Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat"

Transkript

1 Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat april 2014 Park Inn Radisson Oslo Airport Tilstede var representanter fra: Ole Gladsø, FORF Lars Otto Laukvik, DNK Anne Hjort, Norsk brannbefals landsforbund Jon Halvorsen, FORF Per Magne Tveitane, Luftambulansetjenesten ANS Bjørn Egil Jacobsen, NSO Geir Fevang, Sivilforsvaret Line Maria Hammerlund, Avinor Hermod Hauknes, 330 Skvadron Ronny Pedersen, Redningsselskapet Ole Petter Parnemann, Politidirektoratet Cecilie Øversveen og Stein Solberg, Hovedredningssentralen Heidi V Løvqvist, DSB Olav Østebø, Helsedirektoratet Hilde Brandshaug Vikås, Sekretariat NRR Fravær: Friluftslivets fellesorganisasjon, Heimevernet, NHO, Direktoratet for naturforvaltning Gjester: Ole Hafnor og Elisabeth Sæten, Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Oftedal, Universitetet i Stavanger Møteleder: Stein Solberg Referent: Hilde Brandshaug Vikås 1. Godkjenning og presentasjon av fremmøtte Ingen bemerkninger på innkallingen. Gjennomgang av agendaen for rådet som ble vedtatt i Rådet oppfordres til å bli flinkere til å sende inn dokumenter og til å spille inn aktuelle saker innen frister i forkant av møter.

2 2. Informasjon og beslutninger fra Justis- og beredskapsdepartementet v/ Ole Hafnor - Ny hangar på Svalbardlufthavn på plass. Denne skal huse to redningshelikopter - Arbeides med skogbrannhelikopterberedskapen. - Diskusjonen knyttet til politihelikopter får mye fokus - Prosessene med nye redningshelikopter, nytt nødnett og felles nødnummerprosjekt i Drammen går sin gang. Informerer om at det nylig har vært to Interpellasjoner knyttet til redningstjeneste på Stortinget. Den ene av Venstre om frivillige i redningstjenesten. Den andre fra Senterpartiet knyttet til øving mellom nødetatene. De viste her til for dårlig samhandling mellom nødetatene og nevnte i den sammenheng viktigheten av å få «Redningshåndboken» på plass. Orienterer om at det nå foregår et arbeid med å utrede merkevester på skadested, parallelt pågår det også en ny runde på «skadelapper» JD utfordrer rådet om de burde ha en rolle inn i dette arbeidet? Oppfølging av NRR Departementet ønsker en tilbakemelding på hvordan rådet best kan arbeide med å gi departementet råd i redningsfaglige spørsmål slik mandatet lyder. Påpeker at rådet er ment som et fora som skal gi departementet råd. Det er ønskelig at rådet skisserer hvordan arbeid i rådet bør foregå. Rådet utfordrer Helsedirektoratet og Politidirektoratet til å legge frem et forslag om arbeidsprosess for NRR, da det er disse som har utrykt ønske om justering. Det er samtidig viktig at de arbeidsprosessene som foreslås skal være dekkende for alle nivå representert i rådet.

3 4. Redningstjenesten, planverk, manualer og andre relaterte dokumenter. Redningshåndboken Rådet understreker igjen at det ser et stort behov for at håndboken kommer på plass. Dette arbeidet har i lang tid vært utsatt i påvente av en ny kongelig resolusjon om redningstjenesten. Rådet anbefaler nå å sette i gang arbeidet med redningshåndboken selv om resolusjonen ikke er trådt i kraft. Mye av arbeidet kan ferdigstilles uavhengig av endringer som eventuelt skulle komme i en ny resolusjon. Det foreligger et utkast til redningshåndboken fra Noe av dette kan være relevant. I tillegg har det de siste årene kommet ny kunnskap og dokumentasjon som også må gjenspeiles i boken. Som eksempel nevnes politiets PBS, flere nasjonale veiledere, enhetlig ledelses system, med mere. Det understrekes at håndboken skal beskrive rammer, roller, oppgaver og ikke minst det man er enige om som gjeldende «beste praksis». Håndboken må samsvare med de interne, styrende dokumenter og prosedyrer som finnes hos de enkelte. Redningshåndboken må beskrive det som angår aktørene i et redningssamvirke/fellesskap. Ikke detaljer som er relevant kun for den enkelte aktør. Det kan være behov for å beskrive de forskjellige aktørenes planverk og hvordan disse er eller bør samordnes. Det er enighet i rådet om viktighet av å få avklart av hvilket nivå produktet skal ha. Her kan den internasjonale manualen innen sjø- og flyredning være et eksempel å følge. (IAMSAR International Aeronautical and Maritim Search and Rescue Manual) Håndboken vil i hovedsak relateres til den land-relaterte redningstjenesten, men i tillegg også samspillet mellom sjø og land. Viktig at arbeidsgruppe avklarer avgrensinger knyttet til dette. Det er ønskelig med en liten faggruppe som arbeider åpent og inkluderende opp mot de forskjellige aktørene og mot eventuelle referansegrupper. Mandat, arbeidsgruppe og økonomi må avklares før arbeidet påbegynnes. Dette er en oppgave som Justis- og beredskapsdepartementet bør ivareta. Rådet mener at det er Justisog beredskapsdepartementet som bør stå som utgiver av håndboken. - Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at rådet skal komme med forslag til hvem som skal sitte i en arbeidsgruppe for ny håndbok for redningstjeneste.

4 Redningskonferanse Rådet har ved flere anledninger etterlyst en bredt sammensatt og felles nasjonal redningskonferanse som favner alle aktørene i norsk redningstjeneste. Det holdes i dag mange konferanser hver for seg. For å kvalitetssikre at alle aktører inkluderes og at konferansen forankres blant alle aktuelle, mener rådet at Justis- og beredskapsdepartementet bør være arrangør av et slikt arrangement. Eventuelt NRR på vegne av departementet. Rådet mener at dette vil være en relevant arena til å dele erfaringer og å fremme redningsfaglig kompetanse i den norske redningstjenesten og til befolkningen forøvrig. Det informeres om en redningskonferanse som er planlagt i regi av Ambulanseforum/PHS, høsten Planlegges også en konferanse i regi av Røde Kors og DSB Denne skal være rettet mot kommunal beredskap og holdes våren I tillegg holdes mange årlige konferanser av de forskjellige aktørene. Det vil være naturlig å se på muligheten av å slå sammen noen av disse. Det legges frem forslag om at en eventuell programkomite bør reise på ICE SAR konferanse på Island, oktober Dette er en stor redningskonferanse som kan være relevant å hente erfaringer fra. - Justis- og beredskapsdepartementet ber NRR komme med et forslag til en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for en nasjonal redningskonferanse. SAR rapportering (Erfaringsrapportering) v/ Solberg HRS De som nå er inkludert i det digitale SAR rapporteringssystemet er: 330 Skvadronen, LRSene (Politidistriktene), NARG, NRH, HRS, Luftambulansen, og RS(de frivillige skøytene fra 1.juni) Lett system å bruke med registrering av relevant informasjon. Arbeider videre med å trekke ut erfaringer, sette disse sammen og dra ut informasjon som kan lage analyser basert på statistikken. Det arbeides videre med å legge til rette for i større grad å kunne analysere de etter hvert tusenvis av erfaringer som er registrert. Gode tilbakemeldinger fra brukerne. Påpeker viktigheten av at den som skal skrive rapporten også føler å ha noe igjen for det i ettertid. Valg av predefinerte erfarings- og analyserapporter kan være nyttig. Fortsetter nå stegvis implementering av andre aktuelle SAR ressurser.

5 5. SAR operative prinsipper, prosedyrer og teknikker «Retningslinjer for søk etter savnet person» v/halvorsen Høringsrunden er nå avsluttet og endelig resultatet foreligger. Rådet får en kort brief om innholdet i høringssvarene. Rådet får utdelt retningslinjen og denne gjennomgås. Produktet trenger nå kun mindre redaksjonelle endringer før trykking. Det vil være nyttig å revidere produktet innen kort tid. Eksempel vis 2 år. Innspill om at det ved første revisjon bør tas inn bruk av Nødnett. Helsedirektoratet forteller at de er veldig positive til arbeidet. De beklager at de ikke har gitt høringssvar. Mener likevel pasientperspektivet er godt ivaretatt. Politidirektoratet og Helsedirektoratet ber om 14 dager til å se gjennom revidert utgave. Sekretariatet sørger for dette. Fristen settes til 14.mai. Forslaget til retningslinjer sendes deretter fra NRR til Justis- og beredskapsdepartementet med oppfordring til å godta og sende denne ut til aktuelle aktører i den norske redningstjenesten. Implementering av nasjonal veileder fra Helsedirektoratet v/østebø Presenterer arbeidet som pågår knyttet til veileder for helsetjenestens organisering og ledelse på skadestedet. Utarbeides av arbeidsgruppe i NAKOS (Anestesilege Andres Nakstad som var sentral i arbeidet med utvikling av veilederen døde i ulykken med luftambulansehelikopteret.) Det arbeides med sikte på å få til nasjonal høring høsten 2014 med implementering i Det har vært arrangert arbeidsmøter med bred deltakelse, inkludert DSB og POD. Noen viktige momenter i arbeidet: Ulik bruk av begreper er en utfordring. PBS, Enhetlig ledelsessystem og utkastet til redningshåndbok er en del av grunnlaget som brukes i arbeidet med veilederen. I arbeidsutkastet til veileder (slik den nå foreligger) brukes inndeling i faser og nivåkategorisering i forhold til størrelsen på ulykker. Det vektlegges også å få en strukturert enhetlig modell for tilbakemelding fra første enhet som grunnlag for en felles situasjonsforståelse. Noe som vil være svært viktig for å få gevinster av nødnett. I arbeidsutkastet til veileder brukes begrepet fagledelse for de ansvarlige for å lede helsetjenesten på skadestedet. Det betyr at helsetjenesten vil ha to ledere på fagledernivå «taktisk leder helse» og «medisinsk leder helse»

6 Det er viktig at Helsedirektoratets arbeid med veileder for organisering og ledelse på skadestedet blir vektlagt og innarbeides i ny håndbok for redningstjenesten. Helsedirektoratet vil på et senere møte i NRR foreta en grundig gjennomgang av veilederen. 6. SAR kommunikasjon Status for Nødnett v/ Lars Otto Laukvik, DNK Per i dag er det totalt brukere og utbyggingen er i rute etter revidert plan. Har nylig gjennomført Nødnetts-dagene med svært høy deltakelse fra mange forskjellige aktører. Arbeider nå med fase 3 og 4 som innehar et langt mere kupert terreng. Sporing/tracking er lagt til rette i nødnettet. Slik at man kan se ressursene i kart. 330 skvadronen holder nå på å få nødnett i Sea King. Forsvaret er også i gang med implementering NAK får håndholdte apparater til å fly i forbindelse med blant annet skogbrann overvåking Nettet har god kapasitet. Slik systemet er i dag er alle likt prioritert i nettet med unntak av utvarsling og røykdykking som prioriteres først. En prioriteringsskala vurderes. 7. SAR ressurser. Status for brukere og ressurser i redningstjenesten Norsk brannbefals landsforbund v/anne Hjort Tilpasser seg resultatene av brannstudien. Innsatstiden består som i dag som er det alle viktigste. Er opptatte av risiko og sårbarhets dimensjonering. Dersom denne baseres på ROS analysene til kommunene, kan det bli et farlig verktøy dersom det å spare penger påvirker analysen. Bekymrer seg for stadig nye utgifter knyttet til Nødnett. Men er svært fornøyde med erfaringen av Nødnettet der det er tatt i bruk.

7 DSB v/ Heidi Løfqvist Utfører tilsyn med brannvesen. Forteller om prosjektet RESSREG og at dette er nå et budsjett spørsmål - Det kommer innspill om Barents Watch anbudsrunde knyttet til ressursregister og om dette burde sees i sammenheng. FORF v/ Jon Halvorsen Forteller at Nødnett tas i bruk av flere frivillige nå. Har i stor grad gode erfaringer. Er glad for at de frivillige og redningssamvirke fikk fokus i Stortinget. Arrangerer i mai et LRS seminar for Nord Norge. Ser at det er stor variasjon i de forskjellige distriktene i nord og håper å kunne skape erfaringsutveksling der. FORF gjorde på årsmøte en vedtektsendring om at det skal dannes lokale kontaktutvalg mellom de frivillige organisasjonene i alle politidistriktdistrikt. Dette gjøres i stor grad i dag, men FORF har sett behov for å spesifisere dette. Utvalget er ment som en møteplass for de frivillige organisasjonene og det legges opp til to møter i året. I tillegg spesifiserer vedtektene nå at LRS representanten skal velges for en gitt periode. Kontaktutvalget skal også ha ansvar for å bringe erfaringer oppover til FORF styret/sekretariat. Luftambulansen ANS v/ Per Magne Tveitane Holder en orientering til rådet om Luftambulansen ANS ettersom de ikke tidligere har vært i rådet. Har hovedkontor i Bodø. Orienterer om INTEREG samarbeid med Sverige. Norske leger får svensk autorisasjon og omvendt. Dette for å kunne fly med pasient over grensen. Har dessverre fått oppleve å teste ut prosedyrer for hendelser i egen organisasjon i forbindelse med helikopterulykken på Sollihøgda. Vil formidle viktigheten av å ha gått gjennom disse. Særlig for beredskapsorganisasjoner. Anskaffer skredsekker til leger og redningsmann på alle luftambulansebaser fra vinteren Forteller om godt samarbeid med 330. De medisinske kriteriene er det samme for begge aktørene. Forholder seg til følgende Nasjonale standarder for: Redningsmenn, Leger, Sykepleier, Luftambulansebaser. Standard for kuvøsetransport nå under arbeid

8 AVINOR v/line Maria Hammerlund Flysikringstjenesten blir skilt ut som eget driftsselskap. Dette vil ikke ha noen innvirkning på de forpliktelser AVINOR har i forhold til ICAO Annex 12 og redningstjenesten i Norge. De vil ha en gjennomgang av hvem som skal sitte i rådet. Ny overvåkning av helikoptertrafikk i Nordsjøen (ADSB) vil være på plass i løpet av november Det tidligere satellittbaserte systemet MADS vil da bli faset ut. Sivilforsvaret v/geir Fevang Skal etablere 5 forsterkningspakker som blir plassert rundt i Norge. Disse inneholder materiell som: Lense og pumpekapasitet, telt for etablering av kommandoplass, områdebelysning, varme og strømaggregater, samt mobilkapasitet utenfor vei. Pakkene tilpasses geografiske erfaringer og utfordringer. Samvirkekurs er populære. Holder 8 i år. Noen av disse er desentraliserte og resten holdes på Starum. Planlegger 6-8 neste år. Bruker CIM data verktøy(krisestøtte verktøy). Dette gjør også DSB, kommunene, fylkesmenn, Kystverket, POD, helseforetakene med flere. Mener dette er et verktøy som har større potensiale og kan være en god samhandlingsplattform 330 Skvadronen v/hermod Hauknes Forteller om normalt forbruk av flytid. Normal mengde oppdrag. Problematikk i forhold til deler. Forsvarets logistikk organisasjon(flo) har 4 stillinger som skal arbeider med å skaffe deler til maskinene. «Sea King 2020» er kontrakter med leverandører for å holde maskinene gående til nye kommer. Har nå en maskin til en hver tid inne for å installere nye infrarøde kamera. De nye varmesøkende kameraene fungerer svært godt. Er en stor forskjell fra gamle og har allerede reddet liv. Har stabil mengde personell, men har noen utfordringer med teknikere fremover på grunn av generasjonsskifte. Alle baser styrkes for å ta i mot de nye helikoptrene. Hadde under øvelse med spesialstyrkene en ulykke konsekvens av dette er tilbake til gamle prosedyrer med bruk av tau fra helikopter. Utstyr fra tredje part skal ikke brukes. Redningsselskapet v/ronny Pedersen Har ansatt en person som skal arbeide med samhandlingsprosjekt med andre redningsaktører. Noe av bakgrunnen for dette er at nødetatene skal kunne bruke RS sine ressurser bedre. Påpeker her viktigheten av å vite om hverandre og kjenne ressursen. Har nå tatt i bruk SAR rapporteringssystemet. Ferdigstilte nylig et prosjekt som måler responstid og oprativitet. Ligger på 95 % oprativitet.

9 Har flere nye skøyter under bygging og utvidet RS skolen til å ha lokaler både i Stavern og i Horten. Bidrar på Svalbardhavn. Skal bemanne og drifte ny båt der. Har utarbeidet en ny APP (RS APP) Lanseres i mai. Helsedirektoratet v/olav Østebø Helsedirektoratet har flere pågående prosjekter for oppfølging etter 22/ Bland disse er: - Nasjonal veileder for masseskadetriage (fullført det arbeides med implementering) - Nasjonal veileder for organisering og ledelse på skadested (pågående) - Robusthet i AMK sentraler. Helse og Omsorgsdep. har gitt føringer for at oppfølgingstiltak ferdigstilles i løpet av Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus er under revisjon. Det forventes at utkast til forskrift blir sendt ut på høring våren 2014 Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal avklare roller, se på behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk. Utvalget ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Har frist frem til oktober 2015 for sitt arbeid. Utvalget som utreder kompetanse i ambulansetjenesten vil komme med sin rapport i løpet av mai Politidirektoratet v/ole Petter Parnemann Ny organisering i Politidirektoratet. Bruker mye tid på å restrukturere etaten og har mange store prosjekter og endringsprosesser pågående. Blant annet arbeides det med: usikre skadested, bemanning, responstid, IKT løsninger Har også økt fokus på ansvar og ledelse. Forteller om operative forum som fører til god for samhandling mellom nødetatene. Gjør at innsatsmannskapene kjenner hverandre og møtes ofte. Venter på beslutning om kongelig resolusjon for redningstjenesten. Hovedredningssentralen v/cecilie Øversveen Orienterer om at den daglige driften går som normalt. Har lyst ut stilling som kommunikasjonsrådgiver og redningsledere. Dette for å erstatte de som går av de nærmeste årene. Det tar et år å utdanne en redningsleder. Det er fortsatt bare to redningsledere på vakt til en hver tid. Oppdragsmengden tilsier at det er behov for en

10 bemanning på tre, men at de økonomiske rammer til å bemanne opp ikke er tilstede. Det er også nødvendig med en økning av bemanningen på dagtidspersonell til blant annet tilsyn og utadrettet virksomhet og på den måten kunne bidra til å videreutvikle redningstjenesten. HRS har gjennomført 7 tilsyn med LRS hittil i år. Det er planlagt 11 i løpet av året. Gode erfaringer med ny modell, der tilsynene samkjøres med Politihøgskolens nye stabskurs. Det ble i påsken registrert i overkant av 300 hendelser. Mange av disse var på sjø. Den alvorligste var aksjonen i Sunndal der fire personer omkom i snøskred. Blant mange ressurser som var også forsvarets overvåkningsfly Orion i aksjonen. HRS inngår enda ikke i Nødnett, men prosessen er i gang. Venter på avklaringer opp mot økonomi. Sea King trener mye anti terror. AirLift bistår da i beredskapen, men de har ikke samme kapasitet. HRS er nå på Twitter og oppfordrer til å følge. Har en bekymring opp mot KSE situasjonssenter og POD situasjonssenter, som er tenkt bemannet 24/7. Her må det utarbeides prosedyrer på hvordan informasjonen skal deles. Må ikke være slik at disse stjeler kapasitet i en aksjon. Operative må få rom til å jobbe slik at det ikke går ut over utover første linje.

11 Rapport til Justis og beredskapsdepartementet v/ Redning- og beredskapsavdelingen Det har i vært avholdt møte i Nasjonalt Redningsfaglig Råd den april. Rådet ønsker å gi departementet rapport på følgende saker: Rådets sammensetning Det er ønskelig med en oppdatering av medlemmer. Sekretariatet sender departementet en oversikt over nåværende medlemmer og ønsket redigering av disse. Bekymring for økt rapportering i kritisk fase av aksjon. Rådet merker seg at det stadig opprettes aktører som trenger rapportering under kriser og hendelser. Som eksempel på dette nevnes Krisestøtteenheten. Bekymringen går på at rapportering til mange aktører kan gå utover fokuset til første linje. Rådet anbefaler departementet og se til at det utarbeides prosedyrer slik at disse ikke går utover den operative kvaliteten. Retningslinjer for søk etter savnet person Arbeidsgruppe utnevnt av NRR har nå ferdigstilt retningslinjer for søk etter savnet person på land. Produktet er sendt på høring til alle medlemmer i rådet og høringssvarene er behandlet. NRR sender nå dette til departementet med råd om å godkjenne, implementere og anbefale dette til alle relevante aktører i den norske redningstjenesten. Rådet v/arbeidsgruppen vil være behjelpelig med å spre og implementere retningslinjen. Ressurssystemer Rådet ber departementet se på RESSREG systemet i sammenheng med BarentsWatch ressurssystem slik at ikke store prosesser med samme visjon skaper unødige konflikter.

12 Nødnett Rådet følger med på utrullingen av Nødnett og merker seg positive erfaringer, men også noen utfordringer etter hvert som flere og flere tar dette i bruk. - Påpeker viktigheten av at DNK setter fokus på nasjonale sambandsrutiner. Bestilling fra departementet Etter oppfordring fra Justis- og beredskapsdepartementet under møte vil rådet hente inn forslag til personer som kan bidra i følgende arbeid: - Arbeidsgruppe til ny håndbok for redningstjeneste - Programkomite for en felles nasjonal redningskonferanse - Fagpersoner til utredning av merkevester på skadested Rådet forankrer henvendelsen i medlemsorganisasjonene og gir så tilbakemelding til departementet med råd om videre prosess.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 8.januar 2014 Kl.09.00-16.00 Hovedredningssentralen Sola. Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 17.april 2013 Comfort Hotell Runway, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 18.11.14 kl.09.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Cecilie Øversveen Luftambulansen ANS, Per Magne Tveitane Sivilforsvaret,

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo Deltakere: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum; Odd Kulø, Ole Gladsø Hovedredningssentralen; Stein Solberg (SN), Cecilie

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Kenneth Guldbradsøy (vara) Jon Halvorsen (fra kl. 13), Stian B. Tveit, Dagfinn Terning, Erlend Aarsæther (vara) og Bente Asphaug Fraværende: Sven Bruun

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 22. 23. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk brannbefals Landsforbund, Sivilforsvaret,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 5.september 2012 Hovedredningssentralen for Sør Norge, Sola Start: kl. 9.30 Slutt: kl.15.15 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret,

Detaljer

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Øvingsplanlegging Øvingsutvalget Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Plan og rammeforutsetninger for 2015 Politiet skal gjennomføre øvelser som bidrar til å trene koordinering og samvirke mellom de

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Jon Halvorsen, Sven Bruun, Dagfinn Terning, Stian B. Tveit og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 16 september

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Stian Tveit, Dagfinn Terning, Sven Bruun (etter lunsj ) og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 23 juni 2015 Saksnr.

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 26 november

Detaljer

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011 Handlingsplan FORF 2011 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2011 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Jon Halvorsen, Sven Bruun, Ståle Novik (vara) og Bente Asphaug Fraværende Dagfinn Terning og Stian B Tveit, Referat

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Helsetjenesten leverte bra; mye å lære Et godt og testet beredskapssystem Helsepersonell med stor faglig tynge og

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Høringssvar på PLIVO-veilederen

Høringssvar på PLIVO-veilederen Helsedirektoratet PLIVOprosedyrer@helsedir.no Drøbak, 29 september 2014 Høringssvar på PLIVO-veilederen Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) takker for å få være høringsinstans til forslag til nasjonale

Detaljer

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hva er Plivo? En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013

Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013 Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2013 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Innhold Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 1. Presentasjon av retningslinjen

Detaljer

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering FORF 15. november 2015 Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Endringer i politidirektoratet / POD's rolle Politireformen og interimsløsninger Konsekvenser

Detaljer

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17940962 Mottakere etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/11175-2 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato:

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer

Handlingsplan FORF 2012

Handlingsplan FORF 2012 Handlingsplan FORF 2012 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2012 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Justis- og beredskapsdepartementet For: Departementsråd Tor Saglie Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høvik 5. oktober 2012 HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Redningsselskapet viser til

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Status i Oppfølgingsprosjektet 22/7

Status i Oppfølgingsprosjektet 22/7 Status i Oppfølgingsprosjektet 22/7 Bakgrunn, hensikt og målsettinger Bakgrunn Helsedirektoratet har fått i oppdrag å koordinere oppfølgingen etter 22. juli 2011, med utgangspunkt i innstilling fra Den

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Handlingsplan FORF 2009

Handlingsplan FORF 2009 Handlingsplan FORF 2009 1. STYRKET ØKONOMI FOR DE FRIVILLIGE REDNINGSORGANISASJONENE Mål: Vi trenger et forsvarlig økonomisk fundament slik at vi kan yte effektiv redningsinnsats. Delmål: 1. Stor nok grunnfinansiering

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft.

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Redningsleder Johan Mannsåker 02.feb 2017 HRS Nord og Sør-Norge Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Hva er redningstjeneste? Offentlig organisert

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brannvesenkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 25. mars 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 11. desember klokken 10.00 13.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Til Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A, 0484 Oslo Deres ref.: 15/2144 MESE Vår ref.: jen Dato: 30.11.15 Mulighetsstudien høringssvar

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - FREMTIDIG AMK-STRUKTUR I HELSE NORD Rådmannens innstilling: Høringssvar fra Herøy kommune

Detaljer

Høring - kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten

Høring - kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten Se høringsliste Deres ref. Vår ref. Dato 14/7305 - MESE 05.02.2015 Høring - kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet (JD)sender vedlagte forslag

Detaljer

Redningstjeneste i Nord

Redningstjeneste i Nord SAR - organisasjon Redningstjeneste i Nord Folk og faktorer i Nord Ressurser www.hovedredningssentralen.no Redningsleder HRS NN Redningsleder HRS NN HRS oppgaver Kunne motta og reagere hurtig på fare-

Detaljer

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag?

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Brigadesjef Håvard Bakken, Oslo brann- og redningsetat. side 1 PLIVO pågående livstruende vold. side 2 Prosedyren side 3 Bakgrunn for PLIVO-prosedyren.

Detaljer

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge Redningstjenesten i Norge Noe har skjedd Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge ...noe uventet har skjedd. med noen Hvordan er Norsk Redningstjeneste organisert og hvilket

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging?

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 25. oktober 2013 Olav Østebø Ass. Ambulansesjef Beredskapskoordinator Helse Stavanger HF. Rogaland politidistrikt Øvingsutvalget

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Inger Margrethe Hætta Eikelmann Atomberedskapskonferanse Fredrikstad 6. november 2014 Seksjon nordområdene: Svanhovd miljøsenter (Sør-Varanger) og

Detaljer

Veien videre for brannog redningstjenesten?

Veien videre for brannog redningstjenesten? Veien videre for brannog redningstjenesten? Brannvernkonferansen 25. 26. april 2016 Anne Rygh Pedersen Avdelingsdirektør DSB Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Kompetent Resultat

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE 1 Velkommen! 02.10.14 SIDE 2 3 Arrangører: 4 Hvorfor er vi her? Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 28.02.2017 kl. 16:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen Arkivsak: 16/00208 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Turøyulykken. -politiets håndtering. -oppfølging. Stabssjef Gustav Landro VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Turøyulykken. -politiets håndtering. -oppfølging. Stabssjef Gustav Landro VEST POLITIDISTRIKT Turøyulykken -politiets håndtering -oppfølging Stabssjef Gustav Landro Lokal redningssentral: "Det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon" Kilde: Organisasjonsplan

Detaljer

Helsedirektoratet oversender med dette en oppdatert status og plan for oppfølgingsarbeidet med erfaringer etter 22.juli 2011.

Helsedirektoratet oversender med dette en oppdatert status og plan for oppfølgingsarbeidet med erfaringer etter 22.juli 2011. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 201103903-/EJBA Vår ref.: 12/8723-7 Saksbehandler: Inge Johannes Solheim Dato: 03.07.2013 Oppfølging av erfaringer

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer