nr 01/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 01/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer... 8 Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordic Visions, Postboks 3183 Elisenberg, 0208 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Apoteket AB, Södermalmsallén 36, STOCKHOLM, SE (740) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; vitaminpreparater; kombinasjoner av vitaminer, mineraler og antioksidanter; antioksidanter; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og Klasse:9 Klasse:10 Klasse:35 forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; massasjeoljer (medisinerte); desinfeksjonspreparater til hendene; truseinnlegg [sanitære], damebind, bomullspinner for medisinske formål; absorberende bomull; absorberende bomullsvatt; bomull for medisinsk bruk; medisinerte babyoljer, oljer for medisinske formål; medisinert våtservietter; medisinerte munnvaskmidler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dispenserapparater, doseringsapparater, automatiske doserings apparater ; ørepropper. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; massasjeapparater, luse kammer; ørepropper for medisinsk utstyr Detaljhandel av blekemidler og andre stoffer for klesvask, rengjørings-, polerings, rensingsog slipe-midler, såper, babysåper, parfymer, eteriske oljer, oljer for kosmetiske formål, babyoljer, kosmetikk, hårlotion, tannpasta, preparater og stoffer for pleie og utseendet av huden, kroppen, ansikt, øyne, hår, tenner og negler, preparater for rengjøring av tennene, tannkrem, tannslipemidler, sandpapirfiler, bomullspinner til kosmetiske formål, bomullspinner for babyer, munnvann (ikke for medisinske formål), bomull til kosmetisk formål, sjampo, babysjampo, kluter og pads for kosmetisk formål, babykluter, farmasøytiske og veterinære preparater, vitaminpreparater, kombinasjoner av vitaminer, mineraler og antioksidanter, antioksidanter, sanitær preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, massasjeoljer (medisinerte), desinfeksjonspreparater til hendene, truseinnlegg [sanitære], damebind, bomullspinner for medisinske formål, absorberende bomull, absorberende bomullsvatt, bomull for medisinsk bruk, medisinerte babyoljer, oljer for medisinske formål, medisinert våtservietter; medisinert munnvask, metallesker, håndverktøy og redskaper (manuelle), bestikk, barbermaskiner og høvler, negleklippere, neglepoleringsmaskiner (elektriske-), 3

4 registrerte varemerker /11 neglepoleringsmaskiner (ikke-elektriske), pinsetter, filer [håndholdtel, neglefiler, sakser, negletenger, manikyrsett, manikyrpinner, øyenvippetenger, dispenserapparater, doseringsapparater, automatisk doseringsapparater, ørepropper, kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, massasjeapparater, lusekammer, ørepropper til medisinske formål, papir, papp og varer laget av disse materialer, (ikke inkludert i andre klasser), plastmaterialer for innpakning (ikke inkludert i andre klasser), papirlommetørklær, tørkepapir, tøyposer, kammer og svamper, børster (unntatt pensler), børstelagingsmaterialer, artikler for rengjøring, hår-, negler- og tannbørster, holdere for tannbørster, vaskekluter, øyevippetenger; kontortjenester for varer (på vegne av andre ); oppstilling og fremvisning av varer slik at kunder og brukere får informasjon om, og kan kjøpe blekemidler og andre preparater for klesvask, rengjørings-, polerings-, rensings- og slipe midler, såper, babysåper, parfymer, eteriske oljer, oljer for kosmetiske formål, babyolje, kosmetikk, hårlotion, tannpasta, preparater og stoffer for pleie og utseendet av hud, kropp, ansikt, øyne, hår, tenner og negler, preparater for rengjøring av tennene, tannkrem, tannslipemidler, sandpapirfiler, bomullspinner for kosmetiske formål, bomullspinner for babyer, munnvann (ikke for medisinske formål), bomull til kosmetisk formål, sjampo, babysjampo, våtservietter og pads for kosmetisk formål, babykluter, farmasøytiske og veterinære preparater, vitaminpreparater, kombinasjoner av vitaminer, mineraler og antioksidanter, antioksidanter, sanitær preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, massasjeoljer (medisinerte), desinfeksjonspreparater til hendene, truseinnlegg [sanitære], damebind, bomulispinner for medisinske formål, absorberende bomull, absorberende bomullsvatt, bomull for medisinsk bruk, medisinerte babyoljer, oljer for medisinske formål, medisinerte våtservietter, medisinert munnvask, metallesker, håndverktøy og redskaper (manuelle), bestikk, barbermaskiner og høvler, negleklippere, neglepoleringsmaskiner (elektrisk-), neglepoleringsmaskiner (ikke-elektriske), pinsetter, filer [håndholdt], neglefiler, sakser, negletenger, manikyrsett, manikyrpinner, øyenvippetenger, dispenserapparater, doseringsapparater, automatisk doseringsapparater, ørepropper, kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, massasjeapparater, lusekammer, ørepropper tii medisinske formål, papir, papp og varer laget av disse materialer, (ikke inkludert i andre klasser), plastmaterialer for innpakning (ikke inkludert i andre klasser), papirlommetørklær, tørkepapir, tøyposer, kammer og svamper, børster (unntatt pensler), børstelagingsmaterialer, artikler for rengjøring, hår-, negle- og tannbørster, holdere for tannbørster, vaskekluter, øyevippetenger; innkjøpstjenester for andre; rådgivningstjenester for andre vedrørende kjøp av legemidler. Klasse:39 Emballering av varer; levering av varer, pakker og gods, distribusjon av pakker, gods og legemidler, transport, fjerning og lagring av avfall. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdanningstjenester knyttet til helse, apotek og legemidler. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning innen farmasi; kliniske forsøk; farmasøytiske forskningstjenester; utføre tidlig evalueringer vedrørende nye legemidler. Klasse:44 Apotekrådgivningstjenster, farmasøytisk rådgivning, fremstilling av legemidler, medisinske tjenester, veterinær-tjenester, hygiene- og skjønnhetspleie for mennesker; konsultasjon relatert til medisinsk helsevern; informasjon om helse og legemidler. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cut the Crap STEIN TORE JOHNSEN, Grosvoldveien 123, 3618 SKOLLENBORG, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Else-Marie Sandvoll, Njordveien 33, 4028 STAVANGER, NO (740) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; on-line annonsering på datanettverk; rådgivning om organisering - og forretningsledelse; analyse av kostadspriser; salg av dataprogrammer (software); markedsundersøkelser; arbeidsformidling. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs, kollokvium, konferanser, kongresser, praktiske seminarer; organisering av utstillinger; praktisk opplæring ved demonstrasjon; korrespondanseundervisning; utdannelsesvirksomhet via Internett; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Utgivelse av bøker og reklametekster. Publiseringer av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og software; utarbeidelse av Internettbaserte læringsplattformer, prosjektstyringsverktøy og samarbeidsverktøy; supporttjenester relatert til datamaskiner, dataprogrammer og Internettbaserte programmer; utleie av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLUB EXTRA Jan H Øien, N. Dagali 18, 1621 GRESSVIK, NO Klasse:9 Mekaniske og/eller elektroniske spilleinnretninger for pengespillvirksomhet. Klasse:35 Reklame og informasjonsvirksomhet. Klasse:41 Lotterier og underholdningsvirksomhe; organisering av pengespillvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LK Agenturer Linn Korneliussen, Solhøyvn 24, 3080 HOLMESTRAND, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); Klasse:20 trykktyper, klisjeer; trykte kort, merkelapper. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; rammer, esker. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); keramikk og porselens skåler/krus; oppvaskbørster; klesklyper i tre. Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; pledd, putetrekk (puter). Klær, fottøy, hodeplagg; luer, vanter, sjal. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; blonde- og dekorbånd. (450) Kunngjøringsdato (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Computer software; computer software, nemlig software brukt for å skape, fange, redigere samt avspille lyd- og videoinnhold; computer software for grafiske applikasjoner, nemlig for å skape, levere, redigere og se på digitale media, nemlig video, lyd, animasjon, grafikk, tekst, musikk og virtuell virkelighet. (450) Kunngjøringsdato

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IKOS Konsens AS, Grev Wedels gate 12, 3111 TØNSBERG, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved ledelse og administrasjon av offentlige og private helse- og omsorgstjenester; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chlorella Excel BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, NO Klasse:5 Helsekost, i form av preparater til medisinsk bruk, naturlegemidler, urter for røking for medisinsk bruk, og for helsefremmende og sykdomsforebyggende formål. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Øyvind Kiland, Lindealleen 17b, 0487 OSLO, NO (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Fisk, fiskeprodukter, bearbeidet fisk, skinn- og benfrie fiskefiléter, skinn- og benfrie laksefiléter, fisk i biter og stykker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUMANWATERCARE Anders Henrik Bull, Granbakken 6, 1386 ASKER, NO (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:11 Installasjoner, utstyr og apparater for vannbehandling og vannrensing. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann (drikker). Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:40 Vannbehandling, vannrensing. (450) Kunngjøringsdato

8 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: RESISTAL Didier-Werke AG, Hagenauer Strasse 53-55a, WIESBADEN, DE Klasse:19 Bricks, masses, mortars, including mortars for chemical bonding, in the form of engobing products for bricks and building units as well as fittings for ovens; all these goods are refractory materials and/or acid resistant (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Albert Horn Söhne GmbH & Co KG, Schulstrasse 29, HATTERSHEIM, DE Klasse:16 Printed matter, namely picture postcards, photographic postcards, greeting cards, bereavement cards and place cards

9 (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Reality SrL, Via Leonardo Da Vinci, 14, SARONNO, IT Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:24 Klasse:25 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants for personal use. Spectacles. Precious metals and their alloys and objects made of these materials or coated therewith (excluding cutlery), jewelry, precious stones, timepieces and other chronometric instruments, jewelry products. Leather and imitation leather, articles made of these materials, skins, hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks. Furniture, mirrors, picture frames, articles (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum, celluloid and substitutes for all these materials or of plastics. Fabrics, bed and table covers, textile fabrics, curtains, household, bed, table and bath linen. Underclothing (excluding T-shirts), corselets, pajamas, nightshirts and nightgowns, dressing gowns, stockings, tights, sashes for wear, scarves, gloves, neckties, belts, suspenders, hats, footwear, including shoes, lace boots, boots and slippers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: PHILIP MORRIS SUPREME Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, CH Klasse:34 Raw or manufactured tobacco, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or plated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: JACOB'S CREEK Premium Wine Brands Pty Ltd, 167 Fullarton Road, SA5065 DULWICH, AU (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:33 Wines, spirits and liqueurs

10 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Boaz Averahami, Prins Willem-Alexanderlaan 25, 1171LJ BADHOEVEDORP, NL Klasse:18 Klasse:25 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; bags; toilet bags; beauty cases; umbrellas; parasols. Clothing, footwear, headgear; woolly hats, baseball caps; shawls; socks; ties; neckties; ponchos; T- shirts Eurogine SL, Antoni Gaudi, 91, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), ES Klasse:10 Needles for medical use, testing apparatus for medical use, ice bags for medical use, medical belts, babies' bottles, nipples, forceps, gloves for medical use, nursing, surgical, medical, dental and veterinary apparatus (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Citizen Holdings KK also trading as Citizen Holdings Co Ltd, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, NISHI- TOKYO-SHI, TOKYO, JP Klasse:14 Precious metals; precious stones and their imitations; key rings; jewel cases of precious metal; trophies (prize cups); commemorative shields; personal ornaments; shoe ornaments of precious metal; watches and clocks

11 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Loco Time SL, Laguna del Marquesado, 43K, MADRID, ES Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; handbags, travelling bags, beach bags, wallets, backpacks, game bags, travelling sets. Clothing, footwear, headgear; shirts, t-shirts, overalls, windcheaters, parkas, jackets, trousers, gloves, socks, stockings, underwear, pyjamas, nightdresses, waistcoats, cloaks, shawls, coats, mufflers, jerseys, skirts, neckties, belts, caps, suspenders, swimsuits, beachwear, bathing caps, turbans, gabardines; sportswear included in this class, handkerchiefs, knitwear. Advertising services; sales promotion for others (commercial services); business management; procurement, commercial brokerage, import-export and retailing and wholesaling in shops and via electronic means of goods of leather, umbrellas, handbags, suitcases, ready-made clothing, footwear and headgear; business administration; office functions; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; rental of advertising space; advisory services relating to business management; business management assistance; business information; marketing studies; public relations; commercial management assistance in relation to franchises (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: PALI Pali Deutschland GmbH, Im Mediapark 4d, KÖLN, DE Klasse:35 Retail services provided via mail order concerning the goods of classes 3, 11, 14, 21, 25 and 28; retail services provided via teleshopping channels concerning the goods of classes 3, 11, 14, 21, 25 and 28; retail services provided via Internet concerning the goods of classes 3, 11, 14, 21, 25 and (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: KEDROVITSA KPO Marketing Company Ltd, Egypt Street, 12, 1097 NICOSIA, CY Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers); anisette (liqueur), kirsch, vodka; cocktails; wine; aperitifs; brandy; rum; gin; anise (liqueur), curaçao, liqueurs; alcoholic beverages containing fruit; spirits (beverages); distilled beverages; hydromel (mead), bitters; alcoholic extracts; alcoholic essences

12 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: NO ORWAK AB Orwak, Box 58, SÄVSJÖ, SE (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:7 Waste and refuse compactors, balers and briquette presses (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH Dosenbach-Ochsner AG Shuhe und Sport, Allmendstrasse 25, 8953 DIETIKON, CH (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:10 Klasse:18 Klasse:25 Orthopaedic articles, including orthopaedic footwear. Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; skins. Clothing, including sports and leisure clothing; footwear, in particular shoes, slippers, sandals, boots, casual footwear, children's footwear and sports footwear, work boots and rain boots, inner soles, headgear Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, TOKYO, JP (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:34 Raw or manufactured tobacco; tobacco for smokers, pipe tobacco, hand-rolling tobacco chewing tobacco; snus; cigarettes, cigars, cigarillos; substances for smoking sold separately or mixed with tobacco for non-medical and non-therapeutic purposes; snuff; smokers' articles included in this class; cigarette paper, cigarette tubes and matches

13 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2009C ROSSANA ORLANDI Rossana Orlandi SrL, Via Matteo Bandello, 14, MILANO (MI), IT Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Clothing articles, footwear, headgear. Retail services in relation to tools and instruments manually activated, cutlery articles, forks and spoons, steel weapons, razors, photograph, weighing and measurement apparatus and instruments, apparatus and instruments for conduction, commutation, transformation, accumulation, regulation or control of electricity, sounds and images registration, transmission and reproduction apparatus, supports for magnetic registration, acoustic discs, equipment for information treatment and electronic processors, lighting, warming, steam production, cooking, cooling, drying, ventilation, water distribution apparatus and bathroom fixtures, precious metals and their alloys and products of those materials or plated not included in other classes, jewellery, precious stones, watches and chronometrical instruments, paper, cardboard and products of those materials, not included in other classes, prints, photographs, adhesives (adhesive materials) for domestic use, typewriters and articles for the office (except furniture), plastic materials for packaging (not included in other classes), leather and its imitations, articles made of these materials not included in other classes, trunk and suitcases, furniture, mirrors, picture frames, products, not included in other classes, made of wood, cork, cane, rush, wicker, corn, bone, ivory, whale, turtle, amber, mother-of-pearls, sea spume, substitutes of these materials or in plastic materials, tools and containers for household or for the kitchen (nor made of precious metals, neither plated), combs and sponges, brushes (with the exception of paintbrushes), raw glass or semi-manufactured glass (with the exception of glass for buildings), glassworks, porcelain and majolica not included in other classes, curtains, canvas, yarns for textiles use, fabrics and textiles not included in other classes, bed blankets and table covers, clothing articles, footwear, headgear, laces and needleworks, ribbons and strings, buttons, hooks and buttonholes, pins and needles, artificial flowers, carpets, doormats, mats and materials for carpets, linoleum and other floor coverings, wallpapers not made of textile materials, games, toys, sport and gymnastic materials not included in other classes, Christmas trees decorations. Cultural activities; organization of events (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ROTABOLT James Walker Rotabolt Ltd, Lion House, Oriental Road, GU228AP WOKING, SURREY, GB (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:6 Fasteners; threaded fasteners; headed and nonheaded fasteners in the nature of bolts; screws, bolts, studs and nuts of metal; load indicating fasteners; load indicating threaded fasteners; load indicating bolts (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Lise Aagaard Copenhagen A/S, Toldbodgade 13, 1253 KØBENHAVN K, DK Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (not included in other classes); jeweller's work, including pearls, glass pearls, rings, charms, bracelets and necklaces, jewellery, precious stones and horological instruments

14 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /09 Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, MONHEIM, DE (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; reducing agents for use in photography; chemical preparations for use in photography; sensitized cloth for photography; photographic emulsions; fixing baths and fixing solutions, each for photography; sensitized films, unexposed; photographic paper; gum solvents, separating and unsticking (ungluing) preparations, solvents for varnishes, starch-liquifying chemicals (ungluing agents); chemical additives for oils; distilled water; impregnating chemicals (included in this class), in particular for tents, clothing, footwear; antifreeze, in particular for windshield washer system; industrial chemicals, namely contact preparations for the treatment of electric contacts; impregnating chemicals for textiles and leather. Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; anti-rust greases; anti-rust preparations for preservation; anti-rust oils; wood preservatives; oils for the preservation of wood. Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; sun-tanning preparations (cosmetics); aromatics (essential oils); bath salts, not for medical purposes, bath preparations, not for medical purposes; laundry blueing; shining preparations (polish); glass cloth; decorative transfers for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; polishing paper, abrasive paper, Klasse:4 Klasse:5 Klasse:6 Klasse:7 emery paper; polishing wax; cloths impregnated with a detergent for cleaning; joss sticks and fumigation preparations (perfumes); cleaning preparations, in particular preparations for cleaning waste pipes; boot cream; rust removing preparations; cleaning preparations and care preparations (included in this class) for automobiles and motorcycles, in particular protective preparations for automobile bodies, windshield washer, protective wax, protective preparations for chromium, cleaning preparations for plastic, cleaning preparations for hoods for automobiles, care preparations for upholstery, cleaning preparations for wheel rims, hand cleaning paste and windscreen cleaning liquids; ironing spray for laundry purposes; contact sprays (cleaning preparations). Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; lubricating oil; perfumed candles; combustible briquettes; grill, furnace and fireplace lighters. Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; insecticides; insects exterminating preparations; insect repellents; sunburn preparations for pharmaceutical purposes; sunburn ointments; vitamin preparations; compresses. Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal included in this class; ores; aluminium foil, included in this class; foils of metal for wrapping and packaging; wrapping film and bag (of metal); boxes of common metal; preserving boxes of metal; box fasteners of metal; ironwork for windows and fittings of metal for windows; insect screens of metal; jalousies of metal; house numbers of metal, non-luminous; bolts, in particular lock bolts and door bolts; door stops of metal; door bells, non-electric; door knockers; safety chains of metal; spring locks; padlocks; runners of metal for sliding doors; screws of metal; nuts of metal; rings of common metal for keys; hooks of metal for clothes rails; clothes hooks of metal; cashboxes of metal; safety cashboxes; chests of metal for food; money boxes of metal; works of art of common metal, in particular busts, figurines, statues, figurines (statuettes), sculptures; junctions of metal for pipes; collars of metal for fastening pipes; pipe muffs of metal; pipework of metal; ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; water-pipes of metal; water-pipe valves of metal; spark guard devices for fireplaces and furnaces of metal. Machines for metallurgy, for wood processing, for plastics processing, machines for chemical industry, for agricultural purposes, for mineworking, machines for the production of textiles, machines for beverages industry, construction equipment, packing machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; compressed air machines; electric hand drills; hand-held tools, other than hand-operated; filters (parts of machines or engines); sieves (machines or parts of machines); mixers (machines); lawnmowers (machines); tin openers, electric; blenders, electric, for household purposes; beaters, electric; agitators; 14

15 Klasse:8 Klasse:9 bread cutting machines; food processors, electric; grinders/crushers, electric, for household purposes; whisks, electric, for household purposes; aerated beverages making machines; high pressure washers; cleaning appliances utilizing steam; rotary steam presses for fabrics; ironing machines; dishwashers; machines and apparatus for carpet shampooing, electric; vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants; parts of the aforementioned goods, included in this class. Hand tools and implements (hand-operated) for agricultural, horticultural and forestry purposes, for engine, apparatus and vehicle construction as well as structural and electrical engineering; cutlery; side arms; razors; table cutlery, included in this class; can openers, non-electric; vegetable slicers; razor blades; razors, electric or non-electric; scissors, included in this class; shears (metal shears, pruning shears and pruning scissors); garden tools, handoperated, in particular border shears, lawn clippers (hand instruments), pruning knives, shovels, weeding forks (hand tools), thistle extirpators (hand tools); syringes for spraying insecticides, insecticide vaporizers (hand tools); abrading instruments (hand instruments); tube cutting instruments; pliers; clamps for carpenters or coopers; flat irons, nonelectric; fire irons, namely fireplace poker, wire brush (hand tools) and dustpan; bellows (hand tools) for fireplace and furnace; barbecue tools; containers for fireplace tools. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; accumulators, electric; chargers for electric batteries; battery jars; batteries, electric; solar collectors for electricity generation; solar batteries; acoustic couplers; cabinets for loudspeakers; compact disc players; cassette players; microphones; alarms; anti-theft warning apparatus; alarm bells, electric; whistle alarms; bells (warning devices); detectors; theft prevention installations, electric; testing apparatus not for medical purposes, in particular with regard to gas and air; fire, smoke, gas and water alarms; smoke and heat detectors; sprinkler systems for fire protection; monitoring apparatus, electric; acoustic and optical monitoring apparatus for babies; starter cables for motors; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); navigational instruments; satellite navigational apparatus; junction boxes (electricity); switchboards; couplings, electric; connections for electric lines; branch boxes and adapters (electricity); fuse wire; magnetic and telephone wires; electric wires and electric cables; apparatus for interference suppression (electricity); fibre optic cables; coaxial cables; electricity conduits; identification threads for electric wires; wire connectors (electricity); sheaths for electric cables; contacts, electric; ducts (electricity); optical fibres (light conducting filaments); relays, electric; light dimmers (regulators), electric; commutators, electric; sockets, plugs and other contacts (electric connections), covers for electric outlets; resistances, electric; distribution boxes and distribution boards (electricity); electronic transistors and transformers; aerials; indicators (electricity); electronic notice boards; electronic pens (visual Klasse:10 display units); signs, luminous; exposure meters (light meters); flashlights (photography); cinematographic cameras; film cutting apparatus; filters (photography); stands for photographic apparatus and tripods for cameras, cameras (photography); anti-dazzle shades; slide projectors; projection screens; projection apparatus; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; clothing especially made for laboratories, asbestos clothing and asbestos gloves for protection against fire and accidents; filters for respiratory masks; gloves for protection against accidents; protective helmets; knee-pads for workers; spectacles (optics), spectacle cases; goggles and protective helmets for sports; sunglasses; flat irons, electric; adding machines; chips (integrated circuits); magnetic encoders; compact discs (read-only memory); computers; computer game programs; computer peripheral devices; computer programs, recorded; computer keyboards; computer memories; data processing apparatus; optical data media; magnetic data media; floppy disks; disk drives for computers; printers for use with computers; modems; monitors (computer hardware); mouse pads; encoded cards, magnetic; integrated circuit cards (smart cards); amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor; apparatus for games adapted for use with an external display screen or monitor; pressure indicator plugs for valves; pressure measuring apparatus; sound locating instruments; thermostats; barometers; hygrometers; thermometers, not for medical purposes; weather stations consisting of thermometers, barometers and hygrometers; meteorological sensors, namely air, dampness and temperature sensors; scales; precision balances; bathroom scales; television apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; remote control apparatus; push buttons for bells; electric door bells; door openers and closers, electric; peepholes (magnifying lenses) for doors; portable telephones; telephone apparatus; facsimile machines; electric devices for attracting and killing insects; dosage dispensers; measuring instruments; electric measuring apparatus, apparatus for commutation, regulating and controlling apparatus, in particular measuring apparatus for the measurement of liquid, energy, electricity and gas consumption; consumption gauge; measuring and counting installations (apparatus and instruments); electronic energy saving devices for temporary deactivation of electric apparatus via electronic, optical or acoustic sensors; carry cases and ever-ready cases (adapted for photographic apparatus, portable telephones and other electronic and technical apparatus), included in this class; fitted camera carrying elements, namely straps, chains and cords; electric and electronic light regulating devices and installations (electric controls); adapter, electric; apparatus for games adapted for use with an external monitor or display screen; parts of the aforementioned goods included in this class. Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; sphygmotensiometers, blood glucose meters, pulse beat meters and/or blood cholesterol meters; pulse watch; physiotherapy apparatus; physical exercise apparatus, for medical purposes; elastic and orthopedic bandages; orthopedic belts, belts for medical purposes; gloves for medical purposes; pumps for medical purposes; therapeutic hot air apparatus; heating cushions (pads), electric, for medical purposes; blankets, electric, for medical purposes; gloves for massage; esthetic massage apparatus; air bubble massage apparatus, in particular for footbath massage; thermometers for 15

16 Klasse:11 Klasse:15 Klasse:16 medical purposes. Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; lights and lamps as well as parts thereof included in this class, in particular lights, electric, for Christmas trees, party lighting, light sets, disco lighting, interior and exterior lighting, ceiling lights, safety lamps, work place lights, aquarium lights; sockets for electric lights; light diffusers; luminous house numbers; barbecues; lava rocks for use in barbecue grills; ornamental fountains; bread toasters; coffee machines, electric; furnaces; refrigerating cabinets; refrigerating display cabinets (display cases); filters for drinking water; waffle irons, electric; plate warmers, heaters, electric, for feeding bottles; water heaters; kettles, electric; air deodorising apparatus; refrigerating containers; disinfectant apparatus; bath linings; whirlpool-jet apparatus; blankets, electric, not for medical purposes; hot water bottles; hair dryers; bedwarmers; footwarmers, electric or non-electric; foot spa; laundry dryers, electric; electric candles; pipes (parts of sanitary installations); water conduits installations; water purifying apparatus and machines; regulating and safety accessories for water or gas apparatus as well as pipes; mixer taps for water pipes; antisplash tap nozzles; water filtering apparatus and filters for drinking water; water softening apparatus and installations; heating installations (water); flow rate regulator and flow limiter for apparatus for water supply; humidifiers for central heating radiators; air conditioning apparatus and air conditioning installations composed thereof, in particular for air conditioning of rooms; fans (airconditioning); ventilation (air-conditioning) installations and apparatus; filters for air conditioning; air purifying apparatus and machines; air cooling apparatus; hot air apparatus; refrigerating apparatus and machines; thermostatic valves (parts of heating installations); solar collectors (heating); solar furnaces; heat accumulators; parts of the aforementioned goods included in this class. Musical instruments; adapted trunks and containers for musical instruments; electronic musical instruments as well as components or parts of the aforementioned instruments (included in this class). Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging, included in this class; printers' type; printing blocks; bags, envelopes, pouches of paper or plastics, for packaging; plastic film for wrapping; films and sachets of paper or plastics for wrapping for keeping foodstuffs fresh; cardboard articles; bottle envelopes of cardboard or paper; paper coffee filters; filter paper; tablecloths of paper; garbage bags of paper or of plastics; bags for microwave cooking; rubbish bags of paper or plastics; baking paper; albums, in particular photo albums; almanacs; announcement cards (stationery); stickers (stationery); greeting cards; graphic representations; writing or drawing books; calendars; note books; musical greeting cards; prospectuses, postcards; moisteners (office requisites); elastic bands for offices; adhesive tapes for stationery and household purposes; glue for stationery and household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; apparatus for mounting photographs; adhesive tape dispensers (office requisites); transfers (decalcomanias); folders for papers; document files (stationery); address stamps; cabinets for stationery Klasse:17 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:21 (office requisites); paperweights; pads (stationery); inking ribbons; photograph stands; photoengravings; drawing pins; correcting fluids (office requisites); office perforators; writing instruments; paper shredders for office use; napkins of paper for removing make-up; face towels of paper; towels of paper; handkerchiefs of paper. Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials included in this class; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; adhesive bands (not for medical purposes) for stationery or household purposes; insulating materials; insulating tape and band; insulators for electric mains; insulating oils; insulating paper; watering hose; waterproof packings; pipe gaskets; draught excluder strips, water-tight rings, weatherstripping compositions. Leather and imitations of leather, and goods made of these materials included in this class; bags and other containers not specifically designed for the goods being carried, and small goods of leather (included in this class), in particular purses, key wallets; trunks and travelling bags, not fitted, in particular for electronic and technical apparatus, sports equipment, clothing, office equipment and office materials; briefcases; beach bags; pocket wallets; attaché cases; handbags; game bags (hunting accessories); card cases; kindergarten bags; garment bags for travel; vanity cases, not fitted; cases, of leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre; bands of leather; leather straps; music cases; travelling sets (leatherware); travelling bags; rucksacks; school bags; school rucksacks; wheeled shopping bags; haversacks; shoulder belts (straps) of leather; tool bags of leather, empty; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Furniture, mirrors, picture frames; goods, included in this class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, motherof-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; office furniture; massage tables; massage chairs (furniture); cases of wood or plastic; packaging containers of plastic; closures, not of metal, for containers; childproof closures (not of metal, non-electric) for lockers and doors; door latches and handles, not of metal; door fittings, not of metal; figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic; decorations of plastic for foodstuffs; mobiles (decoration); wind chimes (decoration); coat hangers; clothes hooks, not of metal; house numbers, not of metal, non-luminous; plugs (dowels), not of metal; cable clips, not of metal; valves, not of metal, other than parts of machines; coatstands; accessories for fireplaces, namely log baskets, spark guard devices for fireplaces and furnaces of glass and/or fire resistant plastic. Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; un-worked or semiworked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware included in this class; vessels of metal for making ices and iced drinks, garlic presses, grills (cooking utensils), beaters (non-electric), whisks (non-electric), corkscrews, coffeepots (non-electric), deep fryers (non-electric); cooking pot sets; tableware, other than knives, forks and spoons; fitted picnic baskets, including dishes; camping dishes; plastic tableware, in particular tableware for microwave ovens; cooking pots; closures for pot lids; hot pots, not electrically heated; dishes, in particular salad bowls; goblets; drinking glasses; beer mugs; paper plates; disposable table plates; cups of paper or plastic; 16

17 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:35 containers for household and kitchen use; containers and dishes for freezing food and beverages; bottles; egg cups; sugar bowls, tea caddies, soap boxes, powder compacts, cookie jars and butter dishes; boxes for food conservation; jugs; teapots; decanters; boxes of glass; painted glassware; bread baskets, domestic; bread bins; bread boards; cutting boards for the kitchen; trays for domestic purposes; moulds (kitchen utensils); in particular cake moulds; ice cube moulds; oil cruets; cruets; stirring sticks for cocktails; spice sets; pepper pots; pepper mills, hand- operated; buckets; dustbins; strainers for household purposes; baskets for domestic use; heat-insulated containers; insulating flasks; thermally insulated containers for food and heat insulated containers for beverages; refrigerating bottles and isothermic bags, nonelectric; frying pans; cooking skewers, of metal; grill supports; watering cans; ironing boards; ironing board covers, shaped; flat-iron stands; clothes racks, for drying; baby baths, portable; heaters for feeding bottles, non-electric; toothbrushes, electric and non-electric; boxes of metal, for dispensing paper towels; abrasive sponges for scrubbing the skin; flower pots; flower-pot covers, not of paper; cloth for washing floors; scrubbing brushes; brooms; chamois leather for cleaning; polishing gloves, gloves for household purposes and gardening gloves; cleaning instruments, handoperated; rags (cloth) for cleaning, dusting cloths (rags) and furniture dusters; cleaning rags (cloth) for electric apparatus; cleaning sponges; insect traps; baking molds. Textiles and textile goods included in this class; bed and table covers; household linen; place mats, not of paper; table napkins of textile. Footwear. Apparatus for games, in particular electronic games (other than those adapted for use with an external monitor or display screen); playthings; gymnastic and sporting articles included in this class; decorations for Christmas trees; practical jokes (novelties); rattles (playthings); baseball gloves; building games; building blocks (toys); body boards; body-building apparatus; board games; Christmas trees of synthetic material; Christmas tree stands; kites; skating boots with skates attached; electronic targets; elbow guards (sports articles); chest expanders (exercisers); stationary exercise bicycles; scale model vehicles; toy masks; radiocontrolled toy vehicles; weight lifting belts (sports articles); paragliders; bells for Christmas trees; appliances for gymnastics; dumb-bells; in-line roller skates; playing cards; candle holders for Christmas trees; confetti; nets for sports; plush toys; slides (playthings); roller skates; sleighs (sports articles); ice skates; skating boots with skates attached; protective paddings (parts of sports suits); flippers for swimming; soap bubbles (toys); skateboards; bags especially designed for skis and surfboards; apparatus for games other than those adapted for use with an external display screen or monitor; playing balls; tables for indoor football. Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Wholesale and retail services in regard to chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, ores, machines and machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs, hand tools and implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fireextinguishing apparatus, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, musical instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not of metal, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked and semiworked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, games and playthings, 17

18 gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices and ice (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EM K1X K1X Beverages GmbH, Landwehrstr. 70a, MÜNCHEN, DE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Browtician QVSIP Pty Ltd, Suite 41, 296 Bay Road, Vic3192 CHELTENHAM, AU Klasse:3 Klasse:8 Klasse:21 Cosmetic products for eyebrows; eyebrow pencils; eyebrows (false); adhesives for affixing false eyelashes; eyelashes; false eyelashes. Tweezers; eyelash curlers. Eyebrow brushes; cosmetic brushes; combs Klasse:30 Klasse:32 Klasse:33 Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee substitutes; flour and preparations made from cereals; bread; pastries and cookies; ices cream; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; table salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); salad dressings; spices; ice; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; iced tea; coffee and cocoa preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages; cereals for human consumption, including oat flakes and other cereal flakes; food flavorings; bonbons; sweets; fruit gums; chocolate; chocolate goods; liquor filled chocolates; chocolate mixtures containing alcohol; chewing gum; muesli bars. Non alcoholic drinks, including soft drinks; energy drinks; whey beverages and isotonic (hypertonic and hypotonic) drinks (for use by and/or to meet the needs of athletes); beers; malt beer; wheat beer; porter; ales; stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups; essences and other preparations for making beverages as well as effervescent tablets and powders for drinks and non-alcoholic cocktails. Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed alcoholic drinks, including alcoholic energy drinks, mulled wine and mixed milk drinks; malt-based alcoholic beverages; malt liquor; wines; spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; spirit or wine-based cocktails and aperitifs; beverages containing wine

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: JP (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: TR 2009/58859 GS Yuasa Corp, 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, JP Klasse:9 Klasse:37 Batteries and cells; power distribution or control machines and apparatus. Repair or maintenance of batteries and cells; repair or maintenance of power distribution or control machines and apparatus (571) Beskrivelse av merket: There is a woman's body's shadow in the background and this shadow consists of dark and light blue colors; over this shadow, there are red lines and inside the red lines the word "buzzer" has been written in red and this red lettered word has been surrounded by a white line; under this word there is "+18" written in yellow. (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: Buzzer means device that makes a buzzing sound, +18 means over 18. Altanea Gida Anonim Sirketi, Turgut Reis Mah., Fatih Bulvari Kalkavan Sokak No: 16 SULTANBEYLI- ISTANBUL, TR Klasse:32 Mineral water, spring water, table water, soda water, fruit juices, namely, apple, grape juice, fruit juice concentrates, vegetable juices, namely, turnip juice, tomato juice, powders used in the preparation of fruit drinks, colas, soda pops, isotonic drinks not for medical purposes, energy drinks

20 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CN Zhejiang Fengyuan Pump Industry Co Ltd, Taihu Industry Zone Daxi Wenling, ZHEJIANG, CN Klasse:7 Agricultural machines; mine drainage pump; alternators; centrifugal pumps; pumps (parts of machines, engines or motors); air suction machines; valves (parts of machines); blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; compressed air machines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: RU TULAMMO Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo Tulsky Patronny Zavod, 139, ul. Marata, G. TULA, RU Klasse:13 Ammunition; ammunition for firearms; explosives; pyrophoric substances; primings (fuses); cartridge cases; noise-suppressors for guns; detonators; dynamite; lead shot for hunting; detonating caps other than toys; carbines; gun stocks; mortars (firearms); mines (explosives); firearms; hunting firearms; cartridge pouches; cartridges; explosive cartridges; firecrackers; pistols (arms); air pistols (weapons); explosive powders; shoulder straps for weapons; cleaning brushes for firearms; firearm sights; machine guns; small arms projectiles; cannons; rocket launchers; signal rockets; revolvers; guns (weapons); detonating plugs; fog signals, explosive; projectiles (weapons); shells (projectiles); ballistic missiles; ballistic weapons; rockets (projectiles); pyrotechnic products; gun barrels; rifle barrels; cartridge loading apparatus; fireworks; gun cases. (571) Beskrivelse av merket: This trademark consists of a device of ellipse and an invented word "monalisa" inside the ellipse. Weigang Ding, No. 1 Monalisa Road, Huaqiao Economic & Developmental Experimental Area, Huadong Town, Huadu District GUANGZHOU CITY, CN Klasse:11 Bath tubs; bath tubs for sitz baths; bath installations; toilets (water-closets); showers; washhand basins (parts of sanitary installations); spa baths (vessels); whirlpool-jet apparatus (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SG T B MOVING MOUNTAINS Berge Bulk Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Klasse:39 Cargo handling, transporting by ship; general storage services for others; warehousing services for documents, packages, raw materials, and other freight; all being services included in this class

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

II. International registration: VALCO MELTON

II. International registration: VALCO MELTON Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 32/ NO årgang 94 ISSN

nr 32/ NO årgang 94 ISSN . nr 32/05-2005.08.08 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

1 Crankcase assy - - - - - 8600060 1 Detaljer 2 Silent-block lower attachment - - - - - 8120902 4 Detaljer 3 Front attachment bush - - - - - 8121948 1 Detaljer 4 Hex screw - - - - - 8150439 1 Detaljer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00031 Klager: Welltec A/S Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

AVGJØRELSE 24. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. oktober 2016 Sak 16/00138 Klager: BSH Hausgeräte GmbH Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ september H K Wentworth Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september H K Wentworth Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00059 21. september 2017 Klager: Representert ved: H K Wentworth Limited Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Delekatalog Levo Kid & Junior

Delekatalog Levo Kid & Junior Delekatalog Levo Kid & Junior Gjelder for stolnummer f.o.m. 410000 / 510000 Rev:150301 Utgave: Mars 2001 Forside A.1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Forside Innholdsfortegnelse Side A.1.1 B.1.1 Ramme 1.1.1

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

RUBBER AND WEATHER STRIPPING

RUBBER AND WEATHER STRIPPING RUBBER AND WEATHER STRIPPING (920) 725-4688 (920) 725-1097 parts@mpi-ferrari.com www.mpi-ferrari.com Table of Contents Countach (1974-90) 1 350 GT (1964-67) 2 400 GT (1966-68) 5 P400 Miura - S SV (1966-73)

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7968 Varemerkesøknad nr. 200212126 Søker: Harman International Industries Inc., 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS,

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7898 Int. reg. nr. 907 989 Nasj. ref. nr. 2006 15326 Innehaver: AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Strasse 135, 90429 Nürnberg, Tyskland Korrespondanseadr.: AEG

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret 2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40182604.aspx External tender id 2013-300838/JUL201397 Tender type Contract Award

Detaljer

nr 31/ NO årgang 101 ISSN

nr 31/ NO årgang 101 ISSN . nr 31/11-2011.08.01 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

nr 20/ NO årgang 94 ISSN

nr 20/ NO årgang 94 ISSN Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.11-20/04 nr 20/04-2004.05.11 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA,

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Brune- og hvitevarer - rammeavtale

Brune- og hvitevarer - rammeavtale Brune- og hvitevarer - rammeavtale Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46386100.aspx External tender id 2014-753646 Ajour number 14/49 Tender type Contract Award Document type Contract

Detaljer

Mosseregionens Næringsutvikling 3.november 2015 EVDENCE- BASED COMMUNICATIONS

Mosseregionens Næringsutvikling 3.november 2015 EVDENCE- BASED COMMUNICATIONS Mosseregionens Næringsutvikling 3.november 2015 EVDENCE- BASED COMMUNICATIONS Denne presentasjonen Hva er design thinking? Hvorfor design thinking? Prosess og metodikk Universell design Eksempler og hvordan

Detaljer

FLOORTEC 560B. Model: FLOORTEC 560 B. Stykliste Dansk

FLOORTEC 560B. Model: FLOORTEC 560 B. Stykliste Dansk Model: FLOORTEC 560 B Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Chassissystem 3 Hovedkostsamling 5 SIDEKOSTSAMLING 7 STYREHJULSSAMLING 9 Skidtkassesystem 11 TRANSMISSIONSSYSTEM 13 REMSTRAMMERSAMLING 15 Reduction

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.11.01-45/04 nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7920 Int. reg. nr. 889 296 Nasj. ref. nr. 2006 08254 Registreringshaver: Balev Eood, kv Vladislavovo, bl. 224, vh. 2, ap. 50, 9000 Varna, Bulgaria Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

nr 31/ NO årgang 100 ISSN

nr 31/ NO årgang 100 ISSN . nr 31/10-2010.08.02 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

nr 14/05-2005.04.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 14/05-2005.04.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 14/05-2005.04.04 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE C08001 C08002 C08003 C08004 C08005 C08007 C08007/E C08008 C08088/E C08012 C08021 C08022 C10001 C10002 C10003 C10004 C10005 C10006 C10007 C10008 C10009 C10010 C10011 C10012 C10013 C10014 C10015 ENGINES

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.06-50/04 nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8057 Int. reg. nr. 0950053 Nasj. ref. nr. 200801707 Int. reg. dato: 2007.08.27 Prioritet: 2007.06.08 - IT, MI2007C 006134 Registreringshaver: Marchetti Dario,

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Deler Motorhode Skeetervac

Deler Motorhode Skeetervac Deler Motorhode Skeetervac Photo Description Norsk tekst SV-5100 SV-35A GK art nr Info Gas catalyst Gasspreder X X 542226 5704103 Holder Gas catalyst Holder gasspreder X X 5704103C Padding. Gas catalyst

Detaljer

FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use

FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use ART.: 05-900-587-00 Page 1 of 8 NORSK Bruksanvisning FL 101 Plus Lampe 1x24W Generelt: Lampe med 1x24W lyskilde. Montering: Dette produktet inneholder en

Detaljer

nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI Model: OBC SCRUBTEC 343 COMBI Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Opløsningstank 3 VAKUUMSYSTEM 5 GENINDVINDINGSTANK 7 CHASSISSYSTEM BA 430S/510S 9 KONTROLPANELSAMLING 11 OPLØSNINGSSYSTEM 13 GUMMISKRABERSAMLING

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL BRUKER MANUAL/USERS MANUAL 65 ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT FORHANDLER/DEALER. A/S SØRLANDETS ALUMINIUMPRODUKTER Mjåvannsveien 35, 4628 Kristiansand, NORWAY Tlf:+4 38 18 52 00 Fax:+4 38 18 20 86 9 3 1 2

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer