Bustadsosialt velferdsprogram Flora kommune Mogelegheitskonferanse 23.jan Ny teknologi og tenesteutvikling. Terapi via internett gav flere hjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bustadsosialt velferdsprogram Flora kommune Mogelegheitskonferanse 23.jan 2014. Ny teknologi og tenesteutvikling. Terapi via internett gav flere hjelp"

Transkript

1 Et vellykket møte mellom medarbeidere og ny teknologi er avgjørende for suksess (Accenture)» Når man innfører ny teknologi, utgjør selve teknologien kun 20 % av endringene som igangsettes Ny teknologi og tenesteutvikling Det meste handler om at arbeidsprosesser gjennomgås og endres, så de gir det beste utbyttet av teknologien, ellers faller man raskt tilbake til gamle vaner Behovsdreven innovasjon handler om; å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov, og bruke kunnskapen til utvikling av nye produkt, prosesser og organisasjonsformer Terapi via internett gav flere hjelp «Behandling og oppfølging i nye kanaler (video/internett) gav firedoblet kapasitet og høy brukertilfredshet» Internettpsykiatrienheten, Huddinge SH, Sverige Eldre vil representere en kjøpesterk gruppe med evne til å sette krav til teknologi og løsninger. Vi har bare sett starten på en utvikling innenfor velferdsteknologien som vil utfordre både samfunn og politikk. (Bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge

2 Terapi via internett gir fleire hjelp Behandling og oppfølging i nye kanaler gav firedoblet kapasitet og høy brukertilfredshet for Internetpsykiatrienheten v/psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhusområde. Enheten har vært pioner ift å flytte tradisjonell KBT behandling (indiviuelt/grupper) til nye kanaler Behandlingen på internetpsykiatrimottaket skiller seg ikke innholdsmessig fra tradisjoell behandling. Men i stedet for fysisk møte m/terapeut formidles behandling via en internettplattform De virksomme delene i behandlingen er de samme som i tradisjonell behandling i fysisk møte Hovedmålgruppe: høyt motiverte brukere Erfaringer referert av (professor Nils Lindefors, virksomhetssjef universitetskliniken, Psykiatri Sydväst i Huddinge) KBT-behandling via internet kan passe særlig godt for personer med sosial fobi - mange kjenner en veldig skam. Det kan være godt med distanse och belaste mindre de som har det så vanskelig at de ikke kommer seg ut Kilde: erfaringer fra Lou Rehnlund, svensk bruker av internetpsykiatrimottaket Kilde: temaheftet Fokus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter fra Nordens Velferdssenter

3 Brukerrollen er i endring Brukernes rettigheter er gradvis styrket i velferdsstaten, som en følge av generell samfunnsutvikling og et lovverk som i økende grad støtter opp om befolkningens individuelle rettigheter Teknologiutviklingen og fremveksten av informasjonssamfunnet har vært drivkraften - utviklingen har kommet lengre på andre områder i samfunnet enn i helsesektoren Brukermedvirkning spiller stor rolle for behandlingsresultatet. Den uinformerte pasienten tar oftere ansvar for og påvirker egen helse, enn den uinformerte Teknologisk utvikling fører til at allmennheten, og pasientene, får tilgang til tjenester, utstyr og løsninger som helt eller delvis kan og vil overta tradisjonelle behandlingsopplegg. Gjelder spesielt områdene egenmestring og forebygging, noe som styrker folks evne og muligheter til å ta ansvar for egen helse Om få år vil generasjonen som vokser opp med det vi kaller moderne informasjonsteknologi, være blant de eldre. Mange vil representere en kjøpesterk gruppe med evne til å sette krav til teknologi og løsninger. Vi har derfor bare sett starten på en utvikling innenfor velferdsteknologien som vil utfordre både samfunn og politikk Kilde: Bjørn Engum - senterleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset Nord- Norge og tidl direktør ved flere norske sykehusforetak. Publisert i temaheftet «Fokus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter av Nordisk Velferdssenter

4 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker» - sitert fra Nils Petter Nissen «Et vellykket møte mellom medarbeidere og ny teknologi er avgjørende for suksess» (Accenture) Implementering av velferdsteknologi forutsetter en samtidig satsing på tenesteinnovasjon Når man innfører ny teknologi, utgjør selve teknologien kun 20 % av endringene som settes i gang «Det meste handler om at arbeidsprosesser må gjennomgås og endres, så de gir det beste utbyttet av teknologien, ellers faller man raskt tilbake til gamle vaner»

5 Om framtidas psykiske helsevern Oppgåva er å gje folk tenester; Profesjonsprivilegia fell Fleirfagleg pluralisme Brukarmedverknad, myndiggjering Mindre metode og meir økologi Lokalbaserte, lågteknologiske løysingar Samhandling Ressursforvaltning enkelt og greitt, utan unødig byråkrati når dei sjølve meiner dei treng tenestene som er på deira eigne premiss som dei oppfattar som meiningsfulle som er trygge som er effektive som oppfyller faglege kvalitetskrav Kilde: Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter foredrag om Ungdom og psykisk helse 2013 Kilde: Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter foredrag om Ungdom og psykisk helse 2013

6 Bærbar teknologi holder oversikt over helsetilstand og avlaster i hverdagen Forskeren Stanley Wissmar har en ide om å integrere teknologi i en en (finger)ring, som kan brukes til; Avlese en persons helsetilstand med sensor som kan avlese utvalgte nivåer, som kan gi indikasjon på helsetilstand Døropner - adgangskort, elektronisk nøkkel, bilnøkkel m.m som bistår/hjelper bevegelseshemmede personer eller personer med demenssykdommer Medisinsk monitorering overvåke, diagnostisere og følge patienter med eks. nevrologiska lidelser/skjelvinger. Kan utrustes med teknologi/accelerometer som kjenner graden/styrken i de rytmiske skjelvingene Kommuniksjonsverktøy for funktionshemmede styring av elektrisk rullestol med hjelp Styre pc, tv eller dataspel fjernkontroll styring av musepeker o.l for laptop/smartphone/tv- eller dataspill Publisert i temaheftet Fokus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter

7 Helsedirektoratet har utformet et utkast til en nasjonal satsing; Endringer i lovgivning Etablering av strukturer for satsingen Standardiseringsarbeid Kompetansehevende tiltak Kunnskapsgenerering som også inkluderer forskning Stimulering av innovasjon (fra idè til spredning) knyttet til syv prioriterte satsingsområder: Trygg hjemme (trygghetspakker og forebyggende løsninger, hjemmerehabilitering mv.) Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk Formidling knyttet til etablering av møteplasser via ulike elektroniske og fysiske kanaler, demonstrasjons- og opplæringsarenaer og annet informasjons- og formidlingsarbeid Utredning av fremtidig finansieringsmodell for velferdsteknologiske løsninger

8 Sentrale begrep Bustadpolitikk er alt som bidreg til, og påverkar busetting for befolkningen: lovverk, politiske vedtak, finansieringsordninger, utbygging, kjøp og salg bruk av ulike virkemiddel for å skaffe bustader til personer som har vanskar med å få innpass på bustadmarkedet Bustadsosialt arbeid er alle kommunens tiltak, virkemiddel og tenester for at vanskelegstilte som treng bistand, kan bu i eigen bustad varig eks. retta mot spesifikke målgrupper og/eller utvalde geografiske områder for å forebygge og utjevne sosial ulikskap i levekår og helse, betre bumiljø og lokale buforhold Bustadsosiale virkemiddel er tenester, tiltak og økonomiske ordninger innretta for å hjelpe vanskeligstilte på bustadmarknaden; Arealplanlegging/regulering, kommunale bustader, kommunal bustøtte, økonomisk sosialhjelp, rådgiving, buoppfølging og praktisk bistand i bustad Husbankens økonomiske lån og tilskot, som startlån og bustøtte Vanskelegstilte på bustadmarknaden er personar som er i ein situasjon der dei ikkje kan skaffe seg og/eller oppretthalde eit akseptabelt buforhold 8

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Gamle Ekdals nye hjem

Gamle Ekdals nye hjem Gamle Ekdals nye hjem Velferds- 1 «Gamle Ekdals nye hjem» Test/demoleilighet i Skien kommune for utprøving og demonstrasjon av velferdsteknologi Historien bak navnet er hentet fra Henrik Ibsen Gamle Ekdal

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Statens tiltakspris mot bostedsløshet Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2005-2009 Foto: Husbanken/Mette Presterud Forord Staten deler i år for femte gong ut pris til det beste tiltaket mot bustadløyse. Dette har vore fem spennande år med

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer