Seismikk til besvær Side 6 og 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seismikk til besvær Side 6 og 7"

Transkript

1 22. ÅRGANG NR. 3 JUNI/JULI 2007 Ber for rekeflåten Vil ha mer hyse Side 4 Side 5 Nytt departement for Helga? Side 9 Vi treng ikkje lenger ei fiskerinæring som er «sær og unormal» - Den dagen venstresida i politikken innser at bu- og sysselsettingsprobledet i landet vårt er løyst - at heile kysten dirrar av aktivitet - treng vi ikkje ei fiskerinæring som er Seismikk til besvær Side 6 og 7 sær og unormal i forhold til konkurrentane våre, skriv Fiskebåt-formann Inge Halstensen i dagens «Fiskebåtrederen». Side 2 og 3

2 Ny struk garantert Fiskebåtrederen er medlemsbladet til Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post: Tlf Mob I redaksjonen: Kåre Furnes Tlf E-post: Grafisk design: Elisabeth Rundtom Tlf E-post: Grafisk produksjon: Fjordenes Tidende, Måløy tlf Trykk: E. Natvik Prenteverk Nye utfordringer - nye muligheter «Slaget» om strukturpolitikken for fiskeflåten er over for denne gang. Mens Regjeringens ambisjoner nok var å stramme inn på strukturpolitikken, så ble resultatet på mange områder det motsatte. Med unntak av å innføre tidsbegrensning på strukturkvotene, er pakken som helhet i overkant av hva man kunne forvente med bakgrunn i hva som var utgangspunktet. Så lenge de rød-grønne sitter med makten vil nok hovedelementene i ordningen bestå, men Høyre har allerede varslet omkamp når og om de kommer i regjeringsposisjon. Fiskebåtformann Inge Halstensen skriver i dagens «Fiskebåtrederen» at strukturinstrumentet fiskeflåten nå har fått tildelt er en av talløse tilpasninger, og garantert ikke den siste. Dette dreier seg mest om politikk, og i mindre grad et genuint ønske om å legge forholdene til rette for en robust og framtidsrettet fiskerinæring. Ennå snakkes det i politiske korridorer om at fiskerinæringen skal bære ansvaret for bosetting og sysselsetting langs kysten i en tid da hele nasjonen syder av aktivitet, og der problemet i all hovedsak er å skaffe nok arbeidskraft, både på sjø og land. Fiskerinæingen er fortsatt i enkelte politiske miljøer betraktet som et stebarn som trenger mer tilsyn og styring enn andre verdiskapende næringer. Dette til tross for at næringen er fri for statlige subsidier og for lengst overlatt til å stå på egne ben. Det er grunn til å tro at regjeringens beslutning om å gjøre om de tidsuavgrensede strukturkvotene til kvoter med en varighet på 25 år vil bli prøvd rettslig. Flere rederi har varslet at de vurderer rettssak. Fiskebåt gjorde - gang på gang - myndighetene oppmerksom på at dette kunne bli utfallet dersom en slik endring ble innført. På dette punktet valgte regjeringen å kjøre sitt eget løp. Hva som videre vil skje vil vi nødig spekulere i. Men at nye tilpasninger uansett vil komme i løpet av de neste år er garantert sikkert. Det faktum at Regjeringen i strukturmeldingen faktisk skriver at fiskeflåten må settes i stand til å henge med i den kontinuerlige produktivitetutviklingen, på samme måte som andre næringer, er en erkjennelse av at ingenting vil forbli statisk i framtiden. At det i strukturmeldingen påpekes at fiskerinæringen må følge utviklingen i annen virksomhet for å sikre rekruttering, og for å kunne tilby lønns- og arbeidsbetingelser som i andre konkurrerende næringer, er i seg selv en milepæl. Positivt er det også at de rød-grønne slår ettertrykkelig fast at strukturgevinsten skal gå tilbake til de respektive grupper når tidsvinduet utløper. Dessuten er stabilitet et nøkkelord, og det kommer derfor ikke på tale å omfordele resurser mellom de ulike gruppene, slåes det fast. Mye å glede seg over, med andre ord. Og det skulle da også bare mangle. For det mangler heller ikke på nye utfordringer i kjølvatnet av strukturdebatten. Nå er det miljø og avgifter som er på agendaen. Etter snart et halvt år med møter og drøftinger er man ennå ikke kommet i mål med å få etablert et NOx-fond. Avgiften som ble innført ved årsskiftet rammer deler av havfiskeflåten med urimelig tyngde, og det er bare et tidsspørsmål for tradisjonelle og viktige fiskerier, som for eksempel rekenæringen, kollapser helt dersom ikke flåten snart får en håndsrekning som monner. For Fiskebåt betyr nye utfordringer også nye muligheter til å være med på å tilrettelegge framtidens fiskerinæring. I all beskjedenhet tør vi påstå at dagens strukturverden hadde sett ganske annerledes ut, dersom ikke vår organisasjon hadde bidratt med kunnskap og konstruktive innspill. God sommer! Av Inge Halstensen, formann i Fiskebåtredernes Forbund Verda går sakte framover. Me har fått endå ei ny struktur-ordning. Denne siste varianten kjem til erstatning for Ludvigsen-ordninga frå 2005 og byggjer på dei same prinsippa som gjaldt før 2005, men med somme korreksjonar, mellom anna ei ny og noko romslegare tidsbegrensing for samanslåing av konsesjonar. Ein av tallause tilpasningar i strukturpolitikken, og garantert ikkje den siste. I vårt strev etter å bli ei normal næring med like konkurransevilkår om arbeidskrafta innanlands og marknadsandeler utanlands møter me mange politiske uvener; dei tykkjer me skal vera ei særnæring. Dei har ikkje oppdaga at me har gått over frå å vera ein subsidiesugar til ein netto verdiskapar. Den nest største nettoeksportøren i landet og den nest største fiskeeksportøren i verda. Dei oppfattar oss framleis som trælar i sine hus medan me for lengst har oppfylt alle vilkår for å vera frie næringsutøvarar med eineansvar for vår eksistens. I tillegg har Stortingets ruvande seriøsitet og pålitelighet som avtalepartnar fått ein knekk. Nokre der inne har prioritert behovet for partiprofilering og idelogi framfor trygg, god forretningsmoral. Av alle personar og partigrupperingar som etter fattig evne, men med ufatteleg frimod, har freista å overkøyra ei samla fiskerinæring i denne saka, for å tena sin eigen politiske framgang, er Senterpartiet den store taparen. Lite har dei vunne og endå mindre har dei forstått. Ei pragmatisk vurdering av den nye ordninga endar likevel opp i ein aksept frå næringa på det me vil oppfatta som ei ad-hoc-løysing for resten av denne stortingsperioden. Me har trass alt fått fleire års varighet på kvote-samanslåinga enn før. Tidsbegrensing gir automatisk avskriving på kvotekjøpet. Det blir presisert at struktureffekten skal vera tidlaus og liggja i dei ulike fartygruppene etter at strukturperioden er omme. Sterkare enn nokon gong forpliktar alle parti seg til å sikra heile fiskeflåten kyst og hav ei stabil ressursfordeling. I kystflåten har endeleg dei mindre båtane (11-15 m) fått si første strukturordning. Næringa må no gjera det beste ut av Side 2 NR. 3 JUNI/JULI 2007

3 turordning, men ikkje den siste den nye ordninga, snu seg mot framtida og gå laus på nye utfordringar. Sjølve strukturmeldinga, stortingsmelding nr. 21, er eit omfattande dokument på 180 sider, velskrive, med historisk dybdeperspektiv og med mange prinsippielle vurderingar til ettertanke for oss alle. Mellom anna ordlegg Fiskeridepartementet seg slik : «Når produktiviteten øker i samfunnet som helhet, og når lønnsnivået øker både i konkurranseutsatte næringer og i andre sektorer, må produktiviteten i fiskeriene også øke for at næringen skal beholde sin relative konkurransekraft. ( ) I et langsiktig perspektiv vil fiskerinæringen ikke kunne vente tilstrekkelig rekruttering i et samfunn med høy utdanning og mobil arbeidsstyrke, dersom fiskeriene ikke kan tilby lønns- og arbeidstidsbetingelser som tilsvarer nivået i konkurrerende næringer» (s. 43). «For det første skal strukturordningene bidra til at fiskeflåten er i stand til å henge med i den kontinuerlige produktivitetsutviklingen, på samme måte som andre næringer» (s. 14). Dette er klåre ord for pengane. Me veit alle kva departementet meiner med konkurrerande næringar. Me veit og at dei er tungt subsidierte og hentar våre folk kvar einaste dag. Me opplever at fiskerinæringa i dag ikkje greier det kostnadsnivået for fornying av flåten som petroleumsverksemda har pressa fram i eit vanvittig rally for å sikra seg ledig verftskapasitet kringom i verda. Oppdretts- og oljeverksemda kryp no sakte, men nådelaust sikkert nordover, forbi Nordkapp i desse dagar, mot Kirkenes. Det verkar som administrasjonen i Fiskeridepartementet ottast for framtida til villfisk-næringa si, dei vil ha oss i gear, produktivitetsutviklinga vår må matcha olje og havbruk, og ho må vera kontinuerlig, seier departementet. Du må ikkje sova, er hovudbudskapen. Gud signe dei. Søv me? - Ja og nei. - Det ser ut som om kvitfisk-sektoren har sikra seg dei beste rammene for lønnsom drift dei neste åra. Særleg kan trålarane visa til fornuftige ressurs- og prisprognosar, samstundes som rammene for strukturering i trålflåten (3 konsesjonar) er så romslege at trålflåten på nytt kan fornya seg, truleg den einaste gruppa i heile næringa. - Også lineflåten ser no ein sårt tiltrengd lønnsomhetsvekst, og avløysarordningane har ført til betre stabilitet i bemanninga. Men i lineflåten ymtar dei alt no om utvida strukturrammer, frå 3 til 4-5 konsesjonar pr. farty, for å sikra fornying av flåten. - I ringnotflåten er stoda brått blitt meir usikker. Ein fullstrukturert ringnotbåt (ca. 1.5 konsesjonar) med kolmule-løyve kan fiska for +/- 50 mill. kroner i året. Då ligg han i opplag 4-5 månader. Ein ny ringnotbåt kostar om lag 200 mill. kroner. Ringnotbåten, som i dei siste åra har vore det økonomiske flaggskipet i fiskeflåten, er over natta blitt ute av stand til å fornya seg. Dersom dette varer ved, vil det få dramatiske konsekvensar for denne gruppa. - Det same gjeld for industri-trålarane, som nett hadde fått hovudet over vatnet då byggjekostnadene for nye farty eksploderte. Administrasjonen og styret i Fiskebåt bør i alle høve ikkje sova. Deira ansvar er tungt å bera : Dei skal bidra til å skaffa alle gruppene innan forbundet driftsrammer og driftsvilkår som sikrar havfiskeflåten ei sunn utvikling av konkurransekrafta og produktiviteten. Derfor gleder det oss at me er i god allianse med administrasjonen i Fiskeridepartementet og deira direktorat, som er så krystallklåre på behovet for ei kontinuerlig utvikling av lønsemda i fiskeflåten. Men den politiske makta som p.t. ovrar seg i Stortinget, skjønar visst lite av dette. Fiskeridepartementets analyse av kor nødvendig det er med ein sjølstendig flåteøkonomi, står i grell kontrast til det politiske strev i Stortinget for å få lagt flåten inn som eit underbruk av industrien. Derfor skal distriktskvote-ordninga på nytt gjennomførast i 2007, trass i fadesen i fjor. Vidare vert leveringsplikta til torsketrålarane til stadighet presisert, og ikkje noko fiskebåtrederi kan eiga meir enn 5 % (pelagisk) eller 10 % (kvitfisk) av fiskerettane i si gruppe, med mindre du er fiskeindustri i Nord-Norge då får du dispensasjon frå deltakarlova og ubegrensa eigarskap! Samstundes strevar dei med å bestemma seg for om det er bra eller dårleg at hav eig kyst eller omvendt. Som de skjønar, her er mykje politisk støv som har lagt seg medan struktur-slaget stod på, og som no vert kvervla opp igjen i håp om eit godt valresultat i haust. Strukturmeldinga sine kloke ord om flåten sitt behov for ei kontuerlig utviklande konkurransekraft synest alt vera gløymde. Tilbake står ei næring nedbøygd av bu- og sysselsettingsansvaret, og nedlessa av tunge miljøkrav, t.d. NOxen. I skrivande stund har det dessverre ikkje gått opp for regjeringa at NOxavgifta på 15 kr/tonn NOx korkje kan eller vil bli ståande; avgifta er eit overgrep som vil drepa ein stor del av den maritime aktiviteten i Norge. I den nye klimameldinga drøftar regjeringa i tillegg å avskaffa refusjonsordninga for CO2-avgifta. Hittil har me strukturert for å vinna lønnsomhet. Kanskje må me snart gjera det like mykje av miljøomsyn. Men då blir det for vanskeleg for den politiske venstresida for då må dei velja mellom ein effektiv, fornya og strukturert havfiskeflåte med stor gevinst for miljøet eller det motsette. Men dette dilemmaet er truleg så stort at regjeringa ikkje har våga å nemna det i klimameldinga På same måten torer ikkje venstresida å innsjå at bu- og sysselsettingsproblemet i landet vårt er løyst, at heile kysten dirrar av aktivitet, og gud signe polakkane som kjem i hopetal for å hjelpa oss. Den dagen dei oppdagar det, er logikken uunngåeleg: Då trengst det inga fiskerinæring som er sær eller unormal i forhold til konkurrentane våre. Då får me slåst for vår eksistens slik Fiskeridepartementet har sagt me må gjera. Min santen, her må ingen sova, nei. God vakt! NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 3

4 Tilrår nytt isgående forskningsfartøy Staten bør bygge et nytt isgående forskningsfartøy, mener en arbeidsgruppe som nylig la fram sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet. Fartøyet bør bygges i statlig regi og eies av Norsk Polarinstitutt med Tromsø som hjemstedhavn. I tillegg skal fartøyet kunne benyttes av Havforskningsinstituttet og universitetene i Tromsø og Bergen. Å bygge et nytt moderne isgående forskningsfartøy vil være et nyttig bidrag til Regjeringens nordområdestrategi, mener gruppen. Fartøyet skal kunne operere i polarområdene på helårsbasis. Arbeidsgruppen anbefaler at nybygget bør erstatte Polarinstituttets «Lance» og Universitetet i Tromsøs innleide fartøy «Jan Mayen». I perioden bør det også komme nye forskningsfartøy for hav - og kystområdene i Nord-Norge og Sør-Norge til erstatning for «Johan Ruud» og «Håkon Mosby». Rekenæringen kan bli utradert Det brenner et blått lys for framtiden til den norske reketrålflåten. Nå ber Norsk trålforening og Fiskebåtredernes Forbund om strakstiltak for å berge rekemiljøet i Norge. Lave rekepriser, dyr bunkers og en drepende NOx-avgift er ikke det eneste som truer rekeflåtens eksistens. I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet skriver Fiskebåt at det på kort sikt er kriteriene for yngelinnblanding i rekefisket som det er mulig å gjøre noe med, og at dette formelt må tas opp med Russland i kvoteforhandlingene til høsten. Forbundet mener at det er nødvendig å forberede denne saken i god tid før disse forhandlingene tar til, og vil foreslå at departementet gir Fiskeridirektoratet i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe som skal foreslå egnede tiltak for å løse den dramatiske situasjonen som reketrålerflåten befinner seg i. Det legges samtidig til grunn for arbeidsgruppens arbeid at fiskeyngelen må gis et tilfredsstillende vern. Fiskebåtredernes Forbund håper at arbeidsgruppen kan bli oppnevnt før sommerferien, slik at den kan komme i arbeid tidlig i høst. Forbundet antar at både fiskeflåten, fiskeindustrien, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet bør være representert i en slik arbeidsgruppe. Problemstillinger som arbeidsgruppen bør drøfte er: - dagens kriterier for yngelinnblanding i rekefisket i lys av situasjonen for rekebestanden og yngelbestandene - fleksible yngelinnblandingskriterier i forhold til tid på året - fleksible yngelinnblandingskriterier i forhold til område - permanent stengte områder for rekefiske - permanent åpne områder for rekefiske - hvordan sikre størst mulig forutsigbarhet for reketrålerflåten i forhold til åpne og stengte felt - hvordan redusere kostnadene med overvåkning av yngelinnblandingen - andre tiltak for å hjelpe reketrålerflåten Side 4 NR. 3 JUNI/JULI 2007

5 Vil ha mer hyse til de store Hele den konvensjonelle flåten under 28 meter har nå fått fritt hysefiske, men Fiskebåtredernes Forbund mener at også flåten over 28 meter bør få et tillegg for å sikre at totalkvoten blir fisket opp. Fiskebåt vil ha minst like store torske- og hysekvoter neste år Styret i Fiskebåtredernes Forbund mener torskekvoten neste år bør holdes på minst samme nivå som i år tonn. AFCM har anbefalt tonn torsk i 2008, men Fiskebåt mener at nedgangen i det uregistrerte russiske torskefisket er såpass stor at en ytterligere kvotereduksjon neste år, ikke er påkrevd. I fjor anbefalte ACFM tonn, mens kvoten altså ble satt til tonn. Nå tilsier forvaltningsregelen en kvote på tonn i Når det gjelder norsk arktisk hyse, mener styret i Fiskebåt at det finnes gode argumenter for at kvoten neste år holdes minst på tonn, som i år. Bestanden er sterk, og rekrutteringen god. ACFM har anbefalt maks tonn, men rådet er basert på at forskerne ikke har god nok in formasjon om hysebestanden til å Fiskebåt ønsket primært at økningen kom før sommerferien, men Fiskeridirektoratet vil se utviklingen an i det pågående fløytlinefiske før en eventuell refordeling blir vurdert. En slik vurdering vil tidligst bli gjort i august. Pr. uke 21 var det fisket tonn av den konvensjonelle kvoten på tonn hyse. Kvoteutnyttelsen er tilfredsstillende i gruppen over 28 meter og i gruppen 21-27,9 meter, mens den er middels i gruppen 15-20,9 meter og lav i de to minste gruppene. Utviklingen i kystflåten, med et for høyt «forbruk» av torskekvoter i forhold til hysekvoter, indikerer at mange har valgt ikke å prioritere hyse, og nå vil få mangelfulle muligheter til å fiske hyse på grunn av innblanding av torsk. Nedprioritering av hyse kan også skyldes lave priser for enkelte grupper. Uansett er det Fiskebåtredernes Forbunds oppfatning at det er nødvendig å justere reguleringsopplegget på hyse ytterligere for å sikre at totalkvoten blir oppfisket. Fiskebåtredernes Forbund er opptatt av at reguleringene justeres på et tidspunkt hvor det er mulig å fiske de tildelte kvoter. I et skriv til Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag ba Forbundet derfor om at konvensjonelle fartøy over 28 meter ble gitt et maksimalkvotetillegg av hyse før sommerferien. Det er grunnlag for å øke hysekvoten til konvensjonelle fartøy over 28 meter, mener Fiskebåt. kunne gi et normalt kvoteråd. For norsk arktisk sei er utsiktene også lyse. Kvoteanbefalingen for 2008 er på tonn, mens årets kvote er tonn. Det er grunn til å regne med at kvoten blir som anbefalt i og med at den er basert på den nylig vedtatte forvaltningsregelen. Også seikvoten i Nordsjøen går mot en økning neste år. Kvoterådet er på tonn mot tonn i år. Kvoterådet er basert på en fiskedødelighet på 0.30, mens føre var fiskedødeligheten er Fiskebåt mener det burde være mulig å øke fiskedødeligheten til 0.35, hvilket ville bety en seikvote i Nordsjøen på tonn neste år. For blåkveite legges det opp til et fortsatt stramt forvaltningsregime. ACFM mener fangsten neste år bør holdes under tonn. Forskerne mener samtidig at forskningskvoten på tonn er unødvendig stor, og bør reduseres. Heller ikke på uer og snabeluer mener forskerne at det bør tillates et direkte fiske neste år, og råd til at bifangstbestemmelsene blir ytterligere innstrammet. Dette skaper en enda større utfordring med hensyn til å få på plass et mer liberalt yngelinnblandingskriterie i rekefisket og bifangstbestemmelser i fiskete etter andre fiskeslag, som er til å leve med. Fiskebåt håper at økt forskning på uerbestanden inneværende år kan gi et mer positivt bilde av situasjonen. Det mest dramatiske kuttet neste år er foreslått på Nordsjøsilda. På bakgrunn av sviktende rekruttering anbefaler forskerne er halvering av fangsten neste år til tonn. Fiskebåt innser at en betydelig kvotereduksjon for sild i Nordsjøen ikke er til å unngå, men mener at en halvering er alt for dramatisk. Årets nordsjøsildsesong har vært relativt god, og avdekker at det umulig kan stå fullt så ille til med nordsjøsilda som forskerne legger til grunn for sin kvoteranbefaling. Ny høst med distriktskvoter Til tross for sterke protester fra næringen har Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besluttet å videreføre prøveordningen med distriktskvoter også i Søknadsfristen for å delta er satt til 20. august, og ordningen skal også i år kun gjelde for de tre nordligste fylkene. Fylkeskommunene skal i enda sterkere grad prioritere fordelingen av råstoffet, og fylkene blir også stilt fritt til å bestemme om råstoffet skal kunne leveres fryst. Følg med havfiskeflåten daglig på NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 5

6 Nytt namn og ny leiar En hel armada fartøy ignorer Vidar Klokk frå Brattvåg er valt til ny trål-formann etter Eivind Volstad. Norsk Trålforening erstattar namnet Norske Trålerrederiers forening. Det blei bestemt på generalforsamlinga i organisasjonen.vidar Klokk frå Brattvåg på Sunnmøre (bildet) vart samrøystes valt til ny leiar etter Eivind Volstad, som etter vedtektene ikkje kunne halde fram. Styret ser slik ut: Vidar Klokk, Brattvåg Ari T. Josefson, Stamsund Einar Remøy, Ålesund Knut Roald Holmøy, Sortland Egil Hansen,Tromsø Kongens gull til Tor Østervold Den kjente Austevoll-rederen Tor Østervold er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin lange innsats for norsk fiskerinæring. Det var fylkesmann Svein Alsaker som sto for tildelingen under årsmøtet i Norges Sildesalgslag i Kristiansand. Østervold er blant annet kjent som en sentral person i samlingen av Norges Sildesalgslag, Feitsildfiskernes Salgslag og Norges Makrellag. Han har også lang fartstid i Norges Fiskarlag og i Fiskebåtredernes Forbund. Tor Østervold er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. En armada av seismikkfartøy har inntatt Egga-kanten der det tradisjonelt drives et linefiske på denne tiden av året. Erfarne linefiskere har aldri opplevd maken, og mener at enkelte seismikkfartøy tar seg til rette, uten å vise hensyn til fiskeriaktiviteten som pågår. - Helt uholdbart, sier avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund som i et brev til Fiskkeridirektoratet og Oljedirektoratet etterlyser klare kjøreregler for sameksistensen mellom fiskeri- og petroleumsaktivitet. Fiskeflåten kan ikke akseptere at petroleumsaktiviteten ved tilsnikelser gis en slags forrang på havet, det være seg gjennom å få nesten automatisk tillatelse fra Oljedirektoratet til å undersøke i områder der fiske foregår, eller ved å gå inn i områder med fiskeriaktivitet med henvisning til sjøveisreglene. Derfor er det behov for å foreta en ny gjennomgang av problemstillingen, med en mer presis kommunikasjon fra myndighetenes side om hvilke rettigheter de respektive parter har. - Vi fortolker regelverket slik at seismiske undersøkelser må vike for fiskeriaktivitet i et område, også dersom det er gitt lisens for seismiske undersøkelser i området, sier Barstad. Vi tolker det også slik at seismiske fartøy skal vike dersom fiskeriaktivitet kommer til et område hvor det ikke var fiskeriaktivitet i utgangspunktet. Samtidig er det selvsagt slik at sjøveisreglene kommer til anvendelse der de to fartøytypene kommer i nærheten av hverandre. Imidlertid innebærer undersøkelsesplikten at seismiske fartøy ikke «uforvarende» skal kunne komme opp i situasjoner hvor sjøveisreglene må anvendes. Derfor kan slike situasjoner oppstå som et resultat av selvtekt. Fiskebåtredernes Forbund ber om myndighetenes vurdering av denne forståelsen. Fiskebåtredernes Forbund går ut ifra at de langt fleste selskaper som driver seismiske undersøkelser er seriøse og opererer profesjonelt innenfor sitt fagområde, herunder ved å foreta de nødvendige undersøkelser omkring fiskeriaktivitet, og forholde seg til spillereglene dersom fiskeriaktivitet foregår. Samtidig registrerer vi stadig enkeltepisoder hvor dette ikke er tilfellet, og episodene som er nevnt foran er på ingen måte enestående. Fiskebåt mener det er viktig at selvtekt ikke går upåaktet hen. Det bør derfor vurderes om lisensnekt skal anvendes som virkemiddel for seismikkfartøy som flere ganger kommer opp i konfliktsituasjoner som følge av Helt uholdbart Webjørn Barstad manglende forundersøkelser. Banklineflåten er ikke alene om å oppleve seismikkflåtens truende framferd på fiskefeltene. Etter hvert som petroleumsvirksomheten trekker nordover øker også konfliktnivået til den nordnorske kystflåten. Nordland Fylkes Fiskarlag truer med på aksjoner mot seismikkskipene. -Ta høyde for at dersom det ikke fremkommer løsninger som er tilfredsstillende for fiskerne, må man markere motstanden ved fysisk å hindre denne aktiviteten, heter det i et vedtak fra arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget. De frykter at årets seismikkskyting bare er begynnelsen på et mangeårig mareritt. -Dette rammer blåkveitefisket, juksafisket etter sei og linefisket etter hyse, skriver laget, som krever at Havforskningsinstituttet gjennomfører undersøkelser allerede i sommer, for å få fastslått hvilket omfang skremmeeffekten virkelig har. Side 6 NR. 3 JUNI/JULI 2007

7 av seismikkr fiskeflåten Det er ikke bare fager kveldssol og idyll som har møtt norske fiskere i Egga-kanten nå i sommer. I horisonten dukker stadig nye seismikkfartøy opp, til stor plage for fiskeflåten. NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 7

8 TEST DE NYE, SMARTE SYSTEMLØSNINGENE FRA JRC NYTT DESIGN... NYHETER EN HELT NY STANDARD FOR RADAR JRC BLACK-BOX RADAR IMO A3 ProNav as, Egersund, Telefon Faks E-post: Her beholdes alle de gode elementene fra suksessen med JMA-5300! Veldig bra ytelse på kort og lang avstand, unik betjening og tilnærmet ubegrenset TRAIL, (8 timer). Som sin storebror har JMA-5200 den unike signal- og videobehandlingen. Over 200 anlegg er allerede levert! NY SYLSKARP EKKOLODD-SERIE FRA JRC De nye navigasjonsloddene JFE-380 og JFE-680 har skarpe TFT skjermer i 6.5 eller 10.4, god lagringskapasitet og IMO godkjent design. Den største modellen leveres med integrert printer, den minste har dette som tilleggsutstyr. EN HELT NY GENERASJON GMDSS VHF JHS-770S og JHS-780D er to helt nye VHF modeller som er GMDSS klasse A, med Digital Sellcall. Black-box løsning med utrolig funksjonalitet og fleksibiitet og muligheten for tilkobling til skipets AIS. Dette gir deg direkte kontakt med båter i samme område på en helt ny måte. NYTT RIMELIG GPS KOMPASS FRA JRC Passer både som backup til gyro eller til mindre hurtiggående fartøy og yrkesfartøy, uten spesielle krav til IMO gyro. JLR-20/JLR30 JMA-5200 JHS-770S/JHS-780D JFE alltid på bølgelengde ProNav as, Egersund, Telefon Faks E-post: NAVIGASJON EKKOLODD KOMMUNIKASJON RADAR GYROKOMPASS Side 8 NR. 3 JUNI/JULI 2007

9 Helga til nytt departement? Spekulasjonene går om Helga Pedersen vil bli flyttet fra Fiskeri- og kystdepartementet til et tyngre departement i løpet av høsten. Webjørn Barstad - Viktig å være til stede Fiskebåtredernes Forbund deltok også i år på vegne av NHO på FN s internasjonale arbeidsorganisasjon ILO sin konferanse i Geneve i begynnelsen av juni. Kan det tenkes at Fiskeriog kystminister Helga Pedersen er på veg ut fra Fiskeri- og Kystdepartementet og over i et «tyngre» deparetement? Ja, mener Fiskeribladet, som tror at den stigende stjernen i Arbeiderpartiet skifter departement allerede i løpet av høsten. I tillegg til å være nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet skal hun også lede partiets arbeid med programmet for Også Helga Pedersen er kjent med spekulasjonene som har gått de siste ukene. -Kanskje det er noen som ønsker meg ut av Fiskeri- og Kystdepartementet, men i så fall vet de mer enn jeg vet. Alt tyder på at jeg blir fiskeriminister ei stund framover, sier Helga Pedersen til avisen. Samtidig er hun svært klar på at det ubetalte vervet som nestleder i partiet får konsekvenser for hvordan hun må legge opp arbeidsplanen som fiskeriminister. -Jeg må nok prioritere strengere. Det blir nok mindre reisevirksomhet, og mindre deltakelse på møter rundt om i landet. Vi må også se nærmere på hvordan politisk ledelse i departementet skal fordele oppgavene, sier hun. Helga Pedersen sine nye og krevende oppgaver i Arbeiderpartiet aktualiserer behovet for at hun må skaffe seg en bredere politisk plattform enn det hun har som tidligere fylkesordfører i Finnmark og fiskeriminister. Ingenting tyder på at statsminister Jens Stoltenberg vil skifte ut eller flytte statsråder før valget. Men kilder i Arbeiderpartiet mener dette kan bli aktuelt senere i høst, skriver Fiskeribladet. Årets ILO-konferanse om etablering av en FN-konvesjon for å regulere arbeidsvilkår for fiskere samlet utsendinger fra godt over 100 land, mens arbeidsgiversiden kun var representert med 41 nasjoner. Konvensjonen som ble vedtatt dekker arbeidsvilkårene til 41 millioner fiskere på alle typer båter i hele verden. Asiatiske land representerer 80 % av verdens fiskere. - Erfaringer fra andre internasjonale prosesser viser at det er viktig å være tilstede i slike fora, sier avdelingsleder Webjørn Barstad som representerte Fiskebåt i Geneve. Prosessen i ILO har, ifølge Webjørn Barstad vist at det er behov for et bedre samarbeid mellom fiskere og fiskebåteiere internasjonalt. Arbeidstakerne er svært godt organisert internasjonalt, mens arbeidsgiverne er svært dårlig organisert Denne manglende profesjonaliteten i organisering internasjonalt svekker våre interesser i internasjonale fora som behandler fiskerispørsmål, og vi taper terreng i forhold til for eksempel verneinteressene, tror Barstad. I de fleste spørsmål, unntatt «tariffspørsmål» som denne konvensjonen omhandler, har fiskere og redere sammenfallende interesser. Derfor er det en viktig utfordring å etablere et bedre samarbeid innen fiskerinæringene internasjonalt, mener han. NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 9

10 Sjøforsikring med lokal forankring Komplette forsikringsløsninger på sjø og land ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon Telefax FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon Telefax VOLDA Holmen 7 Postboks Volda Telefon Telefax Side 10 NR. 3 JUNI/JULI 2007

11 Utvider AISovervåkningen Ny politisk rådgiver Statsministerens kontor har ansatt fylkessekretær John Erik Pedersen (47), Vadsø, som politisk rådgiver for statsråd Helga Pedersen i Fiskeri- og kystdepartementet. John Erik Pedersen er utdannet telemontør, og har tidligere hatt en rekke ulike stillinger i Televerket/ Telenor. Fra 1998 har John Erik Pedersen vært fylkessekretær for Arbeiderpartiet i Finnmark, og han har hatt flere tillitsverv i Arbeiderpartiet, deriblant leder i Vadsø Arbeiderparti og nestleder i Finnmark Arbeiderparti. Han har også tidligere hatt ulike tillitsverv i fagbevegelsen. Fisken skal følges fra fangst til kunde Båter over 300 tonn er pålagt og ha automatisk identifikasjonssystem - såkalt AIS montert om bord. Men foreløpig rekker signalene fra Kystverkets AIS-stasjoner på land bare om lag 40 nautiske mil fra land. I løpet av kan en mulig norsk satellitt, utstyrt med AIS-mottaker, være kommet i bane, melder Kystverket. Et satellittbasert AIS-system vil dekke storparten av skipstrafikken i norske havområder. AIS sender ut informasjon om skipets posisjon, fart, kurs, last og navn. Systemet er ment å gjøre det sikrere å ferdes til sjøs, og gir både fartøyer og myndigheter oppdatert trafikkinformasjon. Begrensningen har til denne tid lagt i at signalene bare blir fanget opp hvis båtene er mindre enn 40 nautiske mil fra land. Det betyr at store havområder er uten AIS-dekning. Men i følge Kystverket er det nå kun et tidsspørsmål før AISdekningen blir betydelig utvidet. Det siste året har det vært gjennomført studier av en mulig norsk satellitt utstyrt med AISmottaker. I Regjeringens Nordområdestrategi, som kom i vinter, ble det bestemt at muligheten for bygging av en egen norsk AISsatellitt skulle utredes videre. Når designfasen er ferdig ved årsskiftet, må norske myndigheter avgjøre om man skal gå videre med bygging og oppskytning av satellitten. Det blir i så fall Norges første nasjonale satellitt. En eventuell oppskytning kan finne sted i Et halvt års tid etter at satellitten er kommet i bane, er den tekniske testfasen ferdig. Da kan brukere som Kystverket, Fiskeridirektoratet og Kystvakten vurdere hvor nyttig AIS i rommet er som supplement til den landbaserte AIS-kjeden. Hvor maten vår kommer fra, hvordan den har blitt produsert og hvor fersk den er blir stadig viktigere å vite for forbrukerne i et moderne samfunn. Et nytt forskningsprosjekt skal se nærmere på sporbarhet for fisk. På oppdrag fra Norske sjømatbedrifters landsforening skal Fiskeriforskning, i samarbeid med bl.a. SINTEF Fiskeri og havbruk, i gang med et nasjonalt sporbarhetsprosjekt for fisk. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Innovasjon Norge samt involverte bedrifter, og skal ha konklusjonene klar i slutten av Forbrukerne vil ha trygg mat, de vil vite hvor maten kommer fra og om fisken er berekraftig høstet. Sporingsverktøyet som nå blir utviklet i fiskerinæringen er et stort steg framover i arbeidet for å dokumentere at vi er troverdige, både i næring og forvaltning, sa statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri og kystdepartementet på representantskapsmøtet i Norges Råfisklag. Følg med havfiskeflåten daglig på NR. 3 JUNI/JULI 2007 Side 11

12 B- blad Returadresse: FISKEBÅTREDERNES FORBUND Postboks 67 Sentrum 6001 Ålesund Fortell oss om ditt prosjekt Sparebanken Vest er din samtalepartner og problemløser når du planlegger nye prosjekter. Våre medarbeidere har god innsikt i fiskerinæringen gjennom langvarig samarbeid med bedrifter innen ringnot, autoline, kystfiske, eksport og foredling. Har du en idé eller et prosjekt du ønsker å diskutere, kontakt våre fiskeriansvarlige: tlf / tlf / Side 12 NR. 3 JUNI/JULI 2007

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Norge 1946, Fiskeridepartementet blei oppretta Nord Troms og Finnmark låg

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fiskerikyndiges erfaringer

Fiskerikyndiges erfaringer Fiskerikyndiges erfaringer En kartlegging Arild Buanes Oppdragsgiver, organisering, design Oppdragsgiver: norsk olje og gass Referansegruppe: rådsmøte for Ett hav 1. «Kontekst»: intervjuer med OD, Fiskeridirektoratet,

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER

FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE - HØRINGSFRIST 10. NOVEMBER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 223/14 Løpenr.: 40664/14 Saknr.: 14/7117-4 Ark.nr.: U40SAKSARKIV Dato: 12.11.2014 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for næring, kultur og helse FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten. ERSTATNINGSNEMNDENE VIRKEOMRÅDE OG ERFARINGER. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø Dato 25. og 26. februar 2016 Tid Dag 1: 08:00 17:15 Dag 2: 08:00-11:30 Tilstede fra FFN Tilstede fra

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014:

JIM/ Ålesund 13. september 2013. Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland for 2014: JIM/ Ålesund 13. september 2013 Fiskeri- og kystdepartementet Norges Fiskarlag KVOTEFORHANDLINGENE MED RUSSLAND FOR KVOTEÅRET 2014 Fiskebåt vil kommentere følgende forhold i tilknytning til kvoteforhandlingene

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre?

Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre? Side 1 av 15 Nærings- og fiskeridepartementet Norges Råfisklag. 25 mai 2016, kl. 11 Tromsø Fiskeriminister Per Sandberg Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre? Kjære alle sammen!

Detaljer

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.

: UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06. Nummer : 19/15 (erstatter Rundskriv 16/14) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 05.06.2015 Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato: 02.06.2015 Nedenfor

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen

Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen Ressursforvaltning og Fiskeridirektoratets arbeid i kystsonen Regiondirektør Vidar Ulriksen Sogndal, 6 juni 2014 1. Kort om Fiskeridirektoratet BUDSJETT 2013 NOK 375,8 mill. 452 årsverk Havressursforvaltning

Detaljer

Referat fra. Reguleringsmøtet. 22. og 23. november

Referat fra. Reguleringsmøtet. 22. og 23. november Referat fra Reguleringsmøtet 22. og 23. november 2007 Fiskeridirektoratet REGULERINGSMØTET 22. OG 23. NOVEMBER 2007 SAKSLISTE Sak 10/2007 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land. Sak 11/2007 Regulering

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Høringsnotat 26.09.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Historikk om fjordlinjene... 3 3 Formål og status... 4 3.1 Bærekraftig

Detaljer

RAPPORT. Livet i havet vårt felles ansvar

RAPPORT. Livet i havet vårt felles ansvar RAPPORT Utvalg nedsatt av Fiskeridirektøren for å vurdere og foreslå kortsiktige tiltak som kan bidra til å sikre etterlevelse av regelverket og bidra til korrekt registrering av fangst ved levering Livet

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

1 2 I mellomkrigstida ble trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og staten etablert. Samarbeidet var og er basert på en felles forståelse av et produktivt arbeidsliv skal sikre privat (arbeid

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid Kartet under

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 11/15858 Deres referanse:

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport Russisk fiske av torsk og hyse 2006 Statusrapport Mars 2007 INNHOLD 1 Innledning 2 Aktiviteten 2.1 Antall turer 3 Metode 3.1 Klassifisering 3.2 Registrert kvantum 3.3 Beregnet uttak 3.3.1 Beregning nr

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Markeds- og omsetningssituasjonen - utsiktene videre inneværende sesong

Markeds- og omsetningssituasjonen - utsiktene videre inneværende sesong Markeds- og omsetningssituasjonen - utsiktene videre inneværende sesong Myre 29.1.2015 Tema Litt om fjoråret omsetning og marked Omsetningen og utsikter 2015 Ny kvalitetskontroll i regi av Råfisklaget

Detaljer

Finnmark Arbeiderparti viser til Fiskeri- og Kystdepartementets nylig framlagte Forskriftsendring og innstramminga av leveringsforpliktelsene.

Finnmark Arbeiderparti viser til Fiskeri- og Kystdepartementets nylig framlagte Forskriftsendring og innstramminga av leveringsforpliktelsene. Finnmark Arbeiderparti Vedtak i representantskap 17. - 18.11.2012 I tillegg til landsmøtesakene ble følgende vedtak gjort i representantskapsmøte 17. - 18. november 2012: Leveringsforpliktelser for trålere

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Kyst og SV:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Kyst og SV: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.04.2015 Sak: PS 32/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: U01 Arkivsak: 15/1601-3 Titel: SP - TVETERÅSUTVALGET - HØRING Kommunestyrets behandling:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Høringsnotat av 15. juli 2013 om. Avgift til fiskeriforskning og overvåkning. (fiskeriforskningsavgiften)

Høringsnotat av 15. juli 2013 om. Avgift til fiskeriforskning og overvåkning. (fiskeriforskningsavgiften) Høringsnotat av 15. juli 2013 om Avgift til fiskeriforskning og overvåkning (fiskeriforskningsavgiften) Høringsfrist 1. september 2013 Innledning I Meld. St. 22 (2012-2013) Verdens fremste sjømatnasjon

Detaljer

Over 5000 tilsette i havfiskeflåten. Ber forskerne vurdere torskeanbefalingen. «Alle» vil bli havfiskebåter. Rekeflåten i fare Side 6 og 7

Over 5000 tilsette i havfiskeflåten. Ber forskerne vurdere torskeanbefalingen. «Alle» vil bli havfiskebåter. Rekeflåten i fare Side 6 og 7 22. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2007 «Alle» vil bli havfiskebåter Side 5 Rekeflåten i fare Side 6 og 7 Over 5000 tilsette i havfiskeflåten Fryst må likestilles med ferskt Side 9 Havfiskeflåten står for over

Detaljer

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag FISK OG SEISMIKK Ålesund, 16. februar 2006 Jan Skjærv rvø Norges Fiskarlag NORGE EN FISKERINASJON Forvalter et havområde som er 6-76 7 ganger større enn fastlandsnorge Bringer påp land 2,8 mill. tonn fisk

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 10.11.2011 Tidsrom: 17.00 18.30 Sted: Kysthotellet Rørvik Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir.

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir. Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet Tore Nepstad Adm. dir. Rammedokumenter St.prp.1 - Regjeringens føringer Gir ramme for inntektene og utgiftene til Havforskningsinstituttet Gir

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Fornybare ressurser. Knut Arne Høyvik Informasjonsansvarlig Norges Fiskarlag Bodø: 1.desember 2009

Fornybare ressurser. Knut Arne Høyvik Informasjonsansvarlig Norges Fiskarlag Bodø: 1.desember 2009 Fornybare ressurser Knut Arne Høyvik Informasjonsansvarlig Norges Fiskarlag Bodø: 1.desember 2009 Stor matproduksjon De siste årene har norske fiskere bringa på land ca 2,5 million tonn fisk pr. år Det

Detaljer

Positivt om redningshelikopter Side 5. Sesongmønsteret endrer seg i pelagisk Side 6 og 7. Lite eller mye torsk i Nordsjøen? Er vi sytete?

Positivt om redningshelikopter Side 5. Sesongmønsteret endrer seg i pelagisk Side 6 og 7. Lite eller mye torsk i Nordsjøen? Er vi sytete? 22. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2007 Sesongmønsteret endrer seg i pelagisk Side 6 og 7 Lite eller mye torsk i Nordsjøen? Side 9 Klimaendringer og miljøfokus vil skape en helt ny hverdag Klimaendringene er i

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

BN/JIM Ålesund 30. april 2013

BN/JIM Ålesund 30. april 2013 BN/JIM Ålesund 30. april 2013 Næringskomiteen SJØMATMELDINGEN VERDENS FREMSTE SJØMATNASJON Fiskebåt viser til Regjeringens melding til Stortinget om norsk fiskerinæring (Meld.St. 22 (2012-2013) Verdens

Detaljer