nr 13/ NO årgang 94 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 13/ årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE ö Københavngaten 10 ö ö POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON ö TELEFAKS ö INFOSENTERETS TELEFONTID ö kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...6 Innsigelser...31 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker...32 Slettelser, begjært av innehaver...34 Overdragelser...37 Endringer i fullmaktsforhold...46 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen XPO MEDIA AS XPO MEDIA AS Mary Ann Guldbakke, Hans Mustadgt 5 A, 2821 Gjøvik, 41 Undervisningsvirksomhet; organisering og ledelse av videokonferanser; produksjon av dokumentarprogram for fjernsyn; reportasjetjenester, fotografering. (450) Kunngjøringsdato 13/04, Cider Krönleins Bryggeri AB, Bryggaregatan 7-9, S Halmstad, SE (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke alkoholholdige siderdrikker. 33 Alkoholholdige siderdrikker. (450) Kunngjøringsdato 13/04,

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen datainformasjonsnettverk; datakonsultasjonsvirksomhet via globale datanettverk; design av computersystemer for fremskaffelse av spesialfremstilte datatjenester som tillater brukeren å motta personlig adressert informasjon via det globale datanettverket eller via manuell trådløs anordning inkludert radiopersonsøking, cellulære telefoner, personlige kommunikasjonstjenester og personlige digitale assistenter; design av computersystemer for fremskaffelse av spesialfremstilt og personlig adressert innformasjon over en mengde emner via trådløse anordninger og over et globalt datanettverk, web-hotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider) nemlig fremskaffelse av interaktive steder på et globalt datanettverk som er tilgjengelig via computer, landbaserte og tradlese kommunikasjonsanordninger for hvilke interaktive steder inneholder et personlig datasenter som inneholder en spesialfremstilt adressebok, kalender, e-post-senter og andre personlige tidsplanleggings- og produktivitetsverktery og som også inneholder en mengde informasjon om kommunikasjonsprodukter, tjenester, teknologi og andre informasjoner av almengyldig interesse innen områdene kommunikasjonsprodukter, -tjenester, -teknologi og annen informasjon innen kommunikasjon. (450) Kunngjøringsdato 13/04, M Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av audio-, video- og multi-mediainnhold via globale datanettverk. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; grunnforskning og anvendt forskning innen områdene fysikk, kjemi, ingeniørarbeid, dataprogrammering, informasjonsteknologi og telekommunikasjon; forskning og utvikling av nye produkter for andre innen området telekommunikasjon; forskning og utvikling av nye produkter for andre innen området informasjonsteknologi; dataprogramdesign for andre; computer databasedesign for andre; dataprogrammering for andre; design og utvikling av digitale telekommunikasjonssystemer for private og offentlige nettverk; utleie av databehandlingsprogrammer; konsultasjonsvirksomhet knyttet til telekommunikasjoner og via globale 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMPLISCREEN AMPLISCREEN Roche Molecular Systems Inc, 1145 Atlantic Avenue, Alameda, CA 94501, US (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Reagens-sett for diagnostisk testing, hovedsakelig bestående av diagnostiske I reagenser for vitenskapelig- eller forskningsbruk. 5 Reagens-sett for diagnostisk testing, hovedsakelig bestående av diagnostiske reagenser for klinisk eller medisinsk laboratoriebruk. (450) Kunngjøringsdato 13/04,

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen JERVEN JERVEN Jerven AS, Eitrheimsveien 19, 5750 Odda, (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (450) Kunngjøringsdato 13/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, Westlake Village, CA 91361, US (740) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 25 Sko for menn, kvinner og barn. (450) Kunngjøringsdato 13/04,

6 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen TEGRETOL TEGRETOL Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH 5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, sterilizing and disinfecting products. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen EDELWEISS EDELWEISS Edelweiss, 2 boulevard Pierre Joannon, F Saint Chamond, FR 9 Protective helmets for mountaineers. 18 Bags for mountaineers. 22 Braided and twisted ropes for mountaineers, chest belts and safety harnesses for mountaineers, in the form of ropes and straps, woven and braided strips for climbers. 6

7 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /06 Davidoff Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg, CH 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosmetics, hair lotions, soaps. 14 Watches, pendulettes, watch movements and parts thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets. 15 Musical boxes. 16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather and imitation leather. 18 Articles made of leather and imitation leather, namely wallets, purses. 20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, humidifying cabinets, tobacconist s displays, tobacco mixing stands. 21 Drinking glasses, table sets, candlesticks. 25 Clothing for men, women and children. 33 Wine, liqueurs and spirits. 34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco. JURID Honeywell Bremsbelag GmbH, Glinder Weg 1, D Glinde, DE (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Common metals and their alloys. 7 Machines and machine tools for working metal, wood and plastics. 9 Measuring instruments and testing stands. 12 Vehicles, especially land and rail vehicles. 38 Telecommunication services. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /38 STARTWAY STARTWAY Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, BONN, DE (740) Fullmektig: Wessing & Berenberg-Gossler Rechtsanwälte, 92a, Königsallee, D Düsseldorf, DE 16 Printed, matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture). 35 Advertising and business management; collection and provision of data. 36 Financial affairs; real estate affairs. 39 Transport and storage of goods. 42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. 7

8 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen KOSTA MM DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes, compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames, spectacle cases, compasses. 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this class). 14 Key-rings; watches and watch accessories, namely watch cases, armbands of metal, leather or plastic, watch chains, watch pouches. 16 Newspapers, magazines, brochures and books, products made of paper and/or of cardboard, namely paper towels, paper napkins, packing cardboard containers, packing paper bags, photographs, stationery, packing made of plastic, namely general purpose plastic bags. 18 Leather and imitation leather goods, namely handbags, attaché cases, small leather goods, especially purses, wallets, key cases; large and small suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks. 27 Carpets and door mats. 28 Toys, playthings and model automobiles. 36 Leasing of motor vehicles. 37 Maintenance, repair and cleaning of motor vehicles, motors and machines as well as their parts and accessories, including protective treatment of motor vehicles against rust; vulcanizing of automobile tires; breakdown help service. 39 Transportation of persons and goods; renting of motor vehicles. 41 Vehicle driving instruction, organizing sports competitions. KOSTA Suzhou Liouxin Gloves Garments Co Ltd (Suzhou Liouxin Shoutao Fushi Youxian Gongsi), Changqiao Zhen, Wuxian, Jiangsu, CN 25 Clothing, footwear, headgear, gloves (clothing), socks and stockings, neckties, scarves, t-shirts, overcoats, vests. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DERRI DSD DERI SANAYICILERI DEKTOREL DIS TICARET ANIM SIRKETI, Halkali Günesli, Basin Ekspres Yolu Onura is Merkezi, Kat:7 No , Kücükcekmece/Istanbul, TR 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; namely bags, suitcases; wallets, boxes of leather, cases of leather, card cases, key cases (leatherware), purses, rucksacks, briefcases, school satchels; umbrellas, parasols and walking sticks. 25 Clothing, footwear, headgear, socks. 35 Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods. 8

9 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /01 PORESTA (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen PORESTA Illbruck GbmH, Burscheider Strasse 454, D Leverkusen, DE 1 Chemical products for industrial and technical purposes. 6 Metal fastening means for lining and cover sheets in particular bars, hooks, nails and plugs. 17 Sealing, packaging and insulation materials; plastic materials, in particular plastic foam materials in the form of sheets, strips and moulded parts for thermal insulation, insulation for cold, fire safety and noise protection; plastic sealing and joint profiles. 19 Construction materials (non-metallic) in the form of sheets, strips and moulded parts for the production of cold, fire, heat and noise insulation, for industrial and privately used buildings. 20 Plastic fastening means for lining and cover sheets in particular bars, hooks and plugs. 35 Advertising agency services for third parties. alinghi Ernesto Bertarelli, La Chaumière, chemin de Florettaz, CH-1275 Chéserex, CH 14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. 9

10 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT FI2001C (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /07 MAXIWASH THE BRIDGE WAYFARER SINCE 1969 Il Ponte Finanziaria SpA, Via E. Codignola, I Scandicci, IT (740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 16 Desk sets, including desk diary, photograph frames, pen and letter holders and office requisites, all these being in leather. 18 Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. MAXIWASH WashTec Holding GmbH, Argonstrasse 7, D Augsburg, DE (740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Vehicle washing machines, vehicle cleaning machines and vehicle polishing machines and installations assembled using these machines; all the aforementioned goods being stationary, of high standard and quality and for professional users; component parts of vehicle washing machines and installations, vehicle cleaning machines and installations and vehicle polishing machines and installations, particularly curtains made of fabric, string or plastic strip material (particularly foamed material) or natural threads and fibers and including also washing brushes, brush connectors and polishing brushes, all the aforementioned goods being of high standard and quality and for professional users. 11 Vehicle drying machines and installations assembled using vehicle drying machines, all the aforementioned goods being stationary, of high standard and quality and for professional users, together with component parts of said vehicle drying machines or installations and including in particular drying curtains made of fabric, string or plastic strip material (particularly foamed material) or natural threads and fibers, all the aforementioned goods being of high standard and quality and for professional users. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE TELIA HOMERUN TELIA HOMERUN Telia AB, Vitsandsgatan 9, Hus D, S Farsta, SE (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 38 Data- and telecommunications; broadband internet access in public environments; transmission of text, speech and data in wireless tele- and data network; global networks communications services; tele- and data communication by local net (LAN), regional net (WAN) and global net. 10

11 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB BECOMING C Bright Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 9 Apparatus for recording, storing, transmission, processing and reproduction of sound and/or images, video projection apparatus and projectors; recorded computer programmes (software) for the aforesaid goods; parts of and accessories to the aforesaid goods. BECOMING Avon Cosmetics Ltd, Nunn Mills Road, Northampton NN1 5PA, England, GB (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Fragrances; perfumes, Eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, fragranced body spray and room fragrances in spray form; makeup remover, skin cleansing scrub, facial cleanser, eye cream, facial cream, facial lotion, facial mask, facial skin toner, hand and body lotion, talcum powder, liquid talc, bath and shower gel, bath foam, bath oil, non-medicated bath salt, lip moisturizer, non-medicated lip balm, lipstick, lip liner, lip gloss, facial foundation, facial powder, facial concealer, blush, mascara, eyebrow pencil, eyeshadow, eye liner; hair care preparations; nail care preparations; deodorants and antiperspirants; non-medicated toilet preparations, cosmetics and soaps; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items. 4 Candles, wicks. 14 Jewellery; watches, watch straps, watch bracelets. 18 Goods made of leather or of imitations of leather not included in other classes; backpacks, beach bags, gym bags, duffel bags, handbags, school bags and cosmetic cases sold empty. 25 Clothing, lingerie, blouses, skirts, pants, shorts, dresses, shirts, sweaters, footwear, socks, hosiery, underwear, coats, jackets, head wear, gloves and scarves. 28 Gymnastic and sporting articles; weights, barbells, ankle and wrist weights, jump ropes. 35 The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a department store; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail store specialising in the sale of personal grooming products, clothing, toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products, books, prerecorded videos, audio tapes, CDs and gift items; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise Internet website, from a general merchandise catalogue by mail order, by door-to-door sales or by means of telecommunications. 41 Educational services in the fields of health, nutrition, fitness, finance, exercise, style, grooming and/or beauty; conducting conferences, classes, seminars and workshops in the fields of health, nutrition, fitness, finance, exercise, style, grooming and/or beauty. 44 Health and beauty services; beauty therapy; cosmetology; advisory services regarding make-up and fashion; consultation and information services in the fields of health, nutrition, fitness, exercise, style, grooming and beauty; massage services, hair, beauty and spa salon services. 11

12 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE fruxo Samla frukter MalacoLeaf AB, S Malmö, SE (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including pies made of meat), pastry and confectionery, including chocolates and sweets, non-medical throat lozenges; puddings; icecream, frozen yoghurt and ices; honey, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); salad dressings, spices, ice; snack products in the form of popcorn and corn crisps as well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry. Beckers AB Wilh Becker, Bruksgården, S Höganäs, SE (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 2 Paints including industrial paints; varnishes and lacquers; coating (paints), primers, enamels for painting; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; metal in foil and powder form for painters; powder coatings. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH IXTAVIA IXTAVIA Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 5 Pharmaceutical and diagnostic preparations, for medical use. 10 Apparatus and instruments for medical diagnosis. 12

13 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR PEUGEOT ELYSTAR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE PEUGEOT ELYSTAR Peugeot Motocycles SA, 103, rue du 17 Novembre, MANDEURE, FR (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Mopeds and scooters. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /28 Zapf Creation Zapf Creation AG, Mönchrödener Strasse 13, RÖDENTAL, DE 25 Clothing, footwear, headgear. 28 Dolls for playing and accessories for these dolls in the form of toys, toys clothing for dolls, shoes for dolls, headgear for dolls. Saab 91 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering, suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. 13

14 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE Saab 92 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. Saab 95 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. 14

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON Gjennom Enterprise Europe Network får norske bedrifter enkel og gratis tilgang på tjenester over hele landet. Med kompetanse fra Innovasjon Norge, Nofima Mat, IRIS og

Detaljer

nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 47/07-2007.11.19 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur TransQ produkt- og tjenestekategorier 4.1 Innledning TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer