Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Redningsfaglig Råd"

Transkript

1 Møtereferat, november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk brannbefals Landsforbund, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Direktoratet for nødkommunikasjon, Avinor, 330 Skvadron Frafall: Politidirektoratet, Heimevernet, Norsk Luftambulanse, Friluftslivets fellesorganisasjon, NHO reiseliv, Direktoratet for naturforvaltning. Gjester: Redningsselskapet Representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet. Møteleder: Stein Solberg Referent: Hilde Brandshaug 1. Godkjenning Innkallingen og agenda for møte godkjent. Gjennomgang av referat fra forrige møte (5.sept.) Presentasjon av alle møtte. Det legges frem forslag om at tilbakemelding til Justis- og beredskapsdepartementet ikke skal gjøres kun som et referat, men sendes som eget brev til departementet. 2. Informasjon og beslutninger fra Justis- og beredskaps Dep. V/ Pål Anders Hagen og Vibeke Bildøy 8000 brukere er nå knyttet til det nye nødnettet. JBD påpeker at nettet tilfredsstiller de kravene som var satt i forkant av utbyggingen. Prosjekt om felles nødnummer i Drammen. Milepels-plan legges frem 5.des. Stort fokus på hva evalueringen av dette sier. Redningshelikopter statusen er at anbudsrunden pågår og alle skal være på plass Det er bevilget 300 mill. for å drifte Sea Kingen frem til Forteller at det er dialog om scooter i utmark med FORF v/røde Kors, Naturvern direktoratet og JBD positiv dialog med mål om ferdig avtale før høysesongen. Tilskuddsordning omlegges for de frivillige i redningstjenestene. Nye retningslinjer ligger på nettsidene. Søknadsfrist for dette er februar Alle organisasjonene vil bli informert om dette skriftlig.

2 3. SAR organisering og administrasjon V/ Øyvind Stene Forteller om sitt arbeid for Justis- og Beredskapsdepartementet. Mandatet er en gjennomgang med sikte på å effektivisere HRS-ene. Innleid for et halvt år, og skal være ferdig til april Hovedredningssentralene er organisert på en spesiell måte direkte under departementet. Gjennom politimestrene i Salten og Rogaland. Kartleggingsfase pågår. Hva kan effektiviseres? Lage mål og strategi med et fem års perspektiv. Dette skal så lage et beslutningsgrunnlag for JBD. Spørsmål fra rådet om arbeidet knyttes sammen med utgreiingen som ble gjort til januar 2012 i Bleiklia-utvalget. Stene opplyser om at mandatet ikke sier at han skal se på dette. FORF spiller inn bekymring for om HRS blir underlagt DSB eller annen fagetat. Helse innspill om viktigheten av kollektiv ledelsen i LRS. 4. Planverk Snøskred Retningslinjer for snøskred ligger nå på Linkes til denne siden. Viktig at alle bidrar til å spre og implementere dette ut i organisasjonene. Organisatorisk terminologi v/brannsjef Guttorm Liebe Liebe forteller om sitt arbeid med å kartlegge og samle terminologier. Det er et stort problem at det finnes veldig mange forskjellige terminologier og typer planverk i den norske redningstjenesten. Han påpeker behovet for håndbok for redningstjeneste. Operativt, strategisk og taktisk nivå er forskjellig brukt i de forskjellige faggruppene i redningstjenesten. Fordi det innenfor rednings- og bergingstjenestene i all hovedsak er de samme organisasjoner og menneskene som gjør arbeidet ute i felten, vil ensartet organisatorisk terminologi bidra til bedret effektiv kommunikasjon. Ulik organisatorisk terminologi er en unødvendig feilkilde under innsats. Viktige problematiske problemer blir belyst. Generelle tilbakemeldinger om at det er et sterkt behov for dette arbeidet. Nordeca kart og kartprodukter v/ Even Strømmen Forteller om Nordeca og deres produkter. Stor leverandør av kart. Har sine kartdata fra Statens kartverk. I ny produksjon utgitt i januar 2012 er det blitt feil i 10 av kartene. Nordeca har tatt feilen seriøst og kontaktet leverandører, HRS og frivillige. Utfordringen er at mange privatpersoner fortsatt har kartene. Kartene er av god papirkvalitet og kan vare i mange år. Nordeca har endret sine rutiner og sier at de er villig til å gjøre det som må til for å få ut informasjon om feilen til

3 flest mulig. Rådet anmoder Nordeca om å legge ut informasjon om feilen og på hvilken kart dette gjelder på sin nettside. Rådets medlemmer kan da lenke opp nyheten på sine fora. Kartverket v/erland Røed Forteller om Statens Kartverk og deres oppgaver. Underlagt miljøverndepartementet. Oppgaver: Kartlegger landet, veinavigasjon, forvalter matrikkel på alle landets eiendommer, oversikt av luftfartshinder, dokumenterer endringer i areal. Kartlegger kyst og havområder. Leverer nøyaktige posisjonsdata. Koordinering på tvers av sektorer. Har mange muligheter for analyser. For eksempel skred, flom ect. Forteller at det er utfordringer med å få oppdateringer ut i alle ledd raskt. Forandring av stedsnavn er en fylkesoppgave gjennom fylkeskartkontorene. FORF innspill om at de frivillige ikke er med i avtale med kartverket. Paradoks at Turistforeningen har tilgang, men de frivillige som driver med redning har det ikke. Kartverket kan ikke svare på hvordan dette skal kunne løses. SAR rapport til erfaringsdatabasen v/ Jan Gunnar Hole I 2010 ble det prøvd ut med 330 skvadronene inn i sar rapporteringen og LRS Sunnmøre. Påbegynt for fullt i 2011 Enkelt å fylle ut og det er stort potensiale i å lære av rapportene. Enkelt å logge seg på å søke på de kategorier man vil ha innsyn i. Luftambulansetjenesten ønsker å bruke samme program til å loggføre treningsoppdrag og helseoppdrag. Rapporteringen skaper store muligheter for forbedring i redningstjenesten. Muligheter for å dra nyte av dataene i ettertid. Dersom alle aktørene får komme med på dette vil det lage et unikt samarbeidsverktøy. I denne fasen ser HRS alt, men de andre aktørene ser kun egen aktørs rapport. Målet er at dette skal åpnes opp etterhvert. Jobber med å finne en god struktur på dette i fase to. Fagleder søk Kommer invitasjon ut til alle medlemmer i løpet av januar. Første møte i gruppen vil bli satt til jan/feb. Læring i beredskapsorganisasjoner v/morten Sommer Gjennomgang av studie av beslutninger og læringsprosesser i beredskapsorganisasjoner. Presentasjonen blir tilsendt deltakerne i rådet.

4 7. Status fra medlemmer DSB v/ Anders Gundersen Har opprettet DSB beredskapsvakt. Tlf.nr: og vil være inngangsport til DSB utenfor åpningstid. 8 vaktsjefer i turnus Arbeides med SIM og å finne en god kartkoordinator til programmet. Forteller at det øves mye. TYR gjennomført i høst februar Samfunnssikkerhet konferansen nov. Øvelse Orkan. Rogaland, Agderfylkene og Hedmark. DSB er vertskap for Barents Resque 2013 i Troms sept. Vil trigge redningsavtalen på tvers av nasjoner. FORF v/ Odd Kulø Forteller at de arrangerer sitt årlige seminar kommende helg. Stor bekymring om nødnettet. De frivillige som har brukt nødnett i test fasene har blitt bedt om å gi evaluering til JBD. Innen desember FORF ber om at denne tilbakemeldingen tas alvorlig. Og viktigheten av at de frivillige må med når nettet rulles ut og ikke i ettertid. FORF har vært på Island på ICESAR. FORF ytrer tanker om at flere konferanser i Norge med redningsfaglige tema kunne vært slått sammen til en stor redningskonferanse. Samle redningsressursene til et felles arrangement for deling av erfaring og kunnskap. Direktoratet for nødkommunikasjon v/ Lars Otto Laukvik Utrullingen er i rute brukere inne. Frivillige er inne som testbrukere (547 stk.) Sivilforsvaret og Tollvesenet er også kommet med og Hovedredningssentralene kommer med snart. Dialog med Hafslund som testbrukere. DNK har sendt inn til JBD deres syn på hvem som skal med i nødnettet. Opplyser om at de forskjellige aktørenes sambandsreglement. Må godkjennes av DNK. Innspill om at man ikke må glemme at ikke alle har nødnettet i utbyggingsfasen! Avinor v/ Ole Petter Nordnes AVINOR deltar generelt i landsomfattende redningsøvings aktivitet. Den siste redning- og havariøvelsen de deltok i var øvelse TYR med operative scenario i både Sør- og Nord Norge. Det øves også aktivt med scenario knyttet til offshore virksomheten. Offshore beredskapen er prioriterte utfordringer. Operativt Bekymrer de seg for helikoptersituasjonen inn i de nærmeste årene. Avinor deltar i ICAO sammenheng i møteaktivitet hva gjelder avvikling av øvelser knyttet til vulkanutbrudd aske problematikk - luftromkoordinering. AVINOR deltar i kommende internasjonal askeøvelse i Norskehavet, Skandinavia og UK dagene april AVIOR deltar i arbeid med internasjonalt regelverk, Contingency Plan gjeldende for både Europa og North Atlantic. I samarbeid med Luftfartstilsynet er AVINOR en pådriver i dette arbeidet.

5 330 v/ Trond Egil Hilstad Flydd 3355 timer hittil i år. Maritim antiterror trening. «Kanibaliserer» deletilgangen. Fornøyd med å få nye kamera. Skrur 14 timer per 1 time fly. Har fått bevilgninger til å drifte Sea Kingen frem til Nødnett inn i helikoptrene mellom Mener det finnes forbedrings potensiale med tanke på å utnytte ressursene på best måte. Ser mer potensiale i utnyttelse av rapporterings-systemene. Forskjellig situasjonsbilder på tvers av aktørene. Bedre oversikt på ressurser og hvor de til en hver tid befinner seg. Helsedirektoratet v/ola Østebø SIM, krisestøtteverktøy utrulling pågår. Jobbes med nasjonalt systemer for triage rangering av pasienter. Potensiale i oversikt over luftressurser. Etterlyser håndbok for redningstjeneste. Helsetjenesten og beredskap jobber med å få legevaktsleger tilgjengelig i nødnettet. Sivilforsvaret v/arnstein Pedersen Det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven og anvendelse av disse for å ivareta samfunnssikkerheten (Forsterkningsutvalget) har satt i gang sitt arbeid. Utvalget skal avgi sin utredning i form av en NOU innen 31.mars Omstillingen av Sivilforsvaret går etter planene og skal være ferdigstilt innen utgangen av En av Sivilforsvarets oppgaver (som bl.a. er tydeliggjort i forarbeidene til sivilbeskyttelsesloven) er å være en sentral samvirkeaktør i det norske redningskonseptet og skal ta initiativ til å følge opp samarbeid med nødetater, kommunene, Fylkesmann, militære myndigheter, frivillige organisasjoner og andre. Det påpekes at samvirke er et arbeid som må gis kontinuerlig oppmerksomhet. DSB har nedsatt et eget prosjekt som arbeider med nye forskrifter til sivilbeskyttelselsloven og vil bl.a. legge frem forslag til en ny forskrift om godtgjørelser for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Målet er å legge opp til et mer rettferdig godtgjøringssystem som også er enklere å håndtere. I forhold til gjennomføring av kurset samvirke på skadestedet (SPS) har Sivilforsvaret terminfestet to kurs på Starum og to desentraliserte kurs i I tillegg gjennomføres ett kurs i samvirke på forurenset skadested, CBRN- E på Starum.

6 Brann v/ Nils Egil Haagenrud Fortsatt mye fokus på evaluering av 22.juli. Enhetlig ledelsessystem. Alle typer hendelser som ikke er redningstjeneste er styrt av ELS. Mener vi har en vei å gå på felles systemer innen redningstjeneste. KBT fokus på felles terminologi. Påpeker at rådet kan ha en viktig rolle med tanke på temaet. Nødnettet ser ikke de store problemene som fremkommer i media. Viktig og ikke glemme robustheten. Skogbrannberedskap prosess med å få helikopter. Har på plass nasjonal lederstøtteordning. Informerer om FEU midler fra EU. Forteller at brann har den styrke at det er lokalisert i alle kommuner. Blir derfor kalt ut på en del oppdrag som ikke er brannoppdrag. Av og til på grunn av fravær av politi i distriktene. Redningsselskapet v/ronny Pedersen Kamera på alle fastbemannede skøyter. Ønsker å øke antallet på frivillig bemannede skøyter. Nødnettet Påpeker at kommunikasjon må ikke være en begrensning. Har økning i alle typer oppdrag. Ønsker å bli sett på i større grad som en beredskapsorganisasjon. Gjennomgår nå strukturelle endringer i organisasjoner, blant annet flyttes lokaler til Lysaker. Hovedredningssentralen v/cecilie Øversveen 6800 hendelser hittil i år. Økning på 3 %. Startet med tilsyn igjen etter et års opphold. Ser stort behov for tilsynene. Nytt med «table topp» for den lokale redningstjenesten. Planverket i HRS er under revidering. Arbeides med evalueringer etter 22.julirapporter. Bekymringer for nødnett og at ikke alle redningsaktører er inkluderte. Ønsker fast informasjonsmedarbeider. Kommer ny avdelings direktør på HRS nord. NSO v/ Bjørn Egil Jacobsen NSO arbeider for bedre og mer tilpassede opplærings- og øvelsestilbud til de industrivernpliktige bedrifter. Blant annet er det inngått et samarbeid med Norsk sikkerhetssenters forening for å utarbeide opplæringsmodeller. I dette legges det vekt på at industrivernpersonell også får opplæring i å samarbeide med nødetatene.

7 11. Eventuelt Informasjon om koordineringsgruppe til luft og sjø ressurser HRS ønsker å etablere en felles møteplass for erfaringsdeling Fregattvåpenet, Kystvakt, FOH, Redningsselskapet, Kystradio, 330 skvadron, Bristow, CHC, 333 skvadron, HRS. NARRE JBD etterspør innspill. Vurdere en videreføring. I beredskapssammenheng ser rådet på dette som et godt hjelpemiddel og mener det er mye å tjene på et slikt nasjonalt register. Søk etter savnet Veileder om søk etter personer med økt selvmordsrisiko blir utdelt til alle medlemmer. Laget av Norsk Folkehjelp De arbeider nå med ny veileder som skal omfatte søk etter demente. Sekretariatet Rådet ber JBD i samarbeid med sekretariatet for FORF/NRR om å avklare hvordan sekretariats-ordningen skal søke om bevilgninger fra år til år.

8 13. Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet (Sendes også som eget brev til Justis- og beredskapsdepartementet.) Samvirke Rådet merker seg mye aktivitet i departementet og i redningstjenesten generelt og utredninger på forskjellige områder blir presentert. Nasjonalt Redningsfaglig Råd ber Justisministeren om å sikre at samvirkeprinsippet ivaretas og videreføres som bærebjelken i den norske redningstjenesten. For å opprettholde et aktiv utøvende samvirke er det viktig at alle aktører innen redningstjenesten har et eierforhold til funksjonen, forankret i relevante fagområder. Et avgjørende ledd i å ivareta samvirke er at det legges opp til Nødnett for alle redningsaktører! Håndbok for redningstjeneste NRR etterlyser prosessen med «Håndbok for redningstjenesten» Det er et sterkt behov for et slikt verktøy og rådet utfordrer departementet på hvor vidt rådet skal ha en rolle i utviklingen av produktet. SAR konferanse / redningskonferanse mener det er behov for en felles redningskonferanse i Norge. Der alle aktører innen redning møtes og synligjør den norske redningstjenesten og utveksler faglig kompetanse. Det utøves i dag en rekke mindre konferanser som rådet tror kan være aktuelle og inkludere i et felles arrangement. Rådet tenker seg et felles arrangement med parallelle fagseminarer og ser for seg å kunne bidra med å utvikle dette. Nye medlemmer i NRR Rådet har å ha sett behovet for å inkludere sjøredning som en del av Nasjonalt Redningsfaglig Råd bedt JBD om å utnevne Kystvakta og Redningsselskapet til medlemmer i NRR. Rådet venter fortsatt på en avklaring på dette. SAR rapportering Rådet merker seg positive erfaringer med rapporteringen og håper utviklingen er slik at flest mulig av redningsaktørene blir implementert i systemet, samt at man legger til rette for læring og evaluering av dataene som her blir lagret. Neste møte i er satt til mars 2013.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Tilsyn og tillit. 12 NSO mener

Tilsyn og tillit. 12 NSO mener 12 NSO mener På nesten alle våre tilsyn opplever vi en positiv innstilling til industrivernet, men dette er ikke nødvendigvis det samme som god praksis. Tilsyn og tillit En sentral og viktig del av oppgavene

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014 Tema: Akuttmedisinsk beredskap Vi må få en nasjonal responstid Forsvaret og politiet med felles terrorsenter Det går en svekkelse

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014

Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014 Forprosjekt Beredskapsøvelser Beredskap og Simulering 20. juni 2014. 1 Prosjekttittel: Beredskap og simulering Behovsområde: Beredskap Prosjekteier i HS: Fagdirektør Sverre Uhlving Prosjektansvarlig i

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010 SAMØV - et forum for etater, virksomheter og organisasjoner som ønsker å styrke sin redningsfaglige beredskap gjennom felles øvelser og samarbeid BUSKERUD EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Lieråsen 2010 De som

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Kartlegging av praksis og erfaringer med IKT-støtte for beredskap og krisehåndtering i Vest-Agder

Kartlegging av praksis og erfaringer med IKT-støtte for beredskap og krisehåndtering i Vest-Agder Kartlegging av praksis og erfaringer med IKT-støtte for beredskap og krisehåndtering i Vest-Agder April, 2013 Prosjektrapport, SmartEMIS Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder ii Forord

Detaljer