Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011."

Transkript

1 Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Dokumentet er delt inn i de 6 målområdene pasientbehandling, forskning, kunnskapsutvikling og god praksis, organisering og utvikling av fellestjenester, mobilisering av medarbeidere og ledere og bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring. * Fra = om oppdraget kommer fra oppdragsdokumentet (OD), Foretaksmøte (FM) eller fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Overordnede mål og 1 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd HSØ DIVDIR Andel pasienter som opplever fristbrudd er betydelig redusert i 2011, ved 3. tertial opplever 6,2 % av pasientene fristbrudd. Av de som opplever fristbrudd behandles pasientene gjennomsnittlig 0,7 dager etter fristen. Fagsjef har hatt møter med avdelingsoverlegene i alle divisjoner om prioriteringsveilederne. Monitorering av fristbrudd via Kostas Kube Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. HSØ DIVDIR Det er utarbeidet handlingsplaner for alle avd., og arbeidet for at SI skal nå overordnet mål er i gang. Fokus på håndhygiene (E-læringskurs), korrekt bruk av arbeidsantrekk, prevalens us., undervisning i klinikken, WHOs håndhygienedag 5.mai markert på alle geografiske enheter, overvåking av resistente mikrober. Det arbeides for at SI skal nå det overordede målet, men total prevalens for 3 1

2 1 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. kvartal 2011 er 6,7 %. HSØ DIVDIR Dagens IKT løsning for pasientadministrative oppgaver kan ikke gi grunnlag for å rapportere antall eller andel av pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Ledelsen har tydeliggjort målsetningen overfor avdelingene, og å prioritere pasienter som har rett til prioritert helsehjelp slik at de mottar timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning innen utgangen av Dette vil medføre en betydelig omstilling ift ressursplanlegging. En har i varierende grad klart å starte denne omstillingen, ved noen avdelinger er ordningen implementert. 2

3 5 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. HSØ DIVDIR Det gjennomføres avdelingsvise tilbakemeldingsmøter hvor det utarbeides tiltaksplaner med forbedrings- og bevaringsområder. HSØ DIVDIR Sykehuset Innlandet har i 2011 budsjettert med et positivt resultat på 140 mill kr. Det ser ut til at SI oppnår et årsresultat på 157, 5 mill.kroner i 2011, noe som er 17, 5 mill kroner bedre enn budsjettert. 1 Helse Sør-Øst RHF skal bidra til økt aktiviteten innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser, særlig innenfor CT og MR. Dette gjelder spesielt for pasienter hvor det er mistanke om svært alvorlig eller livstruende sykdom (jf. pasientrettighetsloven 2-2, 4. ledd). Sykehuset Innlandet HF skal bidra i dette arbeidet. OD DIVDIR Sykehuset Innlandet HF bidrar i arbeidet med å øke aktivitet innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser. 1 Det forutsettes at Sykehuset Innlandet HF er kjent med innholdet i de nasjonale OD DIVDIR Sykehuset Innlandet er kjent med nasjonale strategier og strategiene følges opp både ledelsesmessig og av de ulike fagrådne. 3

4 strategiene og handlingsplanene, og at det legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet på de ulike områdene. 1 Ventetidene i spesialisthelsetjenesten skal reduseres. OD DIVDIR Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk er 65 dager, voksenpsykiatri 62 dager og TSB 68 dager. Ventetiden pr. 3. tertial er på nivå med 1. tertial. Gjennomsnittlig ventetid ved BUP enhetene er 39 dg ved utgangen av 3 tertial. Alle avdelinger har fått beskjed om å fokusere på korrekt registrering av venteliste, samt korrekt avvikling av pasienter fra venteliste. 1 Andelen fristbrudd i spesialisthelsetjenesten er for høy. Fristbrudd for rettighetspasienter kan ikke aksepteres. OD DIVDIR Andel pasienter som opplever fristbrudd er betydelig redusert i 2011, ved 3. tertial opplever 6,2 % av pasientene fristbrudd. Av de som opplever fristbrudd behandles pasientene gjennomsnittlig 0,7 dager etter fristen.. 1 Det er et mål å få bedre oversikt over pasientenes bevegelser mellom institusjoner og nivå i helsetjenesten. Det bør framgå av pasientadministrative system og OD DIVDIR / FAGDIR Følges opp av fagleder klinisk IKT. 4

5 Norsk pasientregister hvilken instans, institusjon eller enkeltlege som har henvist pasienten til sykehus, og til hvilken instans eller institusjon pasienten skrives ut/overføres. 1 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal ned mot 65 løpedager ved utgangen av Alle pasienter innen BUP skal være vurdert innen 10 dager. 1 Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og/eller TSB for personer under 23 år. 1 Sykehuset Innlandet HF skal registrere, kvalitetssikre og rapportere data om henvisninger til Norsk pasientregister. OD DIVDIR Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk er 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid mellom BUP-enhetene pr. august er 50 dager. Henvisningene vurderes stort sett innen 10 dager. OD DIVDIR Utredning i voksenpsykiatri gis innen 65 dager og TSB 62 dager. Ventetiden pr. 3. tertial er på nivå med ventetiden 2. tertial. OD DIVDIR Det rapporteres regelmessig data til NPR. 1 Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge OD DIVDIR Det arbeides med dette i tråd med plan for å styrke pasientsikkerheten, samt den nasjonale pasientsikkerhets- 5

6 og sikre. Det er et ledelsesansvar å ha oversikt over på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten. Mangelfull kommunikasjon og språkforståelse er en risikofaktor og en viktig kilde til feilbehandling. 1 Det er et nasjonalt mål at de regionale helseforetakene har mest mulig lik og kunnskapsbasert behandlingspraksis som understøtter gode pasientforløp. Dette kan nås blant annet ved å implementere nasjonale faglige retningslinjer. 1 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et viktig verktøy for å dokumentere behandlingseffekt over tid, og gir grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og forskning. Det er også et nasjonalt mål å etablere slike registre innen viktige fagområder. OD DIVDIR / FAGDIR kampanjen. Det arbeides systematisk med implementering av behandlingslinjer og nasjonale faglige retningslinjer. OD FAGDIR OK. Tas til orientering. 6

7 Videreutviklingen av kvalitetsregisterområdet skal være i tråd med handlingsplanen for Nasjonalt helseregisterprosjekt. I alt 19 medisinske kvalitetsregistre har som nasjonale registre, og disse registrene skal gjøres landsdekkende og operative i kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i Det skal normalt ikke være korridorpasienter. OD DIVDIR Innen psykisk helsevern er det ikke korridorpasienter. Innen somatikk er 0,8 % av alle døgnopphold som korridorpasienter. Dette tallet har vært stabilt i hele Det anses som svært krevende å komme lavere med dagens rammer. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. 1 Helse Sør-Øst RHF skal utrede økonomiske sanksjoner for å unngå korridorpasienter. Sykehuset Innlandet HF skal bidra i dette arbeidet. OD DIVDIR Samhandlingsreformen fordrer avtaler mellom helseforetak og primærhelsetjenesten som omfatter utskrivningsklare pasienter og at kommunene faktureres for utskrivingsklare pasienter som ikke mottas av ansvarlig kommune. 7

8 1 Alle epikriser skal sendes ut innen sju dager. OD DIVDIR Det vil være krevende å nå målet om at 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager. I mange tilfeller er syv dager for lang tid og parallelt jobbes det derfor i Sykehuset Innlandet med å øke andelen samdagsutsendelser av epikriser. I 2 tertial ble 87 % av alle epikriser innen 7 dager etter utskrivelse. Det er en forbedring på ca. 10 % i forhold til resultat i Helse Sør-Øst RHF skal bidra i arbeidet med å tilrettelegge for bruk av mini- HTA i helseforetakene (herunder utvikling av mini- HTA skjema og nødvendige støttefunksjoner) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Sykehuset Innlandet HF skal bidra i dette arbeidet. 1 Det er et mål at reell brukermedvirkning skal ligge til grunn for lokalt utviklingsog omstillingsarbeid og forskning. 1 Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter OD FAGDIR Det er innhentet informasjon om arbeidet og det er lagt frem innhold og forslag til organisering og ressursbruk mini- HTA for ledergruppa i Sykehuset Innlandet. Det er ikke besluttet å sette av midler til arbeidet. OD FAGDIR SI har et velfungerende Brukerutvalg og brukerne er sikret deltakelse i ulike fora. Det jobbes med plan for Brukermedvirkning i SI. OD DIREIS Sykehuset Innlandet påser universell utforming i sine prosjekter. Innføring av Mini- HTA må vurderes på ordinær måte som en del av den ordinære budsjettprosessen. 8

9 brukernes behov. Dette innebærer både fysisk tilgjengelighet og tilgjengelighet knyttet til kulturell og språklig forståelse. Det bør tilstrebes at lokale brukerundersøkelser fokuserer på betydningen av kommunikasjon og språkforståelse for behandlingskvalitet. 1 Sykehuset Innlandet HF skal delta i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen på de nasjonale innsatsområdene som styringsgruppen har besluttet, og rapporterer data til kampanjens sekretariat. OD DIVDIR / FAGDIR Det er etablert en kampanjeledelse i SI bestående av et sentralt sekretariat, en representant fra hver av divisjonene, vernetjenesten og brukerne. Måling av pasientskader ved hjelp av strukturerte journalundersøkelser (GTT) er innført, med opplæring av SI-team fra hver aktuell divisjon. Grunnlagstall fra 2010 er rapportert til nasjonal ledelse. SI har igangsatt tiltak på to delområder for å redusere pasientskader, tilpasset SI-forhold for å muliggjøre praktisk gjennomføring og egen nytteverdi: Samstemming av medisinlister: piloter på Gjøvik og Elverum i samarbeid med praksiskonsulentene startet oktober Postoperative sårinfeksjoner: Sjekkliste for trygg kirurgi er innført ved alle kirurgiske avdelinger, og det er startet 9

10 1 Tjenestene innen TSB skal være samordnet, tilpasset pasienter med sammensatte lidelser og sikre et sammenhengende behandlingsforløp, også ved øyeblikkelig hjelp og der behandling startes av ambulansetjenesten ved overdoser. 1 Helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten tilknyttet rusmestringsenhetene skal bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig helsehjelp for sin rusmiddelavhengighet. 1 Sykehuset Innlandet HF skal etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i påvente OD OD PSYKDI R PSYKDI R planlegging for pilotprosjekt i SI etter en nasjonal nettverkssamling i desember. Det vil komme 8 nye innsatsområder i 2012, og kampanjeledelsen har startet planleggingen av pilotprosjekter for disse. Psykisk helsevern gjennomfører et samarbeidsprosjekt med kommunene Mestring/normalt liv. Områdeplan for spesialisert rusbehandling (TSB) er under utarbeiding. Divisjon Psykisk helsevern har etablert samarbeidsavtaler med fengsel, evaluert sist i Bør sette tiltak i samarbeid med dem for å sikre vurdering iht helselov. OD DIVDIR Følges opp i forhold til handlingsplan for å redusere fristbrudd. Monitorering via Kostas Kube. 10

11 av oppstart av behandling i samarbeid med kommunene. 1 Sykehuset Innlandet HF skal iverksette tiltak for å øke andelen pasienter som fullfører TSB. 1 Pasienter/brukere skal få tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og et normalt liv. Tilbudet skal gis på kommune- eller DPS- nivå der dette er forsvarlig. Det er et mål at DPS skal utvikles til å ha nødvendige akuttfunksjoner slik at alle henvendelser kan rettes dit uavhengig av tid på døgnet. 1 DPS forutsettes å være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Videre er det et mål at DPS skal ha tilstrekkelig kompetanse om psykiske lidelser hos eldre. Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå. OD OD OD PSYKDI R PSYKDI R PSYKDI R Dette ivaretas i Områdeplan for TSB som er under utarbeidelse. Det skal kartlegges hvilke DPS som i dag har akuttfunksjon og hva som eventuelt mangler ved DPS som ikke har nødvendig akuttfunksjon. Dette kartlegges og drøftes i Prosjekt Psykisk helsevern Oppgave /funksjonsdeling mellom sykehus og DPS. Basisoppgaver ved de ulike DPS ene. Definere spesialiserte funksjoner ved sykehusavdelingene. Dette kartlegges av Prosjekt Psykisk helsevern Saken settes på dagsorden i ledermøte. 11

12 1 Antall tvangsinnleggelser og omfanget av tvangsbruk i psykisk helsevern skal reduseres og kvalitetssikres. OD PSYKDI R Divisjonen er bevisst på bruk av tvang og ligger lavt på landsstatistikken, men fortsatt fokus på forbedring. Divisjon psykisk helsevern arrangerte nasjonal konferanse om tvang november Det må legges til rette for at rettighetene til fengselsinnsatte med psykiske og rusrelaterte lidelser ivaretas. 1 Datakvaliteten innen psykisk helsevern skal bedres. 1 Sykehuset Innlandet HF skal iverksette tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPSene. OD OD OD PSYKDI R PSYKDI R/FAG DIR PSYKDI R Det er inngått samarbeidsavtale mellom divisjon Psykisk helsevern og kommunene vedr. tjenestetilbudet til innsatte i fengsel i Hedmark og Oppland. Divisjon psykisk helsevern har hatt møte med analyseenheten med fokus på datakvalitet. Behov for fortsatt fokus på registrering av data.. Forskjellig på våre DPS. Prosjekt til høsten med oppgavefordeling mellom sykehusavdelingene og DPS med siktemål En vei inn, og etablering av akuttfunksjoner ved alle DPS. 1 Helse Sør-Øst RHF skal gjennomgå funksjons- og arbeidsfordeling innen psykisk helsevern med bakgrunn i tilrådning fra Nasjonal strategigruppe II. Sykehuset Innlandet HF skal bidra i dette arbeidet. 1 Sykehuset Innlandet HF skal rapportere utskrivningsklare OD OD PSYKDI R PSYKDI R SI bidrar med en gjennomgang og beskrivelse av i vår divisjon. Overføres til prosess i prosjektet. Divisjonen registrerer utskrivningsklare pasienter. Skal nå etablere to pilotprosjekter for å skaffe seg erfaring med 12

13 pasienter til DPS og kommuner til Norsk pasientregister. 1 Høy kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling mellom alle ledd på kreftområdet er viktige mål. Pasientforløp skal ivareta god behandlingskvalitet og sikre at kreftpasientene unngår unødig venting på utredning og behandling. rutiner for utskrivningsklare pasienter med de samme prosedyrer og avtaler som de somatiske divisjonene. OD FAGDIR Arbeidet med forløpstider for kreftbehandling er kjent ved våre avdelinger: det finnes ikke gode rapporter om forløpstider innfris, men gjennomføres stikkprøver i avdelinger. En flaskehals i kreftbehandlingen er ventetid på behandling ved spesialavdelinger ved OUS, noe som medfører at for mange pasienter må vente mer enn 10 dager på utredning og mer enn 20 dager for oppstart av kreftbehandling. Det skal arbeides med å opprette rutiner slik at en sikrer vurdering, utredning og behandling innenfor anbefalte forløpstider. Utfordringene /flaskehalser varierer fra pasientgruppe til pasientgruppe 1 Det er viktig at det finnes gode tilbud når det gjelder palliativ pleie og hospice. Tilbudene skal inngå som en integrert og naturlig del av spesialisthelsetjenesten og kommunenes samlede helseog omsorgstilbud. 1 Arbeidet med å bedre kvaliteten i tjenesten skal ta utgangspunkt i Helsetilsynets OD OD DIVDIR / FAGDIR DIVDIR / FAGDIR Alle sykehus har palliative team som må dokumentere samarbeid med pårørende og kommunehelsetjenesten. I en av kommunene er det opprettet palliativ enhet for kreftpasienter som samarbeider nært med sykehusavdeling. Arbeidet med forløpstider er startet opp, men det savnes gode rapporter på i hvilken grad pasienter får behandling innen fristene. Etablere gode rutiner for at henvisningen 13

14 rapport om risikobildet i norsk kreftbehandling (4/2010), med spesiell vekt på de tre viktigste risikoområdene i rapporten: utredningslogistikk (sen diagnostikk), informasjonsflyt og komplikasjonsovervåkning. 1 Rehabiliterings- og habiliteringstiltak skal være en integrert del av pasientforløpet hos barn og voksne med ulike sykdommer og skader. Samhandlingsreformens mål om mer helhetlige og sammenhengende tjenester uten unødige brudd og forsinkelser gjelder i stor grad for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. 1 Det er et mål å systematisere barne- og voksenhabiliteringsarbeidet og sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. OD OD DIVDIR HAB- REHAB DIVDIR HAB- REHAB Det må utarbeides tiltak i forhold til det beskrevne risikobildet i norsk kreftbehandling. Arbeides med dette i divisjon habilitering og rehabilitering og utfordringer innen dette området er beskrevet i styrebehandlet områdeplan for habilitering og rehabilitering. Rekrutteringsvansker og kapasitetsproblemer for legespesialister og psykologspesialsiter innen habiliteringstjenesten. vurderes raskt og at flaskehalser for utredning og behandling fjernes. Ses i sammenheng med forløpstider 5, 10 og 20 dager. 14

15 1 Pasienter skal få nødvendige behandlingshjelpemidler som del av medisinsk behandling, og tildeling av behandlingshjelpemidler skal skje ut fra en individuell vurdering i det enkelte tilfelle. 1 Nødmelde- og ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask respons. Det skal være likeverdig tilgang til nødmeldetjenesten for funksjonshemmede, minoritetsspråklige og den samiske befolkningen. Det er et mål å bedre samarbeid og kommunikasjon mellom akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste og de frivillige organisasjonene. 1 Sykehuset Innlandet HF skal iverksette tiltak for å sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMKsentralene. OD OD OD DIVDIR MS DIVDIR PRE DIVDIR PRE Avd. for MTU har ansvaret og det er gode rutiner på dette området. Responstider følges. Tilgang for funksjonshemmede må løses nasjonalt (eks bruk av SMS til 113) Møter mellom lokale legevakter / sykehusenes akuttmedisinske avdelinger / akuttmottak og AMK / ambulansetjeneste videreføres regelmessig. Årsplan utarbeides. Satt på dagsorden, men tiltak er ikke iverksatt. En har sett på erfaringer fra andre AMK. Må muligens avvente felles teknologiske løsninger i regionen Divisjon Prehospitale tjenester har ansvaret for å iverksette adekvate 15

16 1 En gjennomgang viser at ventetiden for utredning og behandling av sykelig overvekt er ulik og noen steder for lang jf. Helsedirektoratets prioriteringsveileder for sykelig overvekt, IS Pasienter med sykelig overvekt skal sikres et helhetlig og sammenhengende tilbud. OD DIVDIR /FAGDI R Sykehuset Innlandet (SI) har i løpet av høsten 2011 planlagt et tverrfaglig tilbud for pasienter med sykelig overvekt og som er virksomt fra 1 januar Hovedansvaret er lagt til Divisjon Gjøvik (Kirurgisk avdeling) hvor det er etablert et tverrfaglig team for vurdering av pasienter fra Oppland. Pasienter fra Hedmark vil bli primært vurdert ved overvektspoliklinikk Kongsvinger. Kirurgisk behandling vil bli utført i kirurgisk avdeling på Gjøvik og det planlegges ca.100 operasjoner for sykelig fedme pr år. De første operasjoner vil bli gjennomført i mars Alle pasienter som henvises spesialisthelsetjenesten får tilbud om et poliklinisk rehabilteringsprogram på 40 timer. Henvisninger blir vurdert i tverrfaglig team med sykepleier, ernæringsfysiolog og lege og lærings og mestringssenteret er delaktige i den polikliniske rehabilitering. Etter gjennomført rehabiliteringsprogram så vil pasienten kunne bli henvist til kirurgisk behandling eller til videre konservativt behandlingsopplegg i kommunen eller ved en rehabiliteringsinstitusjon. Før henvisning til spesialisthelsetjenesten kreves utredning hos fastlege (etter sjekkliste) og pasienten må ha vært i et behandlingsopplegg i minimum ½ til 1 år. tiltak. 1 Gode rutiner og kompetanse skal sikre at ernæring er en OD DIVDIR Det er viktig at arbeidet med ernæring prioriteres og at det Stabsområde Helse tar initiativ 16

17 integrert del av behandlingstilbudet. Veiledningsoppgaven ovenfor kommunene skal ivaretas på ernæringsområdet. Eldres ernæringssituasjon skal ha spesiell oppmerksomhet. blir en kompetanseheving innenfor dette området. Underernæring er et kjent problem hos eldre og kunnskap om dette i våre kliniske avdelinger vil kunne bedre behandlingen. Det er mangel på ansatte med spesialkompetanse på ernæring som f.eks ernæringsfysiolog eller dietetiker. til et møte med sykehusene og deres ernæringsfysiologer for å bidra til styrket fokus på ernæring. Avd. sjefer i de indremedisinske Avdelingene ansvarliggjøres. 1 Sykehuset Innlandet HF skal følge opp Mattilsynets rapport: Nasjonalt tilsynsprosjekt ( ) Institusjonskjøkken. 1 Det skal finnes oppdaterte og øvede beredskapsplaner med rutiner for å oppdage og varsle hendelser, og for effektiv, koordinert ressursdisponering ved kriser. OD EISDIR Tilsynet er fulgt opp. Avvik er lukket. OD PREDIR SI har en velfungerende og oppdatert beredskapsplan. 17

18 1 Det skal arbeides målrettet for å forebygge sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens, antibiotikabruk skal overvåkes, og det må sikres at smittevernpersonell i regionen har nødvendig kompetanse. 1 Sykehuset Innlandet HF skal følge opp erfaringene fra håndteringen av influensa A (H1N1) og bidra i utarbeidelsen av ny Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa. OD MSDIR Tiltak iverksettes for at alle kirurgiske avdelinger kan elektronisk registrere postoperative infeksjoner til NOIS. Det er rettet opp mangler i DIPS slik at bredding til alle avdelinger nå prioriteres. Rapportering til NOIS skal være kontinuerlig og det skal rapporteres infeksjoner etter 4 ulike kirurgiske inngrep. OD DIVDIR / FAGDIR Alle divisjoner har evaluert erfaringene i forbindelse med influensa A (H1N1) og det er laget evalueringsrapport på foretaksnivå. 1 Sykehuset Innlandet HF skal, med utgangspunkt i erfaringene fra håndteringen av ny influensa A (H1N1) og vulkanutbruddet på Island, oppdaterer og foretar nødvendige tilpasninger i sine beredskapsplaner. OD DIVDIR / FAGDIR Sykehusets beredskapsplan er oppdatert i forhold til ny influensa A (H1N1) og i forhold til askeskyen som følge av vulkanutbruddet på Island. 1 Det legges til grunn en HSØ VØDIR Tatt til etterretning og budsjettert i forhold til. 18

19 aktivitetsvekst i 2011 som samlet sett samsvarer med den veksten som er forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett Sykehuset Innlandet HF skal i 2011 ha en aktivitet som bidrar til oppnåelse av Helse Sør-Øst RHFs mål for 2011, samt nødvendig produktivitetsøkning for å dekke helseregionenes "sørge for"-ansvar. 1 Sykehuset Innlandet HF skal intensivere arbeidet for å øke andelen konsultasjoner for nyhenviste pasienter og redusere andelen kontroller på alle poliklinikkene, som et sentralt virkemiddel for å redusere pasientenes ventetid på utredning og behandling. Det skal samarbeides med primærhelsetjenesten om dette. 1 Sykehuset Innlandet HF skal i samarbeid med HSØ VØDIR Det arbeides med å vri aktiviteten mer over fra sykehusinnleggelse til dagbehandling, eks dagkirurgi. HSØ VØDIR Inkludert i årlig samarbeidsavtale med Sykehusapotekene på foretaks- og divisjonsnivå. Undervisning og 19

20 Sykehusapotekene HF etablere felles mål og tiltak for å redusere feilmedisinering under sykehusopphold og ved utskrivning. Det forutsettes at veilederen om legemiddelhåndtering, utarbeidet av Helse Sør-Øst, legges til grunn for endringer og implementering av prosedyrer samt tiltak som sikrer den nødvendige kompetanse hos helsepersonell som håndterer legemidler. legemiddelrevisjoner gjennomført etter plan. SI representert i arbeidsgruppe under regionalt legemiddelforum for etablering av kvalitetsindikator(er) på legemiddelområdet. Skal piloteres 1. halvår Regionalt E-kurs i legemiddelhåndtering ble lansert i september, og planlegges inn i opplæringspakke for nyansatte fra HR primo Samstemming av medisinlister inngår i I trygge hender. Flere SI-prosjekter med midler fra legemiddelutvalget (SILU) har involvert kjøp av tjenester fra Sykehusapotekene 1 Helseforetakene skal sikre forsvarlige tjenester i akuttmottak. Det forutsettes at kravene i Veileder for bruk av ISO 9001:2008 i akuttmottak, utarbeidet av Helse Sør-Øst og Norsk Akkreditering, Na Dok 58, legges til grunn for arbeidet med god kvalitet i akuttkjeden. HSØ VØDIR Innføring av triageringssystem i prehospitale tjenester og i akuttmottakene anses å være et tiltak for å sikre god kvalitet i akuttkjeden (RETTS). 20

21 1 Helseforetak og sykehus skal følge opp alle strategiske føringer og anbefalinger gitt i de fem delrapportene i arbeidet med Nasjonal strategi II Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Rapportene fra de fem arbeidsgruppene er Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen, Arbeidsfordeling DPS - Sykehus, Kunnskapsbaserte metoder, Brukermedvirkning og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. HSØ PSYKDI R Prosjektet om omstilling av psykisk helsevern varetar oppgave/funksjonsfordeling. Områdeplan TSB via arbeidsgruppa som er i gang. Gjennomdrøftes og settes tiltak fra ledergruppa ut fra på områdene Tvang Kunnskapsbaserte metoder Brukermedvirkning 1 Vedtak og føringer gitt i styresak Regionale utviklingsområder psykisk helsevern skal legges til grunn for helseforetakets områdeplan og for pasientbehandlingen i Arbeidet med planen skal rapporteres i årlig melding HSØ PSYKDI R Arbeidsgruppe på divisjonsnivå under arbeid med områdeplan TSB Ikke kommet like langt med resten av divisjonens områdeplan 21

22 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang, samt lokale handlingsplaner med identifiserte tiltak skal implementeres og resultater rapporteres. 1 Brukerstyrte plasser skal utvikles og prøves ut i alle sykehusområder. 1 Helse Sør-Østs 13 prinsipper for brukermedvirknings skal implementeres og de pårørendes rolle skal styrkes. 1 Oslo universitetssykehus HF sin styring av pasientstrømmen innen TSB opphører fra og med Dette innebærer at alle helseforetakene må ta et større ansvar for en hensiktsmessig og god bruk av de private avtalepartene. Det enkelte helseforetak/sykehusområde må herunder sørge for en økt koordinering av pasientforløpene. HSØ HSØ PSYKDI R PSYKDI R Bruk av tvang innen psykisk helsevern er lavere enn landsgjennomsnittet. Det arbeides for at bruk av tvang holdes på et lavt og riktig nivå. Det planlegges pilot i divisjon psykisk helsevern innen utgangen av 2011 HSØ HRDIR Prinsippene for brukermedvirkning inngår i sykehusets plan for brukermedvirkning som det arbeides med. HSØ PSYKDI R OK. Dette er ivaretatt. 22

23 1 Vedtak og føringer gitt i styresak 046/2010 Regionale utviklingsområder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) skal legges til grunn for helseforetaket/sykehuset sin områdeplan og for pasientbehandlingen i Helseforetaket skal ivareta ansvaret for inntak/ekskludering av pasienter LAR samt finansiere legemiddel- og distribusjonskostnadene fra og med HSØ HSØ PSYKDI R PSYKDI R OK. Dette er ivaretatt. OK. Tatt til etterretning. 1 Vedtak og føringer gitt i styresak 045/2010 Regionale utviklingsområder habilitering skal legges til grunn for helseforetaket/sykehuset sin områdeplan for både habiliteringstjenestens primærmålgrupper og målgrupper med behov for supplerende tjenester fra HSØ DIRHAB -REHAB Det arbeides med dette i divisjon habilitering/rehabilitering i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan. Ikke kommet helt i mål medd dette og kapasitetsproblemer medfører brudd i sammenhengende tjenester. 23

24 habiliteringstjenesten. 1 Helseforetakene skal i sine planer, i samhandling med primærhelsetjenesten, beskrive hvordan man skal møte den økende utfordringen med sykelig overvekt. 1 Sykehuset Innlandet HF skal i 2011 sikre at helseforetaket har en tverrfaglig poliklinisk virksomhet med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utrede og vurdere henviste overvektspasienter fra eget opptaksområde. Helseforetaket skal samarbeide med et av sentrene for sykelig overvekt om å planlegge og utrede operativ virksomhet for pasienter i flere sykehusområder i regionen. HSØ HSØ DIVDIR / FAGDIR DIVDIR / FAGDIR Ivaretatt i samarbeid med rådgiver samhandling, LMS og medisinsk avd. på divisjon Gjøvik. Sykehuset Innlandet (SI) har i løpet av høsten 2011 planlagt et tverrfaglig tilbud for pasienter med sykelig overvekt og som er virksomt fra 1 januar Hovedansvaret er lagt til Divisjon Gjøvik (Kirurgisk avdeling) hvor det er etablert et tverrfaglig team for vurdering av pasienter fra Oppland. Pasienter fra Hedmark vil bli primært vurdert ved overvektspoliklinikk Kongsvinger. Kirurgisk behandling vil bli utført i kirurgisk avdeling på Gjøvik og det planlegges ca. 100 operasjoner for sykelig fedme pr år. De første operasjoner vil bli gjennomført i mars Alle pasienter som henvises spesialisthelsetjenesten får tilbud om et poliklinisk rehabilteringsprogram på 40 timer. Henvisninger blir vurdert i tverrfaglig team med sykepleier, ernæringsfysiolog og lege og lærings og mestringssenteret er delaktige i den polikliniske rehabilitering. Etter gjennomført rehabiliteringsprogram så vil pasienten kunne bli henvist til kirurgisk behandling eller til videre konservativt behandlingsopplegg i kommunen eller ved en rehabiliteringsinstitusjon. 24

25 Før henvisning til spesialisthelsetjenesten kreves utredning hos fastlege (etter sjekkliste) og pasienten må ha vært i et behandlingsopplegg i minimum ½ til 1 år. 1 Alle sykehusområder skal fortsette utarbeidelsen av opptrappingsplaner for spesialisthelsetjenesten for eldre med tidsperspektivet for i tråd med styrets vedtak i sak HSØ FAGDIR En arbeidsgruppe har foretatt en utredning som konkluderer med at Senter for Eldre Helse bør etableres i nært samarbeid med kommune, høgskole, somatiske avdelinger og alderspsykiatri. Det er etablert geriatriske team i medisinske avdelinger og noen avdelinger har øremerkede senger for geriatrisk utredning. Flere sykepleiere har gjennomgått spesialutdanning innen fagfeltet. Dessverre er det fortsatt få leger med videreutdanning innen geriatri. 1 Sykehuset Innlandet HF skal sikre at tjenestetilbudet er tilrettelagt for fremmedspråklige pasienter og pårørende, herunder etablere tolketjenester til pasienter som har behov for dette. FAGDIR Sykehuset Innlandet har inngått rammeavtale med tre tolkefirmaer som skal benyttes i prioritert rekkefølge. Det har vært bedrevet aktiv oppsøkende virksomhet ved alle lokalisasjoner med informasjon og anmodning om aktiv bruk av tolk slik at likeverdige helsetjenester oppnås. Informasjon på nettet og i kvalitetssystemet. 25

26 1 Det skal legges til rette for gjennomføring av opplæringsmodul 2 for brukerutvalg i samarbeid med FFO og SAFO i helseregionen. HSØ FAGDIR Dette er under gjennomføring nå. 1 Vedtak og føringer gitt i styresak Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg skal legges til grunn for helseforetakets videre arbeid med områdeplan på dette feltet. HSØ DIVDIR /FAGDI R Det er laget områdeplan for svangerskaps- fødsels og barselomsorgen. Divisjon Lillehammer og divisjon Elverum- Hamar har fått i mandat å utrede grunnlaget for å etablere kvinneklinikk. I prehospitale tjenester er det gjennomført opplæring i bedre ivaretakelse av fødende under ambulansetransport. Følgetjeneste må avklares. 1 Det skal etableres tverrfaglige smerteklinikker innen alle sykehusområder. 1 Det er et nasjonalt mål å øke antall organdonasjoner. I arbeidet med å nå målet må Sykehuset Innlandet HF sørge for at det avsettes tilstrekkelig med ressurser til HSØ FAGDIR Tverrfaglig smertepoliklinikk er under etablering og skal organisering under divisjon habilitering og rehabilitering. HSØ DIVDIR Det er etablert ordning med donoransvarlig lege og sykepleier ved våre 4 donorsykehus.. 26

27 funksjonen som donoransvarlig lege ved de sykehus som er godkjent for organdonasjon og at organdonasjon ivaretas på en god måte. 1 Sykehuset Innlandet HF skal ha en donoransvarlig sykepleier med delegert myndighet for organdonasjon på sitt sykehus. Det må legges til rette for at potensielle donorer identifiseres, og at helsepersonell tar opp spørsmålet om organdonasjon i tråd med retningslinjene beskrevet i rundskriv I-9/20. 1 Helseforetaket skal følge opp og rapportere kvalitetsparametre og aktivitetstall for prehospitale tjenester etter nærmere oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. 1 Sykehuset Innlandet HF skal sikre drift av de kliniske HSØ DIVDIR Det er etablert ordning med donoransvarlig lege og sykepleier ved våre 4 donorsykehus. HSØ DIVDIR Ivaretatt HSØ DIVDIR / Sykehuset Innlandet har organisert Kliniske etikk komiteene i sju lokale komiteer og en sentral som består av de lokale 27

28 etikkomiteene. FAGDIR lederne. Divisjonene frigir ressurser til arbeidet og helseforetaket sentralt har fram til inneværende år bevilget nødvendige midler til dette arbeidet. 1 Med bakgrunn i vedtatt mål for Helse Sør-Øst, skal helseforetaket gjennomføre minimum 4 prevalensmålinger årlig av HSØ MSDIR Sykehuset Innlandet deltar på prevalensundersøkelsene. sykehusinfeksjoner. 1 Det vises til styresak Funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst. Det legges til grunn at det karkirurgiske senteret i Oslo universitetssykehus HF styrkes og videreutvikles for å sikre en regional og nasjonal spissfunksjon for fagområdet. Det skal våren 2011 legges frem ny sak for styret i Helse Sør-Øst RHF bl.a. om antall karkirurgiske sentra, lokalisering mv. Inntil styret har tatt stilling til endelig funksjonsfordeling innen karkirurgi, foretas ingen endring i dagens HSØ FAGDIR Det foreligger ferdig rapport fra arbeidsgruppe karkirurgi, og Sykehuset Innlandet følger regionale føringer på dette området. Det forutsettes god kontakt mellom våre avdelinger og regionsykehus. 28

29 opptaksområder og funksjonsfordeling. 1 Det vises til styresak Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst. Det forutsettes at helseforetaket følger opp vedtakets forutsetninger og fastlagt funksjonsfordeling. 1 Det vises til styresak Praktisk gjennomføring av organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter traumesystem i Helse Sør-Øst. Anbefalingene om kvalitetskrav, iht. vedtatt tidsplan for gjennomføring av traumesystem, legges til grunn for videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Sør-Øst. 2 En felles nasjonal database for registrering av vitenskapelige publikasjoner (Norsk vitenskapsindeks) i helse, institutt og universitets- HSØ FAGDIR De regionale føringene blir fulgt opp. De er gjennomgått både i ledermøte og i de kliniske avdelingene. HSØ FAGDIR Innføring av samme triageringssystem i prehospitale tjenester som i akuttmottakene anses å være et tiltak for å sikre god kvalitet i behandlingen av den alvorlig skadde pasient (RETTS). Det ble gjennomført samarbeidsmøter mellom divisjon Prehospitale tjenester (nettverksmøte) og med sykehusene akuttmedisinske fagmiljøer om temaet i 2. tertial. HOD FAGDIR Britt Rydjord, Forskningsavdelingen og Elin Opheim, Bibliotektjenesten har levert rapport til Norsk vitenskapsindeks innen utvidet frist 15. september. 29

30 og høyskolesektoren etableres fra Databasen skal benyttes som grunnlag for nasjonal måling av vitenskapelig publisering i helseforetakene. Dette innebærer en vesentlig omlegging av dagens rutiner for rapportering av vitenskapelige publikasjoner. Det vises til revidert oppdragsdokument for I 2011 skal det rapporteres til NIFU etter dagens system innen 15. mai 2011 samtidig som helseforetakene skal sikre egenrapportering gjennom Norsk vitenskapsindeks senest innen 1. september Det skal innføres et felles klassifikasjonssystem for medisinsk og helsefaglig forskning etter fagområde og type forskning i nasjonale rapporteringssystemer for forskning ved bruk av Health HOD FAGDIR Tatt til etterretning. 30

31 Research Classification System, (http://www.hrcsonline.net). 2 Det er ønskelig at det tilrettelegges for størst mulig åpenhet og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. Det vises til at forskningsarkivet HeRa er åpent tilgjengelig for alle helseforetak, o/hera/. HOD FAGDIR Anvendt pasientnær klinisk forskning på vanlige lidelser utgjør hovedtyngden av forskningen. Målsettingen fra denne type forskning er at dette bør være implementert i klinisk praksis. Resultatene presenteres på samlinger lokalt i sykehuset, nasjonalt og internasjonalt slik at andre kan nyttiggjøre seg kunnskapen. 2 Sykehuset Innlandet HF skal bidra til å oppnå målene i regional forskningsstrategi for Sykehuset Innlandet HF skal samarbeide målrettet med regionale teknologiske infrastrukturtiltak, forskningsgrupper og forskningsnettverk for å sikre god ressursutnyttelse og økt internasjonal konkurranseevne HSØ FAGDIR Det arbeides med implementering av Forskningsstrategi og handlingsplan for forskning som er vedtatt av Styret med utgangspunkt i vedtatt forsknings-strategi for Helse Sør-Øst RHF. HSØ FAGDIR Prosess er igangsatt i samarbeid med Høyskolene i Innlandet, psykiatriske forskningsgrupper og enkeltpersoner på våre sykehus. Det arbeides med tilrettelegging av pasientrelatert forskning for klinikerne på generell basis. 31

32 2 Sykehuset Innlandet HF skal bidra med synliggjøring av forskningsnyheter, - prosjekter og -ressurser gjennom Regionalt informasjonsnettsted for forskning forskningsportal ). HSØ FAGDIR Sykehuset Innlandet ønsker å bidra og legger inn resultater på Forskningsenhetens intranettside etter ønske fra studielederne. 2 Sykehuset Innlandet HF skal bidra til interregionalt og nasjonalt samarbeid om gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier sammen med Oslo universitetssykehus HF som sentral aktør i samarbeidet 2 Sykehuset Innlandet HF skal styrke arbeidet med utforming og kvalitetssikring av prosedyrer for gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier i tråd med lovkrav. 2 Sykehuset Innlandet HF skal iverksette tiltak for å videreutvikle innovasjonsaktiviteten i eget HSØ FAGDIR Som et ledd i samarbeid og etablering av akademiske stillinger utgående fra universitetet i Oslo (UiO) er det naturlig at UiO og Si samarbeider om forskningsprosjekter. HSØ FAGDIR OK. Tatt til etterretning. HSØ FAGDIR Det er utarbeidet forslag til mål for innovasjon i SI og system for hvordan Sykehuset Innlandet gjennom tilrettelagt (behovsdrevet) innovasjon kan stimulere ansatte til å skape nyutvikling, vekst og innovasjonskultur. Det mangler Ledergruppa må beslutte hvordan helseforetaket skal arbeide med 32

33 helseforetak, evt. i samarbeid med de øvrige helseforetak og Inven2. forankring i adm. direktørs ledermøte og det er heller ikke inngått samarbeidsavtale med Invent2 om å ivareta rettighetshåndtering og videreutvikle samarbeid med næringsliv og kommersialiseringspartnere. innovasjon og det må inngås samarbeidsavtale med Invent2. 2 Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer. 3 Sykehuset Innlandet HF skal sikre at data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjøres tilgjengelige for bruk i tråd med formålet med registrene. 3 Alle sykehusområder skal tilrettelegge for helhetlige pasientforløp fra hjem til hjem og utvikle minimum to nye behandlingslinjer for HSØ FAGDIR Sykehuset Innlandet HF har mange forskningsprosjekter i samarbeid med primærhelsetjenesten og høgskolene med innhenting av data fra primærhelsetjenesten, inkludert sykehjem. Prosjektene vil kunne avdekke videre behov for samhandlingsforskning. I tillegg har foretaket mange pågående samhandlingsprosjekter /utviklingsprosjekter, der målsettingen er at kompetansen skal være der pasienten er. Alle disse aktivitetene kan være utgangspunkt for gode forskningsprosjekter. Det er gjennomført forskersamling med fokus på samhandlingsforskning, og det vil bli arbeidet videre for å styrke denne type forskning og en diskuterer felles stillinger. HOD FAGDIR Data fra de nasjonale kvalitetsregistre skal legges ut på intra/internett. Det er innhentet erfaringer fra Helse Bergen som har lang erfaring på området. HSØ FAGDIR SI har satt av 0,9 stillingsressurs sentralt til prosessveileder/prosessleder behandlingslinjer. 7 behandlingslinjer er ferdigstilte per og 7 er under utvikling. En egen implementeringshåndbok er utviklet og benyttes i implementeringen av behandlingslinjene. 33

34 prioriterte diagnosegrupper i samarbeid med brukere og sine kommuner. 3 For 2011 oppfordres det særskilt å fokusere på ulike kreftformer (pasientgrupper), og med følgende vektlegging ventetid fra mistanke om kreft til utredning er gjennomført (måling og oppfølgning) ventetid fra utredning er gjennomført til behandling iverksatt (måling og oppfølgning) arbeidsdeling mellom 1. linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten HSØ FAGDIR Vurdere å etablere et prosjekt hvor en utreder en modell med ansvarlig utredingssykepleier/ koordinator i kreftbehandling. 3 For å styrke forbedringsarbeidet skal det etableres systematisk arbeid med måling og sammenligning av kliniske resultater i foretaksgruppen. Arbeidet skal sees i relasjon til nasjonalt arbeid med utvikling av kliniske HSØ FAGDIR Det er ikke etablert systematisk måling og sammenligning av kliniske resultater knyttet til behandlingslinjer, fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. 34

35 kvalitetsindikatorer. Alle helseforetak skal i tilknytning til dette ta del i regional pilot for systematisk måling og oppfølgning av kliniske resultatindikatorer og oppfølgningssystem for fem sentrale pasientgrupper (hjerneslag, primær hofteprotese, lårhalsbrudd, KOLS, brystkreft) via datauttrekk fra NPR. 3 Det skal arbeides med større åpenhet omkring klinisk praksis. Flest mulig etablerte behandlingslinjer med tilhørende fagprosedyrer skal gjøres tilgjengelige på helseforetakets internett-sider i løpet av Arbeid må tilrettelegges for publisering i nasjonal søkbar database på sikt. HSØ FAGDIR Alle behandlingslinjer og kunnskapsbaserte fagprosedyrer legges fortløpende ut på internett, ledsaget av metoderapport for arbeidet. Sammen med OUS er SI driver for publisering av fagprosedyrer og behandlingslinjer på internett. SI har laget førsteversjon av nasjonal database for behandlingslinjer. 3 Det skal arbeides aktivt med å styrke brukermedvirkning i arbeid med utvikling av HSØ FAGDIR Inngår i plan for å styrke brukermedvirkningen i SI. Det internasjonale AGREE-verktøyet benyttes som kjernemetodikk innen behandlingslinjer, fagprosedyrer og 35

36 pasientbehandlingen. 3 Brukerrepresentanter skal være inkludert i alle kvalitetsutvalg på helseforetaks- og klinikknivå. veiledende behandlingsplaner og sikrer brukermedvirkning i utarbeidelsen av lik, kunnskapsbasert praksis på de områder som er omfattet. HSØ FAGDIR Følges opp i kvalitetsstrategien. I dag er det ikke brukerrepresentasjon i alle kvalitetsutvalg på divisjonsnivå. 3 Lokale brukerundersøkelser skal gjennomføres regelmessig, og foretaket skal ta del i fellesregionalt elektronisk tilrettelegging/ utviklingsarbeid på området. 3 Pasientbehandling skal i størst mulig grad være kunnskapsbasert både der det finnes behandlingslinjer og for pasientgrupper der det ikke er etablerte behandlingslinjer. Det skal tilrettelegges for at medarbeidere har tilgang til elektronisk systematisert forskningsbasert kunnskap, f. eks Helsebiblioteket, i sine daglige elektroniske HSØ FAGDIR Følges opp i kvalitetsstrategien. I dag gjennomføres lokale brukerundersøkelser på overordnet nivå systematisk kun i psykisk helsevern og ved enkeltavdelinger innenfor somatikken. HSØ FAGDIR Behovsundersøkelser for ansatte i SI våren 2011 viser at bare halvparten av de ansatte er kjent med den grunnleggende definisjonen av begrepet kunnskapsbasert praksis. Det gjennomføres ingen systematisk opplæring i kunnskapsbasert praksis i foretaket. Et forslag til plan for systematisk opplæring er utviklet. Det er besluttet å redusere foretakets tidsskrifttilbud. Foretakets faglige praksis slik den beskrives i de faglige prosedyrene er i uviss grad i tråd med kunnskapsbasert praksis. Avdeling for kunnskapstøtte er samtidig i HSØ-sammenheng et av de foretak som har gjennomført mest på dette feltet i form av nybrottsarbeid. Avdeling for kunnskapsstøtte legger til rette for kunnskapsbasert praksis gjennom undervisningsaktivitet i Det skal planlegges gjennomføring av systematiske brukerundersøkels er også i somatikken i SI: 36

37 arbeidsverktøy. 3 Det skal arbeides systematisk i helseforetaket med bedring av kodingskvalitet, blant annet ved å benytte e- læringsprogrammet som finnes i Helse Sør-Østs læringsportal. 3 Måling og sammenligning av kliniske resultater Helseforetak skal ta del i etablering og drift av de nasjonale helseregister. HSØ DIVDIR / FAGDIR regi av Bibliotektjenesten og prosjektledere. Bibliotekarer som alle har gjennomført opplæring i kunnskapsbasert praksis, bistår ansatte direkte, og indirekte gjennom litteratursøk til bruk ved utvikling av kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner, behandlingslinjer og fagprosedyrer. Tre innovasjonsprosjekter er under gjennomføring: det elektroniske arbeidsverktøyet Kunnskapsegget (som gir tilgang til kunnskapsressurser fra Helsebiblioteket, foretaket og andre kilder i ett grensesnitt), behandlingslinjeprosjektet LiveWork, og ved forsknings- og innovasjonsprosjektet EviCare, som utvikler klinisk beslutningsstøtte. Det er gjennomført en rekke tiltak for å bedre den medisinske kodingen. Det er utarbeidet ny overordnet prosedyre, det er under oppretting en faglig ressursgruppe i samarbeid mellom Stabsområde Helse og Økonomiavdelingen (Analyseenheten) som skal arbeide med å kvalitetssikre den medisinske kodingen. Det oppnevnes kodeansvarlig lege i hver avdeling som inngår i et faglig nettverk. HSØ FAGDIR Følges opp i tråd med egen handlingsplan. SI har styrket satsningen på behandlingslinjer i 2011 med 50 % stilling i tillegg til de nåværende 50 %. Tre behandlingslinjer er under planlegging. En egen implementeringshåndbok er utviklet og benyttes systematisk i implementeringen av behandlingslinjene. I SI er det ikke etablert systematisk måling og 37

38 sammenligning av kliniske resultater knyttet til behandlingslinjer, fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. 4 Tildeling av midler Det skal innføres en ny finansieringsordning for poliklinisk radiologi fra 1. januar Sykehuset Innlandet HF må påse at datasystemer mv. tilrettelegges innenfor gjeldende krav og tidsfrister. HOD FAGDIR OK. Det planlegges i forhold til dette. Særskilte satsingsområder 2011 Kvalitet og pasientsikkerhet - Kvalitetsforbedring Helse Sør-Øst RHF skal sikre at de godkjente nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i regionen implementerer felles elektroniske innregistreringsløsninger som er tilgjengelig for alle som skal levere og bruke data i HOD FAGDIR OK 38

39 henhold til registrenes formål. Oppgave for Kvalitet og pasientsikkerhet - Kvalitetsforbedring Sykehuset Innlandet HF skal sikre at egne enheter er i stand til å levere og å bruke data fra alle godkjente nasjonale medisinske kvalitetsregistre, herunder etablere og ivareta infrastruktur som gjør det mulig med elektronisk kommunikasjon mellom egne avdelinger og de nasjonale medisinske kvalitetsregistre. HOD FAGDIR OK 4 IKT: Helseforetaket skal sikre videre utvikling av sin IKTvirksomhet iht. vedtatt rolle/ansvarsfordeling og til enhver tid gjeldende rammeverk for IKT (drift, forvaltning, utvikling) i Helse HSØ FAGDIR Ivaretas i gjennom utarbeidelse av områdeplan IKT og deltakelse i ulike regionale nettverk/fora innen IKT. 39

40 Sør-Øst, jf. RHF-styresak Langtidsplan IKT. 4 Helseforetaket skal bidra til felles helhetlig utvikling i foretaksgruppen og gevinstrealisering i forhold til dette. 4 Helseforetakene skal bidra til utvikling og innføring av IKT-tjenester i samsvar med Langtidsplan IKT herunder bidra til standardisering og samhandling i tråd med nasjonale og regionale føringer. Helseforetakene skal med utgangspunkt i Langtidsplan IKT innen utvikle og styrebehandle egen områdeplan for IKT iht. regionale koordinerte føringer for dette arbeidet. 4 Helseforetakene skal innføre/videreutvikle lokal prosjekt- og porteføljestyring iht fellesregionalt rammeverk og metodikk, herunder ta i HSØ FAGDIR Ivaretas i gjennom utarbeidelse av områdeplan IKT og strukturer/premisser i forhold til IKT prosjekt- og porteføljestyring og endringsledelse. HSØ FAGDIR Ivaretas i gjennom utarbeidelse og operasjonalisering av områdeplan IKT som ble vedtatt i foretaksstyret i HSØ FAGDIR Ivaretas i gjennom strukturer i forhold til IKT-prosjekt og porteføljestyring. SI har i mars i år etablert et HF IKT porteføljestyre (SIPS). SI skal benytte seg av Clarion prosjekt- og porteføljeverktøy fra 1. januar

41 bruk system for prosjekt og porteføljestyring i samsvar med felles regional prosjektplan. 4 Helseforetakene skal gjennom nasjonale og regionale initiativ vedrørende medisinskteknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler bidra til økt samhandling, standardisering og økonomisk kontroll ved dette området. HSØ MSDIR Ivaretas av avdeling for MTU. 4 Helseforetaket skal bidra til, innføre og forholde seg til, regionale og nasjonale etablerte rammeverk innen arkitektur og styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til føringer gitt fra Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal gjennomføre nødvendige kompetansehevende tiltak HSØ FAGDIR SI deltar i ulike regionale fora for virksomhets og sikkerhetsarkitektur og informasjonssikkerhetsforum. SI gjennomfører aktiviteter iht Regional informasjonssikkerhetskampanje i foretaket fra 1. januar

Vedlegg 1, styresak 056-2011 - Oppfølgingsdokument OBD 2011

Vedlegg 1, styresak 056-2011 - Oppfølgingsdokument OBD 2011 Vedlegg 1, styresak 056-2011 - Oppfølgingsdokument OBD 2011 1 2 3 4 5 6 Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Foretaksmøte 3. februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 4 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 5 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte 4. februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 4 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 5 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 4. februar 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 5 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 6 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 4. februar 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 5 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 6 3.1 OVERORDNEDE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling..

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. 2016 - Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. Hovedmål 2016 Delmål Tiltak og forventet Overorndet visjon og mål for Helse Sør-Øst RHF Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 3. februar 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 5 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 6 3.1 OVERORDNEDE

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester De regionale helseforetakene Deres ref Vår ref Dato 200903207-SOA/TR 19.03.2010 Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester Det vises til Oppdragsdokument 2010 til

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2013-2016, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2013. Til grunn for langtidsplan 2013-2016

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF Foretaksmøte 3. februar 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 4 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 5 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Ledelsens gjennomgang (LGG) for Oppdrag og bestilling 2010 Sørlandet sykehus HF

Ledelsens gjennomgang (LGG) for Oppdrag og bestilling 2010 Sørlandet sykehus HF Bedriftsnavn: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Ledelsens gjennomgang (LGG) for Oppdrag og bestilling Sørlandet sykehus Versjon 1.0, sist endret 28.05. Gjennomføring av ledelsens gjennomgang (LGG) ved

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010 Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 De foreslåtte

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04 Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2. v 04 Målområde Delmål Beskrivelse Tiltak Ressursbehov Frist 1: Virkningsfulle - tjenester Sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og best

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer