UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL SAKSLISTE"

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET Det 15. møtet i Universitets- og høgskolerådets representantskap avholdes mandag 21. og tirsdag 22. mai 2007, med Høgskolen i Buskerud som vertskap. Representantskapsmøtet avholdes etter følgende plan: Mandag 21. mai Registrering og lunsj Høgskolen i Buskerud Velkommen Papirbredden, Drammen Temaorientert sesjon Kaffepause Temaorientert sesjon Avreise til Kongsberg Omvisning i sølvgruvene/kongsberg kirke Festmiddag på Smeltehytta Retur til First Hotell Ambassadeur i Drammen Tirsdag 22. mai Temaorientert sesjon Høgskolen i Buskerud Kaffepause Papirbredden, Drammen Parallellsesjoner Lunsj Representantskapsmøte Avslutning FORSLAG TIL SAKSLISTE UHR R 1/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. UHR R 2/07 Referat fra det 14. møtet i Universitets- og høgskolerådets representantskap Referat fra møtet 21. og 22. november 2006 ved Norges Idrettshøgskole er tilgjengelig på UHRs hjemmeside Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner referatet. UHR R 3/07 Virksomhet siden forrige møte Orientering om styrets arbeid Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs hjemmeside: 1

2 Rapportering fra virksomheten Forslag til vedtak: Representantskapet tar orienteringen til etterretning. UHR R 4/07 Årsmelding og regnskap for 2006 Saksdokumenter: Årsmelding med regnskap Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar regnskap og årsmelding. UHR R 5/07 Budsjett og kontingent for 2007 Saksdokumenter: Budsjettregneark med kommentarer Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar økning i medlemskontingent med 10 %. Representantskapet vedtar samlet budsjett for UHR R 6/07 Valg av medlemmer til UHRs styre for perioden ? Valgkomiteen har bestått av Sonni Olsen (leder), Hanne Harlem, Sigmund Loland og Katrine Elida Aaland Saksdokumenter: Innstilling fra valgkomiteen presenteres i møtet Forslag til vedtak: I henhold til valgresultatet. UHR R 7/07 Eventuelt Gunnar Stave (sign.) leder Ola Stave generalsekretær 2

3 UHR R 4/07 Årsmelding og regnskap 2006 Virksomhetsrapport for 2006 er behandlet av styret og er utlagt på våre hjemmesider. Årsmelding for 2006 følger prinsippet som ble vedtatt for årsmelding for 2004, men er ytterligere utviklet etter innspill fra revisor. Årsmeldingen er hoveddokumentet for rapportering til KD for tilskuddet til UHR. Årsmeldingen skal i henhold til tildelingsbrevet sendes til KD innen fristen Dette er gjort med forbehold om representantskapets godkjenning. Saksbehandler: Ola Stave Saksdokumenter: 1. Årsmelding 2006 med regnskap 2. Revisjonsrapport Vurdering Høgskolen i Oslo fører regnskapet for UHR har vært en stor utfordring pga omlegging til helt separat regnskapsføring for UHR. Mange nye rutiner er på plass. Representantskapet oppnevnte i møte 1. juni 2006 Jan Blom som revisor for UHR. Revisjonsrapport er vedlagt. Årsregnskapet er satt opp i samråd med revisor. Resultatregnskap er denne gangen ikke satt opp mot budsjett 2006 og regnskap 2005 pga av endringene i regnskapsføringen og oppsett av driftsregnskapet. Det er stort sett samsvar mellom budsjett og regnskap, og styret har fått en del mer detaljerte regnskapsoppstillinger som viser dette. Det er noen endringer da det er noe økte inntekter og noe større utgiftsrefusjoner enn budsjettert, og kostnadene er samlet sett noe mindre enn budsjettert. Det var budsjettert med et overskudd på kr Samlede utgifter på driftsenheten er kr I det formelle regnskapet blir imidlertid administrasjonsandel av prosjekter ført mot andel av driftsutgiftene, og det som framkommer som driftsutgifter er derfor kr Samlede inntekter ble kr I tidligere oppsett (budsjett 2006) var også overhead fra prosjekter tatt med som inntekt. Bruttoinntekt, som også inneholder administrasjonsandelen på kr , blir derfor totalt kr Driftsresultatet blir uansett oppsettsform kr Balansen viser derfor en egenkapital på kr Kommentarene til det formelle regnskapet framkommer av notene. Det har også i 2006 vært god budsjettdisiplin på enhetene, og det har vært ført en forsiktig forbrukspolitikk. Dette er en av årsakene til det positive resultatet. Administrasjonsandel fra eksterne prosjekter er den andre viktigste årsaken til det positive resultatet. For prosjektene på budsjettenhet 143 avgis det separate regnskap til departementet. Det som overføres fra 2006, er avsatte prosjektmidler som enten er låst til en direkte forpliktelse (eks. Lærebokutvalget og kompetanseheving sykepleie) eller midler som UHR ikke kan disponere 3

4 uten etter videre avklaring med KD (eks KiF og formidlingsprosjektet). Derfor blir disse midlene rapportert særskilt i balanseoppstillingen. 4

5 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai Universitets- og høgskolerådets representantskap 21. mai

6 Årsmelding 2006 Universitets- og høgskolerådet (UHR) legger med dette fram årsmelding for Årsmeldingen er den formelle rapporten for styrets arbeid i forhold til Representantskapet. Den trekker fram de viktigste forholdene vedrørende utvikling av UHR som system, som virkemiddel i nasjonal koordinering og som interessehevdingsorgan overfor Regjering og Storting. Årsmeldingen inneholder derfor en referanse til UHRs strategi om oppfyllelse av mål med virksomheten, samt formell økonomirapport. Regnskapsrapport er sendt til KD. UHR har også utarbeidet en virksomhetsrapport i tillegg til årsmeldingen som inneholder en mer detaljert gjennomgang av noen av de viktigste sakene som har preget UHR i 2006, samt en oversikt over råd og utvalg med stikkord for de viktigste sakene i den enkelte enhet. Virksomhetsrapporten er tilgjengelig på våre nettsider. (http://www.uhr.no/omuhr/arsmeldinger/virksomhetsrapport2006.doc). Styret har fulgt opp utviklingen fra foregående år og fra drøftinger i representantskapet. Virksomheten er samordnet i UHR ved møter mellom styret og ledelsen av alle fakultetsmøter, nasjonale råd og utvalg. Politihøgskolen ble tatt opp som nytt medlem i UHR ved representantskapsmøtet i juni 2006, og UHR har nå 41 medlemmer. Fra har UHR atskilt regnskapsføring i forhold til Høgskolen i Oslo, men HIO er fortsatt regnskapsfører for UHR. Balanse er utskilt, og UHR har egne bankkonti for egenkapital, og avsetninger til skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger. UHR har eget organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund fra Regnskapet er revidert at Revisorblom v/ Jan Blom. UHRs sekretariat har 15 ansatte hvorav 73% er kvinner. UHR ønsker en balanse mellom kjønnene. Det er et sykefravær på 2,95%. Styret mener at det er et godt arbeidsmiljø. Årsregnskapet bygger på forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den finansielle situasjonen. Driftsresultatet på kr og en balanse på 7,77 mill kr framkommer av regnskapsoppstilling, balanse og noter. Studentrepresentantene skifter hvert år. Første halvår 2006 var Jørn Henriksen som leder av NSU og Øyvind Bakke som leder for StL i UHRs styre. For høsten 2006 er det Jens Maseng og Katrine Elida Aaland som har hatt disse posisjonene. Styret mener at UHR har fått godt gjennomslag for våre standpunkter i 2006, og at vi derved har bidratt til forbedringer i rammebetingelser og systemer for sektoren. Jarle Aarbakke Ivar Langen Jan I Haaland Hanne Harlem Torunn Klemp Sonni Olsen Rune Jørgensen Jens Maseng Katrine Elida Aaland Gunnar Stave Styreleder Ola Stave Generalsekretær 6

7 UHR i 2006 I strategiplanen for ble det lagt vekt på en rekke prioriterte arbeidsområder knyttet til forskning, utdanning og internasjonalisering. Hele strategiplanen kan leses her: Forskning er sterkt prioritert i denne periode, og her skal UHR bla jobbe for å synliggjøre behovet for økt vekst i forskningsmidlene og viktigheten av at Norge som kunnskapsnasjon skal komme opp på samme nivå som de andre nordiske landene. UHRs forskningsutvalg har fulgt opp forskningsdelen med en mer utfyllende plan for å prioritere forskning. UHR vil bidra til ytterligere styrking av kvaliteten i høyere utdanning (jf. Bologna-prosessen) og styrke forskningsforankringen for undervisningen. Vi vil også arbeide for å sikre gode økonomiske rammebetingelser for en fullstendig gjennomføring av kvalitetsreformen. UHR er et felles talerør for institusjonene i utforming av den nasjonale politikken for internasjonalisering overfor myndighetene, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan som Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og European University Association (EUA), samt koordinerer arbeidet med internasjonalisering overfor SIU, NOKUT, NORAD og UD. UHRs strategi har blitt fulgt opp gjennom ulike utoverrettede tiltak for å skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høgre utdanning og forsking. Internt har det har vært en viktig oppgave å utforme og klargjøre hva som er felles interesser for sektoren. Koordinering av felles oppgaver av betydning for institusjonene, samt utvikling av felles oppfatninger i viktige spørsmål har også vært viktige utfordringer. De viktigste sakene på disse områdene i 2006 har vært: Arbeidet i forholdet til Statsbudsjettet for forbedring av finansiering og øvrige rammebetingelser. Oppfølging av evalueringen av kvalitetsreformen NOKUTs evaluering av almenlærerutdanning og oppfølging etter reakkrediteringen av sykepleierutdanning Utvikling av system for en ny formidlingskomponent Sammen om kunnskap II Arbeidsgruppen for utvikling av indikatorer for kunst har avgitt sin rapport Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid 50 karakterpaneler for nasjonal harmonisering av karakterbruk har gitt underlaget for første analyserapport. En utredning for felles språkpolitikk for uh-sektoren er utført, og veiledning til institusjonene er vedtatt Første periode for prosjektet Kvinner i forskning er avsluttet Prosjekt i samarbeid mellom UHR og Kunnskapsdepartementet om målstyring og kvalitetssikring av aktivitetsdata er startet opp Samarbeid med Norges forskningsråd vedr. etablering av systemer og retningslinjer for bl.a. forskerskoler og nærings-phd Samarbeid mellom helse- og sosialfaglige organer innen UHR gir positive resultater UHRs lederutviklingsprogram videreføres både for dekaner og direktører Deltakelse i internasjonalt samarbeid bl.a. ved at UHR har lederskapet i NUS Det nordiske universitetssamarbeidet - i 2006 og 2007, og styreleder og generalsekretær møter og deltar aktivt i EUA (European University Association) Nytt websystem er utviklet og implementert 7

8 Styret mener at disse punktene er fulgt opp på en god måte i styrearbeidet og vil følge opp de punktene som bør videreføres i kommende perioder. Det er avviklet flere seminarer og fellesmøter for sektoren, noe som gir gode møteplasser for erfaringsutveksling for aktuelle fag og felles problemstillinger. Det er utført et stort arbeid i de fagstrategiske enhetene og i utvalgene, og dermed vist en aktiv og offensiv linje for utviklingen i sektoren. Ytterligere beskrivelser finnes i virksomhetsrapporten for Resultatregnskap er denne gangen ikke satt opp mot budsjett 2006 og regnskap 2005 pga endringene i regnskapsføringen og oppsett av driftsregnskapet. OS /

9 Universitets- og høgskolerådet RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note UHR - samlet Driftsenheten Prosjektenheten Basistilskudd KD Medlemsavgifter Øremerkede midler - prosjekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 6 (8 235) (7 162) (1 073) Investeringer og påkostninger (282) (282) 0 Andre driftskostnader 1 (16 666) (5 913) (10 753) Interne kostnader (2 225) Sum driftskostnad (25 183) (11 132) (14 051) Driftsresultat før avregning prosjekter Netto avsetninger øremerkede prosjekter Driftsresultat Overføringer Avsatt Egenkapital Fra avsetninger drift (prinsippendring) Sum overføringer

10 Universitets- og høgskolerådet BALANSE (Beløp i NOK 1000) EIENDELER Note 2006 Åpningsbalanse 2006 Kundefordringer Andre fordringer Mellomværende HiO Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD OPPTJENT EGENKAPITAL Egenkapital Sum opptjent egenkapital AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Avsatt andel driftsmidler Avsatt andel øremerkede midler prosjekter Sum avsetninger for forpliktelser GJELD Leverandørgjeld Skyldige skattetrekk Skyldige offentlige avgifter 13 0 Avsatte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 Note 1 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består av: UHR - samlet Driftsenheten Prosjektenheten Husleie og andre kostnader til drift av lokaler Mindre utstyrsanskaffelser Konsulenter og andre kjøp av fremmedytelser *) Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Andre kontorkostnader Øvrige driftskostnader Finansinntekter-/kostnader Sum andre driftskostnader *) Gjelder i hovedsak: Lærebokutvalget for høyere utdanning 4,2 mill kroner Kunnskapsløft for lærere 2,0 mill kroner Kvinner i forskning 3,0 mill kroner Note 2 Netto avsetninger forpliktelser prosjekter Endring Det er foretatt følgende avsetninger til de angitte prosjekter: Dekanskole NUS-Nordisk Universitetssamarbeid

12 Kopinor-forhandlingene Lærebokutvalget for høyere utd (435) System for rapp. av vitensk. publisering Kvinner i forskning Formidlingsutvalget Formidling-kunst Kunnskapsløft for lærere (2 000) Utvalg mal for rapportering av studiepoeng Rammeplan sykepleierutdanning Opprykksordning fra førstelektor til dosent Sum avsatt til forpliktelser prosjekter Note 3 Netto avsetninger forpliktelser drift/egenkapital Her har det i 2006 skjedd en prinsippendring. Tidligere ble resterende midler avsatt til forpliktelser drift. Fra 2006 er resterende midler ført til Egenkapital. Det er foretatt følgende avsetninger til drift: Endring Avsatte driftsmidler (6 529) Sum avsatt til forpliktelser drift (6 529) UB 2006 Benyttet Tilført IB 2006 Egenkapital tilført Egenkapital tilført fra avsetninger (prinsippendring) Egenkapital tilført fra driften Sum Egenkapital

13 Note 5 Annen kortsiktig gjeld Periodisering 2006 Sum periodisering 240 Mellomværende SPK 721 Øvrige kortsiktig gjeld 0 Sum annen kortsiktig gjeld 961 Note 6 Godtgjørelser Generalsekretær har i 2006 mottatt kr ,- i lønn. 13

14 14 Universitets- og høgskolerådet

15 UHR R 5/07 Budsjett og kontingent for 2007 Saksbehandler: Ola Stave Saksdokumenter: 1. Budsjettregneark Saksopplysninger Inntektsbudsjettet Tildelingsbrevet fra KD angir basistilskudd på kr Budsjetterte tilleggsmidler fra prosjekter etc. er hittil bare avklart kr , som skyldes utsatt/uavklart videreføring av formidlingsprosjektet og kunstindikatorprosjektet. (Samlet overhead fra prosjekter var i 2006 på kr ) Det kan selvsagt komme nye aktiviteter, men dette er ganske usikkert for 2007, delvis pga at det nå blir høring vedr. kunstindikatorer, og pga at videreføring av formidlingsprosjektet tidligst kommer i forbindelse med Stortingsmeldingen vedr kvalitetsreformen og Statsbudsjettet. Tallene viser en mindreinntekt fra overhead fra prosjektene på kr i tillegg til refusjonsandelen av kostnader som var spesielt stor i I overheadposten fra prosjektene er det lagt inn en økning for administrative tjenester til prosjektene i og med at påslaget på prosjektene Kvinner i forskning og Lærebokutvalget ikke har vært justert siden starten i Det er ikke lagt inn økning vedr publiseringsutvalget i og med at dette påslaget ble avtalt i Det er lagt inn en økning i medlemskontingenten på 10%. Denne har ikke vært justert etter 2003, i og med at vi har kunnet ta ut overhead fra prosjektene til dekning av kostnader i sekretariatet. Utgiftsbudsjettet I hovedsak er dette en videreføring av budsjettet for 2006 med 3 hovedendringer: Det er lagt inn en post på kr for tilskudd til 50-årsjubileum og trykking av UHRs historie. Det er lagt inn et tillegg på kr for overgang til nytt elektronisk saksarkiv system. Det er lagt inn et tillegg på lønnsbudsjettet på kr for utvidet tid til IT drift i Vurdering Det er budsjettert med et lite underskudd. Dette bør være forsvarlig ut fra det ekstraordinære med 50-årsjubileum og investering i nytt saksarkivsystem, og ut fra overskudd i de 3 siste årene. Sluttavregning av enkelte prosjekter kan også gi et bidrag til et positivt resultat. 15

16 RESULTAT Budsjett 2007 (Beløp i NOK 1000) Note UHR - samlet Driftsenheten Prosjektenheten Prosjekt Drift Samlet Basistilskudd KD Medlemsavgifter Øremerkede midler - prosjekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader 6 (8 235) (7 162) (1 073) Investeringer og påkostninger (282) (282) Andre driftskostnader 1 (16 666) (5 913) (10 753) Interne kostnader (2 225) Sum driftskostnad (25 183) (11 132) (14 051) Driftsresultat før avregning prosjekter Netto avsetninger øremerkede prosjekter Driftsresultat

17 Utgifter Driftsenhetene Regnsk. -05 Bud -06 Regnsk. -06 Bud Styret Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Administrasjonutvalget Andre reiseutgifter Nasjonalt råd teknologiske fag Nasjonalt råd helse- og sosialfag Nasjonalt råd lærerutdanning Nasjonalt råd økonomisk-administrative fag Andre fellesutgifter Internasjonalisering NSU/StL Bibliotekutvalget Museumsutvalget Fakultetsmøtene Sum driftsenheter Tillegg til driftsmidler Lærebokutvalget Kvinner i forskning Forskningsdokumentasjon Formidlingsprosjektet Utleie av arbeidskraft i 2004/ Andre inntekter/ refusjon av kostnader Utredning kunstindikatorer Sum tilleggsdriftsmidle

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 21. mai 2007. 3 Årsmelding 2006 Universitets- og

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2009

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2009 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2009 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 26. mai 2010. Årsmelding 2009 Universitets- og

Detaljer

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor Jan I.

Detaljer

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger (forfall)

Detaljer

ÅRSMELDI NG Universitets- og Øgskolerådet ble opprettet 8. mai Universitets- og hogskolerådets representantskap 26. mai 2009.

ÅRSMELDI NG Universitets- og Øgskolerådet ble opprettet 8. mai Universitets- og hogskolerådets representantskap 26. mai 2009. Universitets- og ÅRSMELDI NG 2008 Universitets- og Øgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og hogskolerådets representantskap 26. mai 2009. 3 Universitets- og Årsmelding 2008 Universitets-

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Redegjørelse fra virksomheten

Redegjørelse fra virksomheten Redegjørelse fra virksomheten Nytt styre fra 1. august - http:///om_uhr/styret Statsbudsjett 2014 (14. oktober), Tilleggsproposisjon fra Solbergregjeringen (8. nov.), Budsjettforliket (15. nov.). Høring

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsplan 2006-2007 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forankring Arbeidsplanen Innspill inndeling og tiltak UHRs stragegi 2005-2007 Visjon Som det viktigste samarbeidsorgan for norske universiteter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådets representantskap 11. mai 2015. Universitets - og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. 1 Årsmelding 2014 Universitets-

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Styremøte 5. februar 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 5. februar 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-09-19 Oslo AJ Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Vedlagt følger oppstilling for driftsregnskap og balanse per 31. august. Grunnet periodisering av så

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer