Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan Tid for oppussing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing"

Transkript

1 Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan Tid for oppussing

2 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling for helse og omsorg.. 7 Byrådsavdeling for barnehage og skule 11 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 17 Byrådsavdeling for sosial, bustad og ådeutvikling.. 19 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kyrkje. 21 Bystyret sine organ Justerte hovudtal for inntekter og utgifter Oppsummering på dei ulike byrådsavdelingane 29 Oppsummering investeringsbudsjettet Samandrag Målet for Senterpartiet er å skape ein solidarisk fellesskap av frie, sjølvstendige menneske, der rettferd, tryggleik og likeverd er bærande prinsipp. Senterpartiet tek utgangspunkt i nærmiljøa. Vi ynskjer oss ein inkluderande by der folk føler seg trygge og verdsette. Eit slikt bysamfunn set mjuke verdiar høgare enn kortsiktig profittmaksimering og bygger på ein bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet kring oss. Vi meiner at alle bergensarar skal ha like moglegheiter og skal få det same tenestetilbodet. Fleire undersøkingar har vist at det er ulike levekår mellom innbyggjarane i byen. Dette vart òg stadfesta i den siste levekårsgranskinga. Samstundes ser vi at dei kommunale investeringane er ulikt fordelte mellom bydelane. Senterpartiet vil ha ein styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom dei folkevalde, byråkratiet og folket i Bergen. Vi vil ha eit aktivt folkestyre der bydelsstyra er ein viktig del, og vil gjenopprette bydelstyra i 2013 etter ein Oslomodell. Vi vil pusse opp Bergen I løpet av 2012 kom det for alvor fram kor stort vedlikehaldsetterslepet er i Bergen kommune. Sjølv om det enno står att mykje å kartlegge, ser vi at Bergen har store utfordringar framfor seg. Ventar vi med vedlikehaldet, vil berre kostnaden auke. Vi vil difor setje av meir midlar til vedlikehald enn i byrådet sitt forslag. Vi er redd kostnaden ved å vente kan bli dyrare enn å ta opp lån og stoppe forfallet i dag. Midlar som bystyret allereie har løyvd må også kome raskare ut i handling. Vi viser til sak om oppbudsjettering av ubrukte midlar frå Vi er også opne for å setje inn eit høgare tempo på nybygg og rehabilitering. Det er ikkje lagt inn i budsjettet, men vi vil oppmode byrådet om å leggje fram konkrete saker om dette. Ei betre eldreomsorg Talet på eldre vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er difor viktig å auke kapasiteten både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Vi vil difor starte utbyggjinga av fleire sjukeheimar lokalt i nærmiljøa, samstundes som vi vil styrke den heimebaserte omsorga. Vi vil også auke nivået på omsorgsløna

3 Reversering av barnehagekutta Senterpartiet reverserer gradvis byrådet sine barnehagekutt frå 2009 og Barnehagen er eit pedagogisk tilbod, ikkje ei oppbevaring. Senterpartiet vil desentralisere barnehagestrukturen gjennom å legge nye barnehagar ut i nærmiljøa der folk bur. Styrkjing av helsetenestestene og sosialhjelpa Vi vil også styrkje helsesystertenesta, særleg i Fyllingsdalen og Ytrebygda, men også i dei andre bydelane. Helsestasjonane for ungdom er viktige og er eit svært viktig innslag i førebyggjing av seinare helsekostnader. Vi vil også styrkje den lokale legevakttenesta og det kommunale jordmortilbodet. Sosialhjelpa blir justert opp. Sakene som har kome opp i år har vist at Bergen ikkje var tilstrekkeleg budd på Samhandlingsreforma. Ein viktig del av å rette opp dette blir å etablere lokalmedisinske sentra i Arna, Åsane, Fana/Ytrebygda og Fyllingsdalen/Laksevåg. For Arna, Åsane og Fana/Ytrebygda er det naturleg å søkje samarbeid med grannekommunane. Slike sentra vil kunne gje tilbod til pasientar før, etter og i staden for sjukehusinnleggjingar og redusere presset på allereie pressa sjukeheimar. Dei vil òg kunne gje eit breitt poliklinisk tilbod. Styrkjing av skulen Senterpartiet foreslår å auke løyvingane til skulen. Vi aukar talet på lærarar, for å kunne redusere talet på elevar i kvar gruppe og med dette kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil styrkje skulebiblioteka og legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Kultursatsing Senterpartiet går inn for å styrkje bibliotektenesta gjennom mellom anna fleire søndagsopne bibliotek. I investeringsbudsjettet startar vi på løftet med å gje alle bydelar kulturhus. I første omgang vil vi byggje kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane. Vi ønskjer dette i kommunalt eige i staden for OPS. Opprusting av byromet Senterpartiet prioriterer satsing i byromet gjennom styrka vedlikehald, auka satsing på byutvikling og meir investering i byareal. Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å byggje gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ei raskare utbyggjing av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Vedlikehaldet av gang- og sykkelvegar må haldast på minst same nivå som vegnettet elles. Styrka kommuneøkonomi Samanlikna med byrådet sitt forslag, legg Senterpartiet fram eit budsjett som er betre rusta mot trongare tider. Senterpartiet foreslår og på nytt krevje inn eigedomsskatt på private bustader, samstundes som vi reduserer noko av den skattebøra som er velta over på næringslivet. Vi har tru på ei jamnare skattleggjing, framfor å skattleggje næringslivet anten dei tener pengar eller ikkje. Fjerninga av eigedomsskatt på bustader har gjort at fleire har valt bustader som objekt for å plassere formue, noko som har medverka til ytterlegare prispress. Prioritering av drift framfor administrasjon Senterpartiet trekkjer ned 2 % i sentraladministrasjon i byrådsavdelingane og brukar dette på konkrete driftstiltak i staden

4 Justert budsjettvedtak: Som byrådet, men med følgjande endringar: 4. Avgifter og egenbetalinger for 2013 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen, justert for de endringer som er gjort nedenfor. 5. Bystyret øker for 2013 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen i henhold til økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). 80 % regelen - innføres på nytt tilsvarende det som var gjeldende i Skattevedtak: 9. Som eiendomsskatt utlignes (for hele kommunen): A. 3 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 2 på andre eiendommer, med unntak av verk og bruk og annen næringseiendom 4 B. Takstene fra benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt og det gjennomføres taksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. C. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og lagt ut til ettersyn innen 31. mars 2013 for eiendommer med bunnfradrag og senest 28. februar 2013 for eiendommer uten bunnfradrag. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. D. Eiendomsskatten skal for 2013 betales i tre terminer: 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. E. Eiendomsskatten skal for betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret

5 Byrådsleiars avdeling Likeverdig levekår I 2012 vart det lagt fram ei levekårsgransking som syner store skilnader mellom dei ulike levekårsonene i Bergen. Deler av dette skriv seg frå ulik utbyggjingsgrad i bydelane, både når det gjeld infrastruktur og tenestetilbod. Etter Senterpartiet sitt syn kan ikkje Bergen kommune sjå seg nøgd med dette. Alle bergensarar skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål 16 Å sikre alle bergensarar det same tenestetilbodet Målemetode /-indikator Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod i dei ulike levekårssonene/ bydelane Talfesting av mål for budsjettåret (2013) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Trekkje tilbake styrkinga av staben ved byrådsleiars avdeling. Endringar i til aktuelt tenesteåde - 2,0 millionar - 2,0 millionar - 2,0 millionar - 2,0 millionar Øyremerking av midlar innanfor føreslått Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i eller kva for sosialt lag dei tilhører. Dette skal vere eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utviklinga av byen

6 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap Vedlikehaldsetterslep Det ligg føre eit stort vedlikehaldsetterslep knytt til eigedomar innanfor Bergen Kommunale bygg. Særleg stort er dette innanfor skulesektoren, men også elles. Senterpartiet vil difor auke den generelle potten for vedlikehald for å ta inn etterslepet raskare enn det byrådet legg opp til. Til saman set vi av 75 millionar meir i økonomiplanperioden. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Ferdigstilling av nye takstar for eigedomsskatt også for bustader Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga Auke i vedlikehaldsbudsjettet utover byrådet sitt forslag. Midlar ubrukt eit år skal overførast til fond for disponering neste år Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 4,0 millionar - 8,4 millionar - 8,4 millionar - 8,4 millionar - 8,4 millionar + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrkjing av eigen vikarteneste for å sikre stabil tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. Merknad løns- og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2013 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante nærversstatistikkar igjen kan leggjast fram for bystyret

7 Byrådsavdeling for helse og omsorg Senterpartiet vil setje klare kvalitetsmål på omsorgstenestene. Dette medfører at alle har krav på rett hjelp til rett tid, og i størst mogleg grad av dei same tenesteytarane. Vi vil styrkje dei tilsette sin kompetanse og tilsette fleire i heiltidsstillingar. Betre eldreomsorg Talet på eldre i Bergen vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er difor viktig å auke kapasiteten, både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Parallelt med kapasitetsveksten er det avgjerande å betre kvaliteten på omsorgstenestene for eldre. Det må difor prioriterast å satse sterkare på rekruttering av høgt kvalifiserte tilsette i eldreomsorga. Senterpartiet vil styrkje både legeog pleiefaktoren ved sjukeheimane for å betre kvaliteten på tenestene. Fleire spesialiserte og godt bemanna sjukeheimar vil hindre unødvendige sjukehusinnleggjingar og auke kvaliteten på tenestene. Ved sidan av ei auka utbyggjing av sjukeheimar, er det viktig å legge til rette for at dei som ynskjer og kan ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. For å gje fleire høve til dette, ynskjer Senterpartiet å styrkje ordninga med omsorgsløn. I satsinga ligg og at nivået på løna vert auka. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Tilbodet til dei heimebuande demente og deira pårørande må bli betre. Senterpartiet meiner samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må byggjast ut gjennom gode avtalar som sikrar innbyggjarane naudsynt helsehjelp. Senterpartiet foreslår å styrkje dagsentra for demente og aukar løyvingane med 5 millionar kvart år styrkje legedekninga og pleiarkapasiteten gjennom å løyve 20 millionar ekstra kvart år auke omsorgsløna med 75 millionar dei komande 4 åra. Senterpartiet går inn for at staten skal dekkje 50 % av omsorgsløna. Får vi gjennomslag for dette sentralt vil kommunen sitt finansieringsbehov bli redusert styrkje ordninga med den kulturelle spaserstokken i samarbeid med frivillige organisasjonar, profesjonelle kunstnarar, kulturskulen og den ordinære skulen. sikre attraktive areal lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar og omsorgsbustader Styrkjing av barnevernet Eit fungerande barnevern byggjer på gode og førebyggjande tiltak i barn og unge sitt nærmiljø. Barnehagar og skular vil kunne hjelpe å kartlegge barn i risikogruppa, og må saman med andre etatar samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. Senterpartiet aukar difor løyvingane med 20 millionar i perioden. Senterpartiet vil auke løyvingane til SLT Samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak slik at desse kan knytast opp mot barnevernet. Senterpartiet vil også styrkje PPT Pedagogisk psykologisk teneste for å redusere ventelistene slik at barn som har behov for hjelp, snarast mogleg får den hjelpa dei treng

8 Nærhelsetenesta Senterpartiet vil gi skulehelsetenesta og helsestasjonane høve til å drive utstrakt førebyggjing gjennom ulike tiltak. Senterpartiet vil oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Vidare vil Senterpartiet styrkje legevakttenesta i bydelane, samt styrkje den kommunale jordmortenesta. Betre psykisk helse Senterpartiet vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Vi vil auke talet på kommunale psykologstillingar. Dette for å auke tilgjenget, minske ventelistene og førebyggje meir. Vi set av 3,5 millionar i 2013 og vil auke dette til 5 millionar frå. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. «Inn på tunet» «Inn på tunet» tilbyr tilrettelagde tenester på gardsbruk retta mot sektorane utdanning, oppvekst, helse og omsorg. Ein tilbyr tiltak innanfor skule, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integrering av innvandrarar og flyktningar, rus- og kriminalomsorg. Per juni 2011 var det 14 gardar i Bergen som tilbyr «Inn på tunet»-tenester. Senterpartiet vil styrkje denne tenesta med 1 million årleg. Støttekontakt til bebuarar i bufellesskap Senterpartiet meiner at alle bebuarar i bufellesskap for utviklingshemma skal ha tilbod om støttekontakt og løyver midlar til dette. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett Styrkjing av barnevernet, her under fleire stillingsheimlar 03B 2013 Styrkje dagsentertenesta for demente 03B 2013 Styrkje av eldreomsorga gjennom fleire pleiarar og betre legedekning + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar 03C 2013 Auke nivået på omsorgsløna med 35 % for å premiere dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar - 8 -

9 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 03C 2013 Gi alle bebuarar i bufellesskap for utviklingshemma tilbod om støttekontakt + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar 05A 2013 Styrkjing av helsesysterteneste, særleg med vekt på helsestasjon for ungdom. Prioriterte bydelar er Fyllingsdalen og Ytrebygda + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar 05A 2013 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebyggjing 05A 2013 Styrkje den kommunale jordmortenesta + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 05A 2013 Styrkje legevakttenesta i bydelane + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar 05B 2013 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri + 3,5 millionar 05B 2013 Auke satsinga på «Inn på tunet» som behandlingstiltak + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar Auke utbyggjinga av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av sjukeheimar. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbyggjing. I praksis skjer utbyggjinga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det einskilde år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår

10 Total løyver Senterpartiet 500 millionar meir enn byrådet til dette formålet i perioden. Av desse er 80 millionar sett av til å kunne kjøpe opp høvelege tomter i samband med reguleringar eller når tomter er for sal. Dei siste års erfaringar tilseier at kommunen her tener på tenkje langsiktig. Alle nye sjukeheimar skal byggjast med eige kjøkken. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Sjukeheimsutbyggjing oppkjøp av høvelege areal både lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar når høvet byr seg + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar SP Sjukeheimsutbyggjing satsing på mindre lokale sjukheimar + 120,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar SP Merknad - barnevernet Bystyret meiner at barnevernet må styrkjast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar. Merknad - barnevernet SLT og PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrkje sitt samarbeid med barnevernet. Merknad dagsenter for demente Bystyret vil styrkje tilbodet til heimebuande demente og deira pårørande. Løyvingane til dagsentra for demente må aukast. Merknad legedekning Bystyret meiner legedekninga på sjukeheimane på betrast ved at det vert auka løyvingar til dette, samstundes som ein knyter til seg fastlegar som har sjukeheimar som ein del av sin stillingsheimel. Pasientane ved sjukeheimane får desse som sin fastlege slik at dette er med å finansiere ordinga. Merknad ernæring Bystyret ynskjer å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og går inn for å tilsette kommunal ernæringsfysiolog for å betre ernæringa hjå heimebuande og i eldreinstitusjonane. Merknad den kulturelle spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken må difor styrkjast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen

11 Merknad - omsorgslønn Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukande gruppe eldre som krev omsorg. Ved sidan av ei auka utbyggjing av sjukeheimar er det difor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil difor styrkje ordninga med omsorgsløn. Merknad helsesystrer - jordmorteneste Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelar. Særleg viktig er det å prioritere ordninga med Helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrkje den kommunale jordmortenesta. Merknad - psykisk helse Bystyret vil styrkje primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Særleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Merknad - sjukeheimar Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbyggjing slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som kjem. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbyggjing i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal. Merknad lokalmedisinske sentra Bergen kommune vil følgje opp Samhandlingsreforma, og bystyret vil arbeide for å etablere lokalmedisinske sentra i bydelane

12 Byrådsavdeling for barnehage og skule Senterpartiet ser på familien som den grunnleggande sosiale eininga i samfunnet, og behovet for omsorg, tryggleik, ro og nærleik må tilfredstillast der. Den moderne kvardagen legg eit sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skule og SFO kombinerast med eit aktivt liv på fritida, blir tida i heimen svært avgrensa. Difor er det avgjerande at vi byggjer bysamfunn som gjer livet enklare for innbyggjarane. Den lokale skulen skal ha ein sentral plass i dette arbeidet. Integrering av barn i barnehage og spesialundervisning for elevar Bergen kommune ligg under snittet for dei andre ASSS kommunane både når det gjeld spesialundervisning pr elev. Senterpartiet vil prioritere opp dette ådet og set som mål at ein minst skal kome opp på gjennomsnittet. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2013) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () 01B Auke talet på timar med spesialundervisning pr elev minst opp på ASSS gjennomsnittet ASSS nøkkeltal. I 2011 hadde Bergen 120 timar, medan snittet var Styrkjing av barnehagen Senterpartiet vil at barnehagar i størst mogleg grad skal ligge i nærleiken av der barna bur. Senterpartiet vil satse på små og mellomstore barnehagar. Barnehagane skal kunne gjere nytte av ressursane til skular, kulturinstitusjonar og eldresenter i nærmiljøet. Bergen har i dag eit mangfaldig barnehagetilbod med både små og store barnehagar, private og kommunale. Dette mangfaldet ynskjer Senterpartiet å oppretthalde. Vi vil sikre kvaliteten i barnehagen ved at det er tilstrekkjeleg pedagogisk personale i høve til norm. Sidan det skal vere full barnehagedekning i Bergen, er det svært mange barn i alderen 1 til 3 år i barnehagane. Vi ynskjer sterkare fokus på dei minste i barnehagen og vil sørgje for at det i kvar barnehage er pedagogar med spesialkompetanse på desse gruppene. Senterpartiet har som mål at alle som søkjer, skal få barnehageplass i eige nærmiljø om dei ynskjer det. Senterpartiet vil jobbe for auka vaksentettleik i barnehagane. Ein pedagog og to assistentar per 7 barn på småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Senterpartiet ynskjer språkstimulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen og vil difor setje av midlar til å kjøpe inn bøker på begge målformer. Senterpartiet var i mot å redusere løyvingane til barnehagane slik Byrådet gjennomførte i 2009 og Dette har medført nedgang i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Vi foreslår difor gradvis å reversere dette kuttet

13 Styrkjing av skulen Senterpartiet vil føre ein føreseieleg skulepolitikk der foreldre, elevar og skulepersonell ikkje skal måtte leve med utryggleik kring skulens eksistens. Vi vil at kommunen sin skulebruksplan skal følgjast i heile perioden den er vedteken for. Skulenedleggjingar som ikkje er heimla i planen, skal i prinsippet ikkje kunne vedtakast. Senterpartiet aksepterer ikkje nedlegging av skular og rår frå administrative samanslåingar. Vi meiner at mange skular av moderat storleik vil gje Bergen ein betre og meir fleksibel infrastruktur, enn dagens kjempeskular som byrådet har valt å satse på. Senterpartiet vil auke talet på lærar i bergensskulen og sikre at lærarane har fagkompetanse i fag dei underviser i. Gjennom å auke talet på lærarar vil vi redusere talet på elever i kvar gruppe og dermed kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil også styrkje skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sidemålet sitt. Vi vil også legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Totalt løyver vi 14 millionar ekstra til skulen. Senterpartiet vil også styrkje vaktmeistertenesta for fortløpande å kunne ta unna feil og manglar ved skulane. Senterpartiet vil også styrkje ordninga med frukt og grønt. Til dette set vi av 0,5 millionar. Skulefritidsordninga Mange skular i Bergen har gode skulefritidsordningar. Men dessverre vert det ikkje stilt tydelege kvalitetskrav til innhaldet i SFO, og tilbodet varierer kraftig frå skule til skule. Senterpartiet vil stimulere til tett samarbeid mellom skule, kulturskule, frivillige organisasjonar og idrettslag. Alle elevar bør få tilbod om gode fritidsaktivitetar som utfordrar barna både fysisk, estetisk og intellektuelt i SFO-tida. Aktivitetane skal i hovudsak finansierast over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikkje koste meir enn det eit tilsvarande tilbod ville ha kosta på fritida. Når fritidsaktivitetane blir gjennomført på skulefritidsordinga vil familien får meir tid saman på kveldstid. Senterpartiet ynskjer ikkje å auke satsane i SFO-ordninga utover prisstigninga, slik byrådet har foreslått, og legg inn 2,5 millionar for å dekkje dette. Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søkje om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til å tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Varm skulemat Skular som serverer varm skulelunsj opplever elevar med betre konsentrasjon og overskot til skulearbeidet. Senterpartiet ynskjer at fleire skular skal etablere denne ordninga og set av 5 millionar i planleggingsmidlar som skulane kan søkje om midlar frå

14 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A 2013 Gradvis reversering av byrådet sitt barnehagekutt frå 2009 og Dette skal auke vaksentettleiken + 15,0 millionar + 30,0 millionar + 35,0 millionar + 46,0 millionar 01A 2013 Innkjøp av bøker til barnehagane på begge målformer + 0,1 millionar + 0,1 millionar + 0,1 millionar + 0,1 millionar 01B 2013 Betre lærardekninga i skulen utover byrådet sitt forslag + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar 01B 2013 Styrkje skulebiblioteka, herunder med utvida tilbod av sidemålslitteratur + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar 01B 2013 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar 01B 2013 Styrkje vaktmeistertenesta ved skulane for å raskt kunne oppdage feil og manglar og utbetre desse fortløpande 01B 2013 Etablere aktivitetspott for SFO-ordningane + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar + 1,0 millionar 01B 2013 Auke talet på tilsette i SFO og redusere talet på ufaglærte + 4,0 millionar 01B 2013 Reversere auken i SFOsatsane utover prisstigninga + 2,5 millionar + 2,5 millionar + 2,5 millionar + 2,5 millionar 01B 2013 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular

15 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar Uteareal ved skulane Senterpartiet ser fysisk aktivitet som viktig både mellom barn og unge. Grunnlaget for gode vanar med fysisk aktivitet vert lagt i ung alder. Vi ønskjer difor å auke løyvingane til opprusting av uteåde i skulen, utover det byrådet har foreslått, med til saman ni millionar i fireårsperioden. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld Tår/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Styrkje opprustningsarbeidet av utearealet ved skular og barnehagar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar Merknad - barnehagekutt Kutta som byrådspartia gjennomførte i barnehagesektoren i 2009 og 2010 utgjer i dag over 50 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Bystyret ber om at byrådet legg fram ein plan for å reversere dette kuttet. Merknad vaksentettleik i barnehagane Bystyret ser det som eit mål at det minst skal være ein pedagog og to assistentar per 7 barn i småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Merknad språkstimulering i barnehagane Bystyret meiner det skal vere språkstimulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen og vil difor at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. Merknad talet på lærarar Bystyret meiner talet på lærar må aukast. Slik kan elevar som treng det får støtteundervisning undervisninga kan drivast meir variert i mindre grupper, med betre oppfølging av kvar einskild elev. Merknad Bystyret meiner at fleire skular bør satse på varmlunsjservering og etablerer eit prøveprosjekt der skulane kan søkje om planleggjingsmidlar

16 Merknad skulebiblioteka Bystyret vil styrkje skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sidemålet sitt. Merknad valfag Bystyret vil leggje til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Merknad vaktmeisterteneste Bystyret meiner det skal vere eigen vaktmeister på alle skular. Merknad frukt og grønt Bystyret meiner at ordinga med frukt og grønt må styrkjast. Merknad bemanningsnorm SFO Bystyret vil på nytt innføre bemanningsnorma for SFO og redusere talet på ufaglærte i SFO-ordninga. Merknad prosjektpott SFO Bystyret vil opprette ein eigen prosjektpott som SFO-ordningane kan dekkje om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet

17 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Senterpartiet vil forvalte Bergens rike natur- og kulturarv med respekt. Omsyn til naturgrunnlag og miljø må overordnast andre meir kortsiktige omsyn. Lokalsamfunnet er bærebjelken i Senterpartiets politikk. Reine og trivelege utemiljø og velhalde byrom er trivselsfremmande i seg sjølv, men også tryggleiksskapande og byggjer opp under forståinga om at miljøet og omgjevnadene må handsamast med respekt. Bymiljø Senterpartiet vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Vi vil saman med næringsdrivande sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Vi vil oppgradere byroma og auke løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. På nytt gi tilskot til utskifting av vedomnar/oljefyrar Senterpartiet meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar. Gamle vedomnar er ei viktig kjelde til svevestøv. Ordninga bør difor oppretthaldast. I åder utan fjern og nærvarme er også vedfyring viktig som alternativ energikjelde til elektrisk kraft. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 10D På nytt gje tilskot til utskifting av vedomnar og oljefyrar 10C Tiltak for opprustning av byromet + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar - 1,0 millionar Investering i framtidig byutvikling Senterpartiet vil planlegge for framtida. Vi set av til saman 37 millionar til framtidig byutvikling, planlegging av framtidig investering i kommunalt areal, innfartsparkeringsplassar, av gang- og sykkelvegar og turvegnettet. Utleigebustader Bergen har framleis mange innbyggjarar utan fast bustad. Senterpartiet ser med uro på dette og set av ytterlegare 20 millionar til byggjing av bustader til dette føremålet

18 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og tilretteleggjing for framtidig byggjing av innfartsparkeringar + 6,0 millionar Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar Opprusting av turvegnettet og betre tilgjenget til friluftsåde også for ulike grupper funksjonshemma + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar + 2,0 millionar Merknad- tilskot til utskifting av vedomnar og oljefyrar Bystyret meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar og vil innføre dette på nytt. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i åde som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Difor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. Merknad- bymiljø Bystyret vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Saman med næringsdrivande må det sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Byroma skal betrast gjennom auke i løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. Merknad byutvikling Bystyret ser at biltrafikken i sentrum eksponerer innbyggjarane for helsefare. For at fleire skal kunne nytte seg av kollektivtrafikk må arbeidet med planlegging og etablering av innfartsparkeringsplassar i bydelane gå raskare. Merknad turvegar Bystyret ynskjer å betre tilgjenget til turvegar og friluftsåde for funksjonshemma og tek sikte på ei opprusting av turvegnettet for å nå dette målet. Merknad gang og sykkelvegar Bystyret ser miljø- og helsegevinsten i at fleire går og syklar, og styrkjer satsinga på gang- og sykkelvegnettet

19 Byrådsavdeling for sosial, bustad og ådesatsing Sosialhjelpa må styrkjast Bergen Senterparti har programfesta at vi vil rekne ut stønaden etter sosialtenestelova etter ei individuell vurdering basert på behov. Vi vil også på nytt innføre ordinga med ei minsteinntekt på 80 % av minstepensjon (etter at husleige og straum er betalt). Denne vart avvikla av byrådspartia i Barnetrygd og kontantstøtte skal ikkje reknast med i grunnlaget for sosialhjelp. Vi er ikkje stolte over den sosialhjelpa som Bergen kommune yter i dag. Vi vil auke sosialhjelpssatsane i samsvar med grunnbeløpet i Folketrygda. Etter ei svak utvikling i mange år er ikkje dette nok, men det er eit steg i rett lei. Utekontakten Senterpartiet reverserer byrådet sitt kutt i budsjettet til Utekontakten i 2011 og gir midlar til å tilbakeføre dei 2 årsverka byrådet fjerna. Styrkjing av rusomsorga Senterpartiet vil styrkje arbeidet med førebyggjing av rusbruk, både for elvar i skulealder og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebyggjing. Senterpartiet vil også styrkje satsinga på ettervern. Vi set av totalt 20 millionar til dette dei neste 4 åra. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 04A 2013 Styrkje Utekontakten + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 04B 2013 Gi driftsstønad til Leieboerforeningen i Bergen + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar 04B 2013 Gjeninnføre 80 %-regelen for varig trygda + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar 04B 2013 Auke sosialhjelpssatsane med sikte på å byggje ned etterslepet i høve til endring i grunnbeløpet i Folketrygda + 20,0 millionar + 35,0 millionar + 35,0 millionar + 35,0 millionar

20 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 05B 2013 Opptrapping av rusførebyggjande arbeid og ettervern Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 0,5 millionar - 0,5 millionar - 0,5 millionar - 0,5 millionar Auke utbyggjing av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing både omsorgsbustader og psykiatribustader. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbyggjing. I praksis skjer utbyggjinga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det enkelte år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Generell utbyggjing av omsorgsbustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar SP Generell utbyggjing av psykiatribustader SP Merknad - sosialhjelp Bystyret meiner sosialhjelpa må styrkjast. Eit steg på vegen er minst å auke sosialhjelpssatsane i samsvar med grunnbeløpet i Folketrygda. Merknad - Utekontakten Bystyret meiner det var feil å kutte i løyvingane til Utekontakten i 2011 og går difor inn for å tilbakeføre dei to årsverka byrådet har fjerna

21 Merknad - rusomsorg Bystyret vil styrkje arbeidet med førebyggjing av rusbruk både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebyggjing. Merknad - sjukeheimar og omsorgsbustader Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbyggjing av både av sjukeheimsplassar, omsorgsbustader og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbyggjing slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbyggjing i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal

22 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kyrkje Bergensarane brukar stadig større del av tida si på kulturopplevingar. Kulturen skal være bakteppet som tilfører samfunnet entusiasme og skapartrong. Dette skal auke livskvaliteten til den einskilde, betre folket si psykiske helse og førebyggje kriminalitet. Bergen skal vere ein internasjonal kulturby. Byen har rikt og mangfaldig kulturliv der innbyggjarane både opplever og tek del i tradisjonelle og nyskapande kulturaktivitetar. Bergen sine mange frivillige organisasjonar skaper eit mangfaldig kultur- og idrettsliv, og legg grunnlaget for utvikling av gode nærmiljø med meiningsfylte aktivitetar for både unge og gamle. Senterpartiet vil støtte og stimulere det frivillige organisasjonslivet på ein slik måte at engasjerte menneske også i framtida fyller rolla som viktige samfunnsaktørar. Styrkje 4-H garden Senterpartiet set av 0,5 million til dette tiltaket for kvart av dei neste 4 åra. Det blir stadig færre gardsbruk i drift i Bergen, difor er det viktig å oppretthalde gardsbruk som kan legge til rette for barns kontakt med dyr og som kan bli brukt i undervisningssamanheng. Stønad til lokale historielag Senterpartiet vil opprette ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar til konkrete driftsprosjekt. I dette vil vi også styrkje samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile byen. Bibliotek Vi vil styrkje bibliotektilbodet, også i bydelane. Vi set difor av midlar til å utvide ordninga med søndagsope bibliotek for å auke tilgjenge for publikum. Vi løyver til saman 16 millionar til dette, dei neste 4 åra. Oppfølging av kulturskuleløftet Senterpartiet held fram satsinga si på kulturskulen og vil fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. Vi set difor av 36 millionar til dette dei neste 4 åra. Av denne potten vil vi sette av 2 millionar kvar år utover løyvinga frå regjeringa til kulturskule i SFO slik at fleire elevar på sikt kan gjennomføre kulturskuleundervisninga i den tida dei er på SFO. Det er viktig med tilbod i bydelen ein bur i. Eit styrka samarbeidet med lokale kor, idrettslag, skulekorps og den kulturelle skulesekken er difor viktig. Betre tilbod til uorganisert ungdom Senterpartiet vil gi uorganisert ungdom eit betre tilbod i nærmiljøet gjennom open skule. Vi vil opprette ei ordning med kulturkort for ungdom som gir ungdom og studentar rabatt på konsertar, teater, utstillingar, festivalar og andre kulturtilbod. Idrett Det er viktig å stimulere arbeidet med idrett og fysiske aktivitetar. Senterpartiet ynskjer ulike typar idrettsanlegg som stimulerer bergensarar i alle aldrar til ein sunn og aktiv kvardag. God tilgjenge og lågast mogleg eigenbetaling for å delta på fysiske aktivitetar er ein nøkkel for å sikre at folk får eit reelt høve til å utfalde seg. Senterpartiet vil at kommunale idrettsanlegg skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke

23 Auka midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg Senterpartiet har tidlegare peika på at det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, vil vi sette av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. Tru og livssyn Senterpartiet vil sikre den norske kyrkja og andre dei andre trus- og livssynssamfunna gode og føreseielege rammevilkår. Senterpartiet vil sikre vedlikehaldet av kyrkjebygga i byen. Vi vil sikre at innbyggjarane utan kostnad kan bruke kyrkjeroma til bryllaup og gravferder. Vi vil også tilretteleggje gravstader og nøytrale seremonirom slik at også medlemmar av andre trus- og livssyn kan bruke desse. Senterpartiet vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Gestapomuseum Lokal krigshistorie er viktig å dokumentere for ettertida. Senterpartiet ynskjer å støtte gruppa som arbeider med å etablere eit museum i Veiten 3, der Gestapo hadde hovudkvarteret sitt i Bergen, med prosjektmidlar. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Auka løyving til vedlikehald av kyrkjegardar, kyrkjer og kapell Tilsetje Frivillegheitskoordinator i kyrkjelydane i Bergen og gi rom for fleire diakonstillingar 12B 2013 Styrkje 4-H garden + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar 12B 2013 Gje uorganisert ungdom eit betre tilbod, m.a. gjennom eige kulturkort for ungdom og studentar 12C 2013 Stønad til lokale historielag etter søknad +1,5 millionar +1,5 millionar +1,5 millionar +1,5 millionar 12D 2013 Styrkje bibliotektenesta, her under fleire søndagsopne + 4,0 millionar + 4,0 millionar

24 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått bibliotek + 4,0 millionar + 4,0 millionar 12E 2013 Støtte opprettinga av eit Gestapomuseum i Bergen for å for ettertida kunne vise fram ugjerningane i Gestapohuset i Veiten kroner kroner kroner kroner 12F 2013 Følgje opp kulturskuleløftet for å fjerne køar i kulturskulen + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar 13C 2013 Gje auka midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg 13C 2013 Styrkje vedlikehaldet av idrettsanlegga 13C 2013 Oppretthalde vaktmeisterordning på idrettsanlegg + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar - 1,1 millionar Kulturhus - dei andre bydelane sin tur Fana fekk sitt kulturhus i 2009, no er det dei andre bydelane sin tur. Senterpartiet har programfesta at vi ynskjer kulturhus i alle bydelar og vil difor framskunde byggjing av kulturhus både i Åsane og Fyllingsdalen. Byrådet foreslår å byggje dette i eit OPS-samarbeid. Primært ynskjer Senterpartiet å byggje dette i kommunal regi og set av midlar til dette. Plassering og realiseringstidspunkt er likevel meir avgjerande enn byggjing i kommunal regi, og vi er difor opne for leige dersom dette mogleggjer ei betre løysing

25 Utbyggjing av nærmiljøanlegg for idrett Senterpartiet vil byggje fleire nærmiljøanlegg for idrett og set av midlar til dette. Planleggingsmidlar Myrdal idrettsanlegg Senterpartiet vil prioritere byggjing av Myrdal idrettsanlegg og set av 5 millionar til å gjere denne planlegginga i Resterande vil bli budsjettert når planlegging og kostnadsoverslag er utarbeidd. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Byggjing av Kulturhus i Fyllingsdalen Byggjing av Kulturhus i Åsane Utbyggjing av nærmiljøanlegg for idrett Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost +60,0 millionar +5,0 millionar +60,0 millionar +5,0 millionar + 4,0 millionar Planleggjingsmidlar Idrettsanlegg Myrdal Merknad - besøksgardar Bystyret meiner det er viktig å oppretthalde gardsbruk som kan bli brukt i undervisningssamanheng og kan legge til rette for barn sin kontakt med dyr Merknad - historielag Bystyret meiner det bør opprettast ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar frå, til konkrete driftsprosjekt. Dette bør også kunne gå til å styrkje samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile kommunen. Merknad - kulturskulen Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen

26 Merknad - drift og vedlikehald av badeanlegg Bystyret meiner det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, må det setjast av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil auke interessa for bading som fritidsaktivitet og stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. Merknad symjetilbod i bydelane Bystyret meiner at etter opning av symjeanlegget på Helleren skal symjetilbodet i dei andre bydelane vere minst like teneleg som i dag. Bystyret ynskjer difor å i utgangspunktet å oppretthalde eksisterande symjeanlegg utanfor bykjernen. Merknad - koordinatorar for frivillige og diakonar Bystyret vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Merknad - kulturhus Bystyret vil gjennomføre Kulturarenaplanen og meiner at både Åsane og Fyllingsdalen må få realisert sine kulturhus i løpet av økonomiplanperioden. Merknad - nærmiljøanlegg for idrett Bystyret meiner det må byggjast fleire nærmiljøanlegg for idrett. Merknad Myrdal Idrettsanlegg Bystyret ber byrådet gjennomføre planlegging av Myrdal idrettsanlegg i 2013 og kome tilbake med endeleg budsjettering i budsjettet for. Merknad bibliotek Bystyret vil utvikle biblioteka som møteplass i bydelane og utvide ordninga med søndagsopne bibliotek. Merknad Vaktmeisterordning /idrettsanlegg Bystyret ser verdien av vaktmeisterordninga ved idrettsanlegga og ynskjer å oppretthalde denne. Ei nedleggjing av vaktmeistertenester vil svekkje idrettslaga som frivillige organisasjonar, og vil tvinge laga til å bruke ressursane sine på administrasjon i staden for primæraktivitetane. Merknad Gestapomuseet Bystyret vil at viktige krigshistoriske minne skal bli tekne vare på og støtter etableringa av eit Gestapo-museum i Veiten

27 Bystyret sine organ Gjenopprette bydelsstyra Senterpartiet vil styrkje lokaldemokratiet i Bergen og gjenopprette bydelsstyra i Bergen etter mal frå Oslo. Finansieringa skjer delvis med utflytting av oppgåver frå dagens sentraladministrasjon til bydelane og dels ved ekstra løyvingar. Vi set av 20 millionar til dette pr år. Dersom det viser seg å bli behov for ytterlegare midlar ved detaljeringa av reforma ber vi om ei sak til bystyret om dette. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Gjenopprette bydelsstyra + 20 millionar + 20 millionar + 20 millionar + 20 millionar Merknad - bydelstyra Bystyret vil gjenopprette bydelsstyra etter ein tilsvarande modell som Oslo kommune har

28 Justerte hovudtal for inntekter og utgifter i 2013 Skatt og rammetilskot Senterpartiet legg til grunn byrådet sitt anslag på skatt og rammetilskot. Tilleggsinnstilling I og II Justert framlegg frå byrådet sitt budsjett for 2013 Beløp i mill kroner Byrådet sitt framlegg Endring Skatt på formue og inntekt ,5-197, , ,3 Rammetilskot ,7 212, , ,8 Eigedomsskatt -223,4 13,4-210,0-265,0-475,0 Generelt statstilskot m.v -287,0-3,3-290,3-290,3 Inntekter utan om tenesteåda ,6 25, ,4-265, ,4 Utbytte frå selskap -325,0-325,0-325,0 Renter, netto 344,0-26,1 317,9 6,1 324,0 Avdrag, utlån m.v. 303,2 2,6 305,8 305,8 Andre postar -1,0-1,0-1,0 Til disposisjon før avsetningar ,4 1, ,7-258, ,6 Driftsutgifter tenesteåda ,1 55, ,9 243, ,4 Driftsresultat -116,3 57,5-58,8-15,4-74,2 Til finansiering av investeringar - - Avsatt til disposisjonsfond 15,4 15,4 Bruk og avsetning til fonds m.m. 116,3-57,5 58,8 58,8 Sum disponeringar 116,3-57,5 58,8 15,4 74,2 Eigedomsskatt Vi aukar eigedomsskatten med totalt 265 millionar. Vi vil redusere eigedomsskatten for verk og bruk frå 5 til 4. Dette er forventa å redusere inntekta med 44 millionar. Vi vil på nytt krevje inn eigedomsskatt på bustad med 3. Netto vil vi krevje inn 309 millionar omsynteke botnfrådrag. 1 Effekt av sine omprioriteringar Netto gir Senterpartiet sitt alternative budsjett 243,5 millionar meir til bruk på tenesteåda enn byrådet sitt forslag. I tillegg vert disposisjonsfondet styrka med 15,4 millionar. 1 I følgje budsjetteknisk spørsmål nr 2 vil 2 gi totalt 450 mill. Omrekna til 3 vil dette gi 675 millionar. Vi vil gi eit botnfrådrag tilsvarande 366 mill slik at netto innkravd blir 309 millionar

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

SVs alternative bybudsjett 2011

SVs alternative bybudsjett 2011 Hele Bergen! SVs alternative bybudsjett 20 1 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd.

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA Programmet til Oslo SV 2015-2019 1 Oslo - ein by for solidaritet, miljø og mangfald Innhald Bysosialisme for framtida... 3 Omfordeling gjennom eigendomsskatt... 2 Utdanning som

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3

Budsjett 2013. Austevoll kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 11,2 10 4,2 1,4 0,3 -2,5 -8,2 -9,9 -11,2 -11,3 Budsjett 2013 Austevoll kommune Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 15,9 9 11,2 10 0,3 1,4 4,2 1 3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2,5-11,2-9 -8,2-11,3-9,9 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer