Saksnr Utvalg Møtedato 14/53 Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalg Møtedato 14/53 Formannskapet 13.11.2014 Kommunestyret"

Transkript

1 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 24781/2014 Arkiv: 151 Vår saksbehandler: David Sande Årsbudsjett Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 14/53 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg: 1 Rådmanns innstilling til Årsbudsjett Trysil kommune Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommunes årsbudsjett for 2015 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert ). 2. Driftsbudsjettet for 2015 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2015 på totalt kr ,-, hvor ,- finansieres med bruk av lån, kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift og kr ,- i bruk av fond. I investeringsrammen ligger kr ,- til videreformidling av startlån. 4. Låneramme for nye låneopptak på kr ,- til finansiering av kommunens investeringer i 2015 godkjennes i samsvar med gjeldene budsjett og regnskapsforskrifter. Det søkes Husbanken om kr til videreformidling av startlån/tilskudd. 5. I henhold til kommunens finansreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet. 8. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 9. Rådmann gis myndighet til å vedta bruk av kompetansefond ( og ) for gjennomføring av Forbedringsprosjekt Behandling i Formannskapet : Rådmannen delte ut et notat om og redegjorde for endringer i budsjett 2015 og økonomiplan Han endret sin innstilling i tråd med dette: «I forbindelse med behandling av sak 14/53 Årsbudsjett 2015 Trysil kommune har rådmann noen forhold som må korrigeres i rådmanns innstilling til budsjettdokument og innstilling til vedtak.

2 Innbyggertall som er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd er innbyggere pr og innbyggere pr Innbyggertall pr er feil angitt under budsjettskjema 1A på side 9 og 41 i budsjettdokumentet. Gebyrregulativ feil på side 115 når det gjelder avgifter for vann. Her innstiller rådmann på en økning på 3,3 %, det samme som på avløp. Innstilling til gebyr inne vann er: SÅTE-IKT vertskommune På side 89 og budsjettskjema 2B er det avsatt kroner i Trysil kommunes andel av investeringer i SÅTE IKT. I kommentaren og tabellen som er på side 91 er andelen på kroner. Nevnte forhold er feil og korrekte tall skal være kroner i ordinære investeringer og i tillegg ble det vedtatt å bevilge midler for opprydding, oppgradering og etablering av «ny» vertskommunestruktur. For 2015 må det i tillegg bevilges kroner til dette formålet. Nedenfor er SÅTE sitt investeringsbudsjett som viser behov for finansiering av brutto investeringer og andel til de enkelte kommunene.

3 Finansiering investeringer ASP 2015 Aktivitet Prosjekt GIS Overført fra 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Fordelingsnøkkel mellom kommunene: Engerdal 19,55 % Stor-Elvdal 21,62 % Trysil 31,74 % Åmot 27,09 % 100,00 % Finansiering Beregne t snitt mva Beregnet finansiert med momskomp. Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Budsjett GIS ,8 % Prosjekt ebygg2009 Budsjett el plan og byggesaksbehandling ,5 % Prosjekt "Ny nettportal" Prosjekt utredning nye nettsider ,0 % Prosjekt Mobil Omsorg Elektronisk rapportering fra ute hos kunde ,0 % Prosjekt Biblio integrasjon Agresso Integrasjon til Agresso ,0 % Prosjekt Oppad skole integr Agresso Integrasjon til Agresso ,0 % Prosjekt ehandelsfaktura Elektronisk Hansdelsfaktura stat og lev ,0 % Prosjekt efaktura Elektronisk faktura privatpersoner ,0 % Prosjekt Salgsordre Web Løsning for tilfeldig fakturering/salgsordre ,0 % Prosjekt sak/arkiv - Ny løsning sak og arkiv ,0 % Prosjekt Lønn og personalsystem SÅE - Nytt lønn og personalsystem ,0 % Prosjekt MS System center Løsning for bla overvåkning av datanett ,0 % Prosjekt MS samhandlingsløsning Lync Løsning for telefon og møter via nettverk ,0 % Sum overføres fra Behov for budsjettering av nye midler Totalt budsjett Behov for frie midler 2015: Totalt Stor Elvdal Åmot Trysil Engerdal Fordelingsnøkkel Fordelingsnøkkel (40/60) 19,55 % 21,62 % 31,74 % 27,09 % Kompetansemodul SÅE Agr Investering Asset Management System Drift Verktøy for brukerundersøkelse Drift Analyse / kartlegging Investering Økt kompetanse anskaffelsesprosess Drift Kompetansekartlegging, heving og styring Investering Std av programvare - årsverk Investering Std av programvare - prg Investering Kurs -Innføre ITIL prosesser Investering Kurs - Innføre ITIL prosesser - pr modul Investering Identifisere kostnadselementer Investering Standardisering Investering Tot. investering Tot. drift Sum Nevnte forhold vil medføre endringer i budsjettdokumentet kapittel 6 og skjema 2A og 2B. I utsendte dokument er det budsjettert kun med Trysil kommunes andel. Nedenfor er det forslag til nye budsjettskjemaer 2A og 2B. Det er nå innarbeidet brutto utgifter og med refusjonsinntekter fra de andre kommunene. Trysil kommunes andel er kr

4 Budsjettskjema 2A - Investeringer 2015 Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidliger års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/Udisponert Budsjettskjema 2B Investeringer (tall i hele tusen) Udekket Sentraladministrasjon 1 Egenkapitaltilskudd KLP - ved innflytting Egenkapitaltilskudd KLP - årlig SÅTE - IKT (Trysil kommunes andel kr ) Lønn og personalsystem - ny modul 100 2xx - Oppvekst og kultur 5 Solavskjerming Innbygda skole HMS - Fjernstyrt lys og lydanlegg i Kulturhuset 400 3xx - Helse- og omsorg 7 Startlån Innføringa av mobil omsorg Takheis/pasientløftere Hurtignedkjølingsskap Forvaltning og teknisk drift Vann/avløp 11 Utskifting av VA-anlegg - Søndre Moen Va-ledningsnett Bergevegen (inkl. fortau) Utskifting av ledningsnett i Storvegen sør Vannledning for rundkjøring mellom eksisterende og nytt boligfelt i Jordet Slambehandlingsanlegg Kabbediket Eiendom 16 Skilting- vegnavn 500

5 Investeringer (tall i hele tusen) Udekket 17 Boligfelt Bygderberget - vei Boligfelt Bygderberget - Vann og avløp Trafikksikkerhet og vegvedlikehold 19 Fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen opp til Korsbergsvegen 20 Vegrekkverk langs partier av Bergevegen Ny veghøvel Brøytestikksetter Fast dekke på Korsbergsvegen opp til avkjøring 500 Bjønnåsen 24 Skilting organisering P-plass Innbygda Rundkjøring FV 26-Trysilvegen og FV 563 Vestbyvegen Etablering av G/S-veg Klara camping - Øråneset Fortau langs deler av Liavegen og Skredderbakken, samt P-plasser ved legesenteret 28 Ny-Jordvegen, ny bru over vestre Grøna Lyskryss FV 26-Trysilvegen og FV 563 Vestbyvegen Fast dekke på Ljørdalen øst strekningen Ljøratunet til Gira bru Vegbelysning: Jordet, Nybergsund og Innbygda Passeringslomme vegkrysset Korsbergsvegen-Storvegen Endret adkomst til Trysilsenteret 150 Infrastruktur/eiendom 34 Utskifting av biler Bygninger 35 Ombygging Aldershjemmet (totalkostnad eks mva) - 11 boenheter Hjemmebaserte tjenester, Nybergsund (7 290' eks mva) Innbygda skole og Trysil Ungdomsskole??? Pågående prosjekter 38 Oppgradering av VA-anlegg i Løkjavegen kombinert med tr.sikkerhetstiltak Utskifting av VA-anlegg - Vikavegen VA-anlegg - Skredderbakken og Liavegen sør Sum investeringer Nevnte forhold vil også medføre endringer i rådmanns innstilling pkt 3 og 4: 3. Investeringer i budsjettet for 2015 på totalt kr ,-, hvor ,- finansieres med bruk av lån, kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift, kr i refusjoner fra andre kommuner og kr ,- i bruk av fond. I investeringsrammen ligger kr ,- til videreformidling av startlån. 4. Låneramme for nye låneopptak på kr ,- til finansiering av kommunens investeringer i 2015 godkjennes i samsvar med gjeldene budsjett og regnskapsforskrifter. Det søkes Husbanken om kr til videreformidling av startlån/tilskudd. Rådmann vil innarbeide nevnte forhold i budsjett 2015 og Handlingsdel av kommuneplan og økonomiplan »

6 Forslag fra Ap, SV og Sp v/randi Sætre: Side Tiltak Rådmannens forslag til budsjett Opprettholde Søre Trysil barnehage 34 Tverrsektorielt samarbeid barn med spesielle behov Fallforebygging Avvik mellom skjema 1 A og 1 B Votering: 1. Forslag fra Ap, SV og Sp om å opprettholde Søre Trysil barnehage enstemmig vedtatt. 2. Forslag fra Ap, SV og Sp til finansiering vedtatt med sju mot to stemmer (H og KrF). 3. Rådmannens endrede innstilling for øvrig enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : 1. Trysil kommunes årsbudsjett for 2015 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert med endringer av ) med følgende endringer: Pkt 2 i rådmannens prioriterte salderingstiltak utgår. Pkt 8 og 9 i rådmannens ikke prioriterte salderingstiltak tas inn på lista over prioriterte salderingstiltak. Avvik mellom skjema 1 A og 1 B endres til Driftsbudsjettet for 2015 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2015 på totalt kr , hvor finansieres med bruk av lån, kr i kompensasjon for betalt merverdiavgift og kr i refusjoner fra andre kommuner og kr i bruk av fond. I investeringsrammen ligger kr til videreformidling av startlån. 4. Låneramme for nye låneopptak på kr til finansiering av kommunens investeringer i 2015 godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett og regnskapsforskrifter. Det søkes Husbanken om kr til videreformidling av startlån/tilskudd. 5. I henhold til kommunens finansreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet. 8. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 9. Rådmann gis myndighet til å vedta bruk av kompetansefond ( og ) for gjennomføring av Forbedringsprosjekt 2016.

7 TRYSIL KOMMUNE Kristian Trengereid rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor ut uten signatur.)

8 Bakgrunn Kommunelovens 46 setter krav til kommunens budsjett. Formannskapet skal frem en innstilling til budsjett til kommunestyret. Rådmannens oppgave i forbindelse med budsjett er å utarbeide forslag på tiltak som gjør at aktiviteten utføres i henhold til lover, forskrifter og i samsvar med de økonomiske rammer som er tilgjengelig. Rådmannen har utarbeidet forslag på tiltak som gjør at budsjettet er i balanse. Liste over salderingstiltak er fordelt på to lister, en for prioriterte salderingstiltak og en for ikke prioriterte salderingstiltak. Endelig prioriteringer gjøres av formannskapet og kommunestyret selv. Behandling av budsjett må sees i sammenheng med økonomiplan. Dette for å sikre at konsekvenser av tiltak blir innarbeidet i hele planperioden. Arbeidet med budsjett 2015 og økonomiplan for ble igangsatt i mars Formannskap, hovedutvalg, sentralt samarbeidsforum, tillitsvalgte og ansatt ble informert om at kommunens økonomiske situasjon og at det måtte iverksettes prosesser med bred involvering for å komme i økonomisk balanse. Arbeidsmålet har vært å ha ferdig utredede tiltak medio september. Også i år har prosessen endt opp med manglende tiltak for å komme i økonomisk balanse. For 2015 er det engangsinntekter som gjør at det økonomiske avviket mellom skjema 1A og 1B er på «bare» 3,3 MNOK. Engangsinntektene som er lagt inn er i forbindelse med beregning av særlig ressurskrevende tjenester. I 2013 etablerte kommunen en annen beregningsmåte for refusjonsgrunnlaget. Ved å benytte seg av samme beregningsmodell som andre kommuner i revisjonsområdet for Hedmark Revisjon er det mulig å øke inntektene ytterligere og likevel være innenfor det regelverk som er gjeldende for ordningen, jfr. Rundskriv IS -4/2014. Det er et etterkrav på nye bruker som er lagt inn som engangsinntekt i Dette vil være en engangsinntekt i 2015 og som ikke kan videreføres i planperioden. I rådmanns forslag til budsjett 2015 er det innarbeidet konkrete tiltak for å komme i økonomisk balanse. Budsjettdokumentet må sees i sammenheng med forslag til økonomiplan Tiltak for saldering av budsjett 2015 I budsjettdokumentet er det beskrevet tiltak for å komme i budsjettbalanse. Enkelte tiltak medfører endringer for brukere, innbygger og ansatte. Rådmann mener at kommunen fortsatt vil gi innbyggere og brukere de tjenester de har krav på, dvs tilfredsstille de krav som myndighetene setter til vår tjenesteproduksjon. Dersom det viser seg at dette er feil, vil rådmann kommer tilbake til kommunestyret med dette så fort avvik er avdekket. For å komme i økonomisk balanse i økonomiplanperioden har rådmann fremmet forslag om å gjennomføre en prosess kalt Forbedringsprosjekt I prosjektet vil rådmann å gjennomføre en full gjennomgang på alle tjenesteområder for å finne områder hvor det kan være økonomiske gevinster ved å endre tjenesteproduksjonen og/eller ved å utføre tjenester på en mer rasjonell og kostnadseffektiv måte. Med endring i tjenesteproduksjonen ligger det å kartlegge områder hvor aktivitet/tjenester kan reduseres, eventuelt fjernes. Forbedringsprosjekt 2016 gjennomføres ved at det etableres styringsgruppe, prosjektgrupper og arbeids- /delprosjektgrupper. I tillegg kan det opprettes referanse-/ressursgrupper ved siden av. I prosjektet er det viktig med avklaring av roller og ansvar, klare mandater til prosjekt og arbeidsgrupper som avklarer hvilken rolle og fokus de skal ha. Uklare mandater og roller kan bidra til at de overordnede ikke nås. Detaljert tidsplan for prosjektgjennomføring avklares med hovedtillitsvalgte, men prosjektets sluttdato bør være medio september 2015 slik at tiltak kan vedtas i løpet av høsten 2015 og få virkning for budsjett I prosjektet kan det være behov for å kjøpe ekstern bistand og/eller frikjøpe egne ansatte. Rådmann ber derfor om å kunne disponere midler fra kommunens kompetansefond ( og ) til dette formålet. Ved utgangen av 2014 er det ca 1,5 MNOK på fondet og deler av dette bør disponeres til nevnte forhold.

9 Gebyrer og betalingssatser 2015 I budsjettets kapittel 8 fremgår alle gebyrer og betalingssatser som vedtas av kommunestyret. Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Investeringer/lånegjeld Trysil kommune har høy lånegjeld. Ved utgangen av 2014 vil kommunen ha ca 573 millioner kroner i gjeld. 50 millioner finansiere delvis av Staten i form av kompensasjonstilskudd for renter og avdrag på investeringer med statlige føringer. 321 millioner dekkes inn med gebyrer på vann- og avløp. 17 millioner finansieres med innbetalte renter og avdrag på kommunens utlån (Startlån). Resten (185 millioner kroner) må kommunen finansiere med frie inntekter. Ved inngangen av 2014 har ca 1/3-del av lånene fastrente. Finansiering av investeringer i bygg og anlegg foreslås i hovedsak med bruk av lån. Egenkapitalinnskudd i KLP må finansieres med egenkapital (fond), i tillegg ligger det forslag om benytte kr av den testamenterte gaven omsorgstjenesten fikk i 2013 for finansiering av renovering av Trysil aldershjem hvor det også vil bli etablert et dagsenter for hjemmeboende. Midlene skal disponeres til hjelp og støtte for trengende eldre som ikke har plass i institusjon. I 2014 er det en del prosjekter som ikke vil bli avsluttet og disse prosjektene er budsjettert opp igjen i 2015 med det som forventes gjenstår i forhold til bevilgning for Uforutsette hendelse (buffere) Erfaringer tilsier at kommunen må ha reserver når uforutsette hendelser inntreffer. Dette er hendelser som endringer i sammensetning av brukere og endringer i ytre rammebetingelser som overføringer fra staten i form av rammetilskudd og skatt. I rådmanns forslag til budsjett for 2015 er det kun 2 mill kroner i midler til uforutsette hendelser. Om det ikke oppstår uforutsette hendelser vil tilsvarende beløp være resultatet ved regnskapsårets slutt. Erfaringsmessig er dette en alt for liten buffer. Dersom den negative utviklingen i innbyggertall blir større enn det som er lagt inn i budsjett 2015 vil det være behov for en budsjettjustering av de frie inntekter fra Staten allerede mars 2015 når innbyggertallet pr og skatteinngang 2014 er kjent. Oppsummering Forslag til budsjett 2015 er stramt, og de tiltak som er foreslått medfører en liten aktivitetsreduksjon med påfølgende stillingsreduksjon. Reduksjon i årsverk er uheldig sett i forhold til utvikling i innbyggertall. Ansatte som blir berørt av tiltak i budsjett 2015 vil bli tatt vare på i henhold til Trysil kommunes reglement for slike situasjoner. Rådmann mener at budsjettet for 2015 bidrar til at innbyggere, brukere og besøkende skal kunne føle at det er godt og trygg, og hvor alle får ivaretatt sine behov på en kvalitativ og god måte. Kommunen ivaretar de krav som myndighetene setter til vår tjenesteyting. Det at budsjett for 2015 er stramt tilsier at økonomistyringen må være god. Innføring av ny aktivitet er svært krevende, og forutsetter en omprioritering av ressurser. Kommunen har små reserver i form av disposisjonsfond som kan benyttes gjennom året. Dette medfører at sektorene selv må håndtere alle uforutsette hendelser gjennom året. Rådmanns innstiling til budsjett legges frem med et lite overskudd/buffer på 5 mill kr. Overskuddet tilfredsstiller IKKE målet om 3% netto driftsresultat, dvs 16,5 millioner kroner. Fylkesmannens oppfordring om tilstrekkelig driftsbalanse og en sunn økonomisk utvikling er heller ikke tilfredsstilt. Med å ha et sterkt fokus på økonomistyring gjennom året er budsjettet for 2015 et realistisk budsjett.

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Kommentarer til. Budsjett 2011

Kommentarer til. Budsjett 2011 Nordre Land kommune 31.12.10 2870 Dokka Kommentarer til Budsjett 2011 Vedtatt i kommunestyret i sak 96/10 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. OVERORDNET STYRING... 4 GENERELT

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Bardu kommune Foto: Vilhelm Kjelsvik Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2011 Arkivsak 11/1563 Innhold 1 Forord... 3 2 Kort sammendrag... 5 3 Kommunens planverk...

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer