UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL SAKSLISTE"

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET Det 15. møtet i Universitets- og høgskolerådets representantskap avholdes mandag 21. og tirsdag 22. mai 2007, med Høgskolen i Buskerud som vertskap. Representantskapsmøtet avholdes etter følgende plan: Mandag 21. mai Registrering og lunsj Høgskolen i Buskerud Velkommen Papirbredden, Drammen Temaorientert sesjon Kaffepause Temaorientert sesjon Avreise til Kongsberg Omvisning i sølvgruvene/kongsberg kirke Festmiddag på Smeltehytta Retur til First Hotell Ambassadeur i Drammen Tirsdag 22. mai Temaorientert sesjon Høgskolen i Buskerud Kaffepause Papirbredden, Drammen Parallellsesjoner Lunsj Representantskapsmøte Avslutning FORSLAG TIL SAKSLISTE UHR R 1/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. UHR R 2/07 Referat fra det 14. møtet i Universitets- og høgskolerådets representantskap Referat fra møtet 21. og 22. november 2006 ved Norges Idrettshøgskole er tilgjengelig på UHRs hjemmeside Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner referatet. UHR R 3/07 Virksomhet siden forrige møte Orientering om styrets arbeid Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs hjemmeside: 1

2 Rapportering fra virksomheten Forslag til vedtak: Representantskapet tar orienteringen til etterretning. UHR R 4/07 Årsmelding og regnskap for 2006 Saksdokumenter: Årsmelding med regnskap Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar regnskap og årsmelding. UHR R 5/07 Budsjett og kontingent for 2007 Saksdokumenter: Budsjettregneark med kommentarer Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar økning i medlemskontingent med 10 %. Representantskapet vedtar samlet budsjett for UHR R 6/07 Valg av medlemmer til UHRs styre for perioden ? Valgkomiteen har bestått av Sonni Olsen (leder), Hanne Harlem, Sigmund Loland og Katrine Elida Aaland Saksdokumenter: Innstilling fra valgkomiteen presenteres i møtet Forslag til vedtak: I henhold til valgresultatet. UHR R 7/07 Eventuelt Gunnar Stave (sign.) leder Ola Stave generalsekretær 2

3 UHR R 4/07 Årsmelding og regnskap 2006 Virksomhetsrapport for 2006 er behandlet av styret og er utlagt på våre hjemmesider. Årsmelding for 2006 følger prinsippet som ble vedtatt for årsmelding for 2004, men er ytterligere utviklet etter innspill fra revisor. Årsmeldingen er hoveddokumentet for rapportering til KD for tilskuddet til UHR. Årsmeldingen skal i henhold til tildelingsbrevet sendes til KD innen fristen Dette er gjort med forbehold om representantskapets godkjenning. Saksbehandler: Ola Stave Saksdokumenter: 1. Årsmelding 2006 med regnskap 2. Revisjonsrapport Vurdering Høgskolen i Oslo fører regnskapet for UHR har vært en stor utfordring pga omlegging til helt separat regnskapsføring for UHR. Mange nye rutiner er på plass. Representantskapet oppnevnte i møte 1. juni 2006 Jan Blom som revisor for UHR. Revisjonsrapport er vedlagt. Årsregnskapet er satt opp i samråd med revisor. Resultatregnskap er denne gangen ikke satt opp mot budsjett 2006 og regnskap 2005 pga av endringene i regnskapsføringen og oppsett av driftsregnskapet. Det er stort sett samsvar mellom budsjett og regnskap, og styret har fått en del mer detaljerte regnskapsoppstillinger som viser dette. Det er noen endringer da det er noe økte inntekter og noe større utgiftsrefusjoner enn budsjettert, og kostnadene er samlet sett noe mindre enn budsjettert. Det var budsjettert med et overskudd på kr Samlede utgifter på driftsenheten er kr I det formelle regnskapet blir imidlertid administrasjonsandel av prosjekter ført mot andel av driftsutgiftene, og det som framkommer som driftsutgifter er derfor kr Samlede inntekter ble kr I tidligere oppsett (budsjett 2006) var også overhead fra prosjekter tatt med som inntekt. Bruttoinntekt, som også inneholder administrasjonsandelen på kr , blir derfor totalt kr Driftsresultatet blir uansett oppsettsform kr Balansen viser derfor en egenkapital på kr Kommentarene til det formelle regnskapet framkommer av notene. Det har også i 2006 vært god budsjettdisiplin på enhetene, og det har vært ført en forsiktig forbrukspolitikk. Dette er en av årsakene til det positive resultatet. Administrasjonsandel fra eksterne prosjekter er den andre viktigste årsaken til det positive resultatet. For prosjektene på budsjettenhet 143 avgis det separate regnskap til departementet. Det som overføres fra 2006, er avsatte prosjektmidler som enten er låst til en direkte forpliktelse (eks. Lærebokutvalget og kompetanseheving sykepleie) eller midler som UHR ikke kan disponere 3

4 uten etter videre avklaring med KD (eks KiF og formidlingsprosjektet). Derfor blir disse midlene rapportert særskilt i balanseoppstillingen. 4

5 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai Universitets- og høgskolerådets representantskap 21. mai

6 Årsmelding 2006 Universitets- og høgskolerådet (UHR) legger med dette fram årsmelding for Årsmeldingen er den formelle rapporten for styrets arbeid i forhold til Representantskapet. Den trekker fram de viktigste forholdene vedrørende utvikling av UHR som system, som virkemiddel i nasjonal koordinering og som interessehevdingsorgan overfor Regjering og Storting. Årsmeldingen inneholder derfor en referanse til UHRs strategi om oppfyllelse av mål med virksomheten, samt formell økonomirapport. Regnskapsrapport er sendt til KD. UHR har også utarbeidet en virksomhetsrapport i tillegg til årsmeldingen som inneholder en mer detaljert gjennomgang av noen av de viktigste sakene som har preget UHR i 2006, samt en oversikt over råd og utvalg med stikkord for de viktigste sakene i den enkelte enhet. Virksomhetsrapporten er tilgjengelig på våre nettsider. (http://www.uhr.no/omuhr/arsmeldinger/virksomhetsrapport2006.doc). Styret har fulgt opp utviklingen fra foregående år og fra drøftinger i representantskapet. Virksomheten er samordnet i UHR ved møter mellom styret og ledelsen av alle fakultetsmøter, nasjonale råd og utvalg. Politihøgskolen ble tatt opp som nytt medlem i UHR ved representantskapsmøtet i juni 2006, og UHR har nå 41 medlemmer. Fra har UHR atskilt regnskapsføring i forhold til Høgskolen i Oslo, men HIO er fortsatt regnskapsfører for UHR. Balanse er utskilt, og UHR har egne bankkonti for egenkapital, og avsetninger til skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger. UHR har eget organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund fra Regnskapet er revidert at Revisorblom v/ Jan Blom. UHRs sekretariat har 15 ansatte hvorav 73% er kvinner. UHR ønsker en balanse mellom kjønnene. Det er et sykefravær på 2,95%. Styret mener at det er et godt arbeidsmiljø. Årsregnskapet bygger på forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den finansielle situasjonen. Driftsresultatet på kr og en balanse på 7,77 mill kr framkommer av regnskapsoppstilling, balanse og noter. Studentrepresentantene skifter hvert år. Første halvår 2006 var Jørn Henriksen som leder av NSU og Øyvind Bakke som leder for StL i UHRs styre. For høsten 2006 er det Jens Maseng og Katrine Elida Aaland som har hatt disse posisjonene. Styret mener at UHR har fått godt gjennomslag for våre standpunkter i 2006, og at vi derved har bidratt til forbedringer i rammebetingelser og systemer for sektoren. Jarle Aarbakke Ivar Langen Jan I Haaland Hanne Harlem Torunn Klemp Sonni Olsen Rune Jørgensen Jens Maseng Katrine Elida Aaland Gunnar Stave Styreleder Ola Stave Generalsekretær 6

7 UHR i 2006 I strategiplanen for ble det lagt vekt på en rekke prioriterte arbeidsområder knyttet til forskning, utdanning og internasjonalisering. Hele strategiplanen kan leses her: Forskning er sterkt prioritert i denne periode, og her skal UHR bla jobbe for å synliggjøre behovet for økt vekst i forskningsmidlene og viktigheten av at Norge som kunnskapsnasjon skal komme opp på samme nivå som de andre nordiske landene. UHRs forskningsutvalg har fulgt opp forskningsdelen med en mer utfyllende plan for å prioritere forskning. UHR vil bidra til ytterligere styrking av kvaliteten i høyere utdanning (jf. Bologna-prosessen) og styrke forskningsforankringen for undervisningen. Vi vil også arbeide for å sikre gode økonomiske rammebetingelser for en fullstendig gjennomføring av kvalitetsreformen. UHR er et felles talerør for institusjonene i utforming av den nasjonale politikken for internasjonalisering overfor myndighetene, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan som Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og European University Association (EUA), samt koordinerer arbeidet med internasjonalisering overfor SIU, NOKUT, NORAD og UD. UHRs strategi har blitt fulgt opp gjennom ulike utoverrettede tiltak for å skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høgre utdanning og forsking. Internt har det har vært en viktig oppgave å utforme og klargjøre hva som er felles interesser for sektoren. Koordinering av felles oppgaver av betydning for institusjonene, samt utvikling av felles oppfatninger i viktige spørsmål har også vært viktige utfordringer. De viktigste sakene på disse områdene i 2006 har vært: Arbeidet i forholdet til Statsbudsjettet for forbedring av finansiering og øvrige rammebetingelser. Oppfølging av evalueringen av kvalitetsreformen NOKUTs evaluering av almenlærerutdanning og oppfølging etter reakkrediteringen av sykepleierutdanning Utvikling av system for en ny formidlingskomponent Sammen om kunnskap II Arbeidsgruppen for utvikling av indikatorer for kunst har avgitt sin rapport Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid 50 karakterpaneler for nasjonal harmonisering av karakterbruk har gitt underlaget for første analyserapport. En utredning for felles språkpolitikk for uh-sektoren er utført, og veiledning til institusjonene er vedtatt Første periode for prosjektet Kvinner i forskning er avsluttet Prosjekt i samarbeid mellom UHR og Kunnskapsdepartementet om målstyring og kvalitetssikring av aktivitetsdata er startet opp Samarbeid med Norges forskningsråd vedr. etablering av systemer og retningslinjer for bl.a. forskerskoler og nærings-phd Samarbeid mellom helse- og sosialfaglige organer innen UHR gir positive resultater UHRs lederutviklingsprogram videreføres både for dekaner og direktører Deltakelse i internasjonalt samarbeid bl.a. ved at UHR har lederskapet i NUS Det nordiske universitetssamarbeidet - i 2006 og 2007, og styreleder og generalsekretær møter og deltar aktivt i EUA (European University Association) Nytt websystem er utviklet og implementert 7

8 Styret mener at disse punktene er fulgt opp på en god måte i styrearbeidet og vil følge opp de punktene som bør videreføres i kommende perioder. Det er avviklet flere seminarer og fellesmøter for sektoren, noe som gir gode møteplasser for erfaringsutveksling for aktuelle fag og felles problemstillinger. Det er utført et stort arbeid i de fagstrategiske enhetene og i utvalgene, og dermed vist en aktiv og offensiv linje for utviklingen i sektoren. Ytterligere beskrivelser finnes i virksomhetsrapporten for Resultatregnskap er denne gangen ikke satt opp mot budsjett 2006 og regnskap 2005 pga endringene i regnskapsføringen og oppsett av driftsregnskapet. OS /

9 Universitets- og høgskolerådet RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note UHR - samlet Driftsenheten Prosjektenheten Basistilskudd KD Medlemsavgifter Øremerkede midler - prosjekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 6 (8 235) (7 162) (1 073) Investeringer og påkostninger (282) (282) 0 Andre driftskostnader 1 (16 666) (5 913) (10 753) Interne kostnader (2 225) Sum driftskostnad (25 183) (11 132) (14 051) Driftsresultat før avregning prosjekter Netto avsetninger øremerkede prosjekter Driftsresultat Overføringer Avsatt Egenkapital Fra avsetninger drift (prinsippendring) Sum overføringer

10 Universitets- og høgskolerådet BALANSE (Beløp i NOK 1000) EIENDELER Note 2006 Åpningsbalanse 2006 Kundefordringer Andre fordringer Mellomværende HiO Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD OPPTJENT EGENKAPITAL Egenkapital Sum opptjent egenkapital AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Avsatt andel driftsmidler Avsatt andel øremerkede midler prosjekter Sum avsetninger for forpliktelser GJELD Leverandørgjeld Skyldige skattetrekk Skyldige offentlige avgifter 13 0 Avsatte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Note 1 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består av: UHR - samlet Driftsenheten Prosjektenheten Husleie og andre kostnader til drift av lokaler Mindre utstyrsanskaffelser Konsulenter og andre kjøp av fremmedytelser *) Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Andre kontorkostnader Øvrige driftskostnader Finansinntekter-/kostnader Sum andre driftskostnader *) Gjelder i hovedsak: Lærebokutvalget for høyere utdanning 4,2 mill kroner Kunnskapsløft for lærere 2,0 mill kroner Kvinner i forskning 3,0 mill kroner Note 2 Netto avsetninger forpliktelser prosjekter Endring Det er foretatt følgende avsetninger til de angitte prosjekter: Dekanskole NUS-Nordisk Universitetssamarbeid

12 Kopinor-forhandlingene Lærebokutvalget for høyere utd (435) System for rapp. av vitensk. publisering Kvinner i forskning Formidlingsutvalget Formidling-kunst Kunnskapsløft for lærere (2 000) Utvalg mal for rapportering av studiepoeng Rammeplan sykepleierutdanning Opprykksordning fra førstelektor til dosent Sum avsatt til forpliktelser prosjekter Note 3 Netto avsetninger forpliktelser drift/egenkapital Her har det i 2006 skjedd en prinsippendring. Tidligere ble resterende midler avsatt til forpliktelser drift. Fra 2006 er resterende midler ført til Egenkapital. Det er foretatt følgende avsetninger til drift: Endring Avsatte driftsmidler (6 529) Sum avsatt til forpliktelser drift (6 529) UB 2006 Benyttet Tilført IB 2006 Egenkapital tilført Egenkapital tilført fra avsetninger (prinsippendring) Egenkapital tilført fra driften Sum Egenkapital

13 Note 5 Annen kortsiktig gjeld Periodisering 2006 Sum periodisering 240 Mellomværende SPK 721 Øvrige kortsiktig gjeld 0 Sum annen kortsiktig gjeld 961 Note 6 Godtgjørelser Generalsekretær har i 2006 mottatt kr ,- i lønn. 13

14 14 Universitets- og høgskolerådet

15 UHR R 5/07 Budsjett og kontingent for 2007 Saksbehandler: Ola Stave Saksdokumenter: 1. Budsjettregneark Saksopplysninger Inntektsbudsjettet Tildelingsbrevet fra KD angir basistilskudd på kr Budsjetterte tilleggsmidler fra prosjekter etc. er hittil bare avklart kr , som skyldes utsatt/uavklart videreføring av formidlingsprosjektet og kunstindikatorprosjektet. (Samlet overhead fra prosjekter var i 2006 på kr ) Det kan selvsagt komme nye aktiviteter, men dette er ganske usikkert for 2007, delvis pga at det nå blir høring vedr. kunstindikatorer, og pga at videreføring av formidlingsprosjektet tidligst kommer i forbindelse med Stortingsmeldingen vedr kvalitetsreformen og Statsbudsjettet. Tallene viser en mindreinntekt fra overhead fra prosjektene på kr i tillegg til refusjonsandelen av kostnader som var spesielt stor i I overheadposten fra prosjektene er det lagt inn en økning for administrative tjenester til prosjektene i og med at påslaget på prosjektene Kvinner i forskning og Lærebokutvalget ikke har vært justert siden starten i Det er ikke lagt inn økning vedr publiseringsutvalget i og med at dette påslaget ble avtalt i Det er lagt inn en økning i medlemskontingenten på 10%. Denne har ikke vært justert etter 2003, i og med at vi har kunnet ta ut overhead fra prosjektene til dekning av kostnader i sekretariatet. Utgiftsbudsjettet I hovedsak er dette en videreføring av budsjettet for 2006 med 3 hovedendringer: Det er lagt inn en post på kr for tilskudd til 50-årsjubileum og trykking av UHRs historie. Det er lagt inn et tillegg på kr for overgang til nytt elektronisk saksarkiv system. Det er lagt inn et tillegg på lønnsbudsjettet på kr for utvidet tid til IT drift i Vurdering Det er budsjettert med et lite underskudd. Dette bør være forsvarlig ut fra det ekstraordinære med 50-årsjubileum og investering i nytt saksarkivsystem, og ut fra overskudd i de 3 siste årene. Sluttavregning av enkelte prosjekter kan også gi et bidrag til et positivt resultat. 15

16 RESULTAT Budsjett 2007 (Beløp i NOK 1000) Note UHR - samlet Driftsenheten Prosjektenheten Prosjekt Drift Samlet Basistilskudd KD Medlemsavgifter Øremerkede midler - prosjekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 6 (8 235) (7 162) (1 073) Investeringer og påkostninger (282) (282) Andre driftskostnader 1 (16 666) (5 913) (10 753) Interne kostnader (2 225) Sum driftskostnad (25 183) (11 132) (14 051) Driftsresultat før avregning prosjekter Netto avsetninger øremerkede prosjekter Driftsresultat

17 Utgifter Driftsenhetene Regnsk. -05 Bud -06 Regnsk. -06 Bud Styret Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Administrasjonutvalget Andre reiseutgifter Nasjonalt råd teknologiske fag Nasjonalt råd helse- og sosialfag Nasjonalt råd lærerutdanning Nasjonalt råd økonomisk-administrative fag Andre fellesutgifter Internasjonalisering NSU/StL Bibliotekutvalget Museumsutvalget Fakultetsmøtene Sum driftsenheter Tillegg til driftsmidler Lærebokutvalget Kvinner i forskning Forskningsdokumentasjon Formidlingsprosjektet Utleie av arbeidskraft i 2004/ Andre inntekter/ refusjon av kostnader Utredning kunstindikatorer Sum tilleggsdriftsmidle

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

T!!! DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 20110568621.12.2011. Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 - Tildelingsbrev for Kunsthøgskolen

T!!! DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 20110568621.12.2011. Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 - Tildelingsbrev for Kunsthøgskolen T!!! DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunsthøgskolen i Oslo v/styret Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 20110568621.12.2011 Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet 1 Utdannings- og forskningsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Utdannings- og forskningsdepartementets

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 (2011 2012) 2011 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 (2011 2012) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer