P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl. 10:15 Til kl. 14:30 Fra saknr.: 196/14 Til saknr.: 210/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 Faste medlemmer: Jan A. Mærli Espen Moe Olsen Lars Henrik Sundby Aina P. Sletner Kari Mikkelrud Hans Aanerud Sauge Odd Gunnar Holtet Anne Cathrine Fjugstad Nilsen Ragnhild Holmedahl Forfall meldt fra følgende medlemmer: Vigdis Jakobsen, barnetalsmann Følgende varamedlemmer møtte: Dessuten møtte (fra administrasjonen): Rådmannens ledergruppe Inhabilitet: Underskrifter: Jan A. Mærli Leder: Jan A. Mærli Rett utskrift: Bjørkelangen, Rune Holter sekretær Kari Mikkelrud (g.f.frp): Kari Mikkelrud Lars Henrik Sundby (g.f.sp): Lars Henrik Sundby Ragnhild Holmedahl (g.f.krf):ragnhild Holmedahl

2 Orienteringer: 2

3 SAK NR.: 196/14 REFERATER FORMANNSKAPET Referatene tas til etterretning. Referatene tas til etterretning. SAK NR.: 197/14 ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 vedlegg. Det er innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene. 3. I henhold til k-sak 61/14: a. Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015 b. Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i Eiendomsskatt a. Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra b. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. c. Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn». d. Eiendomsskattesatsen er to promille. 3

4 e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et bunnfradrag på kr av takstverdi. f. Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av eigedomsskattelovens 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd. g. I medhold av eiendomsskattelovens 7a gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak, fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus, menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. h. I medhold av eiendomsskattelovens 7c gis nyoppførte boliger fritak for eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til kommunestyret bestemmer noe annet. i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter. 7. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan. 8. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet. Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Tillegg til punkt 2: Tjenesteområdene trygghetsalarmer, leie, og egenbetaling hjemmehjelp praktisk bistand, Beholdes på 2014-nivå for inntekt inntil 2G. Enstemmig Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg til punkt 2: Tjenesteområdene trygghetsalarmer, leie, og egenbetaling hjemmehjelp praktisk bistand, Beholdes på 2014-nivå for inntekt inntil 2G. Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Det ble fremmet følgende fellesforslag fra Krf, Ap, H og SV: «Posten styrking skole/grunnskole økes med kr til 2. mill. kr. Komiteen ønsker å sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økte pedagogiske ressurser og miljøarbeiderstillinger. Økningen tas av driftsresultatet.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Rådmannens innstilling tiltres med følgende nytt pkt. 9: 4

5 Posten styrking skole/grunnskole økes med kr til 2. mill. kr. Komiteen ønsker å sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økte pedagogiske ressurser og miljøarbeider stillinger. Økningen tas av driftsresultatet. Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Fellesforslag om gebyrer 2015: «Trygghetsalarm: inntil 2 G kr 130,- Hjemmehjelp: inntil 2 G kr 61,- Bistand i bolig : inntil 2 G kr 61,- Inntektstap kr dekkes inn med reduksjon av overskuddet». Enstemmig vedtatt Fellesforslag om forskuttering av spillemidler til SHIUL-hallen: «SHIUL opptar lån til forskuttering av tildelte spillemidler. Det bevilges kr i budsjett 2015 til dekning av rentekostnader til midlertidig finansiering i påvente av tildeling av spillemidler til SHIUL-hallen. Tildelte spillemidler benyttes til nedbetaling av lån. For resten av økonomiperioden legges til grunn følgende dekning av rentekostnader: Kr i 2016, kr i 2017 og kr i Det foretas årlig avregning av dekning av rentekostnader basert på dokumentasjon av faktisk rentebelastning. Økte utgifter i økonomiplan dekkes inn med reduksjon av overskudd». Enstemmig vedtatt Innstilling fra komite for oppvekst og utdanning om nytt pkt.: «Posten styrking skole/grunnskole økes med kr til 2 mill. Komiteen ønsker å sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økt pedagogiske ressurser og miljøarbeiderstillinger. Økningen dekkes inn med reduksjon av overskuddet». Komiteens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud om eiendomsskatt: «Aurskog-Høland kommune innfører ikke eiendomsskatt. Aurskog-Høland kommune reduserer adm. kostnader med 15 mill. (antall årsverk, stillinger erstattes ikke) kjøp av tjenester, ikke lovpålagt tjenester». Det ble stemt over pkt. 6 og over alle underpunkter fra a til j hver for seg 5

6 Stemmer for forslaget, pkt. 6 og underpunktene fra a til j hver for seg: FrP 2. Forslagene falt mot 7 stemmer, Ap 4, SP 1, KrF 1 og H 1 Forslag fra FrP v/ Kari Mikkelrud om styrking av helsesøstertjenesten: «Sektor for oppvekst og utdanning styrker helsesøstertjenesten med 50% stilling i tillegg til den som allerede er lagt inn. Kostnader tas av overskudd». Stemmer for forslaget: FrP 2, SP 1 Forslaget falt mot 6 stemmer, AP 4, H 1, KrF 1 Budsjettet i sin helhet enstemmig vedtatt Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser: a. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 vedlegg. Det er innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene. b. Trygghetsalarmer: inntil 2 G kr 130,- Hjemmehjelp: inntil 2 G kr 61,- Bistand i bolig: inntil 2 G kr 61,- Inntektstap ved pkt. b kr dekkes ved reduksjon av overskudd. 3. I henhold til k-sak 61/14: a. Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015 b. Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i Eiendomsskatt a. Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra b. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. c. Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn». d. Eiendomsskattesatsen er to promille. 6

7 e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et bunnfradrag på kr av takstverdi. f. Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av eigedomsskattelovens 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd. g. I medhold av eiendomsskattelovens 7a gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak, fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus, menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. h. I medhold av eiendomsskattelovens 7c gis nyoppførte boliger fritak for eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til kommunestyret bestemmer noe annet. i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter. 7. SHIUL opptar lån til forskuttering av tildelte spillemidler. Det bevilges kr i budsjett 2015 til dekning av rentekostnader til midlertidig finansiering i påvente av tildeling av spillemidler til SHIUL-hallen. Tildelte spillemidler benyttes til nedbetaling av lån. For resten av økonomiperioden legges til grunn følgende dekning av rentekostnader: Kr i 2016, kr i 2017 og kr i Det foretas årlig avregning av dekning av rentekostnader basert på dokumentasjon av faktisk rentebelastning. Økte utgifter i økonomiplan dekkes inn med reduksjon av overskudd. 8. Posten styrking skole/grunnskole økes med kr til 2 mill. Komiteen ønsker å sende et sterkt signal om at denne styrkingen går til økt pedagogiske ressurser og miljøarbeiderstillinger. Økningen dekkes inn med reduksjon av overskuddet. 9. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan. 10. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet. SAK NR.: 198/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret tas til orientering. 7

8 Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Det ble fremmet følgende fellesforslag fra H, AP, SV og Krf: «Komitè for oppvekst og utdanning ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens handlingsplan mot mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet med sosial kompetanse. Tilbakemeldingen fra sektorenes ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Rådmannens innstilling tiltres med følgende tillegg: Komitè for oppvekst og utdanning ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens handlingsplan mot mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet med sosial kompetanse. Tilbakemeldingen fra sektorens ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid. Komiteens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling fra FORMANNSKAPET: Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret tas til orientering med følgende tillegg: Formannskapet ønsker å understreke oppfølgingen av kommunens handlingsplan mot mobbing som svært viktig med fokus på helhetlig koordinering av arbeidet med sosial kompetanse. Tilbakemeldingen fra sektorens ledere med ønske om å kunne ha miljøarbeidere på skolen uten å ta av lærerressursene tas med i det videre arbeid. SAK NR.: 199/14 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland tas til orientering. 8

9 Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. Enstemmig vedtatt. Innstilling fra FORMANNSKAPET: Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland tas til orientering. SAK NR.: 200/14 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2015 Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av kommunale midler fastsettes som gjeldene for Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Innstilling fra FORMANNSKAPET: Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av kommunale midler fastsettes som gjeldene for SAK NR.: 201/14 TILSTANDSVURDERING AV KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSTJENESTER Norsk Vann sin rapport Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester tas til orientering. 9

10 Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Norsk Vann sin rapport Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester tas til orientering. SAK NR.: 202/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN FRIST Ingen innstilling. Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Fellesforslag fra AP, KrF, SP og SV: Formannskapet utarbeider en høringsuttalelse hvor det vises til de negative konsekvensene en oppheving av konsesjonsloven og boplikten vil kunne få for Aurskog-Høland kommune og andre landkommuner, og at vi derfor ikke støtter forslaget fra departementet. 4 stemmer for (AP 1, KrF 1, SP 1 og SV 1) mot 3 stemmer (H 1, FrP 2). Fellesforslag fra H og FrP: Komiteen støtter forslaget om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. 3 stemmer for (H 1 og FrP 2) mot 4 stemmer (AP 1, KrF 1, SP 1 og SV 1). Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Formannskapet utarbeider en høringsuttalelse hvor det vises til de negative konsekvensene en oppheving av konsesjonsloven og boplikten vil kunne få for Aurskog-Høland kommune og andre landkommuner, og at vi derfor ikke støtter forslaget fra departementet. 10

11 Forslag fra SP v/ Lars Henrik Sundby: «Som flertallsforslaget fra komite for teknisk drift og kultur fremmet av AP, KrF, SP og SV med tillegg av følgende momentliste: En fullstendig avskaffelse av boplikt og konsesjonsloven kan bidra til en større spekulasjon om eiendom, og at man på sikt kan risikere å miste det nasjonale eierskapet til våre naturressurser. Forvaltning av landets matressurser. Man mister kontroll over hvem som får kjøpe landbrukseiendom (kommersielle interesser, utenlandske investorer, AS m.m.). Fjerning av boplikt medfører fraflytting, forfall av bygningsmasse, gjengroing av kulturlandskap, svekking av næringsgrunnlaget i bygdene. I sentrale strøk vil en kunne oppleve en prisøkning som medfører at unge lokale ikke evner å ta over familieeiendommer. Risiko for en overklasse av eiendomsbesittera. Fjerning av en prisregulering som gjør at eiendomspriser overgår prinsippet at man skal kunne forente eiendomsinvesteringer med normal drift av eiendommens ressurser». Stemmer for forslaget: SP 1, KrF 1, AP 4. Forslaget vedtatt med 6 stemmer mot 3 (H 1, FrP 2) Administrasjonen formulerer og sender et høringssvar basert på vedtaket. Som flertallsforslaget fra komite for teknisk drift og kultur fremmet av AP, KrF, SP og SV med tillegg av følgende momentliste: En fullstendig avskaffelse av boplikt og konsesjonsloven kan bidra til en større spekulasjon om eiendom, og at man på sikt kan risikere å miste det nasjonale eierskapet til våre naturressurser. Forvaltning av landets matressurser. Man mister kontroll over hvem som får kjøpe landbrukseiendom (kommersielle interesser, utenlandske investorer, AS m.m.). Fjerning av boplikt medfører fraflytting, forfall av bygningsmasse, gjengroing av kulturlandskap, svekking av næringsgrunnlaget i bygdene. I sentrale strøk vil en kunne oppleve en prisøkning som medfører at unge lokale ikke evner å ta over familieeiendommer. Risiko for en overklasse av eiendomsbesittera. Fjerning av en prisregulering som gjør at eiendomspriser overgår prinsippet at man skal kunne forente eiendomsinvesteringer med normal drift av eiendommens ressurser. Administrasjonen formulerer og sender et høringssvar basert på vedtaket. 11

12 SAK NR.: 203/14 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPMERKSOMHET TIL ANSATTE TIL JUL 1. Det gis tilleggsbevilgning med kr til oppmerksomhet til ansatte til jul. 2. Utgiftene dekkes over post (personal- og organisasjonstiltak) og finansieres over formannskapets tilleggsbevilgningspost reserverte tilleggsbevilgninger. Etter denne disponering gjenstår kr Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer. Ordfører foreslår et tilleggspunkt 3: «Ordfører får fullmakt til å godkjenne eventuelle søknader innenfor en total ramme på kr som tas av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Det rapporteres på vedtak». Rådmannens innstilling og ordførers forslag enstemmig vedtatt. 1. Det gis tilleggsbevilgning med kr til oppmerksomhet til ansatte til jul. 2. Utgiftene dekkes over post (personal- og organisasjonstiltak) og finansieres over formannskapets tilleggsbevilgningspost reserverte tilleggsbevilgninger. Etter denne disponering gjenstår kr Ordfører får fullmakt til å godkjenne eventuelle søknader innenfor en total ramme på kr som tas av formannskapets tilleggsbevilgningspost. Det rapporteres på vedtak. 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer. SAK NR.: 204/14 MØTEPLAN POLITISKE RÅD OG UTVALG Forslag til «Møteplan 2015 politiske råd og utvalg», vedtas Enstemmig vedtatt. Forslag til «Møteplan 2015 politiske råd og utvalg», vedtas

13 SAK NR.: 205/14 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET Møte med ny leder på Norasonde, Haagen Blakstad Møte i LSU Møte Telemark kildevann, emballasjeavgift Styremøte AHU Møte KS høstkonferanse Møte i Politirådet Styremøte i ASVO Høgskolestiftelsen Eidsverket 3. samling. Representantskapsmøte i Regionalpark Haldenkanalen SNR felles formannskapsmøte. Eiermøte i Haldenskanalens kanalselskap Åpning av bio-anlegget på Hemnes Eierstyringsseminar i Romerike krisesenter Møte i ungdomsrådet Åpning av Norasondes nye avdeling på Bjørkelangen Stormøte om gjeddefiske og turisme SAK NR.: 206/14 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET Kommunen har fått brev fra Fylkesmannen om at kommunen er tildelt skjønnsmidler sammen med Fet og Sørum kommuner. Kr er tildelt til prosjekt ekstern vurdering skole/barnehager. 2. Administrasjon har deltatt på en konferanse om Vold i nære relasjonen. Fremmes som egen sak i komiteene, og kommer i formannskapet neste møte. 3. Fremdrift prosjekt rådhuset: - Oppgradering fellesarealer - Datafremføring - Ventilasjonsanlegget - Nødstrømsaggregat - Arkiver Fremdrift prosjekt Bråte skole: - Vinduer - Solavskjerming 13

14 - Adkomst - Foaje i Samfunnshus - Toaletter i Samfunnshus - Hovedtavle strøm - Nytt brannalarmanlegg mv. Bjørkelangen skole og nytt svømmebasseng: - Mange tilbud er kommet inn. - Det vil bli brukt ekstern hjelp til å vurdere tilbudene. - Valg av tilbud vil være på plass i februar måned. Helsehus /medisinsk senter: - Venter på utredninger Flisfyringsanlegg på Hemnes er ferdig og igangsatt Ny kommunalsjef for Samfunn og utvikling er ansatt, Siv Marie Eilertsen, tiltrer senest 1. mars. 4. Orientering om en personalsak unntatt offentlighet SAK NR.: 207/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET Ordfører orienterte kort om status i saken om sammenslåing av ASVO AS og Neverstua AS 2. Kari Mikkelrud FrP om kommunens hjemmeside: Det bes om en orientering, gjerne på neste møte om hjemmesiden og dens oppbygning. Svar: Det orienteres om hjemmesiden neste møte 3. Kari Mikkelrud FrP om sprinkling av Hemnes sykehjem var dette en gammel sak og hva er status? Svar: Har ikke vært noen sak. Sykehjemmet er delvis sprinklet i dag, men hvis Løken brannstasjon skulle bli lagt ned vil det være krav om fullsprinkling. 4. Kari Mikkelrud FrP om politiattester: Det ble etterspurt i et tidligere kommunestyremøte om regelverk for politiattester. Hva er status? Svar: Rådmannen orienterer på neste møte 14

15 SAK NR.: 208/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BYGGEFORBUD I 100- METERSBELTET - BRUBAKK PUMPESTASJON - EIENDOMMEN 188/2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100- metersbeltet, jfr. planens punkt 3.1, godkjennes i henhold til søknad mottatt her Omsøkt dispensasjon vurderes ikke å tilsidesette de hensyn kommuneplanens bestemmelse skal i vareta. Fordelen ved å innvilge dispensasjonen vurderes som klart større enn ulempene. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Enstemmig vedtatt. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100- metersbeltet, jfr. planens punkt 3.1, godkjennes i henhold til søknad mottatt her Omsøkt dispensasjon vurderes ikke å tilsidesette de hensyn kommuneplanens bestemmelse skal i vareta. Fordelen ved å innvilge dispensasjonen vurderes som klart større enn ulempene. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven SAK NR.: 209/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSER I TEKNISK FORSKRIFT - TEK 10 - ENERGIKRAV OG LUFTTETTHET - BRUKSENDRING AV TIDLIGERE KURVFABRIKK TIL BOLIGFORMÅL - NY BEHANDLING ETTER MOTTATT TILLEGGSDOKUMENTASJON Aurskog-Høland kommune avslår søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om energikrav og lufttetthet i bygningsteknisk forskrift, TEK 10, i tråd med søknad datert 27. juni 2014, for bruksendring av tidligere kurvfabrikk til boligformål. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven

16 Forslag fra (SP) v/ Lars Henrik Sundby om å utsette saken, og hvor eier får en frist til om å fremskaffe de opplysninger som etterspørres i saken. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Eier av gnr. 75, bnr. 51får en frist til om å fremskaffe de opplysninger som etterspørres i saken vedrørende krav i teknisk forskrift, TEK 10, krav til energieffektivitet og lufttetthet. Forslag fra SP v/ Lars Henrik Sundby «Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om energikrav og lufttetthet i byggeteknisk forskrift TEK 10 i forbindelse med søknad om bruksendring av tidligere kurvfabrikk til boligformål etter Plan og bygningslovens Begrunnelse: Søker har sannsynliggjort at ulempene er klart større enn fordelene ved å legge til grunn krav etter TEK 10». Stemmer for forslaget: SP 1, H 1, KrF 1 og FrP 2 Forslaget vedtatt med 5 stemmer mot 4 (AP 4) Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om energikrav og lufttetthet i byggeteknisk forskrift TEK 10 i forbindelse med søknad om bruksendring av tidligere kurvfabrikk til boligformål etter Plan og bygningslovens Begrunnelse: Søker har sannsynliggjort at ulempene er klart større enn fordelene ved å legge til grunn krav etter TEK 10. SAK NR.: 210/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 1. GANGS BEHANDLING Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert , utlagt til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

17 Enstemmig vedtatt. Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert , utlagt til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens SAK NR.: 211/14 REGULERING AV RÅDMANNENS LØNN Forhandlingsutvalgets innstilling:. Rådmannens lønn reguleres til kr ,- fra Rådmannens lønn reguleres til kr ,- fra

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.09.2014 Fra kl. 10:30 Til kl. 16:00 Fra saknr.: 147/14 Til saknr.: 165/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 16.06.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 42/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 15/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD

45/13 LÅNEOPPTAK AREMARK MENIGHETSRÅD - SELVSKYLDNERKAUSJON 46/13 INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 12.12.2013 kl. 18:00 Fra kl 18.00 til

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 02.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 13.12.2006 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 26.11.2014 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Ordfører Arne Nysted AP Varaordfører Liv Marit Bobakk AP Medlem Roald Linaker AP FO Medlem

Detaljer