. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ". PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det"

Transkript

1 Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws II) med tilhsrende vedlegg. Generalforsamlingen skal behandle foreslitt fusjon med de ovrige selskaper som ligger i strukturene under Pareto World Wide Shipping AS (PWWS) og Pareto World Wide Shipping II AS (PWWS II). Formilet med fusjonen er 6L skape en slagkraftig og kostnadseffektiv enhet med en enkel struktur som gavner aksjonarene i form av mer effektiv portefoljeforvaltning, lavere kostnader og bedre likviditet i annehandsmarkedet for selskapenes aksjer. Mer spesifikt er det folgende fordeler ved fusjonen:. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det gj elder portefolj e, eierstrukturer o g honorarer.. 63yo av prosjektene i PWWS og PWWS II er felles prosjekter. Disse kan forvaltes mer effektivt gjennom dn beslutningstager, blant annet vil mer konsentrerte eierandeler kunne oke den strategiske verdien av posisjonene og siledes realisasjonspotensialet.. De ovrige 37% ay prosjektene vil innebrere en bredere risikospredning for aksjonerene enn det som er tilfellet i dagens struktur.. Reduksjonen i antall forvaltningsnivter og i kompleksiteten i strukturen vil redusere kostnadene for investorene. Dette vil bidra til akt 6rlig avkastning.. Kapitalbuffere og skatteposisjoner vil kunne utnyttes mer effektivt i en samlet struktur enn tilfellet er idag. Dette vil bidra til skt 6rlig avkastning.. Det vil bli dn aksjeklasse i et felles selskap med verdijustert egenkapital p& nrrmere NOK 1,3 mrd. Dette vil virke positivt p6likviditeten og prisingen av selskapets aksjer. ' I dag er eierskapet spredt pi 6 ulike eierstrukturer, hvilket ikke er hensiktsmessig' Fusjonen gjennomfsres med skattemessig kontinuitet' Samlet sett antar man at en fusjon vil medfore vesentlige fordeler for aksjonerene i forhold til dagens situasjon, uavhengig av hvilken avkastningsforventning man legger til grunn. Fusjonen er anbefalt av Styret i PWWS II og antas giennomfort tidlig i pi neste side folger en grafisk illustrasjon av fusjonen. Vi hiper at den forklarer prosessen pi en enkel m6te. Eventuelle sporsmfll kan rettes til undertegnede (tlf ) eller Patrick Kartevoll ( ), eventuelt til den relevante kunderidgiver/megler. Aksjonrrer som ikke har anledning til 6 mste personlig, bes fflle ut vedlagte fullmakt til Patrick Kartevoll for Amslr' og stemme pi generalforsamlingen i.h.t. fusjonsforslaget. L_ _Vl I

2 GRAFISK ILLUSTRASJON AV FUSJONEN Enkel struktur, en aksjeklasse Komplisert og dyrt 4 eierstrukturer PWWS (vek-noklmrd) Direkie aksjonarer I 00,6 PSK 5806 PPN Sl Optimum Sl 120lo PWWS lt (VEK - NOK 0.3 mrd) lei ree; ksbn a reafl6--l PSK il 790[ Komplisert og dyrt 2 eierstrukturer EI Portefolje IE Portefolje J Fusjonert portefolje En portefolje Mye felles prosjekter Verdiiustert Esenkapital (VEK) per L: NOK 158 per aksie Verdiuwiklinq Pareto World Wide Shippins ll AS (basis VEK per ) Verdi utvikl i ng (i nkl. utbytte) Siden!XI05.11 I Siden I Siden Siden L Vl 0l.r1.ll 50,

3

4

5

6

7 FULLMAKT Pareto World Wide Shipping II AS, Pareto ShippingKapital AS, Pareto ShippingKapital II AS, PPN Shippinginvest I AS og Optimum SkipsInvest I AS (som overdragende selskaper) skal fusjoneres med Pareto World Wide Shipping AS (som overtakende selskap) ("Fusjonen"). ("Fullmaktsgiver") har mottatt og gjennomgått innkalling til generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II ("Selskapet") datert 8. november 2011, fusjonsplanen, styrets rapport om og redegjørelse for Fusjonen (inkludert revisors bekreftelse) samt avtaleverk tilknyttet Selskapet, jf Vedlegg 1 til denne fullmakten, herunder bytteforholdet og virkningene av Fusjonen samt andre forhold knyttet til gjennomføring av Fusjonen som nevnt i fusjonsplanen punkt 5. Fullmaktsgiver gir herved Patrick Kartevoll og den han måtte utpeke (uansett "Fullmektigen") fullmakt til hver for seg å representere, møte og avgi stemme på vegne av Fullmaktsgiver på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet som skal avholdes den 22. november 2011, eller på et senere tidspunkt dersom generalforsamlingen utsettes, herunder, men ikke begrenset til å; (i) (ii) stemme for godkjennelse av fusjonsplanen samt øvrige beslutninger som er foreslått vedtatt på generalforsamlingen, jf Vedlegg 1; og foreta alle andre handlinger som Fullmektigen anser er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre Fusjonen. Fullmaktsgiver skal holde Fullmektigen skadesløs mot ethvert krav og tap og enhver utgift som måtte følge av, eller oppstå i forbindelse med, Fullmektigens bruk, eller påståtte bruk, av denne fullmakt. Skadesløsholdelsen gjelder ikke ved forsettlig eller grovt uaktsomt misbruk av fullmakten. Fullmakten reguleres av norsk rett. Oslo, 2011 Signatur (Navn i blokkbokstaver) Vedlegg 1: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS datert 8. november 2011, inkludert vedlegg. L_ _V

8 FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP OG PARETO WORLD WIDE SHIPPING II AS, PARETO SHIPPINGKAPITAL AS, PARETO SHIPPINGKAPITAL II AS, PPN SHIPPINGINVEST I AS OG OPTIMUM SKIPSINVEST I AS SOM OVERDRAGENDE SELSKAP DATERT 3. NOVEMBER 2011 L_ _V

9 2/17 Styrene i Pareto World Wide Shipping AS, Pareto World Wide Shipping II AS, Pareto ShippingKapital AS, Pareto ShippingKapital II AS, PPN Shippinginvest I AS og Optimum SkipsInvest I AS er i dag blitt enige om å anbefale at selskapene fusjoneres på basis av følgende forslag til fusjonsplan ( Fusjonsplanen ): 1 FUSJON Pareto World Wide Shipping AS ("PWWS"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: og Pareto World Wide Shipping II AS ( PWWS II ), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; Pareto ShippingKapital AS ("PSK"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; Pareto ShippingKapital II AS ("PSK II"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; PPN Shippinginvest I AS ("PPN"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: ; og Optimum SkipsInvest I AS ("Optimum"), forretningskommune: Oslo, adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, organisasjonsnummer: (PWWS II, PSK, PSK II, PPN og Optimum samlet "Overdragende Selskap", og PWWS og Overdragende Selskap samlet ( Partene ) fusjoneres, med PWWS som det overtakende selskap, ved at Overdragende Selskap overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til PWWS mot at aksjonærene i Overdragende Selskap mottar fusjonsvederlag i form av aksjer i PWWS. Overdragende Selskap oppløses ved fusjonen. 2 GJENNOMFØRING AV FUSJONEN, ÅPNINGSBALANSE, TIDSPUNKTET, FORVALTNING M.V. 2.1 Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Overdragende Selskap anses overført til PWWS med selskapsrettslig virkning fra det tidspunkt fristen i aksjeloven (1) er utløpt og melding om ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret i henhold til aksjeloven Det antas at dette vil skje ca. februar Fusjonen skal ha regnskapsmessig virkning fra og med tidspunktet for generalforsamlingene for de respektive selskap som skal vedta fusjonen, tentativt 22. november Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap pr. 30. september 2011 fremgår av vedlegg 1 til denne Fusjonsplanen. L_ _V

10 3/17 Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Overdragende Selskap til PWWS skjer regnskapsmessig som transaksjon, hvilket innebærer at eiendelene videreføres i det fusjonerte selskap til virkelig verdi. 2.3 Fusjonen skal ha skattemessig virkning fra og med tidspunktet for selskapsrettslig ikrafttredelse, jf. punkt 2.1 ovenfor og skatteloven (2). Fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet slik at PWWS overtar Overdragende Selskap sine skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. 2.4 Partene skal avholde ekstraordinær generalforsamling for behandling av Fusjonsplanen samme dag, 22. november. 2.5 Partenes styrer skal umiddelbart etter at Fusjonsplanen er godkjent av Partenes generalforsamling, melde godkjennelsen av Fusjonsplanen til Foretaksregisteret, jf aksjeloven FUSJONSVEDERLAGET 3.1 Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Overdragende Selskap skal utgjøre aksjer i PWWS utstedt gjennom kapitalforhøyelse. Fusjonsvederlaget består av: Aksjer i PWWS eiet av PSK før fusjonen Aksjer i PWWS eiet av PPN før fusjonen Aksjer i PWWS eiet av Optimum før fusjonen Aksjer i PWWS utstedt ved kapitalforhøyelse Dagens aksjekapital i PWWS er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjekapitalen i PWWS vil i forbindelse med fusjonen økes med NOK fra NOK til NOK Aksjeinnskuddet utgjør NOK , hvorav NOK utgjør aksjekapital og NOK er overkurs. Overkursen bokføres etter fradrag for fusjonskostnader. 3.3 Fusjonen gjennomføres med følgende bytteforhold mellom PWWS og Overdragende Selskap av det fusjonerte selskapet: PWWS: 7,4% PWWS II: 4,9% (1,019 aksjer for hver aksje i PWWS II) PSK: 43,9% (0,475 aksjer for hver aksje i PSK) PSK II: 19,0% (0,456 aksjer for hver aksje i PSK II) PPN: 15,6% (0,457 aksjer for hver aksje i PPN) Optimum: 9,1% (0,461 aksjer for hver aksje i Optimum) L_ _V

11 4/17 4 BEGRUNNELSE FOR FUSJON 4.1 PWWS og PWWS II investerer i dag i mange felles prosjekter, anslagsvis 78 % av VEK i PWWS II er i prosjekter som er felles med PWWS. En sammenslåing av disse selskapenes eierandeler i underliggende prosjekter vil for det første gi en mer effektiv forvaltning av underliggende prosjekter. Videre vil en konsolidering av eierandelene kunne gi PWWS en strategisk eierposisjon som kan øke avkastningspotensialet og muligheten for alternative exit-strategier i underliggende prosjekter. 4.2 Videre antas at fusjonen vil medføre økt likviditet i det fusjonerte selskapets aksjer sammenlignet med likviditeten i aksjene i de fusjonerende selskaper pr. i dag, og derved økt sannsynlighet for en bedre prising av aksjene. 4.3 I tillegg vil de fusjonerende selskapenes løpende kostnader i form av forretningshonorar, administrasjon (herunder rapportering), styrehonorar, revisjon etc. relativt sett bli redusert ved at kostnadene vil bli fordelt på en større kapitalbase, se punkt 6. 5 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN 5.1 Gjennomføring av fusjonen er betinget av at følgende vilkår er oppfylt: a) at Partene har mottatt alle tillatelser, samtykker m.v. fra offentlige myndigheter og/eller andre tredjeparter, som er nødvendig for ikrafttredelsen av fusjonen; og b) at det ikke har blitt avdekket nye forhold før ikrafttredelsen av fusjonen, som av en Part anses å ha vesentlig negativ betydning for den annen Parts økonomiske stilling eller det fusjonerte selskaps utvikling etter fusjonen og dette kan ikke avhjelpes. 5.2 Beslutning om ikke å gjennomføre fusjonen etter punkt 5.1 treffes av styret i vedkommende selskap, og må for å kunne gjøres gjeldende treffes og meddeles de øvrige Parter så snart som mulig og før ikrafttredelsen av fusjonen, jf. punkt ANDRE FORHOLD VED GJENNOMFØRING AV FUSJONEN 6.1 Aksjonæravtale Aksjonærene i PWWS, PWWS og Pareto Project Finance AS ("Pareto") har inngått en aksjonæravtale vedrørende PWWS. Styret i PWWS har foreslått å gjøre enkelte mindre endringer (herunder at PWWS ikke skal ha valgkomité og at det ikke skal gjelde krav om styresamtykke ved overdragelse og/eller pantsettelse av aksjer i PWWS) samt å foreta en generell revisjon uten materiell betydning, som er betinget av godkjennelse av generalforsamlingen i PWWS, se forslag til endret L_ _V

12 5/17 aksjonæravtale for PWWS datert 3. november 2011, jf. vedlegg 6 ( Aksjonæravtalen ). De vesentligste bestemmelsene i Aksjonæravtalen er: løpende fullmakt fra aksjonærene i PWWS til forretningsfører i PWWS, Pareto Business Management AS, til å møte, tale og stemme for samtlige av aksjonærenes aksjer på alle fremtidige generalforsamlinger som avholdes i PWWS frem til oppløsning av PWWS (aksjonærene kan dog på et hvilket som helst tidspunkt trekke fullmakten tilbake, eventuelt i stedet velge å møte og stemme selv eller la seg representere ved andre); forpliktelse for aksjonærene, i den grad Pareto krever det, til å stemme for kapitalforvalters forslag om valg av inntil flertallet av styrets medlemmer (Pareto kan dog kun benytte denne adgangen i unntakstilfeller der det er nødvendig for å ivareta PWWS' og/eller minoritetsaksjonærenes interesser); rett for Pareto til å bli holdt ansvarsfri og skadesløs for sine uaktsomme handlinger (gjelder ikke ved grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger); og endringer av Aksjonæravtalen er betinget av forslag fra styret, samtykke fra kapitalforvalter og godkjennelse av generalforsamlingen med to tredjedels flertall, hvoretter endringene i så fall får virkning for alle aksjonærene. 6.3 Forretningsføreravtale Ved gjennomføring av fusjonen opphører gjeldende forretningsføreravtaler mellom Pareto Business Management AS og PWWS/Overdragende Selskap, og i stedet vil det bli inngått ny forretningsføreravtale mellom Pareto Business Management AS og PWWS (det fusjonerte selskap). Pareto Business Management AS vil motta fullt årlig honorar for 2011 i henhold til gjeldende forretningsføreravtaler med PWWS/Overdragende Selskap, men mottar ikke honorar knyttet til forretningsføreravtalene med Overdragende Selskap for perioden f.o.m 1. januar 2012 t.o.m tidspunktet for gjennomføring av fusjonen. Årlig honorar for Pareto Business Management AS i henhold til ny forretningsføreravtale med PWWS vil (med virkning fra 1. januar 2012) være NOK , som justeres årlig for utvikling i konsumprisindeksen (KPI). Dette innebærer en samlet reduksjon på i overkant av 40% fra dagens struktur. 6.4 Øvrige driftskostnader og fusjonskostnader Ved gjennomføring av fusjonen vil Partenes samlede driftskostnader reduseres ved at det kun påløper driftskostnader i PWWS. Fusjonen antas å kunne redusere samlede driftskostnader med ca. NOK 1,5-2 millioner i løpet av antatt gjenværende levetid for PWWS. Det vil påløpe kostnader knyttet til fusjonen, begrenset til under 0,1 % av samlet antatt transaksjonsverdi. L_ _V

13 6/ Skattemessige forhold I dagens struktur vil selskapene med skattemessige fremførbare underskudd vanskelig kunne utnytte disse i løpet av antatt gjenværende levetid for selskapene. Siden PWWS er et selskap med latente skatteforpliktelser, og fusjonen bringer inn skattemessige fremførbare underskudd, antas de totale skatteforpliktelsene å kunne bli redusert, noe som i så fall vil komme aksjonærene i samtlige selskaper til gode. 6.6 Avtale med distributører Avtale mellom hver av PSK, PSK II, PPN og Optimum og dets distributør om honorar for kapitalinnhenting bortfaller ved gjennomføring av fusjonen. Som kompensasjon for bortfall av årlig honorar (beregnet basert på verdijustert egenkapital i det enkelte selskap), skal hver av PSK, PSK II, PPN og Optimum betale distributørene et engangsbeløp. Det nærmere grunnlaget for beregningen av dette engangsbeløpet vil bli inntatt i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling (som skal vedta fusjonen) for hver av PSK, PSK II, PPN og Optimum. 6.7 Kapitalforvaltningsavtale Pareto er kapitalforvalter for PWWS. I henhold til kapitalforvaltningsavtale mellom Pareto og PWWS datert 3. november 2011, jf. vedlegg 7 ("Kapitalforvaltningsavtalen") skal Pareto tilrettelegge grunnlaget for og foreslå investeringer for styret i PWWS, hvoretter styret fatter beslutning om investering. Som vederlag for kapitalforvaltningen mottar Pareto et årlig forvaltningshonorar, samt suksesshonorar. I tillegg inneholder Kapitalforvaltningsavtalen bestemmelser om honorar til Pareto knyttet til tilrettelegging av underliggende investeringer. Honorarstrukturen i henhold til Kapitalforvaltningsavtalen vil bli videreført for det fusjonerte selskap. 6.8 Oversikt over avkastning for aksjonærene Fusjonen antas å medføre reduserte løpende kostnader for alle selskaper som deltar i fusjonen samt reduserte løpende honorarer til Pareto (som kapitalforvalter) som følge av overgang til ny honorarstruktur i PWWS (det fusjonerte selskap), jf. punkt 6.3 og 6.4. Effekten av dette vil imidlertid variere fra selskap til selskap avhengig av gjeldende kostnadsnivå og honorarstruktur i det enkelte selskap før fusjonen. Tabellene under viser estimert avkastning for Partenes aksjonærer fra tidspunkt for VEK ( ) og frem til antatt oppløsning av selskapene ( ) under ulike forutsetninger for avkastning på underliggende portefølje før og etter fusjon. De tre første radene viser estimert avkastning før og etter fusjon. De fire neste radene viser den estimerte verdien av meravkastningen, sammenliknet med endring i totale honorarer, samt hvor mye denne meravkastningen utgjør i forhold til VEK per L_ _V

14 7/17 Pareto World Wide Shipping AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -4.1% 0.4% 2.7% 4.8% 6.8% 8.8% 10.9% 13.0% Investors avkastning etter fusjon -3.3% 1.2% 3.5% 5.5% 7.6% 9.6% 11.7% 13.8% Endring 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 1.8% 2.1% 2.1% 2.0% 2.1% 2.2% 2.4% 2.5% Pareto World Wide Shipping II AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -4.4% 0.2% 2.5% 4.8% 7.1% 9.4% 11.6% 13.9% Investors avkastning etter fusjon -2.6% 1.9% 4.2% 6.2% 8.3% 10.4% 12.5% 14.5% Endring 1.7% 1.7% 1.7% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 4.3% 4.6% 4.6% 4.2% 3.7% 3.2% 2.7% 2.1% Pareto Shippingkapital AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -4.7% -0.3% 1.9% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Investors avkastning etter fusjon -3.6% 0.9% 3.1% 5.1% 7.2% 9.2% 11.3% 13.4% Endring 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 2.6% 3.0% 3.1% 3.1% 3.3% 3.5% 3.7% 3.9% PPN Shippinginvest I AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -5.1% -0.7% 1.5% 3.6% 5.5% 7.5% 9.5% 11.6% Investors avkastning etter fusjon -3.6% 0.9% 3.2% 5.2% 7.2% 9.3% 11.4% 13.4% Endring 1.5% 1.6% 1.7% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 3.6% 4.1% 4.2% 4.2% 4.5% 4.7% 5.0% 5.3% Optimum Skipsinvest I AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -5.3% -0.9% 1.3% 3.4% 5.4% 7.4% 9.4% 11.4% Investors avkastning etter fusjon -3.6% 0.9% 3.1% 5.2% 7.2% 9.3% 11.3% 13.4% Endring 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 4.1% 4.5% 4.6% 4.6% 4.9% 5.1% 5.4% 5.6% L_ _V

15 Pareto Shippingkapital II AS Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Investors avkastning før fusjon -5.4% -0.9% 1.3% 3.6% 5.8% 8.0% 10.3% 12.5% Investors avkastning etter fusjon -3.1% 1.5% 3.7% 5.7% 7.8% 9.9% 11.9% 14.0% Endring 2.3% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.5% Verdi av meravkastning Endring totale honorarer Netto endring for investor Netto endring i % av VEK 5.7% 6.1% 6.3% 5.9% 5.6% 5.2% 4.8% 4.3% Merverdien for alle selskapene, samlet sett, antas å beløpe seg til NOK 44,8-53,3 millioner (netto, etter honorarer) i perioden frem til antatt oppløsningstidspunkt, noe som utgjør 3,5%-4,2% av verdijustert egenkapital pr , se tabellen nedenfor. Samlet alle aksjonærer Underliggende avkastning per år NOKm -5.0% 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% Verdi av meravkastning Endring honorarer Pareto Endring honorarer øvrige Netto Endring for investor Netto endring i % av VEK 3.5% 3.9% 4.0% 3.9% 4.0% 4.0% 4.1% 4.2% Nåværende kapitalforvaltningsavtale for PWWS II med Pareto, gir kapitalforvalter rett til 20 % av meravkastning utover 8 % årlig avkastning til aksjonærene i PWWS' levetid, mens Kapitalforvaltningsavtalen (se punkt 6.7 ovenfor) gir kapitalforvalter rett til 10 % av meravkastning utover 5 % total avkastning over PWWS' levetid. Dette innebærer at Pareto opptjener suksesshonorar ved en lavere terskel i avtalen med PWWS enn i avtalen med PWWS II, mens andelen av overskuddet (som mottas av Pareto) er lavere i avtalen med PWWS enn i avtalen med PWWS II. Effekten av dette er at Pareto, som kapitalforvalter etter fusjonen vil motta et høyere samlet honorar (årlig forvaltningshonorar og suksesshonorar) enn før fusjonen ved årlige avkastningsnivåer fra ca 3% og oppover. Er årlig avkastning lavere enn ca 3% vil Pareto, som kapitalforvalter motta et lavere samlet honorar etter fusjonen enn før fusjonen. Siden honorarene er knyttet til verdien av porteføljen, vil disse i utgangspunktet øke nominelt med økt avkastning av porteføljen. Pareto incentiveres dermed ved økt avkastning og har således sammenfallende interesser med investorene. Fusjonen medfører at disse incentivene styrkes ytterligere i forhold til dagens situasjon, ettersom Paretos honorarer vil reduseres dersom avkastningen på porteføljen er lav. Det presiseres at ovennevnte avkastningsoversikt ikke inkluderer eventuelle positive forvaltnings- og realisasjonsgevinster som følge av sammenslåing av porteføljen eller eventuelt bedret likviditet i annenhåndsmarkedet for det fusjonerte selskapets aksjer. 6.9 Vedtekter I følge vedtektene for PWWS skal selskapet ha en levetid inntil 1. juli Generalforsamlingen i selskapet kan likevel med to tredjedels flertall, på et hvilket L_ _V

16 9/17 som helst tidspunkt før 1. juli 2014, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning av Selskapet. Beslutning om utsatt oppløsning av Selskapet kan skje én eller flere ganger for en periode på inntil 2 år per gang. Videre har vedtektene for PWWS en bestemmelse om at når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Det vil gjøres enkelte endringer i vedtektene for PWWS i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen, herunder at selskapet ikke lenger skal ha valgkomité og at det ikke skal gjelde styresamtykke eller forkjøpsrett ved eierskifte av aksjer i PWWS. Forslag til nye vedtekter for PWWS er vedlagt denne fusjonsplanen, jf. vedlegg 4. 7 SÆRLIGE RETTIGHETER M.V. 7.1 Det eksisterer ikke og vil ikke tilfalle særlige fordeler i forbindelse med fusjonen til medlemmer av selskapenes styrer, daglig leder eller uavhengige sakkyndige. 7.2 Det eksisterer ikke aksjeeiere i PWWS eller i Overdragende Selskap som har særlige rettigheter eller rettigheter som nevnt i aksjeloven 11-1, og Med unntak av bestemmelser om aksjonærenes rettigheter og forpliktelser som er fastsatt i Aksjonæravtalen, gjelder det ingen særskilte vilkår for utøvelse av rettigheter som aksjeeier i PWWS eller for registrering i aksjeeierregisteret. 8 BESLUTNINGER AV GENERALFORSAMLINGENE 8.1 Det foreslås at generalforsamlingen i PWWS fatter følgende beslutning: Fusjon: Fusjonsplanen mellom Pareto World Wide Shipping AS (som overtakende selskap) og Pareto ShippingKapital AS, PPN Shippinginvest I AS, Optimum SkipsInvest I AS, Pareto ShippingKapital II AS og Pareto World Wide Shipping II AS (samlet de "Overdragende Selskap") godkjennes. Kapitalforhøyelse: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK Selskapets vedtekter 4 endres tilsvarende. L_ _V

17 10/17 3. Aksjeinnskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved overføring av samtlige av Overdragende Selskap sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser, jf. vedlegg 1 til fusjonsplanen datert 3. november 2011 ("Fusjonsplanen"). Slik overføring skjer med virkning pr. den selskapsrettslige ikrafttredelsen av fusjonen. 4. Aksjene anses tegnet når generalforsamlingen i de fusjonerende selskapene gyldig har godkjent Fusjonsplanen. 5. Aksjeeiernes fortrinnsrett får ikke anvendelse. 6. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med registrering av gjennomføring av fusjonen i Foretaksregisteret. 8.2 Det foreslås at generalforsamlingene i Overdragende Selskap fatter følgende beslutning: Fusjonsplanen mellom Pareto World Wide Shipping AS (som overtakende selskap) og Pareto ShippingKapital AS, PPN Shippinginvest I AS, Optimum SkipsInvest I AS, Pareto ShippingKapital II AS og Pareto World Wide Shipping II AS (som overdragende selskap) godkjennes. 9 ENDRINGER 9.1 Styrene i PWWS og Overdragende Selskap kan gjennomføre eventuelle tilpasninger og mindre endringer i Fusjonsplanen, dersom dette er ønskelig eller nødvendig. 10 TVISTER 10.1 Denne Fusjonsplanen er underlagt norsk rett Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne Fusjonsplan skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, skal den avgjøres endelig ved voldgift i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsstedet skal være Oslo og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være konfidensiell og de involverte personer fra begge sider skal være underlagt taushetsplikt. 11 VEDLEGG Som vedlegg til Fusjonsplanen følger: 1. Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap 2. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen 3. Vedtekter for PWWS pr 30. juni Forslag til nye vedtekter for PWWS L_ _V

18 11/17 5. Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for PWWS og Overdragende Selskap 6. Forslag til endret aksjonæravtale for PWWS datert 3. november Kapitalforvaltningsavtale datert 3. november 2011 * * * * * Fusjonsplanen er utstedt i én original som beholdes av Pareto, mens Partene mottar én kopi hver. L_ _V

19

20

21

22

23

24 17/17 Oslo, 3. november 2011 STYRET I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS L_ _V

25

26

27 Vedtekter for Pareto World Wide Shipping AS Pr (Fastsatt ved stiftelse 2. mai 2006, sist endret 30.juni 2011) 1 Selskapets foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Pareto World Wide Shipping AS. 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet består i å eie skip eller andeler i selskap som eier skip, samt å drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette, og annen kapitalforvaltning. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). 5 Styre og signatur Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 6 Ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); 3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7 Overdragelse av aksjer forkjøpsrett og styresamtykke Inntil aksjonærens investeringsforpliktelse er kalt inn og innbetalt kan ikke aksjonæren overdra eller pantsette aksjene i Selskapet uten samtykke fra styret i Selskapet. Det er et vilkår for at styret skal gi samtykke at erverver overtar overdragers gjenværende

28 2/2 investeringsforpliktelse overfor Selskapet og at erverver tiltrer Aksjonæravtalen for Selskapet ved å signere en separat tiltredelseserklæring. Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjeeiere ikke ha forkjøpsrett i henhold til aksjeloven kapittel 4. 8 Oppløsning Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Selskapet skal søke å få realisert alle investeringer innen 1. juli 2014 slik at selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til investorene. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2014, beslutte både fremskutt og utsatt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet med inntil 2 år (det vil si mellom 1. juli 2012 og 1. juli 2016). Beslutning om fremskutt realisasjon og oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt en skriftlig an befaling om dette av kapitalforvalter Pareto Project Finance AS. Med to tredjedels flertall kan generalforsamlingen i Selskapet tilsvarende, før 1. juli 2016, vedta å ytterligere forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år og deretter tilsvarende forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år per gang. 9 Vedtektsendringer Beslutning om endring av selskapets vedtekter, herunder investeringsstrategi- og profil krever tilslutning av aksjonærer som representerer minst 2/3 av stemmene som er avgitt og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. 10 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av én til tre medlemmer som velges for en periode på inntil to år, hvorav to medlemmer velges av generalforsamlingen og ett velges av Pareto Project Finance AS. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret og honorerer for styrets medlemmer. 11 Elektrisk kommunikasjon Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende etter aksjeloven til aksjonærene. 12 Innkalling til generalforsamling Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det Aksjonrerene i Pareto ShippingKapital AS 8. november 20ll FUSJON AV PARETOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto ShippingKapital AS (PSK) med tilhsrende

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

ft'4,* . PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svrert likt strukturert bide nir det

ft'4,* . PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svrert likt strukturert bide nir det Aksjonrerene i PPN Shippinginvest I AS 8. november 20ll FUSJON AV PARETOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i PPN Shippinginvest I AS (PPN) med tilhsrende vedlegg.

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA Til aksjonærene i Pareto Eiendomskapital ASA 15. april 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Eiendomskapital ASA innkalles til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS 1. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 16. juni 2011 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat. org. nr. 977 140 307. Årsregnskap

Norges Parkinson Forskningsfond. hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat. org. nr. 977 140 307. Årsregnskap org. nr. 977 140 307 Årsregnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013. NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT ORG. NR 977 140 307 Forskningsfondet har som formål å skaffe

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer