BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN , REVIDERT BUDSJETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet /13 Administrasjonsutvalet /13 Helse- og sosialutvalet /13 Kultur- og oppvekstutvalet /13 Plan- og Miljøutvalet /13 Formannskapet /13 Bystyret Sakshandsamar: Linda Nipen Asphjell Arkiv: K1-145, K1-150 Objekt: Arkivsaknr 13/1949 BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN , REVIDERT BUDSJETT Kva saka gjeld: Rådmannen legg fram utkast til Budsjett- og handlingsprogram 2014, inkludert revidert budsjett , budsjett 2014 og økonomiplan Dokumentet vert delt ut i møtet.

2 FRAMLEGG TIL VEDTAK: Flora formannskap tar orienteringa til vitande FORMANNSKAPET Røysting: Samrøsytes vedteken. FORM-086/13 VEDTAK: Flora formannskap tar orienteringa til vitande PLAN- OG MILJØUTVALET Røysting: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. PMUV-052/13 VEDTAK: Plan- og miljøutvalet tek orienteringa til vitande.

3 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALET Røysting: KUOP tek orienteringa til vitande. KUOP-048/13 VEDTAK: KUOP tek orienteringa til vitande HELSE- OG SOSIALUTVALET Røysting: Samrøystes vedteke. HSUT-055/13 VEDTAK: HSU tek orienteringa til vitande FORMANNSKAPET FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og budsjettdokument datert 29. oktober 2013.

4 2. Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VARsektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk).

5 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. Rådmannen gjorde merksam på at parkeringsavgiftene skal takast ut av gebyrregulativet. Framlegg: Rådmannen la fram to nye punkt i budsjettvedtaket: 13. Gebyrregulativet vert justert i tråd med for følgjande oversikt: Maksimalpris for barnehage er sett til kr ,- pr år frå 1. januar Ny månadspris vert kr 2405,- (11 mnd pr år). Reduserte plassar er justert i samsvar med ny maksimalsats Ny sats for foreldrebetaling frå 1. januar 2014 med bakgrunn i vidareføring av reell maksimalpris frå Plasstilbod Oppgaldstid Opphaldstid Kostnad pr i % pr veke pr/dag og dagar pr/veke månad t og meir inntil 9,75 t kvar dag kr 2405, timar 4 dagar i veka kr 2200, timar 3 dagar i veka kr 1700, timar annankvar dag/veke kr 1400, ,5 timar 2 dagar i veka kr 1100,- timebasert 19 t og mindre timebasert opphald/kjøp kr 30,- einskildtimar

6 14. Førebels satsar for kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2014 vert: Driftstilskot små barn (0-2 år) Driftstilskot store barn (3-6 år) Kapitaltilskot pr barn Endeleg avrekning skjer i årsoppgjeret for Framlegg frå Repr.Jacob Nødseth: Framtidsbyen Florø i tilflyttingskommunen Flora Attraktiv - Trygg - Inkluderande Forslag til vedtak i Flora formannskap 26. november 2013 i sak om budsjett og handlingsprogram 2014, økonomiplan Side av 1 10 BYSTYREREPRESENTANTANE HILMAR ELIASSON OG JACOB NØDSETH INNLEIING Vi må realisere effektiviseringspotensialet! Det eravgjerande viktig at ikkje gamle strukturar blir låst i sement. Vi må tenke nytt. Fordi det er nødvendig. Men også fordi det er fornuftig. Vi må forandre for å bevare det som er bra. Forslaga vi her kjem med er endringar/tillegg i rådmannen sitt dokument, slik det vart lagt fram for formannskapet med seinare endringar. Vi meiner det er mykje bra i dokumentet. Det som ikkje vert endra med dette dokumentet gjev vi såleis vår tilslutnad til. Forslaga våre er nøkterne, men likevel ambisiøse. Vi foreslår endringar og tillegg i både driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og i verbaldelen. Det vert investert for å fornye og vedlikehalde. Det er nødvendig. Samstundes fordrar dette at det vert gjennomført endringar for å effektivisere drifta. Der har Flora kommune mykje å hente. Det er krevjande, men vi meiner det er mogleg. Vi må omstille kommunen for å møte framtidas utfordringar. I arbeidet med dette budsjettutkastet har vi fått mange gode innspel frå Marit Grønnevik Stave og vi takkar ho så mykje for hjelpa.saman foreslår vi tiltak som vil gjere Flora kommune: - Meir attraktiv å flytte til og bu i

7 - Lettare å drive frivilleg arbeid i - Meir mangfaldig - Meir kreativ - Til ein av dei beste kommunane i landet på å møte Samhandlingsreforma Og mykje meir! Kort sagt, korleis vi kan utvikle Framtidsbyen Florø i tilflyttingskommunen Flora Side av 2 10 BYSTYREREPRESENTANTANE HILMAR ELIASSON OG JACOB NØDSETH FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 1. Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av rådmannen si saksutgreiing og budsjettdokument datert 29. oktober 2013, hans etterfølgjande oppdateringar og med dei endringane som følgjer av dette dokumentet 2. Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel med rådmannen sine rettingar av Endringane som framgår av dette dokumentet vert også innarbeidd. 3. Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med regulativet som rådmannen har foreslått, med dei endringar som følgjer av dette dokumentet og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre i dette dokumentet jamfør rådmannen sitt utkast med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet med endringane som følgjer av dette dokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis.

8 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VAR-sektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk). 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. Side av 3 10 VERBALFORSLAG Rådmannen får redaksjonsfullmakt til å legge kulepunkta inn der dei passar i hans budsjettdokument. Organisasjon, forvaltning og eigarskap - NHO Service har rekna at Flora kommune kan ha eit effektiviseringspotensiale på over 30 millionar kroner. I analysen er det peika på at dette t.d. kan føre til frigjering av 49 nye sjukeheimsplassar. På bakgrunn av dette vil bystyret tidleg i 2014 gjennomføre ein fagdag med det som mål å til budsjettprosessen for 2015 kunne fremje tiltak som realiserer i alle fall delar av dette effektiviseringspotensialet. - I 2014 skal gebyr- og avgiftsregulativet, og prinsippa for desse, handsamast særskilt før sjølve budsjettarbeidet startar. Nivået på gebyr og avgifter skal ikkje aukast i økonomiplanperioden. - I 2014 skal det gjennomførast ei strategisk tverretatleg vurdering av korleis eigedomsmassen til Flora kommune skal vere. Noverande og framtidig behov skal kartleggast. Bystyret kjem tidleg i 2014 tilbake til kva ei slik vurdering skal innehalde, på forslag frå rådmannen. - I 2014 skal bystyret vedta eit reglement om folkevalde sin rett til innsyn i saksdokument og til informasjon om saker som er under handsaming. Bystyret vel ei arbeidsgruppe som kjem med framlegg til bystyret. - Bystyret vil snarast ta stilling til kven som skal ha innstillingsrett til folkevalde organ i kommunen. - Bystyret skal tidleg i 2014 gjennomføre folkevaldopplæring i regi av KS. Det vert vist til KS si brosjyre: "Hvem styrer din kommune/fylkeskommune" som nyleg er sendt ut. Bystyret avgjer i eiga sak kva som særleg skal vere del av denne opplæringa. - Flora bystyre vil i 2014 gjennomføre ein prinsippdebatt om korleis SIS skal vidareutviklast og korleis bystyret kan involverast i kommuneleiinga sitt interkommunale arbeid. - Styret i Havhesten KF vert beden om å foreslå for bystyret korleis eigedomsmassen i foretaket kan oppdaterast og forvaltast i framtida. Mellom anna ber bystyret KF Havhesten vurderre om foretaket bør vere eit reint driftsselskap. - Ei eigarskapsmelding skal til handsaming i bystyret seinast i juni I eigarskapsmeldinga skal særleg vurderast om Flora kommune bør selje sin del av Firda Billag. - I løpet av 2014 skal plan for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg utarbeidast og implementerast i driftsrutinane. Dette skal sjåast i samanheng med enøk-arbeidet i kommunen. - Flora bystyre skal i 2014 drøfte sak om nedsal av kommunal eigedom. Det bør vere eit mål å minst selje eigedomar for 20 millionar kroner i Flora bystyre ber KF Innvandrarsenteret kome med ei sak til bystyret om korleis bygningsmassen i foretaket kan opprustast.

9 - Flora bystyre vil at forenkling av enkeltborgaren sitt møte med den kommunale organisasjonen skal vere ei sterkt prioritert oppgåve. Til kvart bystyremøte skal rådmannen kort rapportere munnleg om korleis det vert arbeidd med dette i den kommunale organisasjonen. Side av I samband med at Flora samfunnshus skal reindyrkast som kultur- og konferansehus vert rådmannen beden om å ila 2014 kome til bystyret med ei sak om framtidig lokalisering av brannstasjonen. Samarbeid med Avinor er eitt alternativ. - Ein oppdatert risikoanalyse for brann vert lagt fram for formannskapet i løpet av året. Risikoanalysen skal omfatte både sentrum og distrikta, inkludert øyane. Mellom anna skal det vurderast korleis ein kan gje opplæring til lokalbefolkninga særleg i øyane i bruk av eksisterande desentralisert utstyr. - Det vert gjennomført ei ordning med "Folkets spørretime" i annakvart bystyremøte. Der dei som vil, som ikkje sit i bystyret, kan melde inn ynskje om å halde innlegg og ta opp saker. Kultur, idrett og folkehelse - I løpet av 2014 skal rådmannen legge fram ei sak for kultur- og oppvekstutvalet om og eventuelt korleis ein kan realisere ein squash-hall i Florø, gjerne lokalisert til Havhesten. Havhesten må gjennomføre tiltak for å stette krava til universell utforming, og ein squash-hall kan tenkast i samanheng med dette. - I løpet av 2014 skal rådmannen legge fram ei sak for kultur- og oppvekstutvalet om korleis ein kan gjere tennistilhøva betre i Florø. - Det bør vere eit prinsipp at all organisert idrett skal eige og drive både seg sjølv og idrettsanlegga i kommunen. Dette skal endeleg avklarast i For å gjere det meir attraktivt å flytte til Flora får tilflyttarar tilbod om å bruke Havhesten KF gratis 3 gongar per månad dei to første åra dei bur i kommunen. Havhesten KF vert beden om å utarbeide forslag om korleis dette skal løysast. - For å gjere det meir attraktivt å flytte til Flora skal det vurderast om det kan utviklast eit kulturkort for tilflyttarar som mellom anna omfattar kinotilbod etc. - Havhesten KF og tenesta for kultur og fritid vert beden om å samarbeide om å finne måtar deira anlegg kan brukast rimlegare enn i dag/el. vederlagsfritt i ei kulturkortordning for betre integrering av utsette grupper som innvandrarar, sosialt vanskelegstilte m.fl. Sak om dette vert å fremje for bystyret i god tid før budsjetthandsaminga for Det vert i 2014 starta arbeidet med å overføre eigedomen og bygningsmassen Flora samfunnshus til eit kommunalt AS som opprettast med det føremål å vidareutvikle samfunnshuset som kulturhus og oppruste bygningsmassen. Det vert lagt opp til at aktørane som i dag er i bygget held fram som leigetakarar, men på sikt skal kulturskulen flytte inn og plan- og samfunn ut. Lokale investorar, hotella m.fl. vert invitert med, eventuelt også på eigarsida, for å også utvikle Flora samfunnshus som konferansearena. - Sak om vedlikehald og rehabilitering av Kinnakyrkja, gjerne i samarbeid med t.d. Riksantikvaren, vert å legge fram for bystyret i god tid før budsjettarbeidet hausten Side av 5 10

10 Byutvikling - Formannskapet skal i 2014 handsame sak om korleis det kan bli meir handels- og kulturaktivitet på torget i Florø. Denne saka skal utarbeidast i samarbeid med Byen vår Florø. - Rådmannen skal i 2014 legge fram sak for Flora bystyre om korleis Rota kan utviklast som ein grøn bydel for framtida. Det skal undersøkast om utviklinga av Rota som ein grøn bydel kan skje med støtte frå stat og fylkeskommune. Helse, sosial og omsorg - Omsorgstenesta skal til vårenetablere sansehagar ved Flora omsorgssenter, Furuhaugane omsorgssenter og ved Allhuset i Eikefjord. Samstundes skal omsorgstenesta ta i bruk besøkshundar e.l. der omsorgstenesta finn det naturleg. - Flora kommune vil vidareutvikle Sunnfjord Medisinske Senter som eit fyrtårn innan helsesamhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta og private aktørar. Å marknadsføre SMS overfor sentralestyresmakter, mellom anna for å få ymse prosjektmidlar, er ei prioritert oppgåve for kommunen i Flora kommune vil på komande generalforsamling i Firdavegen 1 AS be om å få ein medlem av styret. - I tillegg til eksisterande tiltak (mellom anna Snu i døra) skal det gjennomførast fleire tiltak for å fleire i arbeid og vekk frå trygd. HSU blir beden om å jobbe med denne problemstillinga og kome tilbake til bystyret med forslag til tiltak. - For å samle og effektivisere omsorgstenesta vil Flora kommune starte arbeidet med å selje Furuhaugane omsorgssenter. Det primære målet er å finne (ein) kjøpar(ar) som vil utnytte eigedomen til eit formål som svarar på behov Florasamfunnet står ovanfor. - Flora bystyre vil at sjukehuseigedomen skal brukast for å løyse kommunen sine utfordringar innan helse- og omsorg. Bystyret vil at det skal arbeidast med det utgangspunktet at følgjande minst skal vere i sjukehuseigedomen: funksjonane som i dag er på Furuhaugane omsorgssenter og framtidige utvidingar av desse, omsorgsbustader/bustader i ulike former for eldre, institusjonskjøkken, fellesfunksjonar for å forebygge einsemd og tilrettelegge aktive liv, rehabiliteringstilbod gjerne i regi av private/ideelle organisasjonar. (Eit slikt rehabiliteringstilbod kan gjerne også tenkast å kunne tilby tenester til andre kommunar.) - Flora kommune har eit stort potensiale til å samordne og utvikle helse- og omsorgstenester i aksen frå Docen I/II - SMS - Sjukehuseigedomen - Flora omsorgssenter. Å utvikle denne gode helsesamhandlingsaksen vil vere ei prioritert oppgåve framover. Sidan denne satsinga i heilskap er unik i nasjonal samanheng med tanke på Samhandlingsreforma vert det offensivt søkt prosjektmidlar og statleg støtte til å utvikle denne helsesamhandlingsaksen. - Det vert gjennomført ein fagdag om helse og omsorg i Flora bystyre tidleg i 2014, før arbeidet med revidering av prinsipp og kriterier for tildeling av omsorgstenester vert sett i gang. Særleg skal bystyret få ei grundig innføring i samhandlingsreforma, lovkrav og prioriteringsutfordringar i sektoren. Brukarar og tilsette blir involvert i planlegging og gjennomføring. Side av Klientutvalet vert gjenoppretta. Eiga sak om dette vert lagt fram tidleg i Det vert etablert faste organiserte kontaktpunkt mellom brukarar, pårørande og tilsette i sektoren, og helse- og sosialutvalet. Referat frå desse møta vert å legge fram for bystyret. På dei første av desse møta skal særleg bemanningssituasjonen i omsorg og drøfting av tiltak mot einsemd vere tema.

11 - KF Innvandrarsenteret blir beden om å vurdere, innanfor gjeldande regelverk, korleis bebuarane på asylmottaket kan få meir meining i sin kvardag, uavengig av om dei ventar på å bli busette eller om dei ventar på retur. - Det vert gjennomført ei kartlegging av om ein brukar fagkompetansen ein allereie har i organisasjonen rett. T.d. om sjukepleiarane blir brukt til oppgåver som ein ikkje treng sjukepleiarar til osv. Opplæring - Det vert tidleg i 2014 starta planlegginga av ein frivilleg sommarskule i Florø i Målet er at elevar som treng særleg oppfølgjing eller som vil t.d. "tjuvstarte" på pensum for neste skuleår, får gjere dette nokre veker om sommaren. Som lærekrefter kan studentar nyttast, slik at ein får ein dobbel positiv effekt. Skulenettverket og Flora vidaregåande skule vert invitert til å foreslå for kultur- og oppvekstutvalet korleis dette kan gjennomførast. - Det vert starta eit arbeid for å få på plass ei eiga traineeordning for Flora kommune i Traineeordninga vil både bidra til at fleire unge kjem til/blir i Flora, og til at kommunen får kreative nye syn på aktuelle utfordringar i organisasjonen m.v. Det vert vurdert å også opprette ei eiga sommarpraktikantordning. Samarbeid med andre verksemder i Flora og omegn vert å vurdere. - Samarbeidet mellom Flora kommune og Flora vidaregåande skule vert intensivert. Mellom anna ved at fleire lærarar hospiterar mellom ungdomsskulane og vgs og ved at elevar på ungdomssteget kan ta fag på Flora vgs. Kommunikasjon - Samferdsleutvalet vert beden om å sjå på moglegheita for at den eine av bybussrutene (Bybuss 2) skal gå motsatt veg. Næring - For å bli meir offensiv når det gjeld å tilrettelegge for næringsutvikling blir formannskapet tildelt funksjonen som næringsutval i kommunen. Formannskapet kjem tilbake til bystyret med forslag til korleis denne oppgåva kan ivaretakast på ein proaktiv måte, og korleis forholdet til Fram Flora as mfl skal vere. - Det vert i 2014 gjennomført ein eigen fagdag/temadag for bystyret med næringsutvikling no og i framtida som tema. Spesielt skal studentar frå Florø eller med tilknytning til Florø brukast som ressurspersonar i dette arbeidet. Side av 7 10 Forklaring investeringsbudsjett: Alle investeringar lista opp av rådmannen blir innarbeidd, men med endringane ovanfor. Rådmannen sin post 60 om Furuhaugane omsorgssenter fell bort. Midlane vert i staden overført til post 22 om kjøp og oppgradering av Florø sjukehus. Mindre investeringar på Furuhaugane omsorgssenter som er nødvendige for å ta vare på liv og helse kan likevel nyttast av denne budsjettposten. Flora kommune vil oppruste Flora samfunnshus for inntil 9 millionar kroner i Det er eit mål at opprettinga av Flora samfunnshus AS og overføringa av eigedomsmassen til dette føretaket, skal skje så rakst at aksjeselskapet kan ta delar av denne investeringa. Unytta lånemidlar vert så nytta til å betale ned lånegjelda.

12 Dette gjev same låneopptak som skissert av rådmannen på side 75 før investeringsreguleringa. Og gjev ein driftskonsekvens som framstilt nedanfor i driftsbudsjettet, lik den rådmannen skisserer i sin tabell: 7,823 millionar i 2015, 12,275 millionar i 2016 og 14,010 millionar i Når det gjeld rådmannen sin post 15 om asfaltering vert det ikkje å vurdere bensinavgift, men derimot å forsøke å finansiere det ved at Flora kommune får ta del i finansieringa som kjem frå bomringen kring Førde. Slik blir dette ikkje ein Førdepakke, men ein Sunnfjordpakke. Rådmannen sitt forslag til sjølvfinansierande investeringsprosjekt vert ikkje endra. Dette fører til at samla brutto investeringar i 2014 vert på 203,770 millionar, i 2015 på 162,050 millionar, i 2016 på 118,150 millionar og i 2017 på 64,2 millionar. Budsjett 2014 Økonomiplan 2015Økonomiplan 2016Økonomiplan 2017Kjøp av Florø sjukehus og oppgradering Furuhaugane omsorgssenter, oppgradering0 0 Side av 8 10 INVESTERINGSBUDSJETTET Frie midlar - tal i tusen kroner Forklaring driftsbudsjettet: Jordmorvakta ligg inne med kroner årleg. Driftskonsekvensen av investeringane er innarbeidd. Alle tiltak som i helse-, sosial- og omsorgsplan som helse- og sosialutvalet har prioritert, men som ikkje er innarbeidd i budsjettet, jamfør rådmannen si oversikt, vert innarbeidd som det framgår av tabellen. Omsorgstenesta har bede rådmannen innarbeide auka legeressurs institusjonane med kroner. Desse vert innarbeidd. I 2014 vert budsjettet saldert ved at vakante stillingar ikkje blir fylde. Unntatt frå dette er essensielt personell som er knytt til omsorgstenesta og til skulane. Kurs og reiser vert redusert samla i Flora kommune med 1 million kroner. Det vert særleg å vurdere korleis ein kan nytte telekonferanseutstyr betre, og korleis ein kan bli flinkare på internopplæringa. Gevinstane av ei effektivisering som peika på av NHO Service blir det lagt til grunn at gradvis lar seg realisere frå 2015 og at effektane vil auke etterkvart som tida går. Dette vil føre til ein reduksjon av andre postar i driftsbudsjettet og vil tillate at investeringsprogrammet vert gjennomført som planlagt og vil mogleggjere at HSO-planen i større grad vert realisert slik intensjonen har vore. Budsjett 2014 Økonomiplan 2015 Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Jordmorvakt Driftskonsekv. inv. 7,823 12,275 14,010 Effektivisering - 15,000-20,000-25,000 Prior. HSO-plan 3,050 6,441 6,989 10,254 Vakansar -3,436 Kurs/reiser -1, Auka legeressurs Institusjonane

13 Auka skulesymjing Oppretthalde tilskot Byen vår Florø Side av 9 10 DRIFTSBUDSJETTET/SALDERINGAR Endringar i rådmannen sitt budsjettutkast, driftsrammene samla ikkje endra Skulesymjinga vert auka med kr. Dette fremjar folkehelse og svømmedugleik. I tillegg kompenserer det for foreslått redusert tilskot til Havhesten KF. Rådmannen har foreslått å redusere tilskotet til Byen vår Florø med kroner. Desse vert lagt inn att, slik at totalt tilskot blir kr. Nedsal av kommunal eigedom som vert nytta til å betale ned lånegjelda, vil slik føre til at kapitalkostnadane vert redusert. - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke gymsalane i Flora kommune. - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke kinosalen og festsalen i Flora samfunnshus. - For ungdom/studentar/honnør/barn/ er kinoprisen 50 kroner. - Inngangspengar, diskotek 25 kr. - Bandavgift pr person pr 1/2-år 200 kr på Haffen. - Bandavgift pr person pr 1/2-år i musikkbingen, kr 300 for ungdom under 20 år. Reduksjonane ovanfor vil venteleg føre til: - At fleire frivillege lag og organisasjonar gjennomfører større arrangement, noko som styrkar kulturtilbodet i kommunen. - At fleire unge brukar dei nemnte kulturtilboda, noko som verkar førebyggande og reduserer andre kommunale utgifter. I tillegg fremjer det Flora kommune sin kulturprofil. - Auka bruk av Florø kino. Desse endringane vil venteleg ikkje føre til negativt økonomisk resultat for kommunen. Eventuelle økonomiske konsekvensar vert å ta stilling til i revidert budsjett. Side av ENDRINGAR I GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVET - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke gymsalane i Flora kommune. - Det skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar å bruke kinosalen og festsalen i Flora samfunnshus. - For ungdom/studentar/honnør/barn/ er kinoprisen 50 kroner. - Inngangspengar, diskotek 25 kr. - Bandavgift pr person pr 1/2-år 200 kr på Haffen.

14 - Bandavgift pr person pr 1/2-år i musikkbingen, kr 300 for ungdom under 20 år. Reduksjonane ovanfor vil venteleg føre til: - At fleire frivillege lag og organisasjonar gjennomfører større arrangement, noko som styrkar kulturtilbodet i kommunen. - At fleire unge brukar dei nemnte kulturtilboda, noko som verkar førebyggande og reduserer andre kommunale utgifter. I tillegg fremjer det Flora kommune sin kulturprofil. - Auka bruk av Florø kino. Desse endringane vil venteleg ikkje føre til negativt økonomisk resultat for kommunen. Eventuelle økonomiske konsekvensar vert å ta stilling til i revidert budsjett. Framlegg frå H,V,FRP og KRF v/hanne Husebø Kristensen,H: DRIFT - auke tilskotet til Kinn kyrkjelige fellesråd med kr ,- dvs til saman ,- - i posten administrativ ressurs innen oppvekst salderast kr ,- Vi meiner deler av oppgavene kan løysast ved å bruke rektorane i dei ulike skulane, eller ved annan omdisponering av ressursane i stab. - vi støtter rådmannen sitt forslag om ein ekstra ressurs på innkjøp, men meiner ambisjonane om innsparingspotensialet er for lavt. Innsparingspotensialet ved å ansette ytterligare ressurs her bør være x 2-3 av utgiftene ved stillinga, dvs nærare 1 mill kr. - tiltaket følgetjeneste for gravide/ jordmorvakta vert finansiert med kr ,- Flora kommunen sine reinhaldstenester vert konkurranseutsett, med oppstart frå Rådmannen utarbeider sak om organisering som skal politisk handsamast våren I saka skal følgjande moment framkomme: - Plan for orientering og dialog med dei tilsette. - Oppgåvebeskriving basert på kommunen sin bygningsmasse og dagens reinhaldsnivå. - Vurdering av totalanbod på heile tenesta, eller inndeling i fleire kontrakter. - Framlegg på kvalitetsnivå for reinhald basert på NS-Insta Framlegg på tilsynsmodell for utarbeiding og oppfølging av anbod, kontrakt og avtaleforhold basert på NS-Insta Framlegg på overordna anbodskriterier.

15 Flora kommune sine drifts- og vedlikehaldsoppgåver på kommunale formålsbygg og idrettsanlegg med tilknytta areal, samt kommunen sine øvrige uteareal vert konkurranseutsett, med oppstart frå Rådmannen utarbeider sak om organisering som skal politisk handsamast våren I saka skal følgjande moment framkomme: - Plan for orientering og dialog med dei tilsette. - Oppgåvebeskriving basert på dagens kommunale drift- og vedlikehaldstenester. - Vurdering av totalanbod på heile tenesta, eller inndeling i fleire kontraktar. - Framlegg på kvalitetsnivå basert på ynskja drifts- og vedlikehaldsnivå. - Framlegg på tilsynsmodell for utarbeiding og oppfølging av anbod, kontrakt og avtaleforhold. - Framlegg på overordna anbodskriteriar. Rådmannen får i oppgåve å utarbeide ei årleg eigarmelding. Meldinga skal innehalde minimum følgjande: - Oversikt over kommunalt eigde og deleigde selskap, føretak og stiftingar, med følgjande: o Namn på selskap o Generalforsamling o Styresamansetting o Selskapet, føretaket eller stiftinga sitt vedtektsfesta føremål o Flora kommune sitt føremål med eigarskapen - Eigarmeldinga skal politisk handsamast kvar haust, første gong hausten Det vert laga ei sak til Bystyret der drifta av kommunale eigedommer vert vurdert endra, der ein greier ut alternativ organisering av sektor for Bygg og Eigedom. Ein må og sjå på om sal av eldre byggmasse med reinvestering boliger med mindre vedlikehald vil være hensiktsmessig. For Budsjett 2014 / Økonomiplan vert budsjettprosessen gjennomførd på følgjande måte: - Det vert oppretta eit budsjettutval beståande av formannskapet og gruppeleiarane.

16 - Budsjettutvalet vert informert gjennom heile året om saker og situasjonar som får konsekvens for budsjettrammene. Budsjettutvalet kan be om vurderingar og mindre utgreiingar av saker med økonomisk konsekvens. - Budsjettutvalet legg førebelse sektorrammer før sommarferien, etter den årlege handsaminga av kommuneproposisjonen i Stortinget, slik at kvart av hovudutvala kan ta stilling til eventuelle endringar på sin sektor og få utgreia konsekvensar av desse. - Budsjettutvalet tek stilling til budsjettprinsipp, økonomiske rammer, sektorrammer, investeringar og andre forhold som vedkjem budsjettet etter kvart som dei vert lagt fram frå administrasjonen. - Dissensar i budsjettutvalet føl budsjettdokumentet fram til slutthandsaming. - Når budsjettutvalet er ferdig med utarbeidinga av budsjettet vert det sendt til hovudutvala for uttale før handsaming i formannskapet. - Formannskapet vedtek innstilling til budsjett/økonomiplan, og legg dette ut til offentleg høyring. Det vert gjennomførd eit prosjekt for Flora kommune, med sikte på å auke det økonomiske handlingsrommet. Prosjekteigar er Bystyret og styringsgruppe for prosjektet vert Budsjettutvalet. - Prosjektet har som formål å sjå på den totale drifta i Flora kommune, og korleis vi kan frigjere ressursar til viktige tiltak og investeringar i både kortsiktig og langsiktig perspektiv, samt korleis ein skal kunne byggje seg opp ein økonomisk reserve. Tiltak som skal vurderast er: - Vurdering av ikkje-lovpålagde oppgåver - Kan kommunen organiserast smartare og meir effektivt - Kan tenester og ressursar samordnast betre - Er det oppgåver vi kan samarbeide med andre om - Er det oppgåver andre kan utføre for kommunen - Kan innkjøpsrutinar verte betre - Sal av kommunale eigedommar og aksjar

17 INVESTERING Det vert sett ei øvre grense for investering på 90 mill NOK. Dei konkrete tiltaka som skal føre til dette kjem vi tilbake til i Bystyret si behandling av budsjettet. SPØRSMÅL - Er dei ,- som vart vedtatt som fast tilskot til Ungdommens kulturmønstring inne i budsjettet? - Kan rådmannen sei noko om kva tanker han har for overskotet i Florø Parkering ( ,-)? - Er det realistisk å vurdere Docen II som sjølvfinansierande, i så fall kva husleige vil det bli snakk om? Framlegg frå AP v/oscar Bergheim: Tabell 3 Finans Rekn. Rekn. Rev. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan budsjett Renteutgifter av løpande lån Tap på krav Avdrag av løpande lån Renteinntekt Utbytte Kompensasjon VARutgifter. Hovudsakeleg frå VAR-rekneskapen Driftskonsekvens investeringar Sum

18 AP Driftskonsekvens investeringar Sum Tabell 4 Saldering Rekn. Revidert Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2012 Budsjett Generelle kutt alle sektorer Tilsettingsregulering Kaivederlag Egeninnsats investeringsprosjekt Omsorg - redusert bruk av overtid Innkjøp - ny vaskeriavtale Interkommunalt samarbeid - landbruksforvaltning Innsparing samhandlingsreform Prosjekt tilflytting Skatteinntekter/rammetilskot Innsparingskrav Plan og samfunn / Teknisk drift / Flora bygg og eigedom / Brann og beredskap Redusere rådmannen sin stab med meir Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investering

19 Eigedomsskatt Generelle kutt alle sektorarar (ink. Reduksjon sjukefråvær) Strukturelle tiltak Auka bidrag KF Innvandrarsenteret Redusert tilskot til KF Havhesten Redusert tilskot til Byen vår Florø Redusert tilskot til Turistinformasjonen Redusert renteutgift Effektivisering, interkommunalt samarbeid Sum Redusert tilskot til KF Havhesten Redusert tilskot til Byen vår Florø Redusert tilskot til Turistinformasjonen Jordmortjenesten Politisk arbeid Tabell 1, frie inntekter Havglytt -25

20 Sum AP Tabell 1 Frie inntekter Rekn. Rekn. Revidert Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Budsjett Skatt Rammetilskot Rammetilskot - skjønsmidlar til inndekking av underskot Rammetilskot - andre skjønsmidlar Eigedomsskatt Konsesjonskraft netto Konsesjonsavgift Refusjon kapitalutgifter Kompensasjon, reform Vertskommunetilskot Momskompensasjon innv. og KF Momskompensasjon drift tenestene Sum

21 Investeringsprosjekt Budsjett AP = Endring Komp. Lån Lån Lån Lån Brannpumpe til 1 depota Utrykkingstøy Arbeidstilsyns- 3 /branntilsynspålegg Kapasitetsauke institusjon, 4 planlegging Oppgradering uteområde 5 barnehagar Inngangsparti/trapp 6 Rådhuset Geovekst (Digital 7 infrastruktur) Florahallen - hovudstadion - 8 lysanlegg Rehabilitering friidrettsdel, Florø 9 Stadion Rehabilitering turstinett 10 Brandøyåsen Rehabilitering 11 kunstgras, Florø IKT - infrastruktur Historieverk Rehabilitering kyrkje, 14 tilskot til Kkf

22 15 Asfaltering Trafikksikringstiltak Maskin og utstyr veg Oppgradering bruer Eikefjord skule Eikefjord barnehage, 20 ny avdeling/utviding Knapstadmarka 21 barnehage Kjøp av Florø sjukehus og 22 oppgradering Digital plattform, språkutvikling 23 oppvekst Satsing på 24 velferdsteknologi Hjertestarter Nøkkelboksar, 26 heimetenestene Utstyr kjøkken og 27 vaskeri, Furuhaugane Personheis Flora 28 Omsorgssener Medisinsk utstyr Bygningsmessig 30 oppgradering Heimehjelpsbil 31 utrustning Flora samfunnshus, 32 dokumentavgift Oppgradering

23 kinosalen, jf Kulturhusrapport Planlegging status behov kultur- og 34 idrettsbygg Rehabilitering speakerbu stadion, 35 vannlekkasje Felles elektronisk låssystem 36 kommunale bygg Sti kring Litjevatnet Digitalisering 38 eigedomsarkiv Reguleringsplan Docen - 39 Samfunnshuset Innløsing hus i 40 Lindheimsvegen Kystsoneplanlegging Fortau, Botnaholten 42 Nord Holdeplass Sørgardfeltet i 43 Eikefjord Tiltak for 44 kollektivtrafikken Oppgradering skilt 45 kommunen Styringssystem 46 veglys Oppgradering veglys Sandsilo 48 uteseksjonen

24 Ny lastebil kl. C 49 m/tipp og kran Klippeutstyr traktor / 50 graver Oppgradering drenssystem 51 Klubbhuset Gangveg ved 52 sjukehuset Opprusting Blå 53 promenade Stein Stranda Keilevågbrua Ny brannbil Brannutstyr Branndokumentasjon 58 - pålegg Flora barneskole, 59 tilbygg mv Furuhaugane omsorgssenter, 60 oppgradering Storevatn barnehage, utskifting 61 kloakkpumpe Flora ungdomsskule, 62 rehabiliteirng fasade Florahallen, oppgradering 63 garderober Dataprogram, 64 byggforvaltning Flora ungdomsskule, 65 IT-utstyr

25 elevmaskiner Eikefjord skule, digital plattform Gang og sykkelveg "Sørsidevegen" Driftskonsekvens Akkumulert Verbalvedtak: Flora kommune stiller seg positiv til etablering av ferjelem på Sør-Skorpa, og tar kontakt med Fylkeskommunen for videre oppfølging. Røysting: Framlegget frå Nødseth fall mot ei -1- røyst. Jacob Nødseth lar fram slik protokolltilførsel: Sidan det berre er to framlegg til vedtak som stettar lovkrava fullt ut, rådmannen sitt og det frå underteikna, må underteikna støtte rådmannen sitt forslag når mitt ikkje fekk fleirtal. Det vart røysta over framlegget frå Ap mot framlegget frå rådmannen, der rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 7 mot 4 røyster.

26 FORM-114/13 VEDTAK: 1. Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og budsjettdokument datert 29. oktober Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis.

27 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VARsektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk). 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 13. Gebyrregulativet vert justert i tråd med for følgjande oversikt: Maksimalpris for barnehage er sett til kr ,- pr år frå 1. januar Ny månadspris vert kr 2405,- (11 mnd pr år). Reduserte plassar er justert i samsvar med ny maksimalsats Ny sats for foreldrebetaling frå 1. januar 2014 med bakgrunn i vidareføring av reell maksimalpris frå Plasstilbod Oppgaldstid Opphaldstid Kostnad pr i % pr veke pr/dag og dagar pr/veke månad t og meir inntil 9,75 t kvar dag kr 2405, timar 4 dagar i veka kr 2200, timar 3 dagar i veka kr 1700, timar annankvar dag/veke kr 1400, ,5 timar 2 dagar i veka kr 1100,- timebasert 19 t og mindre timebasert opphald/kjøp kr 30,- einskildtimar 14. Førebels satsar for kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2014 vert: Driftstilskot små barn (0-2 år) Driftstilskot store barn (3-6 år) Kapitaltilskot pr barn 5 167

28 Endeleg avrekning skjer i årsoppgjeret for Tabell 4: Saldering (side 62 utkast BHP , med tillegg av justert utkast i budsjettmøte møte 19. nov og formannskap 26. nov.) Budsjett Revidert Regulert Revidert Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2013 budsjett budsjett budsjett B178/12 B118/ Generelle kutt alle sektorar Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5. Tilsettingsregulering Innføre kaivederlag på kommunen sine eigne kaier Eigeninnsats investeringsprosjekt Omsorg - redusert bruk av overtid Innkjøp - ny vaskeriavtale 600 Interkommunalt samarbeid landbruksforvaltning 200 Innsparing samhandlingsreform Prosjekt tilflytting Skatteinntekter/rammetilskot Gjennomført som rammekutt i 2013, jf tabell 5. Ikkje vidareført i 2014, men tilbakeført til rammene i tab 5 Krav for er sendt. Flytta til tab 2. Ikke betalt pr dd. Behov for framdrift i investeringsprosjekta tilseier at ein må auke dei totale ressursane, og ikkje tappe ressursar frå ordinær drift. Auke i tråd med vedteke økonomiplan Saldert 0,4 mill kr i 2014, jf tab 5. Gjennomført som rammekutt ved omsorgstenesta i 2013, til tabell 5. Auka saldering med 0,3 mill kr i 2014 jf tab 5. Jf BYST-107/12 vedtak pkt 9. Gjennomført som rammekutt på tenesta Plan og samfunn jf tabell 5. Auka saldering med 0,15 mill kr i 2014 jf tab 5. Gjennomført ved eliminiering mot avsette beløp på 1,2 mill + 0,8 mill i tabell 2. Gjeld Forventer ein høgare skattevekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet Innsparingskrav Plan og samfunn/teknisk drift/flora bygg og eigedom/brann og beredskap 500 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5 Redusere rådmannen sin stab med mer 500 Gjennomført som varig rammekutt, til tabell 5. Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt Finansiering av stilling som innkjøpsrådgjevar jf tab 2 Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investering Finansiering av stilling som arkivar jf tab 2

29 Eigedomsskatt Generelle kutt alle sektorar (inkl. reduksjon sjukefråvær) Strukturelle tiltak Forventer et eigedomsskatt auker meir får og med 2015 enn lagt til grunn i tabell 1 Finansiering av nye politiske føringar, nye oppgåver og nye tiltak medfører behov for å redusere tenesterammene med et betydeleg beløp. Økonomiske utfordringar i økonomiplanperioden medfører behov for å gjennomføre strukturelle tiltak. Auka bidrag KF Innvandrarsenteret Gjeld auka tilskot frå 3,7 mill til 4,7 mill kr i 2014 Redusert tilskot til KF Havhesten Jf tab 2 tilskot redusert frå 3 mill til 2,5 mill Redusert tilskot til Byen vår Florø Jf tab 2 tilskot redusert frå 0,3 mill til 0,15 mill Redusert tilskot til Turistinformasjonen Jf tab 2 tilskot redusert frå 0,4 mill til 0,3 mill Redusert renteutgift Effektvisiering, interkommunalt samarbeid Avtaler inngått i 2005 og 2006 løper ut i 2015 og Effekt forutsetter same låge rentenivå som i dag, og at ein binder opp minst 33,33 % av lånegjelda til fast rente. Forvaltningsoppgaver v/plan og samfunn. Vert å gjennomføre som rammekutt ved tenesta. Tilleggsproposisjonen: Redusert rammetilskot Jf KS prognosemodell prok1308gh. I 2015 redusert ytterlegera med våreffekt SFO Kulturskulen (280') og avvikling frukt og grønt (419). Redusert eigendel dobbeltrom Vert å kompensere ramma til Omsorgstenesta Tilsyn med barn i fosterheim frå 1. februar Vert å kompensere ramma til Barn og unge Utlemming av rustilskotet Vert å redusere ramma til Tiltakstenesta, som må søkje øyremerka midlar til rusarbeid Opptrapping to barnehageopptak Vert å eliminere mot avsetting i tabell 2 Likehandsaming ikkje kommunale barnhagar, sats frå 96% til 98% Auka avsetting i tabell 2 Kulturskuletilbod i SFO reversert 2014/ Vert å redusere ramma til Kulturskulen med midlane som er kompensert på ramma i 2013/2014 Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule 2014/ Jf faktisk kompensasjon i 2007/2008 Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule 2014/ Jf faktisk kompensasjon i 2007/2008 Reversert nominell vidareføring maksimalpris barnehage Vert å redusere rammene til barnehagesektoren. Barnehagane tar inn ein effekt på auka maksimalpris, samstundes som dei får kompensert for lønsvekst.

30 Prisauke, deflator auka frå 3,0% til 3,1% Til dipsosisjon Budsjettforhandlingane (H, FrP, V, KrF) Jf møtet Reversert innsparing toppfinansiering ressurskrevjande brukarar (80% vert oppretthaldt) Vert å redusere ramma til omsorgstenesta Nye kjente utgifter: Etterslep kompetanse- og ansiennitetsopprykk Omsorgstenesta Utgift knytt til vedtak i Klagenemnda Vert å kompensere ramma til omsorgstenesta Eingongsutgift Samla utgift på 0,6 mill kr. Her tatt førebels høgde for at fylkeskommunen dekker 50%, men det må sjekkast ut. Budsjettforhandlingane (H, FrP, V, KrF): Jf formannskapsvedtak Redusert rammetilskot Auka kontantstøtte skal gje effekt på redusert etterspørsel barnehageplassar. På makronivå er kommunane trekt 344 mill kr i rammetilskotet. Konsekvens Flora er rekna til 0,75 mill kr jf oppdatert prognosemodell frå KS (prok1309gh) Reveresert avsett prisauke deflator Revesert avsett til disposisjon Auke generelle kutt alle sektorar Sum Terje Heggheim rådmann Linda Nipen Asphjell kommunalsjef økonomi

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

Formannskapet HOVUDUTSKRIFT FLORA KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.02.2014 Møtetid: Kl. 12:00 13:45 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Saksnr.: 005/14-010/14 Parti: Desse møtte H: Bengt Solheim-Olsen, Arlene Vågene.

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 11.11.2014 083/14 VBA Komite Drift 12.11.2014 035/14 VBA Komite Forvaltning 13.11.2014 105/14 VBA Formannskap 18.11.2014 088/14 VBA Sakshandsamar:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 029/15 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 30.11.2015 035/15 Eldrerådet PS 02.12.2015 089/15 Formannskapet PS 03.12.2015 Kommunestyret PS 023/15 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til Formannskapet

Innkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Innkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN. Saksframlegg. Økonomirapportering jan-nov 2015. Framlegg til vedtak: Flora bystyre tar orienteringa til vitande

FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN. Saksframlegg. Økonomirapportering jan-nov 2015. Framlegg til vedtak: Flora bystyre tar orienteringa til vitande FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN Saksframlegg Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato FORM Formannskapet BYST Bystyret Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Linda Mæland Nipen K1-210, K1-151 15/1196-8 Økonomirapportering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KTEK Komité for Teknikk 20.02.2012 013/12 FS Formannskapet 22.02.2012 018/12 KS Kommunestyret 28.03.2012 017/12 Arkiv: K2-Q13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer