Seismikk til besvær Side 6 og 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seismikk til besvær Side 6 og 7"

Transkript

1 22. ÅRGANG NR. 3 JUNI/JULI 2007 Ber for rekeflåten Vil ha mer hyse Side 4 Side 5 Nytt departement for Helga? Side 9 Vi treng ikkje lenger ei fiskerinæring som er «sær og unormal» - Den dagen venstresida i politikken innser at bu- og sysselsettingsprobledet i landet vårt er løyst - at heile kysten dirrar av aktivitet - treng vi ikkje ei fiskerinæring som er Seismikk til besvær Side 6 og 7 sær og unormal i forhold til konkurrentane våre, skriv Fiskebåt-formann Inge Halstensen i dagens «Fiskebåtrederen». Side 2 og 3

2 Ny struk garantert Fiskebåtrederen er medlemsbladet til Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post: Tlf Mob I redaksjonen: Kåre Furnes Tlf E-post: Grafisk design: Elisabeth Rundtom Tlf E-post: Grafisk produksjon: Fjordenes Tidende, Måløy tlf Trykk: E. Natvik Prenteverk Nye utfordringer - nye muligheter «Slaget» om strukturpolitikken for fiskeflåten er over for denne gang. Mens Regjeringens ambisjoner nok var å stramme inn på strukturpolitikken, så ble resultatet på mange områder det motsatte. Med unntak av å innføre tidsbegrensning på strukturkvotene, er pakken som helhet i overkant av hva man kunne forvente med bakgrunn i hva som var utgangspunktet. Så lenge de rød-grønne sitter med makten vil nok hovedelementene i ordningen bestå, men Høyre har allerede varslet omkamp når og om de kommer i regjeringsposisjon. Fiskebåtformann Inge Halstensen skriver i dagens «Fiskebåtrederen» at strukturinstrumentet fiskeflåten nå har fått tildelt er en av talløse tilpasninger, og garantert ikke den siste. Dette dreier seg mest om politikk, og i mindre grad et genuint ønske om å legge forholdene til rette for en robust og framtidsrettet fiskerinæring. Ennå snakkes det i politiske korridorer om at fiskerinæringen skal bære ansvaret for bosetting og sysselsetting langs kysten i en tid da hele nasjonen syder av aktivitet, og der problemet i all hovedsak er å skaffe nok arbeidskraft, både på sjø og land. Fiskerinæingen er fortsatt i enkelte politiske miljøer betraktet som et stebarn som trenger mer tilsyn og styring enn andre verdiskapende næringer. Dette til tross for at næringen er fri for statlige subsidier og for lengst overlatt til å stå på egne ben. Det er grunn til å tro at regjeringens beslutning om å gjøre om de tidsuavgrensede strukturkvotene til kvoter med en varighet på 25 år vil bli prøvd rettslig. Flere rederi har varslet at de vurderer rettssak. Fiskebåt gjorde - gang på gang - myndighetene oppmerksom på at dette kunne bli utfallet dersom en slik endring ble innført. På dette punktet valgte regjeringen å kjøre sitt eget løp. Hva som videre vil skje vil vi nødig spekulere i. Men at nye tilpasninger uansett vil komme i løpet av de neste år er garantert sikkert. Det faktum at Regjeringen i strukturmeldingen faktisk skriver at fiskeflåten må settes i stand til å henge med i den kontinuerlige produktivitetutviklingen, på samme måte som andre næringer, er en erkjennelse av at ingenting vil forbli statisk i framtiden. At det i strukturmeldingen påpekes at fiskerinæringen må følge utviklingen i annen virksomhet for å sikre rekruttering, og for å kunne tilby lønns- og arbeidsbetingelser som i andre konkurrerende næringer, er i seg selv en milepæl. Positivt er det også at de rød-grønne slår ettertrykkelig fast at strukturgevinsten skal gå tilbake til de respektive grupper når tidsvinduet utløper. Dessuten er stabilitet et nøkkelord, og det kommer derfor ikke på tale å omfordele resurser mellom de ulike gruppene, slåes det fast. Mye å glede seg over, med andre ord. Og det skulle da også bare mangle. For det mangler heller ikke på nye utfordringer i kjølvatnet av strukturdebatten. Nå er det miljø og avgifter som er på agendaen. Etter snart et halvt år med møter og drøftinger er man ennå ikke kommet i mål med å få etablert et NOx-fond. Avgiften som ble innført ved årsskiftet rammer deler av havfiskeflåten med urimelig tyngde, og det er bare et tidsspørsmål for tradisjonelle og viktige fiskerier, som for eksempel rekenæringen, kollapser helt dersom ikke flåten snart får en håndsrekning som monner. For Fiskebåt betyr nye utfordringer også nye muligheter til å være med på å tilrettelegge framtidens fiskerinæring. I all beskjedenhet tør vi påstå at dagens strukturverden hadde sett ganske annerledes ut, dersom ikke vår organisasjon hadde bidratt med kunnskap og konstruktive innspill. God sommer! Av Inge Halstensen, formann i Fiskebåtredernes Forbund Verda går sakte framover. Me har fått endå ei ny struktur-ordning. Denne siste varianten kjem til erstatning for Ludvigsen-ordninga frå 2005 og byggjer på dei same prinsippa som gjaldt før 2005, men med somme korreksjonar, mellom anna ei ny og noko romslegare tidsbegrensing for samanslåing av konsesjonar. Ein av tallause tilpasningar i strukturpolitikken, og garantert ikkje den siste. I vårt strev etter å bli ei normal næring med like konkurransevilkår om arbeidskrafta innanlands og marknadsandeler utanlands møter me mange politiske uvener; dei tykkjer me skal vera ei særnæring. Dei har ikkje oppdaga at me har gått over frå å vera ein subsidiesugar til ein netto verdiskapar. Den nest største nettoeksportøren i landet og den nest største fiskeeksportøren i verda. Dei oppfattar oss framleis som trælar i sine hus medan me for lengst har oppfylt alle vilkår for å vera frie næringsutøvarar med eineansvar for vår eksistens. I tillegg har Stortingets ruvande seriøsitet og pålitelighet som avtalepartnar fått ein knekk. Nokre der inne har prioritert behovet for partiprofilering og idelogi framfor trygg, god forretningsmoral. Av alle personar og partigrupperingar som etter fattig evne, men med ufatteleg frimod, har freista å overkøyra ei samla fiskerinæring i denne saka, for å tena sin eigen politiske framgang, er Senterpartiet den store taparen. Lite har dei vunne og endå mindre har dei forstått. Ei pragmatisk vurdering av den nye ordninga endar likevel opp i ein aksept frå næringa på det me vil oppfatta som ei ad-hoc-løysing for resten av denne stortingsperioden. Me har trass alt fått fleire års varighet på kvote-samanslåinga enn før. Tidsbegrensing gir automatisk avskriving på kvotekjøpet. Det blir presisert at struktureffekten skal vera tidlaus og liggja i dei ulike fartygruppene etter at strukturperioden er omme. Sterkare enn nokon gong forpliktar alle parti seg til å sikra heile fiskeflåten kyst og hav ei stabil ressursfordeling. I kystflåten har endeleg dei mindre båtane (11-15 m) fått si første strukturordning. Næringa må no gjera det beste ut av Side 2 NR. 3 JUNI/JULI 2007

3 turordning, men ikkje den siste den nye ordninga, snu seg mot framtida og gå laus på nye utfordringar. Sjølve strukturmeldinga, stortingsmelding nr. 21, er eit omfattande dokument på 180 sider, velskrive, med historisk dybdeperspektiv og med mange prinsippielle vurderingar til ettertanke for oss alle. Mellom anna ordlegg Fiskeridepartementet seg slik : «Når produktiviteten øker i samfunnet som helhet, og når lønnsnivået øker både i konkurranseutsatte næringer og i andre sektorer, må produktiviteten i fiskeriene også øke for at næringen skal beholde sin relative konkurransekraft. ( ) I et langsiktig perspektiv vil fiskerinæringen ikke kunne vente tilstrekkelig rekruttering i et samfunn med høy utdanning og mobil arbeidsstyrke, dersom fiskeriene ikke kan tilby lønns- og arbeidstidsbetingelser som tilsvarer nivået i konkurrerende næringer» (s. 43). «For det første skal strukturordningene bidra til at fiskeflåten er i stand til å henge med i den kontinuerlige produktivitetsutviklingen, på samme måte som andre næringer» (s. 14). Dette er klåre ord for pengane. Me veit alle kva departementet meiner med konkurrerande næringar. Me veit og at dei er tungt subsidierte og hentar våre folk kvar einaste dag. Me opplever at fiskerinæringa i dag ikkje greier det kostnadsnivået for fornying av flåten som petroleumsverksemda har pressa fram i eit vanvittig rally for å sikra seg ledig verftskapasitet kringom i verda. Oppdretts- og oljeverksemda kryp no sakte, men nådelaust sikkert nordover, forbi Nordkapp i desse dagar, mot Kirkenes. Det verkar som administrasjonen i Fiskeridepartementet ottast for framtida til villfisk-næringa si, dei vil ha oss i gear, produktivitetsutviklinga vår må matcha olje og havbruk, og ho må vera kontinuerlig, seier departementet. Du må ikkje sova, er hovudbudskapen. Gud signe dei. Søv me? - Ja og nei. - Det ser ut som om kvitfisk-sektoren har sikra seg dei beste rammene for lønnsom drift dei neste åra. Særleg kan trålarane visa til fornuftige ressurs- og prisprognosar, samstundes som rammene for strukturering i trålflåten (3 konsesjonar) er så romslege at trålflåten på nytt kan fornya seg, truleg den einaste gruppa i heile næringa. - Også lineflåten ser no ein sårt tiltrengd lønnsomhetsvekst, og avløysarordningane har ført til betre stabilitet i bemanninga. Men i lineflåten ymtar dei alt no om utvida strukturrammer, frå 3 til 4-5 konsesjonar pr. farty, for å sikra fornying av flåten. - I ringnotflåten er stoda brått blitt meir usikker. Ein fullstrukturert ringnotbåt (ca. 1.5 konsesjonar) med kolmule-løyve kan fiska for +/- 50 mill. kroner i året. Då ligg han i opplag 4-5 månader. Ein ny ringnotbåt kostar om lag 200 mill. kroner. Ringnotbåten, som i dei siste åra har vore det økonomiske flaggskipet i fiskeflåten, er over natta blitt ute av stand til å fornya seg. Dersom dette varer ved, vil det få dramatiske konsekvensar for denne gruppa. - Det same gjeld for industri-trålarane, som nett hadde fått hovudet over vatnet då byggjekostnadene for nye farty eksploderte. Administrasjonen og styret i Fiskebåt bør i alle høve ikkje sova. Deira ansvar er tungt å bera : Dei skal bidra til å skaffa alle gruppene innan forbundet driftsrammer og driftsvilkår som sikrar havfiskeflåten ei sunn utvikling av konkurransekrafta og produktiviteten. Derfor gleder det oss at me er i god allianse med administrasjonen i Fiskeridepartementet og deira direktorat, som er så krystallklåre på behovet for ei kontinuerlig utvikling av lønsemda i fiskeflåten. Men den politiske makta som p.t. ovrar seg i Stortinget, skjønar visst lite av dette. Fiskeridepartementets analyse av kor nødvendig det er med ein sjølstendig flåteøkonomi, står i grell kontrast til det politiske strev i Stortinget for å få lagt flåten inn som eit underbruk av industrien. Derfor skal distriktskvote-ordninga på nytt gjennomførast i 2007, trass i fadesen i fjor. Vidare vert leveringsplikta til torsketrålarane til stadighet presisert, og ikkje noko fiskebåtrederi kan eiga meir enn 5 % (pelagisk) eller 10 % (kvitfisk) av fiskerettane i si gruppe, med mindre du er fiskeindustri i Nord-Norge då får du dispensasjon frå deltakarlova og ubegrensa eigarskap! Samstundes strevar dei med å bestemma seg for om det er bra eller dårleg at hav eig kyst eller omvendt. Som de skjønar, her er mykje politisk støv som har lagt seg medan struktur-slaget stod på, og som no vert kvervla opp igjen i håp om eit godt valresultat i haust. Strukturmeldinga sine kloke ord om flåten sitt behov for ei kontuerlig utviklande konkurransekraft synest alt vera gløymde. Tilbake står ei næring nedbøygd av bu- og sysselsettingsansvaret, og nedlessa av tunge miljøkrav, t.d. NOxen. I skrivande stund har det dessverre ikkje gått opp for regjeringa at NOxavgifta på 15 kr/tonn NOx korkje kan eller vil bli ståande; avgifta er eit overgrep som vil drepa ein stor del av den maritime aktiviteten i Norge. I den nye klimameldinga drøftar regjeringa i tillegg å avskaffa refusjonsordninga for CO2-avgifta. Hittil har me strukturert for å vinna lønnsomhet. Kanskje må me snart gjera det like mykje av miljøomsyn. Men då blir det for vanskeleg for den politiske venstresida for då må dei velja mellom ein effektiv, fornya og strukturert havfiskeflåte med stor gevinst for miljøet eller det motsette. Men dette dilemmaet er truleg så stort at regjeringa ikkje har våga å nemna det i klimameldinga På same måten torer ikkje venstresida å innsjå at bu- og sysselsettingsproblemet i landet vårt er løyst, at heile kysten dirrar av aktivitet, og gud signe polakkane som kjem i hopetal for å hjelpa oss. Den dagen dei oppdagar det, er logikken uunngåeleg: Då trengst det inga fiskerinæring som er sær eller unormal i forhold til konkurrentane våre. Då får me slåst for vår eksistens slik Fiskeridepartementet har sagt me må gjera. Min santen, her må ingen sova, nei. God vakt! NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 3

4 Tilrår nytt isgående forskningsfartøy Staten bør bygge et nytt isgående forskningsfartøy, mener en arbeidsgruppe som nylig la fram sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet. Fartøyet bør bygges i statlig regi og eies av Norsk Polarinstitutt med Tromsø som hjemstedhavn. I tillegg skal fartøyet kunne benyttes av Havforskningsinstituttet og universitetene i Tromsø og Bergen. Å bygge et nytt moderne isgående forskningsfartøy vil være et nyttig bidrag til Regjeringens nordområdestrategi, mener gruppen. Fartøyet skal kunne operere i polarområdene på helårsbasis. Arbeidsgruppen anbefaler at nybygget bør erstatte Polarinstituttets «Lance» og Universitetet i Tromsøs innleide fartøy «Jan Mayen». I perioden bør det også komme nye forskningsfartøy for hav - og kystområdene i Nord-Norge og Sør-Norge til erstatning for «Johan Ruud» og «Håkon Mosby». Rekenæringen kan bli utradert Det brenner et blått lys for framtiden til den norske reketrålflåten. Nå ber Norsk trålforening og Fiskebåtredernes Forbund om strakstiltak for å berge rekemiljøet i Norge. Lave rekepriser, dyr bunkers og en drepende NOx-avgift er ikke det eneste som truer rekeflåtens eksistens. I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet skriver Fiskebåt at det på kort sikt er kriteriene for yngelinnblanding i rekefisket som det er mulig å gjøre noe med, og at dette formelt må tas opp med Russland i kvoteforhandlingene til høsten. Forbundet mener at det er nødvendig å forberede denne saken i god tid før disse forhandlingene tar til, og vil foreslå at departementet gir Fiskeridirektoratet i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe som skal foreslå egnede tiltak for å løse den dramatiske situasjonen som reketrålerflåten befinner seg i. Det legges samtidig til grunn for arbeidsgruppens arbeid at fiskeyngelen må gis et tilfredsstillende vern. Fiskebåtredernes Forbund håper at arbeidsgruppen kan bli oppnevnt før sommerferien, slik at den kan komme i arbeid tidlig i høst. Forbundet antar at både fiskeflåten, fiskeindustrien, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet bør være representert i en slik arbeidsgruppe. Problemstillinger som arbeidsgruppen bør drøfte er: - dagens kriterier for yngelinnblanding i rekefisket i lys av situasjonen for rekebestanden og yngelbestandene - fleksible yngelinnblandingskriterier i forhold til tid på året - fleksible yngelinnblandingskriterier i forhold til område - permanent stengte områder for rekefiske - permanent åpne områder for rekefiske - hvordan sikre størst mulig forutsigbarhet for reketrålerflåten i forhold til åpne og stengte felt - hvordan redusere kostnadene med overvåkning av yngelinnblandingen - andre tiltak for å hjelpe reketrålerflåten Side 4 NR. 3 JUNI/JULI 2007

5 Vil ha mer hyse til de store Hele den konvensjonelle flåten under 28 meter har nå fått fritt hysefiske, men Fiskebåtredernes Forbund mener at også flåten over 28 meter bør få et tillegg for å sikre at totalkvoten blir fisket opp. Fiskebåt vil ha minst like store torske- og hysekvoter neste år Styret i Fiskebåtredernes Forbund mener torskekvoten neste år bør holdes på minst samme nivå som i år tonn. AFCM har anbefalt tonn torsk i 2008, men Fiskebåt mener at nedgangen i det uregistrerte russiske torskefisket er såpass stor at en ytterligere kvotereduksjon neste år, ikke er påkrevd. I fjor anbefalte ACFM tonn, mens kvoten altså ble satt til tonn. Nå tilsier forvaltningsregelen en kvote på tonn i Når det gjelder norsk arktisk hyse, mener styret i Fiskebåt at det finnes gode argumenter for at kvoten neste år holdes minst på tonn, som i år. Bestanden er sterk, og rekrutteringen god. ACFM har anbefalt maks tonn, men rådet er basert på at forskerne ikke har god nok in formasjon om hysebestanden til å Fiskebåt ønsket primært at økningen kom før sommerferien, men Fiskeridirektoratet vil se utviklingen an i det pågående fløytlinefiske før en eventuell refordeling blir vurdert. En slik vurdering vil tidligst bli gjort i august. Pr. uke 21 var det fisket tonn av den konvensjonelle kvoten på tonn hyse. Kvoteutnyttelsen er tilfredsstillende i gruppen over 28 meter og i gruppen 21-27,9 meter, mens den er middels i gruppen 15-20,9 meter og lav i de to minste gruppene. Utviklingen i kystflåten, med et for høyt «forbruk» av torskekvoter i forhold til hysekvoter, indikerer at mange har valgt ikke å prioritere hyse, og nå vil få mangelfulle muligheter til å fiske hyse på grunn av innblanding av torsk. Nedprioritering av hyse kan også skyldes lave priser for enkelte grupper. Uansett er det Fiskebåtredernes Forbunds oppfatning at det er nødvendig å justere reguleringsopplegget på hyse ytterligere for å sikre at totalkvoten blir oppfisket. Fiskebåtredernes Forbund er opptatt av at reguleringene justeres på et tidspunkt hvor det er mulig å fiske de tildelte kvoter. I et skriv til Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag ba Forbundet derfor om at konvensjonelle fartøy over 28 meter ble gitt et maksimalkvotetillegg av hyse før sommerferien. Det er grunnlag for å øke hysekvoten til konvensjonelle fartøy over 28 meter, mener Fiskebåt. kunne gi et normalt kvoteråd. For norsk arktisk sei er utsiktene også lyse. Kvoteanbefalingen for 2008 er på tonn, mens årets kvote er tonn. Det er grunn til å regne med at kvoten blir som anbefalt i og med at den er basert på den nylig vedtatte forvaltningsregelen. Også seikvoten i Nordsjøen går mot en økning neste år. Kvoterådet er på tonn mot tonn i år. Kvoterådet er basert på en fiskedødelighet på 0.30, mens føre var fiskedødeligheten er Fiskebåt mener det burde være mulig å øke fiskedødeligheten til 0.35, hvilket ville bety en seikvote i Nordsjøen på tonn neste år. For blåkveite legges det opp til et fortsatt stramt forvaltningsregime. ACFM mener fangsten neste år bør holdes under tonn. Forskerne mener samtidig at forskningskvoten på tonn er unødvendig stor, og bør reduseres. Heller ikke på uer og snabeluer mener forskerne at det bør tillates et direkte fiske neste år, og råd til at bifangstbestemmelsene blir ytterligere innstrammet. Dette skaper en enda større utfordring med hensyn til å få på plass et mer liberalt yngelinnblandingskriterie i rekefisket og bifangstbestemmelser i fiskete etter andre fiskeslag, som er til å leve med. Fiskebåt håper at økt forskning på uerbestanden inneværende år kan gi et mer positivt bilde av situasjonen. Det mest dramatiske kuttet neste år er foreslått på Nordsjøsilda. På bakgrunn av sviktende rekruttering anbefaler forskerne er halvering av fangsten neste år til tonn. Fiskebåt innser at en betydelig kvotereduksjon for sild i Nordsjøen ikke er til å unngå, men mener at en halvering er alt for dramatisk. Årets nordsjøsildsesong har vært relativt god, og avdekker at det umulig kan stå fullt så ille til med nordsjøsilda som forskerne legger til grunn for sin kvoteranbefaling. Ny høst med distriktskvoter Til tross for sterke protester fra næringen har Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besluttet å videreføre prøveordningen med distriktskvoter også i Søknadsfristen for å delta er satt til 20. august, og ordningen skal også i år kun gjelde for de tre nordligste fylkene. Fylkeskommunene skal i enda sterkere grad prioritere fordelingen av råstoffet, og fylkene blir også stilt fritt til å bestemme om råstoffet skal kunne leveres fryst. Følg med havfiskeflåten daglig på NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 5

6 Nytt namn og ny leiar En hel armada fartøy ignorer Vidar Klokk frå Brattvåg er valt til ny trål-formann etter Eivind Volstad. Norsk Trålforening erstattar namnet Norske Trålerrederiers forening. Det blei bestemt på generalforsamlinga i organisasjonen.vidar Klokk frå Brattvåg på Sunnmøre (bildet) vart samrøystes valt til ny leiar etter Eivind Volstad, som etter vedtektene ikkje kunne halde fram. Styret ser slik ut: Vidar Klokk, Brattvåg Ari T. Josefson, Stamsund Einar Remøy, Ålesund Knut Roald Holmøy, Sortland Egil Hansen,Tromsø Kongens gull til Tor Østervold Den kjente Austevoll-rederen Tor Østervold er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin lange innsats for norsk fiskerinæring. Det var fylkesmann Svein Alsaker som sto for tildelingen under årsmøtet i Norges Sildesalgslag i Kristiansand. Østervold er blant annet kjent som en sentral person i samlingen av Norges Sildesalgslag, Feitsildfiskernes Salgslag og Norges Makrellag. Han har også lang fartstid i Norges Fiskarlag og i Fiskebåtredernes Forbund. Tor Østervold er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. En armada av seismikkfartøy har inntatt Egga-kanten der det tradisjonelt drives et linefiske på denne tiden av året. Erfarne linefiskere har aldri opplevd maken, og mener at enkelte seismikkfartøy tar seg til rette, uten å vise hensyn til fiskeriaktiviteten som pågår. - Helt uholdbart, sier avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund som i et brev til Fiskkeridirektoratet og Oljedirektoratet etterlyser klare kjøreregler for sameksistensen mellom fiskeri- og petroleumsaktivitet. Fiskeflåten kan ikke akseptere at petroleumsaktiviteten ved tilsnikelser gis en slags forrang på havet, det være seg gjennom å få nesten automatisk tillatelse fra Oljedirektoratet til å undersøke i områder der fiske foregår, eller ved å gå inn i områder med fiskeriaktivitet med henvisning til sjøveisreglene. Derfor er det behov for å foreta en ny gjennomgang av problemstillingen, med en mer presis kommunikasjon fra myndighetenes side om hvilke rettigheter de respektive parter har. - Vi fortolker regelverket slik at seismiske undersøkelser må vike for fiskeriaktivitet i et område, også dersom det er gitt lisens for seismiske undersøkelser i området, sier Barstad. Vi tolker det også slik at seismiske fartøy skal vike dersom fiskeriaktivitet kommer til et område hvor det ikke var fiskeriaktivitet i utgangspunktet. Samtidig er det selvsagt slik at sjøveisreglene kommer til anvendelse der de to fartøytypene kommer i nærheten av hverandre. Imidlertid innebærer undersøkelsesplikten at seismiske fartøy ikke «uforvarende» skal kunne komme opp i situasjoner hvor sjøveisreglene må anvendes. Derfor kan slike situasjoner oppstå som et resultat av selvtekt. Fiskebåtredernes Forbund ber om myndighetenes vurdering av denne forståelsen. Fiskebåtredernes Forbund går ut ifra at de langt fleste selskaper som driver seismiske undersøkelser er seriøse og opererer profesjonelt innenfor sitt fagområde, herunder ved å foreta de nødvendige undersøkelser omkring fiskeriaktivitet, og forholde seg til spillereglene dersom fiskeriaktivitet foregår. Samtidig registrerer vi stadig enkeltepisoder hvor dette ikke er tilfellet, og episodene som er nevnt foran er på ingen måte enestående. Fiskebåt mener det er viktig at selvtekt ikke går upåaktet hen. Det bør derfor vurderes om lisensnekt skal anvendes som virkemiddel for seismikkfartøy som flere ganger kommer opp i konfliktsituasjoner som følge av Helt uholdbart Webjørn Barstad manglende forundersøkelser. Banklineflåten er ikke alene om å oppleve seismikkflåtens truende framferd på fiskefeltene. Etter hvert som petroleumsvirksomheten trekker nordover øker også konfliktnivået til den nordnorske kystflåten. Nordland Fylkes Fiskarlag truer med på aksjoner mot seismikkskipene. -Ta høyde for at dersom det ikke fremkommer løsninger som er tilfredsstillende for fiskerne, må man markere motstanden ved fysisk å hindre denne aktiviteten, heter det i et vedtak fra arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget. De frykter at årets seismikkskyting bare er begynnelsen på et mangeårig mareritt. -Dette rammer blåkveitefisket, juksafisket etter sei og linefisket etter hyse, skriver laget, som krever at Havforskningsinstituttet gjennomfører undersøkelser allerede i sommer, for å få fastslått hvilket omfang skremmeeffekten virkelig har. Side 6 NR. 3 JUNI/JULI 2007

7 av seismikkr fiskeflåten Det er ikke bare fager kveldssol og idyll som har møtt norske fiskere i Egga-kanten nå i sommer. I horisonten dukker stadig nye seismikkfartøy opp, til stor plage for fiskeflåten. NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 7

8 TEST DE NYE, SMARTE SYSTEMLØSNINGENE FRA JRC NYTT DESIGN... NYHETER EN HELT NY STANDARD FOR RADAR JRC BLACK-BOX RADAR IMO A3 ProNav as, Egersund, Telefon Faks E-post: Her beholdes alle de gode elementene fra suksessen med JMA-5300! Veldig bra ytelse på kort og lang avstand, unik betjening og tilnærmet ubegrenset TRAIL, (8 timer). Som sin storebror har JMA-5200 den unike signal- og videobehandlingen. Over 200 anlegg er allerede levert! NY SYLSKARP EKKOLODD-SERIE FRA JRC De nye navigasjonsloddene JFE-380 og JFE-680 har skarpe TFT skjermer i 6.5 eller 10.4, god lagringskapasitet og IMO godkjent design. Den største modellen leveres med integrert printer, den minste har dette som tilleggsutstyr. EN HELT NY GENERASJON GMDSS VHF JHS-770S og JHS-780D er to helt nye VHF modeller som er GMDSS klasse A, med Digital Sellcall. Black-box løsning med utrolig funksjonalitet og fleksibiitet og muligheten for tilkobling til skipets AIS. Dette gir deg direkte kontakt med båter i samme område på en helt ny måte. NYTT RIMELIG GPS KOMPASS FRA JRC Passer både som backup til gyro eller til mindre hurtiggående fartøy og yrkesfartøy, uten spesielle krav til IMO gyro. JLR-20/JLR30 JMA-5200 JHS-770S/JHS-780D JFE alltid på bølgelengde ProNav as, Egersund, Telefon Faks E-post: NAVIGASJON EKKOLODD KOMMUNIKASJON RADAR GYROKOMPASS Side 8 NR. 3 JUNI/JULI 2007

9 Helga til nytt departement? Spekulasjonene går om Helga Pedersen vil bli flyttet fra Fiskeri- og kystdepartementet til et tyngre departement i løpet av høsten. Webjørn Barstad - Viktig å være til stede Fiskebåtredernes Forbund deltok også i år på vegne av NHO på FN s internasjonale arbeidsorganisasjon ILO sin konferanse i Geneve i begynnelsen av juni. Kan det tenkes at Fiskeriog kystminister Helga Pedersen er på veg ut fra Fiskeri- og Kystdepartementet og over i et «tyngre» deparetement? Ja, mener Fiskeribladet, som tror at den stigende stjernen i Arbeiderpartiet skifter departement allerede i løpet av høsten. I tillegg til å være nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet skal hun også lede partiets arbeid med programmet for Også Helga Pedersen er kjent med spekulasjonene som har gått de siste ukene. -Kanskje det er noen som ønsker meg ut av Fiskeri- og Kystdepartementet, men i så fall vet de mer enn jeg vet. Alt tyder på at jeg blir fiskeriminister ei stund framover, sier Helga Pedersen til avisen. Samtidig er hun svært klar på at det ubetalte vervet som nestleder i partiet får konsekvenser for hvordan hun må legge opp arbeidsplanen som fiskeriminister. -Jeg må nok prioritere strengere. Det blir nok mindre reisevirksomhet, og mindre deltakelse på møter rundt om i landet. Vi må også se nærmere på hvordan politisk ledelse i departementet skal fordele oppgavene, sier hun. Helga Pedersen sine nye og krevende oppgaver i Arbeiderpartiet aktualiserer behovet for at hun må skaffe seg en bredere politisk plattform enn det hun har som tidligere fylkesordfører i Finnmark og fiskeriminister. Ingenting tyder på at statsminister Jens Stoltenberg vil skifte ut eller flytte statsråder før valget. Men kilder i Arbeiderpartiet mener dette kan bli aktuelt senere i høst, skriver Fiskeribladet. Årets ILO-konferanse om etablering av en FN-konvesjon for å regulere arbeidsvilkår for fiskere samlet utsendinger fra godt over 100 land, mens arbeidsgiversiden kun var representert med 41 nasjoner. Konvensjonen som ble vedtatt dekker arbeidsvilkårene til 41 millioner fiskere på alle typer båter i hele verden. Asiatiske land representerer 80 % av verdens fiskere. - Erfaringer fra andre internasjonale prosesser viser at det er viktig å være tilstede i slike fora, sier avdelingsleder Webjørn Barstad som representerte Fiskebåt i Geneve. Prosessen i ILO har, ifølge Webjørn Barstad vist at det er behov for et bedre samarbeid mellom fiskere og fiskebåteiere internasjonalt. Arbeidstakerne er svært godt organisert internasjonalt, mens arbeidsgiverne er svært dårlig organisert Denne manglende profesjonaliteten i organisering internasjonalt svekker våre interesser i internasjonale fora som behandler fiskerispørsmål, og vi taper terreng i forhold til for eksempel verneinteressene, tror Barstad. I de fleste spørsmål, unntatt «tariffspørsmål» som denne konvensjonen omhandler, har fiskere og redere sammenfallende interesser. Derfor er det en viktig utfordring å etablere et bedre samarbeid innen fiskerinæringene internasjonalt, mener han. NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 9

10 Sjøforsikring med lokal forankring Komplette forsikringsløsninger på sjø og land ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon Telefax FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon Telefax VOLDA Holmen 7 Postboks Volda Telefon Telefax Side 10 NR. 3 JUNI/JULI 2007

11 Utvider AISovervåkningen Ny politisk rådgiver Statsministerens kontor har ansatt fylkessekretær John Erik Pedersen (47), Vadsø, som politisk rådgiver for statsråd Helga Pedersen i Fiskeri- og kystdepartementet. John Erik Pedersen er utdannet telemontør, og har tidligere hatt en rekke ulike stillinger i Televerket/ Telenor. Fra 1998 har John Erik Pedersen vært fylkessekretær for Arbeiderpartiet i Finnmark, og han har hatt flere tillitsverv i Arbeiderpartiet, deriblant leder i Vadsø Arbeiderparti og nestleder i Finnmark Arbeiderparti. Han har også tidligere hatt ulike tillitsverv i fagbevegelsen. Fisken skal følges fra fangst til kunde Båter over 300 tonn er pålagt og ha automatisk identifikasjonssystem - såkalt AIS montert om bord. Men foreløpig rekker signalene fra Kystverkets AIS-stasjoner på land bare om lag 40 nautiske mil fra land. I løpet av kan en mulig norsk satellitt, utstyrt med AIS-mottaker, være kommet i bane, melder Kystverket. Et satellittbasert AIS-system vil dekke storparten av skipstrafikken i norske havområder. AIS sender ut informasjon om skipets posisjon, fart, kurs, last og navn. Systemet er ment å gjøre det sikrere å ferdes til sjøs, og gir både fartøyer og myndigheter oppdatert trafikkinformasjon. Begrensningen har til denne tid lagt i at signalene bare blir fanget opp hvis båtene er mindre enn 40 nautiske mil fra land. Det betyr at store havområder er uten AIS-dekning. Men i følge Kystverket er det nå kun et tidsspørsmål før AISdekningen blir betydelig utvidet. Det siste året har det vært gjennomført studier av en mulig norsk satellitt utstyrt med AISmottaker. I Regjeringens Nordområdestrategi, som kom i vinter, ble det bestemt at muligheten for bygging av en egen norsk AISsatellitt skulle utredes videre. Når designfasen er ferdig ved årsskiftet, må norske myndigheter avgjøre om man skal gå videre med bygging og oppskytning av satellitten. Det blir i så fall Norges første nasjonale satellitt. En eventuell oppskytning kan finne sted i Et halvt års tid etter at satellitten er kommet i bane, er den tekniske testfasen ferdig. Da kan brukere som Kystverket, Fiskeridirektoratet og Kystvakten vurdere hvor nyttig AIS i rommet er som supplement til den landbaserte AIS-kjeden. Hvor maten vår kommer fra, hvordan den har blitt produsert og hvor fersk den er blir stadig viktigere å vite for forbrukerne i et moderne samfunn. Et nytt forskningsprosjekt skal se nærmere på sporbarhet for fisk. På oppdrag fra Norske sjømatbedrifters landsforening skal Fiskeriforskning, i samarbeid med bl.a. SINTEF Fiskeri og havbruk, i gang med et nasjonalt sporbarhetsprosjekt for fisk. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Innovasjon Norge samt involverte bedrifter, og skal ha konklusjonene klar i slutten av Forbrukerne vil ha trygg mat, de vil vite hvor maten kommer fra og om fisken er berekraftig høstet. Sporingsverktøyet som nå blir utviklet i fiskerinæringen er et stort steg framover i arbeidet for å dokumentere at vi er troverdige, både i næring og forvaltning, sa statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri og kystdepartementet på representantskapsmøtet i Norges Råfisklag. Følg med havfiskeflåten daglig på NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 11

12 B- blad Returadresse: FISKEBÅTREDERNES FORBUND Postboks 67 Sentrum 6001 Ålesund Fortell oss om ditt prosjekt Sparebanken Vest er din samtalepartner og problemløser når du planlegger nye prosjekter. Våre medarbeidere har god innsikt i fiskerinæringen gjennom langvarig samarbeid med bedrifter innen ringnot, autoline, kystfiske, eksport og foredling. Har du en idé eller et prosjekt du ønsker å diskutere, kontakt våre fiskeriansvarlige: tlf / tlf / Side 12 NR. 3 JUNI/JULI 2007

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003

Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003 Stortingsmelding nr. 20 Strukturtiltak i Kystfiskeflåten Fiskeriminister Svein Ludvigsens presentasjon fredag 28. mars 2003 Dagens utfordring overkapasitet i kystflåten Nye fartøy mer effektive enn gamle,

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Viktig Norge en stor fiskerinasjon Forvalter et havområde 6 7 ganger større enn fastlandsnorge

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) 1 Det blei halde styremøte i Fiskarlaget Vest fredag 29. august 2014, kl.1200, i Norges Sildesalgslag sine lokale. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Mons

Detaljer

Forskning på norsk vårgytende sild

Forskning på norsk vårgytende sild JIM/ 24. oktober 2014 Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet Forskning på norsk vårgytende sild Fiskebåt mener vi har en utilfredsstillende situasjon når det gjelder forskningen på norsk

Detaljer

Endring i forskrift om strukturkvoteordningen mv. for havfiskeflåten

Endring i forskrift om strukturkvoteordningen mv. for havfiskeflåten Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Lisbeth Berg-Hansen KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 201200299 Dato 16.11.2012 Endring i forskrift om strukturkvoteordningen mv. for havfiskeflåten 1. Bakgrunn

Detaljer

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Norge 1946, Fiskeridepartementet blei oppretta Nord Troms og Finnmark låg

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON Økt kvotetak og konsesjonskapasitet for pelagisk trål Kongelig resolusjon av (Foredratt av statsråd Elisabeth Aspaker) Nærings-

Detaljer

Fiskerikyndiges erfaringer

Fiskerikyndiges erfaringer Fiskerikyndiges erfaringer En kartlegging Arild Buanes Oppdragsgiver, organisering, design Oppdragsgiver: norsk olje og gass Referansegruppe: rådsmøte for Ett hav 1. «Kontekst»: intervjuer med OD, Fiskeridirektoratet,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE 31. JANUAR 2012 Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest tirsdag 31.01.12, kl. 12. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Helge Olav Vikshåland Finn Magnus Alvestad

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 SAK 15/2017 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2015 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 2015 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

Høringsnotat av 30. mars Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten. forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse

Høringsnotat av 30. mars Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten. forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse Høringsnotat av 30. mars 2012 Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse Høringsfrist 25. mai 2012 1 Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Leveringsvilkår for torsketrålflåten strukturspørsmål Statssekretær Janne Johnsen Generalforsamling Norske Trålerrederiers Forening 16.

Leveringsvilkår for torsketrålflåten strukturspørsmål Statssekretær Janne Johnsen Generalforsamling Norske Trålerrederiers Forening 16. Leveringsvilkår for torsketrålflåten strukturspørsmål Statssekretær Janne Johnsen Generalforsamling Norske Trålerrederiers Forening 16. Juni 2003 1 Leveringsvilkår - hvor mange trålere omfatter det? 105

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /BSS

Deres ref Vår ref Dato /BSS Sjå vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200600142- /BSS 17.09.2010 Høyringsbrev - forslag til endring i konsesjonsforskrifta - høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017 SAK 15/2016 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2017 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kvote (tonn) Fangst (tonn)

Kvote (tonn) Fangst (tonn) 1.2 HYSE 1.2.1 FISKET I 2013 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2013 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter hyse nord for 62 N. Vi ser at det gjenstod

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 Sak 18/2017 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2018 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 2 FISKET I

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten. Høringsfristen er satt til

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

Innst. 213 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S ( )

Innst. 213 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S ( ) Innst. 213 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:33 S (2011 2012) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen,

Detaljer

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2015 ble satt til 16. februar 4.5 VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2016 4.5.1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes et minstemål på 27 cm for vassild. Dette minstemålet vil bli lagt til grunn ved en vurdering av

Detaljer

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015.

Regulering av fisket etter vassild i 2016 ble behandlet som sak 33 på reguleringsmøtet 5. november 2015. NOTAT Saksnummer: 2015018313 Fra: Hilde Ognedal Dato: 16.12.2015 Seksjon: Ressursavdelingen Side 1 av 7 Telefon: 92089516 E post: hilde.ognedal@fiskeridir.no TIL: Stein Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Fiskarane sine ordningar no og i framtida Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Tema i innlegg Berekraftig, langsiktig og heilskapleg forvaltning av marine

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Strategi for rekenæringen anmodning om møte

Strategi for rekenæringen anmodning om møte JIM/ Ålesund 26. februar 2014 Nærings- og fiskeridepartementet Strategi for rekenæringen anmodning om møte Fiskebåt viser til tidligere korrespondanse og møter om utfordringene for rekenæringen. Fiskebåt

Detaljer

Ref.nr Saksnr Dato. Forskrift om endring av forskrift av 4. mars 2005 om strukturkvoteording for havfiskeflåten

Ref.nr Saksnr Dato. Forskrift om endring av forskrift av 4. mars 2005 om strukturkvoteording for havfiskeflåten Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Helga Pedersen KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 200602483 Dato Forskrift om endring av forskrift av 4. mars 2005 om strukturkvoteording for havfiskeflåten 1. Innledning

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

SAK 8 KVOTEUTSIKTENE I ET 5-ÅRSPERSPEKTIV

SAK 8 KVOTEUTSIKTENE I ET 5-ÅRSPERSPEKTIV SAK 8 KVOTEUTSIKTENE I ET 5-ÅRSPERSPEKTIV Havforskningsinstituttet gir hvert år råd til fiskerimyndighetene om forvaltningen av de ulike fiskebestandene. Normalt gjelder rådet kun kvotefastsettelsen for

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015.

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. SAK 31/2014 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres garanterte kvoter med et maksimalkvotetillegg i fisket etter vassild i 2015. Fiskeridirektøren

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Detaljer

Sagstadvei FANA Sagstad

Sagstadvei FANA Sagstad Norge Fritids og Småfiskerforbund v/lars Kongsvik Sagstadvei 11 5243 FANA Sagstad 19.05.11 Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Til reguleringsmøtet 7. juni 2011 Sak.1.1 torsk nord for 62 grader

Detaljer

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 3. JUNI 2014 (5/14) SØR-NORGES NOTFISKARLAG

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 3. JUNI 2014 (5/14) SØR-NORGES NOTFISKARLAG PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 3. JUNI 2014 (5/14) SØR-NORGES NOTFISKARLAG 1 Det blei halde telefonstyremøte i Sør-Norges Notfiskarlag tirsdag 3. juni 2014. Møtet tok til kl 1000. Følgjande deltok: Sekretær:

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 201000793- /BBE 13.04.2011 Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) I dette høringsnotatet foreslår

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Hanne Østgård Postboks 8090 Dep Telefon: 46805205 «Sdo_AMAdr2» «Sdm_adr3» Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/15733 «Sdm_adr4» Deres

Detaljer

Høring - innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Høring - innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten Journalpost:14/24162 SAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 120/2014 Fylkesrådet 27.05.2014 081/2014 Fylkestinget 02.06.2014 Høring - innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten Sammendrag

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Norges Fiskarlag Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Vår rolle i kystens næringsliv 27 280 årsverk i næringen 1 fisker -> 2,14 årsverk 1 kr fiskeri -> Kr. 4,88 Nøkkeltall for

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017

B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 Sak 18/2016 B) REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 2017 I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at det innføres deltakerregulering for fartøy under elleve meter i samsvar

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Høstfiske og restkvoter

Høstfiske og restkvoter Høstfiske og restkvoter Hva er de relevante problemstillingene? Edgar Henriksen 13.7.211 Høstfiske og restkvoter 1 Innhold Sesongprofil og kvoteutnyttelse i kystflåten Landinger og eksport Økende grad

Detaljer

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten. ERSTATNINGSNEMNDENE VIRKEOMRÅDE OG ERFARINGER. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø Dato 25. og 26. februar 2016 Tid Dag 1: 08:00 17:15 Dag 2: 08:00-11:30 Tilstede fra FFN Tilstede fra

Detaljer

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014

Tabell 1: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2013, ufisket kvote 2013, samt justering av gruppekvote i 2014 9.7 NORSK VÅRGYTENDE SILD 9.7. FISKET I 04 Tabellen nedenfor viser kvoter og fangst av norsk vårgytende sild for kvoteåret 04, fordelt på flåtegrupper. I 04 hadde Norge en totalkvote på 55 77 tonn norsk

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Pb 8090 Dep, 0032 Oslo Bergen

Nærings- og fiskeridepartementet Pb 8090 Dep, 0032 Oslo Bergen Nærings- og fiskeridepartementet Pb 8090 Dep, 0032 Oslo Bergen 28.04.17 postmottak@nfd.dep.no HØRINGSSVAR- ET FREMSTIDSRETTET KVOTESYSTEM Innledning Vi har i første omgang vurdert og bedømt Eidesenutvalgets

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak. Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil

Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak. Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil Bakgrunn De fleste konfliktsituasjoner mellom fiskeri og petroleumsnæringen skjer ifm. innsamling av

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 185, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-192-2008 (J-72-2008 UTGÅR) Bergen, 5.9.2008 KS/EW Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Sametingets innspill til Pliktkommisjonens møte i Hammerfest den 5. september 2016

Sametingets innspill til Pliktkommisjonens møte i Hammerfest den 5. september 2016 Notáhta Notat Geasa/Til: TilSbr_Navn. Min čuj./vår ref: 16/3898-2 Beaivi/Dato: 01.09.2016 Sametingets innspill til Pliktkommisjonens møte i Hammerfest den 5. september 2016 Viser til kommisjonens invitasjon

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Kvote (tonn) 9.3 SEI 9.3.1 FISKET I 014 Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 014 fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 6 N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen

Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen Regiondirektør Vidar Ulriksen Sogndal, 6 juni 2014 1. Kort om Fiskeridirektoratet BUDSJETT 2013 NOK 375,8 mill. 452 årsverk Havressursforvaltning

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn)

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62 N i Fangst (tonn) 4.3 SEI 4.3.1 FISKET I 2016 Tabell 1 gir en oversikt over gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62 N i 2016. Tabellen viser at det gjensto

Detaljer

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.01.2016 145/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.01.2016 Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Høyringssvar - Heva kvotetak i

Detaljer

Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy -

Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/4526-1 13.09.17 Høring - endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - 1. INNLEDNING Departementet foreslår i dette høringsbrevet å endre deltakerforskriftens

Detaljer

Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid.

Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid. Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid. Kartet under viser sattelittsporing og elektronisk fangstdagbokdata fra fiskefartøy i områdene rundt Svalbard de siste 3 årene. Fiske etter torsk, hyse og

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06. Nummer : 19/15 (erstatter Rundskriv 16/14) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.2015 Nedenfor

Detaljer

Fosnavåg Shippingklubb / 13. mars 2017 Adm.dir. Audun Maråk. Dagens kvotesystem

Fosnavåg Shippingklubb / 13. mars 2017 Adm.dir. Audun Maråk. Dagens kvotesystem Fosnavåg Shippingklubb / 13. mars 2017 Adm.dir. Audun Maråk Dagens kvotesystem Tett dialog mellom næring myndigheter Stabilt og forutsigbart Komplisert og lite fleksibelt Begrensede muligheter for individuell

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14. Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14. Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 24.06.2014 121/14 Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Sanksjon av lovvedtak om endringer i deltakerloven mv.

Sanksjon av lovvedtak om endringer i deltakerloven mv. Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd: Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 15/764 Dato: Sanksjon av lovvedtak om endringer i deltakerloven mv. 1. Sanksjon Stortinget fattet 15. juni

Detaljer

KVOTEFLEKSIBILITET MELLOM ÅR I TORSKEFISKERIEN NORD FOR 62 N

KVOTEFLEKSIBILITET MELLOM ÅR I TORSKEFISKERIEN NORD FOR 62 N Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/666 Deres referanse: Vår dato: 23.06.2015 Deres

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer