P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Fra kl. 11:15 Til kl. 13:45 Fra saknr.: 92/15 Til saknr.: 99/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Permitert kl 12:00 etter sak 99/15: Hans Aanerud Sauge og Espen Moe Olsen Faste medlemmer: Jan A. Mærli Espen Moe Olsen Lars Henrik Sundby Aina P. Sletner Kari Mikkelrud Hans Aanerud Sauge Odd Gunnar Holtet Anne Cathrine Fjugstad Nilsen Ragnhild Holmedahl Forfall meldt fra følgende medlemmer: Kari Mikkelrud Følgende varamedlemmer møtte: Thor Haugerudbråten Dessuten møtte (fra administrasjonen): Rådmannens ledergruppe, barnetalsmann Vigdis Jakobsen Inhabilitet: Underskrifter: Jan A. Mærli Leder: Jan A. Mærli Anne C. Fjugstad Nilsen (g.f.frp):kari Mikkelrud Lars Henrik Sundby (g.f.sp):lars Henrik Sundby Rett utskrift: Bjørkelangen, Rune Holter sekretær Ragnhild Holmedahl (g.f.krf):ragnhild Holmedahl

2 Orienteringer: Orientering kl. 10:00 før møtestart fra KoRus om ungdomsundersøkelsen som er gjennomført i Aurskog-Høland kommune. «KoRus» står for kompetansesenter Rus. Etter møtets slutt kl. 12:30, orientering fra «itre» ved Bjørn Nordermoen og Bjørn Lier om bruken av tre / massiv tre i de store byggeprosjektene. Aktuelt i nye Bjørkelangen skole og Helsehuset. 2

3 SAK NR.: 92/15 REFERATER FORMANNSKAPET Referatene tas til etterretning. Spørsmål fra Aina Sletner (AP) om høring nr. 3 forslag til felles kommunal renovasjonsforskrift. Fristen er 1. juni, men neste formannskapsmøte er 8. juni etter høringsfristen. Kommunalsjef Per Ole Rønning tar kontakt med ROAF og ber om forlenget frist. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i FORMANNSKAPET: Referatene tas til etterretning. SAK NR.: 93/15 HØRING - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG FRIST: Aurskog-Høland kommune avgir høringssvar i samsvar med hva som kommer fram under Vurderinger ovenfor. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i FORMANNSKAPET: Aurskog-Høland kommune avgir høringssvar i samsvar med hva som kommer fram under vurderinger ovenfor. (rådmannens vurdering fremkommer i særutskriften av formannskapssak 93/15, arkivsaksnr. 15/539) 3

4 SAK NR.: 94/15 FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER - SUPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT FOR PERIODEN Hege Rebbeng Friksdatter fritas som medlem av meddommerutvalget i Nedre Romerike tingrett for resten av perioden Som nytt medlem av meddommerutvalget i Nedre Romerike tingrett for resten av perioden , velges.. Rådmannens innstill til pkt. 1, enstemmig vedtatt Forslag fra FrP v/ Anne Cathrine Fjugstad Nilsen på Anne-Lise Lundgård, Bjørkeveien 59, 1940 Bjørkelangen som nytt medlem etter Hege Rebbeng Friksdatter. Forslaget enstemmig vedtatt Vedtak i FORMANNSKAPET: 1. Hege Rebbeng Friksdatter fritas som medlem av meddommerutvalget i Nedre Romerike tingrett for resten av perioden Som nytt medlem av meddommerutvalget i Nedre Romerike tingrett for resten av perioden , velges Anne-Lise Lundgård, Bjørkeveien 59, 1940 Bjørkelangen. SAK NR.: 95/15 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET Representantskapsmøte Romerike kontrollutvalgsekretariat 2. Møte i Romerike Revisjon 3. Møte med Rømskog kommune, planlegging til møte 8. og 9. mai 4. Representantskapsmøte NRBR 5. Representantskapsmøte ROAF 6. Årsmøte i SNR 7. Møte i Sparebankenes næringsfond 8. Møte i Ørje med rep. fra Marker, Aremark, AH og mattilsynet 4

5 vedr. krepsepest i Rødnessjøen 9. Naboprat med Rømskog, to dager 10. Vedr. evnt. økning av mottak av flyktninger jfr. brev fra regjeringen, KS og interpellasjonen i kommunestyret. Forslag fra ordfører om at formannskapet ber om en sak til neste møte 8. juni om mottak av flere flykninger jfr. brev fra regjeringen. Utfordring er bolig, kostnader og hvor i kommunen. Konklusjon: Formannskapet ber om at rådmannen legger frem en sak til neste møte 8. juni om eventuelle utfordringer ved å følge opp brevet fra regjeringen angående bolig, kostnader og plassering ved mottak av flere flyktninger. SAK NR.: 96/15 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET Spørsmål fra Hans Aanerud Sauge (H) og Ragnhild Holmedahl (KrF) om kommunens evne til å bære de store investeringene. Rådmannen vil komme tilbake neste møte 8. juni med svar på disse spørsmålene. 2. Svar på spørsmål fra FrP v/ Thor Haugerudbråten fra forrige møte om offentlige ladestasjoner i kommunen. Svar Det er tatt initiativ fra kommunen om at det opprettes ladestasjoner for allmenheten. Det er sektor Samfunn og Utvikling, avd. næring/miljø som følger opp dette. Det er jobbet med dette, og det vil bli jobbet videre. I 2014 ble det bl.a. forsøkt sammen med HSEV å få til en hurtiglader ved rundkjøringa i miljøgata i Bjørkelangen, noe som det ikke ble noe av den gang. Men, det jobbes fortsatt sammen med HSEV om muligheter for en hurtiglader ved nye svømmehallen og Rådhuset. I tillegg er det kontakt med nye Rema 1000 om en normalladeplasser i tilknytning til butikkene/senteret. Også med innbyggere, spesielt i borettslag, er det dialog. Det er tilbudt å komme på befaring for å gi ytterligere veiledning. I tillegg jobbes det i egne rekker for å tilrettelegge normalladeplasser i tilknytning til alle de nye byggeprosjektene i kommunen. 5

6 Det tas kontakt med næringsforeninger, handelsstanden og e-verk for å få til offentlige ladestasjoner? Det finnes midler til dette formålet. Transnova forvaltet statlige tilskudd fram til nyttår. Fra og med 1. januar 2015, har Enova tatt over. Det er dog ikke før i skrivende stund at Enova har fått ut noe formelt og offentlig omkring hva de gjør med tilskudd. Det er fortsatt noe uvisst. I tillegg har også Akershus fylkeskommune avsett noen midler av sitt miljøfond til ladestasjoner. Hva angår Tesla, vet vi ikke om noe spesielt enn at Tesla har en egen plan/strategi som de kjører for å tilrettelegge for alle Tesla-eiere over det ganske land. Alle som setter opp ladepunkter, det være seg normalladere, semihurtigladere eller hurtigladere er oppfordret/pålagt å melde fra, slik at ledepunktene blir kartfestet slik at elbileierne finner den raskt og enkelt via bl.a. app. Dette har Elbilforeningen (og muligens andre) hatt tilgjengelig lenge. Se Det vil ikke bli laget noe i tillegg til dette. 3. Spørsmål fra Ragnhild Holmedahl (KrF) om gjeldende / oppdatert trafikksikkerhetsplan. Finstadbru - Aursmoen er ikke lenger å finne. Kjenner ordfører til hva som har skjedd med den? (som for øvrig vel også er ferdig regulert) Det vises til del 1 av svaret til interpellasjonen i kommunestyret: «Kommunens prioriteringer for gang- og sykkelveier langs fylkesveier er vedtatt politisk og spilles inn til fylkeskommunen. Statens vegvesen gjør egne faglige vurderinger for Akershus fylkeskommune og disse er ikke nødvendigvis sammenfallende med kommunens prioriteringer.» Kommunen vil få oversendt skisseprosjektet for strekningen fv 171 som ble gjort av Statens vegvesen, nå før sommeren. Det er kun regulert til avkjøringen til golfbanen. Det meldes fra vegvesenet at det ikke blir satt i gang planlegging på denne strekningen i år, siden den ikke er av de høyest prioriterte strekningene. Vegvesenet har satt i gang planer for fire andre strekninger i Aurskog-Høland kommune som vi mener er viktigere. Oppstart av en evt. reguleringsplan er uvisst når kommer, men 10-årsplanen vil ligge til grunn for prioriteringene. 10-årsplanen er et levende dokument som vil bli justert etter at skisseprosjekter blir utarbeidet. Prosjektpakken som starter opp i år for Aurskog-Høland kommune er et stort planarbeid og det er for øvrig mange strekninger i Akershus hvor skoleveg skal trygges. 4. Kommunen hadde med 4 lag i lørdagens Holmenkollstafett 6

7 SAK NR.: 97/15 EVENTUELT FORMANNSKAPET Spørsmål fra FrP v/ Anne Cathrine Fjugstad Nilsen om ikke kommunen burde kjøpe et bilde i forbindelse med paraden MC mot mobbing og Odinsaken som foregikk på søndag. Bildet koster kr 5.000,-. Hun har fått en henvendelse. Administrasjonen har ikke fått denne henvendelsen. Formannskapet ble enige om at det ikke er riktig at kommunen går inn i slike enkeltsaker. Ordfører presiserer også at granskningen av kommunen ennå ikke er endelig avsluttet noe som også tilsier at en ikke går inn i saken. 2. Spørsmål fra KrF v/ Ragnhild Holmedahl om det ikke er handsfree-opplegg i kommunens tjenestebiler. Det er observert bruk av mobil under kjøring i kommunal tjenestebil. Bilene er utstyrt med handsfree og sjåfører har eget ansvar for å følge regelverk, dvs. bruke utstyret. 3. Spørsmål fra KrF v/ Ragnhild Holmedahl om sluttføring av oppgraderingen ved Løken kirkegård hvem følger opp arbeidet? Kommunalsjef Per Ole Rønning sjekker ut status og oppfølging med kirkevergen. SAK NR.: 98/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET - FELT B GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for felt B 5-2, Nordjordet, datert , med bestemmelser datert , utlagt til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 7

8 Vedtak i FORMANNSKAPET: Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for felt B 5-2, Nordjordet, datert , med bestemmelser datert , utlagt til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens SAK NR.: 99/15 SØKKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR ETABLERING AV TO LEILIGHETER PÅ EIENDOMMEN 152/8, SETSKOG Formannskapet godkjenner søknaden datert om dispensasjon fra kommuneplanens arealplanbestemmelser punkt 3.2, vilkårene d), f) og g), for etablering av to leiligheter i 2.etasje i eksisterende bygg på gnr.152, bnr.8. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i FORMANNSKAPET: Formannskapet godkjenner søknaden datert om dispensasjon fra kommuneplanens arealplanbestemmelser punkt 3.2, vilkårene d), f) og g), for etablering av to leiligheter i 2.etasje i eksisterende bygg på gnr.152, bnr.8. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker. 8