i 2014 er som følger: Innskudd (TNOK) Risiko og tap I forbindelse med den pågående porteføljegjennomgangen av bankens næringsengasjementer og misligholdte lån er det avdekket behov for nye tapsføringer i 2. kvartal. Tap på utlån ved utgangen av 1. halvår stammer både fra konstaterte tap i forbindelse med underdekning fra salg av eiendommer på tvangssalg samt økning i avsetninger på enkelte engasjementer. Lån til personmarkedet med pant i bolig har økt med 20,1 % i 1. halvår samtidig som lån til bedrifter er redusert med 12,4 %. Utviklingen er i tråd med styrets fastsatte strategi og vekstplaner. Banken har kun 0,03 % av porteføljen i lån uten sikkerhet. I personmarkedsporteføljen utgjorde misligholdet 0,76 % pr Bankens kredittrisiko er i all hovedsak knyttet til bedriftsporteføljen der 17,43 % av porteføljen er i mislighold. Dette er i all hovedsak knyttet opp i mot 4 låneengasjementer der banken har tatt nedskrivninger. Banken har en svært tett oppfølging av disse engasjementene og får i tillegg ekstern bistand. Avviklingen av enkelte misligholdte låneengasjement har likevel tatt noe mer tid enn tidligere forutsatt. Risikoen for tap i utlånsporteføljen er derfor i det vesentligste knyttet til bedriftsmarkedet. Det er lavt tilsig av nye mislighold og mislighold fra dager er i samme periode redusert med 75 % fra TNOK til TNOK Dette knytter seg i hovedsak til mindre uvesentlige restanser og overtrekk. Styret konstaterer at misligholdet er på et meget høyt nivå, men vurderer at de gjennomførte tapsvurderingene både på individuelt og gruppenivå er tilstrekkelig ved utgangen av 1. halvår. Det vises for øvrig til note 2. Likviditet Bankens overskuddslikviditet er redusert i 1. halvår 2015 fra TNOK pr til TNOK pr Innskuddene er hittil i 2015 redusert i henhold til forventningene. Bankens likviditetssituasjon er fremdeles god og innskuddsdekningen ligger over styrets fastsatte minimumsmål. Banken oppfyller alle krav fra offentlige myndigheter. 3

4 TNOK Brutto utlån, Innskudd og Likviditet Brutto utlån Innskudd Likviditet Kapitaldekning Ansvarlig kapital utgjorde TNOK pr hensyntatt periodens underskudd. Ren kjernekapitaldekning utgjorde dermed 15,71 % og kjernekapitaldekningen 16,60 %, mens den på samme tidspunkt i fjor var på hhv 13,73 % og 14,86 %. Pr var ren kjernekapitaldekning på 15,93 % og kjernekapitaldekningen 17,18 %. Det vises for øvrig til note 4. Utsikter for resten av 2015 Resultatet for 1. halvår 2015 er svakere enn forventet, og banken opplever et sterkt marginpress på bankens utlån. Bankens nedskrivningsnivå økte betydelig i 4. kvartal 2014, men er noe redusert som følge av enkelte konstateringer i 1. halvår Tapsnedskrivningene har medført en reduksjon i renteinntekter fra nedskrevne lån. Selv om arbeidet med oppfølging av misligholdte og utfordrende engasjementer er styrket er det fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte engasjementer, noe som kan føre til ytterligere tap i Styret forventer et svakt resultat for Gjennom å øke andelen av lån til personmarkedet og samtidig redusere lån til næring vil bankens kredittrisiko reduseres gjennom året i tråd med vedtatt strategi. Nøkkeltall (annualisert) Kostnader i % av inntekter 99 % 65 % 70 % Kostnadsvekst siste 12 mnd. 19 % - 16 % - 12 % Rentenetto i % av GFK justert for inntekter fra pengemarkedsfond 1,8 % 2,29 % 2,13 % Resultatført tap i % av utlån 0,34 % 0,18 % 1,5 % Innskuddsdekning 107,3 % 115,3 % 130,7 % Soliditet inkl. årets overskudd 8,79 % 8,20 % 8,13 % Kapital/Kjernekapitaldekning 16,60 % 14,86 % 17,18 % Ren kjernekapitaldekning 15,71 % 13,73 % 15,93 % LCR 61 % 182 % 212 % 4

5 Resultatregnskapet Resultatregnskap (TNOK) 1. halvår halvår kvartal kvartal 2014 Året 2014 Rente og provisjonsinntekter Rente og provisjonskostnader Rentenetto Utbytte og andre inntekter Andre provisjonsinntekter Andre provisjonskostnader Netto verdiendringer og gev./tap val Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån (nedskrivninger) Nedskrivning aksjer Resultat av ordinær drift Skatt på ordinært resultat Perioderesultat Balansen Eiendeler (TNOK) Året 2014 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

6 Gjeld og egenkapital (TNOK) Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Året 2014 Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Fondsobligasjoner Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen

7 Noter til halvårsregnskapet 2. kvartal 2015 Note 1 Generelle regnskapsprinsipper Bankens delårsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for forretningsbanker og god regnskapsskikk. Det er ikke foretatt endringer av regnskapsprinsippene siden årsregnskapet for Delårsregnskapet for 1. halvår 2015 er ikke revidert. Note 2 Spesifikasjon av tap på utlån Vurderingsregler Bankens utlånsportefølje vurderes til amortisert kost. Da banken ikke har utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. For øvrig legges de vurderingsprinsipper som følger av de til enhver tid gjeldende forskrifter om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, med tilhørende rundskriv, til grunn for vurdering av utlånsporteføljen. Ved førstegangs måling vurderes bankens utlån til virkelig verdi. Gebyrer, provisjoner og lignende som belastes kunden ved låneopptak inntektsføres direkte, i den grad inntektene er knyttet til direkte interne administrative kostnader. Amortisert kost er anskaffelseskostnad med fradrag for betalt avdrag på hovedstol og eventuelle nedskrivninger for tap. Alle engasjementer blir fulgt opp ved løpende oppfølging av restanse- og overtrekkslister samt gjennom generell oppfølging via bankens risikoklassifiseringssystem. Bankens låneengasjementer vurderes og inndeles etter risikoklasser for økonomi, sikkerheter og akkumulert risikoklasse. Nedskrivning på individuelle lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med effektiv rente. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas individuelt av alle utlån som anses vesentlige. Alle kredittengasjementer, herunder misligholdte og andre spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Engasjementer kategorisert med høy risiko følges tett. Dersom det avdekkes at sikkerhetene åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det fortløpende vurdert nedskrivning samt iverksettelse av tiltak for å redusere bankens risiko. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på beregnet sannsynlig tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes samlede regnskapsførte verdi i balansen. Periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier, mens oppløsning gir gevinst. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Banken har pr ingen overtatte eiendeler i balansen. Banken har opprettet et datterselskap knyttet til overtakelse av et utviklingsprosjekt. Da dette er i midlertidig eie er ikke datterselskapet konsolidert. 7

8 Tapsutsatte lån Banken vurderer kvartalsvis utlåns- og garantiporteføljen for å identifisere ikke misligholdte engasjementer der tap kan påregnes som følge av nedsatt betjeningsevne hos kunden eller redusert verdi av bankens sikkerheter. Avdekker gjennomgangen risiko for tap resultatføres tapet som individuell nedskrivning. Tapsutsatte engasjementer (TNOK) Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Misligholdte engasjementer (TNOK) Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivning på individuelle utlån er avsetninger til dekning av påregnelige tap som har identifisert objektive bevis for nedskrivning på balansedagen. Nedskrivninger på individuelle utlån (TNOK) kvartal 1. kvartal Individuelle nedskrivninger IB Konstaterte tap dekket av tidligere tapsnedskrivning Økning i tapsnedskrivning på engasjement med tidligere spesifisert tapsnedskrivning Tapsnedskrivning på engasjementer uten tidligere spesifisert tapsnedskrivning Reduksjon i tidligere års tapsnedskrivninger (tilbakeføringer) Nedskrivninger på individuelle utlån (Ekskl. amortiserte renter) Amortiserte renter Sum nedskrivninger på individuelle utlån inkl amortiseringer Nedskrivninger på grupper av utlån Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Følgelig vurderes alle utlån med unntak for de som har vært gjenstand for individuell nedskrivning. Nedskrivninger på grupper av utlån (TNOK) 2. kvartal 1. kvartal Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån

9 Periodens tap på utlån Tapskostnader utlån og garantier (TNOK) 2. kvartal 1. kvartal Periodens nedskrivninger på individuelle utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån utgjorde pr TNOK Ikke inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån utgjorde pr TNOK Note 3 Utlån til kunder fordelt på sektor og næringer Utlån fordelt på næringer (TNOK) Ingen næring, personmarked og utland Næringsengasjement Næring spes. på bransjer/næringer: Primærnæringer Industri El-,gass-,damp- m.m Utvikling av byggeprosjekter Bygge-/anleggsvirksomhet Varehandel, rep.motorvogner Overnattings- og serv.virk Informasjon og komm Omsetning/drift fast eiendom Faglig og fin.tjenesteyting Tjenesteytende næringer ellers Sum næringseng. (Bransjefordelt):

10 Note 4 Kapitaldekning Kapitaldekning Innbetalt aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Overfinansiert pensjonsforpliktelse Andre fradrag Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner/hybridkapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Fradrag i tilleggskapital Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Engasjementskategorier Stater Lokal regional myndighet Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pantesikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst CVA tillegg Beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning 15,71 % 13,73 % 15,93 % Kjernekapitaldekning 16,60 % 14,86 % 17,18 % 10

11 Note 5 Forfallsstruktur Restløpetid for hovedposter (TNOK) 0 1 mnd 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten avtalt løpetid Totalt Hovedposter i balansen: EIENDELER Innskudd i og utlån til norske fin.instit Utlån til kunder Aksjer Andre verdipapirer Tapsavsetninger Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og andre eiendeler Forskuddsbet. kost / opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kost. og avsetn Pensjonsforpliktelser 0 0 Fondsobligasjon Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

12 Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser (TNOK) 0 1 mnd 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten avtalt løpetid Uten rente eksp. Totalt Hovedposter i balansen: EIENDELER Innskudd i og utlån til norske fin.instit Utlån til kunder Aksjer Andre verdipapirer Tapsavsetninger Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og andre eiendeler Forskuddsbet. kost / opptjente inntekter SUM EIENDELER Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kost. og avsetn Pensjonsforpliktelser 0 0 Fondsobligasjon Egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 14. august 2015 I styret for Verdibanken ASA: Helge Dalen Anlaug Johansen Ola H. Grytten Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Anne Mina Skjønberg Styremedlem Brit-Elin Ottestad Styremedlem (ansattes repr.) Per Morten Ødegaard Adm. direktør 12

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no Verdibanken ASA Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo www.verdibanken.no 1 Innhold Side Styrets årsberetning for 2009 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 11 Gjeld og egenkaptital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer