BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN , REVIDERT BUDSJETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet /13 Administrasjonsutvalet /13 Helse- og sosialutvalet /13 Kultur- og oppvekstutvalet /13 Plan- og Miljøutvalet /13 Formannskapet /13 Bystyret Sakshandsamar: Linda Nipen Asphjell Arkiv: K1-145, K1-150 Objekt: Arkivsaknr 13/1949 BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN , REVIDERT BUDSJETT Kva saka gjeld: Rådmannen legg fram utkast til Budsjett- og handlingsprogram 2014, inkludert revidert budsjett , budsjett 2014 og økonomiplan Dokumentet vert delt ut i møtet.

2 FRAMLEGG TIL VEDTAK: Flora formannskap tar orienteringa til vitande FORMANNSKAPET Røysting: Samrøsytes vedteken. FORM-086/13 VEDTAK: Flora formannskap tar orienteringa til vitande PLAN- OG MILJØUTVALET Røysting: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. PMUV-052/13 VEDTAK: Plan- og miljøutvalet tek orienteringa til vitande.

3 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALET Røysting: KUOP tek orienteringa til vitande. KUOP-048/13 VEDTAK: KUOP tek orienteringa til vitande HELSE- OG SOSIALUTVALET Røysting: Samrøystes vedteke. HSUT-055/13 VEDTAK: HSU tek orienteringa til vitande FORMANNSKAPET FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og budsjettdokument datert 29. oktober 2013.

4 2. Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VARsektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk).

5 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. Rådmannen gjorde merksam på at parkeringsavgiftene skal takast ut av gebyrregulativet. Framlegg: Rådmannen la fram to nye punkt i budsjettvedtaket: 13. Gebyrregulativet vert justert i tråd med for følgjande oversikt: Maksimalpris for barnehage er sett til kr ,- pr år frå 1. januar Ny månadspris vert kr 2405,- (11 mnd pr år). Reduserte plassar er justert i samsvar med ny maksimalsats Ny sats for foreldrebetaling frå 1. januar 2014 med bakgrunn i vidareføring av reell maksimalpris frå Plasstilbod Oppgaldstid Opphaldstid Kostnad pr i % pr veke pr/dag og dagar pr/veke månad t og meir inntil 9,75 t kvar dag kr 2405, timar 4 dagar i veka kr 2200, timar 3 dagar i veka kr 1700, timar annankvar dag/veke kr 1400, ,5 timar 2 dagar i veka kr 1100,- timebasert 19 t og mindre timebasert opphald/kjøp kr 30,- einskildtimar

6 14. Førebels satsar for kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2014 vert: Driftstilskot små barn (0-2 år) Driftstilskot store barn (3-6 år) Kapitaltilskot pr barn Endeleg avrekning skjer i årsoppgjeret for Framlegg frå Repr.Jacob Nødseth: Framtidsbyen Florø i tilflyttingskommunen Flora Attraktiv - Trygg - Inkluderande Forslag til vedtak i Flora formannskap 26. november 2013 i sak om budsjett og handlingsprogram 2014, økonomiplan Side av 1 10 BYSTYREREPRESENTANTANE HILMAR ELIASSON OG JACOB NØDSETH INNLEIING Vi må realisere effektiviseringspotensialet! Det eravgjerande viktig at ikkje gamle strukturar blir låst i sement. Vi må tenke nytt. Fordi det er nødvendig. Men også fordi det er fornuftig. Vi må forandre for å bevare det som er bra. Forslaga vi her kjem med er endringar/tillegg i rådmannen sitt dokument, slik det vart lagt fram for formannskapet med seinare endringar. Vi meiner det er mykje bra i dokumentet. Det som ikkje vert endra med dette dokumentet gjev vi såleis vår tilslutnad til. Forslaga våre er nøkterne, men likevel ambisiøse. Vi foreslår endringar og tillegg i både driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og i verbaldelen. Det vert investert for å fornye og vedlikehalde. Det er nødvendig. Samstundes fordrar dette at det vert gjennomført endringar for å effektivisere drifta. Der har Flora kommune mykje å hente. Det er krevjande, men vi meiner det er mogleg. Vi må omstille kommunen for å møte framtidas utfordringar. I arbeidet med dette budsjettutkastet har vi fått mange gode innspel frå Marit Grønnevik Stave og vi takkar ho så mykje for hjelpa.saman foreslår vi tiltak som vil gjere Flora kommune: - Meir attraktiv å flytte til og bu i

7 - Lettare å drive frivilleg arbeid i - Meir mangfaldig - Meir kreativ - Til ein av dei beste kommunane i landet på å møte Samhandlingsreforma Og mykje meir! Kort sagt, korleis vi kan utvikle Framtidsbyen Florø i tilflyttingskommunen Flora Side av 2 10 BYSTYREREPRESENTANTANE HILMAR ELIASSON OG JACOB NØDSETH FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 1. Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av rådmannen si saksutgreiing og budsjettdokument datert 29. oktober 2013, hans etterfølgjande oppdateringar og med dei endringane som følgjer av dette dokumentet 2. Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel med rådmannen sine rettingar av Endringane som framgår av dette dokumentet vert også innarbeidd. 3. Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med regulativet som rådmannen har foreslått, med dei endringar som følgjer av dette dokumentet og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre i dette dokumentet jamfør rådmannen sitt utkast med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet med endringane som følgjer av dette dokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis.

8 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VAR-sektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk). 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. Side av 3 10 VERBALFORSLAG Rådmannen får redaksjonsfullmakt til å legge kulepunkta inn der dei passar i hans budsjettdokument. Organisasjon, forvaltning og eigarskap - NHO Service har rekna at Flora kommune kan ha eit effektiviseringspotensiale på over 30 millionar kroner. I analysen er det peika på at dette t.d. kan føre til frigjering av 49 nye sjukeheimsplassar. På bakgrunn av dette vil bystyret tidleg i 2014 gjennomføre ein fagdag med det som mål å til budsjettprosessen for 2015 kunne fremje tiltak som realiserer i alle fall delar av dette effektiviseringspotensialet. - I 2014 skal gebyr- og avgiftsregulativet, og prinsippa for desse, handsamast særskilt før sjølve budsjettarbeidet startar. Nivået på gebyr og avgifter skal ikkje aukast i økonomiplanperioden. - I 2014 skal det gjennomførast ei strategisk tverretatleg vurdering av korleis eigedomsmassen til Flora kommune skal vere. Noverande og framtidig behov skal kartleggast. Bystyret kjem tidleg i 2014 tilbake til kva ei slik vurdering skal innehalde, på forslag frå rådmannen. - I 2014 skal bystyret vedta eit reglement om folkevalde sin rett til innsyn i saksdokument og til informasjon om saker som er under handsaming. Bystyret vel ei arbeidsgruppe som kjem med framlegg til bystyret. - Bystyret vil snarast ta stilling til kven som skal ha innstillingsrett til folkevalde organ i kommunen. - Bystyret skal tidleg i 2014 gjennomføre folkevaldopplæring i regi av KS. Det vert vist til KS si brosjyre: "Hvem styrer din kommune/fylkeskommune" som nyleg er sendt ut. Bystyret avgjer i eiga sak kva som særleg skal vere del av denne opplæringa. - Flora bystyre vil i 2014 gjennomføre ein prinsippdebatt om korleis SIS skal vidareutviklast og korleis bystyret kan involverast i kommuneleiinga sitt interkommunale arbeid. - Styret i Havhesten KF vert beden om å foreslå for bystyret korleis eigedomsmassen i foretaket kan oppdaterast og forvaltast i framtida. Mellom anna ber bystyret KF Havhesten vurderre om foretaket bør vere eit reint driftsselskap. - Ei eigarskapsmelding skal til handsaming i bystyret seinast i juni I eigarskapsmeldinga skal særleg vurderast om Flora kommune bør selje sin del av Firda Billag. - I løpet av 2014 skal plan for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg utarbeidast og implementerast i driftsrutinane. Dette skal sjåast i samanheng med enøk-arbeidet i kommunen. - Flora bystyre skal i 2014 drøfte sak om nedsal av kommunal eigedom. Det bør vere eit mål å minst selje eigedomar for 20 millionar kroner i Flora bystyre ber KF Innvandrarsenteret kome med ei sak til bystyret om korleis bygningsmassen i foretaket kan opprustast.

9 - Flora bystyre vil at forenkling av enkeltborgaren sitt møte med den kommunale organisasjonen skal vere ei sterkt prioritert oppgåve. Til kvart bystyremøte skal rådmannen kort rapportere munnleg om korleis det vert arbeidd med dette i den kommunale organisasjonen. Side av I samband med at Flora samfunnshus skal reindyrkast som kultur- og konferansehus vert rådmannen beden om å ila 2014 kome til bystyret med ei sak om framtidig lokalisering av brannstasjonen. Samarbeid med Avinor er eitt alternativ. - Ein oppdatert risikoanalyse for brann vert lagt fram for formannskapet i løpet av året. Risikoanalysen skal omfatte både sentrum og distrikta, inkludert øyane. Mellom anna skal det vurderast korleis ein kan gje opplæring til lokalbefolkninga særleg i øyane i bruk av eksisterande desentralisert utstyr. - Det vert gjennomført ei ordning med "Folkets spørretime" i annakvart bystyremøte. Der dei som vil, som ikkje sit i bystyret, kan melde inn ynskje om å halde innlegg og ta opp saker. Kultur, idrett og folkehelse - I løpet av 2014 skal rådmannen legge fram ei sak for kultur- og oppvekstutvalet om og eventuelt korleis ein kan realisere ein squash-hall i Florø, gjerne lokalisert til Havhesten. Havhesten må gjennomføre tiltak for å stette krava til universell utforming, og ein squash-hall kan tenkast i samanheng med dette. - I løpet av 2014 skal rådmannen legge fram ei sak for kultur- og oppvekstutvalet om korleis ein kan gjere tennistilhøva betre i Florø. - Det bør vere eit prinsipp at all organisert idrett skal eige og drive både seg sjølv og idrettsanlegga i kommunen. Dette skal endeleg avklarast i For å gjere det meir attraktivt å flytte til Flora får tilflyttarar tilbod om å bruke Havhesten KF gratis 3 gongar per månad dei to første åra dei bur i kommunen. Havhesten KF vert beden om å utarbeide forslag om korleis dette skal løysast. - For å gjere det meir attraktivt å flytte til Flora skal det vurderast om det kan utviklast eit kulturkort for tilflyttarar som mellom anna omfattar kinotilbod etc. - Havhesten KF og tenesta for kultur og fritid vert beden om å samarbeide om å finne måtar deira anlegg kan brukast rimlegare enn i dag/el. vederlagsfritt i ei kulturkortordning for betre integrering av utsette grupper som innvandrarar, sosialt vanskelegstilte m.fl. Sak om dette vert å fremje for bystyret i god tid før budsjetthandsaminga for Det vert i 2014 starta arbeidet med å overføre eigedomen og bygningsmassen Flora samfunnshus til eit kommunalt AS som opprettast med det føremål å vidareutvikle samfunnshuset som kulturhus og oppruste bygningsmassen. Det vert lagt opp til at aktørane som i dag er i bygget held fram som leigetakarar, men på sikt skal kulturskulen flytte inn og plan- og samfunn ut. Lokale investorar, hotella m.fl. vert invitert med, eventuelt også på eigarsida, for å også utvikle Flora samfunnshus som konferansearena. - Sak om vedlikehald og rehabilitering av Kinnakyrkja, gjerne i samarbeid med t.d. Riksantikvaren, vert å legge fram for bystyret i god tid før budsjettarbeidet hausten Side av 5 10

10 Byutvikling - Formannskapet skal i 2014 handsame sak om korleis det kan bli meir handels- og kulturaktivitet på torget i Florø. Denne saka skal utarbeidast i samarbeid med Byen vår Florø. - Rådmannen skal i 2014 legge fram sak for Flora bystyre om korleis Rota kan utviklast som ein grøn bydel for framtida. Det skal undersøkast om utviklinga av Rota som ein grøn bydel kan skje med støtte frå stat og fylkeskommune. Helse, sosial og omsorg - Omsorgstenesta skal til vårenetablere sansehagar ved Flora omsorgssenter, Furuhaugane omsorgssenter og ved Allhuset i Eikefjord. Samstundes skal omsorgstenesta ta i bruk besøkshundar e.l. der omsorgstenesta finn det naturleg. - Flora kommune vil vidareutvikle Sunnfjord Medisinske Senter som eit fyrtårn innan helsesamhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta og private aktørar. Å marknadsføre SMS overfor sentralestyresmakter, mellom anna for å få ymse prosjektmidlar, er ei prioritert oppgåve for kommunen i Flora kommune vil på komande generalforsamling i Firdavegen 1 AS be om å få ein medlem av styret. - I tillegg til eksisterande tiltak (mellom anna Snu i døra) skal det gjennomførast fleire tiltak for å fleire i arbeid og vekk frå trygd. HSU blir beden om å jobbe med denne problemstillinga og kome tilbake til bystyret med forslag til tiltak. - For å samle og effektivisere omsorgstenesta vil Flora kommune starte arbeidet med å selje Furuhaugane omsorgssenter. Det primære målet er å finne (ein) kjøpar(ar) som vil utnytte eigedomen til eit formål som svarar på behov Florasamfunnet står ovanfor. - Flora bystyre vil at sjukehuseigedomen skal brukast for å løyse kommunen sine utfordringar innan helse- og omsorg. Bystyret vil at det skal arbeidast med det utgangspunktet at følgjande minst skal vere i sjukehuseigedomen: funksjonane som i dag er på Furuhaugane omsorgssenter og framtidige utvidingar av desse, omsorgsbustader/bustader i ulike former for eldre, institusjonskjøkken, fellesfunksjonar for å forebygge einsemd og tilrettelegge aktive liv, rehabiliteringstilbod gjerne i regi av private/ideelle organisasjonar. (Eit slikt rehabiliteringstilbod kan gjerne også tenkast å kunne tilby tenester til andre kommunar.) - Flora kommune har eit stort potensiale til å samordne og utvikle helse- og omsorgstenester i aksen frå Docen I/II - SMS - Sjukehuseigedomen - Flora omsorgssenter. Å utvikle denne gode helsesamhandlingsaksen vil vere ei prioritert oppgåve framover. Sidan denne satsinga i heilskap er unik i nasjonal samanheng med tanke på Samhandlingsreforma vert det offensivt søkt prosjektmidlar og statleg støtte til å utvikle denne helsesamhandlingsaksen. - Det vert gjennomført ein fagdag om helse og omsorg i Flora bystyre tidleg i 2014, før arbeidet med revidering av prinsipp og kriterier for tildeling av omsorgstenester vert sett i gang. Særleg skal bystyret få ei grundig innføring i samhandlingsreforma, lovkrav og prioriteringsutfordringar i sektoren. Brukarar og tilsette blir involvert i planlegging og gjennomføring. Side av Klientutvalet vert gjenoppretta. Eiga sak om dette vert lagt fram tidleg i Det vert etablert faste organiserte kontaktpunkt mellom brukarar, pårørande og tilsette i sektoren, og helse- og sosialutvalet. Referat frå desse møta vert å legge fram for bystyret. På dei første av desse møta skal særleg bemanningssituasjonen i omsorg og drøfting av tiltak mot einsemd vere tema.

11 - KF Innvandrarsenteret blir beden om å vurdere, innanfor gjeldande regelverk, korleis bebuarane på asylmottaket kan få meir meining i sin kvardag, uavengig av om dei ventar på å bli busette eller om dei ventar på retur. - Det vert gjennomført ei kartlegging av om ein brukar fagkompetansen ein allereie har i organisasjonen rett. T.d. om sjukepleiarane blir brukt til oppgåver som ein ikkje treng sjukepleiarar til osv. Opplæring - Det vert tidleg i 2014 starta planlegginga av ein frivilleg sommarskule i Florø i Målet er at elevar som treng særleg oppfølgjing eller som vil t.d. "tjuvstarte" på pensum for neste skuleår, får gjere dette nokre veker om sommaren. Som lærekrefter kan studentar nyttast, slik at ein får ein dobbel positiv effekt. Skulenettverket og Flora vidaregåande skule vert invitert til å foreslå for kultur- og oppvekstutvalet korleis dette kan gjennomførast. - Det vert starta eit arbeid for å få på plass ei eiga traineeordning for Flora kommune i Traineeordninga vil både bidra til at fleire unge kjem til/blir i Flora, og til at kommunen får kreative nye syn på aktuelle utfordringar i organisasjonen m.v. Det vert vurdert å også opprette ei eiga sommarpraktikantordning. Samarbeid med andre verksemder i Flora og omegn vert å vurdere. - Samarbeidet mellom Flora kommune og Flora vidaregåande skule vert intensivert. Mellom anna ved at fleire lærarar hospiterar mellom ungdomsskulane og vgs og ved at elevar på ungdomssteget kan ta fag på Flora vgs. Kommunikasjon - Samferdsleutvalet vert beden om å sjå på moglegheita for at den eine av bybussrutene (Bybuss 2) skal gå motsatt veg. Næring - For å bli meir offensiv når det gjeld å tilrettelegge for næringsutvikling blir formannskapet tildelt funksjonen som næringsutval i kommunen. Formannskapet kjem tilbake til bystyret med forslag til korleis denne oppgåva kan ivaretakast på ein proaktiv måte, og korleis forholdet til Fram Flora as mfl skal vere. - Det vert i 2014 gjennomført ein eigen fagdag/temadag for bystyret med næringsutvikling no og i framtida som tema. Spesielt skal studentar frå Florø eller med tilknytning til Florø brukast som ressurspersonar i dette arbeidet. Side av 7 10 Forklaring investeringsbudsjett: Alle investeringar lista opp av rådmannen blir innarbeidd, men med endringane ovanfor. Rådmannen sin post 60 om Furuhaugane omsorgssenter fell bort. Midlane vert i staden overført til post 22 om kjøp og oppgradering av Florø sjukehus. Mindre investeringar på Furuhaugane omsorgssenter som er nødvendige for å ta vare på liv og helse kan likevel nyttast av denne budsjettposten. Flora kommune vil oppruste Flora samfunnshus for inntil 9 millionar kroner i Det er eit mål at opprettinga av Flora samfunnshus AS og overføringa av eigedomsmassen til dette føretaket, skal skje så rakst at aksjeselskapet kan ta delar av denne investeringa. Unytta lånemidlar vert så nytta til å betale ned lånegjelda.

12 Dette gjev same låneopptak som skissert av rådmannen på side 75 før investeringsreguleringa. Og gjev ein driftskonsekvens som framstilt nedanfor i driftsbudsjettet, lik den rådmannen skisserer i sin tabell: 7,823 millionar i 2015, 12,275 millionar i 2016 og 14,010 millionar i Når det gjeld rådmannen sin post 15 om asfaltering vert det ikkje å vurdere bensinavgift, men derimot å forsøke å finansiere det ved at Flora kommune får ta del i finansieringa som kjem frå bomringen kring Førde. Slik blir dette ikkje ein Førdepakke, men ein Sunnfjordpakke. Rådmannen sitt forslag til sjølvfinansierande investeringsprosjekt vert ikkje endra. Dette fører til at samla brutto investeringar i 2014 vert på 203,770 millionar, i 2015 på 162,050 millionar, i 2016 på 118,150 millionar og i 2017 på 64,2 millionar. Budsjett 2014 Økonomiplan 2015Økonomiplan 2016Økonomiplan 2017Kjøp av Florø sjukehus og oppgradering Furuhaugane omsorgssenter, oppgradering0 0 Side av 8 10 INVESTERINGSBUDSJETTET Frie midlar - tal i tusen kroner Forklaring driftsbudsjettet: Jordmorvakta ligg inne med kroner årleg. Driftskonsekvensen av investeringane er innarbeidd. Alle tiltak som i helse-, sosial- og omsorgsplan som helse- og sosialutvalet har prioritert, men som ikkje er innarbeidd i budsjettet, jamfør rådmannen si oversikt, vert innarbeidd som det framgår av tabellen. Omsorgstenesta har bede rådmannen innarbeide auka legeressurs institusjonane med kroner. Desse vert innarbeidd. I 2014 vert budsjettet saldert ved at vakante stillingar ikkje blir fylde. Unntatt frå dette er essensielt personell som er knytt til omsorgstenesta og til skulane. Kurs og reiser vert redusert samla i Flora kommune med 1 million kroner. Det vert særleg å vurdere korleis ein kan nytte telekonferanseutstyr betre, og korleis ein kan bli flinkare på internopplæringa. Gevinstane av ei effektivisering som peika på av NHO Service blir det lagt til grunn at gradvis lar seg realisere frå 2015 og at effektane vil auke etterkvart som tida går. Dette vil føre til ein reduksjon av andre postar i driftsbudsjettet og vil tillate at investeringsprogrammet vert gjennomført som planlagt og vil mogleggjere at HSO-planen i større grad vert realisert slik intensjonen har vore. Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Jordmorvakt Driftskonsekv. inv. 7,823 12,275 14,010 Effektivisering - 15,000-20,000-25,000 Prior. HSO-plan 3,050 6,441 6,989 10,254 Vakansar -3,436 Kurs/reiser -1, Auka legeressurs Institusjonane

13 Auka skulesymjing Oppretthalde tilskot Byen vår Florø Side av 9 10 DRIFTSBUDSJETTET/SALDERINGAR Endringar i rådmannen sitt budsjettutkast, driftsrammene samla ikkje endra Skulesymjinga vert auka med kr. Dette fremjar folkehelse og svømmedugleik. I tillegg kompenserer det for foreslått redusert tilskot til Havhesten KF. Rådmannen har foreslått å redusere tilskotet til Byen vår Florø med kroner. Desse vert lagt inn att, slik at totalt tilskot blir kr. Nedsal av kommunal eigedom som vert nytta til å betale ned lånegjelda, vil slik føre til at kapitalkostnadane vert redusert. - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke gymsalane i Flora kommune. - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke kinosalen og festsalen i Flora samfunnshus. - For ungdom/studentar/honnør/barn/ er kinoprisen 50 kroner. - Inngangspengar, diskotek 25 kr. - Bandavgift pr person pr 1/2-år 200 kr på Haffen. - Bandavgift pr person pr 1/2-år i musikkbingen, kr 300 for ungdom under 20 år. Reduksjonane ovanfor vil venteleg føre til: - At fleire frivillege lag og organisasjonar gjennomfører større arrangement, noko som styrkar kulturtilbodet i kommunen. - At fleire unge brukar dei nemnte kulturtilboda, noko som verkar førebyggande og reduserer andre kommunale utgifter. I tillegg fremjer det Flora kommune sin kulturprofil. - Auka bruk av Florø kino. Desse endringane vil venteleg ikkje føre til negativt økonomisk resultat for kommunen. Eventuelle økonomiske konsekvensar vert å ta stilling til i revidert budsjett. Side av ENDRINGAR I GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVET - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke gymsalane i Flora kommune. - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke kinosalen og festsalen i Flora samfunnshus. - For ungdom/studentar/honnør/barn/ er kinoprisen 50 kroner. - Inngangspengar, diskotek 25 kr. - Bandavgift pr person pr 1/2-år 200 kr på Haffen.

14 - Bandavgift pr person pr 1/2-år i musikkbingen, kr 300 for ungdom under 20 år. Reduksjonane ovanfor vil venteleg føre til: - At fleire frivillege lag og organisasjonar gjennomfører større arrangement, noko som styrkar kulturtilbodet i kommunen. - At fleire unge brukar dei nemnte kulturtilboda, noko som verkar førebyggande og reduserer andre kommunale utgifter. I tillegg fremjer det Flora kommune sin kulturprofil. - Auka bruk av Florø kino. Desse endringane vil venteleg ikkje føre til negativt økonomisk resultat for kommunen. Eventuelle økonomiske konsekvensar vert å ta stilling til i revidert budsjett. Framlegg frå H,V,FRP og KRF v/hanne Husebø Kristensen,H: DRIFT - auke tilskotet til Kinn kyrkjelige fellesråd med kr ,- dvs til saman ,- - i posten administrativ ressurs innen oppvekst salderast kr ,- Vi meiner deler av oppgavene kan løysast ved å bruke rektorane i dei ulike skulane, eller ved annan omdisponering av ressursane i stab. - vi støtter rådmannen sitt forslag om ein ekstra ressurs på innkjøp, men meiner ambisjonane om innsparingspotensialet er for lavt. Innsparingspotensialet ved å ansette ytterligare ressurs her bør være x 2-3 av utgiftene ved stillinga, dvs nærare 1 mill kr. - tiltaket følgetjeneste for gravide/ jordmorvakta vert finansiert med kr ,- Flora kommunen sine reinhaldstenester vert konkurranseutsett, med oppstart frå Rådmannen utarbeider sak om organisering som skal politisk handsamast våren I saka skal følgjande moment framkomme: - Plan for orientering og dialog med dei tilsette. - Oppgåvebeskriving basert på kommunen sin bygningsmasse og dagens reinhaldsnivå. - Vurdering av totalanbod på heile tenesta, eller inndeling i fleire kontrakter. - Framlegg på kvalitetsnivå for reinhald basert på NS-Insta Framlegg på tilsynsmodell for utarbeiding og oppfølging av anbod, kontrakt og avtaleforhold basert på NS-Insta Framlegg på overordna anbodskriterier.

15 Flora kommune sine drifts- og vedlikehaldsoppgåver på kommunale formålsbygg og idrettsanlegg med tilknytta areal, samt kommunen sine øvrige uteareal vert konkurranseutsett, med oppstart frå Rådmannen utarbeider sak om organisering som skal politisk handsamast våren I saka skal følgjande moment framkomme: - Plan for orientering og dialog med dei tilsette. - Oppgåvebeskriving basert på dagens kommunale drift- og vedlikehaldstenester. - Vurdering av totalanbod på heile tenesta, eller inndeling i fleire kontraktar. - Framlegg på kvalitetsnivå basert på ynskja drifts- og vedlikehaldsnivå. - Framlegg på tilsynsmodell for utarbeiding og oppfølging av anbod, kontrakt og avtaleforhold. - Framlegg på overordna anbodskriteriar. Rådmannen får i oppgåve å utarbeide ei årleg eigarmelding. Meldinga skal innehalde minimum følgjande: - Oversikt over kommunalt eigde og deleigde selskap, føretak og stiftingar, med følgjande: o Namn på selskap o Generalforsamling o Styresamansetting o Selskapet, føretaket eller stiftinga sitt vedtektsfesta føremål o Flora kommune sitt føremål med eigarskapen - Eigarmeldinga skal politisk handsamast kvar haust, første gong hausten Det vert laga ei sak til Bystyret der drifta av kommunale eigedommer vert vurdert endra, der ein greier ut alternativ organisering av sektor for Bygg og Eigedom. Ein må og sjå på om sal av eldre byggmasse med reinvestering boliger med mindre vedlikehald vil være hensiktsmessig. For Budsjett 2014 / Økonomiplan vert budsjettprosessen gjennomførd på følgjande måte: - Det vert oppretta eit budsjettutval beståande av formannskapet og gruppeleiarane.

16 - Budsjettutvalet vert informert gjennom heile året om saker og situasjonar som får konsekvens for budsjettrammene. Budsjettutvalet kan be om vurderingar og mindre utgreiingar av saker med økonomisk konsekvens. - Budsjettutvalet legg førebelse sektorrammer før sommarferien, etter den årlege handsaminga av kommuneproposisjonen i Stortinget, slik at kvart av hovudutvala kan ta stilling til eventuelle endringar på sin sektor og få utgreia konsekvensar av desse. - Budsjettutvalet tek stilling til budsjettprinsipp, økonomiske rammer, sektorrammer, investeringar og andre forhold som vedkjem budsjettet etter kvart som dei vert lagt fram frå administrasjonen. - Dissensar i budsjettutvalet føl budsjettdokumentet fram til slutthandsaming. - Når budsjettutvalet er ferdig med utarbeidinga av budsjettet vert det sendt til hovudutvala for uttale før handsaming i formannskapet. - Formannskapet vedtek innstilling til budsjett/økonomiplan, og legg dette ut til offentleg høyring. Det vert gjennomførd eit prosjekt for Flora kommune, med sikte på å auke det økonomiske handlingsrommet. Prosjekteigar er Bystyret og styringsgruppe for prosjektet vert Budsjettutvalet. - Prosjektet har som formål å sjå på den totale drifta i Flora kommune, og korleis vi kan frigjere ressursar til viktige tiltak og investeringar i både kortsiktig og langsiktig perspektiv, samt korleis ein skal kunne byggje seg opp ein økonomisk reserve. Tiltak som skal vurderast er: - Vurdering av ikkje-lovpålagde oppgåver - Kan kommunen organiserast smartare og meir effektivt - Kan tenester og ressursar samordnast betre - Er det oppgåver vi kan samarbeide med andre om - Er det oppgåver andre kan utføre for kommunen - Kan innkjøpsrutinar verte betre - Sal av kommunale eigedommar og aksjar

17 INVESTERING Det vert sett ei øvre grense for investering på 90 mill NOK. Dei konkrete tiltaka som skal føre til dette kjem vi tilbake til i Bystyret si behandling av budsjettet. SPØRSMÅL - Er dei ,- som vart vedtatt som fast tilskot til Ungdommens kulturmønstring inne i budsjettet? - Kan rådmannen sei noko om kva tanker han har for overskotet i Florø Parkering ( ,-)? - Er det realistisk å vurdere Docen II som sjølvfinansierande, i så fall kva husleige vil det bli snakk om? Framlegg frå AP v/oscar Bergheim: Tabell 3 Finans Rekn. Rekn. Rev. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan budsjett Renteutgifter av løpande lån Tap på krav Avdrag av løpande lån Renteinntekt Utbytte Kompensasjon VARutgifter. Hovudsakeleg frå VAR-rekneskapen Driftskonsekvens investeringar Sum

18 AP Driftskonsekvens investeringar Sum Tabell 4 Saldering Rekn. Revidert Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2012 Budsjett Generelle kutt alle sektorer Tilsettingsregulering Kaivederlag Egeninnsats investeringsprosjekt Omsorg - redusert bruk av overtid Innkjøp - ny vaskeriavtale Interkommunalt samarbeid - landbruksforvaltning Innsparing samhandlingsreform Prosjekt tilflytting Skatteinntekter/rammetilskot Innsparingskrav Plan og samfunn / Teknisk drift / Flora bygg og eigedom / Brann og beredskap Redusere rådmannen sin stab med meir Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investering

19 Eigedomsskatt Generelle kutt alle sektorarar (ink. Reduksjon sjukefråvær) Strukturelle tiltak Auka bidrag KF Innvandrarsenteret Redusert tilskot til KF Havhesten Redusert tilskot til Byen vår Florø Redusert tilskot til Turistinformasjonen Redusert renteutgift Effektivisering, interkommunalt samarbeid Sum Redusert tilskot til KF Havhesten Redusert tilskot til Byen vår Florø Redusert tilskot til Turistinformasjonen Jordmortjenesten Politisk arbeid Tabell 1, frie inntekter Havglytt -25

20 Sum AP Tabell 1 Frie inntekter Rekn. Rekn. Revidert Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Budsjett Skatt Rammetilskot Rammetilskot - skjønsmidlar til inndekking av underskot Rammetilskot - andre skjønsmidlar Eigedomsskatt Konsesjonskraft netto Konsesjonsavgift Refusjon kapitalutgifter Kompensasjon, reform Vertskommunetilskot Momskompensasjon innv. og KF Momskompensasjon drift tenestene Sum

21 Investeringsprosjekt Budsjett AP = Endring Komp. Lån Lån Lån Lån Brannpumpe til 1 depota Utrykkingstøy Arbeidstilsyns- 3 /branntilsynspålegg Kapasitetsauke institusjon, 4 planlegging Oppgradering uteområde 5 barnehagar Inngangsparti/trapp 6 Rådhuset Geovekst (Digital 7 infrastruktur) Florahallen - hovudstadion - 8 lysanlegg Rehabilitering friidrettsdel, Florø 9 Stadion Rehabilitering turstinett 10 Brandøyåsen Rehabilitering 11 kunstgras, Florø IKT - infrastruktur Historieverk Rehabilitering kyrkje, 14 tilskot til Kkf

22 15 Asfaltering Trafikksikringstiltak Maskin og utstyr veg Oppgradering bruer Eikefjord skule Eikefjord barnehage, 20 ny avdeling/utviding Knapstadmarka 21 barnehage Kjøp av Florø sjukehus og 22 oppgradering Digital plattform, språkutvikling 23 oppvekst Satsing på 24 velferdsteknologi Hjertestarter Nøkkelboksar, 26 heimetenestene Utstyr kjøkken og 27 vaskeri, Furuhaugane Personheis Flora 28 Omsorgssener Medisinsk utstyr Bygningsmessig 30 oppgradering Heimehjelpsbil 31 utrustning Flora samfunnshus, 32 dokumentavgift Oppgradering

23 kinosalen, jf Kulturhusrapport Planlegging status behov kultur- og 34 idrettsbygg Rehabilitering speakerbu stadion, 35 vannlekkasje Felles elektronisk låssystem 36 kommunale bygg Sti kring Litjevatnet Digitalisering 38 eigedomsarkiv Reguleringsplan Docen - 39 Samfunnshuset Innløsing hus i 40 Lindheimsvegen Kystsoneplanlegging Fortau, Botnaholten 42 Nord Holdeplass Sørgardfeltet i 43 Eikefjord Tiltak for 44 kollektivtrafikken Oppgradering skilt 45 kommunen Styringssystem 46 veglys Oppgradering veglys Sandsilo 48 uteseksjonen

24 Ny lastebil kl. C 49 m/tipp og kran Klippeutstyr traktor / 50 graver Oppgradering drenssystem 51 Klubbhuset Gangveg ved 52 sjukehuset Opprusting Blå 53 promenade Stein Stranda Keilevågbrua Ny brannbil Brannutstyr Branndokumentasjon 58 - pålegg Flora barneskole, 59 tilbygg mv Furuhaugane omsorgssenter, 60 oppgradering Storevatn barnehage, utskifting 61 kloakkpumpe Flora ungdomsskule, 62 rehabiliteirng fasade Florahallen, oppgradering 63 garderober Dataprogram, 64 byggforvaltning Flora ungdomsskule, 65 IT-utstyr

25 elevmaskiner Eikefjord skule, digital plattform Gang og sykkelveg "Sørsidevegen" Driftskonsekvens Akkumulert Verbalvedtak: Flora kommune stiller seg positiv til etablering av ferjelem på Sør-Skorpa, og tar kontakt med Fylkeskommunen for videre oppfølging. Røysting: Framlegget frå Nødseth fall mot ei -1- røyst. Jacob Nødseth lar fram slik protokolltilførsel: Sidan det berre er to framlegg til vedtak som stettar lovkrava fullt ut, rådmannen sitt og det frå underteikna, må underteikna støtte rådmannen sitt forslag når mitt ikkje fekk fleirtal. Det vart røysta over framlegget frå Ap mot framlegget frå rådmannen, der rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 7 mot 4 røyster.

26 FORM-114/13 VEDTAK: 1. Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og budsjettdokument datert 29. oktober Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis.

27 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VARsektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk). 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 13. Gebyrregulativet vert justert i tråd med for følgjande oversikt: Maksimalpris for barnehage er sett til kr ,- pr år frå 1. januar Ny månadspris vert kr 2405,- (11 mnd pr år). Reduserte plassar er justert i samsvar med ny maksimalsats Ny sats for foreldrebetaling frå 1. januar 2014 med bakgrunn i vidareføring av reell maksimalpris frå Plasstilbod Oppgaldstid Opphaldstid Kostnad pr i % pr veke pr/dag og dagar pr/veke månad t og meir inntil 9,75 t kvar dag kr 2405, timar 4 dagar i veka kr 2200, timar 3 dagar i veka kr 1700, timar annankvar dag/veke kr 1400, ,5 timar 2 dagar i veka kr 1100,- timebasert 19 t og mindre timebasert opphald/kjøp kr 30,- einskildtimar 14. Førebels satsar for kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2014 vert: Driftstilskot små barn (0-2 år) Driftstilskot store barn (3-6 år) Kapitaltilskot pr barn 5 167

28 Endeleg avrekning skjer i årsoppgjeret for Tabell 4: Saldering (side 62 utkast BHP , med tillegg av justert utkast i budsjettmøte møte 19. nov og formannskap 26. nov.) Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2013 budsjett budsjett budsjett B178/12 B118/ Generelle kutt alle sektorar Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5. Tilsettingsregulering Innføre kaivederlag på kommunen sine eigne kaier Eigeninnsats investeringsprosjekt Omsorg - redusert bruk av overtid Innkjøp - ny vaskeriavtale 600 Interkommunalt samarbeid landbruksforvaltning 200 Innsparing samhandlingsreform Prosjekt tilflytting Skatteinntekter/rammetilskot Gjennomført som rammekutt i 2013, jf tabell 5. Ikkje vidareført i 2014, men tilbakeført til rammene i tab 5 Krav for er sendt. Flytta til tab 2. Ikke betalt pr dd. Behov for framdrift i investeringsprosjekta tilseier at ein må auke dei totale ressursane, og ikkje tappe ressursar frå ordinær drift. Auke i tråd med vedteke økonomiplan Saldert 0,4 mill kr i 2014, jf tab 5. Gjennomført som rammekutt ved omsorgstenesta i 2013, til tabell 5. Auka saldering med 0,3 mill kr i 2014 jf tab 5. Jf BYST-107/12 vedtak pkt 9. Gjennomført som rammekutt på tenesta Plan og samfunn jf tabell 5. Auka saldering med 0,15 mill kr i 2014 jf tab 5. Gjennomført ved eliminiering mot avsette beløp på 1,2 mill + 0,8 mill i tabell 2. Gjeld Forventer ein høgare skattevekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet Innsparingskrav Plan og samfunn/teknisk drift/flora bygg og eigedom/brann og beredskap 500 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5 Redusere rådmannen sin stab med mer 500 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5. Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Finansiering av stilling som innkjøpsrådgjevar jf tab 2 Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investering Finansiering av stilling som arkivar jf tab 2

29 Eigedomsskatt Generelle kutt alle sektorar (inkl. reduksjon sjukefråvær) Strukturelle tiltak Forventer et eigedomsskatt auker meir får og med 2015 enn lagt til grunn i tabell 1 Finansiering av nye politiske føringar, nye oppgåver og nye tiltak medfører behov for å redusere tenesterammene med et betydeleg beløp. Økonomiske utfordringar i økonomiplanperioden medfører behov for å gjennomføre strukturelle tiltak. Auka bidrag KF Innvandrarsenteret Gjeld auka tilskot frå 3,7 mill til 4,7 mill kr i 2014 Redusert tilskot til KF Havhesten Jf tab 2 tilskot redusert frå 3 mill til 2,5 mill Redusert tilskot til Byen vår Florø Jf tab 2 tilskot redusert frå 0,3 mill til 0,15 mill Redusert tilskot til Turistinformasjonen Jf tab 2 tilskot redusert frå 0,4 mill til 0,3 mill Redusert renteutgift Effektvisiering, interkommunalt samarbeid Avtaler inngått i 2005 og 2006 løper ut i 2015 og Effekt forutsetter same låge rentenivå som i dag, og at ein binder opp minst 33,33 % av lånegjelda til fast rente. Forvaltningsoppgaver v/plan og samfunn. Vert å gjennomføre som rammekutt ved tenesta. Tilleggsproposisjonen: Redusert rammetilskot Jf KS prognosemodell prok1308gh. I 2015 redusert ytterlegera med våreffekt SFO Kulturskulen (280') og avvikling frukt og grønt (419). Redusert eigendel dobbeltrom Vert å kompensere ramma til Omsorgstenesta Tilsyn med barn i fosterheim frå 1. februar Vert å kompensere ramma til Barn og unge Utlemming av rustilskotet Vert å redusere ramma til Tiltakstenesta, som må søkje øyremerka midlar til rusarbeid Opptrapping to barnehageopptak Vert å eliminere mot avsetting i tabell 2 Likehandsaming ikkje kommunale barnhagar, sats frå 96% til 98% Auka avsetting i tabell 2 Kulturskuletilbod i SFO reversert 2014/ Vert å redusere ramma til Kulturskulen med midlane som er kompensert på ramma i 2013/2014 Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule 2014/ Jf faktisk kompensasjon i 2007/2008 Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule 2014/ Jf faktisk kompensasjon i 2007/2008 Reversert nominell vidareføring maksimalpris barnehage Vert å redusere rammene til barnehagesektoren. Barnehagane tar inn ein effekt på auka maksimalpris, samstundes som dei får kompensert for lønsvekst.

30 Prisauke, deflator auka frå 3,0% til 3,1% Til dipsosisjon Budsjettforhandlingane (H, FrP, V, KrF) Jf møtet Reversert innsparing toppfinansiering ressurskrevjande brukarar (80% vert oppretthaldt) Vert å redusere ramma til omsorgstenesta Nye kjente utgifter: Etterslep kompetanse- og ansiennitetsopprykk Omsorgstenesta Utgift knytt til vedtak i Klagenemnda Vert å kompensere ramma til omsorgstenesta Eingongsutgift Samla utgift på 0,6 mill kr. Her tatt førebels høgde for at fylkeskommunen dekker 50%, men det må sjekkast ut. Budsjettforhandlingane (H, FrP, V, KrF): Jf formannskapsvedtak Redusert rammetilskot Auka kontantstøtte skal gje effekt på redusert etterspørsel barnehageplassar. På makronivå er kommunane trekt 344 mill kr i rammetilskotet. Konsekvens Flora er rekna til 0,75 mill kr jf oppdatert prognosemodell frå KS (prok1309gh) Reveresert avsett prisauke deflator Revesert avsett til disposisjon Auke generelle kutt alle sektorar Sum Terje Heggheim rådmann Linda Nipen Asphjell kommunalsjef økonomi

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11.

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 11/1456-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 16189/11 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer