Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan NY FRAMGANG FOR BERGEN

2 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling for helse og integrering 7 Byrådsavdeling for barnehage og skule 13 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 17 Byrådsavdeling for næring, eigedomsforvaltning og samferdsel 20 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett 22 Bystyret sine organ 26 Justerte hovudtal for inntekter og utgifter Oppsummering på dei ulike byrådsavdelingane 28 Oppsummering investeringsbudsjettet Budsjettet byggjer på same byrådsinndeling som budsjettinnstilling I. Samandrag Målet for Senterpartiet sin politikk er å skape ein solidarisk fellesskap av frie, sjølvstendige menneske, der rettferd, tryggleik og likeverd er bærande prinsipp. Senterpartiet sin politikk tek utgangspunkt i nærmiljøa. Vi ynskjer oss ein inkluderande by der folk føler seg trygge og verdsette. Eit slikt bysamfunn må setje mjuke verdiar høgare enn kortsiktig profittmaksimering og bygge på ein bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet kring oss. Derfor meiner vi også at alle bergensarar skal ha like moglegheiter og at dei skal få det same tenestetilbodet. Fleire undersøkingar har vist at det er ulike levekår mellom innbyggjarane i byen. Samstundes ser vi at dei kommunale investeringane er ulikt fordelt. Vi i Senterpartiet set oss som mål at alle bergensarar skal ha eit likeverdig tenestetilbod, i alle bydelar. Vi set også av pengar til nærare kartlegging skilnadene, slik at vi kan foreslå dei rette tiltaka. Senterpartiet vil ha ein styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom dei folkevalde, byråkratiet og folket i Bergen. Vi vil ha eit aktiv folkestyre der bydelsstyra er ein viktig del, og set derfor av pengar til å gjenopprette bydelstyra i 2012 etter ein Oslomodell. Betre eldreomsorg Talet på eldre vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er derfor viktig å auke kapasiteten både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Vi vil derfor starte utbygginga av fleire sjukeheimar lokalt i nærmiljø, samstundes som vi vil ruste opp den heimebaserte omsorga. Vi vil også auke nivået på omsorgsløna. Reverserer barnehagekutta Senterpartiet reverserer gradvis byrådet sine barnehagekutt frå 2009 og Barnehage er ikkje oppbevaring, det er eit pedagogisk tilbod. Senterpartiet vil desentralisere barnehagestrukturen gjennom å legge nye barnehagar ut i nærmiljøa der folk bur

3 Styrker helsetenesta og sosialhjelpa Vi vil også styrke helsesystertenesta, serleg i Fyllingsdalen og Ytrebygda, men også i dei andre bydelane. Helsestasjonane for ungdom er viktige og er eit svært viktig innslag i førebygging av seinare helsekostnader. Vi vil også styrke den lokale legevakttenesta, det kommunale jordmortilbodet og sosialhjelpa blir justert opp. Senterpartiet vil at Bergen kommune skal jobbe aktivt for å få på plass lokalmedisinsk senter i Arna, Åsane, Fana og Fyllingsdalen. Styrking av skulen Senterpartiet foreslår å auke løyvingane til skulen. Vi aukar talet på lærarar, for å kunne redusere talet på elevar i kvar gruppe og kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil styrke skulebiblioteka og legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Vi vil sette fortgang i arbeidet med opprusting av skulebygg og uteareal gjennom å bruke opp tidligare løyvde midlar til dette. Skulefritidsordinga Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Kultursatsing Senterpartiet går inn for å styrke bibliotektenesta gjennom mellom anna fleire søndagsopne bibliotek. I investeringsbudsjettet startar vi på løftet med å gje alle bydelar kulturhus. I første omgang vil vi bygge kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane. Opprusting av byromet Senterpartiet prioriterer satsing i byromet gjennom styrka vedlikehald, auka satsing på byutvikling og meir investering i byareal. Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å bygge gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ei raskare utbygging av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Senterpartiet vil at gang- og sykkelvegar skal sikrast eit vedlikehald minst på same nivå som vegnettet elles. Betre sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar Senterpartiet meiner at vi må styrke vedlikehaldet av kommunale vegar både sommar og vinter. Vi aukar derfor dei generelle løyvingane til dette. Midlar som ikkje går med til vintervedlikehald skal brukast til sommarvedlikehald. Styrka kommuneøkonomi Samanlikna med byrådet sitt forslag, legg Senterpartiet fram eit budsjett som er betre rusta mot trongare tider. Senterpartiet foreslår å attendeføre nedjusteringane i 2007 og I beløpet er det teke omsyn til nye bustader og forventa prisauke i perioden. I budsjettutkastet er det lagt til grunn ein auke på 325 millionar utover byrådet sitt forslag

4 Auken er liten i høve til Mæland I (2006) når vi tek omsyn til at heile byen vert omfatta, det har vore prisauke i perioden og det har kome til nye eigedomar. Vi vil ta i bruk dei nye takstane og innføre botnfrådrag for bustadeigedomar som ikkje er nytta i næring. Vi tek atterhald om å skjerme andre eigedomar i fall desse får ein utilsikta auke i eigedomsskatten. I så fall kan bystyret setje ned satsen. Eigedomsskattelova set grenser for den årlege auken i eigedomsskattesatsane. Derfor vil ein for 2012 framleis ha ulike satsar i ulike åde/ulike eigedomar. For foreslår Senterpartiet at alle skal ha ein sats på 6. Justert budsjettvedtak: Som byrådet, men med følgjande endringar: 4. Avgifter og egenbetalinger for 2011 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen, justert for de endringer som er gjort nedenfor. 5. Bystyret øker for 2011 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen i henhold til økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). 80 % regelen - innføres på nytt tilsvarende det som var gjeldende i Skattevedtak: 9. Som eiendomsskatt utlignes: A. Innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118: 5 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 4 på andre eiendommer. B. I de resterende deler av Bergen kommune: 6 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 5 på andre eiendommer. C. Takstene fra benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt og det gjennomføres taksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og lagt ut til ettersyn innen 31. mars for eiendommer med bunnfradrag og senest 28. februar 2011 for eiendommer uten bunnfradrag. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det etter at retakseringen gjennomført, viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer uten bunnfradrag, så skal bystyret fastsette en lavere sats for disse. E. Eiendomsskatten skal for 2012 betales i tre terminer: 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. D. Eiendomsskatten skal for betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret

5 Byrådsleiars avdeling Likeverdige bydelar Våren 2009 vart det lagt fram ei levekårsgransking som syner store skilnader mellom dei ulike åda i Bergen. Deler av dette skriv seg frå ulik utbyggingsgrad, både når det gjeld infrastruktur og tenestetilbod, i dei ulike bydelane. Ved fleire høve har det vorte trekt fram i media at desse ulikskapane framleis er tydelege. Det er varsla at ei ny levekårsgransking er klar i Etter Senterpartiet sitt syn kan ikkje Bergen kommune sjå seg nøgd, før alle bergensarar har eit likeverdig tenestetilbod. I tillegg til levekårsgranskinga bør det derfor gjennomførast ei analyse av andre skilnader, bydelane i mellom, som viser kva bydel som har fått dei største løyvingane siste åra og kven som ligg etter i utbygginga. Resultatet av desse granskingane skal takast med i vurderinga av alle framtidige prioriteringar av utbyggingar i framtida. Senterpartiet set av 0,5 millionar til ei slik gransking nedanfor. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål 16 Alle bergensarar skal ha same tenestetilbod Målemetode /-indikator Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod bydelane i mellom Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Reduserte skilnader Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Jamstellingsgransking mellom bydelane Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 0,5 millionar Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i. Dette skal ligge til grunn om eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utvikling av byen

6 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap Senterpartiet er ikkje samd i at Bergen Kommune skal selje 49 % av aksjane i Bergen Kino. Byrådet har foreslått dette som ei målsetning i budsjettet. Senterpartiet vil derfor fremje alternativt mål i sitt alternative budsjett. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål Sal av 49 % av aksjane i Bergen Kino vert stoppa Målemetode /-indikator Avgjera om sal vert gjort om Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Vedtak innan Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Ferdigstilling av nye takstar for eigedomsskatt også for bustader Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 4,0 millionar Merknad - nærvær Bystyret vil understreke at sjølv om nærversprosjektet blir lagt ned må arbeidet med å auke nærværet halde fram med uminska styrke. Det er budsjettert med innsparingar på sjukeløn i fleire byrådsavdelingar og realisering av dette krev framleis fokus på dette arbeidet. Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrking av eigen vikarteneste for å sikre god tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. Merknad løns- og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2012 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante statistikkar igjen leggast fram for bystyret

7 Byrådsavdeling for helse og integrering Senterpartiet vil setje klare kvalitetsmål på omsorgstenestene. Dette medfører at alle har krav på rett hjelp til rett tid, og i størst mogleg grad av dei same tenesteytarane. Vi vil styrke dei tilsette sin kompetanse og tilsette fleire i heiltidsstillingar. Betre eldreomsorg Talet på eldre i Bergen vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er derfor viktig å auke kapasiteten, både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Parallelt med kapasitetsveksten er det avgjerande å betre kvaliteten på omsorgstenestene for eldre. Det må derfor prioriterast å satse meir på rekruttering av høgt kvalifiserte tilsette i eldreomsorga. Senterpartiet vil styrke både lege- og pleiefaktoren ved sjukeheimane for å betre kvaliteten på tenestene. Tilbodet til dei heimebuande demente og deira pårørande må bli betre. Senterpartiet meiner samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må byggast ut gjennom gode avtalar som sikrar innbyggarane naudsynt helsehjelp. Fleire spesialiserte og godt bemanna sjukeheimar vil hindre unødvendige sjukehusinnleggingar og auke kvaliteten på tenestene. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar, er det viktig å legge til rette for at dei som kan og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette, m.a. gjennom auka omsorgsløn. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Senterpartiet foreslår å styrke dagsentra for demente og aukar løyvingane med 5 millionar kvart år vi vil styrke legedekning og pleiarkapasitet gjennom å løyve 20 millionar ekstra kvart år auke omsorgsløna med 75 millionar til dette dei komande 4 åra. Senterpartiet går inn for at staten skal dekke 50 % av omsorgsløna. Får vi gjennomslag for dette sentralt vil kommunens finansieringsbehov bli redusert styrke ordinga med den kulturelle spaserstokken i samarbeid med frivillige organisasjonar, profesjonelle kunstnarar, kulturskulen og den ordinære skulen sikre attraktive areal lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar og omsorgsbustader Styrking av barnevernet Eit fungerande barnevern byggjer på gode og førebyggande tiltak i barn og unge sitt nærmiljø. Barnehagar og skular vil kunne hjelpe å kartlegge barn i risikogruppa, og må saman med andre etatar samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. Senterpartiet aukar derfor løyvingane med 20 millionar i perioden. Senterpartiet vil auke løyvingane til SLT Samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak slik at desse kan knytast opp mot barneveret. Senterpartiet vil også styrke PPT Pedagogisk psykologisk teneste for å redusere ventelistene slik at barn som har behov for hjelp, snarast mogleg får den hjelpa dei treng

8 Sosialhjelpa må bli betre Bergen Senterparti har programfesta at vi vil rekne ut stønaden etter sosialtenestelova etter ei individuell vurdering basert på behov. På sikt bør denne ligge på SIFO nivå. Vi vil også på nytt innføre ordinga med ei minsteinntekt på 80 % av minstepensjon (etter husleige og straum er betalt). Denne vart avvikla av byrådspartia i Barnetrygd og kontantstøtte skal ikkje reknast med i grunnlaget for sosialhjelp. Vi er ikkje stolte over den sosialhjelpa som Bergen kommune yter i dag. Vi vil auke sosialhjelpssatsane i samsvar med Folketrygdas grunnbeløp. Etter ei svak utvikling i mange år er ikkje dette nok, men det er eit steg i rett lei. På sikt vil vi ha sosialsatsane opp på SIFO nivå. Nærhelsetenesta Senterpartiet vil gi skulehelsetenesta og helsestasjonane høve til å drive utstrakt førebygging gjennom ulike tiltak. Senterpartiet vil oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Serleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Vidare vil Senterpartiet styrke legevakttenesta i bydelane, samt styrke den kommunale jordmortenesta. Utekontakta Senterpartiet reverserer byrådet sitt kutt i utekontakta i 2011 og gir midlar til å tilbakeføre dei 2 årsverka byrådet fjerna. Betre psykisk helse Senterpartiet vil styrke primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Vi vil auka talet på kommunale psykologstillingar for å auke tilgjenga og førebyggje meir. Vi set av 3,5 millionar i 2012 og vil auke dette til 5 millionar frå. Serleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Meir «Inn på tunet» «Inn på tunet» tilbyr tilrettelagde tenester på gardsbruk retta mot sektorane utdanning, oppvekst, helse og omsorg. Det blir tilbode tiltak innanfor skule, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integrering av innvandrarar og flyktningar, rus- og kriminalomsorg. Per juni 2011 er det 14 gardar i Bergen som tilbyr «Inn på tunet»- tenester. Senterpartiet vil styrke denne tenesta med 1 million årleg. Styrkinga av rusomsorga Senterpartiet vil styrke arbeidet med førebygging av rus, både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebygging. Senterpartiet vil også styrke satsinga på ettervern. Vi set av totalt 19 millionar til dette dei neste 4 åra

9 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan B B C A B B B A 2012 Verbal skildring av tiltak/ teneste Styrking av barnevernet, her under fleire stillingsheimlar Styrking av samarbeid mellom Barnevernet, SLT og PP (Midlane blir stilt til rådvelde på tenesteådet 2, men kan brukast i tilstøytande tenesteådet. ) Styrke dagsenter tenesta for demente Styrking av eldre omsorga gjennom fleire pleiarar og betre legedekning Auke nivået på omsorgsløn med 35 % for å premiere dei som tek ut omsorgsløn, samt stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn Styrke utekontakta Driftsstønad til Leigeburarforeininga i Bergen Gjeninnføre 80 % regelen for varig trygda Auke sosialhjelpssatsane med sikte på å bygge ned etterslepet i høve til endring i folketrygdas grunnbeløp Styrking av helsesysterteneste, serleg med vekt på helsestasjon for ungdom i utsette bydelar som Fyllingsdalen og Ytrebygda Endringar i til aktuelt tenesteåde + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 20,0 millionar + 35,0 millionar + 55,0 millionar + 85,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett - 9 -

10 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 05A 2012 Styrke skulehelsetenesta for å drive utstrakt førebygging 05A 2012 Styrke den kommunale jordmortenesta + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 05A 2012 Styrke legevakttenesta i bydelane + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar 05B 2012 Styrke kommunens primærhelseteneste innan psykiatri + 3,5 millionar 05B 2012 Auka satsing på «Inn på tunet» som behandlingstiltak 04B 2012 Opptrapping av førebygging og ettervern rus + 4,0 millionar Auke utbygging av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av både omsorgsbustader, sjukeheimar og psykiatribustader. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbygging. I praksis skjer utbygginga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det enkelte år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår. Total løyver Senterpartiet 500 millionar meir enn byrådet til dette formålet i perioden. Av desse er 80 millionar sett av til å kunne kjøpe opp høvelege tomter i samband med reguleringar eller når tomter er for sal. Dei siste års erfaringar tilseier at kommunen her tener på tenkje langsiktig. Alle nye sjukeheimar skal byggjast med eige kjøkken

11 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Generell utbygging av omsorgsbustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar SP Sjukeheimsutbygging oppkjøp av høvelege areal både lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar når høvet byr seg + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar SP Sjukeheimsutbygging satsing på mindre lokale sjukheimar + 120,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar SP Generell utbygging av psykiatribustader SP Merknad - barnevernet Bystyret meiner at barnevernet må styrkast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar. Merknad - barnevernet SLT og PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrke sitt samarbeid med barnevernet. Merknad dagsenter for demente Bystyret vil styrke dagsentra for demente og løyvingane til dette må aukast. Merknad legedekning Bystyret meiner legedekninga på sjukeheimane på betrast ved at det vert auka løyvingar til dette, samt at ein knyter til seg fastlegar som har sjukeheimar som ein del av sin stillingsheimel. Pasientane ved sjukeheimane får desse som sin fastlege slik at dette er med å finansiere ordinga. Merknad ernæring Bystyret går inn for å tilsette kommunal ernæringsfysiolog for å betre ernæringa hjå heimebuande og i eldreinstitusjonane. Merknad kulturelle spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken må derfor styrkast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen

12 Merknad konkurranseutsetting Bystyret seier nei til å konkurranseutsette 2 nye sjukeheimar. Merknad - omsorgslønn Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukane gruppe eldre som krev eldreomsorg. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar er det derfor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil derfor auke omsorgsløna. Merknad - sosialhjelp Bergen bystyret meiner sosialhjelpa må aukast. Eit steg på vegen er å minst auke sosialhjelpssatsane i samsvar med Folketrygdas grunnbeløp. Merknad - sosialhjelp Bystyret meiner at det er ein mål i løpet av 4 års perioden å løfte sosialhjelpssatsane opp mot SIFO nivå. Merknad helsesystrer - jordmorteneste Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsestyre i alle bydelar. Bystyret vil betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Serleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrke den kommunale jordmortenesta. Merknad - utekontakta Bystyret meiner det var feil å kutte i utekontakta i 2011 og går derfor inn for å tilbakeføre dei to årsverka byrådet fjerna. Merknad - psykisk helse Bystyret vil styrke primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Serleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Merknad - rusomsorg Bystyret vil styrke arbeidet med førebygging av rus både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebygging. Merknad - sjukeheimar og omsorgsbustader Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av både omsorgsbustader, sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som kjem. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal

13 Byrådsavdeling for barnehage og skule Senterpartiet ser på familien som den grunnleggande sosiale eininga i samfunnet, og behovet for omsorg, tryggleik, ro og nærleik må tilfredstillast der. Den moderne kvardagen legg eit sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skule og SFO kombinerast med eit aktivt liv på fritida, blir tida i heimen svært avgrensa. Derfor er det avgjerande at vi byggjer bysamfunn som gjer livet enklare for innbyggjarane. Den lokale skulen skal ha ein sentral plass i dette arbeidet. Integrering av barn i barnehage og spesialundervisning for elevar Bergen kommune ligg under snittet for dei andre ASSS kommunane både når det gjeld integrering av minoritetar i barnehagane og spesialundervisning pr elev. Senterpartiet vil prioritere opp desse åda og set som mål at ein minst skal kome opp på gjennomsnittet. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal T skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () 01A Auke talet på barn frå språkelege og kulturelle minoritetar opp til gjennomsn. ASSS nivå ASSS nøkkeltal. I 2010 hadde Bergen 64,5 %, mens snittet var 69,4 % Minst 66 % Minst 70 % 01B Auke talet på timar med spesialundervisning pr elev minst opp på ASSS gjennomsnittet ASSS nøkkeltal. I 2010 hadde Bergen 105 timar, mens snittet var Styrking av barnehagen Senterpartiet vil at barnehagar i størst mogleg grad skal ligge i nærleiken av der barna bur. Senterpartiet vil satse på små og mellomstore barnehagar. Barnehagane skal kunne gjere nytte av ressursane til skular, kulturinstitusjonar og eldresenter i nærmiljøet. Bergen har i dag eit mangfaldig barnehagetilbod med både små og store barnehagar, private og kommunale. Dette mangfaldet ynskjer Senterpartiet å oppretthalde. Vi vil sikre kvaliteten i barnehagen ved at det er tilstrekkeleg pedagogisk personale i høve til norm. Sidan det skal vere full barnehagedekning i Bergen, er det svært mange barn i alderen 1 til 3 år i barnehagane. Vi ynskjer sterkare fokus på dei minste i barnehagen og vil sørgje for at det i kvar barnehage er pedagogar med spesialkompetanse på desse gruppene. Senterpartiet har som mål at alle som søkjer, skal få barnehageplass i eige nærmiljø om dei ynskjer det. Senterpartiet vil jobbe for auka vaksentettleik i barnehagane. Ein pedagog og to assistentar pr 7 barn på småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Senterpartiet ynskjer språkstimmulering både nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen by og vil derfor setje av pengar til å kjøpe inn bøker på begge målformer. Senterpartiet var i mot å redusere løyvingane til barnehagane slik Byrådet gjennomførte i 2009 og Inkludert overhenget frå 2011 utgjer dette om lag 46 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Vi foreslår derfor å gradvis reversere dette kuttet

14 Styrking av skulen Senterpartiet vil føre ein føreseieleg skulepolitikk der foreldre, elevar og skulepersonell ikkje skal måtte leve med utryggleik kring skulens eksistens. Vi vil at kommunen sin skulebruksplan skal følgjast i heile perioden den er vedteken for. Skulenedleggingar som ikkje er heimla i planen skal, i prinsippet ikkje kunne vedtakast. Senterpartiet aksepterer ikkje nedlegging av skular og rår frå administrative samanslåingar. Vi meiner at mange skular av moderat storleik vil gje Bergen ein betre og meir fleksibel infrastruktur, enn dagens kjempeskular som byrådet har valt å satse på. Senterpartiet vil auke talet på lærar i bergensskulen og sikre at lærarane har fagkompetanse i fag dei underviser i. Gjennom å auke talet på lærarar vil vi redusere talet på elever i kvar gruppe og dermed kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil også styrke skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan låne bøker på sitt sidemål. Vi vil også legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Totalt løyver vi 14 millionar ekstra til skulen. Senterpartiet vil også styrke vaktmeistertenesta for å fortløpande kunne ta unna feil og manglar ved skulane. Senterpartiet vil styrke ordninga med frukt og grønt. Til dette set vi av 0,5 millionar. Skulefritidsordninga Mange skular i Bergen har gode skulefritidsordningar. Men dessverre vert det ikkje stilt tydelege kvalitetskrav til innhaldet i SFO, og tilbodet varierer kraftig frå stad til stad. Senterpartiet vil stimulere til tett samarbeid mellom skule, kulturskule og frivillige organisasjonar. Alle elevar bør få tilbod om gode fritidsaktivitetar som ufordrar barna både fysisk, estetisk og intellektuelt i SFO-tida. Aktivitetane skal i hovudsak finansierast over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikkje koste meir enn det eit tilsvarande tilbod ville ha kosta på fritida. Når fritidsaktivitetane blir gjennomført på skulefritidsordinga vil familien får meir tid saman på kveldstid. Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til å tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Nei til nedlegging av Skinstø skole Senterpartiet går i mot å legge ned Skinstø skole. Med den elev veksten som er i Åsane og byrådet sine planar om å legge ned Kyrkjekrinsen vil det raskt bli for få elevplassar i denne delen av Åsane. Vi trekkjer ikkje inn løyvingane som er gitt i tilleggsinnstilling 2, då desse er føresett brukt til ny barnehage ein annan stad. I den grad det er behov for ekstraløyvingar ber vi om at byrådet kjem attende til bystyret med dette Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A 2012 Gradvis reversering av byrådets sine barnehagekutt 2009 og Dette skal styrke vaksentettleiken + 15,0 millionar + 30,0 millionar + 35,0 millionar + 46,0 millionar

15 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A 2012 Innkjøp av bøker på begge målformer + 0,1 millionar + 0,1 millionar 01B 2012 Betre lærardekning i skulen utover byrådets forslag + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar 01B 2012 Styrke skulebiblioteka, her under med utvida tilbod av sidemålslitteratur 01B 2012 Tiltrettelegging for fleire praktiske valfag i bergensskulen 01B 2012 Styrke vaktmeistertenesta ved skulane for å raskt kunne oppdage feil og manglar og utbetre desse fortløpande 01B 2012 Aktivitetspott for SFO ordningane 01B 2012 Auke talet på tilsette i SFO og redusere talet på ufaglærte + 4,0 millionar Uteareal ved skulane Senterpartiet ser fysisk aktivitet som viktig både mellom barn og unge. Grunnlaget for dette vert lagt i ung alder. Vi ønskjer derfor å auke løyvingane til uteåde i skulen, utover det byrådet har foreslått, med tilsaman ni millionar i fire års perioden. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld Tår/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Auka opprustning av uteareal ved skulane

16 Merknad - barnehagekutt Kutta som byrådspartia gjennomføre i barnehagesektoren i 2009 og 2010 utgjer i dag 46 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Bystyret ber om at byrådet legg fram ein plan for å reversere dette kuttet. Merknad vaksentettleik i barnehagane Bystyret ser det som eit mål at det minst skal være ein pedagog og to assistentar per 7 barn i småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Merknad språkstimmulering i barnehagane Bystyret meiner det skal vere språkstimmulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen by og vil derfor at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. Merknad talet på lærarar Bystyret meiner talet på lærar må aukast, m.a. slik at fleire elevar som treng det får støtteundervisning og kan undervisninga kan drivast meir variert i mindre grupper, med betre oppfølging av kvar einskild elev. Merknad skulebiblioteka Bystyret vil styrke skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer slik at elevane også kan låne bøker på sitt sidemål. Merknad valfag Bystyret vil legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Merknad vaktmeisterteneste Bystyret meiner det skal vere eigen vaktmeister på alle skular. Merknad frukt og grønt Bystyret meiner at ordinga med frukt og grønt må styrkast. Merknad bemanningsnorm SFO Bystyret vil på nytt innføre bemanningsnorma for SFO og redusere talet på ufaglærte i SFO ordinga. Merknad prosjektpott SFO Bystyret vil opprette ein eigen prosjektpott som SFO ordingane kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Merknad Skinstø skole Bystyret går imot å legge ned Skinstø skole

17 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Senterpartiet vil forvalte Bergens rike natur- og kulturarv med respekt. Omsyn til naturgrunnlag og miljø må overordnas andre meir kortsiktige omsyn. Lokalsamfunnet er bærebjelken i Senterpartiets politikk. Reine og trivelege utemiljø og velhalde byrom er trivselsfremmande i seg sjølv, men også tryggleiksskapande og byggjer opp under forståinga om at miljøet og omgjevnadene må handsamast med respekt. Bymiljø Senterpartiet vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Vi vil saman med næringsdrivande sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Vi vil oppgradere byroma og auke løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. Styrking av byggesaksavdelinga Senterpartiet vil styrke byggesaksavdelinga og aukar løyvingane til fleire stillingar med 3 millionar. På nytt gi tilskot til utskifting av vedomnar Senterpartiet meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i åde som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Derfor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. Styrking av etaten Senterpartiet aukar løyvingane til stillingar i etaten og i landbruksavdelinga. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 10D 2012 På nytt gi tilskot til utskifting av vedomnar 10A 2012 Auke talet på stillingar i planleggingsavdelinga + 6,0 millionar + 6,0 millionar + 6,0 millionar + 6,0 millionar 10B 2012 Auke talet på stillingar i byggesak 10C 2012 Styrke landbruksavdeling for oppfølging av landbruksplan og næringsutvikling

18 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 10C 2012 Tiltak for opprustning av byromet + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar Investering i framtidig byutvikling Senterpartiet vil planlegge for framtida. Vi set av tilsaman 37 millionar til framtidig byutvikling, planlegging av framtidig investering i kommunalt areal, innfartsparkering av gang- og sykkelvegar og turvegnettet. Heilskapleg åderegulering Senterpartiet vil at kommunen i framtida skal satse på sterkare heilskapleg ådeutvikling gjennom at kommunen går inn og kjøper heile reguleringsåde og foretar regulering til offentlege føremål og sel ut resterande til utbyggarar. På den måten sikrar ein at kommunen får regulert nødvendige offentlege areal og at opphavleg grunneigar får same pris for arealet, uavhengig av kva arealet vert nytta til. Senterpartiet vil setje Bergen Tomteselskap AS i stand til å gjere denne jobben og ber byrådet legge fram ei sak om styrking av Bergen Tomteselskap AS som ådeutviklar. Utleigebustader Senterpartiet set av ytterlegare 20 millionar til bygging av bustader for bustadlause. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel Gjeld T år/ økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Bygging av bustader for bustadlause/utleigebustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og tilrettelegging for framtidig bygging av innfartsparkeringar + 6,0 millionar Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar Opprusting av turvegnettet

19 Merknad- tilskot vedomnar Bystyret meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskrifting av vedomnar og vil innføre dette på nytt. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i åde som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Derfor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. Merknad- bymiljø Bystyret vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Saman med næringsdrivande må det sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Byroma skal betrast gjennom auke i løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. Merknad heilskapleg åderegulering Bystyret vil at kommunen i framtida skal satse på sterkare heilskapleg ådeutvikling gjennom at kommunen går inn og kjøper heile reguleringsåde og foretar regulering til offentlege føremål og sel ut resterande til utbyggarar. På den måten sikrar ein at kommunen får regulert nødvendige offentlege areal og at opphavleg grunneigar får same pris for arealet, uavhengig av kva arealet vert nytta til. Bystyret viser til Stavanger sin modell for arealutvikling. Bystyret vil setje Bergen Tomteselskap AS i stand til å gjere denne jobben og ber byrådet legge fram ei sak om styrking av Bergen Tomteselskap AS som ådeutviklar

20 Byrådsavdeling for næring, eigedomsforvaltning og samferdsel Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å bygge gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ein raskare utbygging av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Senterpartiet vil at gang- og sykkelvegar skal sikrast eit vedlikehald minst på same nivå som vegnettet elles. Betre sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar Senterpartiet meiner at vi må styrke vedlikehaldet av kommunale vegar både sommar og vinter. Vi aukar derfor dei generelle løyvingane til dette. Midlar som ikkje går med til vintervedlikehald skal brukast til sommarvedlikehald. Styrking av kommunens næringspolitikk Senterpartiet vil legge ned Business Region Bergen og tilbakeføre næringspolitikken til eigen kommunal avdeling underlagt byrådet og bystyret sin kontroll. Dette meiner Senterpartiet vil gje ein meir offensiv og målretta kommunal næringspolitikk. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II Gjeld år/ økonomi-plan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Ev. forslag til Auka løyvingar til vedlikehald av gang og sykkelveg + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million Auka løyvingar til sommar og vintervedlikehald + 10,0 million + 10,0 million + 10,0 million + 10,0 million Avvikle Business Region Bergen AS. Det årlege tilskotet er på 10,65 millionar. Vi lar 1 mill ligge att styrt avvikling av selskapet -9,65 millionar -10,65 millionar -10,65 millionar -10,65 millionar Styrke kommunal næringsutviklings i interkommunalt samarbeid + 12,0 millionar + 12,0 millionar + 12,0 millionar + 12,0 millionar

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN 1 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing

Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Tid for oppussing Alternativt budsjett 2013 Økonomiplan 2013- Tid for oppussing Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak.. 4 Byrådsleiar si avdeling. 5 Byrådsavdeling for finans, eigedom og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011

Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011 Bremanger kommune FRAMLEGG TIL INNSPARINGSTILTAK Skule og barnehage Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Samla budsjett for alle skular

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 029/15 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 30.11.2015 035/15 Eldrerådet PS 02.12.2015 089/15 Formannskapet PS 03.12.2015 Kommunestyret PS 023/15 Administrasjonsutvalet

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer