ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REGNSKAPSÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2000 122. REGNSKAPSÅR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP REGNSKAPSÅR

2 INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 10 Gjeld og egenkapital 11 Kontantstrømanalyse 12 Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper 13 Årsmelding fra Kontrollkomiteen 14 Revisjonsberetning for Fana Sparebank 14 Noter til regnskapet 15 Utviklingen av noen nøkkeltall de siste 5 år 26 Medlemmer av Forstanderskapet 27 Organisasjonsplan 27 Ny logo og visuell profil 28 Næring & Finans 30 Privatmarked 32 Fana Sparebank Eiendom AS 33 Fana Sparebank Regnskapsservice AS 33 Tildeling av gaver til allmennyttige formål 34 Det er en glede å presentere regnskapet for Det har vært et godt år for Fana Sparebank. Først og fremst er vi svært fornøyd med at gode kunder bruker oss mer! Fordi vi er en relativt liten bank kan vi snu oss raskt og legge forholdene til rette for våre kunder og følge deres ønsker. Et eksempel på dette er lansering av gebyrfritt lønnskontoalternativ våren et tilbud som er blitt svært godt mottatt. Banken har i året som er gått hatt en rivende utvikling innen nettbank og internettbruk. Det er også kommet svært positive tilbakemeldinger på våre direktebanktilbud fra de mange små- og mellomstore bedriftene som benytter seg av våre tjenester. Fana Sparebank skal være en moderne bank med gode tilbud til kunder som vil betjene seg selv, men ikke bare det - vårt særpreg og vår konkurransefordel er fremdeles det lokale, det solide, det personlige, representert ved våre bankkontorer og deres ansatte. Det er dette vår nye logo og grafiske profil skal gjenspeile. Eiken er det gamle velkjente Sparebank-symbolet og det har vi villet ta med oss videre. Men vi har gitt det en moderne og dynamisk form som sterkt signaliserer at vi er en bank som er i stadig utvikling og i harmoni med markedet. Jeg vil med dette rette en takk til bankens kunder, ansatte samt forbindelser for øvrig, for den enkeltes bidrag til bankens resultat i året som gikk. NILS MARTIN AXE Adm. banksjef 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING Den økonomiske bakgrunn for årets virksomhet Veksten i den norske økonomien har vært en del høyere i år 2000 enn i 1999, med en vekst i fastlandsøkonomien på ca 1,8%. Veksten var særlig sterk i første halvdel av året, og Norges Bank fant det nødvendig å stramme inn ved å heve rentene 4 ganger i perioden fra april til september med til sammen 1,5%-poeng. Dette bidro til å dempe veksten i husholdningenes forbruk og førte til en lavere etterspørsel siste halvår. Mens de korte rentene har steget til ca 7,5% ved utgangen av året, har de lange rentene vært stabile og vist en viss nedgang til ca 6% ved årsslutt. Utenriksøkonomien er svært sterk, og har styrket seg i løpet av året. Dette er særlig på grunn av økt oljepris og oljeproduksjon, men også som følge av økt eksport utenom offshore. Dessuten har en høy dollarkurs vært med på å bidra til at overskuddet ble på hele 200 milliarder kroner, noe som utgjør nærmere 14% av bruttonasjonalproduktet. Konsumprisindeksen steg med 3,0% i løpet av året, noe som er ca 0,5%-poeng høyere enn året i forveien, og om lag 1%-poeng over våre konkurrenter innenfor EU-området. En del av prisstigningen skyldes at importerte varer er blitt dyrere som følge av en svekket kronekurs målt mot våre handelspartneres valutaer. På den andre side har en nedgang i bensinprisen bidratt til dempet prisvekst. Etterspørselen etter kreditt har vært svært høy i Norge dette året. Etterspørselen etter kreditt fra husholdningene har holdt seg stabil, mens etterspørselen fra næringssektoren og kommunesektoren har vært stigende. Total kredittvekst i samfunnet var ca. 13% i år Aksjemarkedet i Norge var preget av store svingninger. Totalindeksen gikk totalt sett litt ned, men det var store svingninger innenfor den enkelte delindeks gjennom året. Utviklingen av Finansindeksen var positiv, mens for eksempel IT-indeksen fikk skikkelig motbør fra mars og ut året. Det kan også nevnes at en ny finansavtalelov trådde i kraft fra halvårsskiftet. Denne setter blant annet standard for bankenes valuteringspraksis, og også nye standarder for bankenes informasjon til kundene ved renteendringer. I løpet av de senere år har det utkrystallisert seg tre grupperinger innenfor sparebankvesenet; Gjensidige NOR-gruppen, Sparebank1-gruppen og Terra-gruppen. I tillegg har en del banker valgt å holde seg utenfor grupperingene. Det har vært visse endringer i de to førstnevnte gruppene i løpet av året ved at mellomstore sparebanker har valgt å fristille seg fra samarbeidet. Gjensidige NOR Sparebank har i løpet av året dessuten anmodet om å få omgjøre banken fra en grunnfondsbevisbank til en aksjebank, men fortsatt være en sparebank. Fana Sparebank er en av de største bankene innenfor Terra-gruppen AS som består av ca. 85 små og mellomstore sparebanker som alle har som mål fortsatt å være sterke selvstendige enheter, men som også ser nødvendigheten av et utstrakt samarbeid. Terra-gruppen har, og vil fortsette med å utvikle nye forretningsområder for medlemsbankene. I den grad gruppen selv ikke står for utviklingen av nye produkter, inngår den strategiske samarbeidsavtaler som sikrer eierbankene fremtidsrettede produkter. MeritaNordbanken (Nordea) fikk i løpet av desember konsesjon til oppkjøp av Christiania Bank og Kreditkasse, og handelen ble gjennomført rett før årsskiftet. 2. Bankens virksomhet i Den daglige drift Det har vært et aktivt år i Fana Sparebank. Banken har hatt en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. Veksten er styrt av økning i utlånt kapital og er i hovedsak knyttet til privatkundemarkedet. Banken har i løpet av året gjennomført fire renteendringer. Den nye finansavtaleloven har satt nye krav til bankene, blant annet skal kundene få tilsendt nedbetalingsplan ved renteendringer. Dette er et fordyrende element i forhold til tidligere praksis. Lovendringen har også ført til at bankenes valuteringspraksis ble endret fra halvårsskiftet. I praksis er det snakk om et bortfall av inntekter/økning i kostnader for bankene. I løpet av året har Terra Forsikring tilrettelagt for salg av skadeforsikringsprodukter gjennom medlemsbankene. Det vil i tiden fremover bli arbeidet for at en også skal kunne tilby livprodukter innenfor forsikring. Videre vil nettbaserte tjenester bli videreutviklet, blant annet rettet mot aksjehandel over nettet. Utviklingen mot automatiserte tjenester knyttet til betalingsformidling har fortsatt, slik at banken har kunnet bruke flere ressurser på lånesaksbehandling og rådgiving. Det vil fortsatt være et mål å videreføre dreiningen fra ekspedisjon til rådgiving og salg. Etterspørselen etter kreditt har vært svært høy i Norge dette året. Fana Sparebank er en av de største bankene innenfor Terra-gruppen AS. 3

4 Banken har hatt en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. 2.2 Lokalisering Hovedkontoret til Fana Sparebank er plassert på Nesttun og banken er i dag representert i Arken i Åsane, Torget i Bergen sentrum, Minde, Lagunen og Fanatorget i Fana. Vi er dermed lokalisert i nærområdene til en betydelig del av Bergens befolkning, enten der de bor eller der de har sine arbeidsplasser. I tillegg er det lett å nå banken via telefon, og mange banktjenester er tilgjengelige via automatiske tjenester og Internett. Rett før jul i 1999 kjøpte banken nabobygget på Nesttun. Dette ligger vegg i vegg med bankens gamle bygg, og det er opprettet gjennomgang mellom byggene. Bankens datterselskaper, Fana Sparebank Regnskapsservice AS og Fana Sparebank Eiendom AS, er i dag lokalisert i dette bygget sammen med bankens avdeling for Kundeservice. 3. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av bankens regnskap. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. 3.1 Bankens inntekter Banken kan se tilbake på et av de beste årene i bankens historie. Målt i kroner har banken en tilførsel til egenkapitalen på ca 62,4 mill. kr, eller 1,41% av gjennomsnittlig forvaltningskapital RENTENETTOEN Bankens rentenetto utgjør ca 123,0 mill. kr, en økning på ca 9,4 mill. kr fra Netto rente- og provisjonsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er redusert fra 3,05% til 2,77% ANDRE DRIFTSINNTEKTER Totale andre inntekter økte fra 30,2 mill. kr til 33,3 mill. kr. Gebyrinntektene knyttet til ordinær bankdrift viser en oppgang på ca 2,7 mill. kr fra 1999, og dette skyldes i hovedsak et merforbruk av betalingstjenester. Imidlertid steg også bankens kostnader ved banktjenester prosentvis like mye som inntektene. Utviklingen i verdipapirmarkedet i løpet av året førte til at resultatet knyttet til verdipapiromsetning var betydelig dårligere enn i Årets resultat inneholder imidlertid en betydelig økning i utbytte. Hovedsakelig er dette knyttet til utbytte fra Nor Forsikring, som alene utgjorde ca 4,4 mill. kr. I løpet av året har Terra Forsikring tilrettelagt for salg av skadeforsikringsprodukter. 3.2 Driftskostnader Totale driftskostnader utgjør 80,8 mill. kr. Dette er en økning på 7,7 mill. kr fra Personalkostnader utgjør totalt ca. 40,5 mill. kr, mot 34,8 mill. kr året i forveien. I årets kostnader inngår en bonus-utbetaling per årsverk på kr ,-, fordelt med kr 8.000,- i lønn og kr 2.000,- i tilskudd til sosiale aktiviteter. Fana Sparebank skal være en synlig aktør i bankens markedsområde. I løpet av høsten skiftet derfor banken logo og profil som forhåpentligvis vil være med å forsterke inntrykket blant publikum om at Fana Sparebank er en moderne bank. Vi har tidligere nevnt at den nye finansavtaleloven setter nye krav til bankene. Et av kravene er at låntagerne skal få en utvidet informasjon ved renteendringer. Dette førte til en ekstra økning i portokostnadene for siste halvår. Det må også nevnes at kostnadsøkningen er påvirket av at banken har fått et nytt bygg dette året. Kostnadene knyttet til dette bygget blir til en viss grad kompensert ved at en del av lokalene blir leiet ut til eksterne leietagere. Bankens totale kostnader utgjør 54,4% (1999: 53,5%) av inntektene (ekskl. verdipapirgevinster og utbytte). Inklusiv verdipapirgevinster og utbytte blir prosentsatsen 51,7% (1999: 50,8%). 3.3 Tap og tapsavsetninger Banken har i 2000 bokført netto tap på ca 16,5 mill. kr. Tallet inkluderer en avsetning på 10 mill. kr til uspesifiserte tap. Tilsvarende tall for 1999 var ca 9,3 mill. kr, derav 7 mill. kr som uspesifiserte tap. Tap- og tapsavsetningen utgjør ca 0,35% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger i balansen utgjør totalt 46,6 mill. kr. Styret vurderer dette som tilstrekkelig sett i forhold til risikoen i utlåns- og garantiporteføljen. Vi viser for øvrig til note 1. 4

5 3.4 Salg av aksjene i Fellesdata og Nor Forsikring Etter en budkamp mellom EDB Business Partner og Merkantildata vinteren 2000, ble det klart at EDB Business Partner fikk tilslaget for kjøp av Fellesdata. Banken eide aksjer til en bokført verdi på ca 2,5 mill. kr, og innkasserte en gevinst på i overkant av 29 mill. kr ved salget. En positiv effekt er også den likviditetstilførselen dette salget førte med seg ved at banken kunne sette tilsvarende sum i rentebærende sirkulasjon. Nor Forsikring ble innlemmet som et heleiet datterselskap i Gjensidige Nor konsernet. Bankens aksjer ble i den sammenheng kjøpt. Etter utdelt utbytte på 4,5 mill kr. ble aksjene solgt med et registrert tap på ca 0,3 mill. kr. 3.5 Disponering av årsresultat Fana Sparebanks årsresultat til disposisjon er kr ,31. Styret foreslår en avsetning til gaver på kr ,-, og at resterende overskudd blir tilført Sparebankens Fond. Fana Sparebanks årsresultat til disposisjon er kr , Bankens forvaltningskapital 4.1 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2000 på mill. kr. (1999: mill. kr) Det er en økning på 705 mill. kr, ca 17,8% fra Veksten har vært styrt av økning i utlån, men banken har også utvidet plasseringene i det rentebaserte verdipapirmarkedet for å ha en litt større overdekning med hensyn til likviditetsreservekravet. 4.2 Finansinvesteringer Bankens rentebærende beholdning av verdipapirer er knyttet opp mot de likviditetsreservekrav banken til hver tid er underlagt. En betydelig del av porteføljen er plassert på en verdipapirkonto som også ligger som grunnlag for sikring av bankens eventuelle lån i Norges Bank. Bankens aksjer knyttet til handelsporteføljen er delt i to beholdninger. Bankens egen finansavdeling forvalter størstedelen av porteføljen, mens den resterende er satt ut til aktiv forvaltning hos en ekstern forvalter. Totaleksponeringen i handelsporteføljen knyttet til aksjer har ligget på samme nivå som tidligere. Bankens styre gjorde imidlertid et vedtak sist høst om å øke bankens beholdning knyttet til aksjemarkedet. Porteføljen vil derfor bli trappet gradvis opp. Ny portefølje ligger imidlertid langt under de lovmessige beskrankninger for finansplasseringer for en bank på vår størrelse. Banken benytter fra tid til annen finansielle instrumenter som framtidige renteavtaler (FRA), renteswapper o.l. for å sikre/begrense renterisiko. Dessuten benyttes aksjeopsjoner for å sikre løpende avkastning på deler av bankens aksjeportefølje. Styret blir løpende forelagt rapporter som m.a. viser bankens posisjoner og risikoeksponering i henhold til vedtatte rammer. For nærmere spesifikasjon av verdipapirporteføljen viser vi til note 3 og 4. Likviditetstilgangen har vært tilfredsstillende gjennom året. 4.3 Utlån Brutto utlån til kunder utgjorde mill. kr (1999: mill. kr) ved årsskiftet. Dette er en økning på 563 mill. kr fra utgangen av 1999, dvs. 15,4% (1999: 15,3%). Utlånsveksten har vært særlig sterk tidlig i året, og det er grunn til å tro at et høyere rentenivå har vært en viktig bidragsyter til en dempet vekst utover høsten. Utlånene fordeler seg med mill. kr til næringlivsmarkedet (1999: mill. kr, vekst 9,1%) og mill. kr til privatkundemarkedet (1999: mill. kr, vekst 18,5%) Utlån til næringslivet utgjør dermed ca 28,9% (1999: 32%) av bankens samlede utlån. 4.4 Innskudd Innskudd fra kunder var på ca mill. kr (1999: mill. kr), en økning på 379 mill. kr (1999: 178 mill. kr), dvs. en vekst på 13,8% (1999: 6,9%). Innskuddsveksten har vært særlig sterk ved slutten av året. Her må det også nevnes at et høyere rentenivå i seg selv vil være positivt for veksten ved at rentetilførselen blir høyere enn om nivået hadde vært lavere. Innskudd fra næringsmarkedet utgjør ca 802 mill. kr mot mill. kr fra privatmarkedet. Innskudd fra kunder utgjør ca 74,8% (1999: 75,9%) av utlån til kunder. 5

6 Styret anser risikoen knyttet til obligasjonsporteføljen som svært liten. 4.5 Innlån fra pengemarkedet Likviditetstilgangen har vært tilfredsstillende gjennom året. Det at volumøkningen har vært større på utlån enn innskudd gjør at banken låner inn mer fra pengemarkedet enn året før. For å sikre likviditeten til banken for en tid fremover, deltok banken på et innlånsprogram iverksatt av Terra Fonds vinteren og våren I den forbindelse ble det lånt inn 300 mill. kr som et obligasjonslån over 3 år. Banken hadde et obligasjonslån med endelig forfall i år Dette ble fornyet med et nytt obligasjonslån over 5 år. 4.6 Egenkapital / kapitaldekning Bokført egenkapital utgjør 422,5 mill. kr (1999: 360 mill. kr). I egenkapitalen inngår ca. 4,9 mill. kr. (1999: 5,2 mill. kr) som tilsvarer bankens overfinansiering av pensjonsforpliktelser med fradrag av utsatt skatt. Vi viser ellers til note 10 vedr. bankens pensjonsordning og til note 23 vedr. bankens fond. Bankens vektede egenkapitaldekning utgjør per ,97%, mot 12,51% per Fortjenesten ved salg av aksjer i Fellesdata er en viktig grunn til økningen i egenkapitaldekningsprosenten. Hele egenkapitalen er kjernekapital opparbeidet ved egne overskudd. Se ellers note Risiki knyttet til bankens virksomhet 5.1 Markedsrisiki Banken har lagt betydelige ressurser i opplæring på alle plan KREDITTRISIKO Kredittrisikoen er knyttet til de deler av verdipapirene som ikke er garantert av staten, og til bankens utlån og garantier. Styret anser risikoen knyttet til obligasjonsporteføljen som svært liten, siden den overveiende delen er plassert i verdipapir garantert av staten og i verdipapirer knyttet til finansnæringen. Innenfor utlån er derimot risikoen for tap større. Dette har banken tatt hensyn til ved at det i årets regnskap er satt av 10 millioner til uspesifiserte tap. Ved utgangen av året har banken satt av ca 12,6 mill. kr knyttet til spesifiserte engasjement, og totalt 34 mill. kr til uspesifiserte engasjement, og styret mener dette er tilstrekkelig for å møte latente tap som måtte ligge i utlåns- og garantiporteføljen ved årsskiftet. Styret anser risikoen for tap i næringsmarkedet som moderat, og risikoen for tap på utlån til privatkunder som liten. Banken har ikke endret sin risikoprofil gjennom året, og det blir ikke lagt opp til at banken skal ta på seg økt kredittrisiko ved å ekspandere i spesielle bransjer eller blant spesielle kundegrupper. Alle næringsengasjementer over en viss størrelse blir årlig klassifisert med hensyn til kredittrisiko. Her vektlegges forhold som inntjening, sikkerhet og ledelse. Det blir også tatt hensyn til lokal forankring og bankens kjennskap til den enkelte kunde. Banken har dessuten en vedtatt policy om ikke å involvere seg i, for oss, ukjente bransjer. Vi er derfor ekstra tilbakeholdne ved kredittforespørsler fra shipping/offshore og havbruk/fiskeoppdrett. Ut fra historiske tall de siste år ser vi at tap på utlån har ligget på ca. 0,2% 0,4% av samlet utlåns- og garantiportefølje. Dette må vi anse som normale tap for vår bank. De senere år har de bokførte tapene ligget i nedre del av denne rammen. Bankens resultatførte tap i 2000 utgjør ca 0,38% av bankens samlede utlåns- og garantiportefølje. Vi viser til note 1b vedr. klassifisering av risikoporteføljer RENTERISIKO Renterisikoen oppstår dersom rentebindingstiden for bankens eiendelsside og gjeldsside ikke er sammenfallende. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko. Den samlede rammen for renteeksponeringen gir et uttrykk i mill. kr for hvor mye banken kan tape ved en endring i rentenivået på 1%. Bankens maksimale ramme er i løpet av høsten fastsatt til 8 mill. kr. Høyeste utnyttelse av rammen i løpet av 2000 var ca 88%. Ved utgangen av året var den ca 57,8%. Vi viser for øvrig til note 11 som viser reprisningstidspunkt for bankens forvaltning KURSRISIKO Banken har også risiki knyttet til aksjer og grunnfondsbevis. Også for disse har styret fastlagt maksimalgrenser for beholdningene. Dagens totalrammer for omløpsaksjer utgjør ca 1,3% av total forvaltningskapital, og styret får hvert kvartal framlagt omfattende rapporter om resultatutviklingen. 6

7 5.2 Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er den risikoen banken har for ikke å kunne gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Innskudd fra vanlige kundegrupper er bankens viktigste likviditetskilde, og den utgjør ca 75% av bankens utlån. Imidlertid blir banken mer og mer avhengig av innlån fra pengemarkedet. Bankens obligasjonsgjeld utgjør 730 mill kr, og forfaller i løpet av 2 til 4,5 år. Dessuten har banken et pengemarkedslån på 200 mill. kr med i underkant av 4 års gjenværende varighet. I tillegg har banken avtale om trekkfasiliteter i Sparebanken Nor, og i Norges Bank. Disse trekkfasilitetene har ikke vært benyttet i løpet av året. Bankens styre får hver måned framlagt oversikter som viser bankens stilling i forhold til bankens egne definerte rammer, og til de krav som framkommer i lover og forskrifter. 6. Organisasjon, opplæring og arbeidsmiljø Banken har lagt betydelige ressurser i opplæring på alle plan. I år har en særlig lagt vekt på å utvikle de enkelte arbeidsteam. Hensikten har vært å oppnå en felles forståelse av de ledelsesprinsipper banken følger, og en felles måte å agere på alle nivåer. Banken har også videreført et arbeid som baserer seg på teorien rundt Balanced Scorecard (balansert målstyring). Dette innebærer at man setter mål for alle deler av virksomheten i tillegg til de rent økonomiske. Målet er at dette skal gi banken et helhetlig styringsverktøy som setter fokus på utvikling av medarbeidere og organisasjonen. Bankens samarbeidsutvalg har hatt 4 møter i Styret vil betegne bankens arbeidsmiljø som godt. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Totalt sykefravær for 2000 var 1244 dager, eller 4,69% av total arbeidstid. Tilsvarende tall for 1999 var dager, eller 4,76% av total arbeidstid. Banken ser klare utfordringer i å styrke innskuddssiden i banken. 7. Personal Antall ansatte i konsernet (ekskl. adm. banksjef) var per årsskiftet: ANSATTE I KONSERNET Bankvirksomhet, heltid Bankvirksomhet, deltid Datterselskaper, heltid Datterselskaper, deltid 2 2 Ansatte i alt Det ble gjennom året utført ca. 102,8 årsverk i bankvirksomheten, mot 102 i Lønn og honorarer Samlede utgifter til lønn og andre godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte (ekskl. ansatte i datterselskaper) var 33,4 mill. kr. (1999: 28,7 mill. kr). Tallene for år 2000 inneholder en bonusutbetaling på i underkant av 1 mill kroner. Samlet godtgjørelse til adm. banksjef for 2000 utgjør kr (1999: kr ) og honorar til styret kr ,- (1999: kr ). Godtgjørelse til ansvarlig revisor er kostnadsført med kr Herav er kr knyttet til revisjon. Det eksisterer ingen spesielle avtaler om særskilt vederlag overfor adm. banksjef eller styrets leder dersom det inntreffer endringer i ansettelsesforholdet eller vervet. Adm. banksjef er tilsluttet bankens kollektive pensjonsordning i Storebrand. Vi kan love at Fana Sparebank fortsatt vil ta kundene på alvor. 7.2 Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte per (tall i hele tusen og 1999-tall i parentes) Lån til tillitsvalgte i styre og forstanderskap kr (kr 1.928) Lån til ansatte inkl. adm. banksjef kr (kr ) 7

8 8. Datterselskaper (se note 17) 8.1 Fana Sparedata AS Selskapet har en aksjekapital på kr ,- og med formål å drive utleie av betalingsterminaler og kundeinstallerte terminaler tilknyttet banken. Selskapet har for tiden ingen ansatte. Årets resultat etter skattekostnader er kr Fana Sparebank Eiendom AS Aksjekapitalen i selskapet er kr ,-. Selskapet driver megling av fast eiendom. Det er for tiden 5 ansatte. Selskapet leier lokaler i bankens nye bygg som ligger ved hovedkontoret på Nesttun. Årets resultat etter skattekostnader er kr Fana Sparebank Regnskapsservice AS Aksjekapitalen er kr ,-. Selskapet er regnskapsfører for en rekke små og mellomstore virksomheter. Selskapet leier lokaler i bankens nye bygg som ligger ved hovedkontoret på Nesttun. Årets resultat etter skattekostnader er ca. kr Kinobygg AS Aksjekapitalen er kr Fana Sparebank eier ca. 83% av aksjene i selskapet. Kinobygg AS står som eier/utleier av bankens lokaler i Fanatorget. Det er ingen ansatte i selskapet. Årets resultat etter skattekostnader er kr Utsiktene for 2001 Ved inngangen til år 2001 ligger rentenivået i Norge omtrent 2,5%-poeng over nivået i Euro-sonen. Den norske økonomien, herunder rentenivå og kronekurs, er svært følsom for økonomiske svingninger i utlandet, ikke minst knyttet til oljeprisen. Det kan også tenkes at det lave investeringsnivået får en negativ innvirkning på sysselsettingen. Lokalt kan man forvente at konkurransen i markedet i Bergen skjerper seg ytterligere. Vi kan derfor vente en stadig sterkere konkurranse på forvaltningssiden. Banken har budsjettert med en lavere utlånsvekst i 2001 enn i Banken ser klare utfordringer i å styrke innskuddssiden i banken. Dette kan gjøres ved at vi blir mer offensive på sparesiden og hele tiden er i forkant med nye produkter. Dessuten har vi tro på at et godt bankhåndverk kombinert med effektiv drift vil føre til forholdsmessig lavere kostnader og fortsatt lave tap. Imidlertid vil innføring av merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001 være en ny og betydelig kostnadsfaktor i det kommende år. 10. Takk Styret vil takke alle ansatte og tillitsvalgte for verdifull innsats og godt samarbeid i 2000, og håper at hver enkelt vil bidra til fortsatt god utvikling og gode resultater i tiden som kommer. Styret vil også takke bankens kunder og øvrige forbindelser for den tillit som vi er blitt vist gjennom det året som er gått, og håper på et fortsatt godt samarbeid i inneværende og kommende år. Vi kan love at Fana Sparebank fortsatt vil ta kundene på alvor. Nesttun, 14. februar 2001 OLAV TOTLAND EINAR KONGSBAKK HILDE HVIDSTEN BRETVIN ANDERS DAHLE Styreformann Nestformann Styremedlem Styremedlem 8 EINAR KAARBØ Styremedlem ARNE HAMRE Repr. for ansatte NILS MARTIN AXE Adm. banksjef

9 RESULTATREGNSKAP PR (i hele 1000 kr) NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Renteinnt. mv. på utlån og fordringer på kredittinst Renteinnt. mv. på utlån og fordringer på kunder Renteinnt. mv. på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter Rentekostnader Rentekostnader mv. på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader mv. på innskudd fra og gjeld til kunder Rentekostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med var. avkastn Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap på valuta Netto gevinst/tap på finansielle derivater Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv , Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendommer 6 Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP, NEDSKRIVNINGER OG SKATT Tap på utlån, garantier m.v 1 Tap på utlån Tap på garantier Nedskr. og gev/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt Netto tap (+) / gevinst (-) ved avgang RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer Overført til Sparebankens fond Satt av til gaver

10 EIENDELER (i hele 1000 kr) NOTE Kontanter, fordringer på sentralbanker Kontanter, fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån/fordr. kredittinst. u/avtalt løpetid Utlån/fordr. kredittinst. m/avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder 9, 11, 19 Kasse-/drifts-/brukskreditt Byggelån Nedbetalingslån SUM UTLÅN FØR SPESIFISERTE OG USPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) 4, 14 Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 3 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Eierinteresser i konsernselskaper 3, 17 Eierinteresser i andre konsernselskaper Immaterielle eiendeler 13 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler 6, 7 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler 21 Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptj. ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER Nesttun, 31. desember februar 2001 I styret for Fana Sparebank OLAV TOTLAND Styreformann EINAR KONGSBAKK Nestformann EINAR KAARBØ Styremedlem ARNE HAMRE Repr. for ansatte 10

11 GJELD OG EGENKAPITAL (i hele 1000 kr) GJELD 1999 NOTE 2000 Gjeld til kredittinstitusjoner 11 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder 11 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 19 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld , Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Påløpte ikke forfalte kostnader og innbetalte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt SUM GJELD EGENKAPITAL 18, 23 Opptjent egenkapital Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser 2, 9, 14, 19 Garantier Eiendeler til en samlet bokført verdi av er stillet som sikkerhet for potensielle lån i NB Rentebytteavtaler HILDE HVIDSTEN BRETVIN Styremedlem ANDERS DAHLE Styremedlem NILS MARTIN AXE Adm. banksjef ATLE SØREIDE Regnskapssjef 11

12 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalysen viser hvordan banken har fått tilført likvide midler i regnskapsåret, og hvordan disse er brukt. (i hele 1000 kr) A - TILGANG AV MIDLER Egentilgang Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner Avsatt til skatter Ordinære avskrivninger Tap på utlån og garantier Tilført gjennom driften i år Avsatt til gaver EGENFINANSIERING Annen tilgang av midler Reduksjon i rentebærende papirer + Reduksjon i øvrige fordringer Reduksjon i andre eiendeler Økning i innskudd fra kunder Økning i innlån banksertifikater/obligasjoner Økning i annen gjeld SUM ANNEN TILGANG AV MIDLER SUM TILGANG AV MIDLER - A B - BRUK AV MIDLER Økning i utlån til kunder Økning i rentebærende verdipapirer Økning i aksjer Økning i øvrige fordringer Økning i andre eiendeler Økning i anleggsmidler SUM TILGANG AV MIDLER - B A - B Økning (nedgang - ) i netto likvider ( ) + Likvider pr ( ) (18 403) FRIE LIKVIDER PR ( ) ( ) Som består av : Kontanter, innskudd i bank / post Netto gjeld til finansinstitusjoner ( ) ( ) FRIE LIKVIDER PR ( ) ( ) 12

13 GENERELLE REGNSKAPS- OG VURDERINGSPRINSIPPER Prinsipper for behandling av misligholdte engasjementer Banken vurderer et engasjement som misligholdt når en termin ikke er betalt innen 90 dager, eller før dersom det mottas opplysninger som fører til at banken må iverksette tiltak (f.eks. tvangsauksjon begjært av andre, søknad om akkord/ gjeldssanering). Inntektsføring av renter blir stoppet dersom ikke verdien av et eventuelt panteobjekt utvilsomt overstiger engasjementets størrelse. Renten blir tilbakeført til siste betalte termin, eller til årsskiftet. Sikkerheten blir vurdert ut fra markedsverdi (ny takst o.l - salgsomkostninger), eller ut fra leieinntekter. Næringslån er klassifisert etter risiko. Klassifiseringen skjer løpende, eller minst en gang pr. år. TAP OG AVSETNING FOR TAP Banken foretar en kontinuerlig vurdering av utlåns- og garantiporteføljen med formål å synliggjøre tapsutsatte engasjement. Avsetninger til beregnet tap skjer månedlig. Debitors tilbakebetalingsevne og de registrerte sikkerheter avgjør hvorvidt banken må påregne tap. Sikkerhetene blir vurdert ut fra en forventet netto salgsverdi. Spesifiserte tapsavsetninger reduserer bankens utlånsportefølje ved at totalsaldo for tapsavsetninger blir trukket fra bankens brutto utlån. Konstaterte tap bokføres ved inntrådt konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretninger som ikke er ført fram, ved rettskraftig dom, eller der banken har innstilt inndrivelse, eller stilt denne i bero ut fra kunnskap om debitors manglende betalingsevne. Konstatering av tidligere beregnede tap blir i balansen ført som en reduksjon av bankens utlånsportefølje og en reduksjon av avsetning til beregnet tap. I resultatregnskapet blir det ført som konstatering av tidligere beregnet tap til debet og tilbakeføring av tidligere beregnet tap til kredit. Konstatering av tap der man tidligere ikke har foretatt beregnede tapsavsetninger blir ført som en reduksjon av utlånsporteføljen i balansen og som konstatering av tap uten tidligere avsetning i resultatregnskapet. Innbetalinger på tidligere avskrevne engasjementer blir ført til inntekt alt etter hvordan behandlingen har vært for det opprinnelige engasjement. Uspesifiserte tap vurderes i forhold til privatkundemarkedet og ut fra bransjer innenfor næringslivsmarkedet. Alle næringslivskunder med engasjement over er risikoklassifisert, og avsetning til uspesifiserte tap er lenket mot de enkelte risikoklasser og representerer en stipulert risiko for at tap vil kunne oppstå. Avsetningen er ment å dekke påregnelige tap innenfor disse segmentene som ikke kan identifiseres på balansedagen. OVERTATTE EIENDELER. Overtatte eiendeler blir ført som egen post under eiendeler. De er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og forventet salgsverdi. Eventuell overdekning ved realisasjon blir ført som inngått på tidligere avskrevne tap, og en eventuell underdekning blir ført som tap på utlån. VURDERINGSPRINSIPP FOR FØRING AV VERDIPAPIRER OMLØPSPAPIRER Bankens beholdning av aksjer er vurdert til markedsverdi. Bankens beholdning av rentebærende verdipapirer innenfor omløpsmidler er delt i to, en handelsportefølje og øvrige verdipapirer. Begge porteføljene er vurdert til markedsverdi. Verdijusteringer som følge av endringer i markedsverdi blir ført direkte på det enkelte verdipapirnummer. ANLEGGSPAPIRER Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner er bokført til anskaffelseskost. Dersom anskaffelseskost avviker fra pålydende for obligasjonsporteføljen, blir det foretatt opp-/nedskrivninger som fordeles over gjenstående løpetid for det enkelte papir. Opp-/nedskrivningene blir ført mot bankens rentenetto. Obligasjonene i anleggsporteføljen består i stor grad av langsiktige statsobligasjoner som ligger som grunnlag for bankens likviditetsreservekrav. Alle obligasjonene vurdert som anleggsmidler er anskaffet før og er ment å holdes til forfall. De er også benyttet til pantstillelse overfor Sparebankenes Sikringsfond og for pantstillelse ved eventuelle opptak av D-lån i Norges Bank. Aksjeutbytte inntektsføres ved innbetaling. VURDERINGSPRINSIPP FOR FØRING AV DIVERSE INNTEKTER OG KOSTNADER Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Banken har ikke mottatt gebyrer og provisjoner der beløpet overstiger de direkte kostnadene som påløper ved opprettelsen av et låneengasjement. Det er derfor ikke foretatt periodisering av gebyrer og provisjoner. Påløpte, ikke betalte kostnader ved årets slutt, periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke innbetalte inntekter periodiseres og føres som fordring i balansen. PENSJONSKOSTNADER Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig ihht. NRS for pensjonskostnader. Ihht denne regnskapsstandarden vil selskapets pensjonsordninger behandles som ytelsesplaner. Fana Sparebank har finansiert sine pensjonsordninger ved fondsopplegg (kollektiv pensjonsordning). De aktuarmessige beregninger gjennomføres av Storebrand basert på informasjon fra Fana Sparebank. Regnskapet reflekterer en sikret del, kollektiv pensjon, og en usikret del, AFP-pensjonsordning, og regnskapsmessig blir disse behandlet hver for seg i balansen fordi banken har en overfinansiering av den kollektive ordningen, og en underfinansiering av AFP-ordningen. BRUK AV DERIVATPRODUKTER Renteswap-avtaler Bytteavtaler for å sikre banken mot svingninger mellom korte og lange renter i rentemarkedet Dette er en avtale mellom to parter om bytte av rentebetingelser i en fremtidig periode. Avtalene er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/ avkastning av balanseposter, og er definert som sikringsforretninger. F.eks bytte mellom fast og flytende rente. Når renteperioden inntreffer utveksles forskjellen mellom avtalt rente og markedsrenten. Differansen mellom den flytende og den faste renten blir gjenstand for løpende periodisering. Bytteavtaler for å sikre utbetaling til kunder knyttet til produktet banksparing med børsavkastning Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetaling av børsavkastning på inngåtte innskuddsavtaler, er en sikringsforretning, og den verdsettes etter samme prinsipp som den sikrede post. Beregnet merverdi på sikringsforretning har tilsvarende beregnet merverdi på bankinnskuddet. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. De renter som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med børsavkastning, er utgiftsført som renter av bankinnskudd. Den delen av bytteavtalen som ikke er direkte lenket til et innskudd, (Usolgt del av ramme på sparing med børsavkastning), blir behandlet som en åpen posisjon. Den skyldige opsjonspremien er regnskapsført til nåverdien av de fremtidige rentebetalinger. Opsjonen (rettigheten til børsavkastning) er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Resultatelementer, herunder renter knyttet til den åpne posisjonen er nettoført mot resultat av derivater. Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Framtidige Rente Avtaler FRA-avtaler er avtaler om en fast rente for en framtidig periode, for et avtalt beløp. Når renteperioden inntreffer utveksles forskjellen mellom avtalt rente og markedsrente. Banken har brukt FRA-kontrakter der formålet har vært å sikre en innlånsrente for en nærmere avtalt løpetid, der man også har et forventet innlånsbehov. Renteforskjellen blir periodisert over kontraktens løpetid. Opsjoner Banken benytter seg av opsjoner i aksjer der banken besitter den underliggende aksje. Opsjonspremien blir periodisert fram til opsjonens bortfallsdato. Aksjene som ligger til grunn for opsjonen blir vurdert til laveste verdi av markedspris, anskaffelseskost og strikepris for opsjon. DATTERSELSKAPER - KONSERN Fana Sparebank har ikke offentliggjort et konsolidert regnskap for konsernet fordi det konsoliderte regnskapet avviker uvesentlig fra morselskapet. Vi viser ellers til kort orientering om datterselskapenes resultat i eget punkt i årsberetningen fra styret, og til note nr. 17. VARIGE DRIFTSMIDLER - AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er ført i balansen til anskaffelseskost med fradrag av akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over forventet levetid. 13

14 ÅRSMELDING FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2000 Kontrollkomiteen har i 2000 holdt 9 møter. Kontrollkomiteens verv er utført i henhold til sparebankloven og gjeldende instruks. Bankens virksomhet har i 2000 vært i samsvar med sparebankloven, vedtektene, Forstanderskapets vedtak og andre bestemmelser om sparebankvirksomhet. Årsoppgjøret er foretatt slik forskriftene tilsier, og vi tilrår at det fastsettes som bankens regnskap for Nesttun, 14. februar 2001 Kontrollkomiteen i Fana Sparebank TURID ØYDVIN RAGNAR MORKEN GUNN LEIKNES Nestformann Formann/advokat Medlem REVISJONSBERETNING FOR FANA SPAREBANK Vi har revidert årsregnskapet for FANA SPAREBANK for regnskapsåret 2000, som viser et overskudd på Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og administrerende banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgåelse av bankens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for bankens økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 19. februar 2001 ERNST & YOUNG AS KARL ERIK SVANEVIK statsautorisert revisor 14

15 Noter til regnskapet OVERSIKT OVER NOTENE 1a Avsetning til dekning av tap på utlån og garantier 1b Risikostyring og kredittrisiko 2 Bankens garantiansvar overfor kunder fordelt etter formål 3 Aksjer, andeler og aksjefond 4 Beholdning av ihendehaverobligasjoner og sertifikater 5 Andre provisjoner og gebyrer 6 Spesifikasjon av driftsmidler 7 Brutto investeringer i driftsmidler og faste eiendommer 8 Administrasjonskostnader 9 Fordeling av utlån og kundegarantier på debitorsektor 10 Kollektiv pensjonsordning i Storebrand 11 Restløpetid og reprisningstidspunkt på eiendels- og gjeldsposter 12 Kostnader knyttet til Sparebankenes Sikringsfond 13 Utsatt skatt og skattekostnader 14 Oversikt over bankens pantestillelser 15 Poster i utenlandsk valuta Note 1 A Avsetning til dekning av tap på utlån og garantier (i hele 1000 kr) Spesifisert tapsavsetning Konstaterte tap med tidligere avsetning Nye avsetninger i perioden Tilbakeførte avsetninger i perioden Endring i spesifiserte tapsavsetninger i perioden Spesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning pr Nye uspesifiserte tapsavsetninger i perioden Uspesifisert tapsavsetning pr Konstaterte tap på engasjement som det tidlegere er avsatt spesifisert tapsavsetning for Konstaterte tap på engasjement som det tidligere ikke er avsatt for Sum konstaterte tap Brutto tap Inngått på tidligere konstaterte tap Tap i resultatregnskapet Brutto misligholdte engasjement Spesifiserte tapsavsetninger på misligholdte engasjement Netto misligholdte engasjement Totale øvrige tapsutsatte utlån Spesifiserte tapsavsetninger på øvrige tapsutsatte lån Netto totale tapsutsatte lån Påløpte, ikke inntektsførte renter periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån påløpte ikke inntektsførte renter som har gått utenom balansen + periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt = Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån Lønn og godtgjørelser 17 Mellomværende med datterselskap 18 Egenkapitaldekning 19 Finansielle derivater 20 Andre driftskostnader 21 Andre eiendeler 22 Annen gjeld 23 Bankens egenkapital Note 1 B Risikostyringssystem og kredittrisiko NÆRINGSKUNDESEKTOR Risikoklassifiseringssystem Engasjement blir definert som utlån + garantier + ubenyttede kredittrammer (potensiell eksponering). Alle næringslivsengasjementer med institusjonell sektor (aksjeselskaper, personlige foretak, private organisasjoner og personlig næringsdrivende) med sum engasjement > NOK risikoklassifiseres minst årlig. Klassifiseringen skjer på grunnlag av et 3-komponent system som gir karakterer for følgende forhold: Faktor Karaktersystem Vekting Betjeningsevne/regnskap Karakter A til E 45% Sikkerhetsdekning Karakter A til E 45% Forretningsmessige faktorer Karakter A til E 10% Ved regnskapsvurderingen tas hensyn til følgende nøkkeltall basert på bokførte verdier: Komponenter Vekting i % Nøkkeltall Vekting i % Rentabilitet Egenkapitalrentabiltet 20 Resultatgrad 40 Totalrentabilitet 40 Likviditet Likviditetsgrad Soliditet Egenkapitalandel

16 På bakgrunn av ovennevnte matriser blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler dem i fem hovedklasser. Risikoklasse A B C D E Risiko : Ingen/minimal Lav Normal Høy Meget høy Risikomargin: ,00 0,20 0,1-0,5 0,5 1,20 0,5-2,00 1,00 -> Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det er således normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. Utlån til bransjen eiendomsdrift er gjennomgående priset lavere enn sammenlignbare utlån. Dette er knyttet til vurdering av sikkerhet denne bransjen kan tilby. Størrelsen på det enkelte engasjement er også av betydning i denne sammenheng. Engasjementer som er garantert av Den norske Stat, (fylkes)kommune eller er sikret med bankinnskudd tildeles risikoklasse A. Fordeling av engasjement etter overnevnte kriterier (tall i hele millioner) Risikoklasse Engasjement Relativ Spesifiserte Uspesifiserte Engasjement Relativ Spesifiserte Uspesifiserte fordeling% tapsavsetn. tapsavsetn. fordeling. tapsavsetn tapsavsetn. A ,00 0, ,34 B ,25 0, ,25 C ,08 9, ,25 6,29 D ,97 7, ,7 2,56 E ,77 0, ,6 0,00 Ikke klassifisert eller < ,08 5, ,35 5,84 Sum ,15 24, ,9 17,28 Utvikling i risikoklasser fra til Banken har brukt et klassifiseringssystem som kun leverte total data, dvs. sum engasjement på hver risikoklasse. Sammenligningstall for risikoklassifiseringen er derfor foretatt på dette nivå. Pr tok banken i bruk nytt verktøy som gir bedre rapporteringsmuligheter og vil gi et bedre sammenligningsgrunnlag for Engasjementer > kr. alle klassifisert. Engasjementer < kr = 58 mill. kr (1999) og 58 mill (2000) delvis klassifisert. Kommentar til utvikling Det er ikke vesentlige forskyvninger i fordeling av utlån fordelt på grupper av risikoklassifisering. Vi aner imidlertid at tendensen er en svakt negativ forskyvning mot C. De svakeste engasjementene som er samlet i D og E er imidlertid relativt sett stabile og utgjør ca 5% av total engasjement. Brutto utlån, garantier, potensiell eksponering og tapsavsetninger for hver risikogruppe pr (tall i hele 1000) Risikoklasse Brutto utlån Garantier Potensiell Sum Spesifiserte Uspes. Tap eksponering engasjement tapsavsetn. (utlån+gar) A B C D E Ikke klassifisert eller < Sum Garantisummene er brutto. Av garantiene under risikoklasse B er kontragarantert i annen kredittinstitusjon. Tap I perioden 2000 til 2004 er det forventet et gjennomsnittlig tap på næringsporteføljen på 0,4% av sum engasjement. Største delen av tapene vil ventelig komme fra engasjementer klassifisert som C, D & E. Tapsestimatet er fremkommet som et resultat av erfaringstall og lokale markedsforhold. Banken har i hovedsak valgt bort bransjer som shipping og fiskeoppdrett. Bankens brutto utlån, garantier og ledige rammer spesifisert på viktige næringer pr (tall i hele tusen) Potensiell Mislig- Taps- Næringskode Næringssektor Brutto utlån Garantier eksponering holdte lån utsatte lån Spes tap Primærnæringer, jordbruk,skogbruk m.m Industri & Bergverk Kraft,vannforsyning, bygg og anlegg Varehandel, Hotell og Restaurantvirks Transport Eiendomsdrift Tjenesteytende næringer ellers SUM Garantisummen er brutto. Av garantiene innenfor eiendomsdrift er kontragarantert i annen kredittinstitusjon. PRIVATKUNDESEKTOR For personmarkedsområdet ble risikoklassifiseringen iverksatt fra mars Alle personmarkedsengasjement skal klassifiseres. Imidlertid gjenstår fortsatt en del eldre engasjementer som ikke klassifiserte. 16 Risikoklassifiseringssystemets oppbygging Klassifiseringen skjer på grunnlag av et to-komponent system som gir karakter for følgende forhold: Kundens betjeningsevne Karakter A til E Sikkerhetsdekning Karakter A til E Karakteren for betjeningsevne er basert på forholdet mellom inntekt totalt og samlet lånegjeld, mens sikkerhetsdekningen gir uttrykk for verdien av sikkerhetene knyttet til lånet relatert lånets størrelse. Betjeningsevne og sikkerhetsdekning vektes i modellen med 50% hver og vi får en inndeling av engasjementene i 5 risikogrupper som angitt nedenfor. A = Ingen risiko B = Meget lav risiko C = Lav risiko D = Middels risiko E = Høy risiko For personkunder gjennomgåes risikoklassifiseringen hver gang det foretaes justeringer på kundens engasjement. Ut over det gjennomgåes kunder med restrisiko periodisk på manuell basis. For kunder som under betjeningsevne får risikoklasse D eller E gis et påslag på rentesats i størrelsesorden 0,1% - 0,2%

17 Spesifikasjon innen risikogrupper Risikogruppe Brutto utlån Garantier Potensiell Mislig- Taps- Spesifisert Uspesifisert eksponering holdte lån utsatte lån tapsavsetning tapsavsetning A ,6 0, B ,2 2,4 0,1 0,7 C ,0 4,4 2,0 1,1 3,3 D ,0 0,2 6,6 0,5 0,6 4,6 E ,3-1,3 Ikke klassifisert ,9 0,2 1,3 1,5 1,6 - Sum ,0 0,5 52,9 14,7 4,0 3,4 9,9 Note 2 Bankens garantiansvar overfor kunder fordelt etter formål (i hele 1000 kr) Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier herav kontragarantert av annen institusjon Garantier for skatter etc Annet garantiansvar Sum garantier for kunder Garantier overfor Sparebankenes Sikringsfond Samlet garantiansvar Note 3 Aksjer, grunnfond og andeler ( i hele 1000 kr) AKSJEKAPITAL Antall Pålydende Eierandel Kost pris Bokført Markeds NAVN aksjer i % verdi verdi KORTSIKTIGE PLASSERINGER Sparebanken Flora Bremanger ,00 1,67% Toten Sparebank ,00 0,70% Den Norske Bank *) ,00 0,00% Norlandsbanken ,00 0,03% Storebrand ,00 0,00% P.G.S ,00 0,01% Kongsberg-gruppen ,00 0,03% Kverneland ,00 0,03% Norske Skog A-aksjer ,00 0,01% Norsk Hydro ,00 0,00% Orkla A ,25 0,01% Agresso Group ,00 0,04% BN-bank ,00 0,03% DNO ,00 0,02% Elkem ,00 0,00% Fred Olsen Energy ,00 0,02% TGS Nopec ,00 0,00% Det Søndenfjeldske ,00 0,03% Kværner ,50 0,01% Hydralift ,20 0,02% Blom ,50 0,19% EDB-Business Partner ,75 0,01% Enitel ,00 0,01% Consept Esolution ,00 0,03% Websenter unique ,00 0,06% Visma ,00 0,04% Norman Data-defense ,00 0,04% Nera ,00 0,02% Telenor ,00 0,00% Tandberg A-aksjer ,00 0,01% Smedvig ,50 0,01% Prosafe ,00 0,01% Havila Supply ,00 0,00% Bergesen D.Y ,50 0,01% Andre Avanse Navigator , Fidelity Euro Blue Ship , Fidelity Telecomm , Fidelity Euro Smaller , Sum kortsiktige plasseringer *) Banken har solgt kjøpsopsjoner på følgende aksjer: aksjar i Dnb. Bortfall februar

18 ( i hele 1000 kr) AKSJEKAPITAL Antall Pålydende Eierandel Bokført NAVN aksjer i % verdi TIL VARIG EIE Høyteknologis ,00 0,59% Spama ,00 1,58% NOS ,00 0,07% Helgeland Sparebank ,00 2,10% Bg.Industriutv ,00 0,22% Eiendomskreditt ,00 4,60% Terra-gruppen ,00 5,14% BBS/Bank-axept ,00 0,22% Sp.B.Kort ,00 1,63% Elink ,00 4,29% Avanse forv ,00 0,29% Avanse Spar Sum til varig eie Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Tilknyttede selskap AS Kinobygg ,00 83,68% Datterselskap Fana Sp.Data AS ,00 100,00% Fana Eiendom AS ,00 100,00% Fana Spb. Regnsk.serv.AS ,00 100,00% Sum eierinteresser i andre konsernselskaper Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis ANDELER I KOMMANDITTSELSKAPER Selskapets navn Eierandel Andelens størrelse K/S A/S Nye Rosendahl Industrier ,75% DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Tilleggsopplysninger (i hele kroner) Navn, adresse Egenkap. Eierandel Bokført verdi Resultat e/ skatt Kinobygg AS, ,25% Fana Sparebank Regnskapsservice AS ,00% Fana Sparedata AS ,00% Fana Sparebank Eiendom AS ,00% (Alle har adresse: P.B. 10 Nesttun, 5852 BERGEN) BEHOLDNINGSENDRING AKSJER ANLEGGSMIDLER ( i hele 1000 kr) Inng. balanse Tilgang Avgang Reklassifiseringer Nedskrivinger Utg. balanse

19 Note 4 (i hele 1000 kr.) Beh. av ihendehaverobligasjoner og sertifikater NAVN Pålydende Bokført verdi Kostpris Markeds Urealisert Effektiv Risiko klasse verdi gev./tap rente HANDELSPORTEFØLJE Utstedt av offentlige Sum statsgaranterte ,30 Utstedt av andre Innenlandske finansinstitusjoner ,48 Sum Handelsportefølje ,36 ØVRIGE OMLØPSMIDLER Utstedt av andre Sum utstedt av andre Sum øvrige omløpsmidler ,79 HOLDE TIL FORFALL OBLIGASJONER Utstedt av offentlige Sum stats- og statsgaranterte ,51 Utstedt av andre Innenlandske finansinst ,02 Sum holde til forfall ,56 Sum obligasjoner ,45 BEHOLDNINGSENDRING HOLDE TIL FORFALL OBLIGASJONER Stat-/Stats- Innenlandske Sum garanterte finansinstit. Inng. Balanse Tilgang Avgang Tap/gevinst Periodisert Overkurs Periodisert Underkurs Utg. beholdning I effektiv rente er hensyntatt renter, opp-/nedskrivinger, samt agio/disagio Note 5 Andre provisjoner og gebyrer (i hele 1000 kr) Garantiprovisjon Kredittprovisjon Fondsforvaltning o.l Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre gebyrer og provisjoner Sum Note 6 Spesifikasjon av driftsmidler (i hele 1000 kr) Maskiner, inventar Fast Goodwill transportmidler eiendom Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året til ansk. kost Anskaffelseskost pr Akk. ord. avskr. pr Ord. avskr. i år Bokført verdi pr Skattemessig verdi Avskrivningssatser Regnskapsmessig av kjøpesum %-33 % 2 % - 5 % 20% Skattemessig av saldo %-25 % 0 % - 2 % 20% 19

20 Note 7 Brutto investering og avhending i maskiner, inventar, transportmidler, edb-programmer og faste eiendommer (i hele 1000 kr) Maskiner, inventar og transport Investert Salg Faste eiendommer Investert Salg Note 8 Administrasjonskostnader (i hele 1000 kr) Opplæringskostnader Datakostnader Markedsføring Frakt og porto Andre administrasjonskostnader Sum Note 9 Fordeling av utlån og kundegarantier på debitorsektorer (i hele mill. kr) Debitorsektorer utlån garantier utlån garantier Forretningsbanker ,0 0,2 0,0 0,2 Sparebanker ,0 0,5 0,0 0,5 Private ikke pers. selskap ,9 115,7 821,2 63,2 Personlig foretak ,5 1,4 25,3 1,2 Private institusjoner ,3 5,5 30,4 2,8 Personlig næringsdrivende ,1 10,6 296,7 5,7 Lønnstakere ,6 0, ,8 0,8 Andre sektorer ,4 6,1 Sum ,8 134, ,5 74,4 Næringssektorer utlån garantier utlån garantier Primærnæringer ,6 0,3 26,3 0,2 Industri og bergverk ,6 5,6 75,1 7,5 Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning ,0 15,4 73,7 17,5 Varehandel, hotell/restaurant ,2 23,1 171,6 15,5 Transport, post og telekommunikasjon ,7 8,4 53,5 3,8 Forretningsm og fin. tjenesteyting, eiendomsdrift ,1 74,2 675,9 21,7 Tjenesteytende virksomhet ellers ,6 6,2 97,4 6,7 Sum ,8 133, ,6 72,9 Geografisk område utlån garantier utlån garantier Hordaland Fylke ,8 134, ,0 74,0 Resten av Norge ,5 0,4 132,4 0,4 Norske borgere i utlandet ,5 0,0 6,1 0,0 Sum ,8 134, ,5 74,4 20

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 123. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 123. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 123. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 14 Generelle regnskaps- og vurderingsprinsipper 15 Årsmelding fra Kontrollkomiteen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport pr 30. september 2015

Delårsrapport pr 30. september 2015 Delårsrapport pr 30. september 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer