nr 09/ NO årgang 94 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 09/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE ö Københavngaten 10 ö ö POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON ö TELEFAKS ö INFOSENTERETS TELEFONTID ö kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...4 Innsigelser...72 Slettelser...74 Overdragelser...75 Endring av fullmaktsforhold...76 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av market: WIBE WIBE Thorsman & Co AB, Box 1010, NYKÖPING, Sverige (740) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, Norge 6 Uedle metaller og deres legeringer, transpotable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, kassaskap, malmer, bygningsbekledning av metall, tak av metall, metallstiger, stolper av metall for elektriske kraftledninger, rørledninger av metall for kabellegging, metallstiger for kabellegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av market: EPARTROZIN EPARTROZIN Vitala s AB, Box 4062, S Malmö, Sverige (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Norge 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; rengjørings-, polerings-, skure- og slipemidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpulver, -krem og -pasta. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater (for medisinske formål); dietetiske substanser for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer, materialer til tannfylling/plombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; preparater til utryddelse av sopp og møll, vekstbekjempningsmidler; vitamin- og multimineralpreparater, hudkremer for medisinsk bruk. 3

4 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer /04 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses or å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; VHV Vlisco BV, Binnen Parallelweg 27, NL-5701 PH Helmond, Nederland 24 Cotton fabrics (printed and dyed). (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: N E S N E S Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH Vevey, Sveits 5 Malted milk, milk flour, dietetic flour, dietetic foods and dietetic restorative foods; pharmaceutical preparations, medicines. 29 Milk, sterilized milk, evaporated milk, powdered milk, condensed milk, acidified milk; cheese, cream, butter, yogurt, eggs; edible oils and fats, canned fruit and vegetables, meat, meat extracts, meat jellies; fish; soup preparations, stock cubes. 30 Malted flour, pasta; condiments, spices, sauces, seasonings for soups, mustard, vinegar; cocoa, chocolate, sweetmeats, confectionery and pastry goods, yeast and baking powders; sugar, syrup, honey, tea and tea extracts, coffee, coffee extracts, artificial coffee, decaffeinated coffee; chicory. 32 Fruit juices, non-alcoholic beverages; syrup. 4

5 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; E Engelhard Arzneimittel GmbH & Co KG, 3, Herzbergstrasse, D Niederdorfelden, Forbundsrepublikken Tyskland 5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants, medicinal powders, dietetic and restorative foods for medical use BERAL Federal-Mogul Friction Products GmbH, Klosterstrasse 12, D Marienheide, Forbundsrepublikken Tyskland 12 Parts for vehicles, namely friction bodies, especially brake bodies, brake linings. 17 Parts for vehicles, namely clutch linings. 5

6 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Airbus A300 B Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH, Kreetslag 10, D Hamburg, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, Norge 12 Air vehicles and parts thereof. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: BLASER SWISSLUBE BLASER SWISSLUBE Blaser Swisslube AG, Winterseistrasse, CH-3415 Hasle- Rüegsau, Sveits 1 Swiss products, namely: coolants for machining by and without chip removal for all types of metal and for plastic materials. 4 Swiss products, namely: lubricants for machining by and without chip removal for all types of metal and for plastic materials; industrial oils and greases, lubricants. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: SORTIMAT SORTIMAT Sortimat Automations-GmbH, Birkenstrasse 1-5, D Winnenden-Birkmannsweiler, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, Norge 7 Sorting machines and loading apparatus for machine tools, for assembly, filling, packaging and measuring machines as well as for counting devices; industrial robots. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ALPINA Global Garden Products Italy SpA In Breve "GGP Italy SpA", Via del Lavoro N. 6, I Castelfranco Veneto, Italia 7 Small motorized machine tools for agriculture: mowing machines, saws, lawn mowers. 6

7 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: Comite Europeen de Normalisation, Association Internationale, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, Belgia 11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Emsold Emsold-Gesellschaft Gert Helmers GmbH & Co KG, D Rastede/Hankhausen, Forbundsrepublikken Tyskland 10 Orthopedic supports and heelpieces, arch supports. 24 Shoe lining fabrics covered with rubber foam. 25 Sanitary soles, heel shields, soles with raised patterns for sandals, stiff padding soles wedged between the leather of the upper and the lining, stiffeners and reinforced tips, shaped pieces lined with rubber foam for padding sock linings; outer sanitary socks with outside and inside fabrics attached by a rubber foam film. 7

8 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: KANZ KANZ Josef Kanz GmbH & Co KG Trikotwarenfabrik, D Neufra, Forbundsrepublikken Tyskland 25 Knitted, knit-type and woven clothing. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: DESCORAPID DESCORAPID Antiseptica Chemisch-Pharmazeutische Produkte GmbH, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 7, D Pulheim, Forbundsrepublikken Tyskland 5 Disinfectants. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: DESCOGEN DESCOGEN Antiseptica Chemisch-Pharmazeutische Produkte GmbH, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 7, D Pulheim, Forbundsrepublikken Tyskland 5 Disinfectants. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: TITACATH TITACATH Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6, D Frankfurt, Forbundsrepublikken Tyskland 10 Surgical and medical apparatus and instruments, namely implantable injection ports. 8

9 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: HANSEN HANSEN Berentzen Brennereien GmbH + Co KG, Ritterstrasse 7, D Haselünne, Forbundsrepublikken Tyskland 33 Spirits, cocktails of spirits, liqueurs. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: SOLVOGEN SOLVOGEN Linde AG, Abraham-Lincoln-Strasse 21, WIESBADEN, Forbundsrepublikken Tyskland 1 Chemical products for the treatment of drinking water, industrial water and sewage, in particular oxidizing and reducing agents, acids and bases, precipitating and flocculating agents, ozone, oxygen, gases containing oxygen, hydrogen, catalysts, ion exchangers, adsorption agents, foamed materials and active carbon as carrier substances for bacteria. 11 Heating, steam generating, cooling, drying, ventilating and air conditioning apparatus and installations; installations for the purification of sewage; installations for treating drinking water, industrial water and sewage; apparatus for the separations and purification of air and gases; reactors for gas/gas and gas/solid reactions; evaporators for liquid gases; columns for the purification of gases; apparatus and nozzles for adding gas to drinking water, industrial water and sewage and to rivers, lakes and fish ponds; surface aerators for water; filters for the above apparatus and installations. 42 Rental of installations for treating drinking water, industrial water and sewage and also of apparatus for adding gas to drinking water, industrial water and sewage and to rivers, lakes and fishponds and rental of surface aerators; studies concerning development of processes and the construction (for third parties) of installations for purifying and treating drinking water, industrial water and sewage and of apparatus for the introduction of gas into drinking water, industrial water and sewage and into rivers, lakes and fishponds; technical consulting concerning special processes related to drinking water, industrial water and sewage; studies and experimentation (for third parties) in the field of purification and treatment of drinking water, industrial water and sewage. 9

10 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: VS Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Wasenstr. 25, D Urbach, Forbundsrepublikken Tyskland 9 Electric and electronic apparatus and instruments (included in this class), particularly ballasts, transformers, starters, starter holders, terminals, adapters, switches and commutators, parts of the aforementioned products. 11 Lighting fixtures and their parts, particularly lamp sockets. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: PIERRADE PIERRADE Agnés Marie Odile Bauduret, Oingt, F Le Boisd'Oingt, Frankrike 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: GIRZA GIRZA Girza SpA, Via I Maggio, 20, I Bussolengo, Italia 25 Shoes. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: PRODISC PRODISC Spine Solutions GmbH, Neuhauser Strasse 47, D Tuttlingen, Forbundsrepublikken Tyskland 10 Prostheses for intervertebral disks and related instrumentation. 42 Services provided in the application of prostheses for intervertebral disks and in the use of related instrumentation. 10

11 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ALU-FIX ALU-FIX Bernhard Petr, Hochrotherdstrasse 6, A-2384 Breitenfurt, Østerrike 6 Aluminum foil for household and packaging purposes; metal sheets not included in other classes. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: G GATTEFOSSÉ Gattefossé Holding SA, 36, chemin de Genas, F Saint-Priest, Frankrike 1 Chemical products used in industry, science, photography, cosmetology, pharmacy as well as in agriculture and horticulture; chemical reagents; chemical products for the pharmaceutical or cosmetics industries. 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics; hair lotions; dentifrices; cosmetic preparations; sanitary products (toiletries). 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; PENAC Penac Trading AG, Pappelstrasse 2a, Postfach 83, CH Kesswil, Sveits 1 Biological additive consisting of quartz powder for manure effluent and liquid manure fermentation; additive product consisting of quartz powder and used for composting, biological product consisting of quartz powder used as a plant fortifying substance. 31 Feed additive consisting of quartz and lime powder. 11

12 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ISEO Iseo Serrature SpA, Via S. Girolamo, 13, I Pisogne, Italia 6 Locks, security padlocks, keys, metal grids, key rings, armoured doors, safes. 9 Electrical locks, electric and electronic automatic systems for doors and gates, radio controllers, video cameras ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TM FOSCO INDUSTRIES Oostenburgh Holding BV, Boveneind NZ 56, NL-3405 AJ Benschop, Nederland 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than firearms; razors. 9 Scientific, nautical, surveying, electric not included in other classes, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations. 12

13 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: VS Vossloh Schwabe Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, Wasenstr. 25, D Urbach, Forbundsrepublikken Tyskland 9 Electronic apparatus and instruments (included in this class), including ballasts, transformers, starters, starter-holders, terminals, adaptors, switches Ethernet switches; parts of the above products ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TERNUA Joserol SA, Avda. de Alava, s/n, Mondragon, Spania 25 Sports clothing; clothing, shoes and headgear. 13

14 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: LCW LCW Société Tema Investissement, 314, rue Saint Martin, F Paris, Frankrike 18 Leather and imitations thereof, goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the products for which they are intended, gloves and belts); handbags, traveling bags and school bags; harness articles; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. 24 Fabrics for textile use; table and household linen (excluding paper table linen); bed and table covers. 25 Clothing, footwear, headgear. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: LC WAIKIKI LC WAIKIKI Société Tema Investissement, 314, rue Saint Martin, F Paris, Frankrike 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculators, data processing and computer apparatus, fire extinguishers. 16 Paper, cardboard, posters, transfers, drawings; engravings, pictures, patterns for designing clothing; stitching patterns; printed matter; bookbinding material; photographs, stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching equipment (excluding apparatus); plastic sacks, bags, pouches and sheets for packaging purposes, playing cards; printer's type, printing blocks. 18 Leather and imitations thereof, purses, chain mesh purses (not of precious metals); key cases (leatherware); umbrella covers; attaché cases; card wallets (wallets), portfolios; wallets; purses not made of precious metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware), school satchels and bags, shoulder bags; knapsacks, small bags and bags (folders, holders for packaging (of leather); sling bags for carrying infants, rucksacks, shopping bags; bags for climbers, schoolbags; bags for campers; beach bags; travel bags; garment bags (for travel purposes); animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. 24 Fabrics for textile use, linen fabric, diapered linen, sheets, bed linen, pillow cases, sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes); pillow cases; washcloths; bath linen (except clothing); handkerchiefs (of textiles); towels (of textiles); travel rugs, fabric labels, traced cloths for embroidery; bed and table covers. 25 Clothing, shoes, headgear. 14

15 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: EULER EULER Euler, 1-3-5, rue Euler, F Paris, Frankrike 35 Business management; commercial administration; industrial or commercial management assistance for commercial or industrial companies; business information; investigation in business matters. 36 Insurance; credit insurance services; debt recovery services; monetary affairs; financial operations; real estate business. 42 Legal services; computer programming. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: CH SAFETEC SAFETEC Bircher AG, 20, Wiesengasse, CH-8222 Beringen, Sveits (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 9 Alarm devices, indicators, electrical control systems, including remote control devices for industrial plants and vehicles; electrical monitoring apparatus and components thereof particularly switches in the form of sensitive electric profiles and sensitive electric mats for safety bumpers; control systems for liftsd, motion limiters, detectors, particularly induction loop detectors, electrical wires, pressure gauges, range finders, remote control deivces (with signals), frequency meters, printed circuits, signal bells, contacts (electric), testing apparatus (electric), couplings (electric), measuring apparatus (electric), switches and commutators, fuse cutouts, electric coupling apparatus, integrated circuits, electric or electronic signal transmitters, sensors, particularly triangulation sensors, probes for scientific and industrial uses, coils (electric), electromagnetic coils, ammeters, electric current switches, current leakage indicators, electrical transformers, monitoring apparatus (electric); personalized equipment affording protection against accidents, induction-activated transmitting apparatus being part of inductive signaling transmission systems; electric resistances; air wave switches, tactile, nontactile, passive and active and optical infrared sensors. 15

16 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: AMEDEI AMEDEI Amedei SrL, 29, Via S. Gervasio, I La Rotta/Pontedera (PI), Italia 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: SHIRTLAB SHIRTLAB Thomas Schugk, Dollägerten, CH-8934 Knonau, Sveits 35 Retailing namely retailing of textiles, clothing, printed fabric clothing, clothing with printed advertisements. 40 Treating, printing, embroidery of textiles, clothing and materials. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: BEBIMIL BEBIMIL Hipp & Co, 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln, Sveits 5 Pharmaceutical products; dietetic products for medical use; food for babies. 29 Albuminous preparations for human consumption obtained from animal and vegetable products; meat, fish, poultry, game, eggs, charcuterie, jams, jellies; milk, dairy products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, white cheese, powdered milk and albumen (milk protein) for alimentary purposes; soups; preserves and semi-preserves of meat, sausages, fish, poultry, game, vegetables, fruit, milk; edible oils and fats; prepared and semi-prepared dishes, based principally on meat, poultry, game, fish, fruit, vegetables, eggs, dairy products, pulses, potatoes, in particular salads; snack food based on potato, fruit and vegetables; sweet dishes and desserts consisting mainly of milk and/or fruit, also containing in some cases sugar, cocoa, chocolate and/or starch; all the above goods including for dietetic use; all these goods also as frozen food. 30 Tea, tea beverages, cocoa in liquid and powdered form, sugar, glucose, rice, tapioca, sago, flour, semolina, chips, linseed, cereal preparations (except fodder), bread, biscuits, cakes, pastries, long-life bakery goods, snack food based on cereals, maize, rice and starch, confectioneries, farinaceous pastes, chocolate, sweet goods, glucose preparations, apiculture products; prepared and semi-prepared dishes, mostly consisting of preparations of cereals, rice and/or farinaceous pastes; sweet dishes and desserts mainly composed of sugar, cocoa in liquid form, chocolate and/or starch, also containing in some cases milk and/or fruit, mueslis and bars, mainly consisting of cereals, fruit, walnuts and/or sugar; cooked and semi-prepared foodstuffs based on bran, including bakery goods; all the above goods also for dietetic purposes; all these products also as frozen food. 31 Fresh fruit and vegetables. 32 Non-alcoholic drinks, in particular fruit and vegetable juices, nectars, fruit juice drinks, fruit syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages; powders and granules for human consumption, in particular for preparing non-alcoholic beverages; all the above goods also for dietetic purposes; all these products also in frozen form. 16

17 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: AQUAFLEX AQUAFLEX BASF Drucksysteme GmbH, Sieglestrasse 25, D Stuttgart, Forbundsrepublikken Tyskland 1 Solvents for printing inks. 2 Printing inks. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: SE ARTIC ARTIC Skaga AB, Box 1025, S Jönköping, Sverige (740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, Norge 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases for spectacles. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: Solo Nordea Bank Finland Abp, Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge 9 Automatic banking machines (excluding personal computers and their parts), automatic bank note dispensers, bank cards incorporating data carriers, encoded and magnetic bank cards, bank cards being machine readable, encoded and magnetic credit cards, encoded and magnetic credit cards for use in relation to electronic transfer of funds and for use in relation to financial transactions, apparatus for receiving cash payments, electronic identification cards for use in paying for services, magnetic and encoded payment cards, payment cards incorporating data carriers. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 38 Telecommunication between financial institutions; telecommunication between financial institutions and customers. 17

18 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: DE /16 french curves, lettering and drawing guides; plotting scales; painting and modelling goods; crayons; adhesives for stationery or for household purposes; artists' materials, especially paint boxes; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); drawing and printer films; plastic packaging material, especially plastic wallets for writing, drawing, painting and modelling goods, as far as included in this class; playing cards; printers type; printing blocks. 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles, as far as included in this class; decorations for Christmas trees J S Staedtler GmbH & Co KG, Moosackerstrasse 3, D Nürnberg, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, Norge 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and copiers; inks, especially printer inks and printer ink pastes; refill products for ink jet printer cartridges and toner cartridges; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder for for painters, decorators, printers and artists; toner cartridges; toner kits, toner bottles, included in this class. 9 Magnetic tapes, video tapes, compact discs, floppy disks; computer software, especially computer paint software; digital plotters; computer printers; ink refill appliances, ink refill sets, toner refill appliances, toner refill sets; electronic pens, especially for screens; ink kits for printers and copiers; empty parts of all abovementioned goods; print heads; ink storage tanks; scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and instruments, especially compasses and compass accessories, included in this class. 16 Paper, cardboard and goods made out of these materials, as far as included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; writing and drawing goods, especially writing instruments, especially pencils, coloured pencils, mechanical pencils, mechanical pencil leads, fibre-tip pens, fibre-tip pen cartridges, fountain pens, fountain pen cartridges, gel rollers, gel roller refills, ballpoint pens, ballpoint pen refills, technical pens, technical pen drafting points, compass adapters for technical pens, drawing inks, lead holders, leads, coloured leads, pens with twist, push-button and sliding mechanisms, multi-functional pens, sharpeners, erasers, erasing knives, penholders, rulers, protractors, triangular rulers, drawing instrument sets, compasses, set squares, 18 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: FLOW 4FLOW 4flow AG, Hallerstrasse 1, D Berlin, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, Norge 9 Computers, computer programs, computer software, computer operating programs, peripheral computer equipment, magnetic data carriers, optical data carriers, storage devices for data processing programs, data processing devices. 35 Rental of advertising areas, advertising, systematisation of data in databases, compilation of data in databases. 36 Financial analysis. 37 Installation, maintenance and repair of computer hardware. 39 Freight brokerage, providing of information on transport matters. 42 Updating of computer programs, consultancy in the field of computer hardware, especially softwarerelated consultancy on logical sequences; design of computer software, rental of computer software, recovery of computer data, maintenance of computer software, computer systems analysis, rental of access time to databases, computer programming, rental of data processing equipment, technical research, project planning.

19 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: RELAVIT RELAVIT Matthias Rath, 4699 Old Ironside Drive, Suite 370, Santa Clara, CA 95054, USA (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, Norge 5 Pharmaceutical preparations; vitamins and minerals for medical purposes; food supplements for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances for non-medical purposes, namely amino acids and trace elements. 16 Printed matter. 32 Mineral and carbonated water and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (891) Etterfølgende (210) Nasj. ref.nr: JIMMY CHOO JIMMY CHOO J Choo Ltd, 37 Ixworth Place, London SW3 3QH, England, Storbritannia 25 Clothing, footwear, headgear. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2803; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; GUI ZHOU MAO TAI JIU China Kweichow Moutai Distillery Ltd (Zhongguo Guizhou Maotai Jiuchang Youxian Zeren Gongsi, No. 4, Dongshanxiang, Waihuandonglu, Guiyangshi, Guizhou, Kina 33 Spirits (beverages). 19

20 (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: SIVANTO SIVANTO Bayer AG, D Leverkusen, Forbundsrepublikken Tyskland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, Norge 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemical preparations for the treatment of seeds (included in this class); fertilizers. 5 Preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides, herbicides, fungicides. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: KIINTEISTÖMAAILMA KIINTEISTÖMAAILMA PSW Kiinteistömaailma OY, Annankatu 25, SF Helsingfors, Finland 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. (111) Int.Reg.nr.: (151) Int.Reg.Dato.: (210) Nasj. ref.nr: ZHONG LÜ Zhongguo Zhonglü (Jituan) Gongsi, 2, Beisanhuan Donglu, Beijing, Kina 39 Tourist offices (except for hotel reservation), escorting of travelers, coach rental, car transport, packaging of goods, sightseeing (tourism), delivery of goods, storage of goods, freighting, arranging of tours, transport of travelers, chauffeur services, courier services (messages and merchandise), travel reservation, transport reservation, transportation information, transport. 20

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 01/11-2011.01.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Miscellaneous food products and dried goods

Miscellaneous food products and dried goods Miscellaneous food products and dried goods Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202355.aspx Ekstern anbuds ID 235712-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 30/11-2011.07.25 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.15-12/04 nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200212126 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7968 Varemerkesøknad nr. 200212126 Søker: Harman International Industries Inc., 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS,

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

SensoNor asa Presentasjon. Oslo, 21. juni 2001

SensoNor asa Presentasjon. Oslo, 21. juni 2001 SensoNor asa Presentasjon Oslo, 21. juni 2001 SensoNor Utvikler en bred produkt portefølje med flere typer sensorer- bredere marked. Baser sin teknologi på Bulk-MEMS-teknologi ~gir kvalitet og kapabilitet/volum.

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

nr 06/05-2005.02.07 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 06/05-2005.02.07 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.02.07-06/05 nr 06/05-2005.02.07 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8189 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00121 Int. reg. nr. 0837694 Nasj. ref. nr. 200412969 Int. reg. dato: 2004.03.31 Prioritet 2003.10.02 (DE 303 51 154.0/36)

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 30/05-2005.07.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 30/05-2005.07.25 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

nr 14/05-2005.04.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 14/05-2005.04.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 14/05-2005.04.04 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

Håndtering av informasjon fra RPAS

Håndtering av informasjon fra RPAS Håndtering av informasjon fra RPAS Ragnvald Otterlei ragnvald@simicon.no RPAS seminar 24. April 2014 April 2014 www.simicon.no 1 Mission and market Develop and provide RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Detaljer