Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan NY FRAMGANG FOR BERGEN

2 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling for helse og integrering 7 Byrådsavdeling for barnehage og skule 13 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 17 Byrådsavdeling for næring, eigedomsforvaltning og samferdsel 20 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett 22 Bystyret sine organ 26 Justerte hovudtal for inntekter og utgifter Oppsummering på dei ulike byrådsavdelingane 28 Oppsummering investeringsbudsjettet Budsjettet byggjer på same byrådsinndeling som budsjettinnstilling I. Samandrag Målet for Senterpartiet sin politikk er å skape ein solidarisk fellesskap av frie, sjølvstendige menneske, der rettferd, tryggleik og likeverd er bærande prinsipp. Senterpartiet sin politikk tek utgangspunkt i nærmiljøa. Vi ynskjer oss ein inkluderande by der folk føler seg trygge og verdsette. Eit slikt bysamfunn må setje mjuke verdiar høgare enn kortsiktig profittmaksimering og bygge på ein bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet kring oss. Derfor meiner vi også at alle bergensarar skal ha like moglegheiter og at dei skal få det same tenestetilbodet. Fleire undersøkingar har vist at det er ulike levekår mellom innbyggjarane i byen. Samstundes ser vi at dei kommunale investeringane er ulikt fordelt. Vi i Senterpartiet set oss som mål at alle bergensarar skal ha eit likeverdig tenestetilbod, i alle bydelar. Vi set også av pengar til nærare kartlegging skilnadene, slik at vi kan foreslå dei rette tiltaka. Senterpartiet vil ha ein styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom dei folkevalde, byråkratiet og folket i Bergen. Vi vil ha eit aktiv folkestyre der bydelsstyra er ein viktig del, og set derfor av pengar til å gjenopprette bydelstyra i 2012 etter ein Oslomodell. Betre eldreomsorg Talet på eldre vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er derfor viktig å auke kapasiteten både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Vi vil derfor starte utbygginga av fleire sjukeheimar lokalt i nærmiljø, samstundes som vi vil ruste opp den heimebaserte omsorga. Vi vil også auke nivået på omsorgsløna. Reverserer barnehagekutta Senterpartiet reverserer gradvis byrådet sine barnehagekutt frå 2009 og Barnehage er ikkje oppbevaring, det er eit pedagogisk tilbod. Senterpartiet vil desentralisere barnehagestrukturen gjennom å legge nye barnehagar ut i nærmiljøa der folk bur

3 Styrker helsetenesta og sosialhjelpa Vi vil også styrke helsesystertenesta, serleg i Fyllingsdalen og Ytrebygda, men også i dei andre bydelane. Helsestasjonane for ungdom er viktige og er eit svært viktig innslag i førebygging av seinare helsekostnader. Vi vil også styrke den lokale legevakttenesta, det kommunale jordmortilbodet og sosialhjelpa blir justert opp. Senterpartiet vil at Bergen kommune skal jobbe aktivt for å få på plass lokalmedisinsk senter i Arna, Åsane, Fana og Fyllingsdalen. Styrking av skulen Senterpartiet foreslår å auke løyvingane til skulen. Vi aukar talet på lærarar, for å kunne redusere talet på elevar i kvar gruppe og kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil styrke skulebiblioteka og legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Vi vil sette fortgang i arbeidet med opprusting av skulebygg og uteareal gjennom å bruke opp tidligare løyvde midlar til dette. Skulefritidsordinga Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Kultursatsing Senterpartiet går inn for å styrke bibliotektenesta gjennom mellom anna fleire søndagsopne bibliotek. I investeringsbudsjettet startar vi på løftet med å gje alle bydelar kulturhus. I første omgang vil vi bygge kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane. Opprusting av byromet Senterpartiet prioriterer satsing i byromet gjennom styrka vedlikehald, auka satsing på byutvikling og meir investering i byareal. Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å bygge gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ei raskare utbygging av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Senterpartiet vil at gang- og sykkelvegar skal sikrast eit vedlikehald minst på same nivå som vegnettet elles. Betre sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar Senterpartiet meiner at vi må styrke vedlikehaldet av kommunale vegar både sommar og vinter. Vi aukar derfor dei generelle løyvingane til dette. Midlar som ikkje går med til vintervedlikehald skal brukast til sommarvedlikehald. Styrka kommuneøkonomi Samanlikna med byrådet sitt forslag, legg Senterpartiet fram eit budsjett som er betre rusta mot trongare tider. Senterpartiet foreslår å attendeføre nedjusteringane i 2007 og I beløpet er det teke omsyn til nye bustader og forventa prisauke i perioden. I budsjettutkastet er det lagt til grunn ein auke på 325 millionar utover byrådet sitt forslag

4 Auken er liten i høve til Mæland I (2006) når vi tek omsyn til at heile byen vert omfatta, det har vore prisauke i perioden og det har kome til nye eigedomar. Vi vil ta i bruk dei nye takstane og innføre botnfrådrag for bustadeigedomar som ikkje er nytta i næring. Vi tek atterhald om å skjerme andre eigedomar i fall desse får ein utilsikta auke i eigedomsskatten. I så fall kan bystyret setje ned satsen. Eigedomsskattelova set grenser for den årlege auken i eigedomsskattesatsane. Derfor vil ein for 2012 framleis ha ulike satsar i ulike åde/ulike eigedomar. For foreslår Senterpartiet at alle skal ha ein sats på 6. Justert budsjettvedtak: Som byrådet, men med følgjande endringar: 4. Avgifter og egenbetalinger for 2011 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen, justert for de endringer som er gjort nedenfor. 5. Bystyret øker for 2011 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen i henhold til økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). 80 % regelen - innføres på nytt tilsvarende det som var gjeldende i Skattevedtak: 9. Som eiendomsskatt utlignes: A. Innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118: 5 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 4 på andre eiendommer. B. I de resterende deler av Bergen kommune: 6 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 5 på andre eiendommer. C. Takstene fra benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt og det gjennomføres taksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og lagt ut til ettersyn innen 31. mars for eiendommer med bunnfradrag og senest 28. februar 2011 for eiendommer uten bunnfradrag. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det etter at retakseringen gjennomført, viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer uten bunnfradrag, så skal bystyret fastsette en lavere sats for disse. E. Eiendomsskatten skal for 2012 betales i tre terminer: 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. D. Eiendomsskatten skal for betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret

5 Byrådsleiars avdeling Likeverdige bydelar Våren 2009 vart det lagt fram ei levekårsgransking som syner store skilnader mellom dei ulike åda i Bergen. Deler av dette skriv seg frå ulik utbyggingsgrad, både når det gjeld infrastruktur og tenestetilbod, i dei ulike bydelane. Ved fleire høve har det vorte trekt fram i media at desse ulikskapane framleis er tydelege. Det er varsla at ei ny levekårsgransking er klar i Etter Senterpartiet sitt syn kan ikkje Bergen kommune sjå seg nøgd, før alle bergensarar har eit likeverdig tenestetilbod. I tillegg til levekårsgranskinga bør det derfor gjennomførast ei analyse av andre skilnader, bydelane i mellom, som viser kva bydel som har fått dei største løyvingane siste åra og kven som ligg etter i utbygginga. Resultatet av desse granskingane skal takast med i vurderinga av alle framtidige prioriteringar av utbyggingar i framtida. Senterpartiet set av 0,5 millionar til ei slik gransking nedanfor. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål 16 Alle bergensarar skal ha same tenestetilbod Målemetode /-indikator Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod bydelane i mellom Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Reduserte skilnader Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Jamstellingsgransking mellom bydelane Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 0,5 millionar Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i. Dette skal ligge til grunn om eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utvikling av byen

6 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap Senterpartiet er ikkje samd i at Bergen Kommune skal selje 49 % av aksjane i Bergen Kino. Byrådet har foreslått dette som ei målsetning i budsjettet. Senterpartiet vil derfor fremje alternativt mål i sitt alternative budsjett. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål Sal av 49 % av aksjane i Bergen Kino vert stoppa Målemetode /-indikator Avgjera om sal vert gjort om Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Vedtak innan Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Ferdigstilling av nye takstar for eigedomsskatt også for bustader Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 4,0 millionar Merknad - nærvær Bystyret vil understreke at sjølv om nærversprosjektet blir lagt ned må arbeidet med å auke nærværet halde fram med uminska styrke. Det er budsjettert med innsparingar på sjukeløn i fleire byrådsavdelingar og realisering av dette krev framleis fokus på dette arbeidet. Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrking av eigen vikarteneste for å sikre god tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. Merknad løns- og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2012 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante statistikkar igjen leggast fram for bystyret

7 Byrådsavdeling for helse og integrering Senterpartiet vil setje klare kvalitetsmål på omsorgstenestene. Dette medfører at alle har krav på rett hjelp til rett tid, og i størst mogleg grad av dei same tenesteytarane. Vi vil styrke dei tilsette sin kompetanse og tilsette fleire i heiltidsstillingar. Betre eldreomsorg Talet på eldre i Bergen vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er derfor viktig å auke kapasiteten, både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Parallelt med kapasitetsveksten er det avgjerande å betre kvaliteten på omsorgstenestene for eldre. Det må derfor prioriterast å satse meir på rekruttering av høgt kvalifiserte tilsette i eldreomsorga. Senterpartiet vil styrke både lege- og pleiefaktoren ved sjukeheimane for å betre kvaliteten på tenestene. Tilbodet til dei heimebuande demente og deira pårørande må bli betre. Senterpartiet meiner samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må byggast ut gjennom gode avtalar som sikrar innbyggarane naudsynt helsehjelp. Fleire spesialiserte og godt bemanna sjukeheimar vil hindre unødvendige sjukehusinnleggingar og auke kvaliteten på tenestene. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar, er det viktig å legge til rette for at dei som kan og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette, m.a. gjennom auka omsorgsløn. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Senterpartiet foreslår å styrke dagsentra for demente og aukar løyvingane med 5 millionar kvart år vi vil styrke legedekning og pleiarkapasitet gjennom å løyve 20 millionar ekstra kvart år auke omsorgsløna med 75 millionar til dette dei komande 4 åra. Senterpartiet går inn for at staten skal dekke 50 % av omsorgsløna. Får vi gjennomslag for dette sentralt vil kommunens finansieringsbehov bli redusert styrke ordinga med den kulturelle spaserstokken i samarbeid med frivillige organisasjonar, profesjonelle kunstnarar, kulturskulen og den ordinære skulen sikre attraktive areal lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar og omsorgsbustader Styrking av barnevernet Eit fungerande barnevern byggjer på gode og førebyggande tiltak i barn og unge sitt nærmiljø. Barnehagar og skular vil kunne hjelpe å kartlegge barn i risikogruppa, og må saman med andre etatar samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. Senterpartiet aukar derfor løyvingane med 20 millionar i perioden. Senterpartiet vil auke løyvingane til SLT Samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak slik at desse kan knytast opp mot barneveret. Senterpartiet vil også styrke PPT Pedagogisk psykologisk teneste for å redusere ventelistene slik at barn som har behov for hjelp, snarast mogleg får den hjelpa dei treng

8 Sosialhjelpa må bli betre Bergen Senterparti har programfesta at vi vil rekne ut stønaden etter sosialtenestelova etter ei individuell vurdering basert på behov. På sikt bør denne ligge på SIFO nivå. Vi vil også på nytt innføre ordinga med ei minsteinntekt på 80 % av minstepensjon (etter husleige og straum er betalt). Denne vart avvikla av byrådspartia i Barnetrygd og kontantstøtte skal ikkje reknast med i grunnlaget for sosialhjelp. Vi er ikkje stolte over den sosialhjelpa som Bergen kommune yter i dag. Vi vil auke sosialhjelpssatsane i samsvar med Folketrygdas grunnbeløp. Etter ei svak utvikling i mange år er ikkje dette nok, men det er eit steg i rett lei. På sikt vil vi ha sosialsatsane opp på SIFO nivå. Nærhelsetenesta Senterpartiet vil gi skulehelsetenesta og helsestasjonane høve til å drive utstrakt førebygging gjennom ulike tiltak. Senterpartiet vil oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Serleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Vidare vil Senterpartiet styrke legevakttenesta i bydelane, samt styrke den kommunale jordmortenesta. Utekontakta Senterpartiet reverserer byrådet sitt kutt i utekontakta i 2011 og gir midlar til å tilbakeføre dei 2 årsverka byrådet fjerna. Betre psykisk helse Senterpartiet vil styrke primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Vi vil auka talet på kommunale psykologstillingar for å auke tilgjenga og førebyggje meir. Vi set av 3,5 millionar i 2012 og vil auke dette til 5 millionar frå. Serleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Meir «Inn på tunet» «Inn på tunet» tilbyr tilrettelagde tenester på gardsbruk retta mot sektorane utdanning, oppvekst, helse og omsorg. Det blir tilbode tiltak innanfor skule, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integrering av innvandrarar og flyktningar, rus- og kriminalomsorg. Per juni 2011 er det 14 gardar i Bergen som tilbyr «Inn på tunet»- tenester. Senterpartiet vil styrke denne tenesta med 1 million årleg. Styrkinga av rusomsorga Senterpartiet vil styrke arbeidet med førebygging av rus, både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebygging. Senterpartiet vil også styrke satsinga på ettervern. Vi set av totalt 19 millionar til dette dei neste 4 åra

9 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan B B C A B B B A 2012 Verbal skildring av tiltak/ teneste Styrking av barnevernet, her under fleire stillingsheimlar Styrking av samarbeid mellom Barnevernet, SLT og PP (Midlane blir stilt til rådvelde på tenesteådet 2, men kan brukast i tilstøytande tenesteådet. ) Styrke dagsenter tenesta for demente Styrking av eldre omsorga gjennom fleire pleiarar og betre legedekning Auke nivået på omsorgsløn med 35 % for å premiere dei som tek ut omsorgsløn, samt stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn Styrke utekontakta Driftsstønad til Leigeburarforeininga i Bergen Gjeninnføre 80 % regelen for varig trygda Auke sosialhjelpssatsane med sikte på å bygge ned etterslepet i høve til endring i folketrygdas grunnbeløp Styrking av helsesysterteneste, serleg med vekt på helsestasjon for ungdom i utsette bydelar som Fyllingsdalen og Ytrebygda Endringar i til aktuelt tenesteåde + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 20,0 millionar + 35,0 millionar + 55,0 millionar + 85,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett - 9 -

10 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 05A 2012 Styrke skulehelsetenesta for å drive utstrakt førebygging 05A 2012 Styrke den kommunale jordmortenesta + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 05A 2012 Styrke legevakttenesta i bydelane + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar 05B 2012 Styrke kommunens primærhelseteneste innan psykiatri + 3,5 millionar 05B 2012 Auka satsing på «Inn på tunet» som behandlingstiltak 04B 2012 Opptrapping av førebygging og ettervern rus + 4,0 millionar Auke utbygging av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av både omsorgsbustader, sjukeheimar og psykiatribustader. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbygging. I praksis skjer utbygginga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det enkelte år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår. Total løyver Senterpartiet 500 millionar meir enn byrådet til dette formålet i perioden. Av desse er 80 millionar sett av til å kunne kjøpe opp høvelege tomter i samband med reguleringar eller når tomter er for sal. Dei siste års erfaringar tilseier at kommunen her tener på tenkje langsiktig. Alle nye sjukeheimar skal byggjast med eige kjøkken

11 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Generell utbygging av omsorgsbustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar SP Sjukeheimsutbygging oppkjøp av høvelege areal både lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar når høvet byr seg + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar SP Sjukeheimsutbygging satsing på mindre lokale sjukheimar + 120,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar SP Generell utbygging av psykiatribustader SP Merknad - barnevernet Bystyret meiner at barnevernet må styrkast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar. Merknad - barnevernet SLT og PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrke sitt samarbeid med barnevernet. Merknad dagsenter for demente Bystyret vil styrke dagsentra for demente og løyvingane til dette må aukast. Merknad legedekning Bystyret meiner legedekninga på sjukeheimane på betrast ved at det vert auka løyvingar til dette, samt at ein knyter til seg fastlegar som har sjukeheimar som ein del av sin stillingsheimel. Pasientane ved sjukeheimane får desse som sin fastlege slik at dette er med å finansiere ordinga. Merknad ernæring Bystyret går inn for å tilsette kommunal ernæringsfysiolog for å betre ernæringa hjå heimebuande og i eldreinstitusjonane. Merknad kulturelle spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken må derfor styrkast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen

12 Merknad konkurranseutsetting Bystyret seier nei til å konkurranseutsette 2 nye sjukeheimar. Merknad - omsorgslønn Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukane gruppe eldre som krev eldreomsorg. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar er det derfor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil derfor auke omsorgsløna. Merknad - sosialhjelp Bergen bystyret meiner sosialhjelpa må aukast. Eit steg på vegen er å minst auke sosialhjelpssatsane i samsvar med Folketrygdas grunnbeløp. Merknad - sosialhjelp Bystyret meiner at det er ein mål i løpet av 4 års perioden å løfte sosialhjelpssatsane opp mot SIFO nivå. Merknad helsesystrer - jordmorteneste Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsestyre i alle bydelar. Bystyret vil betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Serleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrke den kommunale jordmortenesta. Merknad - utekontakta Bystyret meiner det var feil å kutte i utekontakta i 2011 og går derfor inn for å tilbakeføre dei to årsverka byrådet fjerna. Merknad - psykisk helse Bystyret vil styrke primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Serleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Merknad - rusomsorg Bystyret vil styrke arbeidet med førebygging av rus både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebygging. Merknad - sjukeheimar og omsorgsbustader Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av både omsorgsbustader, sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som kjem. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal

13 Byrådsavdeling for barnehage og skule Senterpartiet ser på familien som den grunnleggande sosiale eininga i samfunnet, og behovet for omsorg, tryggleik, ro og nærleik må tilfredstillast der. Den moderne kvardagen legg eit sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skule og SFO kombinerast med eit aktivt liv på fritida, blir tida i heimen svært avgrensa. Derfor er det avgjerande at vi byggjer bysamfunn som gjer livet enklare for innbyggjarane. Den lokale skulen skal ha ein sentral plass i dette arbeidet. Integrering av barn i barnehage og spesialundervisning for elevar Bergen kommune ligg under snittet for dei andre ASSS kommunane både når det gjeld integrering av minoritetar i barnehagane og spesialundervisning pr elev. Senterpartiet vil prioritere opp desse åda og set som mål at ein minst skal kome opp på gjennomsnittet. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () 01A Auke talet på barn frå språkelege og kulturelle minoritetar opp til gjennomsn. ASSS nivå ASSS nøkkeltal. I 2010 hadde Bergen 64,5 %, mens snittet var 69,4 % Minst 66 % Minst 70 % 01B Auke talet på timar med spesialundervisning pr elev minst opp på ASSS gjennomsnittet ASSS nøkkeltal. I 2010 hadde Bergen 105 timar, mens snittet var Styrking av barnehagen Senterpartiet vil at barnehagar i størst mogleg grad skal ligge i nærleiken av der barna bur. Senterpartiet vil satse på små og mellomstore barnehagar. Barnehagane skal kunne gjere nytte av ressursane til skular, kulturinstitusjonar og eldresenter i nærmiljøet. Bergen har i dag eit mangfaldig barnehagetilbod med både små og store barnehagar, private og kommunale. Dette mangfaldet ynskjer Senterpartiet å oppretthalde. Vi vil sikre kvaliteten i barnehagen ved at det er tilstrekkeleg pedagogisk personale i høve til norm. Sidan det skal vere full barnehagedekning i Bergen, er det svært mange barn i alderen 1 til 3 år i barnehagane. Vi ynskjer sterkare fokus på dei minste i barnehagen og vil sørgje for at det i kvar barnehage er pedagogar med spesialkompetanse på desse gruppene. Senterpartiet har som mål at alle som søkjer, skal få barnehageplass i eige nærmiljø om dei ynskjer det. Senterpartiet vil jobbe for auka vaksentettleik i barnehagane. Ein pedagog og to assistentar pr 7 barn på småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Senterpartiet ynskjer språkstimmulering både nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen by og vil derfor setje av pengar til å kjøpe inn bøker på begge målformer. Senterpartiet var i mot å redusere løyvingane til barnehagane slik Byrådet gjennomførte i 2009 og Inkludert overhenget frå 2011 utgjer dette om lag 46 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Vi foreslår derfor å gradvis reversere dette kuttet

14 Styrking av skulen Senterpartiet vil føre ein føreseieleg skulepolitikk der foreldre, elevar og skulepersonell ikkje skal måtte leve med utryggleik kring skulens eksistens. Vi vil at kommunen sin skulebruksplan skal følgjast i heile perioden den er vedteken for. Skulenedleggingar som ikkje er heimla i planen skal, i prinsippet ikkje kunne vedtakast. Senterpartiet aksepterer ikkje nedlegging av skular og rår frå administrative samanslåingar. Vi meiner at mange skular av moderat storleik vil gje Bergen ein betre og meir fleksibel infrastruktur, enn dagens kjempeskular som byrådet har valt å satse på. Senterpartiet vil auke talet på lærar i bergensskulen og sikre at lærarane har fagkompetanse i fag dei underviser i. Gjennom å auke talet på lærarar vil vi redusere talet på elever i kvar gruppe og dermed kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil også styrke skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sitt sidemål. Vi vil også legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Totalt løyver vi 14 millionar ekstra til skulen. Senterpartiet vil også styrke vaktmeistertenesta for å fortløpande kunne ta unna feil og manglar ved skulane. Senterpartiet vil styrke ordninga med frukt og grønt. Til dette set vi av 0,5 millionar. Skulefritidsordninga Mange skular i Bergen har gode skulefritidsordningar. Men dessverre vert det ikkje stilt tydelege kvalitetskrav til innhaldet i SFO, og tilbodet varierer kraftig frå stad til stad. Senterpartiet vil stimulere til tett samarbeid mellom skule, kulturskule og frivillige organisasjonar. Alle elevar bør få tilbod om gode fritidsaktivitetar som ufordrar barna både fysisk, estetisk og intellektuelt i SFO-tida. Aktivitetane skal i hovudsak finansierast over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikkje koste meir enn det eit tilsvarande tilbod ville ha kosta på fritida. Når fritidsaktivitetane blir gjennomført på skulefritidsordinga vil familien får meir tid saman på kveldstid. Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til å tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Nei til nedlegging av Skinstø skole Senterpartiet går i mot å legge ned Skinstø skole. Med den elev veksten som er i Åsane og byrådet sine planar om å legge ned Kyrkjekrinsen vil det raskt bli for få elevplassar i denne delen av Åsane. Vi trekkjer ikkje inn løyvingane som er gitt i tilleggsinnstilling 2, då desse er føresett brukt til ny barnehage ein annan stad. I den grad det er behov for ekstraløyvingar ber vi om at byrådet kjem attende til bystyret med dette Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A 2012 Gradvis reversering av byrådets sine barnehagekutt 2009 og Dette skal styrke vaksentettleiken + 15,0 millionar + 30,0 millionar + 35,0 millionar + 46,0 millionar

15 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A 2012 Innkjøp av bøker på begge målformer + 0,1 millionar + 0,1 millionar 01B 2012 Betre lærardekning i skulen utover byrådets forslag + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar 01B 2012 Styrke skulebiblioteka, her under med utvida tilbod av sidemålslitteratur 01B 2012 Tiltrettelegging for fleire praktiske valfag i bergensskulen 01B 2012 Styrke vaktmeistertenesta ved skulane for å raskt kunne oppdage feil og manglar og utbetre desse fortløpande 01B 2012 Aktivitetspott for SFO ordningane 01B 2012 Auke talet på tilsette i SFO og redusere talet på ufaglærte + 4,0 millionar Uteareal ved skulane Senterpartiet ser fysisk aktivitet som viktig både mellom barn og unge. Grunnlaget for dette vert lagt i ung alder. Vi ønskjer derfor å auke løyvingane til uteåde i skulen, utover det byrådet har foreslått, med tilsaman ni millionar i fire års perioden. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld Tår/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Auka opprustning av uteareal ved skulane

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 Biletet i toppen er frå Meadalen med utsikt over Vårdalen. Foto: Merete Byrøygard

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 Biletet i toppen er frå Meadalen med utsikt over Vårdalen. Foto: Merete Byrøygard dokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Lom kommune Innhald: Del 1 - Bakgrunn 3 Del 2 - Forslag til tiltak 10 Del 3 - forslag 34 Del 4 - Politisk behandling 46 Del 5 - Vedteke budsjett 50 2015

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer