Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Redningsfaglig Råd"

Transkript

1 Møtereferat, mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: kl Slutt: kl Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Friluftslivets fellesorganisasjon, NHO reiseliv, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Røde Kors, Direktoratet for nødkommunikasjon, Avinor, Politidirektoratet. Frafall: Heimevernet, Norsk brannbefals Landsforbund, 330 Skvadron, Direktoratet for naturforvaltning. Gjester: Redningsselskapet Møteleder: Stein Solberg Referent: Hilde Brandshaug Kystvakt og Redningsselskap var invitert til møte for å vurdere hvor vidt NRR også burde representere sjøredning. Presentasjon av medlemmene og av gjest fra Redningsselskapet. 1,2 Godkjenning Innkallingen og agenda for møte godkjent. Gjennomgang av referat fra forrige møte (7.juni) Oppfølgingspunkter: Justis- og beredskapsdepartementet har ikke kommet med noe mere konkret mandat for rådet, slik det ble ytret ønske om etter forrige møte. Retningslinjer for snøskred er nå gått gjennom høringer i alle organisasjoner knyttet til NRR. Retningslinjene er tatt i bruk og rådet anmoder medlemmene i rådet til å oppfordre ut i sine organisasjoner til å gjøre seg kjent og å følge retningslinjene ved innsats i snøskred. Saken rundt motorferdsel i utmark pågår fortsatt. De frivillige presser nå på saken. Regelverket tolkes forskjellig rundt om i landet og det er behov for en likelydende fortolkning og håndtering av regelverket. Befolkningen inviteres til å ferdes i fjellet og da må redningstjenesten også der være tilgjengelig. Luftambulansen støtter de frivillige og sier at de ofte er helt avhengig av å ha støttefunksjoner på bakken. Det er for de frivillige også et HMS aspekt i saken da det er uforsvarlig og ta oppdrag der man ikke har hatt mulighet til å gjøre seg kjent på forhånd. Det er klart for de frivillige at man må ha strenge etiske regler innad i organisasjonene og håper å kunne utforme et regelverk som for alle har en fornuftig grense. Justisministeren er ansvarlig for HMS til

2 redningspersonell i redningstjenesten og må presse på for å tilrettelegge slik at dette regelverket nå forandres. Fri for å delta LO har kommet inn i debatten om at frivillige må få tilrettelagt slik at de får fri til å delta på redningsaksjoner. Det foreligger mange forslag om hvordan man kan stimulere dette med belønninger til bedriftene, kompensasjon ect. De frivillige mener det er viktig å holde prinsippet med at de ikke krever lønn for arbeidet de gjør i redningstjenesten. De vil holder på frivillighetsprinsippet, men at det må lages ordninger slik at man på best mulig måte støtter arbeidsgiver og den frivillige til å tilrettelegge for deltagelse. Presentasjon av nettside for NRR Nettsiden vil ha domene og være klar til mai Den vil inneholde informasjon om rådet, linker til medlemsorganisasjonene og relevante dokumenter. Nyheter og kontaktinformasjon. Det vil også være mulig å komme med innspill til sekretariatet via nettsiden og sekretariatet skal etter innspill se på mulighet for å få med øvingskalenderen som DSB har. 2. Informasjon og beslutninger fra Justis Dep. Presentert av Ole Hafnor. Informerer om at departementet har skiftet navn til Justis- og Beredskaps departementet. Helikopterkjøp Det står nå mellom 4 aktuelle leverandører og planen er at kontrakt skal inngås høsten Styrking av Sivilforsvaret fortsetter og det arbeides for at alt personell i styrkene får nye uniformer. To nye brannmeldinger er ute; NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet og NOU 2012:44 Trygg hjemme brannsikkerhet for utsatte grupper. Det er dannet en 24 timers bemannet krisestøtteenhet i departementet. Vurderes hvor vidt RITS teamene skal få utvidede oppgaver. Det vil bli satt ned et utvalg hvor man skal se på organiseringen av Heimevernet, Sivilforsvaret og Politireserven. - Innspill om at de frivillige bør representeres i et slikt utvalg. Pilotprosjekt om felles nødnummer. Det arbeides med en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Det arbeides endelig med en ny kongelig res.om redningstjenesten. Den forrige er fra Justisministeren vil «snu på alle steiner» og flere ting i departementet blir derfor sett på. Blant annet omorganisering i departementet, RBA og organisering av HRS. Det arbeides med å utrede hvorfor kollektiv redningsledelse ikke fungerer/brukes i praksis. En ny kongelig res. må tvinge frem en løsning. LRS har en tendens til kommunikasjon kun innad i egen fagetat. Kommentarer fra rådet: - Helsedirektoratet sier det er viktig at kollektiv ledelse faktisk blir satt. Felles tydelig språk, prosedyrer og faguttrykk/begrep er viktig. - FORF sier det er viktig at man stiller tøffere krav til felles prosedyrer og økt kvalitet i redningskoordineringen.

3 - Rådet mener det må være viktig å ta vare på likhets-, nærhets- og ansvarsprinsippet. Begrunnelse er at den som håndterer oppgavene daglig har de beste forutsetningene for å ivareta oppgavene i større kriser. - DSB/Sivilforsvaret kommenterer at det ytres bekymringer fra beredskapsorganisasjoner til politikere/myndighetene om redningsrelaterte problemstillinger og utfordringer som ikke får oppmerksomhet før situasjonen/ ulykken faktisk oppstår. 3. SAR organisering og administrasjon Innspill fra FORF om fremtidig organisering av redningstjenesten. Det er kjent at det i departementet arbeides med å se på organiseringen av redningstjenesten. FORF mener det er viktig at denne diskusjonen kommer frem og at innspill på saken fra aktørene selv er viktig. Rådet er enig i at samvirke ivaretas. Rådet formulerer et innspill til JD som alle kan stille seg bak. 4. Planverk IAMSAR International aeronautical maritime search and rescue manual. HRS informerer om planverket som er rettet mot sjø og luft. Også relevant for land. Forslag om arbeidsgruppe «Fagleder søk/søksleder» Søksoppdrag løses på mange ulike måter og faglig kompetanse i ledelsen av slike operasjoner varierer. FORF foreslår derfor at NRR setter ned en arbeidsgruppe som kan arbeide med disse problemstillingene, og komme frem til en anbefaling for hvordan denne kompetansen skal sikres og hvilket innhold en slik utdanning bør ha. Rådet mener at kompetanseheving og et felles språk er viktig. NRR tilslutter seg forslaget og ber FORF ta tak i prosessen. 6. Kommunikasjon Presentasjon av «mayday-system» V/ Hans Malterud og Yngvar Hansen Presentasjonen sendes ut til medlemmene i rådet. Nødnett V/ Lars Otto Laukvik Fase 1 og 2 utbygges i Arbeider med nødnett til politi- og ambulansehelikopter. Arbeider også med å se på kommunikasjonen på tvers av landegrensene. Aggregat /reservestrøm er et tema som i større grad ble belyst etter Dagmar. Evalueringene etter 22.juli er lagt ut på

4 NRRL, Norsk Radio Relæ Liga. V/ Dag K. Sjaaeng Informerer om at det finnes 4700 radioamatører i Norge. Disse har bred kompetanse og etablerer samband når det opprinnelig mangler eller blir borte og kan gjøre en forskjell i kritiske aksjoner. Forteller at en av utfordringene er å få vist kapasiteten og bli brukt. De ser gode resultater ved å øve sammen med andre aktører. Etter «Lyngenraset» ble NRRL med på «Skredknappen» i Troms. De blir da varslet sammen med de andre redningsaktørene. 7. Status fra organisasjonene. 330 Skvadronen Måtte melde forfall, men gav status per mail fra Trond Egil Hilstad Det arbeides med å installere Nødnett på enkelte maskiner. 330 opplever kommunikasjonsproblemer opp mot HRS og AMK enkelte steder. Det eksisterer ingen tilfredsstillende måte og kommunisere med politi og AMK der Nødnett er utbygd! Mye arbeid som gjenstår før effektiv kommunikasjon kan oppnås. Det er et sterkt ønske om at Ryggebasen og HRS tar i bruk Nødnett snarest. Trådløs kommunikasjon mellom redningsmann og Sea King er snart i havn. Det nye FLIR kamera på Ørlandet fungerer godt og det er ingen tvil om at dette kamera er avgjørende for å redde liv. Venter på når resten av flåten kan modifiseres. Høyner kunnskapen om debrief av eget mannskap etter 22.juli. Ny bistandsinstruks i forbindelse med bistand til politiet er mottatt. Deltok i 2011 på 942 luftambulanse oppdrag. Dette tilsvarer 50 % av aktiviteten. Politidirektoratet (POD) V/ Oddbjørn Mjølhus Øker frekvensen på Stabskurs. Gjennomfører 6 kurs i 2012 og 8 kurs i Fokus på innsats og operasjonsleder. Nye kurs innen strategisk ledelse. Den nye PBS fungerer bra. Har stort fokus på øvelser. Øvelse TYR (uke 44) vil i år dreie seg om luftfart, terror/kapring, samhandling mellom politi og forsvar. Påpeker at evaluering av hendelser er svært viktig! Avinor V/Stein L. Clarson Arbeider med å få bedre dekning på Svalbard. Gjennomgang av navigasjon. Fjerner gamle system. Etablering av ADS-B. Erstatter delvis M-ADS i alarmtjenesten. Avinor forteller om innsats hos HRS-Nord i forbindelse med ulykken i Kebnekaise. Arbeider med et prosjekt som har til hensikt å opprette kontrollert luftrom i Ekofisk områdene.

5 NHO reiseliv V/Bente S. Jarl Informerer om at de har medlemsbedrifter. Arbeider med å påvirke holdninger i turismenæringen. For eksempel informasjonsarbeid i forhold til fisketurisme. Norsk Luftambulanse V/Per Magne Tveitane Det lages ny og viktig landingsplass på Haukeland. Hadde 6 helikopter på Utøya. Helsevesenets evalueringsrapport etter 22.7 sier at det er et forbedringspotensial i koordineringen. SAR-logger nå redningsoppdrag. Har et godt samarbeid med Avinor. Har fått et nytt system for å fly uten sikt. NVG kikkert. Det er innleid en maskin for å løse den akutte situasjonen på Svalbard. Fortsatt bekymret for helseradionettet. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) V/ Bjørn Egil Jacobsen Informerer om ny forskrift om industrivernplikt. Øker fokus på samvirke med nødetater lokalt. Opptatt av å få et system som stimulerer dialog og samarbeid mellom politi og industrivern. Helsedirektoratet V/ Olav Østebø Forteller om revisjon av forskrift om krav til akuttmedisinsk innsats utenfor sykehus. Berømmer felles opplæring av instruktører i forbindelse med nytt Nødnett. Har søkelys på landingsplasser på sykehusene og på vedlikehold av helseradionettet. Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) V/ Ole Gladsø og Jon Halvorsen Opptatt av kompetanseheving. Mener det er positivt med større grad av standardisering. Har problemer med opplæring til førerkort klasse S. For få kan per i dag kjøre scooter og det er for få og spredte øvingsbaner. Har en økning i pasienttransport utenfor vei. Etterlyser evaluering av SAR rapporteringer. Og ønsker at de frivillige også kan ta del i systemet. Samarbeider med personer som arbeider med forskning på fagområder innen redning. Blant annet savnet personer med økt selvmordsfare og demente. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/Sivilforsvaret V/ Arnstein Pedersen Informerer om at avdelingen for brann, redning og sivilforsvar nå er organisert i to avdelinger, en avdeling for brann og redning og en avdeling for sivilforsvar. Orienterte kort om NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesetnet. Denne fokuserer på dagens og fremtidens utfordringer. Den tar også for seg utdanning av av

6 deltidsbrannvesen. DSB har også utarbeidet veileder i enhetlig innsatsledelse (ELS) for brannvesen og Sivilforsvar. DSBs evaluering av egen innsasts, herunder Sivilforsvarets innsats og brannvesenets innsats offentligjøres 29.mars 2012 I forhold til utvalget som skal settes ned for å se på Heimevernet, Sivilforsvaret og Politireserve mener DSB at det er hensiktsmessig med en gjennomgang. av ressursene, men at en sammenslåing ikke synes å være en god løsning, spesielt sett i lys av Heimevernet og Sivilforsvarets ulike oppdrag og stilling i krigssituasjoner. Arbeidet med omstilling og modernisering av Sivilforsvaret pågår fortsatt og som ledd i dette har man redusert fra 3 til 1 skole. Omstillingen har rammet øvingsaktiviteten, men denne vil ta seg opp etter hvert som omstillingstiltakene ferdigstilles. Det er en utfordring for etaten at engang-investeringsbehovet som ble pekt på i Stortingsmelding 22 ( ) bare delvis er innfridd. Hva angår kurs i samvirke på skadested så vil disse kursene fortsette, men nå bare skolen på Starum og eventuelle regionale/lokale gjennomføringer. Sivilforsvaret starter opplæring i bruk av nødnett, der hvor nødnettradioer er tildelt. Hovedredningssentralen Sør Norge (HRS) V/ Stein Solberg Ser frem til å få nødnett. Redusert ekstern virksomhet på grunn av budsjett. Bygger på bygget på Sola. Der vil bli plass til de som arbeider med anskaffelse av nye redningshelikopter. Deltar på Aircraft coordinator kurs. Det var 7371 redningsaksjoner registrert i Norge i Er redd for at det oppstår «confict of intrest» etter bistandsinstruksen for 330. Har fokus på erfarings basert læring og ønsker ressurser til å behandle den dataen som er registrert. Etter hvert skal flere aktører inn i SAR-rapporteringen. Viktig å få dokumentert responstid, konsekvenser, osv. Mottok i 2011 pris fra IMO for å være et «fyrtårn» i internasjonal redningstjeneste. Stor motivasjonsfaktor! Er spent på utredningene rundt organiseringen av HRS. Mener at sin objektive rolle har vært avgjørende for sin tillit mot samarbeidspartnere og ser med engstelse på dersom dette skal forandres! 9. SkagEx V/ Tor Honningsvåg Forteller om en godt gjennomført øvelse. SkagEx er ikke over. Evaluering og «way forward» gjenstår. System for å videreføre prosessen med evaluering og læring. En svakhet som kom frem under øvelsen var at mange aktører har for lite kunnskap om eget planverk. Kriseportalen ble testet for første gang under øvelsen.

7 13. Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet Det foreligger ikke noe nytt mandat for rådet. Rådet har funnet det relevant å inkludere sjøredning i og vil derfor foreslå Redningsselskapet og Kystvakta som nye medlemmer. Rådet merker seg at det skjer mye på mange viktige områder i redningstjenesten. Nødnett, nye helikopter og eventuelt felles nødnummer. NRR støtter arbeidet som NRRL gjør og oppfordrer til fokus på deres ressurs. «Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred» er godkjent av medlemmene i NRR. Retningslinjene bygger på internasjonal fjellkonvensjon og er utformet av fagmiljøene. vil oppfordre alle redningsaktører i Norge til å sette seg inn i, og ta i bruk retningslinjene. Retningslinjene finnes på rådets nettside. støtter å sette ned en arbeidsgruppe til å finne retningslinjer for «leder av søksaksjon». Rådet tror at felles utdanning, språk og prosedyrer vil styrke samvirke i redningstjenesten. Rådet vil være arena for å finne de aktuelle partene til arbeidet. Motorferdsel i utmark. ber Justisministeren og Miljøvernministeren om å legge forholdene til rette slik at de frivillige redningsorganisasjonene kan utføre en kvalitetsmessig god redningstjeneste i utmark, inkludert verneområder, hvor nødvendig kompetanse- og rekognoseringstiltak kan gjennomføres innenfor trygge HMS-forhold. Organisering av norsk redningstjeneste. ber Justisministeren om å sikre at samvirkeprinsippet ivaretas og videreføres som bærebjelken i den norske redningstjenesten, når vurderingen av hvordan redningstjenesten i fremtiden skal forankres administrativt, gjennomføres. For å opprettholde et aktiv utøvende samvirke er det viktig at alle aktører innen redningstjenesten har et eierforhold til funksjonen, forankret i relevante fagområder. Neste møte i er satt til september 2012, i Stavanger. Referent: Hilde Brandshaug

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-5541/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 11.02.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Tilsyn og tillit. 12 NSO mener

Tilsyn og tillit. 12 NSO mener 12 NSO mener På nesten alle våre tilsyn opplever vi en positiv innstilling til industrivernet, men dette er ikke nødvendigvis det samme som god praksis. Tilsyn og tillit En sentral og viktig del av oppgavene

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Sivilforsvarets grunnopplæring: -Ein styrkje for bedriftene. side 6 7. Nr. 01-2007. Foto: Anita Andersen, DSB

Samfunnssikkerhet. Sivilforsvarets grunnopplæring: -Ein styrkje for bedriftene. side 6 7. Nr. 01-2007. Foto: Anita Andersen, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 01-2007 Sivilforsvarets grunnopplæring: -Ein styrkje for bedriftene side 6 7 Foto: Anita Andersen, DSB 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 12 13

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning av Lena Bjørgum Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer