nr 31/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 31/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...6 Ansvarsmerker...39 Innsigelser...40 Avgjørelser etter innsigelser...41 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer...42 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer...48 Slettelser, begjært av innehaver...49 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter...50 Endringer i fullmaktsforhold...52 Fornyelser...53 Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer...55 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BARNAS HUS Barneverden AS, Lensmannslia 4, 1386 ASKER, NO (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill og leketøy. 35 Detaljhandel-, postordre- og internettsalg innen området klær, fottøy og hodeplagg, leker, bøker, spill, barnevogner, barnesenger, barnestoler, bilseter for barn, innretninger for sikring av barn. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AGILO MOBO Sportsholding AS, Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK, NO (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 12 Ikke motoriserte befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler og dertilhørende deler og utstyr. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/968,183 ADVENTURES BY THE CUP The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, nemlig restauranttjenester, bartjenester, kaffebarer, kafeer og kafeteriatjenester. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HR COMMITMENT Blindheim Consulting, Skullerudvn. 89, 1188 OSLO, NO 35 Rekruttering av medarbeidere og personellutvelgelse ved hjelp av tester; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål. 41 Coaching. 42 Konsulentvirksomhet og rådgivning vedrørende utvikling av organisasjoner. (450) Kunngjøringsdato 31/07,

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/081,667 COMFAGEN Mead Johnson & Co, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Morsmelkerstatning. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AVANCIA Avancia Sport AS, Meierigården, 2712 BRANDBU, NO 35 Annonse og reklame virksomhet. Salg av treningsutstyr og trenings klær. 41 Drift av trenings sentere. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MY SECRET WINDOW Shwe-Shwe Poppis Trust, c/o Sue Smith, P O Box , 2010 BENMORE, ZA (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, CD-er, DVD-er, disketter, videoer; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, tidsskrifter, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; dukker og tilbehør til dukker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av kulturelle arrangementer (impresariotjenester); organisering av mottagelser (underholdning); organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; filmproduksjon; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster). (450) Kunngjøringsdato 31/07,

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TENNANT FORSIKRING Tennant Forsikring Norsk Avdeling Utenlandsk foretak, Karl Johansgate 12 A, 0154 OSLO, NO 36 Forsikring-, finansiellvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Glink Gallagher & Robertson AS, Kongensg 23, 0153 OSLO, NO 9 Programvare for datamaskin 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Utvikling av datamaskinprogrammer, spesielt for elektroniske nettverk, teknologiske tjenester, datamaskintjenester, nemlig online personifiserte tjenester,tjenester knyttet til utdragning av informasjon; gi tilgang til beskyttede samlinger av informasjon; skape registre av informasjon; gi informasjon vedrørende et vidt spekter av tekst; elektroniske dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell informasjon; yte elektroniske mailtjenester over datamaskinnettverk; søkemotortjenester; gi informasjon fra søkbare registre og informasjonsdatabaser; inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell informasjon (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mads Moe, Josefinesgate 23, 0351 OSLO, NO Pernille Våge, Josefinesgate 23, 0351 OSLO, NO Lisbeth Gjøen Horn, Myrhaugen 5, 0752 OSLO, NO Gina Albrigtsen, Gyldenløvsgate 20 A, 0260 OSLO, NO 3 Såper, parfymevarer, kosmetikk. 18 Produkter av lær, skinn og hud. 24 Tekstiler, tekstilvarer, sengetøy. (450) Kunngjøringsdato 31/07, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Relokator AS, Postboks 6583 Etterstad, 0607 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Forretningsførsel og meglervirksomhet for fast eiendom, for eksempel utleie, taksering eller finansiering. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av flytting. Flyttebyråer; tjenester i forbindelse med flytting, herunder rådgivning, konsulentbistand og prosjektledelse (450) Kunngjøringsdato 31/07,

6 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH Feintool International Holding, Industriering 8, 3250, LYSS, CH (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 7 Machines and machine parts, in particular standard units and configurable components for mounting techniques. 42 Engineering for machines and machine parts, particularly for standard units and configurable components for mounting techniques Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, 4622, EGERKINGEN, CH (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic goods, included in this class. 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. The registration does not include diuretic preparations. 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; scientific research for medical purposes. 44 Medical services, veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals. 6

7 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 2273/2005 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Günter Kolbitsch, Rechter Rheindamm 10, 6971, HARD, AT 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, manures; potassic soap for plant protection and plant care, especially as a leaf shine agent, potting soil, humus. 5 Preparations for destroying vermin; fungicides, insecticides and agents for fighting parasites (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR GEOS Geos, 9bis, rue Delerue, 92120, MONTROUGE, FR 35 Industrial and commercial business estimate and appraisal; public relations. 39 Arrangement of travel by land, air or water; escorting of travelers; salvaging services. 45 Protection of natural persons and goods Zhongshan Masda Antenna Appliance Co Ltd (Zhongshanshi Wanshida Tianxianqicai Youxian Gongsi), South No. 52, Dongfeng Town, ZHONGSHAN, GUANGDONG PROVINCE, CN 9 Computers; counterfeit (false) coin detectors; phototelegraphy apparatus; extinguishers; slide projectors; radios; tape recorders; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; amplifiers; anti-theft warning apparatus; electric welding apparatus; electric door bells; aerials; amplifiers for antennas; karaoke equipment, namely reverberation machines; (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Kimar Kimyasal Ara Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Gosb 700 Sokak Gebze, KOCAELI, TR 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists

8 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US DIGITAL ivision Kopin Corp, 200 John Hancock Road, MA02780, TAUNTON, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Video and/or imaging systems comprising liquid crystal displays or other displays and used in near-to-eye systems such as eyewear and headmounted systems for watching movies, or TV, playing games, web surfing, and displaying video and still images for PC-related, medical, and military applications among other applications (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Millet Innovation, Za Champ Grand, BP 64, 26270, LORIOL-SUR-DRÔME, FR (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Dietetic substances adapted for medical use, dietetic preparations for medical use, food supplements for medical use; materials for dressings, dressings, patches, dressings containing an active ingredient, patches impregnated with active substances. 10 Medical, orthopaedic, podiatric apparatus and instruments; orthopaedic articles, especially orthopaedic articles for the correction of deformations of the feet and toes, orthopaedic articles for the prevention of eschars, orthopaedic articles for the prevention and reduction of pressure and chafing on the foot, orthopaedic articles impregnated with active substances, orthopaedic articles containing silicone gel, elastic sheaths and bandages for orthopaedic purposes, orthopaedic pads, orthopaedic soles and half-soles, orthopaedic stockings, orthopaedic slippers and shoes. 42 Study, research, consulting, consultation, scientific and technical information services in chemistry, cosmetology and aromatherapy. 44 Pharmacy advice

9 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ThermoFat Federal-Mogul Nürnberg GmbH, Nopitschstrasse 67, 90441, NÜRNBERG, DE 6 Semi-finished and finished castings (included in this class). 7 Dead-mould castings (machine parts) of light metals and their alloys as unfinished castings; pistons as machine or engine parts and parts thereof for internal combustion engines and compressors; parts of internal combustion engines for air and water vehicles and automotive vehicles (including agricultural vehicles); accessories included in this class for the above-stated goods, namely bolts of metal, piston rings, locking rings and bearing bushes. 40 Materials processing. 42 Services of an engineer, materials development for others; industrial research and technical calculations together with product development for others in the field of automobile technology, in particular pistons and parts thereof for internal combustion engines and for compressors; the above-stated services in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE CarboDur Federal-Mogul Nürnberg GmbH, Nopitschstrasse 67, 90441, NÜRNBERG, DE 6 Semi-finished and finished castings (included in this class). 7 Dead-mould castings (machine parts) of light metals and their alloys as unfinished castings; pistons as machine or engine parts and parts thereof for internal combustion engines and compressors; parts of internal combustion engines for air and water vehicles and automotive vehicles (including agricultural vehicles); accessories included in this class for the above stated goods, namely bolts of metal, piston rings, locking rings and bearing bushes. 40 Materials processing. 42 Services of an engineer, materials development for others; industrial research and technical calculations together with product development for others in the field of automobile technology, in particular pistons and parts thereof for internal combustion engines and for compressors

10 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Berni SpA, Loc. Gragnanese, 1, 29010, GRAGNANO TREBBIENSE (PC), IT 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR BEJOYA sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, FR 5 Pharmaceutical products in the field of the central nervous system (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 5438/ Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 40 Treatment of materials (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Zirax Plc, 68 Lombard Street, EC3V9LJ, LONDON, GB 1 Chemicals for use in industry. Erne Fittings GmbH, Hauptstrasse 48, 6824, SCHLINS, AT 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores. 7 Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than handoperated; incubators for eggs

11 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SYNAPTAN Société de Conseils de Recherches et d'applications Scientifiques (SCRAS), 42, rue du Docteur Blanche, 75016, PARIS, FR 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: RU TEREZA Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Proizvodstvennoe predpriyatie GALATEKS-VOSTOK, 19, ul. Suvorovskaya, , MOSKVA, RU 3 Cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cakes of toilet soap; tissues impregnated with cosmetic lotions; bath salts, not for medical purposes. 5 Balms for medical purposes; absorbent cotton; absorbent wadding; cotton for medical purposes; wadding for medical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; liniments; ointments for pharmaceutical purposes; pants, absorbent, for incontinents; napkins for incontinents; belts for sanitary napkins (towels); therapeutic preparations for the bath; menstruation bandages; sanitary pads; panty liners (sanitary); pharmaceutical preparations for skin care; sanitary napkins; sanitary towels; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; bath salts for medical purposes; adjuvants for medical purposes; disinfectants for hygiene purposes; menstruation pads; menstruation tampons; menstruation knickers; sanitary knickers; sanitary panties. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /01 BELFASUN Cognis IP Management GmbH, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE 1 Chemicals used in industry also in the form of basic, raw and intermediate products; wetting agents for use in dying, in the textile industry and for bleaching; dressing, finishing and tanning preparations for textiles; impregnating chemicals for textiles; chemical preparations for the treatment and fitting of textiles as far as contained in this class; auxiliary products for the textile industry as far as contained in this class. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Zhejiang Huangyan Fine Chemicals Group Co Ltd, 5 Rouji Road, HUANGYAN, ZHEJIANG, CN 1 Stannous sulfate; sodium gluconate; nickel sulfate; sulfosalicylic acid; stannous chloride; tartaric acid; nickel acetate; alkaline etching additive; electrolytic coloring additive. 16 Babies' napkins of paper and cellulose (disposable); babies' diapers of paper and cellulose (disposable); handkerchiefs of paper; babies' napkinpants (diaper-pants) of paper and cellulose (disposable); towels of paper; napkins of paper for removing make-up; tissues of paper for removing make-up; face towels of paper. 11

12 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Texil 3 SrL, Via Palmieri (Zona Industriale), 73058, TUGLIE (LE), IT 9 Sunglasses, frames for eyeglasses, cases for eyeglasses, cords/chains for eyeglasses, eyeglasses. 18 Leather and imitations of leather and goods made of these materials not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 25 Clothing, footwear, headgear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR SOGALSLIDE Sogal France, 61, rue Froidevaux, 75014, PARIS, FR 6 Building materials of metal; doors and especially sliding doors of metal; partial-height partitions, grid ceilings, designed floor assemblies, distribution doors of metal, partitions and especially folding and/or sliding partitions of metal; dividing screens of metal; sliding screens of aluminum; mobile walls of metal; shutters and especially rolling shutters of metal; outdoor blinds of metal; all joinery goods of metal and especially goods used for locking premises and their components, especially locks. 19 Building materials not of metal: doors and especially sliding doors not of metal; accordion doors of plastic; partitions and especially folding and/or sliding partitions not of metal; partial-height partitions, grid ceilings, designed floor assemblies, distribution doors not of metal; dividing screens not of metal; mobile walls not of metal; shutters and especially rolling shutters not of metal; blinds of plastic; outdoor blinds neither of metal nor of textile materials; all joinery goods not of metal and especially goods used for locking premises. 20 Furniture; bookcases; multimedia furniture; coffee tables; seats; office furniture, desks; cabinets; timber-framed walls; bins for furniture; storage cabinets for fitting out cupboards; cupboards; shelves, filing cabinets, drawers, storage units for fitting out cupboards; cupboard fronts; slatted indoor blinds, especially made of wood; accordion doors of wood; storage elements (furniture). 12

13 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB AVON INSTANT TONE Avon Products Inc, 1345 Avenue of the Americas, NY , NEW YORK, US 3 Non-medicated toilet preparations; skin care preparations; body and beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath preparations; preparations for the hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes, toilet waters, eau de colognes; deodorants and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX XLR8 Shimano Benelux BV, Industrieweg 24, 8071CT, NUNSPEET, NL 9 Bicycle computers; bicycle ergonometers; helmets; spectacles and goggles for sports. 12 Bicycles; bicycle parts not included in other classes; carrier straps, saddle bags, pumps for bicycles and other similar accessories for bicycles not included in other classes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US Henkel Corp, The Triad, 2200 Renaissance Boulevard, PA19406, GULPH MILLS, US 1 Light curing adhesives and equipment for general industrial and commercial use. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2006C Valsir SpA, Localita' Merlaro, 2, 25078, VESTONE (BRESCIA), IT 11 Air purification installations. 25 Clothing, footwear, headgear. 13

14 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: RAEX Rautaruukki OYJ, Suolakivenkatu 1, 00810, HELSINGFORS, FI 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery; small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: INSTALAB Dickey-john Corp, 5200 Dickey-john Road, IL62615, AUBURN, US 9 Near-infrared reflectance analyzers for measuring organic constituents of various materials, substances or products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: DE /09 OWP Brillen GmbH, Spitalhofstrasse 94, 94032, PASSAU, DE 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this class. 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; optical lenses, spectacles, spectacle frames and parts therefor, of metal and/or plastic and/or precious metals; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; gramophone records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus. 14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instrument. 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and included in this class; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal. 35 Advertising; business management services; business administration; office functions; wholesale and retail services in relation to optical goods, in particular spectacles and parts therefor, both through retail outlets and via the Internet and television. 37 Building construction; repair of optical products, in particular spectacles and parts therefor; installation services

15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: FR EVODIA Gambro Industries, 7, avenue Lionel Terray, 69330, MEYZIEU, FR 10 Apparatus for medical use for processing fluids, particularly for blood processing, such as hemodialyzers, hemofiltration units, plasma filters, ultrafilters, oxygenators (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: FR CATIODRY Novagali Pharma SA, 1, rue Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV, 91000, EVRY, FR 5 Pharmaceutical preparations for ophthalmology, cationic emulsions for the eye, eye hygiene and care products, eye-drops, collyria, eyewashes, eye-bath preparations, solutions for contact lenses; medicines and pharmaceutical preparations for preventing eye dryness. 42 Services provided by a pharmaceutical laboratory, research services in the field of medicine, biology, chemistry, physics, bacteriology, cosmetics, and more precisely in the field of ophthalmology. 44 Medical assistance, care, consultation and surgical services, particularly in the field of ophthalmology. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: CH ALSIS Inventio AG, Postfach, 6052, HERGISWIL, CH 7 Lifts and their parts (all the above goods included in this class), escalators, belt conveyors and their parts (all the above goods included in this class), other vertical, horizontal and slanted transport systems; hydraulic drives excluding those for land vehicles; electric drives for machines and engines, excluding those for land vehicles; controlling apparatus for machines or motors. 9 Electric and electronic measuring, signalling, monitoring, controlling and regulating apparatus (all the above goods included in this class), in particular optical and acoustic signalling apparatus and signal transmitters, control boards, warning devices, apparatus for inputting data and instructions (computer apparatus), apparatus for abstracting, receiving, recording, transmitting, converting, emitting and reproducing data, speech, texts, signals, sounds and images; electric and electronic sensors; microprocessors; remote monitoring apparatus; remote control apparatus; speed limiters; transformers; computer software; magnetic and digital recording media; equipment for electrical installations, namely electric cable ducts, cable clips, clamps (electricity), cable sheaths for electric lines, electric cables, electric wires, equipment for electric lines (wires, cables), integrated circuits, commutators, printed circuits, control boards, fuses; safety circuits. 37 Consulting in connection with the installation, modernisation and repair of lifts, escalators, belt conveyors and other vertical, horizontal and inclined transport systems of all types as well as parts and components in connection with such lifts, escalators, belt conveyors and other vertical, horizontal and inclined transport systems of all types; installation, upkeep, repair and modernisation of lifts, escalators, belt conveyors and other vertical, horizontal and inclined transport systems of all types as well as parts and components in connection with such lifts, escalators, belt conveyors and other vertical, horizontal and inclined transport systems of all types; installation and maintenance of network systems; maintenance and repair of technical installations using electronic networks. 42 Engineering consulting, technical project studies and services of engineers for electrical and hydraulic lifts, escalators, belt conveyors, other vertical, horizontal and inclined transport systems of all types as well as parts and components in connection with such lifts, escalators, belt conveyors and other vertical, horizontal and inclined transport systems of all types; technical consulting, engineering project planning and services of engineers in the field of access control to buildings, public installations and to lifts and goods lifts, escalators, belt conveyors and to other vertical, horizontal and inclined transport systems; expert technical reports; programming, tuning, computer software installation and maintenance as well as consulting regarding said services; leasing of access time to data banks (computer services); research in the field of technology; granting licences for the protection of commercial rights. 15

16 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: EM (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: SE 2006/04373 OMX Helsinki 25 OMX AB, 10578, STOCKHOLM, SE 35 Compilation of information into computer databases. 36 Financial affairs, namely stock exchange services, stock exchange quotations, securities brokerage, financial analysis, estimating and producing information for publication of stock indexes, financial information. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100, COGNAC, FR 33 Alcoholic beverages (except beers). (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: SE 2006/04372 OMX Copenhagen 20 OMX AB, 10578, STOCKHOLM, SE 35 Compilation of information into computer databases. 36 Financial affairs, namely stock exchange services, stock exchange quotations, securities brokerage, financial analysis, estimating and producing information for publication of stock indexes, financial information. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: FI T DRIVEN BY DRIVES Vacon OYJ, Runsorintie 7, 65380, VAASA, FI 7 Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than handoperated; incubators for eggs. 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. 37 Building construction; repair; installation services

17 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: IT TO2006C IT TO2006C Agusta SpA, Via Giovanni Agusta, 520, 21017, SAMARATE, CASCINA COSTA (VA), IT 9 Electrical, electronic, measuring, signalling, sensing and checking apparatus and instruments for use in aircraft, rotary wing aircraft, helicopters, tilt rotor aircraft; teaching, training and technical manuals in electronic form; computer software; communications apparatus and instruments; testing apparatus and instruments; electrical and electronic components, sighting and targeting apparatus and instruments; components, parts and fittings for all the aforesaid goods; protective suits and helmets for aviators and pilots of helicopters. 12 Aircrafts, helicopters. 16 Paper; cardboard; products made in these materials not included in other classes, in particular, envelopes, files, folders, binders, bags, boxes of paper or cardboard; books and printed matter, in particular, booklets, manuals, journals, magazines, guides, pamphlets, newsletters, press releases, product guides, brochures and leaflets, flight manuals and flight text books. 25 Clothing, in particular, shirts, trousers, pants, sweaters, scarves, flight jackets, wind jackets, rainwears; footwear; and headgear, in particular, hats, caps. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: LÄNSFÖRSÄKRINGAR Länsförsäkringar AB (publ), Tegeluddsvägen 11-13, 10650, STOCKHOLM, SE 16 Paper; cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. 35 Advertising; business management; business administration; office functions; business research and investigations; market studies. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; claims adjustment; financial management; banking; charge card services; appraisal of real estate, antiques, works of art, jewellery and other assets in connection with insurance; rental of flats and offices (real estate); real estate management. 37 Building construction; repair; installation services; installation and repair of burglar alarms, fire alarms and other alarm devices and other protective equipment. 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; surveying. 45 Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals; security consultancy

18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: TRUPHONE Software Cellular Network Ltd, Carmelite, 50 Victoria Embankment, EC4Y0DX, LONDON, GB 9 Telecommunications, telephonic and communications apparatus and instruments; radio telephones, mobile and fixed telephones; digital telecommunications apparatus; software for communication apparatus and instruments; software that provides customers with access to and use of global wireless communication and computer networks via personal computers and other wireless devices, cellular phones or handheld and personal digital assistants; software and apparatus featuring voice over Internet protocol (VOIP) technology; computer games; software incorporating computer games; electronic and satellite navigational and positional apparatus and instruments including global positioning systems; software that enables the location of wireless communication networks and computer networks; software incorporating address book management systems and contact management systems; electrical and electronic accessories and peripheral equipment designed for use with telecommunications and communications apparatus, computers, computer networks; software for secure data storage and retrieval and transmission of confidential customer information used by individuals, companies and financial institutions; credit cards, debit cards and payment cards including cards containing and integrated circuit chip ("smart cards"); identity cards; club membership cards; loyalty cards; radio frequency identification devices (transponders); radio, television, cable and satellite recordings; media for storage and/or reproduction of sound and/or visual images; sound and video recordings; interactive and multi-media software; electronic media apparatus; mousepads and other computer accessories; publications in electronic form, on-line publications; software featuring voice over Internet protocol (VOIP) technology; software incorporating computer games for mobile telephones. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: GB E AND O Paul J Goldstein, 11 Mountainview Close, Hampstead Garden Suburb, NW117HG, LONDON, GB 9 Sunglasses; ski glasses; sport goggles for use in skiing and snowboarding; sports helmets, ski masks. 18 Handbags; shoulder bags; backpacks; rucksacks; holdalls: bags and holdalls for sports clothing. 25 Clothing; footwear; headgear; clothing, namely jackets, anoraks, parkas, coats, down jackets, quilted jackets, overalls, foul weather gear, windproof garments; ski clothing, namely ski overalls, ski suits, jump suits, ski coats, ski pants, salopettes, socks, hosiery, gloves, mittens, scarves, caps, hats, headwear, headbands, balaclavas; sportswear, namely shorts, shirts, polo shirts, T-shirts, roll-necks, trousers, pants, sport pants, tracksuits, sweaters, knitwear, pullovers, sport shorts, swimwear, swimming trunks, bikinis, underwear, vests, belts, braces (suspenders); footwear, namely boots, shoes, sports shoes, deck shoes, slippers, sandals Telecommunications services; providing access to telecommunications networks via wireless communications and computer networks; telecommunications systems featuring voice over Internet protocol (VOIP) technology; telephone, mobile telephone, message collection and transmission, radiopaging, call diversion, answer phone, directory enquiries and electronic mail services; transmission, delivery and reception of sound, data, images, games, music and information; telecommunications services, namely transmission of computer games via telecommunications and wireless communications networks; personal numbering services; providing telecommunications connections to computer databases, the Internet or other electronic networks; providing user access to the Internet; providing access to databases including through wireless networks; transmission of audio, video and data by telecommunications; providing online directory information services also featuring hyperlinks to other websites; operating search engines. 18

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: W7 Warpaint Cosmetics Ltd, Units B & C, Orbital Forty Six, The Ridgeway Trading Estate, SL09HW, IVER, BUCKINGHAMSHIRE, GB 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions and cosmetics; anti-perspirants and deodorants; body creams; cosmetics nail care products; cosmetics nourishing creams; preparations for removing cosmetics; cosmetics sprays for use on the body; cosmetics and refills; cosmetics preparations for skin care; cosmetics sunscreening and suntanning preparations, creams and lotions for application before or after exposure to the sun, cosmetics anti-sun preparations; facial cleansers and scrubs. 18 Leather, imitation leather and articles made therefrom; cosmetics bags made of leather and imitations of leather (not fitted); handbags; evening bags; toiletry bags and vanity cases (not fitted). 21 Combs and comb cases; sponges; brushes, including applicators for cosmetics, cosmetics brushes; cosmetics utensils and cleaning implements; containers for cosmetics (not of precious metal); cosmetics bags (fitted); toilet utensils; powder compacts. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: EM MOVAC Envac Centralsug AB, 11784, STOCKHOLM, SE 6 Containers of metal for waste; chutes of metal for waste; network of pipes inclusive of bends (of metal). 7 Automated waste collection installation for the gathering and transport of waste; pneumatic transporters, vacuum pumps (machines), waste disposers (machines); waste compacting machines; control mechanisms for pneumatic transporters, vacuum pumps (machines), waste disposers (machines) and waste compacting machines; machines and machine tools; motors and engines (except of land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); chutes for waste and other materials (parts of machines); valves (machine parts); separation units; air filters; exhausters; blowers for compressing and suction of waste; silencer; exhaust pipe systems and control systems in addition to shredders (parts of machines). 9 Computers with peripheral equipment and computer programs for control of pneumatic transporters, vacuum pumps (machines), waste disposers (machines) and waste compacting machines; electronic control systems. 12 Vehicles for transport; vehicles with device for exhausting of waste; waste collection vehicles; other types of waste and linen handling vehicles. 20 Containers not of metal for waste. 37 Installation, maintenance and repair of waste collection and disposal systems and waste collection vehicles; waste removal and trash collection services; repair of machines and apparatus. 39 Transportation of waste and trash. 40 Treatment of waste and trash

20 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: EM WAYFINDER EARTH Wayfinder Systems AB, Box 1154, 22105, LUND, SE 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, and optical apparatus and instruments; apparatus and instruments for weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching; apparatus and instruments for transforming, accumulating, regulating and controlling of electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sounds or images; magnetic data carriers; recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. 38 Telecommunications. 42 Scientific and technological services and related research and design thereto; industrial analyses and research services; design and development of computer hardware and software; legal services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: FR WIKIPEDIA Wikimedia Foundation Inc, 200 Second Avenue South, #358, FL33701, ST. PETERSBURG, US 9 Software and apparatus for downloading, transmitting, receiving, providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, storing and organizing audiovisual, videographic and written data; telecommunication apparatus and instruments; multimedia products for transmitting or containing audiovisual, videographic and written data. 35 Advertising; business management; business administration; subscription services (for third parties); dissemination of advertising material (tracts, prospectuses, printed matter, samples); document reproduction; computer file management; public relations. 38 Electronic transmission of data and documents via the Internet and other databases; electronic transmission of audiovisual, videographic or written files disseminated and downloadable via electronic communication networks; information on telecommunications; mobile radiotelephony services; providing access to a global computer network; electronic display services (telecommunications); teleconferencing services; electronic mail. 41 Education; providing of training; entertainment; cultural activities; information on educational or entertainment events; providing recreation facilities; publication of books; rental of books; production of films on videotapes or on all types of audiovisual or sound media; arranging and conducting of colloquiums, conferences or conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; electronic publishing of on-line books and periodicals; desktop publishing. 42 Software design and development; development, updating of software; computer programming; conversion of computer data and programs, conversion of documents from a physical to an electronic medium

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.15-12/04 nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Håndtering av informasjon fra RPAS

Håndtering av informasjon fra RPAS Håndtering av informasjon fra RPAS Ragnvald Otterlei ragnvald@simicon.no RPAS seminar 24. April 2014 April 2014 www.simicon.no 1 Mission and market Develop and provide RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.16-34/04 nr 34/04-2004.08.16 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 30/05-2005.07.25 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.11.01-45/04 nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8189 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00121 Int. reg. nr. 0837694 Nasj. ref. nr. 200412969 Int. reg. dato: 2004.03.31 Prioritet 2003.10.02 (DE 303 51 154.0/36)

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7968 Varemerkesøknad nr. 200212126 Søker: Harman International Industries Inc., 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS,

Detaljer

RFID anvendelser i transportsektoren Hva kan Telenor hjelpe med? RFID og Trådløse teknologier for transportbransjen Workshop 30.

RFID anvendelser i transportsektoren Hva kan Telenor hjelpe med? RFID og Trådløse teknologier for transportbransjen Workshop 30. Thor Steffensen Telenor Iris Mobil: +47 90566158 thor.steffensen@telenor.com Snarøyveien 30 www.telenor.no/bedrift/iris 1331 Fornebu RFID anvendelser i transportsektoren Hva kan Telenor hjelpe med? RFID

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret 2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40182604.aspx External tender id 2013-300838/JUL201397 Tender type Contract Award

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Erik Kulterud Klarna. +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com

Erik Kulterud Klarna. +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com Erik Kulterud Klarna +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com - 43 000 nettbutikker som kunder - Opererer i 15 land - Markedsleder i Norden, samt Tyskland - Verdens beste kundeservice på alle lokale språk

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER www.ifsworld.com JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER Jonn Arne Ve SENIOR BUSINESS CONSULTANT Service & Assets IFS Scandinavia Skysstasjonen 11, P.O Box 3, N-1371 Asker, NORWAY Tel +47 66 90 73 95.

Detaljer

nr 14/05-2005.04.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 14/05-2005.04.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 14/05-2005.04.04 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/06-2006.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/06-2006.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/06-2006.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

nr 07/05-2005.02.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 07/05-2005.02.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.02.14-07/05 nr 07/05-2005.02.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer