nr 09/ NO årgang 94 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 09/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE ö Københavngaten 10 ö ö POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON ö TELEFAKS ö INFOSENTERETS TELEFONTID ö kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...4 Innsigelser...72 Slettelser...74 Overdragelser...75 Endring av fullmaktsforhold...76 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av market: WIBE WIBE Thorsman & Co AB, Box 1010, NYKÖPING, Sverige (740) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, Norge 6 Uedle metaller og deres legeringer, transpotable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, kassaskap, malmer, bygningsbekledning av metall, tak av metall, metallstiger, stolper av metall for elektriske kraftledninger, rørledninger av metall for kabellegging, metallstiger for kabellegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av market: EPARTROZIN EPARTROZIN Vitala s AB, Box 4062, S Malmö, Sverige (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Norge 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; rengjørings-, polerings-, skure- og slipemidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpulver, -krem og -pasta. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater (for medisinske formål); dietetiske substanser for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer, materialer til tannfylling/plombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; preparater til utryddelse av sopp og møll, vekstbekjempningsmidler; vitamin- og multimineralpreparater, hudkremer for medisinsk bruk. 3

4 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer /04 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses or å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; VHV Vlisco BV, Binnen Parallelweg 27, NL-5701 PH Helmond, Nederland 24 Cotton fabrics (printed and dyed). (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: N E S N E S Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH Vevey, Sveits 5 Malted milk, milk flour, dietetic flour, dietetic foods and dietetic restorative foods; pharmaceutical preparations, medicines. 29 Milk, sterilized milk, evaporated milk, powdered milk, condensed milk, acidified milk; cheese, cream, butter, yogurt, eggs; edible oils and fats, canned fruit and vegetables, meat, meat extracts, meat jellies; fish; soup preparations, stock cubes. 30 Malted flour, pasta; condiments, spices, sauces, seasonings for soups, mustard, vinegar; cocoa, chocolate, sweetmeats, confectionery and pastry goods, yeast and baking powders; sugar, syrup, honey, tea and tea extracts, coffee, coffee extracts, artificial coffee, decaffeinated coffee; chicory. 32 Fruit juices, non-alcoholic beverages; syrup. 4

5 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; E Engelhard Arzneimittel GmbH & Co KG, 3, Herzbergstrasse, D Niederdorfelden, Forbundsrepublikken Tyskland 5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants, medicinal powders, dietetic and restorative foods for medical use BERAL Federal-Mogul Friction Products GmbH, Klosterstrasse 12, D Marienheide, Forbundsrepublikken Tyskland 12 Parts for vehicles, namely friction bodies, especially brake bodies, brake linings. 17 Parts for vehicles, namely clutch linings. 5

6 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Airbus A300 B Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH, Kreetslag 10, D Hamburg, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, Norge 12 Air vehicles and parts thereof. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: BLASER SWISSLUBE BLASER SWISSLUBE Blaser Swisslube AG, Winterseistrasse, CH-3415 Hasle- Rüegsau, Sveits 1 Swiss products, namely: coolants for machining by and without chip removal for all types of metal and for plastic materials. 4 Swiss products, namely: lubricants for machining by and without chip removal for all types of metal and for plastic materials; industrial oils and greases, lubricants. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: SORTIMAT SORTIMAT Sortimat Automations-GmbH, Birkenstrasse 1-5, D Winnenden-Birkmannsweiler, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, Norge 7 Sorting machines and loading apparatus for machine tools, for assembly, filling, packaging and measuring machines as well as for counting devices; industrial robots. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ALPINA Global Garden Products Italy SpA In Breve "GGP Italy SpA", Via del Lavoro N. 6, I Castelfranco Veneto, Italia 7 Small motorized machine tools for agriculture: mowing machines, saws, lawn mowers. 6

7 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: Comite Europeen de Normalisation, Association Internationale, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, Belgia 11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Emsold Emsold-Gesellschaft Gert Helmers GmbH & Co KG, D Rastede/Hankhausen, Forbundsrepublikken Tyskland 10 Orthopedic supports and heelpieces, arch supports. 24 Shoe lining fabrics covered with rubber foam. 25 Sanitary soles, heel shields, soles with raised patterns for sandals, stiff padding soles wedged between the leather of the upper and the lining, stiffeners and reinforced tips, shaped pieces lined with rubber foam for padding sock linings; outer sanitary socks with outside and inside fabrics attached by a rubber foam film. 7

8 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: KANZ KANZ Josef Kanz GmbH & Co KG Trikotwarenfabrik, D Neufra, Forbundsrepublikken Tyskland 25 Knitted, knit-type and woven clothing. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: DESCORAPID DESCORAPID Antiseptica Chemisch-Pharmazeutische Produkte GmbH, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 7, D Pulheim, Forbundsrepublikken Tyskland 5 Disinfectants. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: DESCOGEN DESCOGEN Antiseptica Chemisch-Pharmazeutische Produkte GmbH, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 7, D Pulheim, Forbundsrepublikken Tyskland 5 Disinfectants. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: TITACATH TITACATH Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6, D Frankfurt, Forbundsrepublikken Tyskland 10 Surgical and medical apparatus and instruments, namely implantable injection ports. 8

9 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: HANSEN HANSEN Berentzen Brennereien GmbH + Co KG, Ritterstrasse 7, D Haselünne, Forbundsrepublikken Tyskland 33 Spirits, cocktails of spirits, liqueurs. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: SOLVOGEN SOLVOGEN Linde AG, Abraham-Lincoln-Strasse 21, WIESBADEN, Forbundsrepublikken Tyskland 1 Chemical products for the treatment of drinking water, industrial water and sewage, in particular oxidizing and reducing agents, acids and bases, precipitating and flocculating agents, ozone, oxygen, gases containing oxygen, hydrogen, catalysts, ion exchangers, adsorption agents, foamed materials and active carbon as carrier substances for bacteria. 11 Heating, steam generating, cooling, drying, ventilating and air conditioning apparatus and installations; installations for the purification of sewage; installations for treating drinking water, industrial water and sewage; apparatus for the separations and purification of air and gases; reactors for gas/gas and gas/solid reactions; evaporators for liquid gases; columns for the purification of gases; apparatus and nozzles for adding gas to drinking water, industrial water and sewage and to rivers, lakes and fish ponds; surface aerators for water; filters for the above apparatus and installations. 42 Rental of installations for treating drinking water, industrial water and sewage and also of apparatus for adding gas to drinking water, industrial water and sewage and to rivers, lakes and fishponds and rental of surface aerators; studies concerning development of processes and the construction (for third parties) of installations for purifying and treating drinking water, industrial water and sewage and of apparatus for the introduction of gas into drinking water, industrial water and sewage and into rivers, lakes and fishponds; technical consulting concerning special processes related to drinking water, industrial water and sewage; studies and experimentation (for third parties) in the field of purification and treatment of drinking water, industrial water and sewage. 9

10 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: VS Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Wasenstr. 25, D Urbach, Forbundsrepublikken Tyskland 9 Electric and electronic apparatus and instruments (included in this class), particularly ballasts, transformers, starters, starter holders, terminals, adapters, switches and commutators, parts of the aforementioned products. 11 Lighting fixtures and their parts, particularly lamp sockets. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: PIERRADE PIERRADE Agnés Marie Odile Bauduret, Oingt, F Le Boisd'Oingt, Frankrike 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: GIRZA GIRZA Girza SpA, Via I Maggio, 20, I Bussolengo, Italia 25 Shoes. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: PRODISC PRODISC Spine Solutions GmbH, Neuhauser Strasse 47, D Tuttlingen, Forbundsrepublikken Tyskland 10 Prostheses for intervertebral disks and related instrumentation. 42 Services provided in the application of prostheses for intervertebral disks and in the use of related instrumentation. 10

11 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ALU-FIX ALU-FIX Bernhard Petr, Hochrotherdstrasse 6, A-2384 Breitenfurt, Østerrike 6 Aluminum foil for household and packaging purposes; metal sheets not included in other classes. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: G GATTEFOSSÉ Gattefossé Holding SA, 36, chemin de Genas, F Saint-Priest, Frankrike 1 Chemical products used in industry, science, photography, cosmetology, pharmacy as well as in agriculture and horticulture; chemical reagents; chemical products for the pharmaceutical or cosmetics industries. 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics; hair lotions; dentifrices; cosmetic preparations; sanitary products (toiletries). 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; PENAC Penac Trading AG, Pappelstrasse 2a, Postfach 83, CH Kesswil, Sveits 1 Biological additive consisting of quartz powder for manure effluent and liquid manure fermentation; additive product consisting of quartz powder and used for composting, biological product consisting of quartz powder used as a plant fortifying substance. 31 Feed additive consisting of quartz and lime powder. 11

12 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ISEO Iseo Serrature SpA, Via S. Girolamo, 13, I Pisogne, Italia 6 Locks, security padlocks, keys, metal grids, key rings, armoured doors, safes. 9 Electrical locks, electric and electronic automatic systems for doors and gates, radio controllers, video cameras ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TM FOSCO INDUSTRIES Oostenburgh Holding BV, Boveneind NZ 56, NL-3405 AJ Benschop, Nederland 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than firearms; razors. 9 Scientific, nautical, surveying, electric not included in other classes, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations. 12

13 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: VS Vossloh Schwabe Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Wasenstr. 25, D Urbach, Forbundsrepublikken Tyskland 9 Electronic apparatus and instruments (included in this class), including ballasts, transformers, starters, starter-holders, terminals, adaptors, switches Ethernet switches; parts of the above products ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TERNUA Joserol SA, Avda. de Alava, s/n, Mondragon, Spania 25 Sports clothing; clothing, shoes and headgear. 13

14 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: LCW LCW Société Tema Investissement, 314, rue Saint Martin, F Paris, Frankrike 18 Leather and imitations thereof, goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the products for which they are intended, gloves and belts); handbags, traveling bags and school bags; harness articles; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. 24 Fabrics for textile use; table and household linen (excluding paper table linen); bed and table covers. 25 Clothing, footwear, headgear. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: LC WAIKIKI LC WAIKIKI Société Tema Investissement, 314, rue Saint Martin, F Paris, Frankrike 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculators, data processing and computer apparatus, fire extinguishers. 16 Paper, cardboard, posters, transfers, drawings; engravings, pictures, patterns for designing clothing; stitching patterns; printed matter; bookbinding material; photographs, stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching equipment (excluding apparatus); plastic sacks, bags, pouches and sheets for packaging purposes, playing cards; printer's type, printing blocks. 18 Leather and imitations thereof, purses, chain mesh purses (not of precious metals); key cases (leatherware); umbrella covers; attaché cases; card wallets (wallets), portfolios; wallets; purses not made of precious metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware), school satchels and bags, shoulder bags; knapsacks, small bags and bags (folders, holders for packaging (of leather); sling bags for carrying infants, rucksacks, shopping bags; bags for climbers, schoolbags; bags for campers; beach bags; travel bags; garment bags (for travel purposes); animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. 24 Fabrics for textile use, linen fabric, diapered linen, sheets, bed linen, pillow cases, sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes); pillow cases; washcloths; bath linen (except clothing); handkerchiefs (of textiles); towels (of textiles); travel rugs, fabric labels, traced cloths for embroidery; bed and table covers. 25 Clothing, shoes, headgear. 14

15 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: EULER EULER Euler, 1-3-5, rue Euler, F Paris, Frankrike 35 Business management; commercial administration; industrial or commercial management assistance for commercial or industrial companies; business information; investigation in business matters. 36 Insurance; credit insurance services; debt recovery services; monetary affairs; financial operations; real estate business. 42 Legal services; computer programming. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: CH SAFETEC SAFETEC Bircher AG, 20, Wiesengasse, CH-8222 Beringen, Sveits (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 9 Alarm devices, indicators, electrical control systems, including remote control devices for industrial plants and vehicles; electrical monitoring apparatus and components thereof particularly switches in the form of sensitive electric profiles and sensitive electric mats for safety bumpers; control systems for liftsd, motion limiters, detectors, particularly induction loop detectors, electrical wires, pressure gauges, range finders, remote control deivces (with signals), frequency meters, printed circuits, signal bells, contacts (electric), testing apparatus (electric), couplings (electric), measuring apparatus (electric), switches and commutators, fuse cutouts, electric coupling apparatus, integrated circuits, electric or electronic signal transmitters, sensors, particularly triangulation sensors, probes for scientific and industrial uses, coils (electric), electromagnetic coils, ammeters, electric current switches, current leakage indicators, electrical transformers, monitoring apparatus (electric); personalized equipment affording protection against accidents, induction-activated transmitting apparatus being part of inductive signaling transmission systems; electric resistances; air wave switches, tactile, nontactile, passive and active and optical infrared sensors. 15

16 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: AMEDEI AMEDEI Amedei SrL, 29, Via S. Gervasio, I La Rotta/Pontedera (PI), Italia 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: SHIRTLAB SHIRTLAB Thomas Schugk, Dollägerten, CH-8934 Knonau, Sveits 35 Retailing namely retailing of textiles, clothing, printed fabric clothing, clothing with printed advertisements. 40 Treating, printing, embroidery of textiles, clothing and materials. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: BEBIMIL BEBIMIL Hipp & Co, 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln, Sveits 5 Pharmaceutical products; dietetic products for medical use; food for babies. 29 Albuminous preparations for human consumption obtained from animal and vegetable products; meat, fish, poultry, game, eggs, charcuterie, jams, jellies; milk, dairy products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, white cheese, powdered milk and albumen (milk protein) for alimentary purposes; soups; preserves and semi-preserves of meat, sausages, fish, poultry, game, vegetables, fruit, milk; edible oils and fats; prepared and semi-prepared dishes, based principally on meat, poultry, game, fish, fruit, vegetables, eggs, dairy products, pulses, potatoes, in particular salads; snack food based on potato, fruit and vegetables; sweet dishes and desserts consisting mainly of milk and/or fruit, also containing in some cases sugar, cocoa, chocolate and/or starch; all the above goods including for dietetic use; all these goods also as frozen food. 30 Tea, tea beverages, cocoa in liquid and powdered form, sugar, glucose, rice, tapioca, sago, flour, semolina, chips, linseed, cereal preparations (except fodder), bread, biscuits, cakes, pastries, long-life bakery goods, snack food based on cereals, maize, rice and starch, confectioneries, farinaceous pastes, chocolate, sweet goods, glucose preparations, apiculture products; prepared and semi-prepared dishes, mostly consisting of preparations of cereals, rice and/or farinaceous pastes; sweet dishes and desserts mainly composed of sugar, cocoa in liquid form, chocolate and/or starch, also containing in some cases milk and/or fruit, mueslis and bars, mainly consisting of cereals, fruit, walnuts and/or sugar; cooked and semi-prepared foodstuffs based on bran, including bakery goods; all the above goods also for dietetic purposes; all these products also as frozen food. 31 Fresh fruit and vegetables. 32 Non-alcoholic drinks, in particular fruit and vegetable juices, nectars, fruit juice drinks, fruit syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages; powders and granules for human consumption, in particular for preparing non-alcoholic beverages; all the above goods also for dietetic purposes; all these products also in frozen form. 16

17 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: AQUAFLEX AQUAFLEX BASF Drucksysteme GmbH, Sieglestrasse 25, D Stuttgart, Forbundsrepublikken Tyskland 1 Solvents for printing inks. 2 Printing inks. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: SE ARTIC ARTIC Skaga AB, Box 1025, S Jönköping, Sverige (740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, Norge 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases for spectacles. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: Solo Nordea Bank Finland Abp, Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge 9 Automatic banking machines (excluding personal computers and their parts), automatic bank note dispensers, bank cards incorporating data carriers, encoded and magnetic bank cards, bank cards being machine readable, encoded and magnetic credit cards, encoded and magnetic credit cards for use in relation to electronic transfer of funds and for use in relation to financial transactions, apparatus for receiving cash payments, electronic identification cards for use in paying for services, magnetic and encoded payment cards, payment cards incorporating data carriers. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 38 Telecommunication between financial institutions; telecommunication between financial institutions and customers. 17

18 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: DE /16 french curves, lettering and drawing guides; plotting scales; painting and modelling goods; crayons; adhesives for stationery or for household purposes; artists' materials, especially paint boxes; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); drawing and printer films; plastic packaging material, especially plastic wallets for writing, drawing, painting and modelling goods, as far as included in this class; playing cards; printers type; printing blocks. 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles, as far as included in this class; decorations for Christmas trees J S Staedtler GmbH & Co KG, Moosackerstrasse 3, D Nürnberg, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, Norge 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and copiers; inks, especially printer inks and printer ink pastes; refill products for ink jet printer cartridges and toner cartridges; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder for for painters, decorators, printers and artists; toner cartridges; toner kits, toner bottles, included in this class. 9 Magnetic tapes, video tapes, compact discs, floppy disks; computer software, especially computer paint software; digital plotters; computer printers; ink refill appliances, ink refill sets, toner refill appliances, toner refill sets; electronic pens, especially for screens; ink kits for printers and copiers; empty parts of all abovementioned goods; print heads; ink storage tanks; scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and instruments, especially compasses and compass accessories, included in this class. 16 Paper, cardboard and goods made out of these materials, as far as included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; writing and drawing goods, especially writing instruments, especially pencils, coloured pencils, mechanical pencils, mechanical pencil leads, fibre-tip pens, fibre-tip pen cartridges, fountain pens, fountain pen cartridges, gel rollers, gel roller refills, ballpoint pens, ballpoint pen refills, technical pens, technical pen drafting points, compass adapters for technical pens, drawing inks, lead holders, leads, coloured leads, pens with twist, push-button and sliding mechanisms, multi-functional pens, sharpeners, erasers, erasing knives, penholders, rulers, protractors, triangular rulers, drawing instrument sets, compasses, set squares, 18 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: FLOW 4FLOW 4flow AG, Hallerstrasse 1, D Berlin, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, Norge 9 Computers, computer programs, computer software, computer operating programs, peripheral computer equipment, magnetic data carriers, optical data carriers, storage devices for data processing programs, data processing devices. 35 Rental of advertising areas, advertising, systematisation of data in databases, compilation of data in databases. 36 Financial analysis. 37 Installation, maintenance and repair of computer hardware. 39 Freight brokerage, providing of information on transport matters. 42 Updating of computer programs, consultancy in the field of computer hardware, especially softwarerelated consultancy on logical sequences; design of computer software, rental of computer software, recovery of computer data, maintenance of computer software, computer systems analysis, rental of access time to databases, computer programming, rental of data processing equipment, technical research, project planning.

19 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: RELAVIT RELAVIT Matthias Rath, 4699 Old Ironside Drive, Suite 370, Santa Clara, CA 95054, USA (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, Norge 5 Pharmaceutical preparations; vitamins and minerals for medical purposes; food supplements for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances for non-medical purposes, namely amino acids and trace elements. 16 Printed matter. 32 Mineral and carbonated water and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: JIMMY CHOO JIMMY CHOO J Choo Ltd, 37 Ixworth Place, London SW3 3QH, England, Storbritannia 25 Clothing, footwear, headgear. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2803; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; GUI ZHOU MAO TAI JIU China Kweichow Moutai Distillery Ltd (Zhongguo Guizhou Maotai Jiuchang Youxian Zeren Gongsi, No. 4, Dongshanxiang, Waihuandonglu, Guiyangshi, Guizhou, Kina 33 Spirits (beverages). 19

20 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: SIVANTO SIVANTO Bayer AG, D Leverkusen, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, Norge 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemical preparations for the treatment of seeds (included in this class); fertilizers. 5 Preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides, herbicides, fungicides. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: KIINTEISTÖMAAILMA KIINTEISTÖMAAILMA PSW Kiinteistömaailma OY, Annankatu 25, SF Helsingfors, Finland 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: ZHONG LÜ Zhongguo Zhonglü (Jituan) Gongsi, 2, Beisanhuan Donglu, Beijing, Kina 39 Tourist offices (except for hotel reservation), escorting of travelers, coach rental, car transport, packaging of goods, sightseeing (tourism), delivery of goods, storage of goods, freighting, arranging of tours, transport of travelers, chauffeur services, courier services (messages and merchandise), travel reservation, transport reservation, transportation information, transport. 20

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON Gjennom Enterprise Europe Network får norske bedrifter enkel og gratis tilgang på tjenester over hele landet. Med kompetanse fra Innovasjon Norge, Nofima Mat, IRIS og

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

NORSK-ENGELSK ORDLISIE

NORSK-ENGELSK ORDLISIE 0 ^ NORSK-ENGELSK ORDLISIE NORSK-ENGELSK ORDLISTE RETTINGER I Vedlegg 1 side 133 er det oppstått to feil som bes rettet med penn umiddelbart. Assistent. På engelsk skal det hete assistant Forsker I. Stryk

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer

Safety and Warranty Guide

Safety and Warranty Guide Safety and Warranty Guide Inside - Important safety information - Information resources - Warranty and other notices - Customer Replacement Units (CRUs) Safety and Warranty Guide Note: Before using this

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics ThinkCentre Quick Reference Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and Service - IBM Lotus software

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Makina. Home automation. nr 1 2007. how to build a binary clock s.103. the new OSX s.30. think faster with RAM s.84 alternative use for old CDs s.

Makina. Home automation. nr 1 2007. how to build a binary clock s.103. the new OSX s.30. think faster with RAM s.84 alternative use for old CDs s. 9 771473 968012 01 Makina nr 1 2007 Home automation s.02 the new OSX s.30 how to build a binary clock s.103 think faster with RAM s.84 alternative use for old CDs s.56 1 Today, we re going to find out

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B Instructions Bruksanvisning Leica Camera AG I Oskar-Barnack-Straße 11 I 35606 SOLMS I DEUTSCHLAND Telefon +49 (0) 6442-208-0 I Telefax +49 (0) 6442-208-333 I www.leica-camera.com

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer