Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Redningsfaglig Råd"

Transkript

1 Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september kl Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Direktoratet for nødkommunikasjon, 330 Skvadron, Politidirektoratet, Norsk Brannbefals Landsforbund Representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet. Gjester: Hovedredningssentralen Nord Norge Møteleder: Stein Solberg Referent: Hilde Brandshaug Frafall: Heimevernet, Norsk Luftambulanse, Friluftslivets fellesorganisasjon, Direktoratet for naturforvaltning, NHO reiseliv og Avinor - Rådet merker seg at Heimevernet ikke har møtt i NRR siden juni Godkjenning Innkallingen og agenda for møte godkjent. Gjennomgang av referat fra forrige møte (17.april, 2013) Presentasjon av alle møtte.

2 2. Informasjon og beslutninger fra Justis og beredskapsavdelingen Etter 22. juli er det satt i gang flere parallelle prosesser. Meldinger som er levert til Stortinget: - Samfunnssikkerhetsmeldingen - Terrorberedskapsmeldingen Analyser: - Politianalysen (NOU 2013:9, Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer) - Organisering av forsterkningsressurssene (NOU 2013:5, Når det virkelig gjelder) - Brannstudien Departementet innførte samvirkeprinsippet i all samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. DSB er gitt i oppgave å opprette og lede arbeidsgruppe som skal legge frem forslag om hvordan de samlede ressursene som settes inn i kommunenes brann og redningsvesen kan utnyttes på en best mulig måte og best fungere i samhandling med andre beredskapsaktører. (Brannstudien) Justis- og beredskapsdepartementet følger fortløpende opp nødnett. En av forbedringene som er vedtatt er at Tuneller (287 stk.)skal få dekning med nytt nødnett. JD følger også opp pilotprosjektet i Drammen om felles nødnummer og felles nødmeldesentral. Evalueringen Prosjektet skal pågå ut 2014 og evalueringen legges så frem for stortinget. Ny kongelig resolusjon om redningstjeneste Det ble fredag 14.september 2013, offentligjort ny instruks for redningstjenesten. Tidligere resolusjon er fra I hovedtrekk er det endelige resultatet mye likt utkastet fra mars i år. De viktigste endringene kommer for Hovedredningssentralene. Kollektive redningsledelsen faller bort. Og politimesterens ansvar som leder av kollektiv redningsledelse ved HRS bortfaller. HRS -nord og HRS - sør blir ledet av en redningsdirektør. Lokaliseringene fortsetter som før og det er foreløpig uavklart hvor redningsdirektøren plasseres. Det vil bli opprettet et nasjonalt rednings råd Rollen skal være på et strategisk plan og rådet skal ledes av POD. Operativt vil det være liaisoner som erstatter rollene den kollektive redningsledelsen har hatt i dag.

3 I lokal redningssentral (LRS) vil kollektiv redningsledelse fortsette. Resolusjonen er per i dag ikke tredd i kraft, men departementet håper på en rask avklaring og iverksettelse. Spørsmål og innspill fra rådet om ny kongelig resolusjon: Det stilles flere spørsmålstegn til innledningen av resolusjonen, der det fastslås at iverksettelse av resolusjonen ikke fører til noen økonomiske konsekvenser. Flere medlemmer sier seg uenige i dette og mener at dette må ha økonomiske konsekvenser Hovedredningssentralen vil få flere oppgaver og da må ressursene samsvare til dette. Spørsmål stilles også om det er bestemt hvor redningsdirektøren skal sitte. - På det svarer departementet at det er det ikke. Innspill fra FORF: Vi anser det som viktig at det må være mere enn en person, (redningsdirektør)dersom det skal være mulig å følge opp alle prosesser innen redning. Ansvar for fagutvikling innen redning bør ligge hos redningsdirektøren. Det er derfor nødvendig med en stab rundt denne personen. Vi håper at denne omorganiseringen skal skape en faglig god utvikling i redningstjenesten. En redningsdirektør må ha som mandat å måle effektivitet og kvalitet på den norske redningstjenesten. FORF stiller også spørsmål til departementet om hvorfor DSB har fått i oppgave og store midler til å se på samvirke, mens samme departement har satt som mål at HRS skal ha denne rollen. Innspill fra POD: POD gjør oppmerksom på at politidirektørene har tatt markert avstand fra at ansvaret for HRS fratas politimesterne i Rogaland og Salten, slik det fungerer i dag. POD mener at hovedspørsmål ikke er avklart og at en iverksettelse av kgj.res. derfor bør vente, også i påvente av ny politisk ledelse. POD mener også at følgene av at HRS nå synes å bli et nytt forvaltningsorgan der ansvarslinjen for operativitet endres så vesentlig ikke er tilstrekkelig vurdert og grunngitt. På spørsmål om departementet har tatt høyde for varslet omstrukturering av politidistriktene (jfr. Politianalysen og planlagt politisk behandling), svarer de at resolusjonen er utarbeidet fra situasjonen i dag, men at det er tatt i betraktning behovet for en fleksibilitet dersom slike endringer kommer.

4 Innspill fra Helsedirektoratet: Helsedirektoratet påpeker at det er positivt med en tydeliggjøring av at det nasjonale redningsrådet ikke skal ha en operativ funksjon. Understreker at fagansvaret og ansvarslinjer må ligge til grunn i implementering av instruksen. Et eksempel på dette er at tilsyn må gå i faglinjer. Viktig at ting følges og oppdages i «fredstid» Innspill fra HRS: HRS mener det er fint med en etatsnøytral direktør. Nevner at det er viktig at Telenor også må inn som deltakere i redningsrådet. HRS påpeker at rollene til rådgivere og liaisoner som skal erstatte den kollektive redningsledelsen i det operative, må spesifiseres i større grad Avgjørende at disse blir faste og at det blir holdt faste møter med disse. Mener at det behøves en avklaring på hvem som skal ha ansvaret for øvelser, tilsyn og planverk (HRS/POD/DSB) Ressursene nåværende hos HRS holder ikke til ønskede oppgaver. HRS og POD spiller inn til departementet at det virker uavklart hvem som har det høyeste ansvaret på operativt nivå. - Justis- og beredskapsdepartementet avklarer at det øverste operative ansvaret vil ligge på redningsdirektøren. Det stilles spørsmålstegn om mandat for direktør og råd er utarbeidet. - På dette svarer departementet at dette arbeides med nå. Det stilles også spørsmål om departementet ser for seg at NRR og redningsrådet vil være et og samme råd, eller om det er et ønske om å beholde NRR og innføre redningsrådet i tillegg. - JD slår fast at de i utgangspunktet har intensjon om å beholde NRR slik det er i dag! De ønsker en tilbakemelding fra rådet, på hvordan rådet selv tenker seg dette. Departementet understreker at det nye rådet er personer fra den øverste ledelsen hos etatene/direktoratene. Dette rådet skal kun jobbe på et overordnet nivå og tenke strategisk. NRR mener at det kan være behøvelig med flere råd og påpeker at NRR har funnet en god arbeidsform. Det er avgjørende at mandatene mellom disse rådene da blir helt tydelige og avklarte. Et alternativ som legges frem er slik: Nytt rednings råd = Strategisk

5 (NRR)= skal fortsette å være et mer operativt relatert råd, der erfaringsutveksling fra den operative hverdagen, utarbeidelse av felles planverk og faglig utvikling står i fokus. Det er viktig at dersom et rednings råd for HRS som beskrevet, skal bestå av ledere på direktorat nivå må det ikke oppstå et vakum der ingen tar seg av et den samlede operative tankegangen slik som NRR har fått til med eksempelvis retningslinjer for snøskred og søk etter savnet Medlemmene har ikke fått tid til å lese og sette seg og organisasjonene sine inn i hva den nye instruks sier og vil føre til. Det er derfor nå viktig at medlemmene forankrer meningene i forhold til mandat og at dette blir tema på neste møte i NRR som vil være innen kort tid. Redningshåndbok Rådet stiller spørsmål om oppfølgingen av resolusjonen vil være redningshåndboken. - JD sier seg enige i at dette må prioriteres og iverksettes innen kort tid. - Helsedirektoratet gir innspill om at i starten av en slik prosess må de forskjellige medlemmene i rådet melde inn representanter til arbeidsgruppe. Og at det deretter skjer en formell oppnevning. Rådet påpeker viktigheten av en åpen prosess og at her må faglig forankring i de forskjellige departementene/etatene vektlegges. NRR ser for seg å kunne ha en viktig rolle i arbeidet. Viktig at arbeidet settes i gang. Nå er mange prosesser (etter 22.juli) snart ferdig og disse vil være viktige å implementere i arbeidet. 4. Redningstjenesten, planverk, manualer og andre relaterte dokumenter IAMSAR Det informeres om at det nå er kommet med nye versjoner (revideres hvert 3.år) Kan brukes som inspirasjon til felles planverk i landoperasjoner Fører til felles prosedyrer og terminologi for hele verden.

6 Retningslinjer for søk etter savnet person på land (fagleder søk) v/ Jon Halvorsen Bakgrunn for arbeidet startet med at det ble stilt spørsmålstegn på om vi gjør ting riktig i søksaksjoner i Norge. Det må være et felles mål at vi har samme tankegang rundt rutiner og organisering. Retningslinjer for snøskred har hatt en veldig god utvikling for fagmiljøene som nå arbeider ut i fra et felles verktøy. NRR gav mandat til arbeidet i Og det ble satt ned arbeidsgruppe, oppnevnt gjennom NRR. Gruppen har hatt siste arbeidsmøte på Politihøgskolen i begynnelsen av september I tillegg til arbeidsgruppen var det der med deltakelse fra innsatsleder- og operasjonslederutdanningen hos JKØ. Retningslinjene beskriver: - Ansvarsforhold - Ressurser og metoder (begrensninger/kvalitet) - Etterretningstiltak - Varsling / Responstider - Sikkerhet og risikovurdering - Avklare faser i en aksjon - Modell for førsteinnsats sykkelhjulmodell - Organisering - Arbeidsprosess - Begrepsavklaring Etter retningslinjene er klare vil vi i enden av disse ha en «fagleder søk» med en tilhørende mal for utdanning av denne. Her er det dialog med Politihøgskolen om muligheter for dannelse av en slik utdanning. Retningslinjene vil inneholde mye faglig. Dette er et resultat av at det ikke finnes noen fagbok i grunn inne fagfeltet. På sikt håpes det at et slikt planverk vil ligge klart og at revideringen av retningslinjene senere i større grad vil være i et overordnet perspektiv. Høringsutkastet vil være klart om få uker og disse vil bli sendt ut på høring i løpet av høsten, gjennom NRR. Innspill: - Helsedirektoratet vil delta med innspill til pasient perspektivet i retningslinjene. - Positiv produkt som er etterlengtet

7 6. SAR kommunikasjon Nødnett v/lars-otto Laukvik DNK Utfordring med at media og publikum blander med annen nødkommunikasjon (tog/tuneller) Deltar på Barents Rescue øvelsen i Tromsø. Status på nødnettet per i dag: 8000 terminaler i bruk. Politiet er den største brukeren og har den største trafikkmengden (noe av grunnen er at helse har bruk av andre datasystemer som sender info mellom utenfor nødnett.) Oppstartsfase med HRS og Tollvesen Regjeringen/staten slo fast våren 2012 at de frivillige endelig er lovet dekt innstallering og drift av nødnettet. 27.august ble det byttet hjerne i nødnettet. Dette er en stor oppgradering. Målsetningen av dekningen står fast og er satt til er 79 % av Norge. Strømberedskapen er forsterket fra utgangspunktet fra 4 til 8 timer. Talegrupper: BAPS: Brann Akuttmedisinsk Politi Samvirke SAR - redningsaktører i maritime operasjoner DNK har fokus på viktigheten av å bruke i hverdagen, det man skal bruke i store kriser.

8 7. SAR ressurser POD v/ole Petter Parnemann Mange endringsprogram i gang. Både for å forandre direktoratet innad og tiltak for politietaten generelt. Flere av arbeidene går mot slutten, og skal søkes innpasset i ny, fremtid struktur. POD er i ferd med å reorganisere seg, herunder med ny ledergruppe. Politianalysen er et sentralt dokument for fremtidig organisering av politietaten, skal behandles politisk av ny regjering/storting, og vil vies mye oppmerksomhet fremover. Generelt skjer det veldig mye i etaten med antatt store omveltninger og utfordringer. Arbeidet med og fokus på å forbedre redningstjenesten i Norge hører selvsagt også inn. Blant annet ansvar for og organisering av HRS, samt ny kgl.res. står sentralt Brannbefalenes landsforbund v/anne Hjort Opptatt av utrullingen av nødnettet og av å få utnytte teknologien fult ut. De er også opptatte av situasjonen med 110-sentralene og eventuelle sammenslåinger. Har levert høringsuttalelse til politianalysen. NSO/ Bjørn Jacobsen Fokus på den lokale samordningen og samarbeid/øving med nødetatene og andre aktører. Kjenne og forstå hverandre før ulykken er ute. Utfordrende å få til ved planlegging og gjennomføring av øvelser og samordning av beredskapsplanverk. Forteller om RFGA (resursbedrifter for gjensidig assistanse) som er slokkeekspertise og har store kapasiteter. 12 virksomheter er med i samarbeidet og 335 Herkules er med på denne beredskapen. Dette er en privat avtale der NSO er sekretariat, varslingen og rekvirering av assistanse skjer via HRS sør. - Innspill i forhold til kunnskap om andre aktører: Kommunenes utarbeidelser av ROS analyser er viktig som pådriver for fokus og bevisstgjøring av kjennskap til hverandres ressurser Helsedirektoratet v/olav Østebø Nasjonal veileder for masseskadetriage ferdig Arbeides nå med modell for organisering av helsetjenestens ressurser og ledelse på skadested. Dette kan kalles helse sitt svar på politiets PBS og brann sitt enhetlige ledelsessystem. Denne skal ut på høring mot jul. Må fanges opp i en eventuell redningshåndbok. Påpeker at det er viktig at erfaringslæring av hendelser og øvelser er agendapunkt i NRR.

9 330 v/henry Ingilæ 6 avdelinger operative da Rygge er utlånt til terror øvelse Har høy beredskapsgrad. (Krav til respons er 15 min, snitt 12 min ) Har nå flydd helikoptrene i 40 år. Disse har vært godt ivaretatt. Daglig innsats hver dag for å ivareta maskinene fram til Store forskjeller mellom forholdene i beredskapen i nord og sør Prosjektforslag i nordområdene. Forberedende redningstjeneste viktig del av arbeidet. Motivere og være til stede. FORF v/odd Kulø Forteller at de har kommet langt med mange saker. Svært lettet over endelig å få en bekreftelse om dekt utstyr og drift av nødnett til de frivillige aktørene. Organisasjonene har større og større fokus på kvalitet og kompetanse på frivillige redningsmannskaper. FORF har god dialog med RBA. Nå også fått en god dialog med DSB og Helsedirektoratet. Håper å få til det samme med POD. De frivillige ønsker å få øve sammen med politiet lokalt. FORF håper at dette kan stimuleres. Har fortsatt et sterkt ønske om at bruk av frivillige ressurser skal være et tema også på grunnutdanningen i politiet. - Innspill om at FORF har fått en god rolle som talerør og aktør i redningsnorge. DSB v/ Heidi Løfqvist Stedfortreder for ny medlem Hans Kristian Madsen. Brannstudien skal leveres 1.desember Narre DSB jobber igjen med NARRE. Ser på forprosjekt og piloten og hva som kreves for en eventuell videreføring og utvikling av dette ressurskartleggingsverktøyet. DSB forteller også at det nylig er opprettet et nasjonalt evaluerings og øvelses forum i DSB. Sivilforsvaret v/arnstein Pedersen Har levert høringsuttalelse til Forsterkningsutvalgets rapport (NOU) DSB støtter i stor grad utvalgets innstillinger. Vil nå sette i gang et arbeid med å gjøre økonomiske analyser av NOUenes forslag. Har gjennomført en pilot ved tre sivilforsvarsdistrikter, hvor det er prøvd ut en løsning for IKT- feltkontor. Intensjonen med feltkontorløsningen er at den skal være lik for alle distrikter og den skal være mobil og lett tilgjengelig. Ambisjonen på sikt er at alle sivilforsvarsdistrikt skal kunne etablere et slikt IKT-feltkontor. Piloten skal nå evalueres før en beslutning om videre prosess tas.

10 Generelt så utfordres Sivilforsvaret av begrenset økonomi, noe som blant annet utfordres etatens øvingsaktivitet. Hovedredningssentralen v/stein Solberg Opprettet en koordineringsgruppe for luft- og sjøredning. Dette skal være en arena for å dyrke samvirke og erfaring mellom aktuelle og viktige sjø- og luftressurser. Aktiviteten hos HRS hittil år er preget av stekt økning i antall Spesielt sommerferien preget av svært mange aksjoner (70-80 aksjoner på sjøen i løpet av en helg) Har i samarbeid med petroleumsindustrien laget oppdaterte retningslinjer for samhandling. Retningslinjene har fokus på SAMARBEIDET mellom redningstjenesten og operatørselskapene og spesielt den operative samhandlingen mellom operatør og HRS i hendelser hvor begge er involvert. Det ble holdt FORF-LRS representant seminar hos HRS sør i juni 2013 Tilsyn med LRS vil nå foregå i samarbeid med PHS og disse vil bli kjørt i forbindelse med en øvelse lokalt. HRS påpeker godt samarbeid med PHS. Samvirkeområde v/reidar Hjermann Reidar Hjermann fra DSB informerer om nytt prosjekt. DSB ser på muligheten for å tilrettelegge for et «Samvirkeområde redning.» Her tenkes å utvikle hvordan en bedre kan ha nytte av direktoratet Knyttes parallell med samvirkeområde «Farlige stoffer» Tanken er at dette ikke skal være noe beslutningsorgan, men et forpliktende nettverk av aktører. Samarbeidsforum/møteplass med mål om å bli bedre kjent med hverandres ressurser og lære systematisk fra erfaringer fra de daglige redningshendelsene. - Innspill fra rådet: Viktig og nå å avklare hvordan har Nasjonalt Redningsfaglig Råd blitt. Hva vil være en eventuell forskjell på NRR og det nye redningsrådet til HRS? Og et eventuelt tenkt «samvirkeområde redning» i regi av DSB? 11. Eventuelt - - linkes ikke til på regjeringens side. Rådet ber om at dette ordnes. - Det foreslås å invitere ny regjering / statsråd til neste møte

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 8.januar 2014 Kl.09.00-16.00 Hovedredningssentralen Sola. Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 17.april 2013 Comfort Hotell Runway, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat fra møte 22 mars 2017, Oslo Deltakere: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum; Odd Kulø, Ole Gladsø Hovedredningssentralen; Stein Solberg (SN), Cecilie

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat

Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat 28. 29. april 2014 Park Inn Radisson Oslo Airport Tilstede var representanter fra: Ole Gladsø, FORF Lars Otto Laukvik, DNK Anne Hjort, Norsk brannbefals landsforbund

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 5.september 2012 Hovedredningssentralen for Sør Norge, Sola Start: kl. 9.30 Slutt: kl.15.15 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret,

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 18.11.14 kl.09.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Cecilie Øversveen Luftambulansen ANS, Per Magne Tveitane Sivilforsvaret,

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Øvingsplanlegging Øvingsutvalget Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Plan og rammeforutsetninger for 2015 Politiet skal gjennomføre øvelser som bidrar til å trene koordinering og samvirke mellom de

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Nasjonale retningslinjer for søk etter savnet person på land Innhold Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 1. Presentasjon av retningslinjen

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Turøyulykken. -politiets håndtering. -oppfølging. Stabssjef Gustav Landro VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Turøyulykken. -politiets håndtering. -oppfølging. Stabssjef Gustav Landro VEST POLITIDISTRIKT Turøyulykken -politiets håndtering -oppfølging Stabssjef Gustav Landro Lokal redningssentral: "Det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon" Kilde: Organisasjonsplan

Detaljer

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brannvesenkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 25. mars 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging?

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 25. oktober 2013 Olav Østebø Ass. Ambulansesjef Beredskapskoordinator Helse Stavanger HF. Rogaland politidistrikt Øvingsutvalget

Detaljer

Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013

Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013 Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2013 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet

Detaljer

Lokal redningssentral

Lokal redningssentral Lokal redningssentral -ansvar og oppgaver ved storulykker Stabssjef Gustav Landro Lokal redningssentral: "Det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon"

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 22. 23. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk brannbefals Landsforbund, Sivilforsvaret,

Detaljer

Handlingsplan FORF 2012

Handlingsplan FORF 2012 Handlingsplan FORF 2012 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2012 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENE EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENES RAPPORT FOR TILSYNSPERIODEN 2007-2009 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Metodikk... 4 Oppsummeringer...

Detaljer

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011 Handlingsplan FORF 2011 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2011 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Terje Glendrange. Samvirke- og samlokaliseringsprosjekt i Flekkefjord

Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Terje Glendrange. Samvirke- og samlokaliseringsprosjekt i Flekkefjord Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Terje Glendrange Samvirke- og samlokaliseringsprosjekt i Flekkefjord Kommunens ansvar Kommunen har et generelt og grunnleggende

Detaljer

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering FORF 15. november 2015 Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Endringer i politidirektoratet / POD's rolle Politireformen og interimsløsninger Konsekvenser

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Høring - kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten

Høring - kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten Se høringsliste Deres ref. Vår ref. Dato 14/7305 - MESE 05.02.2015 Høring - kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet (JD)sender vedlagte forslag

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Redningskonferansen 2014

Redningskonferansen 2014 Samvirke og ledelse ved store hendelser hva har vi lært av drapene på Valdresekspressen, brannen i Gudvangatunnelen, brannen i Lærdal, på Flatanger og Frøya? Redningskonferansen 2014 Anne R. Pedersen 29.september

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

Handlingsplan FORF 2009

Handlingsplan FORF 2009 Handlingsplan FORF 2009 1. STYRKET ØKONOMI FOR DE FRIVILLIGE REDNINGSORGANISASJONENE Mål: Vi trenger et forsvarlig økonomisk fundament slik at vi kan yte effektiv redningsinnsats. Delmål: 1. Stor nok grunnfinansiering

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 26 november

Detaljer

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft.

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Redningsleder Johan Mannsåker 02.feb 2017 HRS Nord og Sør-Norge Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Hva er redningstjeneste? Offentlig organisert

Detaljer

Redningstjeneste i Nord

Redningstjeneste i Nord SAR - organisasjon Redningstjeneste i Nord Folk og faktorer i Nord Ressurser www.hovedredningssentralen.no Redningsleder HRS NN Redningsleder HRS NN HRS oppgaver Kunne motta og reagere hurtig på fare-

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Prosjektleder Erik Liaklev Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Oppdraget: Levere et beslutningsgrunnlag for en forbedret fremtidig nødmeldingstjeneste, herunder vurdere hvorvidt

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Kenneth Guldbradsøy (vara) Jon Halvorsen (fra kl. 13), Stian B. Tveit, Dagfinn Terning, Erlend Aarsæther (vara) og Bente Asphaug Fraværende: Sven Bruun

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

1 år etter 22.juli-kommisjonens rapport hva har skjedd på brannog redningsfronten?

1 år etter 22.juli-kommisjonens rapport hva har skjedd på brannog redningsfronten? 1 år etter 22.juli-kommisjonens rapport hva har skjedd på brannog redningsfronten? Finn Mørch Andersen Gardermoen Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater Nærpolitireformenbetydning for fremtidig samarbeid med øvrige etater Pm Tone Vangen Sivilt-militært kontaktmøte 6/9 Politiinstruksens 1 ligger fast 2-1, 3.ledd " Gjennom sin virksomhet skal politiet være

Detaljer

Revidert Handlingsplan FORF 2010

Revidert Handlingsplan FORF 2010 Handlingsplan FORF 2010 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2010 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Jesper Rådberg Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Oppdraget: Levere et beslutningsgrunnlag for en forbedret fremtidig nødmeldingstjeneste, herunder vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig

Detaljer

Systematisk tilnærming til samvirkeøvelser

Systematisk tilnærming til samvirkeøvelser Systematisk tilnærming til samvirkeøvelser Morten Sommer Brannvesenkonferansen 2014 10.03.2014 Systematisk beredskapsarbeid ROS-analyse Evaluering Beredskapsplan Normaliserende tiltak Øvelser Skadebegrensende

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Jesper Rådberg Nødnettdagene 2016 Kort tilbakeblikk Pilot 112 Drammen KVU Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 11. desember klokken 10.00 13.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend

Detaljer

SAMVIRKE, SAMHANDLING OG SAMORDNINGSANSVARET

SAMVIRKE, SAMHANDLING OG SAMORDNINGSANSVARET Fylkesmann Svein Ludvigsen DSB-konferansen «Samfunnssikkerhet 2013» Radisson Blu Plaza, Oslo 5. februar 2013 SAMVIRKE, SAMHANDLING OG SAMORDNINGSANSVARET Instruks for fylkesmenn 3. Fylkesmannen skal bidra

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Fra forordet

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling

Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hvordan implementere Plivo? Sveinung Rotnes Sykepleier Akuttmedisinsk Avdeling Hva er Plivo? En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

POLITIETS ORGANISERING (112) Jørn Rye Eriksen Leder operativ seksjon Politihøgskolen

POLITIETS ORGANISERING (112) Jørn Rye Eriksen Leder operativ seksjon Politihøgskolen PROFESJONALISERING INNEN POLITIETS ORGANISERING (112) Jørn Rye Eriksen Leder operativ seksjon Politihøgskolen Historisk tilbakeblikk 1970: Nødhjelpsutvalget avga sin innstilling og anbefalte at det skulle

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64435/2013 2013/4229 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/167 Formannskapet 25.09.2013 Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet

Detaljer

Øvelser som effektivt læringsverktøy DSBs bidrag

Øvelser som effektivt læringsverktøy DSBs bidrag Øvelser som effektivt læringsverktøy DSBs bidrag Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines 1 De som skal håndtere hendelsene Politi ca 14 000 Brann- og redningsvesen ca 12 000 Sivilforsvaret ca 8 000 Forsvarets

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret og Brannreformen. Sivilt-militært kontaktmøte

Konseptutredning Sivilforsvaret og Brannreformen. Sivilt-militært kontaktmøte Konseptutredning Sivilforsvaret og Brannreformen Sivilt-militært kontaktmøte Cecilie Daae, direktør DSB 6. september 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar på nasjonalt

Detaljer

Frivilliges representant til lokal redningssentral

Frivilliges representant til lokal redningssentral Rapport: Frivilliges representant til lokal redningssentral Rapport fra en landsomfattende spørreundersøkelse som kartlegger status og utfordringer i forbindelse med frivillige organisasjoners representasjon

Detaljer

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag?

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Brigadesjef Håvard Bakken, Oslo brann- og redningsetat. side 1 PLIVO pågående livstruende vold. side 2 Prosedyren side 3 Bakgrunn for PLIVO-prosedyren.

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17940962 Mottakere etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/11175-2 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato:

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Jon Halvorsen, Sven Bruun, Dagfinn Terning, Stian B. Tveit og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 16 september

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Informasjons - og dialogmøte om beredskap i endring

Informasjons - og dialogmøte om beredskap i endring Informasjons - og dialogmøte om beredskap i endring Anne Rygh Pedersen Avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen Avdelingsleder Kjøreplan Politidistrikt Trøndelag, 24.09.1 5, kl 1 0-1 4 10:00-10:20 Kaffe

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Nasjonal CBRNEstrategi

Nasjonal CBRNEstrategi Nasjonal CBRNEstrategi Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Thon Hotel Vettre i Asker 27. oktober 2015 Distriktssjef Erik Furevik Arbeidsprosessen CBRNE-mandatets omfang rapport Del

Detaljer

Vinterbranner/kratt/ lyng/skogbranner

Vinterbranner/kratt/ lyng/skogbranner Vinterbranner/kratt/ lyng/skogbranner - Erfaringer tilsier på hvilken måte brann- og redningsvesenet må endre seg? Heidi Vassbotn Løfqvist Fung. avdelingsleder DSB 16. November 2016 DSBs roller DSB utfører

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer