Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat"

Transkript

1 Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat april 2014 Park Inn Radisson Oslo Airport Tilstede var representanter fra: Ole Gladsø, FORF Lars Otto Laukvik, DNK Anne Hjort, Norsk brannbefals landsforbund Jon Halvorsen, FORF Per Magne Tveitane, Luftambulansetjenesten ANS Bjørn Egil Jacobsen, NSO Geir Fevang, Sivilforsvaret Line Maria Hammerlund, Avinor Hermod Hauknes, 330 Skvadron Ronny Pedersen, Redningsselskapet Ole Petter Parnemann, Politidirektoratet Cecilie Øversveen og Stein Solberg, Hovedredningssentralen Heidi V Løvqvist, DSB Olav Østebø, Helsedirektoratet Hilde Brandshaug Vikås, Sekretariat NRR Fravær: Friluftslivets fellesorganisasjon, Heimevernet, NHO, Direktoratet for naturforvaltning Gjester: Ole Hafnor og Elisabeth Sæten, Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Oftedal, Universitetet i Stavanger Møteleder: Stein Solberg Referent: Hilde Brandshaug Vikås 1. Godkjenning og presentasjon av fremmøtte Ingen bemerkninger på innkallingen. Gjennomgang av agendaen for rådet som ble vedtatt i Rådet oppfordres til å bli flinkere til å sende inn dokumenter og til å spille inn aktuelle saker innen frister i forkant av møter.

2 2. Informasjon og beslutninger fra Justis- og beredskapsdepartementet v/ Ole Hafnor - Ny hangar på Svalbardlufthavn på plass. Denne skal huse to redningshelikopter - Arbeides med skogbrannhelikopterberedskapen. - Diskusjonen knyttet til politihelikopter får mye fokus - Prosessene med nye redningshelikopter, nytt nødnett og felles nødnummerprosjekt i Drammen går sin gang. Informerer om at det nylig har vært to Interpellasjoner knyttet til redningstjeneste på Stortinget. Den ene av Venstre om frivillige i redningstjenesten. Den andre fra Senterpartiet knyttet til øving mellom nødetatene. De viste her til for dårlig samhandling mellom nødetatene og nevnte i den sammenheng viktigheten av å få «Redningshåndboken» på plass. Orienterer om at det nå foregår et arbeid med å utrede merkevester på skadested, parallelt pågår det også en ny runde på «skadelapper» JD utfordrer rådet om de burde ha en rolle inn i dette arbeidet? Oppfølging av NRR Departementet ønsker en tilbakemelding på hvordan rådet best kan arbeide med å gi departementet råd i redningsfaglige spørsmål slik mandatet lyder. Påpeker at rådet er ment som et fora som skal gi departementet råd. Det er ønskelig at rådet skisserer hvordan arbeid i rådet bør foregå. Rådet utfordrer Helsedirektoratet og Politidirektoratet til å legge frem et forslag om arbeidsprosess for NRR, da det er disse som har utrykt ønske om justering. Det er samtidig viktig at de arbeidsprosessene som foreslås skal være dekkende for alle nivå representert i rådet.

3 4. Redningstjenesten, planverk, manualer og andre relaterte dokumenter. Redningshåndboken Rådet understreker igjen at det ser et stort behov for at håndboken kommer på plass. Dette arbeidet har i lang tid vært utsatt i påvente av en ny kongelig resolusjon om redningstjenesten. Rådet anbefaler nå å sette i gang arbeidet med redningshåndboken selv om resolusjonen ikke er trådt i kraft. Mye av arbeidet kan ferdigstilles uavhengig av endringer som eventuelt skulle komme i en ny resolusjon. Det foreligger et utkast til redningshåndboken fra Noe av dette kan være relevant. I tillegg har det de siste årene kommet ny kunnskap og dokumentasjon som også må gjenspeiles i boken. Som eksempel nevnes politiets PBS, flere nasjonale veiledere, enhetlig ledelses system, med mere. Det understrekes at håndboken skal beskrive rammer, roller, oppgaver og ikke minst det man er enige om som gjeldende «beste praksis». Håndboken må samsvare med de interne, styrende dokumenter og prosedyrer som finnes hos de enkelte. Redningshåndboken må beskrive det som angår aktørene i et redningssamvirke/fellesskap. Ikke detaljer som er relevant kun for den enkelte aktør. Det kan være behov for å beskrive de forskjellige aktørenes planverk og hvordan disse er eller bør samordnes. Det er enighet i rådet om viktighet av å få avklart av hvilket nivå produktet skal ha. Her kan den internasjonale manualen innen sjø- og flyredning være et eksempel å følge. (IAMSAR International Aeronautical and Maritim Search and Rescue Manual) Håndboken vil i hovedsak relateres til den land-relaterte redningstjenesten, men i tillegg også samspillet mellom sjø og land. Viktig at arbeidsgruppe avklarer avgrensinger knyttet til dette. Det er ønskelig med en liten faggruppe som arbeider åpent og inkluderende opp mot de forskjellige aktørene og mot eventuelle referansegrupper. Mandat, arbeidsgruppe og økonomi må avklares før arbeidet påbegynnes. Dette er en oppgave som Justis- og beredskapsdepartementet bør ivareta. Rådet mener at det er Justisog beredskapsdepartementet som bør stå som utgiver av håndboken. - Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at rådet skal komme med forslag til hvem som skal sitte i en arbeidsgruppe for ny håndbok for redningstjeneste.

4 Redningskonferanse Rådet har ved flere anledninger etterlyst en bredt sammensatt og felles nasjonal redningskonferanse som favner alle aktørene i norsk redningstjeneste. Det holdes i dag mange konferanser hver for seg. For å kvalitetssikre at alle aktører inkluderes og at konferansen forankres blant alle aktuelle, mener rådet at Justis- og beredskapsdepartementet bør være arrangør av et slikt arrangement. Eventuelt NRR på vegne av departementet. Rådet mener at dette vil være en relevant arena til å dele erfaringer og å fremme redningsfaglig kompetanse i den norske redningstjenesten og til befolkningen forøvrig. Det informeres om en redningskonferanse som er planlagt i regi av Ambulanseforum/PHS, høsten Planlegges også en konferanse i regi av Røde Kors og DSB Denne skal være rettet mot kommunal beredskap og holdes våren I tillegg holdes mange årlige konferanser av de forskjellige aktørene. Det vil være naturlig å se på muligheten av å slå sammen noen av disse. Det legges frem forslag om at en eventuell programkomite bør reise på ICE SAR konferanse på Island, oktober Dette er en stor redningskonferanse som kan være relevant å hente erfaringer fra. - Justis- og beredskapsdepartementet ber NRR komme med et forslag til en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for en nasjonal redningskonferanse. SAR rapportering (Erfaringsrapportering) v/ Solberg HRS De som nå er inkludert i det digitale SAR rapporteringssystemet er: 330 Skvadronen, LRSene (Politidistriktene), NARG, NRH, HRS, Luftambulansen, og RS(de frivillige skøytene fra 1.juni) Lett system å bruke med registrering av relevant informasjon. Arbeider videre med å trekke ut erfaringer, sette disse sammen og dra ut informasjon som kan lage analyser basert på statistikken. Det arbeides videre med å legge til rette for i større grad å kunne analysere de etter hvert tusenvis av erfaringer som er registrert. Gode tilbakemeldinger fra brukerne. Påpeker viktigheten av at den som skal skrive rapporten også føler å ha noe igjen for det i ettertid. Valg av predefinerte erfarings- og analyserapporter kan være nyttig. Fortsetter nå stegvis implementering av andre aktuelle SAR ressurser.

5 5. SAR operative prinsipper, prosedyrer og teknikker «Retningslinjer for søk etter savnet person» v/halvorsen Høringsrunden er nå avsluttet og endelig resultatet foreligger. Rådet får en kort brief om innholdet i høringssvarene. Rådet får utdelt retningslinjen og denne gjennomgås. Produktet trenger nå kun mindre redaksjonelle endringer før trykking. Det vil være nyttig å revidere produktet innen kort tid. Eksempel vis 2 år. Innspill om at det ved første revisjon bør tas inn bruk av Nødnett. Helsedirektoratet forteller at de er veldig positive til arbeidet. De beklager at de ikke har gitt høringssvar. Mener likevel pasientperspektivet er godt ivaretatt. Politidirektoratet og Helsedirektoratet ber om 14 dager til å se gjennom revidert utgave. Sekretariatet sørger for dette. Fristen settes til 14.mai. Forslaget til retningslinjer sendes deretter fra NRR til Justis- og beredskapsdepartementet med oppfordring til å godta og sende denne ut til aktuelle aktører i den norske redningstjenesten. Implementering av nasjonal veileder fra Helsedirektoratet v/østebø Presenterer arbeidet som pågår knyttet til veileder for helsetjenestens organisering og ledelse på skadestedet. Utarbeides av arbeidsgruppe i NAKOS (Anestesilege Andres Nakstad som var sentral i arbeidet med utvikling av veilederen døde i ulykken med luftambulansehelikopteret.) Det arbeides med sikte på å få til nasjonal høring høsten 2014 med implementering i Det har vært arrangert arbeidsmøter med bred deltakelse, inkludert DSB og POD. Noen viktige momenter i arbeidet: Ulik bruk av begreper er en utfordring. PBS, Enhetlig ledelsessystem og utkastet til redningshåndbok er en del av grunnlaget som brukes i arbeidet med veilederen. I arbeidsutkastet til veileder (slik den nå foreligger) brukes inndeling i faser og nivåkategorisering i forhold til størrelsen på ulykker. Det vektlegges også å få en strukturert enhetlig modell for tilbakemelding fra første enhet som grunnlag for en felles situasjonsforståelse. Noe som vil være svært viktig for å få gevinster av nødnett. I arbeidsutkastet til veileder brukes begrepet fagledelse for de ansvarlige for å lede helsetjenesten på skadestedet. Det betyr at helsetjenesten vil ha to ledere på fagledernivå «taktisk leder helse» og «medisinsk leder helse»

6 Det er viktig at Helsedirektoratets arbeid med veileder for organisering og ledelse på skadestedet blir vektlagt og innarbeides i ny håndbok for redningstjenesten. Helsedirektoratet vil på et senere møte i NRR foreta en grundig gjennomgang av veilederen. 6. SAR kommunikasjon Status for Nødnett v/ Lars Otto Laukvik, DNK Per i dag er det totalt brukere og utbyggingen er i rute etter revidert plan. Har nylig gjennomført Nødnetts-dagene med svært høy deltakelse fra mange forskjellige aktører. Arbeider nå med fase 3 og 4 som innehar et langt mere kupert terreng. Sporing/tracking er lagt til rette i nødnettet. Slik at man kan se ressursene i kart. 330 skvadronen holder nå på å få nødnett i Sea King. Forsvaret er også i gang med implementering NAK får håndholdte apparater til å fly i forbindelse med blant annet skogbrann overvåking Nettet har god kapasitet. Slik systemet er i dag er alle likt prioritert i nettet med unntak av utvarsling og røykdykking som prioriteres først. En prioriteringsskala vurderes. 7. SAR ressurser. Status for brukere og ressurser i redningstjenesten Norsk brannbefals landsforbund v/anne Hjort Tilpasser seg resultatene av brannstudien. Innsatstiden består som i dag som er det alle viktigste. Er opptatte av risiko og sårbarhets dimensjonering. Dersom denne baseres på ROS analysene til kommunene, kan det bli et farlig verktøy dersom det å spare penger påvirker analysen. Bekymrer seg for stadig nye utgifter knyttet til Nødnett. Men er svært fornøyde med erfaringen av Nødnettet der det er tatt i bruk.

7 DSB v/ Heidi Løfqvist Utfører tilsyn med brannvesen. Forteller om prosjektet RESSREG og at dette er nå et budsjett spørsmål - Det kommer innspill om Barents Watch anbudsrunde knyttet til ressursregister og om dette burde sees i sammenheng. FORF v/ Jon Halvorsen Forteller at Nødnett tas i bruk av flere frivillige nå. Har i stor grad gode erfaringer. Er glad for at de frivillige og redningssamvirke fikk fokus i Stortinget. Arrangerer i mai et LRS seminar for Nord Norge. Ser at det er stor variasjon i de forskjellige distriktene i nord og håper å kunne skape erfaringsutveksling der. FORF gjorde på årsmøte en vedtektsendring om at det skal dannes lokale kontaktutvalg mellom de frivillige organisasjonene i alle politidistriktdistrikt. Dette gjøres i stor grad i dag, men FORF har sett behov for å spesifisere dette. Utvalget er ment som en møteplass for de frivillige organisasjonene og det legges opp til to møter i året. I tillegg spesifiserer vedtektene nå at LRS representanten skal velges for en gitt periode. Kontaktutvalget skal også ha ansvar for å bringe erfaringer oppover til FORF styret/sekretariat. Luftambulansen ANS v/ Per Magne Tveitane Holder en orientering til rådet om Luftambulansen ANS ettersom de ikke tidligere har vært i rådet. Har hovedkontor i Bodø. Orienterer om INTEREG samarbeid med Sverige. Norske leger får svensk autorisasjon og omvendt. Dette for å kunne fly med pasient over grensen. Har dessverre fått oppleve å teste ut prosedyrer for hendelser i egen organisasjon i forbindelse med helikopterulykken på Sollihøgda. Vil formidle viktigheten av å ha gått gjennom disse. Særlig for beredskapsorganisasjoner. Anskaffer skredsekker til leger og redningsmann på alle luftambulansebaser fra vinteren Forteller om godt samarbeid med 330. De medisinske kriteriene er det samme for begge aktørene. Forholder seg til følgende Nasjonale standarder for: Redningsmenn, Leger, Sykepleier, Luftambulansebaser. Standard for kuvøsetransport nå under arbeid

8 AVINOR v/line Maria Hammerlund Flysikringstjenesten blir skilt ut som eget driftsselskap. Dette vil ikke ha noen innvirkning på de forpliktelser AVINOR har i forhold til ICAO Annex 12 og redningstjenesten i Norge. De vil ha en gjennomgang av hvem som skal sitte i rådet. Ny overvåkning av helikoptertrafikk i Nordsjøen (ADSB) vil være på plass i løpet av november Det tidligere satellittbaserte systemet MADS vil da bli faset ut. Sivilforsvaret v/geir Fevang Skal etablere 5 forsterkningspakker som blir plassert rundt i Norge. Disse inneholder materiell som: Lense og pumpekapasitet, telt for etablering av kommandoplass, områdebelysning, varme og strømaggregater, samt mobilkapasitet utenfor vei. Pakkene tilpasses geografiske erfaringer og utfordringer. Samvirkekurs er populære. Holder 8 i år. Noen av disse er desentraliserte og resten holdes på Starum. Planlegger 6-8 neste år. Bruker CIM data verktøy(krisestøtte verktøy). Dette gjør også DSB, kommunene, fylkesmenn, Kystverket, POD, helseforetakene med flere. Mener dette er et verktøy som har større potensiale og kan være en god samhandlingsplattform 330 Skvadronen v/hermod Hauknes Forteller om normalt forbruk av flytid. Normal mengde oppdrag. Problematikk i forhold til deler. Forsvarets logistikk organisasjon(flo) har 4 stillinger som skal arbeider med å skaffe deler til maskinene. «Sea King 2020» er kontrakter med leverandører for å holde maskinene gående til nye kommer. Har nå en maskin til en hver tid inne for å installere nye infrarøde kamera. De nye varmesøkende kameraene fungerer svært godt. Er en stor forskjell fra gamle og har allerede reddet liv. Har stabil mengde personell, men har noen utfordringer med teknikere fremover på grunn av generasjonsskifte. Alle baser styrkes for å ta i mot de nye helikoptrene. Hadde under øvelse med spesialstyrkene en ulykke konsekvens av dette er tilbake til gamle prosedyrer med bruk av tau fra helikopter. Utstyr fra tredje part skal ikke brukes. Redningsselskapet v/ronny Pedersen Har ansatt en person som skal arbeide med samhandlingsprosjekt med andre redningsaktører. Noe av bakgrunnen for dette er at nødetatene skal kunne bruke RS sine ressurser bedre. Påpeker her viktigheten av å vite om hverandre og kjenne ressursen. Har nå tatt i bruk SAR rapporteringssystemet. Ferdigstilte nylig et prosjekt som måler responstid og oprativitet. Ligger på 95 % oprativitet.

9 Har flere nye skøyter under bygging og utvidet RS skolen til å ha lokaler både i Stavern og i Horten. Bidrar på Svalbardhavn. Skal bemanne og drifte ny båt der. Har utarbeidet en ny APP (RS APP) Lanseres i mai. Helsedirektoratet v/olav Østebø Helsedirektoratet har flere pågående prosjekter for oppfølging etter 22/ Bland disse er: - Nasjonal veileder for masseskadetriage (fullført det arbeides med implementering) - Nasjonal veileder for organisering og ledelse på skadested (pågående) - Robusthet i AMK sentraler. Helse og Omsorgsdep. har gitt føringer for at oppfølgingstiltak ferdigstilles i løpet av Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus er under revisjon. Det forventes at utkast til forskrift blir sendt ut på høring våren 2014 Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal avklare roller, se på behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk. Utvalget ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Har frist frem til oktober 2015 for sitt arbeid. Utvalget som utreder kompetanse i ambulansetjenesten vil komme med sin rapport i løpet av mai Politidirektoratet v/ole Petter Parnemann Ny organisering i Politidirektoratet. Bruker mye tid på å restrukturere etaten og har mange store prosjekter og endringsprosesser pågående. Blant annet arbeides det med: usikre skadested, bemanning, responstid, IKT løsninger Har også økt fokus på ansvar og ledelse. Forteller om operative forum som fører til god for samhandling mellom nødetatene. Gjør at innsatsmannskapene kjenner hverandre og møtes ofte. Venter på beslutning om kongelig resolusjon for redningstjenesten. Hovedredningssentralen v/cecilie Øversveen Orienterer om at den daglige driften går som normalt. Har lyst ut stilling som kommunikasjonsrådgiver og redningsledere. Dette for å erstatte de som går av de nærmeste årene. Det tar et år å utdanne en redningsleder. Det er fortsatt bare to redningsledere på vakt til en hver tid. Oppdragsmengden tilsier at det er behov for en

10 bemanning på tre, men at de økonomiske rammer til å bemanne opp ikke er tilstede. Det er også nødvendig med en økning av bemanningen på dagtidspersonell til blant annet tilsyn og utadrettet virksomhet og på den måten kunne bidra til å videreutvikle redningstjenesten. HRS har gjennomført 7 tilsyn med LRS hittil i år. Det er planlagt 11 i løpet av året. Gode erfaringer med ny modell, der tilsynene samkjøres med Politihøgskolens nye stabskurs. Det ble i påsken registrert i overkant av 300 hendelser. Mange av disse var på sjø. Den alvorligste var aksjonen i Sunndal der fire personer omkom i snøskred. Blant mange ressurser som var også forsvarets overvåkningsfly Orion i aksjonen. HRS inngår enda ikke i Nødnett, men prosessen er i gang. Venter på avklaringer opp mot økonomi. Sea King trener mye anti terror. AirLift bistår da i beredskapen, men de har ikke samme kapasitet. HRS er nå på Twitter og oppfordrer til å følge. Har en bekymring opp mot KSE situasjonssenter og POD situasjonssenter, som er tenkt bemannet 24/7. Her må det utarbeides prosedyrer på hvordan informasjonen skal deles. Må ikke være slik at disse stjeler kapasitet i en aksjon. Operative må få rom til å jobbe slik at det ikke går ut over utover første linje.

11 Rapport til Justis og beredskapsdepartementet v/ Redning- og beredskapsavdelingen Det har i vært avholdt møte i Nasjonalt Redningsfaglig Råd den april. Rådet ønsker å gi departementet rapport på følgende saker: Rådets sammensetning Det er ønskelig med en oppdatering av medlemmer. Sekretariatet sender departementet en oversikt over nåværende medlemmer og ønsket redigering av disse. Bekymring for økt rapportering i kritisk fase av aksjon. Rådet merker seg at det stadig opprettes aktører som trenger rapportering under kriser og hendelser. Som eksempel på dette nevnes Krisestøtteenheten. Bekymringen går på at rapportering til mange aktører kan gå utover fokuset til første linje. Rådet anbefaler departementet og se til at det utarbeides prosedyrer slik at disse ikke går utover den operative kvaliteten. Retningslinjer for søk etter savnet person Arbeidsgruppe utnevnt av NRR har nå ferdigstilt retningslinjer for søk etter savnet person på land. Produktet er sendt på høring til alle medlemmer i rådet og høringssvarene er behandlet. NRR sender nå dette til departementet med råd om å godkjenne, implementere og anbefale dette til alle relevante aktører i den norske redningstjenesten. Rådet v/arbeidsgruppen vil være behjelpelig med å spre og implementere retningslinjen. Ressurssystemer Rådet ber departementet se på RESSREG systemet i sammenheng med BarentsWatch ressurssystem slik at ikke store prosesser med samme visjon skaper unødige konflikter.

12 Nødnett Rådet følger med på utrullingen av Nødnett og merker seg positive erfaringer, men også noen utfordringer etter hvert som flere og flere tar dette i bruk. - Påpeker viktigheten av at DNK setter fokus på nasjonale sambandsrutiner. Bestilling fra departementet Etter oppfordring fra Justis- og beredskapsdepartementet under møte vil rådet hente inn forslag til personer som kan bidra i følgende arbeid: - Arbeidsgruppe til ny håndbok for redningstjeneste - Programkomite for en felles nasjonal redningskonferanse - Fagpersoner til utredning av merkevester på skadested Rådet forankrer henvendelsen i medlemsorganisasjonene og gir så tilbakemelding til departementet med råd om videre prosess.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 22. 23. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk brannbefals Landsforbund, Sivilforsvaret,

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Hovedbudskap i meldingen... 8 2.2 Regjeringens mål med samfunnssikkerhets-

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE De samfunnsøkonomiske gevinstene SAMMENDRAG Nød- og beredskapsetatene på

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE 06.02.2015 1 Leders beretning... 2 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 2 3 Årets aktiviteter og resultater... 3 3.1 Operativ virksomhet... 3 3.1.1 Overordnet

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014 Tema: Akuttmedisinsk beredskap Vi må få en nasjonal responstid Forsvaret og politiet med felles terrorsenter Det går en svekkelse

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014

Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014 Forprosjekt Beredskapsøvelser Beredskap og Simulering 20. juni 2014. 1 Prosjekttittel: Beredskap og simulering Behovsområde: Beredskap Prosjekteier i HS: Fagdirektør Sverre Uhlving Prosjektansvarlig i

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats FORORD Øvelse Tyr er en årlig øvelse der politiet trener samhandling og samvirke med forsvaret, de andre nødetatene, frivillig sektor og andre aktører.

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Høring om organisering av redningstjenesten i Norge

Høring om organisering av redningstjenesten i Norge Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.02.2015 13290/2015 2014/7897 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Formannskapet 04.03.2015 Høring om organisering av redningstjenesten i Norge

Detaljer

Om Redningshelikoptertjenesten

Om Redningshelikoptertjenesten NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 3 Om Redningshelikoptertjenesten Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og politidepartementet i brev av 11. oktober 1995. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E- post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer