. PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ". PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det"

Transkript

1 Aksjonrerene i Pareto ShippingKapital AS 8. november 20ll FUSJON AV PARETOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto ShippingKapital AS (PSK) med tilhsrende vedlegg. Generalforsamlingen skal behandle foreslitt fusjon med de ovrige selskaper som ligger i strukturene under Pareto World Wide Shipping AS (PWWS) og Pareto World Wide Shipping II AS (PWWS D. PSK ble i sin tid etablert for i investere i PWWS som et ledd i kapitalinnhentingen til dette selskapet. Form&let med fusjonen er fl skape en slagkraftig og kostnadseffektiv enhet med en enkel struktur som gavner aksjonrerene i form av mer effektiv portefoljeforvaltning, lavere kostnader og bedre likviditet i annehandsmarkedet for selskapenes aksjer. Mer spesifikt er det folgende fordeler ved fusjonen:. PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det gj elder portefolj e, eierstrukturer og honorarer.. 630/o av prosjektene i PWWS og PWWS II er felles prosjekter. Disse kan forvaltes mer effektivt gjennom dn beslutningstager, blant annet vil mer konsentrerte eierandeler kunne oke den strategiske verdien av posisjonene og siledes realisasjonspotensialet.. De avige 37% av prosjektene vil innebrere en bredere risikospredning for aksjonrerene enn det som er tilfellet i dagens struktur.. Reduksjonen i antall forvaltningsnivler og i kompleksiteten i strukturen vil redusere kostnadene for investorene. Dette vil bidra til akl flrlig avkastning.. Kapitalbuffere og skatteposisjoner vil kunne utnyttes mer effektivt i en samlet struktur enn tilfellet er idag. Dette vil bidra til okt irlig avkastning.. Det vil bli dn aksjeklasse i et felles selskap med verdijustert egenkapital pi nermere NOK 1,3 mrd. Dette vil virke positivt p& likviditeten og prisingen av selskapets aksjer. I dag er eierskapet spredt pi 6 ulike eierstrukturer, hvilket ikke er hensiktsmessig.. Fusjonen gjennomfsres med skattemessig kontinuitet. Samlet sett antar man at en fusjon vil medfore vesentlige fordeler for aksjonrerene i forhold til dagens situasjon, uavhengig av hvilken avkastningsforventning man legger til grunn. Fusjonen er anbefalt av Styret i PSK og antas gjennomfort tidlig i2012. Pi neste side folger en grafisk illustrasjon av fusjonen. Vi h6per at den forklarer prosessen pfr en enkel mite. Eventuelle sporsmil kan rettes til undertegnede (tlf ) eller Patrick Kartevoll ( ), eventuelt til den relevante kunderidgiver/megler. Aksjonerer som ikke har anledning til h mate personlig, bes fflle ut vedlagte fullmakt til Patrick Kartevoll for hmste og stemme pi generalforsamlingen i.h.t. fusjonsforslaget. Med vennlig hilsen Kapitalforvalter, Pareto Project Finance AS L Vl 0l.ll.ll

2 GRAF'ISK ILLUSTRASJON AV FUSJONEN Enkel struktur, en aksjeklasse Komplisertog dyrt 4 eierstrukturer PWWS (VEK- NoK 1 mrd) Di rekte aksionarer 1 00,6 I PSK 580/o I PPN SI 2006 OptimumSl 12% PWWS lr (VEK - NOK 0,3 mrd) Direkte aksjonerer 2 1 o/o PSK il 7906 Komplisert og dyrt 2 eierstrukturer ET IE Portefalje Portefolje IE J Fusjonert portefolje En portefolje Mye felles prosjekter Verdiiustert Eeenkapital (VEK) per : NOK 74 per aksie Verdiuwikline Pareto Shipoinekapital AS (basis VEK per ) Verdiutvikling (inkl. utbytte) 0.0% Siden! I Siden 3!.L2.AO I Siden Siden L 26sO465 Vl 0l.l1.ll

3

4

5

6 FULLMAKT Pareto World Wide Shipping II AS, Pareto ShippingKapital AS, Pareto ShippingKapital II AS, PPN Shippinginvest I AS og Optimum SkipsInvest I AS (som overdragende selskaper) skal fusjoneres med Pareto World Wide Shipping AS ("PWWS") (som overtakende selskap) ("Fusjonen"). ("Fullmaktsgiver") har mottatt og gjennomgått innkalling til generalforsamling i Pareto ShippingKapital AS ("Selskapet") datert 8. november 2011, fusjonsplanen, styrets rapport om og redegjørelse for Fusjonen (inkludert revisors bekreftelse) samt avtaleverk tilknyttet PWWS, jf Vedlegg 1 til denne fullmakten, herunder bytteforholdet og virkningene av Fusjonen samt andre forhold knyttet til gjennomføring av Fusjonen som nevnt i fusjonsplanen punkt 5. Fullmaktsgiver gir herved Patrick Kartevoll og den han måtte utpeke (uansett "Fullmektigen") fullmakt til hver for seg å representere, møte og avgi stemme på vegne av Fullmaktsgiver på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet som skal avholdes den 23. november 2011, eller på et senere tidspunkt dersom generalforsamlingen utsettes, herunder, men ikke begrenset til å; (i) (ii) stemme for godkjennelse av fusjonsplanen samt øvrige beslutninger som er foreslått vedtatt på generalforsamlingen, jf Vedlegg 1; og foreta alle andre handlinger som Fullmektigen anser er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre Fusjonen. Fullmaktsgiver skal holde Fullmektigen skadesløs mot ethvert krav og tap og enhver utgift som måtte følge av, eller oppstå i forbindelse med, Fullmektigens bruk, eller påståtte bruk, av denne fullmakt. Skadesløsholdelsen gjelder ikke ved forsettlig eller grovt uaktsomt misbruk av fullmakten. Fullmakten reguleres av norsk rett. Oslo, 2011 Signatur (Navn i blokkbokstaver) Vedlegg 1: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Pareto ShippingKapital AS datert 8. november 2011, inkludert vedlegg. L_ _V

7 FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP OG PARETO WORLD WIDE SHIPPING II AS, PARETO SHIPPINGKAPITAL AS, PARETO SHIPPINGKAPITAL II AS, PPN SHIPPINGINVEST I AS OG OPTIMUM SKIPSINVEST I AS SOM OVERDRAGENDE SELSKAP DATERT 3. NOVEMBER 2011 L_ _V

8 2/17 Styrene i Pareto World Wide Shipping AS, Pareto World Wide Shipping II AS, Pareto ShippingKapital AS, Pareto ShippingKapital II AS, PPN Shippinginvest I AS og Optimum SkipsInvest I AS er i dag blitt enige om å anbefale at selskapene fusjoneres på basis av følgende forslag til fusjonsplan ( Fusjonsplanen ): 1 FUSJON Pareto World Wide Shipping AS ("PWWS"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: og Pareto World Wide Shipping II AS ( PWWS II ), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; Pareto ShippingKapital AS ("PSK"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; Pareto ShippingKapital II AS ("PSK II"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; PPN Shippinginvest I AS ("PPN"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; og Optimum SkipsInvest I AS ("Optimum"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: (PWWS II, PSK, PSK II, PPN og Optimum samlet "Overdragende Selskap", og PWWS og Overdragende Selskap samlet ( Partene ) fusjoneres, med PWWS som det overtakende selskap, ved at Overdragende Selskap overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til PWWS mot at aksjonærene i Overdragende Selskap mottar fusjonsvederlag i form av aksjer i PWWS. Overdragende Selskap oppløses ved fusjonen. 2 GJENNOMFØRING AV FUSJONEN, ÅPNINGSBALANSE, TIDSPUNKTET, FORVALTNING M.V. 2.1 Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Overdragende Selskap anses overført til PWWS med selskapsrettslig virkning fra det tidspunkt fristen i aksjeloven (1) er utløpt og melding om ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret i henhold til aksjeloven Det antas at dette vil skje ca. februar Fusjonen skal ha regnskapsmessig virkning fra og med tidspunktet for generalforsamlingene for de respektive selskap som skal vedta fusjonen, tentativt 22. november Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap pr. 30. september 2011 fremgår av vedlegg 1 til denne Fusjonsplanen. L_ _V

9 3/17 Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Overdragende Selskap til PWWS skjer regnskapsmessig som transaksjon, hvilket innebærer at eiendelene videreføres i det fusjonerte selskap til virkelig verdi. 2.3 Fusjonen skal ha skattemessig virkning fra og med tidspunktet for selskapsrettslig ikrafttredelse, jf. punkt 2.1 ovenfor og skatteloven (2). Fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet slik at PWWS overtar Overdragende Selskap sine skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. 2.4 Partene skal avholde ekstraordinær generalforsamling for behandling av Fusjonsplanen samme dag, 22. november. 2.5 Partenes styrer skal umiddelbart etter at Fusjonsplanen er godkjent av Partenes generalforsamling, melde godkjennelsen av Fusjonsplanen til Foretaksregisteret, jf aksjeloven FUSJONSVEDERLAGET 3.1 Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Overdragende Selskap skal utgjøre aksjer i PWWS utstedt gjennom kapitalforhøyelse. Fusjonsvederlaget består av: Aksjer i PWWS eiet av PSK før fusjonen Aksjer i PWWS eiet av PPN før fusjonen Aksjer i PWWS eiet av Optimum før fusjonen Aksjer i PWWS utstedt ved kapitalforhøyelse Dagens aksjekapital i PWWS er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjekapitalen i PWWS vil i forbindelse med fusjonen økes med NOK fra NOK til NOK Aksjeinnskuddet utgjør NOK , hvorav NOK utgjør aksjekapital og NOK er overkurs. Overkursen bokføres etter fradrag for fusjonskostnader. 3.3 Fusjonen gjennomføres med følgende bytteforhold mellom PWWS og Overdragende Selskap av det fusjonerte selskapet: PWWS: 7,4% PWWS II: 4,9% (1,019 aksjer for hver aksje i PWWS II) PSK: 43,9% (0,475 aksjer for hver aksje i PSK) PSK II: 19,0% (0,456 aksjer for hver aksje i PSK II) PPN: 15,6% (0,457 aksjer for hver aksje i PPN) Optimum: 9,1% (0,461 aksjer for hver aksje i Optimum) L_ _V

10 4/17 4 BEGRUNNELSE FOR FUSJON 4.1 PWWS og PWWS II investerer i dag i mange felles prosjekter, anslagsvis 78 % av VEK i PWWS II er i prosjekter som er felles med PWWS. En sammenslåing av disse selskapenes eierandeler i underliggende prosjekter vil for det første gi en mer effektiv forvaltning av underliggende prosjekter. Videre vil en konsolidering av eierandelene kunne gi PWWS en strategisk eierposisjon som kan øke avkastningspotensialet og muligheten for alternative exit-strategier i underliggende prosjekter. 4.2 Videre antas at fusjonen vil medføre økt likviditet i det fusjonerte selskapets aksjer sammenlignet med likviditeten i aksjene i de fusjonerende selskaper pr. i dag, og derved økt sannsynlighet for en bedre prising av aksjene. 4.3 I tillegg vil de fusjonerende selskapenes løpende kostnader i form av forretningshonorar, administrasjon (herunder rapportering), styrehonorar, revisjon etc. relativt sett bli redusert ved at kostnadene vil bli fordelt på en større kapitalbase, se punkt 6. 5 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN 5.1 Gjennomføring av fusjonen er betinget av at følgende vilkår er oppfylt: a) at Partene har mottatt alle tillatelser, samtykker m.v. fra offentlige myndigheter og/eller andre tredjeparter, som er nødvendig for ikrafttredelsen av fusjonen; og b) at det ikke har blitt avdekket nye forhold før ikrafttredelsen av fusjonen, som av en Part anses å ha vesentlig negativ betydning for den annen Parts økonomiske stilling eller det fusjonerte selskaps utvikling etter fusjonen og dette kan ikke avhjelpes. 5.2 Beslutning om ikke å gjennomføre fusjonen etter punkt 5.1 treffes av styret i vedkommende selskap, og må for å kunne gjøres gjeldende treffes og meddeles de øvrige Parter så snart som mulig og før ikrafttredelsen av fusjonen, jf. punkt ANDRE FORHOLD VED GJENNOMFØRING AV FUSJONEN 6.1 Aksjonæravtale Aksjonærene i PWWS, PWWS og Pareto Project Finance AS ("Pareto") har inngått en aksjonæravtale vedrørende PWWS. Styret i PWWS har foreslått å gjøre enkelte mindre endringer (herunder at PWWS ikke skal ha valgkomité og at det ikke skal gjelde krav om styresamtykke ved overdragelse og/eller pantsettelse av aksjer i PWWS) samt å foreta en generell revisjon uten materiell betydning, som er betinget av godkjennelse av generalforsamlingen i PWWS, se forslag til endret L_ _V

11 5/17 aksjonæravtale for PWWS datert 3. november 2011, jf. vedlegg 6 ( Aksjonæravtalen ). De vesentligste bestemmelsene i Aksjonæravtalen er: løpende fullmakt fra aksjonærene i PWWS til forretningsfører i PWWS, Pareto Business Management AS, til å møte, tale og stemme for samtlige av aksjonærenes aksjer på alle fremtidige generalforsamlinger som avholdes i PWWS frem til oppløsning av PWWS (aksjonærene kan dog på et hvilket som helst tidspunkt trekke fullmakten tilbake, eventuelt i stedet velge å møte og stemme selv eller la seg representere ved andre); forpliktelse for aksjonærene, i den grad Pareto krever det, til å stemme for kapitalforvalters forslag om valg av inntil flertallet av styrets medlemmer (Pareto kan dog kun benytte denne adgangen i unntakstilfeller der det er nødvendig for å ivareta PWWS' og/eller minoritetsaksjonærenes interesser); rett for Pareto til å bli holdt ansvarsfri og skadesløs for sine uaktsomme handlinger (gjelder ikke ved grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger); og endringer av Aksjonæravtalen er betinget av forslag fra styret, samtykke fra kapitalforvalter og godkjennelse av generalforsamlingen med to tredjedels flertall, hvoretter endringene i så fall får virkning for alle aksjonærene. 6.3 Forretningsføreravtale Ved gjennomføring av fusjonen opphører gjeldende forretningsføreravtaler mellom Pareto Business Management AS og PWWS/Overdragende Selskap, og i stedet vil det bli inngått ny forretningsføreravtale mellom Pareto Business Management AS og PWWS (det fusjonerte selskap). Pareto Business Management AS vil motta fullt årlig honorar for 2011 i henhold til gjeldende forretningsføreravtaler med PWWS/Overdragende Selskap, men mottar ikke honorar knyttet til forretningsføreravtalene med Overdragende Selskap for perioden f.o.m 1. januar 2012 t.o.m tidspunktet for gjennomføring av fusjonen. Årlig honorar for Pareto Business Management AS i henhold til ny forretningsføreravtale med PWWS vil (med virkning fra 1. januar 2012) være NOK , som justeres årlig for utvikling i konsumprisindeksen (KPI). Dette innebærer en samlet reduksjon på i overkant av 40% fra dagens struktur. 6.4 Øvrige driftskostnader og fusjonskostnader Ved gjennomføring av fusjonen vil Partenes samlede driftskostnader reduseres ved at det kun påløper driftskostnader i PWWS. Fusjonen antas å kunne redusere samlede driftskostnader med ca. NOK 1,5-2 millioner i løpet av antatt gjenværende levetid for PWWS. Det vil påløpe kostnader knyttet til fusjonen, begrenset til under 0,1 % av samlet antatt transaksjonsverdi. L_ _V

12 6/ Skattemessige forhold I dagens struktur vil selskapene med skattemessige fremførbare underskudd vanskelig kunne utnytte disse i løpet av antatt gjenværende levetid for selskapene. Siden PWWS er et selskap med latente skatteforpliktelser, og fusjonen bringer inn skattemessige fremførbare underskudd, antas de totale skatteforpliktelsene å kunne bli redusert, noe som i så fall vil komme aksjonærene i samtlige selskaper til gode. 6.6 Avtale med distributører Avtale mellom hver av PSK, PSK II, PPN og Optimum og dets distributør om honorar for kapitalinnhenting bortfaller ved gjennomføring av fusjonen. Som kompensasjon for bortfall av årlig honorar (beregnet basert på verdijustert egenkapital i det enkelte selskap), skal hver av PSK, PSK II, PPN og Optimum betale distributørene et engangsbeløp. Det nærmere grunnlaget for beregningen av dette engangsbeløpet vil bli inntatt i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling (som skal vedta fusjonen) for hver av PSK, PSK II, PPN og Optimum. 6.7 Kapitalforvaltningsavtale Pareto er kapitalforvalter for PWWS. I henhold til kapitalforvaltningsavtale mellom Pareto og PWWS datert 3. november 2011, jf. vedlegg 7 ("Kapitalforvaltningsavtalen") skal Pareto tilrettelegge grunnlaget for og foreslå investeringer for styret i PWWS, hvoretter styret fatter beslutning om investering. Som vederlag for kapitalforvaltningen mottar Pareto et årlig forvaltningshonorar, samt suksesshonorar. I tillegg inneholder Kapitalforvaltningsavtalen bestemmelser om honorar til Pareto knyttet til tilrettelegging av underliggende investeringer. Honorarstrukturen i henhold til Kapitalforvaltningsavtalen vil bli videreført for det fusjonerte selskap. 6.8 Oversikt over avkastning for aksjonærene Fusjonen antas å medføre reduserte løpende kostnader for alle selskaper som deltar i fusjonen samt reduserte løpende honorarer til Pareto (som kapitalforvalter) som følge av overgang til ny honorarstruktur i PWWS (det fusjonerte selskap), jf. punkt 6.3 og 6.4. Effekten av dette vil imidlertid variere fra selskap til selskap avhengig av gjeldende kostnadsnivå og honorarstruktur i det enkelte selskap før fusjonen. Tabellene under viser estimert avkastning for Partenes aksjonærer fra tidspunkt for VEK ( ) og frem til antatt oppløsning av selskapene ( ) under ulike forutsetninger for avkastning på underliggende portefølje før og etter fusjon. De tre første radene viser estimert avkastning før og etter fusjon. De fire neste radene viser den estimerte verdien av meravkastningen, sammenliknet med endring i totale honorarer, samt hvor mye denne meravkastningen utgjør i forhold til VEK per L_ _V

13 7/17 Pareto World Wide Shipping AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -4.1% 0.4% 2.7% 4.8% 6.8% 8.8% 10.9% 13.0% Investors avkastning etter fusjon -3.3% 1.2% 3.5% 5.5% 7.6% 9.6% 11.7% 13.8% Endring 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 1.8% 2.1% 2.1% 2.0% 2.1% 2.2% 2.4% 2.5% Pareto World Wide Shipping II AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -4.4% 0.2% 2.5% 4.8% 7.1% 9.4% 11.6% 13.9% Investors avkastning etter fusjon -2.6% 1.9% 4.2% 6.2% 8.3% 10.4% 12.5% 14.5% Endring 1.7% 1.7% 1.7% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 4.3% 4.6% 4.6% 4.2% 3.7% 3.2% 2.7% 2.1% Pareto Shippingkapital AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -4.7% -0.3% 1.9% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Investors avkastning etter fusjon -3.6% 0.9% 3.1% 5.1% 7.2% 9.2% 11.3% 13.4% Endring 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 2.6% 3.0% 3.1% 3.1% 3.3% 3.5% 3.7% 3.9% PPN Shippinginvest I AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -5.1% -0.7% 1.5% 3.6% 5.5% 7.5% 9.5% 11.6% Investors avkastning etter fusjon -3.6% 0.9% 3.2% 5.2% 7.2% 9.3% 11.4% 13.4% Endring 1.5% 1.6% 1.7% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 3.6% 4.1% 4.2% 4.2% 4.5% 4.7% 5.0% 5.3% Optimum Skipsinvest I AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -5.3% -0.9% 1.3% 3.4% 5.4% 7.4% 9.4% 11.4% Investors avkastning etter fusjon -3.6% 0.9% 3.1% 5.2% 7.2% 9.3% 11.3% 13.4% Endring 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 4.1% 4.5% 4.6% 4.6% 4.9% 5.1% 5.4% 5.6% L_ _V

14 Pareto Shippingkapital II AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -5.4% -0.9% 1.3% 3.6% 5.8% 8.0% 10.3% 12.5% Investors avkastning etter fusjon -3.1% 1.5% 3.7% 5.7% 7.8% 9.9% 11.9% 14.0% Endring 2.3% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.5% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 5.7% 6.1% 6.3% 5.9% 5.6% 5.2% 4.8% 4.3% Merverdien for alle selskapene, samlet sett, antas å beløpe seg til NOK 44,8-53,3 millioner (netto, etter honorarer) i perioden frem til antatt oppløsningstidspunkt, noe som utgjør 3,5%-4,2% av verdijustert egenkapital pr , se tabellen nedenfor. Samlet alle aksjonærer Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Verdi av meravkastning Endring honorarer Pareto Endring honorarer øvrige Netto Endring for investor Netto endring i % av VEK 3.5% 3.9% 4.0% 3.9% 4.0% 4.0% 4.1% 4.2% Nåværende kapitalforvaltningsavtale for PWWS II med Pareto, gir kapitalforvalter rett til 20 % av meravkastning utover 8 % årlig avkastning til aksjonærene i PWWS' levetid, mens Kapitalforvaltningsavtalen (se punkt 6.7 ovenfor) gir kapitalforvalter rett til 10 % av meravkastning utover 5 % total avkastning over PWWS' levetid. Dette innebærer at Pareto opptjener suksesshonorar ved en lavere terskel i avtalen med PWWS enn i avtalen med PWWS II, mens andelen av overskuddet (som mottas av Pareto) er lavere i avtalen med PWWS enn i avtalen med PWWS II. Effekten av dette er at Pareto, som kapitalforvalter etter fusjonen vil motta et høyere samlet honorar (årlig forvaltningshonorar og suksesshonorar) enn før fusjonen ved årlige avkastningsnivåer fra ca 3% og oppover. Er årlig avkastning lavere enn ca 3% vil Pareto, som kapitalforvalter motta et lavere samlet honorar etter fusjonen enn før fusjonen. Siden honorarene er knyttet til verdien av porteføljen, vil disse i utgangspunktet øke nominelt med økt avkastning av porteføljen. Pareto incentiveres dermed ved økt avkastning og har således sammenfallende interesser med investorene. Fusjonen medfører at disse incentivene styrkes ytterligere i forhold til dagens situasjon, ettersom Paretos honorarer vil reduseres dersom avkastningen på porteføljen er lav. Det presiseres at ovennevnte avkastningsoversikt ikke inkluderer eventuelle positive forvaltnings- og realisasjonsgevinster som følge av sammenslåing av porteføljen eller eventuelt bedret likviditet i annenhåndsmarkedet for det fusjonerte selskapets aksjer. 6.9 Vedtekter I følge vedtektene for PWWS skal selskapet ha en levetid inntil 1. juli Generalforsamlingen i selskapet kan likevel med to tredjedels flertall, på et hvilket L_ _V

15 9/17 som helst tidspunkt før 1. juli 2014, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning av Selskapet. Beslutning om utsatt oppløsning av Selskapet kan skje én eller flere ganger for en periode på inntil 2 år per gang. Videre har vedtektene for PWWS en bestemmelse om at når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Det vil gjøres enkelte endringer i vedtektene for PWWS i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen, herunder at selskapet ikke lenger skal ha valgkomité og at det ikke skal gjelde styresamtykke eller forkjøpsrett ved eierskifte av aksjer i PWWS. Forslag til nye vedtekter for PWWS er vedlagt denne fusjonsplanen, jf. vedlegg 4. 7 SÆRLIGE RETTIGHETER M.V. 7.1 Det eksisterer ikke og vil ikke tilfalle særlige fordeler i forbindelse med fusjonen til medlemmer av selskapenes styrer, daglig leder eller uavhengige sakkyndige. 7.2 Det eksisterer ikke aksjeeiere i PWWS eller i Overdragende Selskap som har særlige rettigheter eller rettigheter som nevnt i aksjeloven 11-1, og Med unntak av bestemmelser om aksjonærenes rettigheter og forpliktelser som er fastsatt i Aksjonæravtalen, gjelder det ingen særskilte vilkår for utøvelse av rettigheter som aksjeeier i PWWS eller for registrering i aksjeeierregisteret. 8 BESLUTNINGER AV GENERALFORSAMLINGENE 8.1 Det foreslås at generalforsamlingen i PWWS fatter følgende beslutning: Fusjon: Fusjonsplanen mellom Pareto World Wide Shipping AS (som overtakende selskap) og Pareto ShippingKapital AS, PPN Shippinginvest I AS, Optimum SkipsInvest I AS, Pareto ShippingKapital II AS og Pareto World Wide Shipping II AS (samlet de "Overdragende Selskap") godkjennes. Kapitalforhøyelse: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK Selskapets vedtekter 4 endres tilsvarende. L_ _V

16 10/17 3. Aksjeinnskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved overføring av samtlige av Overdragende Selskap sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser, jf. vedlegg 1 til fusjonsplanen datert 3. november 2011 ("Fusjonsplanen"). Slik overføring skjer med virkning pr. den selskapsrettslige ikrafttredelsen av fusjonen. 4. Aksjene anses tegnet når generalforsamlingen i de fusjonerende selskapene gyldig har godkjent Fusjonsplanen. 5. Aksjeeiernes fortrinnsrett får ikke anvendelse. 6. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med registrering av gjennomføring av fusjonen i Foretaksregisteret. 8.2 Det foreslås at generalforsamlingene i Overdragende Selskap fatter følgende beslutning: Fusjonsplanen mellom Pareto World Wide Shipping AS (som overtakende selskap) og Pareto ShippingKapital AS, PPN Shippinginvest I AS, Optimum SkipsInvest I AS, Pareto ShippingKapital II AS og Pareto World Wide Shipping II AS (som overdragende selskap) godkjennes. 9 ENDRINGER 9.1 Styrene i PWWS og Overdragende Selskap kan gjennomføre eventuelle tilpasninger og mindre endringer i Fusjonsplanen, dersom dette er ønskelig eller nødvendig. 10 TVISTER 10.1 Denne Fusjonsplanen er underlagt norsk rett Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne Fusjonsplan skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, skal den avgjøres endelig ved voldgift i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsstedet skal være Oslo og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være konfidensiell og de involverte personer fra begge sider skal være underlagt taushetsplikt. 11 VEDLEGG Som vedlegg til Fusjonsplanen følger: 1. Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap 2. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen 3. Vedtekter for PWWS pr 30. juni Forslag til nye vedtekter for PWWS L_ _V

17 11/17 5. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for PWWS og Overdragende Selskap 6. Forslag til endret aksjonæravtale for PWWS datert 3. november Kapitalforvaltningsavtale datert 3. november 2011 * * * * * Fusjonsplanen er utstedt i én original som beholdes av Pareto, mens Partene mottar én kopi hver. L_ _V

18

19

20

21

22

23 17/17 Oslo, 3. november 2011 STYRET I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS L_ _V

24

25

26 Vedtekter for Pareto World Wide Shipping AS Pr (Fastsatt ved stiftelse 2. mai 2006, sist endret 30.juni 2011) 1 Selskapets foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Pareto World Wide Shipping AS. 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet består i å eie skip eller andeler i selskap som eier skip, samt å drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette, og annen kapitalforvaltning. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). 5 Styre og signatur Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 6 Ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7 Overdragelse av aksjer forkjøpsrett og styresamtykke Inntil aksjonærens investeringsforpliktelse er kalt inn og innbetalt kan ikke aksjonæren overdra eller pantsette aksjene i Selskapet uten samtykke fra styret i Selskapet. Det er et vilkår for at styret skal gi samtykke at erverver overtar overdragers gjenværende

27 2/2 investeringsforpliktelse overfor Selskapet og at erverver tiltrer Aksjonæravtalen for Selskapet ved å signere en separat tiltredelseserklæring. Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjeeiere ikke ha forkjøpsrett i henhold til aksjeloven kapittel 4. 8 Oppløsning Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Selskapet skal søke å få realisert alle investeringer innen 1. juli 2014 slik at selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til investorene. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2014, beslutte både fremskutt og utsatt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet med inntil 2 år (det vil si mellom 1. juli 2012 og 1. juli 2016). Beslutning om fremskutt realisasjon og oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt en skriftlig an befaling om dette av kapitalforvalter Pareto Project Finance AS. Med to tredjedels flertall kan generalforsamlingen i Selskapet tilsvarende, før 1. juli 2016, vedta å ytterligere forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år og deretter tilsvarende forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år per gang. 9 Vedtektsendringer Beslutning om endring av selskapets vedtekter, herunder investeringsstrategi- og profil krever tilslutning av aksjonærer som representerer minst 2/3 av stemmene som er avgitt og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. 10 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av én til tre medlemmer som velges for en periode på inntil to år, hvorav to medlemmer velges av generalforsamlingen og ett velges av Pareto Project Finance AS. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret og honorerer for styrets medlemmer. 11 Elektrisk kommunikasjon Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende etter aksjeloven til aksjonærene. 12 Innkalling til generalforsamling Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

28 Vedtekter for Pareto World Wide Shipping AS pr. 22. november 2011 (Fastsatt ved stiftelse 2. mai 2006, sist endret 22. november 2011) 1 Selskapets foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Pareto World Wide Shipping AS. 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet består i å eie skip eller andeler i selskap som eier skip, samt å drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette, og annen kapitalforvaltning. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). 5 Styre og signatur Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 6 Ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2 Valg av styremedlemmer og revisor (derom disse er på valg); 3 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. L_ _V

29 7 Overdragelse av aksjer Aksjene i Selskapet er fritt omsettelige. Det gjelder ingen forkjøpsrett for aksjonærene eller krav om samtykke fra Selskapets styre ved eierskifte av aksjer i Selskapet. 8 Oppløsning Selskapet skal i utgangspunktet ha en levetid frem til 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan likevel med to tredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2014, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning av Selskapet. Beslutning om utsatt oppløsning av Selskapet kan skje én eller flere ganger for en periode på inntil 2 år per gang. 9 Vedtektsendringer Beslutning om endring av selskapets vedtekter, herunder investeringsstrategi- og profil krever tilslutning av aksjonærer som representerer minst 2/3 av stemmene som er avgitt og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. 10 Elektronisk kommunikasjon Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger ol. etter aksjeloven til aksjonærene. 11 Innkalling til generalforsamling Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. L_ _V

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Årsberetning 2010 Pareto World Wide Shipping AS Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Virksomhetsområdet til selskapet er å investere i aksjer/andeler i selskaper som eier skip/rigger. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Resultatet av virksomheten og dens stilling Selskapet ble stiftet mai Selskapets resultatregnskap viser et overskudd etter skatt på NOK som styret foreslår ført NOK mot annen opptjent egenkapital og NOK avsettes til utbytte. Styret foreslår totalt et utbytte på NOK hvorav NOK som tilbakebetaling av annen innskutt egenkapital og NOK som annen opptjent egenkapital. Selskapet har foretatt flere investeringer i selskaper som eier skip innenfor segmentene offshore, kjemikalie, tank, container, cruise, bulk og reefer. Noen av investeringene ligger i datterselskapet PWWS Rederi AS, som er 100% eiet. Investeringene hadde i slutten av 2008 og i 2009 en negativ verdiutvikling som i hovedsak skyldtes at markedsforholdene endret seg drastisk på grunn av finanskrisen. Fra slutten av 2009 og gjennom 2010 bedret markedene seg - mest markert innenfor offshore. De fleste investeringene verdsettes i USD, og kurs USD/NOK har steget fra 5,78 til 5,85 i løpet av 2010 slik at valutasvingningenes betydning for verdiene har hatt mindre betydning enn året før. Som et resultat av finanskrisen ble det foretatt nedskrivninger i 2008 og 2009 av selskapets bokførte verdier på totalt NOK 202 mill. I takt med markedsbedringene er det for 2010 foretatt reversering av tidligere nedskrivninger på totalt NOK 105 mill. Reverseringene er foretatt med grunnlag av en VEKberegning av underliggende investeringer pr Siste omsetning av aksjer i PWWS AS i februar 2011 var NOK 134 per aksje. Siste verdijusterte egenkapital var NOK 167 pr aksje pr Hendelser siden nyttår Siden årsskiftet har det generelt sett vært en positiv utvikling innenfor offshore og enkelte av shippingsegmentene. Eksponeringen mot de svake shippingsegmentene er begrenset. Selskapet har investert ytterligere midler i nye prosjekter. Ut i fra de bokførte verdier er det styrets oppfatning at de underliggende verdiene har hatt en positiv utvikling siden årsskiftet. For ytterligere informasjon om utvikling i investeringene i PWWS henvises det til Kapitalforvalters kvartalsrapporter som legges ut på

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 ÅRSREGNSKAP 2010 Optimum Skipsinvest I AS Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: Fax:

62 Årsberetning 2010 Optimum Skipsinvest I AS Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Virksomhetsområdet til selskapet er å investere i selskapet Pareto World Wide Shipping AS. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Pr har selskapet OSI AS en eierandel på 11,96 % i PWWS AS. Resultatet av virksomheten og dens stilling Selskapets resultatregnskap viser et overskudd etter skatt på NOK som styret foreslår ført mot annen opptjent egenkapital. Styret foreslår også et utbytte på NOK som tilbakebetaling av annen innskutt egenkapital. Selskapet PWWS har foretatt flere investeringer i selskaper som eier skip innenfor segmentene offshore, kjemikalie, tank, container, cruise, bulk og reefer. Noen av investeringene ligger i datterselskapet PWWS Rederi AS, som er 100% eiet. Investeringene hadde i slutten av 2008 og i 2009 en negativ verdiutvikling som i hovedsak skyldtes at markedsforholdene endret seg drastisk på grunn av finanskrisen. Fra slutten av 2009 og gjennom 2010 bedret markedene seg - mest markert innenfor offshore. Som et resultat av finanskrisen ble det foretatt nedskrivninger i 2008 og 2009 av selskapet PWWS AS sine bokførte verdier på totalt NOK 202 mill. I takt med markedsbedringene er det for 2010 foretatt reversering av tidligere nedskrivninger på totalt NOK 191 mill, samtidig som det er realisert tap på NOK 88 mill på tidligere nedskrevne verdier. Verdien av i OSI AS aksjer i PWWS AS er pr skrevet opp med NOK 29 mill. Reverseringene er foretatt med grunnlag av en VEK-beregning i selskapet PWWS AS pr , som var NOK 167 per aksje. Innhentede verdivurderinger av de enkelte underliggende investeringene pr var grunnlaget for denne VEK beregningen. Hendelser siden nyttår Siden årsskiftet har det generelt sett vært en positiv utvikling innenfor offshore og enkelte av shippingsegmentene. Eksponeringen mot de svake shippingsegmentene er begrenset. Selskapet har investert ytterligere midler i nye prosjekter. Ut i fra de bokførte verdier er det styrets oppfatning at de underliggende verdiene har hatt en positiv utvikling siden årsskiftet. For ytterligere informasjon om utvikling i investeringene i PWWS AS henvises det til Kapitalforvalters kvartalsrapporter som legges ut på

63

64 Optimum Skipsinvest I AS Resultatregnskap Noter Driftskostnader Annen driftskostnad 5 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansposter Verdiregulering Pareto World Wide Shipping AS ( ) Renteinntekter Sum finansposter ( ) Periodens resultat før skatt ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Perioderesultat ( ) Disponeringer Overført til annen opptjent egenkapital Avsatt til utbytte Overført fra overkursfond ( ) Overført fra annen innskutt egenkapital ( ) ( ) Sum disponeringer ( )

65

66 Optimum Skipsinvest I AS Noter 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Inntekter resultatføres etter opptjeningsprinsippet, dvs. når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Ettersom selskapets formål er å investere i aksjer og andeler klassifiseres mottatte utbytter som driftsinntekter. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Etter utligning av midlertidige forskjeller har selskapet netto utsatt skattefordel. Selskapet har valgt å ikke balanseføre denne fordelen. Note 2 Konsern, tilknyttet selskap m.v. Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er regnskapsført etter kostmetoden: Selskapet har eierandel i følgende selskap: Pareto World Wide Shipping AS Anskaffelseskost Bokført verdi Anskaffelsestidspunkt (første gang) Forretningskontor Oslo Eierandel/stemmerett 11,96 % Resultat (100 %) Egenkapital (100 %) Aksjer i PWWS AS er verdsatt til verdijustert egenkapital i selskapet pr på NOK 167 pr aksje. Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital på kr består av aksjer à kr. 1. Alle aksjer har lik stemmerett. Ingen aksjonærer har eierandel større enn 5 %.

67 Optimum Skipsinvest I AS Noter 2010 Note 4 Antall ansatte Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. En slik tjenestepensjonsordning er derfor ikke opprettet. Note 5 Driftskostnader Det er utbetalt ytelser til selskapets styre i 2010 med kr Det er kostnadsført kr i honorar til selskapets styre for Det er i 2010 kostnadsført honorar til revisor med kr inkl mva for revisjon, herav kr for bistand. Spesifikasjon av driftskostnader Styrehon inkl arb giv avg Revisjon Juridisk bistand Forretningsførerhonorar Årlig honorar til distributører Andre kostnader Sum driftskostnader Note 6 Skatt Periodens skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på periodens resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt 0 0 Periodens totale skattekostnad 0 0 Periodens alminnelige inntekt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Urealisert verdiendring Pareto World Wide Shipping AS Alminnelig inntekt Betalbar skatt (28%) 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som ikke utlignes: Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt / (skattefordel) (28 %) Note 7 Egenkapitalbevegelse Disponering av årets resultat Aksje- Overkurs- Annen opptjent Annen innskutt Sum kapital fond egenkapital egenkapital Korrigert IB Nedsettelse av overkursfond med utbetaling Periodens resultat Avsatt til utbytte Egenkapital Årets resultat Antall aksjer Resultat pr. aksje 16,51 Egenkapital pr. aksje 73,79

68

69

70 ÅRSREGNSKAP 2010 PPN Shippinginvest I AS Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: Fax:

71 Årsberetning 2010 PPN Shippinginvest I AS Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Virksomhetsområdet til selskapet er å investere i selskapet Pareto World Wide Shipping AS. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Pr har selskapet PPN SI I AS en eierandel på 20,44 % i PWWS AS. Resultatet av virksomheten og dens stilling Selskapets resultatregnskap viser et overskudd etter skatt på NOK som styret foreslår ført NOK mot annen opptjent egenkapital og resternde NOK som avsetning til utbytte. Styret foreslår totalt et utbytte på NOK hvorav NOK som utbetaling av annen opptjent egenkapital og NOK som utbetaling av annen innskutt egenkapital. For aksjonærene vil utbetalingen i sin helhet medføre en tilbakebetaling av innskutt kapital i skattemessig forstand. Selskapet PWWS har foretatt flere investeringer i selskaper som eier skip innenfor segmentene offshore, kjemikalie, tank, container, cruise, bulk og reefer. Noen av investeringene ligger i datterselskapet PWWS Rederi AS, som er 100% eiet. Investeringene hadde i slutten av 2008 og i 2009 en negativ verdiutvikling som i hovedsak skyldtes at markedsforholdene endret seg drastisk på grunn av finanskrisen. Fra slutten av 2009 og gjennom 2010 bedret markedene seg - mest markert innenfor offshore. Som et resultat av finanskrisen ble det foretatt nedskrivninger i 2008 og 2009 av selskapet PWWS AS sine bokførte verdier på totalt NOK 202 mill. I takt med markedsbedringene er det for 2010 foretatt reversering av tidligere nedskrivninger på totalt NOK 191 mill, samtidig som det er realisert tap på NOK 88 mill på tidligere nedskrevne verdier. Verdien av PPN SI I AS aksjer i PWWS AS er pr skrevet opp med NOK 49 mill. Reverseringene er foretatt med grunnlag av en VEK-beregning i selskapet PWWS AS pr , som var NOK 167 per aksje. Innhentede verdivurderinger av de enkelte underliggende investeringene pr var grunnlaget for denne VEK beregningen. Hendelser siden nyttår Siden årsskiftet har det generelt sett vært en positiv utvikling innenfor offshore og enkelte av shippingsegmentene. Eksponeringen mot de svake shippingsegmentene er begrenset. Selskapet har investert ytterligere midler i nye prosjekter. Ut i fra de bokførte verdier er det styrets oppfatning at de underliggende verdiene har hatt en positiv utvikling siden årsskiftet.

72

73 PPN Shippinginvest I AS Resultatregnskap Noter Driftskostnader Annen driftskostnad 5 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansposter Veridiregulering Pareto World Wide Shipping AS ( ) Renteinntekter Sum finansposter ( ) Periodens resultat før skatt ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Perioderesultat ( ) Disponeringer Overført til annen opptjent egenkapital Overført fra annen innskutt egenkapital ( ) ( ) Avsatt til utbytte Sum disponeringer ( )

74

75 PPN Shippinginvest I AS Noter 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Inntekter resultatføres etter opptjeningsprinsippet, dvs. når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Ettersom selskapets formål er å investere i aksjer og andeler klassifiseres mottatte utbytter som driftsinntekter. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Etter utligning av midlertidige forskjeller har selskapet netto utsatt skattefordel. Selskapet har valgt å ikke balanseføre denne fordelen. Note 2 Konsern, tilknyttet selskap m.v. Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er regnskapsført etter kostmetoden: Selskapet har eierandel i følgende selskap: Pareto World Wide Shipping AS Anskaffelseskost Bokført verdi Anskaffelsestidspunkt (første gang) Forretningskontor Oslo Eierandel/stemmerett 20,44 % Resultat (100 %) Egenkapital (100 %) Aksjer i PWWS AS er verdsatt til verdijustert egenkapital i selskapet pr på NOK 167 pr aksje. Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital på kr består av aksjer à kr. 1. Alle aksjer har lik stemmerett. Ingen aksjonærer har eierandel større enn 5 %.

76 PPN Shippinginvest I AS Noter 2010 Note 4 Antall ansatte Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. En slik tjenestepensjonsordning er derfor ikke opprettet. Note 5 Driftskostnader Det er utbetalt ytelser til selskapets styre i 2010 med kr Det er kostnadsført kr i honorar til selskapets styre for Det er i 2010 kostnadsført honorar til revisor med kr inkl mva for revisjon, herav kr 0 for bistand. Spesifikasjon av driftskostnader Styrehon inkl arb giv avg Revisjon Juridisk bistand Forretningsførerhonorar Årlig honorar til distributører Andre kostnader Sum driftskostnader Note 6 Skatt Periodens skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på periodens resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt 0 0 Periodens totale skattekostnad 0 0 Periodens alminnelige inntekt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Urealisert verdiendring Pareto World Wide Shipping AS ( ) Alminnelig inntekt ( ) ( ) Betalbar skatt (28%) 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som ikke utlignes: Underskudd til fremføring ( ) ( ) Sum ( ) ( ) Utsatt skatt / (skattefordel) (28 %) ( ) ( ) Ikke bokført utsatt skattefordel Note 7 Egenkapitalbevegelse Disponering av årets resultat Aksje- Overkurs- Annen EK Annen EK Sum kapital fond Opptjent innbetalt Korrigert IB Periodens resultat Avsatt til utbytte ( ) ( ) ( ) Egenkapital Årets resultat Antall aksjer Resultat pr. aksje 16,46 Egenkapital pr. aksje 73,04

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS.

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Som aksjeeier i selskapet Pareto World Wide Offshore AS orienteres

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap)

FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap) FUSJONSPLAN for fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen ASA (som overdragende selskap) og Oppstartsfase I ASA (som overtagende selskap) med fusjonsvederlag i form av aksjer i Oppstartsfase I Holding ASA INNHOLD

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer