NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING"

Transkript

1 NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Økt innovasjonskraft gjennom offentlige anskaffelser Programbeskrivelse

2 1. Nasjonale utfordringer krever et høyere tempo i omstillingen av Norge Norge står overfor krevende omstillinger. Vi skal gjennomføre det grønne skiftet og finne vår vei til lavutslippssamfunnet. Samtidig står vi overfor store demografiske endringer som vi ennå ikke har sett de fulle konsekvensene av. Vi ser også at det er rom for å realisere store produktgevinster i offentlig sektor bl.a. gjennom økt digitalisering og tjenesteinnovasjon. Omstillingene handler også om å skape nye muligheter for å utvikle næringslivets innovasjons- og konkurranseevne. Med årlige offentlige innkjøp på om lag 400 mrd. kroner blir offentlige anskaffelser i økende grad ansett som et strategisk og operativt verktøy for å omforme utfordringer til muligheter. Næringslivet er en viktig samarbeidspartner for å bidra til en mer innovativ offentlig sektor og løse samfunnsutfordringer. Offentlig sektor kan også være en viktig pådriver for innovasjon i næringslivet. Mange etterlyser et høyere tempo og større innovasjonskraft i bruken av offentlige anskaffelser i denne sammenheng. 2. Videreføring av Nasjonalt program for leverandørutvikling i ny 5 årsperiode Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert i 2010 med mål om å øke kunnskapen om og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser. Resultatet i 2014 etter 40 pilotprosjekter viser gevinster for både innkjøpere og leverandører. Samtidig viser erfaringer og tilbakemeldinger at det fortsatt er behov for en fasilitator og spydspiss innen dette området. Neste steg handler om å etablere leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser som normal praksis både på det strategiske og operative nivå. Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres derfor i ny 5 års periode, Dette dokumentet utgjør styringsdokumentet for programmet i denne perioden, hvor overordnede mål og resultatmål fremkommer. Ambisjonsnivået er tilpasset dagens finansielle situasjon. Ved vesentlige endringer må ambisjoner og aktiviteter justeres. Med leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser menes i denne sammenheng et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørenes innovasjons- og konkurranseevne, slik at de er i stand til å dekke oppdragsgivers fremtidige behov og dermed sikrer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Programmet skal samhandle godt med regionale leverandørutviklingsprogram, andre nasjonale og regionale innovasjonsnettverk, herunder understøtte og mobilisere gjennomføringen av operative prosesser med aktiv deltakelse fra offentlige kunder og leverandører/næringsliv. Det vises for øvrig til punkt om organisering av arbeidet for nærmere beskrivelse. 2

3 3. Visjon og hovedmål Visjon: Norge har gode forutsetninger for å utnytte offentlige innkjøp som verktøy for innovasjon og omstilling. Vi har i det alt vesentligste en velfungerende offentlig sektor som nyter høy tillit og det er relativt sett små avstander på tvers av sektorene. Samtidig er vi et lite land hvor offentlige myndigheter har et utvidet ansvar på mange områder. Forventningene og kravene til det som skal leveres øker. Det gjør at vi må utnytte de ressursene og virkemidlene vi har på best mulig måte. I dette perspektivet vil programmet arbeide med følgende visjon: Norge skal være blant de ledende land i Europa i innovative offentlige anskaffelser innen 2020 Hovedmål: Innen 2019 skal innovative offentlige anskaffelser ha befestet seg som et strategisk og operativt virkemiddel i moderniserings- og innovasjonsarbeidet i Norge Programmet skal bl.annet bidra til at: - Minst 30 toneangivende offentlige virksomheter (stat og kommuner) har tatt dette verktøyet i bruk i sitt strategisk og operative arbeid med å fornye sin sektor/ansvarsområder - Næringslivet utvikler nye løsninger og nye markeder som fremmer konkurranseevnen i nye næringssegmenter - Det utvikles nye løsninger som gjør samfunnet bedre i stand til å møte klima- og miljøutfordringene og behovet for flere og mer brukerrettede tjenester innenfor en økonomisk og bærekraftig ramme. Målgrupper: Hovedmålgruppene for programarbeidet er offentlige virksomheter, private leverandører, bransje-organisasjoner og innovasjonsaktører, både private og offentlige utviklings-/fouaktører. Rolle og funksjon Programmet skal operere frittstående. Gjennomslag for programmet fordrer uavhengighet, god legitimitet og mulighet til å jobbe fleksibelt på tvers av forvaltningsgrenser, sektorer og bransjer. Programmets funksjon er å være en pådriver (frontrunner) og fasilitator med hovedfokus på å øke gjennomføringen av innovative anskaffelser samt tilrettelegge for samhandling av parallelle utviklingsinitiativ innen viktige nasjonale områder. Arbeidet skal være et supplement til Difi og øvrig virkemiddelapparat og ta en operativ støttefunksjon i tomrommet mellom ulike offentlige aktører. 3

4 4. Delmål og resultatmål/-krav Visjon og hovedmål danner utgangspunktet for delmål og resultatmål. Disse angir samtidig arbeidsområdene hvor programadministrasjonen skal ha sin hovedinnsats. Etablerte indikatorer for måling av resultater skal tas i bruk. Samtidig vil det også være aktuelt å utvikle nye relevante indikatorer der kriterier for måling er mangelfull i dag. Programadministrasjonen skal utarbeide årlige handlingsplaner slik at målene realiseres. DELMÅL 1. OPERATIV PÅDRIVER OG FASILITATOR Innen 2019 skal minst 30 toneangivende offentlige virksomheter (stat og kommuner) ha tatt innovative offentlige anskaffelser i bruk i sitt strategisk og operative arbeid med å fornye sine sektorer/ansvarsområder på viktige samfunnsutfordringer. Programmet skal operere som en "frontrunner" i den hensikt å bidra til at innovative offentlige anskaffelsesprosesser blir innarbeidet som varig praksis hos stat, kommune og næringsliv. Resultatmålene skal fordeles på 3 regionale handlingsplaner som dekker hele landet og synkroniseres inn mot aktører som det er naturlig at følges opp nasjonalt. Arbeidet skal både være samhandlingsorientert i forhold til eksisterende strukturer og regionale utviklingsinteresser og differensiert i forhold til aktørenes ulike ståsted og behov. Arbeidet skal bygge på metodikken som er utviklet i første periode, samt bidra til videreutvikling av denne ut over tidlig fase bl. a. med økt fokus på innovasjon i både behovsavklarings- og gjennomføringsfasen (hele verdikjeden). Eget samarbeidspunkt mellom programmet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal sikre tilstrekkelig fokus på innovasjon og FoU. Resultatmål: 1. Minst 15 statlige og minst 15 kommunale virksomheter ha implementert og tatt i bruk innovative offentlige anskaffelser som et strategisk utviklingsverktøy 2. Minst 3 regionale landsdelsdekkende leverandørutviklingsprogram skal være organisert og operative 3. Minst 10 toneangivende statlige og kommunale aktører skal ha innarbeidet leverandørdialog som en integrert del av anskaffelses- og leverandørarbeidet 4. Minst 6 toneangivende lands-, bransje- og interesseorganisasjoner skal ha fokus på offentlige anskaffelser og innovasjon gjennom kunde- /leverandørdialog som et prioritert og iverksatt arbeidsområde 5. Programmet skal ha gitt faglig bistand i minst 5 nettverksprosesser i kommunesektoren i regi av KS 6. Minst 60 operative prosesser (anskaffelse (PPI) og/eller FOU (PCP)) med bistand fra programmet skal være gjennomført 7. Minst 10 av de 60 operative prosessene (over) skal være tjenesteinnovasjon 4

5 DELMÅL 2. NASJONAL STRATEGISK "MØTEPLASS" FOR BEHOVSDREVNE INNOVASJONSPROSESSER Innen 2019 skal det gjennomføres 3 sektorvise nasjonale møteplasser for erfarings- og kunnskapsoverføring mellom krevende kunder og bedrifter / FoU aktører. Møteplassene skal knyttes opp mot nasjonale behov som gjennom prosessen utløser konkrete anskaffelser Møteplassene skal akselerere utviklingstempoet på viktige samfunnsområder innen klima/miljø, helse/omsorg og digitalisering/ikt, og hvor det foregår parallelle utviklingsinitiativ. Det skal tilrettelegges for læring og samhandling aktørene i mellom som grunnlag for bedre ressursutnyttelse, bedre løsninger for stat/kommuner og nye vekstområder for leverandører/fou miljøer. Møteplassene skal fortrinnsvis eies av de som har behovene. Programmets rolle er å være pådriver og fasilitator i.f.t. å identifisere, forankre, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp møteplassaktivitetene. Selv om møteplassene er nasjonale kan de med fordel forankres og gjennomføres i regi av de regionale programmene, avhengig av geografisk utgangspunkt Resultatmål: 1. Minst 2 av de "nasjonale strategiske møteplassene" skal resultere i større innovasjoner og åpne for nye nasjonale vekstområder (forretningsområder) som klimateknologi og det grønne skiftet, velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, digitalisering/ikt osv. 2. Minst 1 konkret anskaffelse skal identifiseres og knyttes til hver av de nasjonale møteplassene. Selve anskaffelsene skal sluses inn og følges opp av de regionale pådriverne/fasilitatorene, ref, regional handlingsplan 3. Minst 3 potensielle samhandlings- og klyngeinitiativ på leverandør-/fou siden (som er åpne for alle), skal spesielt inviteres til å være med som bidragsyter i "Nasjonal strategisk møteplass for behovsdrevne prosesser" DELMÅL 3: FORMIDLING AV LÆRING, GEVINSTER OG EFFEKTER Programmet skal være en tydelig formidler av læring, effekter, eksempler og gevinster av innovative offentlige anskaffelser. Programmet skal synliggjøre effekter av arbeidet slik at myndigheter og ledere i stat, kommune og næringsliv får økt kunnskap om innovative offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy i fornyings- og innovasjonsarbeidet. Læring fra de operative prosessene skal bidra til at metode, veiledninger og virkemidler videreutvikles. Synliggjøring av gevinster og effekter skal bidra til å øke tempoet på arbeidet med innovative offentlige anskaffelsesprosesser i Norge. 5

6 Resultatmål: 1. Programmet skal dokumentere, evaluere og rapportere læring og funn fra programmets operative arbeid til departementer, virkemiddelapparat og partnerskap som et faktagrunnlag, samt bidra til videre utvikling av metode og veiledninger 2. Programmet skal etablere og fasilitere et "Team innovative offentlige anskaffelser" tilknyttet Difi's nettverk for innovasjon i offentlig sektor. Fokus skal være kunnskapsbygging og erfaringsutveksling 3. Det skal utarbeides minst én til to saker hvert kvartal som skal kanaliseres gjennom partnerskapet og evt. som medieutspill, kronikker, gjennom sosiale medier eller en kombinasjon av disse 4. Programmets partnere, samarbeidspartnere, relevante politikere og myndighetsaktører skal ellers løpende orienteres om gevinster og effekter og egen plan for oppfølging skal utvikles, ref. "strategi for spredning" 5. Gevinster og effekter av programarbeidet skal synliggjøres og presenteres på minst 2 nasjonale og 6 regionale toneangivende konferanser årlig 6. EU, Norden og andre relevante internasjonale aktører skal holdes oppdaterte på arbeidet med innovative offentlige anskaffelser ved at relevant informasjon om Norges arbeid på området synliggjøres på viktige arenaer og møteplasser, egen plan skal utvikles 7. Der skal foreligge en midtveisevaluering ev programmet innen 2017, samt en sluttevaluering ved programmets slutt 5. Organisering av arbeidet Programeiere Programmet skal inntil videre fortsatt være organisert som en nasjonal dugnad og spleiselag. I ny programperiode vil NHO, KS og DIFI være programeiere. Partnerskap I tillegg til programeierne inviteres eksisterende partnere og nye relevante nøkkelaktører inn i arbeidet som programmets partnerskap, finansielle bidragsytere og styringsgruppe. Styringsgruppen (SG): Deltakere: Styringsgruppen forankres i og ledes av NHO med deltakere fra KS, DIFI og partnerne i programmet (finansielle bidragsytere). Det tas sikte på å avholde 2 møter i året i styringsgruppen. Programeiere - NHO, KS og DIFI 6

7 Departementer - NFD, KMD, HOD, KLD Nøkkelaktører: - Innovasjon Norge og Forskningsrådet - NAV, Statsbygg, Forsvarsbygg, Vegvesenet, Jernbaneverket, Helse Sør-Øst, Avinor, Helsedirektoratet, Skatteetaten - Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune Programmet organiseres med et regionalt apparat med tilstedeværelse av egen prosjektleder i tre landsdeler: Østlandet: (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold, Buskerud) Midt- og Nord Norge: (Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) Sør- og Vestlandet (fra 2017): (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest- Agder, Aust-Agder) Regional finansiering gjennom et spleiselag med regionalt partnerskap For å sikre regionalt engasjement og aktiviteter som understøtter regional utvikling og næringsutvikling er det ønskelig at regionale aktører selv er "eiere" av regionale leverandørutviklingsprogram. Nasjonalt program tilbyr å bidra med inntil 50% av et årsverk i inntil 3 regioner innen 2017 (avhengig av programmets finansiering). Regionale handlingsplaner som synkroniseres mot nasjonale aktiviteter og resultatmål Følgende føringer skal følges opp gjennom konkrete regionale resultatmål som i sum skal representere det nasjonale resultatmålet på området. 1) Operativt arbeid med ledelsesforankring hos regionens større aktører, byer og innkjøpssamarbeid og bistand til anskaffelsesprosesser som leder til implementering 2) Mail og tlf.support i forbindelse med innovative anskaffelsestiltak 3) Være regionalt knutepunkt og møteplass for leverandørutvikling og kunnskapsspredning 4) Rapportering og dokumentasjon av resultater og effekter fra innovasjonsprosesser 7

8 Programperiode fra 2015 til 2019 For at arbeidet skal kunne øke hastigheten på implementeringen og bidra til en varig endring av innkjøpspraksis foreslåes det en programperiode med en ramme på 5 år frem til Finansiering Med utgangspunkt i hovedmål og resultatmål beskrevet i dette dokument anslås det et årlig ressursbehov på mellom 5 og 6 millioner kr. Dette dekker personellressuser for 3 hele årsverk nasjonalt og 2 halve årsverk regionalt, samt tilhørende programkostnader til drift. Driftskostnadene dekkes av faste årlige tilskudd fra partnerne i programmet. Programmet vurderer fortløpende engasjement fra nye partnere og vil løpende følge opp kontakten mot departementene for å skalere opp innsatsen gjennom finansiering fra statsbudsjettet. 7. Overordnet fremdriftsplan Programmet har en tidsramme på 5 år med oppstart 1. jan og avslutning En overordnet handlingsplan med viktige milepæler utarbeides som eget vedlegg til dette dokumentet og vil bli løpende ajourført gjennom årlige handlingsplaner. 8

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer