nr 13/ NO årgang 94 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 13/ årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE ö Københavngaten 10 ö ö POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON ö TELEFAKS ö INFOSENTERETS TELEFONTID ö kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...6 Innsigelser...31 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker...32 Slettelser, begjært av innehaver...34 Overdragelser...37 Endringer i fullmaktsforhold...46 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen XPO MEDIA AS XPO MEDIA AS Mary Ann Guldbakke, Hans Mustadgt 5 A, 2821 Gjøvik, 41 Undervisningsvirksomhet; organisering og ledelse av videokonferanser; produksjon av dokumentarprogram for fjernsyn; reportasjetjenester, fotografering. (450) Kunngjøringsdato 13/04, Cider Krönleins Bryggeri AB, Bryggaregatan 7-9, S Halmstad, SE (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke alkoholholdige siderdrikker. 33 Alkoholholdige siderdrikker. (450) Kunngjøringsdato 13/04,

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen datainformasjonsnettverk; datakonsultasjonsvirksomhet via globale datanettverk; design av computersystemer for fremskaffelse av spesialfremstilte datatjenester som tillater brukeren å motta personlig adressert informasjon via det globale datanettverket eller via manuell trådløs anordning inkludert radiopersonsøking, cellulære telefoner, personlige kommunikasjonstjenester og personlige digitale assistenter; design av computersystemer for fremskaffelse av spesialfremstilt og personlig adressert innformasjon over en mengde emner via trådløse anordninger og over et globalt datanettverk, web-hotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider) nemlig fremskaffelse av interaktive steder på et globalt datanettverk som er tilgjengelig via computer, landbaserte og tradlese kommunikasjonsanordninger for hvilke interaktive steder inneholder et personlig datasenter som inneholder en spesialfremstilt adressebok, kalender, e-post-senter og andre personlige tidsplanleggings- og produktivitetsverktery og som også inneholder en mengde informasjon om kommunikasjonsprodukter, tjenester, teknologi og andre informasjoner av almengyldig interesse innen områdene kommunikasjonsprodukter, -tjenester, -teknologi og annen informasjon innen kommunikasjon. (450) Kunngjøringsdato 13/04, M Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av audio-, video- og multi-mediainnhold via globale datanettverk. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; grunnforskning og anvendt forskning innen områdene fysikk, kjemi, ingeniørarbeid, dataprogrammering, informasjonsteknologi og telekommunikasjon; forskning og utvikling av nye produkter for andre innen området telekommunikasjon; forskning og utvikling av nye produkter for andre innen området informasjonsteknologi; dataprogramdesign for andre; computer databasedesign for andre; dataprogrammering for andre; design og utvikling av digitale telekommunikasjonssystemer for private og offentlige nettverk; utleie av databehandlingsprogrammer; konsultasjonsvirksomhet knyttet til telekommunikasjoner og via globale 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMPLISCREEN AMPLISCREEN Roche Molecular Systems Inc, 1145 Atlantic Avenue, Alameda, CA 94501, US (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Reagens-sett for diagnostisk testing, hovedsakelig bestående av diagnostiske I reagenser for vitenskapelig- eller forskningsbruk. 5 Reagens-sett for diagnostisk testing, hovedsakelig bestående av diagnostiske reagenser for klinisk eller medisinsk laboratoriebruk. (450) Kunngjøringsdato 13/04,

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen JERVEN JERVEN Jerven AS, Eitrheimsveien 19, 5750 Odda, (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (450) Kunngjøringsdato 13/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, Westlake Village, CA 91361, US (740) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 25 Sko for menn, kvinner og barn. (450) Kunngjøringsdato 13/04,

6 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen TEGRETOL TEGRETOL Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH 5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, sterilizing and disinfecting products. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen EDELWEISS EDELWEISS Edelweiss, 2 boulevard Pierre Joannon, F Saint Chamond, FR 9 Protective helmets for mountaineers. 18 Bags for mountaineers. 22 Braided and twisted ropes for mountaineers, chest belts and safety harnesses for mountaineers, in the form of ropes and straps, woven and braided strips for climbers. 6

7 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /06 Davidoff Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg, CH 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosmetics, hair lotions, soaps. 14 Watches, pendulettes, watch movements and parts thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets. 15 Musical boxes. 16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather and imitation leather. 18 Articles made of leather and imitation leather, namely wallets, purses. 20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, humidifying cabinets, tobacconist s displays, tobacco mixing stands. 21 Drinking glasses, table sets, candlesticks. 25 Clothing for men, women and children. 33 Wine, liqueurs and spirits. 34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco. JURID Honeywell Bremsbelag GmbH, Glinder Weg 1, D Glinde, DE (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Common metals and their alloys. 7 Machines and machine tools for working metal, wood and plastics. 9 Measuring instruments and testing stands. 12 Vehicles, especially land and rail vehicles. 38 Telecommunication services. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /38 STARTWAY STARTWAY Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, BONN, DE (740) Fullmektig: Wessing & Berenberg-Gossler Rechtsanwälte, 92a, Königsallee, D Düsseldorf, DE 16 Printed, matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture). 35 Advertising and business management; collection and provision of data. 36 Financial affairs; real estate affairs. 39 Transport and storage of goods. 42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. 7

8 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen KOSTA MM DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes, compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames, spectacle cases, compasses. 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this class). 14 Key-rings; watches and watch accessories, namely watch cases, armbands of metal, leather or plastic, watch chains, watch pouches. 16 Newspapers, magazines, brochures and books, products made of paper and/or of cardboard, namely paper towels, paper napkins, packing cardboard containers, packing paper bags, photographs, stationery, packing made of plastic, namely general purpose plastic bags. 18 Leather and imitation leather goods, namely handbags, attaché cases, small leather goods, especially purses, wallets, key cases; large and small suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks. 27 Carpets and door mats. 28 Toys, playthings and model automobiles. 36 Leasing of motor vehicles. 37 Maintenance, repair and cleaning of motor vehicles, motors and machines as well as their parts and accessories, including protective treatment of motor vehicles against rust; vulcanizing of automobile tires; breakdown help service. 39 Transportation of persons and goods; renting of motor vehicles. 41 Vehicle driving instruction, organizing sports competitions. KOSTA Suzhou Liouxin Gloves Garments Co Ltd (Suzhou Liouxin Shoutao Fushi Youxian Gongsi), Changqiao Zhen, Wuxian, Jiangsu, CN 25 Clothing, footwear, headgear, gloves (clothing), socks and stockings, neckties, scarves, t-shirts, overcoats, vests. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DERRI DSD DERI SANAYICILERI DEKTOREL DIS TICARET ANIM SIRKETI, Halkali Günesli, Basin Ekspres Yolu Onura is Merkezi, Kat:7 No , Kücükcekmece/Istanbul, TR 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; namely bags, suitcases; wallets, boxes of leather, cases of leather, card cases, key cases (leatherware), purses, rucksacks, briefcases, school satchels; umbrellas, parasols and walking sticks. 25 Clothing, footwear, headgear, socks. 35 Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods. 8

9 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /01 PORESTA (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen PORESTA Illbruck GbmH, Burscheider Strasse 454, D Leverkusen, DE 1 Chemical products for industrial and technical purposes. 6 Metal fastening means for lining and cover sheets in particular bars, hooks, nails and plugs. 17 Sealing, packaging and insulation materials; plastic materials, in particular plastic foam materials in the form of sheets, strips and moulded parts for thermal insulation, insulation for cold, fire safety and noise protection; plastic sealing and joint profiles. 19 Construction materials (non-metallic) in the form of sheets, strips and moulded parts for the production of cold, fire, heat and noise insulation, for industrial and privately used buildings. 20 Plastic fastening means for lining and cover sheets in particular bars, hooks and plugs. 35 Advertising agency services for third parties. alinghi Ernesto Bertarelli, La Chaumière, chemin de Florettaz, CH-1275 Chéserex, CH 14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. 9

10 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT FI2001C (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /07 MAXIWASH THE BRIDGE WAYFARER SINCE 1969 Il Ponte Finanziaria SpA, Via E. Codignola, I Scandicci, IT (740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 16 Desk sets, including desk diary, photograph frames, pen and letter holders and office requisites, all these being in leather. 18 Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. MAXIWASH WashTec Holding GmbH, Argonstrasse 7, D Augsburg, DE (740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Vehicle washing machines, vehicle cleaning machines and vehicle polishing machines and installations assembled using these machines; all the aforementioned goods being stationary, of high standard and quality and for professional users; component parts of vehicle washing machines and installations, vehicle cleaning machines and installations and vehicle polishing machines and installations, particularly curtains made of fabric, string or plastic strip material (particularly foamed material) or natural threads and fibers and including also washing brushes, brush connectors and polishing brushes, all the aforementioned goods being of high standard and quality and for professional users. 11 Vehicle drying machines and installations assembled using vehicle drying machines, all the aforementioned goods being stationary, of high standard and quality and for professional users, together with component parts of said vehicle drying machines or installations and including in particular drying curtains made of fabric, string or plastic strip material (particularly foamed material) or natural threads and fibers, all the aforementioned goods being of high standard and quality and for professional users. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE TELIA HOMERUN TELIA HOMERUN Telia AB, Vitsandsgatan 9, Hus D, S Farsta, SE (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 38 Data- and telecommunications; broadband internet access in public environments; transmission of text, speech and data in wireless tele- and data network; global networks communications services; tele- and data communication by local net (LAN), regional net (WAN) and global net. 10

11 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB BECOMING C Bright Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 9 Apparatus for recording, storing, transmission, processing and reproduction of sound and/or images, video projection apparatus and projectors; recorded computer programmes (software) for the aforesaid goods; parts of and accessories to the aforesaid goods. BECOMING Avon Cosmetics Ltd, Nunn Mills Road, Northampton NN1 5PA, England, GB (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Fragrances; perfumes, Eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, fragranced body spray and room fragrances in spray form; makeup remover, skin cleansing scrub, facial cleanser, eye cream, facial cream, facial lotion, facial mask, facial skin toner, hand and body lotion, talcum powder, liquid talc, bath and shower gel, bath foam, bath oil, non-medicated bath salt, lip moisturizer, non-medicated lip balm, lipstick, lip liner, lip gloss, facial foundation, facial powder, facial concealer, blush, mascara, eyebrow pencil, eyeshadow, eye liner; hair care preparations; nail care preparations; deodorants and antiperspirants; non-medicated toilet preparations, cosmetics and soaps; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items. 4 Candles, wicks. 14 Jewellery; watches, watch straps, watch bracelets. 18 Goods made of leather or of imitations of leather not included in other classes; backpacks, beach bags, gym bags, duffel bags, handbags, school bags and cosmetic cases sold empty. 25 Clothing, lingerie, blouses, skirts, pants, shorts, dresses, shirts, sweaters, footwear, socks, hosiery, underwear, coats, jackets, head wear, gloves and scarves. 28 Gymnastic and sporting articles; weights, barbells, ankle and wrist weights, jump ropes. 35 The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a department store; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail store specialising in the sale of personal grooming products, clothing, toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products, books, prerecorded videos, audio tapes, CDs and gift items; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise Internet website, from a general merchandise catalogue by mail order, by door-to-door sales or by means of telecommunications. 41 Educational services in the fields of health, nutrition, fitness, finance, exercise, style, grooming and/or beauty; conducting conferences, classes, seminars and workshops in the fields of health, nutrition, fitness, finance, exercise, style, grooming and/or beauty. 44 Health and beauty services; beauty therapy; cosmetology; advisory services regarding make-up and fashion; consultation and information services in the fields of health, nutrition, fitness, exercise, style, grooming and beauty; massage services, hair, beauty and spa salon services. 11

12 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE fruxo Samla frukter MalacoLeaf AB, S Malmö, SE (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including pies made of meat), pastry and confectionery, including chocolates and sweets, non-medical throat lozenges; puddings; icecream, frozen yoghurt and ices; honey, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); salad dressings, spices, ice; snack products in the form of popcorn and corn crisps as well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry. Beckers AB Wilh Becker, Bruksgården, S Höganäs, SE (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 2 Paints including industrial paints; varnishes and lacquers; coating (paints), primers, enamels for painting; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; metal in foil and powder form for painters; powder coatings. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH IXTAVIA IXTAVIA Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 5 Pharmaceutical and diagnostic preparations, for medical use. 10 Apparatus and instruments for medical diagnosis. 12

13 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR PEUGEOT ELYSTAR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE PEUGEOT ELYSTAR Peugeot Motocycles SA, 103, rue du 17 Novembre, MANDEURE, FR (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Mopeds and scooters. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /28 Zapf Creation Zapf Creation AG, Mönchrödener Strasse 13, RÖDENTAL, DE 25 Clothing, footwear, headgear. 28 Dolls for playing and accessories for these dolls in the form of toys, toys clothing for dolls, shoes for dolls, headgear for dolls. Saab 91 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering, suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. 13

14 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE Saab 92 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. Saab 95 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. 14

15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE Saab 97 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. Saab 98 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen iss WASHROOM SERVICES ISS A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, DK 37 Disinfecting, cleaning of wet-rooms, washrooms and toilets; cleaning and services in connection herewith of wet-rooms, washrooms and toilets. 15

16 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH AJILON NETMAKER NetMaker Security Solutions Sweden AB, Box 1181, S Nacka Strand, SE 9 Recorded computer programs, CD-ROM discs, diskettes. 38 Communication via computer terminals, computer aided transfer of messages and pictures, granting access to computer networks/the Internet. 16 AJILON Adecco SA, Château Bonmont, CH-1275 Chéserex, CH 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; computer software for managing data banks; computer software for automation of commercial operations, including project management, personnel management, input of attendance time, acquisitions, preparation of expenses reports, management of external departments and sales departments, customer service, preparation of financial reports, invoicing of orders, procurement of supplies, marketing and sales forecasts. 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. 35 Advertising; business management; commercial administration; office tasks; personnel management (for third parties); consultancy services relating to personnel management; organisation, management, coordination and outsourcing of personnel; personnel hiring, recruitment, placement and assignment services; placement of casual, temporary, permanent and/or part-time personnel; personnel recruitment, selection and placement of personnel (labour); search and placement of management executives; personnel management consultancy; selection, recruitment and placement of casual, temporary, permanent and/or parttime personnel; placement of qualified technical staff on a temporary or contractual basis; carrying out assessments of the capacities of candidates for office, secretarial, word processing, data input, industrial and technology employment; consulting for private individuals concerning the planning, development, support, handling and evaluation of their professional careers; consulting for companies concerning the planning, development, support, handling and evaluation of the professional careers of employees; consulting for companies concerning employment search for their staff (outplacement); services related to placement of personnel in companies, including support for the preparation of employment applications; consulting concerning personnel placement in companies; consulting for companies concerning outsourcing in the fields of information technology, finance, commercial administration, industry, engineering and related advice services; reorganisation and planning of commercial operations; business management and consulting for companies concerning the supervision, planning and analysis of the human factor in companies; advertising

17 services in connection with personnel recruitment; compilation and management of personal information; data administration using computers; searching computer data for others; providing an online exchange for others allowing them to acquire or sell outsourcing services; business management consulting, namely services in connection with relocation for companies; carrying out psychological tests for personnel selection; management and handling of commercial projects for third parties; provision of assessments and estimations for others of the development of staff management, and also analyses and reports concerning the above services; employment agencies, including drafting of employment applications for third parties, services in connection with the preparation of application letters, collection of applications and preparation of interviews for third parties and related consultancy services; administration of personal information files for third parties in printed or electronic form; all the above services also provided via the Internet. 41 Education; training; entertainment; sports and cultural activities; services of training and coaching for employment interviews and coaching in employment search techniques and techniques for searching for vacant posts; training services; workshops, teaching and seminars concerning commercial and corporate relations, including team building, human interactions, communication, strategic planning focused on human interaction, interpersonal relations and personnel management in the workplace; executive training for others as well as analyses and reports concerning the above services; consulting for private individuals and companies concerning career guidance; all the above services also provided via the Internet. 42 Scientific and technological services and related research and design services; industrial analyses and research services; computer and software design and development; legal services; management of computer projects; technical or technological services provided when outsourcing computer systems, including services relating to the technical operation and technical control of computer systems, communication systems, call centers and help desks; provision of contact computer networks for third parties for their career plans; all the above services also provided via the Internet. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de France, F Paris, FR 9 Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMS, software. 16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods, namely cardboard packing, packaging bags, pouches, envelopes, small bags made of paper, labels, printed matter, newspapers and periodicals, books, instructional and teaching materials (excluding apparatus). 41 Organisation of seminars, working groups, research groups and conventions, in the field of medicine, publishing of reviews, books, manuals in the field of medicine; assistance for researchers: lending of medical documentation. 42 Assistance for researchers: service for lending or renting laboratory equipment; medical research. 43 Assistance for researchers: providing temporary premises. 17

18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /33 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen Echter Nordhäuser EISKORN Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstrasse 25, D Nordhausen, DE 33 Alcoholic beverages, namely eaux-de-vie made with grain. Jin Sang Zi Hou Bao Guangxi Golden Throat Co Ltd (Guangxi Jinsangzi Youxian Zeren Gongsi), No. 28, Yuejin Road, Liuzhou City, Guangxi, CN 30 Vinegar; seasoning; soya-bean milk (non-milk predominating); convenience rice (cooked); chewing gum not for medical purposes; honey; pastries; cereal preparations; rice crust; meat tenderizers for household purposes; soya sauce; yeast; coffee; noodles; salt; edible ices; starch for food; essences for foodstuffs (except etheric essences and essential oils); sugar; candies; dietetic substances in liquid form not for medical purposes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT BS2002C TAIGA TAIGA Abip SpA, Via Martiri della Liberta, 18, I Torbole Casaglia, IT 18 Skins, fur-skins, tanned calfskin with fur, leather. Pian Zi Huang Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd, Shang Street, Zhangzhou, Fujian, CN 5 Pharmaceutical preparations, prepared Chinese and western medicines. 18

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen GOLDEN BLEND S BLACK CHERRY SUPER GOLDEN BLEND S BLACK CHERRY SUPER John Brumfit & Radford Tobacco Ltd, 54 Hillbury Avenue, Harrow, Middlesex HA3 8EW, England, GB 34 Tobacco, raw and processed; tobacco products, primarily cigarettes, cigars, cigarillos, smoking tobacco; smokers articles, pipes, pipe filters, pipe cleaners, pipe stands, pipe ashtrays (not made of precious metal), pipe steams and pipe tools (not made of precious metal); moisture retaining containers for tobacco; cigarette papers, cigarette rollers, cigarette sleeves, cigarette sleeve fillers; matches; filter tips; tobacco pouches; flints and firestones; cartons and pouches for cigars, cigarettes, pipes, snuff and tobacco; ashtrays (not made of precious metal); herbs for smoking; tobacco tins (not made of precious metal); tobacco knives; gas cartridges for lighters; pocket lighters not plated; smoker bags; snuff; snuff articles; snuff dispensers not made of precious metal; chewing tobacco; parts and fittings for all the aforesaid goods included in this class. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen RAMBØLL Rambøll, Hannemann & Højlund A/S, Bredevej 2, DK Virum, DK 9 Scientific, nautical, geodesic and electrical apparatus and instruments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, recorded computer programmes and computers and their parts and accessories therefor (not included in other classes). 35 Business management and business administration. 37 Building and construction, repair and installation services, including such services relating to construction of bridges, tunnels, ships, harbours and marine installations, roads and motorways, airports, railways, dams, waste water disposal systems, offshore oil and gas production facilities, oil and gas terminals and refineries, oil and gas treatment plants, storage facilities and distribution systems. 42 Engineering, computer programming. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: YU Z-058/03 Soja Vita Sojaprotein, Akcionarsko drustvo za preradu soje bb, Industrijska zona, Becej, YU 5 Dietetic products made with soybean for medical use. 30 Soybean flour and soybean products. 19

20 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR F2 Boat MASTER Developed by Dr. TORK Uniters SpA, Via Enrico De Nicola, 1, I Montecchio Maggiore, IT 2 Mixtures for wood, for its staining and preservation (including oils); products for protecting teak and for staining teak; products for protecting and staining teak; water-repellent products in the form of lacquers; liquid products based on water and/or solvent for waterproofing and giving a water-repellent effect to wood. 3 Products for cleaning, protecting and maintaining (preserving) textiles; products for cleaning, protecting and maintaining (preserving) hide and leather; cleaning products for glass fibre; products for polishing and waxing glass fibre; paste for polishing and waxing metal surfaces; liquid products for cleaning bilges; cleaning products for rubber articles; cleaning products for canvas; cleaning products for vinyl cushions; products for cleaning teak; anti-mildew cleaning products; cleaning products for removing and preventing mildew; products for cleaning teak; cleaning products for canvases. 4 Oils. F2 Lamy SA, 21/23, rue des Ardennes, F Paris, FR 38 Telecommunications; transmission of images, sounds, information and data by telephone, telematic and computing means; communication (transmission) via computer terminals; telecommunications and electronic mail services via a global communications network (Internet) or local network (intranet) or by telephone and telematic means; transmission of commercial and/or advertising data, by Internet, telephone networks or by telematic means; transmission of information via electronic catalogues on the Internet; telecommunications services, namely monitoring of transmission of data, sending and reception of data, signals and information processed by computers or by telecommunications apparatus and instruments; computer transmission of information; telephone and radio information, transmission of data by teletypewriter, transmission of messages and encoded images; mailing and transmission of dispatches, exchange of computerised documents, electronic information exchange by telex, facsimile machines and central services, telephone enquiry services, telephone call transfer or communication services, electronic mail services. 39 Transport; packaging and storage of goods; travel organisation; freight transport; delivery of goods; freight brokerage; transport reservation; transport information. 42 Software design and development, software updating; development (design) and rental of computer and data communications software; electronic programming; rental of telecommunications apparatus and installations; expert reports of engineers; technical assistance services in computing, data communications and telecommunications; computer programming; development of programs for processing computer and telematic data, telecommunications and data communications consulting; telecommunications and data communications consulting; technical consulting and advice in the field of telecommunications, data communications and computing; computer and telecommunication system design; studies and research in the field of computer, data communications and telecommunications equipment operation and maintenance; setting up of Internet sites; hosting of Internet sites; Internet site design; leasing access time to a computer database; computer and data communications technical consulting; service of technical support for the operation and supervision of electronic, telephone, telematic and computer message systems; converting codes and formats between different types of texts. 20

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.15-12/04 nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway

Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway RWD Info Pak En komplett løsning for å raskt Lage, Organisere, Distribuere, Bruke & Vedlikeholde dokumentasjon, prosessbeskrivelser og brukerstøtte

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 30/05-2005.07.25 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Håndtering av informasjon fra RPAS

Håndtering av informasjon fra RPAS Håndtering av informasjon fra RPAS Ragnvald Otterlei ragnvald@simicon.no RPAS seminar 24. April 2014 April 2014 www.simicon.no 1 Mission and market Develop and provide RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.16-34/04 nr 34/04-2004.08.16 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8189 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00121 Int. reg. nr. 0837694 Nasj. ref. nr. 200412969 Int. reg. dato: 2004.03.31 Prioritet 2003.10.02 (DE 303 51 154.0/36)

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

eprocess Consulting AS Automatiserte dokument tjenester som forenkler hverdagen

eprocess Consulting AS Automatiserte dokument tjenester som forenkler hverdagen eprocess Consulting AS Automatiserte dokument tjenester som forenkler hverdagen Agenda Introduksjon SAP & Adobe Dokumentløsningen: Interactive Forms Hva er dette, inneholder denne Hvordan bruke Online

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

RFID anvendelser i transportsektoren Hva kan Telenor hjelpe med? RFID og Trådløse teknologier for transportbransjen Workshop 30.

RFID anvendelser i transportsektoren Hva kan Telenor hjelpe med? RFID og Trådløse teknologier for transportbransjen Workshop 30. Thor Steffensen Telenor Iris Mobil: +47 90566158 thor.steffensen@telenor.com Snarøyveien 30 www.telenor.no/bedrift/iris 1331 Fornebu RFID anvendelser i transportsektoren Hva kan Telenor hjelpe med? RFID

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret 2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40182604.aspx External tender id 2013-300838/JUL201397 Tender type Contract Award

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS Welcome to our new facilities! NORWAY S LARGEST ELECTRO- MECHANICAL WORKSHOP PROVIDING SERVICES TO: OFFSHORE SHIPPING ENERGY SUBSEA INDUSTRY 14.03.2014

Detaljer