Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan Tid for oppussing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing"

Transkript

1 Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan Tid for oppussing

2 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling for helse og omsorg.. 7 Byrådsavdeling for barnehage og skule 11 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 17 Byrådsavdeling for sosial, bustad og ådeutvikling.. 19 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kyrkje. 21 Bystyret sine organ Justerte hovudtal for inntekter og utgifter Oppsummering på dei ulike byrådsavdelingane 29 Oppsummering investeringsbudsjettet Samandrag Målet for Senterpartiet er å skape ein solidarisk fellesskap av frie, sjølvstendige menneske, der rettferd, tryggleik og likeverd er bærande prinsipp. Senterpartiet tek utgangspunkt i nærmiljøa. Vi ynskjer oss ein inkluderande by der folk føler seg trygge og verdsette. Eit slikt bysamfunn set mjuke verdiar høgare enn kortsiktig profittmaksimering og bygger på ein bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet kring oss. Vi meiner at alle bergensarar skal ha like moglegheiter og skal få det same tenestetilbodet. Fleire undersøkingar har vist at det er ulike levekår mellom innbyggjarane i byen. Dette vart òg stadfesta i den siste levekårsgranskinga. Samstundes ser vi at dei kommunale investeringane er ulikt fordelte mellom bydelane. Senterpartiet vil ha ein styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom dei folkevalde, byråkratiet og folket i Bergen. Vi vil ha eit aktivt folkestyre der bydelsstyra er ein viktig del, og vil gjenopprette bydelstyra i 2013 etter ein Oslomodell. Vi vil pusse opp Bergen I løpet av 2012 kom det for alvor fram kor stort vedlikehaldsetterslepet er i Bergen kommune. Sjølv om det enno står att mykje å kartlegge, ser vi at Bergen har store utfordringar framfor seg. Ventar vi med vedlikehaldet, vil berre kostnaden auke. Vi vil difor setje av meir midlar til vedlikehald enn i byrådet sitt forslag. Vi er redd kostnaden ved å vente kan bli dyrare enn å ta opp lån og stoppe forfallet i dag. Midlar som bystyret allereie har løyvd må også kome raskare ut i handling. Vi viser til sak om oppbudsjettering av ubrukte midlar frå Vi er også opne for å setje inn eit høgare tempo på nybygg og rehabilitering. Det er ikkje lagt inn i budsjettet, men vi vil oppmode byrådet om å leggje fram konkrete saker om dette. Ei betre eldreomsorg Talet på eldre vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er difor viktig å auke kapasiteten både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Vi vil difor starte utbyggjinga av fleire sjukeheimar lokalt i nærmiljøa, samstundes som vi vil styrke den heimebaserte omsorga. Vi vil også auke nivået på omsorgsløna

3 Reversering av barnehagekutta Senterpartiet reverserer gradvis byrådet sine barnehagekutt frå 2009 og Barnehagen er eit pedagogisk tilbod, ikkje ei oppbevaring. Senterpartiet vil desentralisere barnehagestrukturen gjennom å legge nye barnehagar ut i nærmiljøa der folk bur. Styrkjing av helsetenestestene og sosialhjelpa Vi vil også styrkje helsesystertenesta, særleg i Fyllingsdalen og Ytrebygda, men også i dei andre bydelane. Helsestasjonane for ungdom er viktige og er eit svært viktig innslag i førebyggjing av seinare helsekostnader. Vi vil også styrkje den lokale legevakttenesta og det kommunale jordmortilbodet. Sosialhjelpa blir justert opp. Sakene som har kome opp i år har vist at Bergen ikkje var tilstrekkeleg budd på Samhandlingsreforma. Ein viktig del av å rette opp dette blir å etablere lokalmedisinske sentra i Arna, Åsane, Fana/Ytrebygda og Fyllingsdalen/Laksevåg. For Arna, Åsane og Fana/Ytrebygda er det naturleg å søkje samarbeid med grannekommunane. Slike sentra vil kunne gje tilbod til pasientar før, etter og i staden for sjukehusinnleggjingar og redusere presset på allereie pressa sjukeheimar. Dei vil òg kunne gje eit breitt poliklinisk tilbod. Styrkjing av skulen Senterpartiet foreslår å auke løyvingane til skulen. Vi aukar talet på lærarar, for å kunne redusere talet på elevar i kvar gruppe og med dette kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil styrkje skulebiblioteka og legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Kultursatsing Senterpartiet går inn for å styrkje bibliotektenesta gjennom mellom anna fleire søndagsopne bibliotek. I investeringsbudsjettet startar vi på løftet med å gje alle bydelar kulturhus. I første omgang vil vi byggje kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane. Vi ønskjer dette i kommunalt eige i staden for OPS. Opprusting av byromet Senterpartiet prioriterer satsing i byromet gjennom styrka vedlikehald, auka satsing på byutvikling og meir investering i byareal. Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å byggje gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ei raskare utbyggjing av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Vedlikehaldet av gang- og sykkelvegar må haldast på minst same nivå som vegnettet elles. Styrka kommuneøkonomi Samanlikna med byrådet sitt forslag, legg Senterpartiet fram eit budsjett som er betre rusta mot trongare tider. Senterpartiet foreslår og på nytt krevje inn eigedomsskatt på private bustader, samstundes som vi reduserer noko av den skattebøra som er velta over på næringslivet. Vi har tru på ei jamnare skattleggjing, framfor å skattleggje næringslivet anten dei tener pengar eller ikkje. Fjerninga av eigedomsskatt på bustader har gjort at fleire har valt bustader som objekt for å plassere formue, noko som har medverka til ytterlegare prispress. Prioritering av drift framfor administrasjon Senterpartiet trekkjer ned 2 % i sentraladministrasjon i byrådsavdelingane og brukar dette på konkrete driftstiltak i staden

4 Justert budsjettvedtak: Som byrådet, men med følgjande endringar: 4. Avgifter og egenbetalinger for 2013 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen, justert for de endringer som er gjort nedenfor. 5. Bystyret øker for 2013 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen i henhold til økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). 80 % regelen - innføres på nytt tilsvarende det som var gjeldende i Skattevedtak: 9. Som eiendomsskatt utlignes (for hele kommunen): A. 3 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 2 på andre eiendommer, med unntak av verk og bruk og annen næringseiendom 4 B. Takstene fra benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt og det gjennomføres taksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. C. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og lagt ut til ettersyn innen 31. mars 2013 for eiendommer med bunnfradrag og senest 28. februar 2013 for eiendommer uten bunnfradrag. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. D. Eiendomsskatten skal for 2013 betales i tre terminer: 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. E. Eiendomsskatten skal for betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret

5 Byrådsleiars avdeling Likeverdig levekår I 2012 vart det lagt fram ei levekårsgransking som syner store skilnader mellom dei ulike levekårsonene i Bergen. Deler av dette skriv seg frå ulik utbyggjingsgrad i bydelane, både når det gjeld infrastruktur og tenestetilbod. Etter Senterpartiet sitt syn kan ikkje Bergen kommune sjå seg nøgd med dette. Alle bergensarar skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål 16 Å sikre alle bergensarar det same tenestetilbodet Målemetode /-indikator Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Talfesting av mål for budsjettåret (2013) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Trekkje tilbake styrkinga av staben ved byrådsleiars avdeling. Endringar i til aktuelt tenesteåde - 2,0 millionar - 2,0 millionar - 2,0 millionar - 2,0 millionar Øyremerking av midlar innanfor føreslått Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i eller kva for sosialt lag dei tilhører. Dette skal vere eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utviklinga av byen

6 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap Vedlikehaldsetterslep Det ligg føre eit stort vedlikehaldsetterslep knytt til eigedomar innanfor Bergen Kommunale bygg. Særleg stort er dette innanfor skulesektoren, men også elles. Senterpartiet vil difor auke den generelle potten for vedlikehald for å ta inn etterslepet raskare enn det byrådet legg opp til. Til saman set vi av 75 millionar meir i økonomiplanperioden. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Ferdigstilling av nye takstar for eigedomsskatt også for bustader Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga Auke i vedlikehaldsbudsjettet utover byrådet sitt forslag. Midlar ubrukt eit år skal overførast til fond for disponering neste år Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 4,0 millionar - 8,4 millionar - 8,4 millionar - 8,4 millionar - 8,4 millionar + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrkjing av eigen vikarteneste for å sikre stabil tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. Merknad løns- og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2013 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante nærversstatistikkar igjen kan leggjast fram for bystyret

7 Byrådsavdeling for helse og omsorg Senterpartiet vil setje klare kvalitetsmål på omsorgstenestene. Dette medfører at alle har krav på rett hjelp til rett tid, og i størst mogleg grad av dei same tenesteytarane. Vi vil styrkje dei tilsette sin kompetanse og tilsette fleire i heiltidsstillingar. Betre eldreomsorg Talet på eldre i Bergen vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er difor viktig å auke kapasiteten, både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Parallelt med kapasitetsveksten er det avgjerande å betre kvaliteten på omsorgstenestene for eldre. Det må difor prioriterast å satse sterkare på rekruttering av høgt kvalifiserte tilsette i eldreomsorga. Senterpartiet vil styrkje både legeog pleiefaktoren ved sjukeheimane for å betre kvaliteten på tenestene. Fleire spesialiserte og godt bemanna sjukeheimar vil hindre unødvendige sjukehusinnleggjingar og auke kvaliteten på tenestene. Ved sidan av ei auka utbyggjing av sjukeheimar, er det viktig å legge til rette for at dei som ynskjer og kan ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. For å gje fleire høve til dette, ynskjer Senterpartiet å styrkje ordninga med omsorgsløn. I satsinga ligg og at nivået på løna vert auka. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Tilbodet til dei heimebuande demente og deira pårørande må bli betre. Senterpartiet meiner samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må byggjast ut gjennom gode avtalar som sikrar innbyggjarane naudsynt helsehjelp. Senterpartiet foreslår å styrkje dagsentra for demente og aukar løyvingane med 5 millionar kvart år styrkje legedekninga og pleiarkapasiteten gjennom å løyve 20 millionar ekstra kvart år auke omsorgsløna med 75 millionar dei komande 4 åra. Senterpartiet går inn for at staten skal dekkje 50 % av omsorgsløna. Får vi gjennomslag for dette sentralt vil kommunen sitt finansieringsbehov bli redusert styrkje ordninga med den kulturelle spaserstokken i samarbeid med frivillige organisasjonar, profesjonelle kunstnarar, kulturskulen og den ordinære skulen. sikre attraktive areal lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar og omsorgsbustader Styrkjing av barnevernet Eit fungerande barnevern byggjer på gode og førebyggjande tiltak i barn og unge sitt nærmiljø. Barnehagar og skular vil kunne hjelpe å kartlegge barn i risikogruppa, og må saman med andre etatar samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. Senterpartiet aukar difor løyvingane med 20 millionar i perioden. Senterpartiet vil auke løyvingane til SLT Samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak slik at desse kan knytast opp mot barnevernet. Senterpartiet vil også styrkje PPT Pedagogisk psykologisk teneste for å redusere ventelistene slik at barn som har behov for hjelp, snarast mogleg får den hjelpa dei treng

8 Nærhelsetenesta Senterpartiet vil gi skulehelsetenesta og helsestasjonane høve til å drive utstrakt førebyggjing gjennom ulike tiltak. Senterpartiet vil oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Vidare vil Senterpartiet styrkje legevakttenesta i bydelane, samt styrkje den kommunale jordmortenesta. Betre psykisk helse Senterpartiet vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Vi vil auke talet på kommunale psykologstillingar. Dette for å auke tilgjenget, minske ventelistene og førebyggje meir. Vi set av 3,5 millionar i 2013 og vil auke dette til 5 millionar frå. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. «Inn på tunet» «Inn på tunet» tilbyr tilrettelagde tenester på gardsbruk retta mot sektorane utdanning, oppvekst, helse og omsorg. Ein tilbyr tiltak innanfor skule, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integrering av innvandrarar og flyktningar, rus- og kriminalomsorg. Per juni 2011 var det 14 gardar i Bergen som tilbyr «Inn på tunet»-tenester. Senterpartiet vil styrkje denne tenesta med 1 million årleg. Støttekontakt til bebuarar i bufellesskap Senterpartiet meiner at alle bebuarar i bufellesskap for utviklingshemma skal ha tilbod om støttekontakt og løyver midlar til dette. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett Styrkjing av barnevernet, her under fleire stillingsheimlar 03B 2013 Styrkje dagsentertenesta for demente 03B 2013 Styrkje av eldreomsorga gjennom fleire pleiarar og betre legedekning + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar 03C 2013 Auke nivået på omsorgsløna med 35 % for å premiere dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar - 8 -

9 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 03C 2013 Gi alle bebuarar i bufellesskap for utviklingshemma tilbod om støttekontakt + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar 05A 2013 Styrkjing av helsesysterteneste, særleg med vekt på helsestasjon for ungdom. Prioriterte bydelar er Fyllingsdalen og Ytrebygda + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar 05A 2013 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebyggjing 05A 2013 Styrkje den kommunale jordmortenesta + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 05A 2013 Styrkje legevakttenesta i bydelane + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar 05B 2013 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri + 3,5 millionar 05B 2013 Auke satsinga på «Inn på tunet» som behandlingstiltak + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar Auke utbyggjinga av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av sjukeheimar. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbyggjing. I praksis skjer utbyggjinga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det einskilde år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår

10 Total løyver Senterpartiet 500 millionar meir enn byrådet til dette formålet i perioden. Av desse er 80 millionar sett av til å kunne kjøpe opp høvelege tomter i samband med reguleringar eller når tomter er for sal. Dei siste års erfaringar tilseier at kommunen her tener på tenkje langsiktig. Alle nye sjukeheimar skal byggjast med eige kjøkken. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Sjukeheimsutbyggjing oppkjøp av høvelege areal både lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar når høvet byr seg + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar SP Sjukeheimsutbyggjing satsing på mindre lokale sjukheimar + 120,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar SP Merknad - barnevernet Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar. Merknad - barnevernet SLT og PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet. Merknad dagsenter for demente Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til dagsentra for demente må aukast. Merknad legedekning Bystyret meiner legedekninga på sjukeheimane på betrast ved at det vert auka løyvingar til dette, samstundes som ein knyter til seg fastlegar som har sjukeheimar som ein del av sin stillingsheimel. Pasientane ved sjukeheimane får desse som sin fastlege slik at dette er med å finansiere ordinga. Merknad ernæring Bystyret ynskjer å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og går inn for å tilsette kommunal ernæringsfysiolog for å betre ernæringa hjå heimebuande og i eldreinstitusjonane. Merknad den kulturelle spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken må difor styrkjast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen

11 Merknad - omsorgslønn Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan av ei auka utbyggjing av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn. Merknad helsesystrer - jordmorteneste Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrkje den kommunale jordmortenesta. Merknad - psykisk helse Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Merknad - sjukeheimar Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbyggjing slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som kjem. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbyggjing i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal. Merknad lokalmedisinske sentra Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere lokalmedisinske sentra i bydelane

12 Byrådsavdeling for barnehage og skule Senterpartiet ser på familien som den grunnleggande sosiale eininga i samfunnet, og behovet for omsorg, tryggleik, ro og nærleik må tilfredstillast der. Den moderne kvardagen legg eit sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skule og SFO kombinerast med eit aktivt liv på fritida, blir tida i heimen svært avgrensa. Difor er det avgjerande at vi byggjer bysamfunn som gjer livet enklare for innbyggjarane. Den lokale skulen skal ha ein sentral plass i dette arbeidet. Integrering av barn i barnehage og spesialundervisning for elevar Bergen kommune ligg under snittet for dei andre ASSS kommunane både når det gjeld spesialundervisning pr elev. Senterpartiet vil prioritere opp dette ådet og set som mål at ein minst skal kome opp på gjennomsnittet. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2013) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () 01B Auke talet på timar med spesialundervisning pr elev minst opp på ASSS gjennomsnittet ASSS nøkkeltal. I 2011 hadde Bergen 120 timar, medan snittet var Styrkjing av barnehagen Senterpartiet vil at barnehagar i størst mogleg grad skal ligge i nærleiken av der barna bur. Senterpartiet vil satse på små og mellomstore barnehagar. Barnehagane skal kunne gjere nytte av ressursane til skular, kulturinstitusjonar og eldresenter i nærmiljøet. Bergen har i dag eit mangfaldig barnehagetilbod med både små og store barnehagar, private og kommunale. Dette mangfaldet ynskjer Senterpartiet å oppretthalde. Vi vil sikre kvaliteten i barnehagen ved at det er tilstrekkjeleg pedagogisk personale i høve til norm. Sidan det skal vere full barnehagedekning i Bergen, er det svært mange barn i alderen 1 til 3 år i barnehagane. Vi ynskjer sterkare fokus på dei minste i barnehagen og vil sørgje for at det i kvar barnehage er pedagogar med spesialkompetanse på desse gruppene. Senterpartiet har som mål at alle som søkjer, skal få barnehageplass i eige nærmiljø om dei ynskjer det. Senterpartiet vil jobbe for auka vaksentettleik i barnehagane. Ein pedagog og to assistentar per 7 barn på småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Senterpartiet ynskjer språkstimulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen og vil difor setje av midlar til å kjøpe inn bøker på begge målformer. Senterpartiet var i mot å redusere løyvingane til barnehagane slik Byrådet gjennomførte i 2009 og Dette har medført nedgang i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Vi foreslår difor gradvis å reversere dette kuttet

13 Styrkjing av skulen Senterpartiet vil føre ein føreseieleg skulepolitikk der foreldre, elevar og skulepersonell ikkje skal måtte leve med utryggleik kring skulens eksistens. Vi vil at kommunen sin skulebruksplan skal følgjast i heile perioden den er vedteken for. Skulenedleggjingar som ikkje er heimla i planen, skal i prinsippet ikkje kunne vedtakast. Senterpartiet aksepterer ikkje nedlegging av skular og rår frå administrative samanslåingar. Vi meiner at mange skular av moderat storleik vil gje Bergen ein betre og meir fleksibel infrastruktur, enn dagens kjempeskular som byrådet har valt å satse på. Senterpartiet vil auke talet på lærar i bergensskulen og sikre at lærarane har fagkompetanse i fag dei underviser i. Gjennom å auke talet på lærarar vil vi redusere talet på elever i kvar gruppe og dermed kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil også styrkje skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sidemålet sitt. Vi vil også legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Totalt løyver vi 14 millionar ekstra til skulen. Senterpartiet vil også styrkje vaktmeistertenesta for fortløpande å kunne ta unna feil og manglar ved skulane. Senterpartiet vil også styrkje ordninga med frukt og grønt. Til dette set vi av 0,5 millionar. Skulefritidsordninga Mange skular i Bergen har gode skulefritidsordningar. Men dessverre vert det ikkje stilt tydelege kvalitetskrav til innhaldet i SFO, og tilbodet varierer kraftig frå skule til skule. Senterpartiet vil stimulere til tett samarbeid mellom skule, kulturskule, frivillige organisasjonar og idrettslag. Alle elevar bør få tilbod om gode fritidsaktivitetar som utfordrar barna både fysisk, estetisk og intellektuelt i SFO-tida. Aktivitetane skal i hovudsak finansierast over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikkje koste meir enn det eit tilsvarande tilbod ville ha kosta på fritida. Når fritidsaktivitetane blir gjennomført på skulefritidsordinga vil familien får meir tid saman på kveldstid. Senterpartiet ynskjer ikkje å auke satsane i SFO-ordninga utover prisstigninga, slik byrådet har foreslått, og legg inn 2,5 millionar for å dekkje dette. Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søkje om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til å tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Varm skulemat Skular som serverer varm skulelunsj opplever elevar med betre konsentrasjon og overskot til skulearbeidet. Senterpartiet ynskjer at fleire skular skal etablere denne ordninga og set av 5 millionar i planleggingsmidlar som skulane kan søkje om midlar frå

14 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A 2013 Gradvis reversering av byrådet sitt barnehagekutt frå 2009 og Dette skal auke vaksentettleiken + 15,0 millionar + 30,0 millionar + 35,0 millionar + 46,0 millionar 01A 2013 Innkjøp av bøker til barnehagane på begge målformer + 0,1 millionar + 0,1 millionar + 0,1 millionar + 0,1 millionar 01B 2013 Betre lærardekninga i skulen utover byrådet sitt forslag + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar 01B 2013 Styrkje skulebiblioteka, herunder med utvida tilbod av sidemålslitteratur + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar 01B 2013 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar 01B 2013 Styrkje vaktmeistertenesta ved skulane for å raskt kunne oppdage feil og manglar og utbetre desse fortløpande 01B 2013 Etablere aktivitetspott for SFO-ordningane + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar 01B 2013 Auke talet på tilsette i SFO og redusere talet på ufaglærte + 4,0 millionar 01B 2013 Reversere auken i SFOsatsane utover prisstigninga + 2,5 millionar + 2,5 millionar + 2,5 millionar + 2,5 millionar 01B 2013 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular

15 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar Uteareal ved skulane Senterpartiet ser fysisk aktivitet som viktig både mellom barn og unge. Grunnlaget for gode vanar med fysisk aktivitet vert lagt i ung alder. Vi ønskjer difor å auke løyvingane til opprusting av uteåde i skulen, utover det byrådet har foreslått, med til saman ni millionar i fireårsperioden. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld Tår/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Styrkje opprustningsarbeidet av utearealet ved skular og barnehagar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar Merknad - barnehagekutt Kutta som byrådspartia gjennomførte i barnehagesektoren i 2009 og 2010 utgjer i dag over 50 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Bystyret ber om at byrådet legg fram ein plan for å reversere dette kuttet. Merknad vaksentettleik i barnehagane Bystyret ser det som eit mål at det minst skal være ein pedagog og to assistentar per 7 barn i småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Merknad språkstimulering i barnehagane Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen og vil difor at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. Merknad talet på lærarar Bystyret meiner talet på lærar må aukast. Slik kan elevar som treng det får støtteundervisning undervisninga kan drivast meir variert i mindre grupper, med betre oppfølging av kvar einskild elev. Merknad Bystyret meiner at fleire skular bør satse på varmlunsjservering og etablerer eit prøveprosjekt der skulane kan søkje om planleggjingsmidlar

16 Merknad skulebiblioteka Bystyret vil styrkje skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sidemålet sitt. Merknad valfag Bystyret vil leggje til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Merknad vaktmeisterteneste Bystyret meiner det skal vere eigen vaktmeister på alle skular. Merknad frukt og grønt Bystyret meiner at ordinga med frukt og grønt må styrkjast. Merknad bemanningsnorm SFO Bystyret vil på nytt innføre bemanningsnorma for SFO og redusere talet på ufaglærte i SFO-ordninga. Merknad prosjektpott SFO Bystyret vil opprette ein eigen prosjektpott som SFO-ordningane kan dekkje om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet

17 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Senterpartiet vil forvalte Bergens rike natur- og kulturarv med respekt. Omsyn til naturgrunnlag og miljø må overordnast andre meir kortsiktige omsyn. Lokalsamfunnet er bærebjelken i Senterpartiets politikk. Reine og trivelege utemiljø og velhalde byrom er trivselsfremmande i seg sjølv, men også tryggleiksskapande og byggjer opp under forståinga om at miljøet og omgjevnadene må handsamast med respekt. Bymiljø Senterpartiet vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Vi vil saman med næringsdrivande sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Vi vil oppgradere byroma og auke løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. På nytt gi tilskot til utskifting av vedomnar/oljefyrar Senterpartiet meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar. Gamle vedomnar er ei viktig kjelde til svevestøv. Ordninga bør difor oppretthaldast. I åder utan fjern og nærvarme er også vedfyring viktig som alternativ energikjelde til elektrisk kraft. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 10D På nytt gje tilskot til utskifting av vedomnar og oljefyrar 10C Tiltak for opprustning av byromet + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar Investering i framtidig byutvikling Senterpartiet vil planlegge for framtida. Vi set av til saman 37 millionar til framtidig byutvikling, planlegging av framtidig investering i kommunalt areal, innfartsparkeringsplassar, av gang- og sykkelvegar og turvegnettet. Utleigebustader Bergen har framleis mange innbyggjarar utan fast bustad. Senterpartiet ser med uro på dette og set av ytterlegare 20 millionar til byggjing av bustader til dette føremålet

18 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og tilretteleggjing for framtidig byggjing av innfartsparkeringar + 6,0 millionar Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar Opprusting av turvegnettet og betre tilgjenget til friluftsåde også for ulike grupper funksjonshemma + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar Merknad- tilskot til utskifting av vedomnar og oljefyrar Bystyret meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar og vil innføre dette på nytt. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i åde som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Difor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. Merknad- bymiljø Bystyret vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Saman med næringsdrivande må det sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Byroma skal betrast gjennom auke i løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. Merknad byutvikling Bystyret ser at biltrafikken i sentrum eksponerer innbyggjarane for helsefare. For at fleire skal kunne nytte seg av kollektivtrafikk må arbeidet med planlegging og etablering av innfartsparkeringsplassar i bydelane gå raskare. Merknad turvegar Bystyret ynskjer å betre tilgjenget til turvegar og friluftsåde for funksjonshemma og tek sikte på ei opprusting av turvegnettet for å nå dette målet. Merknad gang og sykkelvegar Bystyret ser miljø- og helsegevinsten i at fleire går og syklar, og styrkjer satsinga på gang- og sykkelvegnettet

19 Byrådsavdeling for sosial, bustad og ådesatsing Sosialhjelpa må styrkjast Bergen Senterparti har programfesta at vi vil rekne ut stønaden etter sosialtenestelova etter ei individuell vurdering basert på behov. Vi vil også på nytt innføre ordinga med ei minsteinntekt på 80 % av minstepensjon (etter at husleige og straum er betalt). Denne vart avvikla av byrådspartia i Barnetrygd og kontantstøtte skal ikkje reknast med i grunnlaget for sosialhjelp. Vi er ikkje stolte over den sosialhjelpa som Bergen kommune yter i dag. Vi vil auke sosialhjelpssatsane i samsvar med grunnbeløpet i Folketrygda. Etter ei svak utvikling i mange år er ikkje dette nok, men det er eit steg i rett lei. Utekontakten Senterpartiet reverserer byrådet sitt kutt i budsjettet til Utekontakten i 2011 og gir midlar til å tilbakeføre dei 2 årsverka byrådet fjerna. Styrkjing av rusomsorga Senterpartiet vil styrkje arbeidet med førebyggjing av rusbruk, både for elvar i skulealder og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebyggjing. Senterpartiet vil også styrkje satsinga på ettervern. Vi set av totalt 20 millionar til dette dei neste 4 åra. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 04A 2013 Styrkje Utekontakten + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 04B 2013 Gi driftsstønad til Leieboerforeningen i Bergen + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar 04B 2013 Gjeninnføre 80 %-regelen for varig trygda + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar 04B 2013 Auke sosialhjelpssatsane med sikte på å byggje ned etterslepet i høve til endring i grunnbeløpet i Folketrygda + 20,0 millionar + 35,0 millionar + 35,0 millionar + 35,0 millionar

20 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 05B 2013 Opptrapping av rusførebyggjande arbeid og ettervern Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 0,5 millionar - 0,5 millionar - 0,5 millionar - 0,5 millionar Auke utbyggjing av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing både omsorgsbustader og psykiatribustader. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbyggjing. I praksis skjer utbyggjinga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det enkelte år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Generell utbyggjing av omsorgsbustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar SP Generell utbyggjing av psykiatribustader SP Merknad - sosialhjelp Bystyret meiner sosialhjelpa må styrkjast. Eit steg på vegen er minst å auke sosialhjelpssatsane i samsvar med grunnbeløpet i Folketrygda. Merknad - Utekontakten Bystyret meiner det var feil å kutte i løyvingane til Utekontakten i 2011 og går difor inn for å tilbakeføre dei to årsverka byrådet har fjerna

21 Merknad - rusomsorg Bystyret vil styrkje arbeidet med førebyggjing av rusbruk både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebyggjing. Merknad - sjukeheimar og omsorgsbustader Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av både av sjukeheimsplassar, omsorgsbustader og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbyggjing slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbyggjing i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal

22 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kyrkje Bergensarane brukar stadig større del av tida si på kulturopplevingar. Kulturen skal være bakteppet som tilfører samfunnet entusiasme og skapartrong. Dette skal auke livskvaliteten til den einskilde, betre folket si psykiske helse og førebyggje kriminalitet. Bergen skal vere ein internasjonal kulturby. Byen har rikt og mangfaldig kulturliv der innbyggjarane både opplever og tek del i tradisjonelle og nyskapande kulturaktivitetar. Bergen sine mange frivillige organisasjonar skaper eit mangfaldig kultur- og idrettsliv, og legg grunnlaget for utvikling av gode nærmiljø med meiningsfylte aktivitetar for både unge og gamle. Senterpartiet vil støtte og stimulere det frivillige organisasjonslivet på ein slik måte at engasjerte menneske også i framtida fyller rolla som viktige samfunnsaktørar. Styrkje 4-H garden Senterpartiet set av 0,5 million til dette tiltaket for kvart av dei neste 4 åra. Det blir stadig færre gardsbruk i drift i Bergen, difor er det viktig å oppretthalde gardsbruk som kan legge til rette for barns kontakt med dyr og som kan bli brukt i undervisningssamanheng. Stønad til lokale historielag Senterpartiet vil opprette ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar til konkrete driftsprosjekt. I dette vil vi også styrkje samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile byen. Bibliotek Vi vil styrkje bibliotektilbodet, også i bydelane. Vi set difor av midlar til å utvide ordninga med søndagsope bibliotek for å auke tilgjenge for publikum. Vi løyver til saman 16 millionar til dette, dei neste 4 åra. Oppfølging av kulturskuleløftet Senterpartiet held fram satsinga si på kulturskulen og vil fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. Vi set difor av 36 millionar til dette dei neste 4 åra. Av denne potten vil vi sette av 2 millionar kvar år utover løyvinga frå regjeringa til kulturskule i SFO slik at fleire elevar på sikt kan gjennomføre kulturskuleundervisninga i den tida dei er på SFO. Det er viktig med tilbod i bydelen ein bur i. Eit styrka samarbeidet med lokale kor, idrettslag, skulekorps og den kulturelle skulesekken er difor viktig. Betre tilbod til uorganisert ungdom Senterpartiet vil gi uorganisert ungdom eit betre tilbod i nærmiljøet gjennom open skule. Vi vil opprette ei ordning med kulturkort for ungdom som gir ungdom og studentar rabatt på konsertar, teater, utstillingar, festivalar og andre kulturtilbod. Idrett Det er viktig å stimulere arbeidet med idrett og fysiske aktivitetar. Senterpartiet ynskjer ulike typar idrettsanlegg som stimulerer bergensarar i alle aldrar til ein sunn og aktiv kvardag. God tilgjenge og lågast mogleg eigenbetaling for å delta på fysiske aktivitetar er ein nøkkel for å sikre at folk får eit reelt høve til å utfalde seg. Senterpartiet vil at kommunale idrettsanlegg skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke

23 Auka midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg Senterpartiet har tidlegare peika på at det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, vil vi sette av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. Tru og livssyn Senterpartiet vil sikre den norske kyrkja og andre dei andre trus- og livssynssamfunna gode og føreseielege rammevilkår. Senterpartiet vil sikre vedlikehaldet av kyrkjebygga i byen. Vi vil sikre at innbyggjarane utan kostnad kan bruke kyrkjeroma til bryllaup og gravferder. Vi vil også tilretteleggje gravstader og nøytrale seremonirom slik at også medlemmar av andre trus- og livssyn kan bruke desse. Senterpartiet vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Gestapomuseum Lokal krigshistorie er viktig å dokumentere for ettertida. Senterpartiet ynskjer å støtte gruppa som arbeider med å etablere eit museum i Veiten 3, der Gestapo hadde hovudkvarteret sitt i Bergen, med prosjektmidlar. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Auka løyving til vedlikehald av kyrkjegardar, kyrkjer og kapell Tilsetje Frivillegheitskoordinator i kyrkjelydane i Bergen og gi rom for fleire diakonstillingar 12B 2013 Styrkje 4-H garden + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar 12B 2013 Gje uorganisert ungdom eit betre tilbod, m.a. gjennom eige kulturkort for ungdom og studentar 12C 2013 Stønad til lokale historielag etter søknad +1,5 millionar +1,5 millionar +1,5 millionar +1,5 millionar 12D 2013 Styrkje bibliotektenesta, her under fleire søndagsopne + 4,0 millionar + 4,0 millionar

24 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått bibliotek + 4,0 millionar + 4,0 millionar 12E 2013 Støtte opprettinga av eit Gestapomuseum i Bergen for å for ettertida kunne vise fram ugjerningane i Gestapohuset i Veiten kroner kroner kroner kroner 12F 2013 Følgje opp kulturskuleløftet for å fjerne køar i kulturskulen + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar 13C 2013 Gje auka midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg 13C 2013 Styrkje vedlikehaldet av idrettsanlegga 13C 2013 Oppretthalde vaktmeisterordning på idrettsanlegg + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar Kulturhus - dei andre bydelane sin tur Fana fekk sitt kulturhus i 2009, no er det dei andre bydelane sin tur. Senterpartiet har programfesta at vi ynskjer kulturhus i alle bydelar og vil difor framskunde byggjing av kulturhus både i Åsane og Fyllingsdalen. Byrådet foreslår å byggje dette i eit OPS-samarbeid. Primært ynskjer Senterpartiet å byggje dette i kommunal regi og set av midlar til dette. Plassering og realiseringstidspunkt er likevel meir avgjerande enn byggjing i kommunal regi, og vi er difor opne for leige dersom dette mogleggjer ei betre løysing

25 Utbyggjing av nærmiljøanlegg for idrett Senterpartiet vil byggje fleire nærmiljøanlegg for idrett og set av midlar til dette. Planleggingsmidlar Myrdal idrettsanlegg Senterpartiet vil prioritere byggjing av Myrdal idrettsanlegg og set av 5 millionar til å gjere denne planlegginga i Resterande vil bli budsjettert når planlegging og kostnadsoverslag er utarbeidd. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Byggjing av Kulturhus i Fyllingsdalen Byggjing av Kulturhus i Åsane Utbyggjing av nærmiljøanlegg for idrett Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost +60,0 millionar +5,0 millionar +60,0 millionar +5,0 millionar + 4,0 millionar Planleggjingsmidlar Idrettsanlegg Myrdal Merknad - besøksgardar Bystyret meiner det er viktig å oppretthalde gardsbruk som kan bli brukt i undervisningssamanheng og kan legge til rette for barn sin kontakt med dyr Merknad - historielag Bystyret meiner det bør opprettast ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar frå, til konkrete driftsprosjekt. Dette bør også kunne gå til å styrkje samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile kommunen. Merknad - kulturskulen Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen

26 Merknad - drift og vedlikehald av badeanlegg Bystyret meiner det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, må det setjast av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil auke interessa for bading som fritidsaktivitet og stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. Merknad symjetilbod i bydelane Bystyret meiner at etter opning av symjeanlegget på Helleren skal symjetilbodet i dei andre bydelane vere minst like teneleg som i dag. Bystyret ynskjer difor å i utgangspunktet å oppretthalde eksisterande symjeanlegg utanfor bykjernen. Merknad - koordinatorar for frivillige og diakonar Bystyret vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Merknad - kulturhus Bystyret vil gjennomføre Kulturarenaplanen og meiner at både Åsane og Fyllingsdalen må få realisert sine kulturhus i løpet av økonomiplanperioden. Merknad - nærmiljøanlegg for idrett Bystyret meiner det må byggjast fleire nærmiljøanlegg for idrett. Merknad Myrdal Idrettsanlegg Bystyret ber byrådet gjennomføre planlegging av Myrdal idrettsanlegg i 2013 og kome tilbake med endeleg budsjettering i budsjettet for. Merknad bibliotek Bystyret vil utvikle biblioteka som møteplass i bydelane og utvide ordninga med søndagsopne bibliotek. Merknad Vaktmeisterordning /idrettsanlegg Bystyret ser verdien av vaktmeisterordninga ved idrettsanlegga og ynskjer å oppretthalde denne. Ei nedleggjing av vaktmeistertenester vil svekkje idrettslaga som frivillige organisasjonar, og vil tvinge laga til å bruke ressursane sine på administrasjon i staden for primæraktivitetane. Merknad Gestapomuseet Bystyret vil at viktige krigshistoriske minne skal bli tekne vare på og støtter etableringa av eit Gestapo-museum i Veiten

27 Bystyret sine organ Gjenopprette bydelsstyra Senterpartiet vil styrkje lokaldemokratiet i Bergen og gjenopprette bydelsstyra i Bergen etter mal frå Oslo. Finansieringa skjer delvis med utflytting av oppgåver frå dagens sentraladministrasjon til bydelane og dels ved ekstra løyvingar. Vi set av 20 millionar til dette pr år. Dersom det viser seg å bli behov for ytterlegare midlar ved detaljeringa av reforma ber vi om ei sak til bystyret om dette. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Gjenopprette bydelsstyra + 20 millionar + 20 millionar + 20 millionar + 20 millionar Merknad - bydelstyra Bystyret vil gjenopprette bydelsstyra etter ein tilsvarande modell som Oslo kommune har

28 Justerte hovudtal for inntekter og utgifter i 2013 Skatt og rammetilskot Senterpartiet legg til grunn byrådet sitt anslag på skatt og rammetilskot. Tilleggsinnstilling I og II Justert framlegg frå byrådet sitt budsjett for 2013 Beløp i mill kroner Byrådet sitt framlegg Endring Skatt på formue og inntekt ,5-197, , ,3 Rammetilskot ,7 212, , ,8 Eigedomsskatt -223,4 13,4-210,0-265,0-475,0 Generelt statstilskot m.v -287,0-3,3-290,3-290,3 Inntekter utan om tenesteåda ,6 25, ,4-265, ,4 Utbytte frå selskap -325,0-325,0-325,0 Renter, netto 344,0-26,1 317,9 6,1 324,0 Avdrag, utlån m.v. 303,2 2,6 305,8 305,8 Andre postar -1,0-1,0-1,0 Til disposisjon før avsetningar ,4 1, ,7-258, ,6 Driftsutgifter tenesteåda ,1 55, ,9 243, ,4 Driftsresultat -116,3 57,5-58,8-15,4-74,2 Til finansiering av investeringar - - Avsatt til disposisjonsfond 15,4 15,4 Bruk og avsetning til fonds m.m. 116,3-57,5 58,8 58,8 Sum disponeringar 116,3-57,5 58,8 15,4 74,2 Eigedomsskatt Vi aukar eigedomsskatten med totalt 265 millionar. Vi vil redusere eigedomsskatten for verk og bruk frå 5 til 4. Dette er forventa å redusere inntekta med 44 millionar. Vi vil på nytt krevje inn eigedomsskatt på bustad med 3. Netto vil vi krevje inn 309 millionar omsynteke botnfrådrag. 1 Effekt av sine omprioriteringar Netto gir Senterpartiet sitt alternative budsjett 243,5 millionar meir til bruk på tenesteåda enn byrådet sitt forslag. I tillegg vert disposisjonsfondet styrka med 15,4 millionar. 1 I følgje budsjetteknisk spørsmål nr 2 vil 2 gi totalt 450 mill. Omrekna til 3 vil dette gi 675 millionar. Vi vil gi eit botnfrådrag tilsvarande 366 mill slik at netto innkravd blir 309 millionar

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN 1 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Alternativt budsjett 2014 Økonomiplan

Alternativt budsjett 2014 Økonomiplan Alternativt budsjett 2014 Økonomiplan 2014- - For deg og ditt nærmiljø 1 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 5 Byrådsleiar si avdeling.. 6 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap.

Detaljer

Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49.

Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201216827-35 Saksbehandler: BBRA Emnekode: ST-1212 Til: Fra: Komite for finans Bystyrets kontor Dato: 10. desember 2012 Hefte med enkeltstående forslag og

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

Alternativt budsjett 2015 Økonomiplan

Alternativt budsjett 2015 Økonomiplan Alternativt budsjett 2015 Økonomiplan 2015- - Miljø, førebygging og ein sosial profil Innhaldsliste: Side : SAMANDRAG... 2 JUSTERTE HOVUDTAL FOR INNTEKTER OG KOSTNADER I 2015... 6 ENDRINGAR I SKATTEVEDTAKET...

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte

Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201612918-49 Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Komite for finans, kultur og næring Bystyrets kontor Dato: 29. november 2016 Byrådets forslag

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011

Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011 Bremanger kommune FRAMLEGG TIL INNSPARINGSTILTAK Skule og barnehage Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Samla budsjett for alle skular

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Alternativt budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan

Alternativt budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan Alternativt budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017- - Grøn by, levande bydelar og små skilnader www.sp.no/bergen 1 Innhaldsliste: Side : SAMANDRAG... 2 JUSTERTE HOVUDTAL FOR INNTEKTER OG KOSTNADER

Detaljer

Alternativt budsjett 2016 Økonomiplan

Alternativt budsjett 2016 Økonomiplan Alternativt budsjett 2016 Økonomiplan 2016- - Grøn by, levande bydelar og små skilnader www.sp.no/bergen Innhaldsliste: Side : SAMANDRAG... 2 JUSTERTE HOVUDTAL FOR INNTEKTER OG KOSTNADER I 2016... 6 OPPSUMMERING

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Finnøy framleis aleine?

Finnøy framleis aleine? Finnøy kommune Finnøy framleis aleine? Vurdering av konsekvensar Finnøy Mål og prioriteringar Som eigen kommune vil mål og prioriteringar i gjeldande styringsdokument liggje til grunn. Hovudmål i kommuneplanen:

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer