: : E: 210 &34 : Ingjerd Bratterud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200802227 : E: 210 &34 : Ingjerd Bratterud"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 &34 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /08 PARK OG IDRETT - RESULTATVURDERING FOR 2007 Rådmannen har også for 2007 valgt å foreta årsrapporteringen på to nivåer med sikte på å treffe målgruppene best mulig. Park og idrett sin resultatvurdering for 2007 har først og fremst utvalgspolitikere og administrasjonen som målgruppe. Rådmannen lager kommunens Årsrapport 2007 som har formannskap, bystyre og eksterne forbindelser som målgruppe. Totalresultatet for avdelingen Resultatvurdering for hele 2007 skjer med bakgrunn i oppsatt arbeidsprogram for Avdelingen har gjennomført en rekke av tiltakene i arbeidsprogrammet og har slik sett hatt en tilfredstillende måloppnåelse. Sett i forhold til hele vår virksomhet, er det i år også en del oppgaver som vi ikke har kommet i mål med. Det vises til resultatvurdering under hver enkel tjeneste for nærmere detaljer. Park og idrett inngår intern kontrakt med rådmannen, hvor sentrale oppgaver fastsettes. Videre er det etablert mål gjennom BARM. Dette gjelder blant annet følgende: UTFORDRINGER I 2007 EVALUERING AV 2007 Menneskelige ressurser Medarbeidertilfredshet Ha fortsatt fokus på sykefraværet Gjennomførte medarbeidersamtaler Gjennomføre faglig/ sosiale tiltak Utvikling Antall sammenlignbare nøkkeltall Antall nye trendtiltak og anlegg Nye driftsavtaler med lokale samarbeidspartnere Oppfølging av multi/ friidrettshall på Sandved Oppfølging av flerbrukshallen med tilhørende fasiliteter i den nye videregående skolen i Vågen. Oppfølging av prosjekt nye kunstgressbaner Nytt turområde mellom Nore- og Søredalen Nytt skateanlegg i Bogafjell Prising av driftskostnader nyanlegg Enheten fikk tilfredstillende resultat på medarbeiderundersøkelsen i 2007 Avdelingen har hatt høyt fokus på sykefravær også i 2007, sykefraværet har gått opp noe fra 2006 til 7,2% i 2007 Det ble delvis gjennomført medarbeidersamtaler 2 allmøter, sommerutflukt, løkleggingsdugnad, blåtur, juleavslutning Det ble ikke etablert sammenlignbare nøkkeltall Målsettingen om 10 trendtiltak ble nådd Målsetting om 10 samarbeidsavtaler ble nådd Sak lagt frem og endelig avklaring gjort gjennom vedtak i økonomiplanen Gjennomført Igangsatt prosess vedrørende innløsning og regulering på Ganddal Arbeidet gjennomført, åpning i 2008 Ferdig prosjektert, utsatt pga av manglende avklaring vedrørende naboforhold Arbeidet påbegynt, videreføres Side 1 av 4

2 Interne prosesser Fornye miljøfyrtårnsertifiseringen Den ble fornyet Revisjon av internkontrollsystemet i Det ble arbeidet godt, men da det er behov for idretts- og svømmehaller en meget grundig revisjon, gjenstår en god del. Organisasjonsmessige tilpasninger Ny organisasjonsplan ble gjennomført vedr. drift og forvaltning av idretts- og svømmehaller Brukere Brukermåling Brukermåling ble gjennomført innenfor utendørs idrettsanlegg, egen sak legges frem i 2008 Rullering av gravlundsmeldingen Denne ble vedtatt i bystyret. Revisjon av kommunedelplan for fysisk Dette arbeidet ble fullføret i 2007, Aktive Sandnes aktivitet vedtatt i bystyret Ferdigstille bevaringsplan for alle Det har vært arbeidet med saken, videreføres i gravlundene 2008 Ferdigstille plan- og anbudsdokumenter Arbeidet er startet opp og sluttføres i 2008 for Sviland gravlund Igangsette revisjon av utvidelsesplaner Forberedelser igangsatt for Soma gravlund Ferdigstillelse av plan- og Plan ble ferdigstilt, men utsatt for ny anbudsdokumenter for Øglendsparken gjennomgang Ferdigstille plan- og anbudsdokumenter Arbeidene ble nesten ferdigstilt for delplan II Bogafjell Revisjon av disposisjonsplanen for Revisjonsarbeidet ble gjennomført, saken ble ikke Sandnes idrettspark ferdigbehandlet politisk Rehabilitere tennisbaner Sandnes Prosjektet ble finansiert, planarbeid startet opp. idrettspark Tiltaksplan for Storånavassdraget Ikke igangsatt Viderutvikle aktivitetsomr. v/ Planer ble utarbeidet, gjennomføres i 2008 Gåshaugen Utrede status vedrørende Alsvik Saken utsatt til 2008 Forberede grunnlag for turkart for Utsatt tettbygde strøk Gjennomføre årlig turopplegg i Melshei 10-topptur gjennomført, mange deltakere Kartlegging av private lekeplasser Prosjektmedarbeider ansatt, kartlegging godt i gang Lyssetting i Kirkeparken Utsatt Opprusting av badeplassen i Breivik Påbegynt Forbedre renovasjonen i våre områder Gjort noen grep Igangsetting av Natureventyr 2008 Prosjektleder ansatt, planlegging i full gang Planlegge 3 spesielle prosjekter i 2008 Gramstadbåten, Barnas by og Blomsterbyen Arbeid for å bli årets blomsterby 2008 Planlegging gjennomført Kommentarer til en del av punktene: Perspektivet : Menneskelige ressurser Enheten har hatt høyt fokus på sykefravær også gjennom hele Til tross for dette har sykefraværet økt til 7,2%. I hvert kvartal har det vært en grundig gjennomgang i avdelingens AMU helt ned på individnivå. Korttidsfraværet har vært svært lavt, kun 0,9%. Det har vært 12 medarbeider på langtidsykefravær gjennom året, fraværet skyldes primært årsaker utenfor arbeidsforholdet. 2 skader er 2 for mye, skadene er gjennomgått og tiltak vurdert, oppfølging vedrørende strømulykken i Giskehallen spesielt. Sykemeldte følges godt opp av nærmeste leder. Side 2 av 4

3 En vil fremheve de ansatte i idretts- og svømmehallene som har et gledelig lavt sykefravær. Aktiv sykemelding nyttes også i stor grad for å få folk tilbake i jobb. Perspektivet : Interne Prosesser Park og idrett overtok både drifts- og forvaltningsansvaret for idretts- og svømmehallene fra Det har vært stort fokus på oppgaver og utfordringer i forbindelse med dette gjennom hele året. Avdelingen ble resertifisert som miljøfyrtårnbedrift høsten Perspektivet : Bruker Det har vært arbeidet med mange store og små saker i 2007, slik det fremgår av resultatvurderingen. I 2006 ble vedlikehold på grusbaner redusert som planlagt på grunn av innsparingskrav. Det har resultert i at banene kom i en dårligere forfatning som det vil koste relativt mye ressurser for å rette opp igjen. Vedlikeholdsinnsatsen er økt noe gjennom omprioritering i 2007, men som det vil fremkomme i en sak som legges frem i neste møte, er det liten brukertilfredshet blant idrettslagene når det gjelder grusbaner. Perspektivet : Økonomi Resultatet viser at enheten kom ut med et overforbruk på kr i Det meste av dette, til sammen kr , har tilknytning til drift av idretts- og svømmehallene. Årsaken er at overført budsjett har vært for lite til å videreføre bruken slik den har vært de foregående årene. En forutsetter at dette blir tatt hensyn til ved kommunens årsoppgjør, slik park og idrett ikke må ta dette med inn i Det ville få dramatiske konsekvenser for bruken. Med bakgrunn i dette vil park og idrett sitt bokførte overforbruk være på kr for Fordelt på tjenesteområder, kan følgende nøkkeltall utledes: Park og idretts tilbud innen alle resultatområdene inklusive administrasjon og tilskudd til lag og organisasjoner, kostet netto kr. 528 pr. innbygger i Til internt bruk har avdelingen utviklet et ressursregistreringssystem for å få frem god informasjon om kostnader med egen drift. Systemet fungerer godt i forhold til registrering av timeforbruk og i forhold til andre kostnader. Slik fremkommer vårt timeforbruk for 2007, sammenlignet med 2003, 2004, 2005 og 2006 for de 11 mest intensive driftsoppgavene: Timeforbruk fordelt på arbeidsoppgaver i 2007 og tidligere år Oppgave Timer 2003 Gress Busker Leke- Gress- Kiste- Renhold Natur/ Trær Blomster Grus- Gjerder/ utstyr baner graver skog baner porter Timer 2004 Timer 2005 Timer 2006 Timer Saken legges fram for endelig behandling i utvalg for tekniske saker. Side 3 av 4

4 Forslag til VEDTAK: 1. Utvalget tar resultatvurdering for 2007 fra park og idrett til orientering. 2. Utvalget ber park- og idrettssjefen arbeide videre ut fra de styringssignaler som utvalget har gitt i denne saken. RÅDMANNEN I SANDNES, Gunnar Byrkjedal Kommunalsjef Ingjerd Bratterud park- og idrettssjef Vedlegg: Resultatvurdering 2007 Side 4 av 4

5 Resultatvurdering 2007 Park og Idrett SANDNES KOMMUNE

6 I N N H O L D 2007: RESULTATVURDERING PARK OG IDRETT 2007: 1.1 Innledning - oppsummering s styringskort s Økonomisk resultat s Miljøtiltak i henhold til Sunn By arbeidet s ORGANISASJON 2.1 Organisasjonskart s Personell s Opplæring s HMS-arbeid s Sykefravær s Bulega driftsstasjon s Miljøfyrtårn s DRIFT OG FORVALTNING 3.1 Friluftsområder s Gravlunder s Idrettsanlegg - utendørs s Idrettsanlegg - innendørs s Idrett og fysisk aktivitet tilrettelegging s Lekeplasser s Parker - friområder s Drift av anlegg for Sandnes eiendom; barnehage, skole, boas s INVESTERINGER OG TILSKUDD 4.1 Investeringsmidler og tilskudd s VEDLEGG 5.1 Internkontrakt s Maskiner og utstyr s Årshjulet løpende arbeidsoppgaver drift s. 50 Forsiden: Oalsgaten i mai 2007

7 1.1 Innledning oppsummering Park og idrett hadde i 2007 tilsammen 55 årsverk inkludert 1/2 lærlingstilling. Den store endringen fra 2006 til 2007 har sin bakgrunn i at park og idrett overtok drift og forvaltning av idretts- og svømmehallene fra årsskiftet. I tillegg ble det benyttet sesonghjelp tilsvarende ca 6 årsverk. Parkavdelingen har sitt arbeids- og ansvarsområde er knyttet til kommunens utendørsarealer som parker og grøntanlegg, lekeplasser og friområder, idrettsanlegg og balløkker, friluftsområder og gravlunder, samt kommunale idretts- og svømmehaller. Vi vedlikeholder også utendørsanlegg ved skoler, barnehager og sykehjem på oppdrag fra stabsavdeling eiendom. Anleggene representerer byens ansikt utad, og arbeidet er miljørettet og betyr mye for den enkeltes nærmiljø, helse og trivsel. Aktivitet og opplevelser gir helsegevinst! Bevisstheten omkring hvor viktig aktivitet er for innbyggernes helse og trivsel, står svært sentralt i park og idrett sitt arbeid. Forskning viser at aktivitet har meget stor betydning for den enkeltes helse og trivsel. Dette kommer tydelig frem i Aktive Sandnes, hvor det primære med planen er motvirke det fysiske forfallet som rammer stadig flere i samfunnet, ved å stimulere til idrett og mosjon og dermed sunnere folkehelse. Gevinsten som ligger i forebyggende helsearbeid ved å stimulere til bevegelse, er stor. Aktive Sandnes er gitt følgende forankring til kommunes visjon: Romslig Vi skal arbeide for mangfold, vi skal være sjenerøse og vise toleranse Modig Vi skal være ambisiøse, våge å tenke nytt og ta modige grep Sunn Vi skal bygge videre på Sunn by arbeidet og en bærekraftig utvikling, med fokus på helse, miljø og trivsel Visjonen for aktivitetspolitikken er vedtatt slik: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser på et mangfold av arenaer. Derfor er tilrettelegging gjennom utvikling av anlegg svært viktig. I denne sammenheng må en også peke på viktigheten av grønne områder i nærmiljøet, hvor folk kan få mulighet for både aktivitet og naturopplevelser. Mange alvorlige helseplager kan derfor forebygges gjennom bevisst tilrettelegging av anlegg og områder for aktivitet og opplevelse. Park og idrett er en viktig aktør i denne sammenhengen! AKTIVE SANDNES

8 Hendelser, aktiviteter i 2007 Året startet godt med visjonsseminaret Sandnes i sentrum for fremtiden i bagasjen. Blomstereksponeringen i sentrum var veldig fine også i I tillegg til våre egne blomster-arrangementer var det et godt samarbeid med Sandnes Sentrum om mange blomsterampler. Vi høstet også svært mye ros for de flotte blomsterarrangementene, spesielt ble bedene på Elveplassen, Pottemakerplassen/ med arealer omkring og Stemmen i Riska igjen lagt merke til. Finn 10 turmål i Melshei ble også en populær aktivitet også i Oppgradering av turveier i Melshei ble videreført, Statskog bidro også i 2007 med et betydelig beløp. Oppgradering av badeplassen i Breivik ble påbegynt. Nytt turområde mellom Søredalen og Noredalen ble påbegynt, åpner i Skateanlegg i Bogafjell ble planlagt, oppstart utsatt pga uavklarte naboforhold. Bystyret vedtok gjennomføring av bydelsparken på Figgjo. Plan for Øglendsparken ble lagt frem for bystyret, men ble utsatt for ny gjennomgang. Gravlundsmeldingen ble vedtatt i bystyret i På Malmheim gravlund ble ny gangvegforbindelse etablert. Det ble utarbeidet kravspesifikasjon for multihallen på Sandved. Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble gjennomført og Aktive Sandnes høstet mange lovord og ble vedtatt i bystyret. Park og idrett gjennomførte en brukerundersøkelse for første gang. Innbyggerne er godt fornøyd med kommunens innsats når det gjelder friluftsområder, litt over middels fornøyd når det gjelder parker og grøntområder og mindre fornøyd når det gjelder lekeplasser. I Stavanger 2008 prosjektet Sammen skal vi skape et natureventyr ble det ansatt prosjektleder og arbeider ble intensivert. Årets gjerdeklyver ble tildelt Dag Tveit for sitt arbeid ved Alsvik Natursenter. Til sammen 18 løksponsorer bidro til at omkring blomsterløk ble satt ned i løpet av høsten. Ansatte i park og idrett deltok i en kjempedugnad for å få dette til! Løkdugnad på Elevplassen Park og idrett gjennomførte en kommunal markering av friluftslovens 50 årsjubileum i Sandvedparken i juni.. Forvaltning og drift av idretts- og svømmehaller ble overført til park og idrett fra og med 2007, det har vært en stor utfordring hvor alle involverte har gitt et betydelig bidrag

9 for at det skulle lykkes. Året ble avsluttet med et økonomisk resultat som viste et overforbruk på kr Det ble brukt kr 528 pr innb. innenfor ansvarsområdet. Totalresultatet for avdelingen Resultatvurdering for hele 2007 skjer med bakgrunn i oppsatt arbeidsprogram for Avdelingen har gjennomført en rekke av tiltakene i arbeidsprogrammet og har slik sett hatt en tilfredstillende måloppnåelse. Sett i forhold til hele vår virksomhet, er det i år også en del oppgaver som vi ikke har kommet i mål med. Det vises til resultatvurdering under hver enkel tjeneste for nærmere detaljer. Park og idrett inngår intern kontrakt med rådmannen, se vedlegg, hvor sentrale oppgaver fastsettes. Videre er det etablert mål gjennom Barm. Dette gjelder blant annet følgende: UTFORDRINGER I 2007 EVALUERING AV 2007 Menneskelige ressurser Medarbeidertilfredshet Ha fortsatt fokus på sykefraværet Gjennomførte medarbeidersamtaler Gjennomføre faglig/ sosiale tiltak Utvikling Antall sammenlignbare nøkkeltall Antall nye trendtiltak og anlegg Nye driftsavtaler med lokale samarbeidspartnere Oppfølging av multi/ friidrettshall på Sandved Oppfølging av flerbrukshallen med tilhørende fasiliteter i den nye videregående skolen i Vågen. Oppfølging av prosjekt nye kunstgressbaner Nytt turområde mellom Nore- og Søredalen Nytt skateanlegg i Bogafjell Prising av driftskostnader nyanlegg Interne prosesser Fornye miljøfyrtårnsertifiseringen Revisjon av internkontrollsystemet i idretts- og svømmehaller Organisasjonsmessige tilpasninger vedr. drift og forvaltning av idretts- og svømmehaller Enheten fikk tilfredstillende resultat på medarbeiderundersøkelsen i 2007 Avdelingen har hatt høyt fokus på sykefravær også i 2007, sykefraværet har gått opp noe fra 2006 til 7,2% i 2007 Det ble delvis gjennomført medarbeidersamtaler 2 allmøter, sommerutflukt, løkleggingsdugnad, blåtur, juleavslutning Det ble ikke etablert sammenlignbare nøkkeltall Målsettingen om 10 trendtiltak ble nådd Målsetting om 10 samarbeidsavtaler ble nådd Sak lagt frem og endelig avklaring gjort gjennom vedtak i økonomiplanen Gjennomført Igangsatt prosess vedrørende innløsning og regulering på Ganddal Arbeidet gjennomført, åpning i 2008 Ferdig prosjektert, utsatt pga av manglende avklaring vedrørende naboforhold Arbeidet påbegynt, videreføres Den ble fornyet Det ble arbeidet godt, men da det er behov for en meget grundig revisjon, gjenstår en god del. Ny organisasjonsplan ble gjennomført

10 Brukere Brukermåling Brukermåling ble gjennomført innenfor utendørs idrettsanlegg, egen sak legges frem i 2008 Rullering av gravlundsmeldingen Denne ble vedtatt i bystyret. Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet Dette arbeidet ble fullføret i 2007, Aktive Sandnes vedtatt i bystyret Ferdigstille bevaringsplan for alle Det har vært arbeidet med saken, videreføres i 2008 gravlundene Ferdigstille plan- og anbudsdokumenter for Arbeidet er startet opp og sluttføres i 2008 Sviland gravlund Igangsette revisjon av utvidelseplaner for Forberedelser igangsatt Soma gravlund Ferdigstillelse av plan- og Plan ble ferdigstilt, men utsatt for ny gjennomgang. anbudsdokumenter for Øglendsparken Ferdigstille plan- og anbudsdokumenter Arbeidene ble nesten ferdigstilt for delplan II Bogafjell Revisjon av disposisjonsplanen for Sandnes idrettspark Revisjonsarbeidet ble gjennomført, saken ble ikke ferdigbehandlet politisk Rehabilitere tennisbaner Sandnes Prosjektet ble finansiert, planarbeid startet opp. idrettspark Tiltaksplan for Storånavassdraget Ikke igangsatt Viderutvikle aktivitetsomr. v/ Gåshaugen Planer ble utarbeidet, gjennomføres i 2008 Utrede status vedrørende Alsvik Saken utsatt til 2008 Forberede grunnlag for turkart for Utsatt tettbygde strøk Gjennomføre årlig turopplegg i Melshei 10-topptur gjennomført, mange deltakere Kartlegging av private lekeplasser Prosjektmedarbeider ansatt, kartlegging godt i gang Lyssetting i Kirkeparken Utsatt Opprusting av badeplassen i Breivik Påbegynt Forbedre renovasjonen i våre områder Gjort noen grep Igangsetting av Natureventyr 2008 Prosjektleder ansatt, planlegging i full gang Planlegge 3 spesielle prosjekter i 2008 Gramstadbåten, Barnas by og Blomsterbyen Arbeid for å bli årets blomsterby 2008 Planlegging gjennomført Fotomontasje av Gramstadbåten

11 1.2 styringskort for Park og idrett 2007 Visjon : Virksomhetsidé : - Sandnes kommune utvikler og leverer kostnadseffektive tjenester med god kvalitet i samspill med befolkning og næringsliv - Sandnes kommune deltar aktivt i utvikling av regionale løsninger innen by-- og tjenesteutvikling Hovedmål : - Vi skal utvikle områder for aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø - Vi skal ha en bærekraftlig forvaltning av kommunens grønne områder - Vi skal være en aktiv samarbeidspartner - Vi skal være en utfordrende arbeidsplass med ansvarsbevisste, myndige og kompetente medarbeidere Perspektiv : Menneskelige ressurser Strategi : Foretrukket arbeidsgiver Perspektiv : Interne prosesser Strategi : Vektlegge miljøvennlig parkdrift Perspektiv : Utviklingsperspektiv Strategi : Tilby anlegg iht. skiftende behov og krav Strategi : Utvikling av anlegg med andre Perspektiv : Økonomisk perspektiv Strategi : Eksterne inntekter til nye anlegg Strategi : Prioritering av aktuelle oppgaver Strategi : Balansere tjenestestandard og ressurstilførsel Perspektiv : Brukerperspektiv Strategi : Avklare tjenestenes innhold og kvalitet Strategi: Økt fokus å sikkerhet. Strategi : Utvikling av anlegg med andre 5

12 1.3 Økonomisk resultat Driftsutgifter oppgitt i kroner Disponibelt Regnskap 2007 Avvik Regn./Budsjett Formål Budsjett 2007 Utgift Inntekt Utgift Inntekt Kroner % 120 Administrasjon nettoutgift Utgifter til fordeling nettoutgift Rekreasjon i tettsted nettoutgift Naturforvaltning, friluftsliv nettoutgift Idrett nettoutgift Andre kulturaktiviteter nettoutgift Kirkegårder, gravlunder nettoutgift Sum avdelingen nettoutgift Resultatet viser at enheten kom med et overforbruk på kr Det vesentligste av dette overforbruket knytter seg til drift av idretts- og svømmehaller og har sin årsak til at overført budsjett er for lite til å opprettholde tilbudet slik det har vært. Park og idretts tilbud innen alle resultatområdene inklusive administrasjon og tilskudd til lag og organisasjoner, kostet kr. 528 pr. innbygger i Fullsatte tribuner på Sandnes stadion da Sandnes Ulf kvalifiserte seg for 1. divisjonspill i fotball Timeforbruk fordelt på arbeidsoppgaver i 2007og tidligere år Opp- Gress Busker Leke- Gress- Kiste- Renhold Natur/ Trær Blomster Grus- Gjerder/ gave utstyr baner graver skog baner porter Timer Timer Timer Timer Timer

13 1.4 Miljøtiltak i henhold til Sunn-by arbeidet Sunn By rapport 2007 Kommuneplan for Sandnes er det overordnede plangrunnlaget for Sunn by arbeidet. Rapporten og programmet er relatert til kommuneplanens visjon, hovedmål og dybdeområde Sunn by natur, kultur, helse. Visjon hovedmål - organisasjon Ny visjon for Sandnes: - Sandnes i sentrum for framtiden, romslig, modig og sunn. Hovedmål i forslag til ny kommuneplan: - Sandnes vil være et bærekraftig samfunn - Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle. Verdens helseorganisasjon sitt nettverk av sunne byer Sandnes er medlem i WHO sitt nettverk av sunne byer i fase IV fra 2003 til I fase IV er følgende temaer prioritert: - Sunn byplanlegging - Vurdering av helse- og miljøkonsekvenser i alle deler av kommunens arbeid med tjenesteutvikling og byutvikling - Sunn aldring - Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet berører park og idrett sitt arbeidsområde. Fysisk aktivitet er en forutsetning for god helse. Innaktivitet svekker den fysiske og den psykiske helsen og fører til redusert livskvalitet. Bevisst politikk, god planlegging og målrettet tilrettelegging bidrar til en aktiv og sunn befolkning. Fysisk aktivitet og aktiv livsstil er en egen strategi i forslag til ny kommuneplan for Sandnes. Hovedmål for fysisk aktivitet: - Fremme fysisk aktivitet og aktiv livsstil gjennom bevisst politikk, god planlegging og god tilrettelegging som bidrar til en aktiv og sunn befolkning. Utfordringer i Sandnes Opprettholde og videreutvikle kommunens gode muligheter for friluftsliv, sykling, lek og aktivitet for barn (bl.a barnetråkk og lekeplasser), trygge skoleveier, fremkommelighet for funksjonshemmede. Program 2007 : Fortsette arbeidet med å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv, sykkelbruk, og aktivitet og lek blant barn slik dette er beskrevet i kommuneplan og miljøplan. Frisk i friluft gjelder aktiviteter spesielt for de som er minst aktive fra før. Utarbeide en egen strategi for fysisk aktivitet som bl.a omfatter de nevnte forhold, men som også fullt ut tar utfordringen i regjeringens handlingsplan Sammen for fysisk aktivitet på alvor. Etablere Sandnesmarkå som et samlebegrep på den overordnede grøntstrukture i Sandnes. Innarbeide dette, sammen med en plan for grøntstrukturen i tettbebyggelsen, i ny kommuneplan med egne målsettinger, bestemmelser og retningslinjer. Arbeidet for å fremme fysisk aktivitet skal skje i nært samarbeid med Stavanger turistforening, friluftsrådene, Sandnes idrettsråd oa.

14 Rapport 2007: Lavterskeltilbudet 10 målstur i Melshei ble gjennomført med støtte fra Frisk i friluft og Statskog. Egen strategi for fysisk aktivitet som bl.a omfatter de nevnte forhold, men som også fullt ut tar utfordringen i regjeringens handlingsplan Sammen for fysisk aktivitet, ble utarbeidet og vedtatt. Sandnesmarkå som et samlebegrep på den overordnede grøntstrukture i Sandnes er etablert. Sandnesmarkå sammen med en plan for grøntstrukturen i tettbebyggelsen, ble vedtatt i ny kommuneplan med egne målsettinger, bestemmelser og retningslinjer. Det pågår et kontinuerlig samarbeid med Stavanger turistforening og friluftsrådene i arbeidet for å fremme fysisk aktivitet. Frisk i friluft er en nasjonal kampanje som i Rogaland koordineres og støttes av fylkeskommunen. Stavanger turistforening er aktiv medspiller i dette arbeidet. Miljørapport 2007 Rapporten er relatert direkte til det vedtatte miljøprogrammet for En rekke resultatenheter har ansvar og myndighet knyttet til miljøvernarbeidet. Ansvar og myndighet følger i stor grad ansvar og myndighet i forhold til lovverk. Delegasjonsreglementet angir hvilke enheter som har myndighet i forhold til de enkelte særlovene. Mange oppgaver er imidlertid tverrsektorielle i sin karakter og krever samordning mellom flere enheter. Eksempler på slike temaer er planlegging og tilrettelegging for friluftsliv (park og idrett, landbruk, byplan), og vassdragsforvaltning (byplan, landbruk, kommunalteknikk). Den administrative Sunn by gruppa har en viktig rolle i dette samordningsarbeidet. Miljøplan for Sandnes Miljøplan for Sandnes er en del av Kommuneplan for Sandnes, og er kommunens viktigste styringsverktøy for arbeidet med miljøvernoppgavene. I tillegg til å være et verktøy for planleggere og beslutningstakere er miljøplanen også grunnlag for undervisning i skolen, og grunnlag for søknader om tilskudd til ulike miljøtiltak. Arbeidet med miljøvernoppgavene i Sandnes er motivert ut fra to likeverdige hensyn: - Naturgrunnlaget - Innbyggernes helse Bystyret vedtok ny Miljøplan oktober Fra nytt turområde mellom Søredalen og Noredalen

15 Regionale friluftsområder Mål: Sandnes kommune skal sikre befolkningen muligheter for bedre helse gjennom aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø. Program 2007 Rapport 2007 Utarbeide forvaltningsplan for Sandnesmarkå i samarbeide med blant andre grunneiere, og Statskog Sandnesmarkå er vedtatt. Arbeid med forvaltningsplan starter i 2008 Tildele friluftsprisen 2007 Prisen gikk til Dag Tveit og ble utdelt på Aspervika skole Bogafjell tiltak i samarbeide med Statskog Ferdigstillelse av opprusting turvei og parkeingsplass i Helgelandsskogen Frisk i friluft, gjennomføre Ikke gjennomført skolekonkurranse og friluftslivets dag. Arrangere 10-målstur 10-turmål i Melshei ble gjennomført juli-desember Gramstad fortsette samarbeidet med Samarbeidet er godt etablert STF Nothagen samarbeide med STF i planlegging, tilrettelegging og drift av eiendommen STF overtok i desember 2007 driften av Nothagen Avklare sikring av Snekkå og Leirvågen Ryfylke friluftsråd tilråder regulering for å kunne sikre arealene Vurdere tiltak i Skjølvika friområde Samarbeid med velforening er etablert Vurdere oppstart av turkart for grøntstrukturen i byen i sentrale deler av Sandnes kommune Søknad om spillemidler er sendt og midler satt av i 2008 til prosjektet Alsvik - utrede fremtidig bruk av området Kulturhovedstad 2008 Et natureventyr forarbeider Flere alt. til bruksformål er vurdert. Fremtidig bruk må avklares i 2008 Arbeidet godt i gang. Det er ansatt prosjektleder til utvikling av arrangementer. Friluftsområde på Horve kjøp av eiendom Kontrakt er underskrevet. Det gjenstår avklaring av sameiet. Videreføre turveier i Melshei 1.etappe i Oslikroken er opparbeidet med midler fra Statskog Vurdere turområde i Noredalen Søredalen Trase er gått opp. Avtaler med flere grunneiere er inngått. Vurdere tursti Hommersåk Skjølvik Deler av traseen er vurdert Eltervåg Vier Vurdere tiltak på Prestebrygga badeplass Enkle tiltak er vurdert. Utvidelse av området vurderes Lys på turvei Kleivane Fullført

16 Nærmiljøtiltak og badeplasser Mål: Sandnes kommune skal sikre befolkningen muligheter for bedre helse gjennom aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø. Program 2007: Rapport 2007 Øglændsparken ferdigstille planarbeid Nytt planforslag ble fremlagt, saken utsatt Gåshaugen tilrettelegge sandvolleyballbane og kvartalslek Plan utarbeidet. Gjennomføring i 2008 Fengjeveien tilrettelegge for akebakke Utgår. Ikke egnet Ulsneset Breivik tilrettelegge sti og benker Arbeidet fortsetter i 2008 Kommunen har søkt om tilskudd fra : Det ble innvilget kr til Natureventyr fra Direktoretat for Naturforvaltning Det ble søkt om kr 3,2 mill fra Spillemidler til frilufts- og nærmiljøtiltak. Det ble innvilget kr 1,5 mill. Sandnes kommune i samarbeid med Sola, Randaberg og Stavanger søkte fylkeskommmunen om midler til Frisk i friluft -prosjektene. Sandnes kommune fikk innvilget kr Kommunen har mottatt kr i tilskudd fra Statskog til tiltak i Melshei. Det ble søkt om kr fra Aksjon Jærvassdrag. Det ble innvilget kr i tilskudd til "miljøparken" i Storåna. Arild Hoddervik, Sveinung Sviland, Helge Johanson og Franz Olsen går opp nye turstier i området mellom Noredalen og Søredalen

17 2.1. Organisasjonskart Pr Ingjerd Parksjef Ane Fag.idrett Odd Forvalter Sveinung Driftssjef Jenny Forvalter Ewa Konsulent Arne Prosjekt Helle Forvalter Hilkka Forvalter Hilde Fag.park Harald Driftsleder Jan Kåre Driftsleder Elin Driftsleder John Olav Driftsleder Oddbjørn Norvald Martin Geir Stein Kåre Egil Sølve Una Mariann (lærling) Vakant Arild Horst Torbjørn Anita (perm) Randi A. Rune (syk) Magne Eva G (perm) Reidun Ramona (vikar) Kjetil Eva T. Roald (perm) Odd Willy Forvalter Gunn Merete Henriette Rita Elling Kåre Hilde Tor-Leif Anders Hall Betjenter Hall betjenter Hall betjenter

18 2. 2 Personell Seniorer: - Arnvid Brustveit gikk over i pensjonistenes rekker første del av Per Stangeland ble pensjonist våren 2007 Nye medarbeidere - Odd Willy Støve Forvalter svømme og idrettshaller - Rita Frøytlog - Fagarbeider - Gunn Merete Sør Reime - Fagarbeider - Henriette Grude Fagarbeider - Anders Lote Halleder - Overført fra Byggdrift: Giskehallen Tor-Leif Andersen Thomas Jacobsen Kenneth Ø Høydal Rebecca Briedis Eirik Falck Guro Vikeså Serina Seldal Kenneth Sporaland Marie Sofie Dahl Voll Karianne Ommunsen Anne Tjessem Diana Sira Camilla O. Johnsen Bente Wathne Trond Andersen Ole Jackob Eikeland Liv Tysdal Lars Stemsland Eide Daniel O. Sanden Espedal - Nyansatte i Varatun Helsebasseng: 1. Cristina Skåra - Hallbetjent 2. Solgunn P.Smith - Hallbetjent 3. Marita Haugstad - Hallbetjent 4. Siv Grete Rege - Hallbetjent

19 - Overført fra Byggdrift: Riskahallen Hilde H Larsen Anne Siri Skjørestad Knut Olav Rostrup Olav Haraldseid Sævartveit Thomas Arntsen Cato Skjørestad Helene Skretting Bjørnsen Elin Bergstrøm Hege Forland Kenneth Arnevik Hilde Øvergård Hanne Espeland Anette Usken Camilla Knatten Ole Hetland Kristian Furuhaug - Overført fra Byggdrift: Idrettshallene Rikke Lindberg Hanahallen Patrica Loe Hanahallen Unni Raadlund Hanahallen Silje Krogedal Eirik Øksnevad Heskja Dagny Byberg Kaziwa Chemak Hege Therese Svela Sigurd Austrått Sørbøhallen Sørbøhallen Sørbøhallen Lurahallen Lurahallen Lurahallen Permisjoner: - Eva Guin til mai Anita D Fotland til sept Roald Gramstad til mai 2008 Medarbeidere som har sluttet: - Daniel Øyri, Giskehallen - Ruben Batalden, Hanahallen - Vidar Kristoffersen, Riskahallen - June Kristoffersen, Riskahallen

20 Tillitsvalgt Verneombud Akan Kontakt -Elin E. Bore Martin Haugstad - Arild Hoddevik Arne Torgersen Anne Siri Skjørestad Vikarer/ Endring av stillinger: - Jan Kåre Sørensen som er vikar for driftsleder Sveinung Sviland fram til 1. sept. Stillingen omgjort til fast fra 1.sept. - Sveinung Sviland er vikar som driftssjef for Arne Torgersen fram til 1. sept. Stillingen omgjort til fast fra 1. sept. - Arne Torgersen går fra drifssjefsjobb til prosjektleder fra Ramona vikar i sone Vest - Elling Kåre Hansen er vikar som gravlundsforvalter fram til 1.sept Elin E. Bore er vikar som driftsleder for Elling K. Hansen fram til 1.sept John Olav Haraldsen er vikar som driftsleder for Roald Gramstad fram til 5. mai Eva Thu går fra vikarjobb, til å bli fast ansatt Ekstrahjelp: Vi har hatt 6 årsverk med ekstrahjelp gjennom sesongen Andre engasjementer: - 1 personer på aktiv arbeidstrening - 4 personer fra Øksnevad vid.sk. 1 gang pr. uke - 1 person fra Gand vid. skole 2 gang pr uke i arbeidstrening (Nicklas) - Anna Svihus fra midten juni i prosjekt Private lekeplasser - Nils-Thomas Økland fra som prosjektleder for Natureventyr Norvald Scheie

21 2.3 OPPLÆRINGSTILTAK PARK OG IDRETT 2007 Tiltak Gjennomført Antall SOSIAL KOMPETANSE Teamsamling Barcelona Løkplantingsdag Sandnes ENDRINGSKOMPETANSE Bestillerkompetanse Lederskolen del 1 og 2 REALKOMPETANSE GisLine Kart Grunnkurs verneombud Innføring i Excel Ecclesia, internt kurs i bruk Diverse fagkurs Fagdag blomster Praktisk kirkegårdsdrift Argumentere for grønne områder Motorferdsel utmark Fagkurs lekeplasser Inspektørkurs lekeplasser rekvali. Inspektørkurs lekeplasser Drift av svømmehaller ny kursstige ( Mediekurs GIS/LINE-kurs Grunnleggende brannvernkurs Grunnleggende førstehjelpskurs Landskonferansen Ecclesia Grøntanleggsteknikk Varslingskurs Miljøvennlig kirkegårdsdrift Drift av fotballbaner Drift og adm. Av idrettsbygg Sertifikat kl C1E Sertifikat kl E København Sandnes 2 dg Oslo Sandnes 4dg. Mars Sandnes Gjennestad Asker Stavanger Oslo og Stavanger Stavanger Oslo nov 5 dg Kristiansund Sandnes Sandvika Sandnes 13.10, og Sandnes 13.10, og Fredrikstad Stavanger Sola Bulega Kristiansand febr. 2 dg. Kristiansand 2 dg. Stavanger 1 dg Sandnes Sandnes Diverse messer, konferanser Landskonferansen Park og Idrett Badeteknisk messe Landskonferanse friluftsliv Administrasjonskurs kirkegårder Storkundesamling, Ecclesia IFPRA Dublin Fagdag vann Miljøvennlig byutvikling Friluftsliv og psykisk helse Grønn fagmesse Plantebruk Plankonferanse Anleggsbefaring og utstyrsmesse idrett Fredrikstad Drammen Kristiansand Spania Gardermoen, januar 07 Dublin Bergen Oslo Asker Danmark Gardermoen Stavanger Tyskland

22 2.4. HMS- arbeid Møter og fellesarrangement: Personal-, leder- og driftsmøter Sjekkrunder jamfør internkontrollhåndboken HMS vernerunde AMU Blåtur Lysbildefremvisning i adventstiden Jule-/ årsavslutning Teamutvikling Utflukt St. Hans 2 allmøter, 21 PA-møter, 16 Driftsledermøter Gjennomført Støymålinger ved vanlig arbeid 5 møter - 25 saker Til friluftshuset på Orre 3 mandagsmorgener i desember I tradisjonell stil på Bulega Blomsterløkdugnad Grilling på Gramstad, med påfølgende tur til Dalsnuten Ivrig opptatt med å lage juledekorasjon på årets blåtur Årets Teamutvikling, Blomsterløkdugnad. Vi satte ned løk den dagen.

23 2.5 SYKEFRAVÆRET I PARK OG IDRETT 2007 Sykefraværet ser slik ut for de siste 11 årene: år % 6,9 % 10,0 % 8,3 % 7,7 % 5,9 % 7,2 % 9,1 % 7,8 % 6,4 % 9,0 % 5,3% 7,2% Fraværet fordeler seg slik for de siste seks årene: 1 3 dager 4 16 dager dager Over 40 dager dager dager dager: dager: årstall totalt fravær fravær pr ansatt ansatte u/ sykefravær antall skader 3 skader 1 skade 4 tilløp 1 skade 4 skader 3 skader 4 skader 1 tilløp 2 skader 2 tilløp 2 skader 1 tilløp 0 skader 2 tilløp dager 4 16 dager dager Over 40 dager Sum dager Fraværsprosent dager dager dager dager 1. kvartal ,8 2. kvartal ,1 3. kvartal ,1 4. kvartal ,4 Sum ,2 VURDERINGER FOR 2007 Personell for idretts- og svømmehallene ble overført til park og idrett fra Det er derfor en del tall som ikke kan sammenlignes med tidligere år. Korttidsfraværet har vært svært lavt i 2007, det utgjør bare 0,9%, totalt sykefravær henger sammen med langtidssykemeldte og utgjør resten. Det har vært 12 medarbeidere på langtidsykefravær gjennom året. Ett av tilfellene har sammenheng med muskel- og skjelettplager, de øvrige årsaker stort sett utenfor arbeidsforholdet. Sykefraværet for 2007 er høyere enn 2006, men det er heldigvis ikke så høyt sammenlignet med tidligere år. Hallpersonell har hatt lavest sykefravær med kun 3,4%. Det har vært 2 skader (strøm i Giskehallen og skade på fot v/ kjøring av gresklipper) og 2 tilløp til skader (passasjer fikk illebefinnende ved kjøring og ustyrlig garasjeport Riska), alle er fulgt opp. Sykemeldte følges godt opp av nærmeste leder.

24 2.6 Bulega Driftstasjon fornyinger siste år Ny avtrekksvifte i malerrom Anskaffelser av nye maskiner: 1. Topprenser kunstgressmaskin 2. Oppriver -- kunstgressmaskin 3. Neuoson gravemaskin, 3,5 tonn 4. Foss.Eik traktortilhenger 5. Løksettemaskin 6. Walker sitteraider Velferdsordning Bulega: Styre i velferdsgruppen består av 1 representant fra hver avdleing med tilhørighet til Bulega driftstasjon. Utlånsobjekter: Verksted (smørehallen) Kanoer Trimrom (i garderobebygg) Vedkappsag Vedkløyver Luftgevær Oppriver Neuson 38Z Topprenser

25 2.7 Miljøfyrtårn Park og idrett ble sertifisert som miljøfyrtårnbedrift i 2004, og resertifisert i 2007 HANDLINGSPLAN FOR 2007 Arbeidsmiljø: Innkjøp og materialbruk: Energi: Gjennomføre 8 faglig/sosiale tiltak Medarbeidertilfredshet 4,5 Ta i bruk krav til støybelastning ved kjøp av mindre utstyr Sette fokus på energiforbruk i Bulega Avfall: Fortsette kildesortering i 2 fraksjoner på 4 gravlunder Transport: Registrere forbruk av drivstoff Gjennomført 2 allmøter, sommer, - og fagsamlinger - grilltur til Gramstad, blomsterløkdugnad, og tur til Orre friluftshus,studietur til Barcelona, teamsamling, 3 lysbilde-framvisninger i adventstiden, juleavslutning, til sammen 10 Medarbeiderundersøkelsen viser en målt tilfredshet på 4,50 Dette gjennomføres ved innkjøp Under arbeid, i samarbeid med andre avdelinger i Bulega Kildesortering i organisk avfall og restavfallgjennomføres på Soma, Gand, Sandnes og Høyland gravlunder Dette gjøres fortløpende Gressavklipp fra gressbanene leveres til godkjent deponiplass for fyllmasse, hvor dette etter hvert omdannes til jord. Odd Andersen og Martin Haugstad på Dalsnuten

26 3.1 Friluftsområder 2007 ble et år der det ble fattet overordnede vedtak som vil ha stor betydning for det framtidige friluftslivet i kommunen. I forbindelse med ny kommuneplan ble ny miljøplan vedtatt og Sandnesmarkå ble vedtatt som markagrense mot framtidig nedbygging. Også dette året er det blitt utført store arbeider med tilrettelegging for friluftsliv. Innsatsen spente fra drift og vedlikehold til videreføring av turstinettet, tilrettelagt nye turmål, og oppgradering av turveger og parkeringsplasser i Melsheiområdet og Helgelandskogen. Finn 10 turmål i Melsheiområdet I Juli ble det, for tredje året på rad, lagt ut en bokstavrebus i Melsheiområdet. Arrangementet er et lavterskel tilbud som blir delfinansiert med Frisk i friluftsmidler. Statskog sto også i år for premieringen av deltakerne. Oppgradering av turveger Arbeidet med oppgradering av turveger tilpasset rullestolbrukere og barnevogn er videreført. Også dette året har Statskog gitt økonomisk støttet. Det er spesielt turvegen Osli mot Bråsteinvatnet som har blitt oppgradert med nytt toppdekke og flomsikring (første av tre trinn). Turvegen i Helgelandskogen (E18 ½) har fått utvidet parkeringsplassen, montert stor bossbeholder (Molok) og forsterket turveg for rullestolbrukere fram til sitteplass Grøfterens før oppgrusing Gramstadområdet I forbindelse med kulturhovedstaden 2008 er det utført forberedende arbeid med å anlegge en installasjon som har fått navnet Gramstadskipet i skogkanten ved Gramstadtjern. Det er også innledet et samarbeid (partnerskap) med Stavanger Turistforening (STF) om forskjellige arrangement i samme forbindelse. Turstier og turveger merket av kommunen Område Tursti Turveg Lysløype Natursti Alsvik friluftsområde. 15 km. 6 km. 4,5 km. Bogafjell 15 km. Helgelandskogen (E18 ½) 4 km 2 km Fosseikeland 4 km 3 km Bynuten tursti. 16 km. Dale, Lifjell (SFT) 10 km. Hana, Gramstad, Dalsnuten 35 km. 5,5 km. 3 km. (STF) Melshei, Vedafjell og 36 km. 20 km. 7,5 km. Ragnhildsnuten Noredalen - Alsvik 8 km. 1 km. Vagleskogen 5 km. 5 km. 3,5 km. Veraland - Ims (Turområde 8) 22 km. Vårlivarden turområde 18 km. SUM 188 km. 42,5 km 11 km 7,5 km.

27 Årets gjerdeklyver Friluftsgruppen i Sandnes kommune valgte dette året å gi friluftsprisen til Dag Tveit. Han er aktiv forkjemper for friluftslivet i Sandnes. Dette har han blant annet vist gjennom mangeårig engasjement i Alsvik natursenter og med å tilrettelegge og bygge forskjellige installasjoner av grove trematerialer i friluftsområder Ordfører Norunn Østråt Koksvik overrekker årets gjerdeklyver til Dag Tveit Frisk i friluft Som frisk i friluft- kommune fikk Sandnes tilskudd til følgende arrangement og tiltak: - 10 turmål i Melshei - Tiltak lag og foreninger Evaluering av årsplan 2007: Oppgaver friluft Merknader Skjøtselsbeskrivelse av friluftsområder Pågår Merke/ rydde stier i Bogafjellområdet Ikke fulført Gramstad, Stavanger Turistforening, partnerskap Pågår 10 turmål i Melshei, Lavterskel Frisk i friluft Fullført Melshei, videreutvikling av løypenettet sammen med Statskog Pågår Vagleskogen, videre arbeid med ridestier, etappe 2 Pågår Kleivane, lys på turveg Fullført Ny tursti Nordedalen- Søredalen Pågår Ny tursti Tengesdalsvatnet- Undeknuten Pågår Videreføring av turveg Kubbetjørn- Gramstad, planarbeid Pågår Installasjonen Gramstadskipet ved Gramstadtjern Pågår Erverv av friluftsområde Eikeli, Horve Pågår Ny adkomst Vagleskogen Fullført Natureventyret i Gramstadområdet, forberedende arbeid Pågår Friluftsområde Eikeli Horve, innløsing av eiendom Pågår Ryfylket friluftsråd, samarbeid om friluftsområder Pågår Nye turområder tilrettelagt av landbruket Gjennom fylkesmannens landbruksavdeling kan bønder få tilskudd til tilrettelegging av turstier over sin eiendom. I samarbeid med landbrukskontoret er det tilrettelagt nye turområder dette året ved Bråsteinnuten, Bratthetland, Folkvord, Sygno og Levang i Svilandområdet. Disse turområdene er lagt inn på kommunens nettside under kart turområder. Samarbeid med Kart og oppmålingsavdelingen Når nye turområder tilrettelegges har park god hjelp av Kart og oppmålingsavdelingen til å oppgradere kart i de aktuelle områdene. Disse kartene legger ute på kommunens nettsider under friluftsliv. Natureventyr I forbindelse med kulturhopvedstad 2008 har Park og idrett satt i gang et prosjekt som blir kalt Natureventyr. Det er ansatt en prosjektleder, Nils Thomas Økland, som skal koordinere de ulike arrangementene som skal avvikles i Det planlegges ulike arrangement hovedsakelig i Gramstadområdet men også i melshei og andre turområder.

28 3.2 Gravlunder Det har vært et driftsår preget av mye nedbør. Sommerhalvåret og høsten har vist at det må settes inn ekstra tiltak mht. drenering på enkelte felt, på enkelte gravlunder. Mye nedbør skaper generelt tyngre arbeidsforhold. Driftspersonalet er dyktige og finner gode måter å løse oppgavene på. De økonomiske rammene til drift av gravlundene er stramme og vil bli enda strammere i kommende år. Utfordringene fremover vil være og prioritere oppgavene slik at gravlundene fortsatt kan fremstå på en verdig måte. Antall begravelser/bisettelser i Sandnes i 2007 og Antall døde Begravelser Bisettelser Kremasjonsprosent Begravelser/ bisettelser andre steder ,5% ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % % 8 Antallet begravelser/ bisettelser fordeler seg slik på de ulike kirkegårdene/ gravlundene: Antall %-Vis Antall %-Vis Antall %-Vis Antal %-Vis Antall %-Vis Antall %-Vis Sandnes 41 12,0 % 45 11,5 % % % 46 12,5 % % Soma % % % % % % Malmheim 11 3 % 16 4 % 3 1 % 14 4 % 9 2 % 23 7 % Gand 27 8 % % 30 8 % 23 6 % 30 8 % 28 8 % Høyland % % % % ,5 % % Sviland 7 2 % 15 4 % 12 3 % 92,50 % 6 2 % 9 3 % Riska % 32 8 % 26 7 % 21 6 % 18 5 % 24 7 % Høle 7 2 % 12 3 % 8 2 % 92,50 % 15 4 % 10 3 % Annet sted 7 2,0 % 2 0,5 % 12 3 % 11 3 % 6 2 % 8 2 % Høyland gravlund

29 Oversikt over forbruk av festegraver og nye graver i perioden : Sum for Gravlund Ny Fest Ny Fest Ny Fest Ny Fest Ny Fest Ny Fest perioden Sandnes Soma Malmheim Gand Høyland Sviland Riska Høle Sum nye Sum festet Totalsum Ny hekk av thuja plantet på Gand gravlund Arbeidsoppgavene fordeler seg slik etter timeforbruk i 2007: ARBEIDSTYPE ANTALL TIMER 2007 ANTALL TIMER 2006 Kistegraver, urner, gravminner Gress Busker, trær, blomster Legatgraver Renhold Veger, plasser Gjerder, porter, utstyr, skilt Vann, drenering TOTALSUM % av arbeidet er knyttet til begravelser og gressklipping

30 Evaluering av årsplan for gravlundene 2007 Drifts oppgaver Høle Resultat: - Rette opp setninger i belegg Gjenstår - Ny hovedport og sideport sør lages og settes på plass - Porter på nyere del sandblåses, galvaniseres og lakkes Utført Avlyst - Beskjæring av bjørk på sørside bygg Gjenstår - Frostsikre vannposter En kran lekker Riska - Avklare/gjennomføre tynning i lønn mot nabo Utført - Frostsikre vannposter 3 stengt - Ny portstolpe ved port driftsavdeling Gjenstår - Tørrmur mellom gammel og ny del. Fjerne farlige steiner. Bunn rekken skal ligge igjen. Gjenstår - Replante felt på gammel del. Klar til planting Riska gamle kirkegård -Legge på bark i nyetablert plantefelt Sviland Gjenstår - Rette opp gamle rekker for å frigjøre plass Pågår - Reparasjon av netting gjerde rundt gravlund Utført Høyland - Beskjære trær langs veg/prosesjonsveg Noe utført - Utvide gressareal langs kv. A/B og A/C Pågår - Varselskilt for kryssing Ålgårdsveien - sjekkes opp Pågår 6 sommerkraner. 1 stoppekran - Frostsikre vannposter ødelagt - Opprydding gamle felt for å frigi graver Pågår - Trepleie ihht rapport Gjenstår noe Sandnes - Frostsikre vannposter Ok - Ta ned et eller flere grantrær, som står langs Kapellveien. Noe utført - Vedlikehold og reparasjoner av trebeholder for avfall Pågår - Trepleie ihht rapport Pågår Gand - Støttemur ved adkomst Vurderes på nytt - Frostsikre vannposter En kran drypper - Vedlikehold og reparasjoner av trebeholder av avfall Pågår - Trepleie ihht rapport Pågår Soma - Beise benker og avfallsdunker Pågår - Skilt på hvert kvartal med kv betegnelse. Gjenstår - Gjennomgang av kv 3 og 4 ihht kart og vedtekter Pågår

31 - Replante plantefelt langs steinmur (helt eller delvis) Gjenstår - Drenering av bløte felt etter egen priorteringsliste Gjenstår - Vedlikehold og reparasjoner av trebeholder for avfall Pågår - Trepleie ihht rapport Gjenstår Malmheim - Etablere ny veg østsiden av kapell Utført - Tynning/ beskjæring trær Noe utført Administrative oppgaver Endre rutiner i forhold til mottak av begravelsesmeldinge Gjennomføre nytt faktureringssystem på gravlund. Informasjon skilt ved hovedankomst til gravlundene. Prøves ut ved en gravlund. Gjennomgang av renovasjonen på gravlunden. Vurder ulike typer avfallshåndtering. Registrer områder som må dreneres og iverksett tiltak i prioritert rekkefølge. Gjennomgå tallgrunnlag i anleggskort for: Tallgrunnlag annleggskort gravlund - Riska Tallgrunnlag annleggskort gravlund - Sviland Tallgrunnlag annleggskort gravlund - Høle Etablere ny veg østside kapell Malmheim Avklare konvertering av Sandnes N gravlund til nytt system Ny prosesjonsvei Høyland kirke - gjennomføring Avfallsplasser Høyland - plan Avfallsplasser Høyland - gjennomføring Tiltak driftsplass Høyland Etablere mur langs Gand gravlund - innhente anbud Etablere mur langs Gand gravlund - gjennomføring Bevaringsplan gravlundene - ferdigstillelse Kartprosjekt digitalt- ferdigstille Kontaktmøter kirkeverge, hvorav årsbefaring i juni Følge opp regulering for utvidelse av Sviland gravlund Rydde i gamle gravfelt for å frigi graver på: - Høyland Rydde i gamle gravfelt for å frigi graver på: - Sviland Rydde i kv 4 for å frigi graver på: - Soma. Gjennomføre prosjekt "frostsikre vannposter" Trefellingsrutiner - saksfremlegg Riska gamle kirke Vurder om treporter skal erstattes med metall port. Gjennomgang av nye kvartal ved Soma og Høyland gravlund i forhold til gravminne og beplantning opp i mot vedtektene Gjennomgang av kv. ved Sandnes og Gand gravlund i forhold til gjenbruk av kistegraver Resultat: Utført Utført Gjenstår Gjenstår Pågår Gjenstår Gjenstår Gjenstår Utført Påbegynt/Utsatt Pågår Gjenstår Gjenstår Hekk plantet Hekk plantet Pågår Gjenstår Utført Utført Gjenstår Pågår Gjenstår Gjenstår Utgår Gjenstår Pågår Gjenstår

32 3.3.1 Idrettsanlegg, utendørs Kunstgrasbanene De tre banene har hatt stor utnyttelse hele året. Det er anskaffet effektivt vedlikeholdsutstyr og igangsatt vedlikeholdsprosedyrer for å oppnå best mulige forhold for brukerne. Grunnet treghet fra leverandør av ferdiggraset har vi hatt visse problemer med å holde tilfredstillende kvalitet på Hanabanen. Dette ble rettet opp i september med at det ble tilført tilstrekkelig gummigranulat. Også på Lurabanen har det oppstått problemer. Kunstgrasfibrer løsner fra underlaget og vi har derfor satt krav om at disse forholdene rettes. Stor aktivitet på kunstgrasbanene. Bildet er fra kunstgrasbanen i Sandnes idrettspark. Tre nye kunstgrasbaner Bystyret vedtok at det bygges tre nye kunstgrasbaner på følgende steder: Ganddal idrettsanl, Iglemyr idrettsanlegg og i Bogafjellområdet. Det er startet opp planarbeider for Ganddal. Gras- og grusbanene Grasbanene ble vedlikeholdt i tråd med rammeavtalen. Dette til tross for en nedbørsrik sommer har kvaliteten vært tilfredstillende. Imidlertid har driftsavdelingen utført flere omganger med ekstratiltak som perforering/ lufting enn det som er vanlige driftsrutiner. Ingen av grasbanene har derfor vært stengt i lengre perioder og trenings- og kampavvikling har stort sett gått etter oppsatt program. Også grusbanene har vi, med noen unntak, fått gode tilbakemeldinger på. Garderobeanlegg Drift av garderobeanleggene på Sandnes idrettspark, Iglemyr og Sviland ble overtatt fra eiendom. De gamle garderobene på Sandnes Idrettspark var i så dårlig stand at de måtte stenges og et omfattende rehabiliteringsarbeid er igangsatt. I forbindelse med at Sandnes Ulf rykket opp i Adeccoligaen er det satt i gang et omfattende planarbeid som tar sikte på å etterkomme fotballforbundets krav til anlegg til spill i 1. divisjon.

33 Oppgaver i 2007 Oppfølging av kunstgrasbanen på Hana overfor leverandør Oppfølging av kunstgrasbanen på Lura overfor leverandør Oppfølging av kunstgrasbanen på Stadion Oppgradering garderobebygg Stadion, Iglemyr og Sviland Rehabilitering av tennisbanene Stadion, Tre nye kunstgrasbaner; Ganddal, Iglemyr, Bogafjell Merknader Utført Pågår Pågår Pågår Planarbeid pågår Planarbeid pågår Oversikt over fotballbaner i Sandnes kommune Fotballbaner over N.F.F minstemål (90 x 45 m) sted/navn lengde bredde byggeår Dekke lys garderobe rehab Bogafjell grus x nei Figgjo gras 4 Flomlysbanen grus x ja 2016 Ganddal gras ja Gymnasbanen grus x ja Hanabanen kunstgras x 4 Giskebanen gras ja Kunstgrasbanen Kunstgras x Hovedbanen gras 10 Høle grus x samf Hølebanen gras Samf Iglemyr gras Iglemyr grus x ja 2013 Lundehaugen grus x skolen 2004 Lura kunstgras 2 Lura grus x ja 2010 Malmheim gras skolen 2010 Riska stad gras Riska stad grus x ja 2014 Sandved gras Sandved grus x Sviland gras Sviland grus x ja 2004 Treningsb gras ja Vatneleiren gras nei MINIBANER etter N.F.F minstemål (60 x 40 m) Agatvn, Sandve grus x nei 2010 Aspermyrvn gras skolen 2017 Bogafjell skole grus x skolen Bydelsbanen / grus x Ganddal 2011 Lundebanen Figgjo, idrettsl grus x ja Ganddal b.skole grus skolen Kyrkjevollen grus skolen Lura b.skole grus x skolen Maudland grus skolen 2003 Riska ungd.sk grus x skolen Sandnes stadion grus 10 Sandved skole grus x skolen Skeiane ungd grus x skolen 2003 Sviland idretts grus x ja Varatun gård grus nei 1990/2005 Øygard ungd grus x skolen 2018

34 3.3.2 Idrettsanlegg, innendørs Idretts- og svømmehaller Det ble i 2007 inngått leiekontrakter mellom Sandnes kommune eiendom som utleier og Park og idrett som leier av Giskehallen, Riskahallen, Hanahallen, Sørbøhallen og Lurahallen. Park overtok med dette driftsansvaret for hallene. Det ble også inngått intern tjenesteavtale om levering av energi, renhold og service knyttet opp mot disse hallene. For Austråtthallen er det utarbeidet egen avtale om drift mellom kommunen og Austrått I.L. Giskehallen Idrettshaller I tilknytning til overtakelsen av idrettshallene ble det ansatt ny forvalter for idretts- og svømmehallene samt ny halleder for de tørre idrettshallene (Hanahallen, Sørbøhallen og Lurahallen). Alle regler og instrukser er gjennomgått og revidert. Det er utarbeidet egne rutinepermer, samt opprettet et fellesområde på kommunens nettverk hvor alle ansatte har tilgang til aktuell informasjon. I Hanahallen har det vært enkelte problemer med gjentakende hærverk. Dette har også sammenheng med dårlig bygningsmessig konstruksjon. Deler av veggene i idrettshallen har bestått av enkle gipsplater. Problemet ble løst ved å montere liggende panel i utsatte områder.

35 Svømmehaller Park og idrett har ansvar for å drifte Giskhallen og Riskahallen svømmebasseng. I tillegg har vi budsjettansvar for kjemikalieforbruket på skole- og varmtvannsbassengene; Høyland, Øygard og Varatun. Ved Varatun varmtvannsbasseng overtok Park ansvar fra bygg-drift om å tilby offentlig småbarnssvømming på fredager og lørdager. Dette er et tilbud som er meget godt besøkt. Dette kan ha sammenheng med økt aktivitet som følge av nedleggelsen av Havanna badeland. Under arbeid i maskinrommet i Giskehallen kom en av de ansatte i berøring med en strømførende kabel. Dette medførte pålegg fra arbeidstilsynet om å gjennomføre risikokartlegging om farer/risiko ved arbeid i maskinrommet med oversikt over planlagte korrigerende tiltak tidsfestet i en handlingsplan. Dette arbeidet ble gjennomført høsten 2007 med bidrag fra kommunens HMS-avdeling. Arbeidstilsynet har ansett påleggene som oppfylt, men det arbeides fortsatt med tiltak for å bedre sikkerheten til de ansatte i svømmehallene. Oppgaver i 2007 Koordinere bruk av idrettshaller, svømmehaller på dagtid Økonimiske forhold drift idretts og svømmehaller samt fakturering av leiebetaling Revisjon av rutiner/hms drift idretts og svømmehaller Kontroll/oppfølging av utstyr og anlegg idretts og svømmehaller Møter med arrangører større arrangementer Kontakt mot Sandnes Eiendom mht vedlikehold og tekniske anlegg Sørge for gode rutiner og oppfølging på registrering av bruk svømme- og idrettshaller Arrangere livredningskurs for egne ansatte og kommunens instruktører Kontakt med driftsavdelingen mht rutiner/ekstra oppdrag med mer Tildele tid til idretts- og svømmehaller Tildele tid lavsesong - idrettshaller Merknader Utført Utført Pågår Utført Utført Utført Utført Utført Utført Utført Utført Merking Inngang maskinrom Giskehallen Manuelle målinger av Klor og PH

36 3.3.3 Idrett og fysisk aktivitet tilrettelegging Sandnes Ulf Større utrednings/planleggingsoppgaver Av større utrednings- og planleggingsoppgaver i 2007: Hovedrullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Aktive Sandnes. Ny disposisjonsplan Sandnes idrettspark (ikke endelig vedtatt i 2007). Følgende større grep er spesielt vurdert: muligheter for ny flerbrukshall ved Giskehallen, fotballhall, utvidelse av friidrettsbanen fra seks til åtte løpebaner, parkens funksjoner for egenorganisert aktivitet og rekreasjon, fremtidige servicefunksjoner og infrastruktur. Konsekvensutredninger og muligheter for fotballhall i regi av Sandnes Ulf i Sandnes idrettspark. Utredning om fremtidige behov og prioritering av nye kunstgressbaner i Sandnes. Sørmarka kunstisbane samt interkommunale anlegg. Multi friidrettshall i Sandnes (Sandved) interkommunalt anlegg. Leder brukergruppe gymnastikkfasiliteter Vågen videregående skole (i regi av fylkeskommunen). En rekke andre interne og eksterne prosjekter/forslag er vurdert i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet og søknad om spillemidler.

37 En har også hatt ansvar for oppfølging av følgende avtaler: Leie av Figgjohuset, Bruksavtale Hana idrettslag - Vatneleiren og Svartemyrveien. Det er også i forbindelse med søknad om spillemidler inngått to avtaler med lag og foreninger om utbygging og overtakelse av veldikehold. Deltatt ved reforhandling av avtale drift og tilrettelegging for aktivitet i Austråtthallen, mellom kommunen og Austrått idrettslag (ikke endelig). Nye oppgaver for park og idrett tilrettelegging for aktivitet i idretts og svømmehaller. Foreløpig vurdering av Sandnes idrettspark stadion som arena for 1. divisjons spill i forball i henhold til Norges fotballforbunds lisenskrav. Samarbeid med idrettsrådet/idrettslag Idrettsrådet i Sandnes er et valgt organ av idrettslag i Sandnes som her som hovedoppgave å være bindeledd mellom det offentlige og idretten i aktuelle saker. Medlemmene i rådet jobber på frivillig basis uten noen form for kompensasjon. Park og idrett har stor nytte av samarbeid med idrettsrådet i Sandnes i saker som angår idrett og fysisk aktivitet. I år har det spesielt vært mye arbeid knyttet til hovedrulleringen av Aktive Sandnes samt revisjon av disposisjonsplanen for Sandnes idrettspark. Idrettsrådet er medvirkende i alle tilskuddsbehandlinger, tildeling av treningstider samt saksutredninger i idrettssaker. Park og idrett er tilstede på idrettsrådets møter. Det er i tillegg avholdt en rekke møter med enkelte idrettslag om spesielle saker. Sandnes håndballklubb Tilskudd til aktivitet: Driftstilskuddet er Sandnes kommunes bidrag til den barne- og ungdomsaktiviteten lagene driver. I 2007 har Park og idrett behandlet 45 søknader om driftstilskudd fra idrettslag. Kr ,-,- er fordelt på 8828 støtteberettigete medlemmer etter gjeldende retningslinjer for kulturtiltak. Som en ser ut i fra tabell 1 så har det de siste to år vært en liten nedgang i medlemstall som er rapportert til kommunen. I den sammenheng må det sies at idrettsforbundets egne statistikker viser en annen utvikling. I følge deres medlemsregistering har antall medlemmer under 25 år økt fra 9488 i 2005 til 9788 i Ellers ser en at tilskuddsutviklingen pr. medlem er betydelig redusert fra Reduksjonen skyldes i hovedsak økning av antall medlemmer samt en noe høyere prioritering av tilskudd til arrangementer.

38 Tabell 1: Kommunalt tilskudd til drift av idrettslag/medlemstall i idrettslag utvikling Sum tildelt (tall i 1000) Medl Idrettslag* Kr. Pr medl * tallene baserer seg på medlemmer året før de er listet, tall i 2007 er medlemstall driftsåret Tilskudd til arrangementer: Sandnes kommune ønsker å stimulere til at større idrettsarrangementer legges til Sandnes. Nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer og mesterskap trekker betydelig med tilskuere som ønsker å oppleve idrettsprestasjoner på høyt nivå. Arrangementene er også med å inspirere og rekruttere nye barn og unge inn i idretten. Slike arrangementer får gjerne mediadekning og er med å profilere Sandnes som by. Det er til sammen avsatt kr ,- til større arrangementer i Følgende arrangementer fikk tilskudd i 2007: Type arrangement Norgescup i BMX, år, runde 1 og 2. Norgesmesterskap i feltpistol Nasjonal konkurranse i troppsgymnastikk, 2. kvalifisering til Nordisk mesterskap. Norgescup i skyting Nasjonal konkuranse i Gymnastikkhjul Nasjonal konkurranse i sportsdrill Norgescup jr. orientering Norgescupritt landeveissykling Arrangør/Sted Sandnes BMX, Kvål, Sandnes Sandnes Pistolklubb, Hommeland Sandnes Sandnes Turnforening, Hanahallen Gann Skytterlag, Vatne skytebane Sandnes turnforening, Giskehallen Sandnes turnforening, Austråtthallen Sandnes idrettslag, Dale/Lifjell Sandnes Sykleklubb BMX-banen på Kvål i Ganddal

39 Tilskudd til lagseide anlegg. Det var i lagseide/leide anlegg som i dag dekker et behov hvor kommunen ikke kan tilby egnet anlegg. Det et behandlet 23 søknader om kommunalt tilskudd til idrettsanlegg herunder både drift/ombygging og nybygg. Det ble til sammen søkt om kr. 2,04 mill. Den tilgjelige ramme på kr ,- er tildelt i henhold til idrettsrådets anbefalinger og vedtak i utvalg for tekniske saker. Kommunen hadde også i 2007 en leieavtale med Stiftelsen Figgjohuset til en verdi av kr ,- hvor en leier tid til idrettsaktivitet for lag og foreninger på kveldstid og i helger. Som en ser av tabellen under øker driftsutgiftene ved at anleggene koster mer og drive, samt at flere anlegg kommer til. Det er de siste år vektlagt å holde tilskuddsummen så stabil som mulig for å gi anleggseierne mest mulig forutsigbare driftsforhold Godkjente driftsutgifter Tilskudd Figur 1 Forhold mellom driftsutgifter lagseide/leide anlegg og kommunalt tilskudd

40 Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Avdelingen har ansvar for å veilede/koordinere kommunale avdelinger og eksterne søkere (lag og foreninger) ved søknad om spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg. Forhåndsgodkjenning av utforming av anlegg i henhold til gitte retningslinjer foretaes av park og idrett eller kultur og kirkedepartementet. 39 søknader om spillemidler ble oversendt Rogaland fylkeskommune i Anlegg i Sandnes kommune er tildelt totalt kr i spillemidler for Økningen i søknadsvolum fra 2006 til 2007 skyldes i hovedsak søknader knyttet til idrettsanlegg i ny videregående skole i Vågen. Utvikling søknadsum og tildelte spillemidler for anlegg i Sandnes Kr søkn sum tildelt tildelt År Figur 2 Forhold mellom søknadsvolum og tildelte spillemidler Bruk av idrettsanlegg aktivitetsutvikling. Park og idrett koordinerer bruk av idrettshaller, svømmehaller, fotballbaner/friidrettsanlegg på kveldstid og i helger til trening og arrangementer. Avdelingen koordinerer også søknad og setter opp forslag til tildeling av tid i skolenes gymnastikksaler og basseng. Skolenes gymnastikksaler/basseng benyttes i stor grad til trening i regi av idrettslag, mosjonsaktivitet i regi av ulike typer lag og foreninger samt korpsvirksomhet. Av tabell 2. kan en lese at idretter som fotball, friidrett og annen utendørsaktivitet er relativt stabilt, mens i de øvrige ballspillidretter er det en betydelig økning i antall avholdte håndballkamper?. Økningen er gjennomgående i de fleste idrettshallene, selv om man tar hensyn til økt brukshyppighet av Hanahallen.. Volleyball viser en markert nedgang fra Hovedårsaken til dette er er at Volleyball, Region Sør Vest ikke har hatt like mange U12 og U14 arrangement som genererer mange kamper i Sandnes i 2007 som tidligere. Det er fremdeles stort press på å få tildelt tid til trening i idretts og skole anleggene (tabell 3.). I hallene klarer en å innfri omlag 64%?av søkt tid i år, mens i skoleanleggene får en større

41 andel et tilbud. Her må det bemerkes at svært mange ikke får den dag, klokkeslett eller det anlegg en primært ønsker. Når det gjelder utendørsanleggene er treningskapasiteten spesielt anstrengt i bydelene Ganddal, Austrått og til dels Bogafjell. Den tre nye kunstgressbanene er svært populære, og disse utnyttes maksimalt også av lag ikke tilhørende bydelen. Svømmehall kapasiteten sentralt i Sandnes er meget anstrengt. Det er nesten ikke mulig for Sandnes svømme- og livredningsklubb å kunne utvikle sitt tilbud innen for de tildelte tider. Her har en et dilemma mellom avsatt tid til offentlig bading og svømmetrening i regi av idrettslag. I et forsøk på å imøtekomme manglende kapasitet i Giskehallen er svømmeklubben tildelt tid sammen med Riska svømmeklubb i Riskahallen. Dette er imidlertid et tilbud svømmeklubben ikke har benyttet seg av. Dette skyldes i hovedsak store avstander og problemer med transport til trening. Tabell 2: Bruk av idrettsanlegg i Sandnes Arrangementer Håndballkamper (inkl. bedrift) Volleyballkamper Basketballkamper Innebandykamper Svømming (dager) Andre arr. Innendørs (dager) Fotballkamper utendørsarr Sommer Fotballkamper utendørsarr. Ikke reg Vinter Totalt og 2001 er ikke medtatt da det i denne perioden ikke er benyttet samme registreringsmetode. Kamper for barn under 12 år er kun delvis medregnet for fotball. Volumet på denne aktiviteten er betydelig. Tabell 3: Bruk av idrettsanlegg i Sandnes - Fast tid til trening Timer pr. Antall anlegg Timer pr. Antall anlegg Timer pr.uke Antall anlegg uke uke uke Timer pr. Idrettshaller* 196, , Svømmehaller* 41, , , ,45 2 Gymnastikksaler Basseng små Fotball/stadion sommer ** Fotball/stadion vinter** SUM Timer/anlegg , Antall anlegg

42 All bruk er ikke regulert. Reduksjon av midler til drift, fører til behov for økt regulering, mer arbeid for park og idrett og mindre tilgjengelighet for brukerne. * fast tildelt treningstid lag og foreninger. Skolebruk er ikke med. ** ikke skolebaner Tabell 4: Bruk av Giske- og Riskahallen til svømmeaktiviteter Giskehallen ant. badende Riskahallen ant. badende Offentlig bad voksne Offentlig bad barn Pensjonister Morgenbading Ansatte i Sandnes kommune Halvårskort Sum offentlig bading* Skolebad Trening og arr Totalt ant brukere * Giskehallen tilbyr 35,5 timer pr. uke til offentlig bading, mens Riskahallen tilbyr 18,15 timer til offentlig bading. Av tabell 4 kan vi lese at Giskehallen er den svømmehall med høyest antall badende. Sammenlignet med Riskahallen står Giskehallen for 60 % av totalbesøket dersom man

43 sammenligner hele fem-års perioden. Hovedforskjellen mellom svømmehallene ligger på offentlig bading hvor Giskehallen står for 72 % totalbruken. Dette henger også sammen med at Giskehallen tilbyr flere timer pr. uke til offentlig bading. Når det gjelder skolebading over hele perioden viser tabellen at Riskahallen og Giskehallen kommer likt ut med tilnærmet 50 % hver. I løpet av siste to år har imidlertid Giskehallen hatt et høyere bruksantall også på skolesvømmingen. Aktivitetsfordeling i idrettshallene Fra og med fordelingsåret 2007/2008 er det iverksatt elektronisk registrering av antall brukere fordelt på ulike aktivitetsformer i alle idrettshallene hvor Park og Idrett drifter anleggene. Dette gjelder. Giskehallen, Riskahallen, Hanahallen, Sørbøhallen og Lurahallen. Kommunen tilbyr også halltid i Figgjohallen og Austråtthallen, men disse hallene har vi ikke elektroniske registreringer fra i sesongen Aktivitetsfordelingen som presenteres viser aktivitetsfordelingen gjennom hele høstsesongen 2007 og representerer et godt bilde på hvilke aktiviteter som foregår og hvor stor aktiviteten er i forhold til antall brukere i hallene på kveldstid.

44 Friidrett 17 % Tur og Trim 6 % Giskehallen Turn 1 % Håndball 76 % Volleyball 7 % Åpen hall 9 % Badmington 9 % Riskahallen Turn 4 % Håndball 44 % Basket 10 % Innebandy 17 % Alpint/Lang. 5 % Volleyball 10 % Innebandy 8 % OldBoys 4 % Hanahallen Taekwondo 4 % Trim og Turn 1 % Håndball 40 % Trampoline 7 % Innebandy 7 % Alpint/Lang. 7 % Idrettsskole 11 % Sørbøhallen Turn 4 % Åpen hall 0 % Håndball 39 % Idrettsskole 13 % Åpen hall 15 % Volleyball 11 % Badmington 14 % Innebandy 20 % Turn 17 % Lurahallen Basketball 31 % Håndball 32 % Alpint/Lang. 2% Friidrett 3% Åpen hall 3% Badmington 3% Idrettsskole 4% Volleyball 6% Turn 7% Tur og trim 2% Totalt Trampoline 1% Basket 7% Innebandy 9% Old Boys 1% Taekwondo 1% Håndball 51% Fig 3 Antall brukere fordelt på aktivitetsform i idrettshallene Ut fra Figur 2 kan vi se at håndball er den aktivitetsformen som aktiviserer flest brukere i idrettshallene. Over halvparten av alle brukerne, totalt (51 %), er håndballspillere. Giskehallen er den idrettshall hvor håndballen er mest fremtredende med 76 % av totalbruken. I øvrige haller fremstår også håndballen som den enkeltaktivitet som har aktivisert flest brukere. Innebandy er den aktivitetsform som har aktivisert flest brukere etter håndballen med 9 %. Figuren viser også variasjoner mellom de ulike hallene. Hanahallen som åpnet for bruk i 2006 er nå en av de mest benyttede hallene etter Giskehallen i antall brukere og viser et variert aktivitetstilbud. Det tilbudet som har aktiviserert flest ungdommer etter håndballen er åpen hall. Fritid Øst, Sandnes kommune, i samarbeid med Hana I.L står som arrangør. Åpen hall tilbyr et variert aktivitetstilbud for ungdommer fra 8.klasse og oppover. Det er også avsatt tid til å tilby et tilsvarende opplegg i Sørbøhallen, men foreløpig er dette utsatt til 2008.

45 3.4 Lekeplasser Oppgaver årsplan 2007 Gamleverket lekeplass, plan Gamleverket lekeplass, opparbeidelse Sikkerhetskontroll, lekeplasser Altona kvartalslekeplass, rehabilitering Dreggveien lekeplass, nye lekeutstyr Astridveien lekeplass v/nr.11, rehabiletering Astridveien lekeplass v/nr.35, rehabilitering Åsasvei lekeplass, rehabilitering Gullskjellveien lekeplass, rehabilitering Oppsetting av nytt lekehytte til 5 lekeplasser Utført Pågår Pågår Utsatt Utført Utført Utført Utført Utsatt Utsatt Evaluering Det ble gjennomført en brukerundersøkelse for bl. annet lekeplasser sent i Resultatet av denne ble presentert i 2007 og den viste at bare 15% var fornøyde, og at det etterlyses bedre vedlikehold. Det er stor forskjell mellom de som ikke har barn, og de som har barn som bruker lekeplassene. Som en oppsummering av ressursbruken over de siste fem årene, kan en si at det har vært en generell gradvis nedgang både når det gjelder grøntvedlikeholdet, lekeutstyr og renhold, samtidig som antall lekeplasser har økt. Som en konsekvens av brukerundersøkelsen, har bystyret avsatt midler fra 2008 for en gradvis oppgradering. Bystyret vedtok i sak 44/07 i møte å sette i gang prosjektet felles private lekeplasser. Prosjektets formål er definert slik, jmf. pkt. 1 i vedtaket: 1. Kartlegge og registrere alle regulerte felles privat lekeplasser 2. Avklare reell eier av lekeplassutstyret 3. Foreslå tiltak for å sikre fremtidig vedlikehold og sikkerhet ved felles private lekeplasser Registrering og kartlegging av felles private lekeplasser ble ferdig i 2007 ferdig og det er registrert til sammen 711 felles private lekeplasser. Prosjektet går videre med registrering av eierforholdene. Sikkerhetskontroll ved kommunale lekeplasser ble ikke ferdig utført ved alle lekeplasser, men arbeidet fortsetter Astridsveien lekeplass i Riska ble totalt rehabilitert på sommeren 2007.

46 Planen var å få rehabilitert Altona lekeplass etter omfattende hærverk i Rehabilitering ble utsatt på grunn av arbeidet med dobbelsporet. En del av lekeplassen skal benyttes som riggplass for dette prosjektet. Det var også planen å rehabilitere Gamlaverket lekeplass, men arbeidet ble utsatt fordi lekplassen ble benyttet som riggplass for arbeidet med ledningsnettet i Roald Amundsens gate og tilliggende gater. Rehabiliteringen skal gjennomføres i Det ble rehabilitert 4 lekeplasser i Riska bydel. Disse var gamle lekeplasser som hadde stort behov for rehabilitering. Det bor mange småbarns familier rundt disse lekeplassene. Dreggveien lekeplass på Riska er en av de lekeplasser som ble totalt rehabilitert sommeren Det ble tilført nytt steinstøv og fallsingel samt ny lekesand. Det ble satt opp ny lekehytte, vippeleker og nytt flettverksgjerde mot nærmeste nabo. På Laksen lekeplass ble beplantingen fjernet i forbindelse med kampen om å få ryddet vekk Tromsøpalmen som har spredd seg i beplantingen. Det er laget en ny planteplan for området der plantene ble fjernet. Arbeidet forsetter 2008.

47 3.5 Parker og friområder I 2007 økte vi satsingen på blomstring i sentrum. Kommunen fikk med 8 nye forretninger som abonnerte på urner, bøtter eller ampler. Dessuten økte vi bøtter på stolper østover til Vågsgaten da Sandnes Sentrum A/S har bidratt med kr ,- til blomsterpyntingen. Løkblomstring er satsingsområdet til avdelingen. Vi har et samarbeidsprosjekt med firmaer og andre som ønsker å være sponsorer til økt blomstring i byen. fra Olav V s plass fra Kirkeparken Sponsorer fra næringslivet til Sandnes kommune som Løkblomstenes by var i 2007: AROS A/S Arkitekter Bøndenes Innkjøpslag Ba Den norske Bank, DnB NOR ExxonMobil Folkvord Planter AS KleppHus AS Right Management Consultants Sandnes Sentrum A/S Sandnes Sparebank Sandnes Tomteselskap KF Sandved Gartneri & Hagesenter A/S Stavanger Aftenblad ASA Tronsholen hagesenter Vaule Sandtak VekstMiljø as YARA NORGE Antall sommerblomster brukt i parker og sentrumsgater stk Antall blomsterløk i parker og rabatter: stk Antall blomsterbøtter hengt på stolper i sentrum: 104 stk Antall blomsterbøtter og ampler hengt opp for butikker: 16 stk Antall urner foran forretninger 6 stk Antall blomstersøiler i sentrum: 3 stk Antall større blomsterurner i sentrum: 10 stk Antall timer til stell for sommerblomster: 1650 timer

48 Prosjekter som stod på årsplanen og som ble realisert i løpet av året: Breivik Ulsneset utbedringer gruset tråkk fra Lindeveien til Furuveien - Lura Årsplan prosjekter i 2007 Evaluering Trefelllingsoppgaver Delvis utført p.g.a. sykdom Storåna - nye griller settes ut, grusing/belegg under benk/bord Utført Lura - Porsholen trafosasjon - brakking - tilplanting Brakking utført Veslefrikkveien, drenere fuktig parti langs turvei Utført av kommunalteknikk blomsterdekorering i sentrum Uført utvidet for butikker Kulturbyåret - samarb. Sentrumsfor. vedr. pynting Forberedt utvidelser somamyra balløkke - flytte ballvegg motsatt side Utført av entreprenør Gåshaugen sandvolleyballbane og kvartalslek Utsatt p.g.a. ny motorvestrekk Fengjeveien - tilrettelegge for akebakke Ikke utført da farlig avslutning Stokkalandsvatnet - igangsette skjøtselstiltak Utført div. tiltak Stokkalandsvatnet - rehabilitere vannskade Utført av utbygging Stokkalandsvatn - turveg v. osen/heraldsvela utbedres Utsatt Ulsneset - Breivik, tilrettelegging sti + benker Utført Stemmen - sitteplass anlegge m. belegg jamfør rund plass utført Rovikheimen uttynning skog i nord mot Aspervika?? utført Ulvanuten - anlegge sitteplass på vanntank utsatt Trepleie i kirkeparken Utført Staudebed Rådyrplassen utført Staudebed Ica-rabatt i sør utført Staudebed 1/2 Postveien- Oalsgaten plan - planting Utsattt p.g.a. komtek rehabiliterer Staudebed 1/2 Idland-kasse - plan - planting Ikke utført da gateløpet endres Staudebed innside Elveplassen mot gras, plan-planting Ikke utf. gr.årlig fargeforandring Elveplassen - vanningsanlegg, røroppl.- slangeutl. utført Elveplassen - steinsetting mot gras - belegn.stein Ikke behov Sentrumsbed - vurdere vanningsmuligheter Automatisk vanning på elveplassen Øglendsmonoment - smågatestein i tre rekker mot gras Ikke utført gr. avventing garasjeanl innplanting vårlyng rotsone bytrær Utsatt p.g.a planteemangel Finnvollmarka; supplere/anlegge grussti på tråkk Utført av entreprenør Staudebed Unas plass - fullføre tilplanting Planlegging og planting utført Tusenårstreet v.kulturhuset - fjerne kummen utført For øvrig ble raset i Ullandalsverket/Gravarslia sikret av T.Stangeland Maskin AS.

49 Økt pynting med blomster i sentrum - abbonnent Stavanger Aftenblad som også er en av våre løksponsorer Anleggsmidler prosjektmidler fordelt av utvalg for tekniske saker: Parker og friområder evaluering Avslutning diverse mindre prosjekter kr Under arbeid Tiltak langs Storåna kr Manglende fagperson Lystiltak i Sentrum kr Belysning innkjøpt Gåshaugen friområde div. tiltak kr Utvidelse av E134 stoppet arb. Ajourføring av anleggsregister kr Avventer mangler mannskap Eget timeforbruk på arealer i parker og friområder 2007: Arbeidstyper Timeforbr. 05 Timeforbr.06 Timeforbr.07 Vegetasjonsarbeider; 9700 timer 8200 timer 6730 timer Veger, plasser etc 680 timer 480 timer 395 timer Parkutstyr, gjerder, porter 950 timer 650 timer 705 timer Vann og dreneringsarbeider 185 timer 90 timer 100 timer Renhold, bosstømming timer 1600 timer 1570 timer Totalt brukte arbeidstimer i parker og friområder timer timer timer

50 3.6 Drift av anlegg for Sandnes eiendom Sandnes eiendom har leiet park og idrett til forvaltning og drift av uteanleggene til en del kommunale bygg i 2007, vi nevner her de største oppgavene. Det har også vært et meget bra samarbeid mellom avdelingene med tanke på tilpasninger/endringer ved diverse bygg ved ombygninger/ utvidelser. Det er meget viktig å ta vare på alle deler av kommunens eiendommer både byggmessing og utomhusarealene, for å ta vare på og videreutvikle også de grønne verdiene i en hardt presset utbygningskommune drift barnehager Det har vært et fint samarbeid med barnehagene i 2007, de gir oss gode tilbakemeldinger på arbeidet vi gjør. Sikkerhetstiltakene har vært høyt prioritert hele året. Det blir foretatt månedlige kontroller ved hver barnehage. Daglig kontroll blir utført av ansatte ved barnehagene. Det ble reparert både lekeutstyr og gjerder/ porter ved de fleste barnehagene. Det var også nødvendig å fjerne en del lekeutstyr på grunn av dårlig sikkerhet. Lekeutstyret ble erstattet i den grad dette var mulig innefor stramme økonomiske rammer. Evaluering av årsplan for barnehager 2007 Oppgave Merknader Fornye tjenesteavtaler Utsatt til mars. 08 Revidere rammeavtaler mellom bestiller/utfører Utsatt til mars 08 Sikkerhetskontroll Utført Anleggsmidler / prosjektmidler avsatt i utvalg for tekn. saker / utv. for oppvekst: Barnehager Beløp Sikkerhetstiltak ved barnehage anlegg sum Der ble ca, kr brukt til gjerde på Stangeland b.hage drift skoler Dette året har vært preget mest av vanlig vedlikehold, inkludert sikkerhetskontroller. Det er en del prosjektoppgaver som blir overført til 2008, på grunn av at det har vært vanskelig å skaffe utførere i et hardt presset arbeidsmarked. Evaluering av årsplan for skoler 2007 Oppgave Merknader Fornye tjenesteavtaler Utsatt til mars. 08 Revidere rammeavtaler mellom bestiller/utfører Utsatt til mars 08 Sikkerhetskontroll Utført drift boas, utleieboliger, adm.bygg, idrettshaller og kulturinstitusjoner. Det har også her vært drevet forvaltning og driftsoppgaver gjennom året, etter spesifiserte rammeavtaler, og tjenesteavtaler. Det har hele tiden vært en fin dialog mellom oppdragsgiver forvalter og utfører, som et godt grunnlag for videre samarbeid.

51 4.1 INVESTERINGER OG TILSKUDD FOR ALLE TJENESTER Kommunale bevilgninger til investeringer i 2007: Tiltak Beløp i kroner Biler/maskiner Utendørsanlegg skoler Utendørsanlegg barnehager Friluftsområder Parker og grøntanlegg Gravlundene, andre tiltak Idrettsanlegg/løkker Sandnes idrettspark kunstgress mm Sviland gravlund Grøntområder Bogafjell Bydelspark Figgjo Prosjekt private lekeplasser Tennisbaner Sandnes idrettspark Tilskudd utenfra i 2007: Type tilskudd: Beløp i kroner Spillemidler Sandnes idrettspark kunstgress Gymnasbanen Sandnes idrettspark Hommersåk/ Storaberget friluftsområde Friluftskartet Ganddal bydelsbane Turveier Sandnes idrettspark Hana flerbrukshall Giskehallen ventilasjon, lysanlegg, ombygging HC Direktoratet for naturforvaltning Natureventyr Rogaland fylkeskommune Frisk i friluft Natureventyr Aksjon Jærvassdrag Skeidammen - prosjektering Andre Statsskog; tiltak Melshei se også under tjenestene detaljer bevilgninger fra Sandnes kommune Nytt friluftsområde på Horve

52 5.1 INTERNKONTRAKT FOR PARK OG IDRETT Avtalens parter Denne avtalen er inngått mellom rådmannen v/ kommunaldirektør Gunnar Byrkjedal og park og idrett v/ park og idrettssjef Ingjerd Bratterud, og gjelder for budsjettåret Avtalen er et tillegg til lederavtalens punkt vedrørende resultatkrav og oppfølging. 2.Verdigrunnlag, mål og strategier Rådmannen og enhetslederen forplikter seg til å legge til grunn felles verdigrunnlag nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Partene skal også arbeide for å nå kommunens felles mål via felles strategier. 3. Kvalitetskrav Det forutsettes at tjenesten leveres i henhold til overordnede lover og forskrifter for kvalitet, offentlig retningslinjer for tjenesten, samt fastsatte mål og strategier i enhetens styringskort BARM. Kvalitetskravene er relatert til følgende nøkkeltjenester: Grønne områder (parker/friområder/lekeplasser/friluftsområder) Innendørs- og utendørs idrettsanlegg Tilskuddsordninger, inkludert spillemidde Gravlunder 4. Økonomiske rammer for tjenesteproduksjon Resultatenheten har ansvar for å drive enheten innenfor vedtatt netto budsjettramme kr , jfr økonomireglementet 2.5. Rådmannen forplikter seg til å melde fra skriftlig, og i så god tid som mulig om endringer i gitt budsjettramme. Endringer i pensjonssatser og endringer som følge av lønnsoppgjør vil bli justert i løpet av året. Innsparinger som følge av forbedrede innkjøpsavtaler samt effektivisering av interne prosesser og rutiner som vil påvirke resultatenhetens ressursbruk vil etter forutgående dialog kunne bli budsjettjustert i forbindelse med perioderapport for april / august. Det legges til grunn at park og idrett får nødvendig støtte på områdene økonomi, personal, IKT, juridisk, regnskap og lønn i henhold til vedtatte tjenestebeskrivelser og evt. inngåtte avtaler med hver resultatenhet. Under området økonomi gis park og idrett særskilt oppfølging som følge av et komplisert budsjett- og regnskapsopplegg. 5. Dialog og rapportering Rapportering skjer i BaRM i henhold til vedtatte rapporteringstidspunkt. Rådmannen gir enheten støtte fra Interne tjenester på områdene: administrasjon, økonomi, personal, regnskap/lønn og IKT (se tjenestebeskrivelser)

53 6. Utredningsoppdrag/Utviklingsområder Oppdrag gitt i rådmannens årsplan Revisjon av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Ferdigstille bevaringsplan for gravlundene Ferdigstille plan- og anbudsdokumenter for utvidelse av Sviland gravlund Igangsette revisjon av utvidelsesplaner for Soma gravlund Ferdigstillelse av plan- og anbudsdokumenter for Øglendsparken Ferdigstille plan- og anbudsdokumenter delplan II Bogafjell Revisjon av disposisjonplan for Sandnes idrettspark Rehabilitere tennisbaner Sandnes idrettspark Tiltaksplan for Storånavassdraget Videreutvikle aktvitetsområde v/ Gåshaugen Utrede status vedrørende Alsvik Forberede grunnlag for turkart for tettbygde strøk Nytt turområde mellom Noredalen og Søredalen Gjennomføre årlig turopplegg i Melshei Kartlegging av felles private lekeplasser Lyssetting i Kirkeparken Revisjon av internkontrollsystemet i idretts- og svømmehaller Oppfølging vedrørende nye kunstgressbaner, ny idrettshall Vågen og multihall Sandved Organisasjonsmessige tilpasninger vedrørende drift og forvaltning av idretts- og svømmehaller Nytt skateanlegg i Bogafjell Opprusting av badeplassen i Breivik Prising av driftskostnader for nyanlegg Igangsetting av Natureventyr 2008 Planlegge 3 spesielle prosjekter for 2008 Arbeid for å bli årets blomsterby i 2008 Fornye miljøfyrtårnsertifiseringen Forbedre renovasjonen i våre områder Følgende er avtalt særskilt: o Maskinregnskapsrapporter leveres hvert tertial o Det skal utarbeides nye investeringsrapporter som skal være operative fra og med 1. januar o Det skal etableres nye rutiner for intern fakturering. Herunder skal det tas hensyn til behovet for et godt fakturagrunnlag. o Kommunaldirektør og park og idrett skal foreta en avklaring av forholdet mellom tildelte ressurser og krav til tjenesteleveranser. 7. Utvikling og revidering av kontrakten Rådmannen er ansvarlig for å ta initiativ til en årlig revidering og rullering av avtalen. Ved vesentlig endringer i rammevilkårene er partene gjensidig forpliktet til å ta dette opp fortløpende. Sandnes den 29/ Gunnar Byrkjedal kommunaldirektør Ingjerd Bratterud park og idrettssjef

54 5.2 Maskiner og utstyr Park og idrett 2008 intrnt nr. reg.nr. merke årsmodell int.radio sjåfør/base RH VW- 240 DOBBELKAB Randi Amalia Skretting RH VW- LT 35 DOBBELKAB Kjetil Furuhaug RH VW-TRANSPORTER Jan Kåre Sørensen RF VW- TRANSPORTER John Olav Haraldsen RH VW- TRANSPORTER VARE Ellink Kåre Hansen RH PEUGEOT Magne Kyllingstad RF MAZDA B2000 SPORTSKAB Reservebil RH48912 CITROEN BERLINGO John Olav Haraldsen RF MITSUBISHI L200 4WD Reservebil RH VW-LT 35 DOBBELTKAB Torbjørn Fjermestad RH VW-TRANSPORTER Rita Frøytlog RH IVECO TURBO DAILY Mariann Frøyland RH IVECO TURBO DAILY Una Gunnarsjå RH Peugot Partner Elin E. Bore DK Iveco Eurocargo Geir Bore PP Lt Arild Hoddevik RJ Fiat Ducato Reidun Gule RJ Fiat Dublo 2005 Oddbjørn Aanestad RJ Fiat Ducoto 2006 Gunn Merete Sør Reime Utstyr biler: intrnt nr. reg.nr. merke årsmodell mrk. sjåfør/base RN 4150 LITEN TILHENGER TREDAL 1988 Bulega RN-5274 BRENDERUP 1500 T 1990 Bulega RL 9261 TILH.BRENDERUP Gravlund RJ 4093 TILH. VARIANT egenprod 1993 Bulega RL 4802 TILH.BRENDERUP 800G 1985 Bulega RL 3699 TILH.BRENDERUP.1500SB 1984 Bulega RN-5144 TILH.BRENDRUP 2003 TT 1990 Bulega RN-9276 TILH.BRENDRUP 800G SE 5794 MACO-LIFT, STOR HENGER 1990 Bulega SE 5582 MACO-LIFT, STOR HENGER 1988 Sone idrett RN 9276 BRENDERUP L.1000B 1992 Sone Sør RS 3934 Tredal/T23UT 2002 Bulega RS 8615 Williams 2004 Sone idrett Større maskiner: intrnt nr. reg.nr. merke årsmodell int.radio sjåfør/base RP-1146 VALMET 365 S Bulega RL-7790 HOLDER P Bulega CK 4585 HOLDER C5000 GRAVEM Bulega JOHN DEERE Bulega RS John Deere Bulega RN-3626 John Deere AMT 600T 1991 Bulega RT-7008 Lamborgini R Bulega Felles John Deere Scheie/ Bulega John Deere Stadion Kubota STV Bulega Grave maskiner: intrnt nr. reg.nr. merke årsmodell int.radio sjåfør/base ureg. HYDREMA Haugstad/Bulega Neuson gravemaskin 2007 Bulega

55 Utstyr maskiner: intrnt nr. reg.nr. merke årsmodell int.radio sjåfør/base RN-9143 Tilhenger 4 tonn 1991 Bulega RL-9733 Tilh. m/ høye karmer 1987 Bulega RL-9734 Tilhenger 1987 Stadion RP-8757 Tilhenger 4 tonn 1995 Bulega TP 760 V fliskutter 1992 Bulega TP 760 VHM fliskutter m/motor 1995 Bulega Stenballe slagklipper 1992 Bulega Orkel 2000 snøfres 1995 SOLGT, jan Amazon GHØ Bulega Charterhouse 1993 Bulega JKS skrape?? Bulega Sopemaskin 2000 Bulega Sisu knivstikker?? Bulega Bøgballe gj.spreder 1998 Bulega Kverneland siderive?? Bulega Vikeid-slodd 2004 Bulega Vertidrain 2002 Bulega Bøgballe gj.spreder f Bulega Jensen Fliskutter 2004 Bulega RT-2228 Foss-eik traktorhenger 12,4t 2004 Bulega Orsi -slagklipper 2004 Bulega CMN-Triorenser 2005 Bulega Maschio BL Bulega Slodd til kunstgress 2005 Bulega Dalen Planodie 2006 Bulega Wiedenmann, topprenser 2007 Bulega Wiedenmann, løsgjører 2007 Bulega Løksettemaskin 2007 Bulega Tilhenger Foss-Eik 8 tonn 2008 Bulega Mindre maskiner: intrnt nr. reg.nr. merke årsmodell int.radio sjåfør/base Kubota F Gravlund/Høyland John Deere Bulega Kubota F Soma gravl Bobcat 36" 1987 Bulega(brannstasjon) Ferrari 600D 1994 Idrett/stadion John Deere Soma gravl Kubota F Riska Ransomes T 33 D 1993 Sone sør res Kubota 1900* Sentrum Walker 20HK Kohler 2002 Riska Kubota ZD Riska Gianni Ferrari Turbo Alsvik/Bulega Husqvarna ZTH Gravlund Kubota ZD Bulega Walker Diesel 2007 Bulega Bærbare/løse radioer: mobiltelefoner: person: radiotone person telefonnummer Reserve Bulega 853 Harald Reserve kontor 895 Elin Ellin Kåre Aanestad Oddbj. 854 John Olav Norvald Ledig radio 852 Park-Bulega Sveinung Ledige radio 872 Jan Kåre Oddbjørn Forsikring Martin KLP

56 5.3 ÅRSHJUL PARK OG IDRETT 2007 Felles løpende arbeid Skoler/ Barnehager; visuell sikkerhetskontroll på lekeutstyr hver mnd. Feil og mangler repareres evt. meldes forvalter ved større ting. Sandvedparken lekeplass kontrolleres månedlig p.g.a. intensivt bruk Begravelser: Blomster og kranser fjernes etter tilstand, senest etter 14 dager. Gravene planeres og såes til senest 8 uker etter gravlegging. For graver tatt opp i vinterhalvåret (1 oktober-1.april) er fristen 15. juni. EU kontroll av biler JANUAR IK: Motorsager, fotballmål, Filter gassmasker, filter garderobe Stadion, Løfteutstyr, stropper og førstehjelpskrin. Reparasjon av lekeapparater Grusbaner skal være spillbare i vintersesongen fra 2. januar Beskjæring, skogsvedlikehold. Årsplan utferdiges i januar Vedlikehold av parkutstyr. Gjennomføring av arbeid i.h.h.t årsplan Rammeavtaler underskrives i januar FEBRUAR IK Vernerunde hel seksjon Reparasjon av lekeapparater. Netting gjerder sjekkes og repareres etter egne lister Beskjæring skogsvedlikehold Oppbinding trær sjekkes/fjernes e.3.år og sages ned til 40 cm. MARS IK Vernerunde hel seksjon + sjekke løfteutstyr, kjettinger og stropper Jordprøver + kalking fotballbaner.beskjæring, skogsvedlikehold Gjødsling av plantefelt i siste del av mars. Vår-rengjøring på skoler, barnehager, lekeplasser, institusjoner,parker og mye brukte friområder i henhold til rammeavtale Sjekk også aktivitetsutstyr. Sandkasser spaes og etterfylles med sand innen 1. april. Bytting av sand etter behov. Lekeplasser, barnehager, skoler Send ut info og søknads skjema til sommer hjelp som har vært hos oss tidligere. Fallunderlag og lekesand kontrolleres på lekeplasser: suppleres/skiftes/freses om nødvendig innen 1.4. Fjern granbar fra legatgraver og andre plantefelt Sjekk om legatgraver som kan ha selvvanningskasser har fått det. Sett ned kasser der det er mulig. Begynne gjødsling av fotballbaner På idrettsanlegg foretas årlig en grundig våropprydding innen 1.4. Kanting av plener langs plantefelt og belegg etter lister Rensking av kummer på skoler og barnehager. Se egen liste. Fontene i stemmen plasseres ut i slutten av mars (før påske). Sett på plass mål ved akebakke på Vatne skole. Fjern granbar fra legatgraver og andre plantefelt

57 APRIL Parkutstyr som har vært inne til vedlikehold skal utplasseres 1. april eller senest til påske Sandvolleyballbaner freses opp. Basketballstativ og Sandvolleyballnett i parkområder sjekkes. Vår rengjøring på våre anlegg. Ugress bekjempelse. Reparasjon av lekeapparater. Klipp av roser. Gjødsling av plantefelt Planlegging sommerferie for ansatte Opprydding hver vår og etter behov, i godværsperioder må frekvensen økes. Hovedmerking av grasbaner idrett Fontene i stemmen plasseres ut rundt påsketider. Skaff deler som mangler + ordne opp ved kumme (Håversen har nøkkel som er vår til skap). Baderampe/badeflåte ved Hogstadvika, Bråstein, Holmavika og Stokkalandsvann plasseres ut ende april Rensking av bade strender i slutten av april (Hogstadvika, Sandvika, Holmavika og Breivik) MAI IK Vr. Filter gassmasker, filter garderobe Stadion og kontroll av brannapparat Feiing av veger og plasser gravlund innen 1. mai. Stemor/primula plantes ut innen 15. mai dersom det er nødvendig bestilling fra forvaltere Ugress bekjempelse. 1. og 17.mai samt 7.juni pyntes e. planer og avtale med forvalter Fontener: Fontenepuppen, Kirkeparken, v/rådhuset og Stemmen; åpnes 1.mai Mobile toalettkabiner bestilles og settes ut innen 1/5 på Bråstein, Breivik og Hogstadvika badeplasser forvalter bestiller. Vi sørger for ettersyn, renhold, etterfylling av vann og toalett papir. Vi må også bestille tømming når dette trengs. Badetemperatur måles på Bråstein, Hogstadvika, Holmavika og Stokkelandsvatnet fra 15/5 til 31.8 og meldes til kontoret før på mandag og fredag. Vann poster på gravlunder skal åpnes når fare for nattefrost er over, senest 15. mai. Kirkeparken sjekkes 17.mai om morgenen i forbindelse med pynting i byen. Gjennomgang av vannings anleggene fotballbaner Gravlund Veger og plasser skal feies innen Gjødsling av narcisser langs veier og rabatter samt muscari / perleblomst JUNI Trykking og tilsåing av graver tatt opp i løpet av vinteren skal innen 1. juni våre utført. Hekk klipping av Spirea etter blomstring. Gressbakke/bandittslått klippes / trimmes ihh.til lister. Pinsering etter egen liste. Sommerblomster plantes ut senest 15. Juni. Også på legatgraver. Utgåtte legater avsluttes 15. juni. Badetemperatur måles på Bråstein, Hogstadvika, Holmavika og Stokkelandsvatnet fra 15/5 til 31.8 og meldes til kontoret før på mandag og fredag. Blomsterbøtter settes ut i stativ like før Sandnesuka. Graskanter mot trær trimmes minst hver 3. uke i Kirkepark og Elveplass første gang før 1.juni. Dyp lufting/dressing på fotballbaner

58 JULI Maling/beis/olje. Leke-apparater, gjerder, benker og lignende behandles etter behov. Hekk klipping. Badetemperatur måles på Bråstein, Hogstadvika, Holmavika og Stokkelandsvatnet fra 15/5 til 31.8 og meldes til kontoret før på mandag og fredag. Graskanter mot trær trimmes minst hver 3. uke i Kirkepark og Elveplass Nyopprettet legatgraver settes i stell 15 juli dersom ikke annet blir avtalt. Fotballbaner: dyp lufting, dressing, vertikal kutting og resåing (normalt ca 100 kg Raygress pr. bane) rett før spille ferie.. Gjødsling av plantefelt. AUGUST IK Vr. Tømmermannsag Gressbakke/bandittslått klippes / trimmes ihh.til lister Badetemperatur måles på Bråstein, Hogstadvika, Holmavika og Stokkelandsvatnet fra 15/5 til 31.8 og meldes til kontoret før på mandag og fredag. Graskanter mot trær trimmes minst hver 3. uke i Kirkepark og Elveplass Årskontroll Trones skole jungellek før skolestart sammen med Lyse nett Turveier/-stier merkes og ryddes kombinert med kontroll. Dette skal sjekkes: Gramstad-Dalsnuten. Gramstad-Kubbetjern. Veraland. Vårlivarden. Bynuten. Alsvik. Se egne kart. Frist tilbakemelding er SEPTEMBER IK- vr. Kraftoverføringsaksler, fotballmål, gjerdeklyvere og hundesluser Fotballmål sjekkes. Rapport sendes dersom det er mangler Kontroll av turveier innen 15. september, husk kummer og stikkrenner. Tilbakemelding til forvalter. Løk setting. Graskanter mot trær trimmes minst hver 3. uke i Kirkepark og Elveplass Badeflåter på Hogstadvika, Bråsteinsvannet og Stokkelandsvannet tas opp etter Mobile toalettkabiner skal være utplassert ut august. OKTOBER IK vr. Motorsager Årskontroll barnehager og skoler sjekkes. Slodding av alle balløkker. Vedlikehold og service på sommerutstyr Service: Trimmere/ryddesager og motorsager. Vannposter stenges før nattefrosten kommer. Kranser på de legatgravene som har bestilt før alle helgens dag (vanligvis siste helg i okt). se legatliste Blomster søyler taes inn. Jord skal skiftes ut hvert andre år, da demonterte søyle og jord fjernes. Nb husk å tøm søyle for vann. Roald har detaljer. Blomsterurner taes inn og rengjøres/spyles Gjennomgang av vannings anleggene før vinteren. Utfør reparasjoner og evt justeringer av anleggene. Blås luft gjennom vannings-anleggene. Oppbinding trær sjekkes/fjernes e.3.år og sages ned til 40 cm.

59 NOVEMBER IK. Høytrykkspyler, vernerunde hel seksjon. Jord prøver taes, leveres inn til Felles kjøpet. Årskontroll lekeplasser, barnehager og skoler Løvsamling. Brøyteutstyr sjekkes. Fontener: Fontenepuppen, Kirkeparken, v/rådhuset og Stemmen; stenges 1.november. Overhales Det skal gjennomføres kontroll av friluftsområder innen med tilbakemelding til bestiller om nødvendige tiltak som må utføres. Reparasjoner etter større skader bestilles spesielt. Idrett, Behov for utskiftinger, reparasjoner meldes forvalter innen hvert år. Legat graver skal være klargjort til vinteren innen 15. november. Granbar og kristtorn Sandfang kummer renskes etter egen liste. Obs. kummer ved skoler og barnehager taes i mars. benker taes inn dersom det er behov for vasking, evt maling og reparasjon. Sandfangkummer renskes etter egen liste. Registrer antall kummer på hvert anlegg. Merk dere de kummene som må renskes regelmessig og de som kan hoppes over et år eller to. DESEMBER IK vr. Filter i gassmasker, Filter i garderobe Stadion Reparasjon av lekeapparater. Vedlikehold av maskiner og utstyr. Lekeplasser -- Ansamling av større mengder med løv fjernes innen 1.12 fra grusarealer, fallunderlag og sandkasser for å minske ugrasvekst og formolding. Lekeplasser -- Utstyr sjekkes i henhold til internkontrollhåndbok, journalføres av driften og rapporteres til forvalter innen Rammeavtalen gjennomgåes og forberedes Juletrær leveres etter avtale med forvalter Ta vekk mål ved akebakke på Vatne skole før 1. desember Årskontroll barnehager, lekeplasser og skoler fortsetter Løvsamling skoler og barnehager dersom det er økonomi til dette (knuses eller blåses under busker) Bestilte kranser leveres til Alle helgens dag. Kristtorn legges på innen 3. søndag i advent svanefamilie ved Ulsneset

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 ÅRSPROGRAM 2010

Detaljer

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 16.04.2008 13/08 ÅRSPROGRAM 2008

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Resultatvurdering 2009 Park og Idrett

Resultatvurdering 2009 Park og Idrett Utvalg for tekniske saker 24.03.10 sak 18/10 vedlegg Resultatvurdering 2009 Park og Idrett 1 INNHOLD 2009 1.0 RESULTATVURDERING PARK OG IDRETT 2009: 1.1 INNLEDNING- OPPSUMERING s. 3 1.2 B@RM; STYRINGSKORT

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 8/07 Sak 9/07 Sak 10/07 Sak 11/07

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER

KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200400639 Arkivkode E: D11 Saksbehandler: Ane Eikehaugen Saksgang Møtedato Saknr Utvalg for tekniske saker 07.03.07 9/07 Formannskapet 13.03.07 22/07 Bystyret 27.03.07 23/07 KUNSTGRESSBANER

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 5. november 2008 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 55/08 200806447 AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 www.stf.no/sandnesturlag «10 på topp» i Sandnes 2014 1. Bynuten 671 moh. dato: 2. Dalsnuten 323 moh. dato : 3. Bjørndalsfjellet 362 moh. dato: 4. Lifjell 282 moh. dato: 5. Vedafjell

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2015 www.stf.no/sandnesturlag 9 6 5 7 2 3 4 8 1 10 Lutsivatnet Dybingen Kyllesvatnet Skjelbreidtj Bråsteinvatnet Stokkalandsvatnet Flassavatnet Svihusvatnet Seldalsvatnet Oltedalsvatnet

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 2/2008 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter med presentasjon av de 7 ulvungane ved Leif

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE Riska bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 24/07 AKTIVE SANDNES HØRING

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø Status for revisjonsarbeidet

Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø Status for revisjonsarbeidet SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til kommuneplankomiteen 12.04.10 11/10 Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø Status for revisjonsarbeidet 1. Hva meldingen gjelder Arkivsak

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt:

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704526 : E: D11 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 05.11.2008 60/08 Formannskapet 18.11.2008

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/2280-1 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 2/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. MARS 2007 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07

Detaljer

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy Temaplan for stier og løyper i Narvik Torsdag 26. 3. 2015 Ragnhild Sandøy Program 18:00 Velkommen. Om mål med kvelden. Randi Melgård 18.05 Om planarbeidet målsettinger, organisering og framdrift. Ragnhild

Detaljer

Sekretær Hans Terje Helgaland (H) ledet møtet som startet kl 19.00 og sluttet kl. 19.45. Sak 21/13 INNSATSPOKALEN SANDNES KOMMUNE 2013 VEDTAK:

Sekretær Hans Terje Helgaland (H) ledet møtet som startet kl 19.00 og sluttet kl. 19.45. Sak 21/13 INNSATSPOKALEN SANDNES KOMMUNE 2013 VEDTAK: PROTOKOLL Bogafjell bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bogafjell bydelsutvalg 5/2013 26.08.13 21/13-27/13 Tilstede: Anaida Ajanic (H) møtte for Guttorm Stangeland (H), Åshild Martens (H),

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer

Foto : En av våre biler med profilering av ny visjon i Sandnes kommune.

Foto : En av våre biler med profilering av ny visjon i Sandnes kommune. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701274 : E: 210 M00 &34 : Lasse Husebye Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 16.04.2008 11/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2009 KL. 17.00 I KANTINEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2009 KL. 17.00 I KANTINEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2009 KL. 17.00 I KANTINEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 36/09 200704526 BYGGING AV KUNSTGRESSBANE PÅ GANDDAL IDRETTSANLEGG

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet innledes med informasjon vedrørende høringssaken

Detaljer

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801102 : E: K20 : H.I.Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen Formannskapet Bystyret 25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008

Detaljer

Sluttrapport Extra midler fra Helse og Rehabilitering

Sluttrapport Extra midler fra Helse og Rehabilitering Sluttrapport Extra midler fra Helse og Rehabilitering Prosjektets navn: Bymarka for alle Prosjektnr.: 2008/0286 Kategori: Forebygging Organisasjon: Norges Diabetesforbund Org.ledd: Namsos og omegn Diabetesforening

Detaljer

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad Saker: - Valg av ordstyrer og referent - Årsmelding fra styret - Økonomi - Valg Styret vil presentere: Bilder fra 2015 Planlagt arbeid

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Referat fra dialogmøte 2016

Referat fra dialogmøte 2016 Saksnr./Arkivkode 15/11904-053 Referat fra dialogmøte 2016 Dialogmøte for: Natur og idrett Dato: 10. mars 2016 Tid: 17.00 19.00 Sted: Til stede: Fra brukerrådene: Fra komiteen: Fra administrasjonen: Asker

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806223 : E: 070 K00 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 22. APRIL 2009 KL PÅ HANAHALLEN

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 22. APRIL 2009 KL PÅ HANAHALLEN Møte nr. 3/2009 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 22. APRIL 2009 KL. 18.00 PÅ HANAHALLEN Møtet starter med et fellesmøte med Hana bydelsutvalg og omvisning i Hanahallen. Representant fra

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 Sak 17/07 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Friluftsliv og Folkehelse. Fra Plan til Virkelighet

Friluftsliv og Folkehelse. Fra Plan til Virkelighet Friluftsliv og Folkehelse Fra Plan til Virkelighet Fra plan til virkelighet et regionalt samarbeid Fylkeskommunen har: Politikk (mye), penger (mye) og planverktøy (solide) Friluftsrådene har: Kompetanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

PROTOKOLL Bogafjell bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bogafjell bydelsutvalg 3/2013 29.04.13 10/13-17/13 Tilstede: Guttorm Stangeland (H), Åshild Martens (H), Hans Terje Helgaland (H), Olav

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15 Park og vei Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal Organisering BMU Direktør Stavanger eiendom Renovasjon Utbygging Park og vei Plan og anlegg Juridisk

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Et nytt kapittel i sandneshistorien

Et nytt kapittel i sandneshistorien Et nytt kapittel i sandneshistorien En by i sunn og modig vekst Sandnes er byen som vokser raskest i Norge. Antall innbyggere i Sandnes øker, blant annet fordi stadig flere tilflyttere fra nabokommuner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer