EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014"

Transkript

1 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser på et mangfold av arenaer. Totalt sett vurderes det slik at det er meget bra gjennomføringsgrad ift hva en i planperioden skulle fokusere på og oppnå. Dette gjelder spesielt på anleggsiden når det gjelder idrett. Noe dårligere oppnåelse av mål når det gjelder aktivitetsstimulerende tiltak og utbygging av friluft/nærmiljøanlegg. Planen har vært vellykket som et politisk styringsverktøy, spesielt når det gjelder prioritering av anlegg. Svært mange av de konkrete tiltakene er utført, og de som ikke er gjennomført vil vurderes i neste plan. Det bør i tillegg fokuseres på arealdelen og området om tilrettelegging, drift og vedlikehold ved neste rullering. Under vurderes de enkelte delmål som: Oppfylt Delvis oppfylt Ikke oppnådd. De viktigste resultatene i planperioden 2007 tom 2014 SANDNES KOMMUNE SKAL: Stille kommunale anlegg til disposisjon for lag og foreninger til idrett, lek eller annen fysisk aktivitet. Åpningstider og anleggstildeling i samsvar med behov og økonomi. Oppnådd: Åpningstider i idrettshaller, gymsaler basseng og svømmehaller er holdt på et stabilt høyt utnyttingsnivå hele perioden. Uteanlegg og baner er tilgjengelige til kl. 22 hver dag så fremt været tillater det. Støtte kommunens idrettslag og foreninger med aktivitetstilskudd basert på antall medlemmer. Øke det årlige driftstilskuddet til idrettslagene. 1

2 Ikke oppnådd: Driftstilskuddet til idrettslagene er holdt på et stabilt nivå i perioden, men grunnet et økt antall medlemmer i idrettslagene er tilskuddet pr. medlem redusert i perioden. Det er gitt et stort ekstraordinært engangstilskudd til Sandnes Ulf i perioden. Sørge for flere åpne tilbud hvor barn og unge kan drive mosjon og idrett. I samarbeid med kommunens fritidsavdeling, idrettsrådet, idrettslag og andre relevante miljø, vil kommunen bidra til flere åpne idrettshaller, gymsaler og andre anlegg for egenorganiserte barn og unge på ettermiddager, kvelder og i ferier. I dag fins slike åpen halltilbud på Hana og Riska, og erfaringene har vært gode. Det er ønskelig å opprette liknende tilbud på Sørbø, Austrått og i Giskehallen. Oppnådd: Det ble i 2009 opprettet åpen hall tilbud på fredager i regi av fritidsavdelingen i Giskehallen og Sørbøhallen. Pga liten oppslutning er tilbudet i Sørbøhallen avviklet. Tilbudet i Hanahallen og Riskahallen er videreført. Sørge for flere åpne tilbud spesielt rettet mot seniortrimmere. Kommunen vil vurdere utvidete åpningstider eller særskilte tidsrom i kommunale svømmehaller som er forbeholdt seniortrimmere og eldre. Sommeråpent i Riskahallen og/ eller Giskehallen kan vurderes i planperioden. Mulig samarbeid med andre kommuner. Gjenåpning av Riskatun helsebasseng for grupper med spesielle behov vurderes. Delvis oppnådd: Rehabilitering av Riskatun helsebasseng er ikke prioritert. Andre seniortiltak er ikke vurdert. Det ble innført sommeråpent i Giskehallens svømmehall i Tiltaket var vellykket, og planlegges videreført. Stimulere til at større idrettsarrangementer legges til Sandnes. Øke tilskuddet til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Oppnådd: Det er benyttet mer midler til tilskudd til internasjonale og nasjonale idrettsarrangementer i perioden, på bekostning av driftstilskuddet. Antall arrangementer har økt gradvis og dette viser at tilskudd kan være avgjørende for å sikre at det også i Sandnes arrangeres store idrettsarrangementer. Kulturbyåret 2010 var det avsatt hele kr. 1 mill. til store toppidretts og breddearrangementet. Formannskapet har også de senere år bidratt med tilskudd til arrangementer. Stimulere til at det utdannes kompetente ledere og trenere i idrettslagene og foreningene. 2

3 Opprette tilskuddsordning for å satse på kompetanseheving i de frivillige organisasjonene. Ikke oppnådd: Ingen tiltak iverksatt grunnet manglende økonomi. Legge til rette for toppidrettssatsing. Etter Idrettsrådets anbefaling skal kommunen prioritere idrettslag som driver på et høyt nivå, med mer tildelt treningstid på idrettsanlegg. Oppnådd: Idrettsrådets forslag til fordeling av treningstider er fulgt. Det faktum at kapasiteten i anleggene ikke er tilstrekkelig er ikke vurdert her. Det er gjennom utvikling av nye gode arenaer lagt til rette for toppfotball og friidrett på nasjonalt nivå på Sandnes stadion. Vågenhallen gir muligheter for toppidrett i turn og kampsport. Folkehallene gir også gode muligheter for toppidrett innenfor klatring, friidrett, skøyter, curling, fotball og andre aktiviteter. Sandneshallen er arena for topphåndball. Legge forholdene bedre til rette for idrettslag og andre foreninger som ønsker å bygge og drive egne anlegg. Forbedre informasjon om tilskuddsordninger og tekniske krav. Prioritere anlegg som bygges i regi av et lag foran kommunens egne anlegg mht søknad om spillemidler, særlig idrettslag som driver orientering og som produserer egne kart. Øke tilskuddet til lagseide/leide anlegg. Oppnådd: Kommunens nettsider er forbedret mht søknad om spillemidler. Søknader om spillemidler fra idrettslag og foreninger er blitt høyt prioritert. Det generelle tilskudd til drift, rehabilitering og ombygging samt mindre nyanlegg av lagseide/leide idrettsanlegg er økt fra 1,2 mill til 1,9 mill i perioden. Det er i tillegg gitt store ekstraordinære tilskudd til nyanlegg Sviland BMX og Sandnes skiskytterlag. Det er fra 2014 opprettet et fond hvor lag og foreninger kan få forskuttert spillemidlene. Følgende idrettslags prosjekter er gjennomført eller pågår: Bogafjell grusbane omlagt til kunstgress - i regi av Bogafjell IL. Lura grusbane omlagt til kunstgress - i regi av Lura IL. Sandnes kampsportsenter etablert i Hovevegen 7 - i regi av flere kampsportklubber. Ny storskjerm til Sandnes stadion gave fra SR bank sitt gavefond - i regi av Sandnes Ulf. Ny BMX bane på Sviland i regi av Sviland BMX Omlegging av Riska grusbane til kunstgress i regi av Riska fotballklubb. Omlegging av Sandved grusbane til kunstgress i regi av Sandved idrettslag. 3

4 Omlegging av Aspervika og Øygard skole grusløkker til kunstgress i regi av Hana idrettslag. Ny skytebane til skiskytteranlegget i Melsheia i regi av Sandnes skiskytterlag. Sandnes sykleklubb sin klubbvirksomhet er flyttet til Varatun, og sykkelgården er tatt i bruk. Revisjon av flere orienteringskart i regi av Sandnes IL og Ganddal IL. Sandnes idrettspark omlegging av flomlysbanen fra grus til kunstgress i regi av Sandnes Ulf. Klubbhus/lager på Lura idrettsanlegg i regi av Lura IL Tak over deler av hovedtribunen Sandnes stadion - i regi av Sandnes Ulf. Omlegging av Sviland grusbane til kunstgress i regi av Sviland IL. Det arbeides med følgende klubbinitierte prosjekter: Sandnes skiskytterlag og Sandnes idrettslag regulering av rulleskiløype i Melsheia pågår. Ganddal IL og Riska IL planlegger rehabilitering av sine klubbhus. Austrått IL vurdering av muligheter for klubbhus og kunstgress for fotballen på Iglemyr. Satse på nye og varierte idrettsanlegg Ferdigstille flerbruksanlegg i Vågen, med turnhall og god publikumskapasitet. Rehabilitering av tennisanlegget i Sandnes idrettspark. Nye kunstgressbaner på Ganddal, Iglemyr og Bogafjell. Ny multihall/friidrettshall på Sandved. Idrettshall/kirke/flerbrukshus på Bogafjell. Vurdere klatrevegger i Vågen-hallen, i multihallen på Sandved og i ny idrettshall på Bogafjell. Finne permanent lokaliseringsløsning for trialmiljøet på Hommersåk. Bidra til å utvikle rulleskianlegget i Melshei gjennom investeringstilskudd. Bidra til å etablere fotballhall i Sandnes gjennom investeringstilskudd. Nesten helt oppnådd: Vågen idretts og turnhall: Leieavtale med Rog fylkeskommune. Sandnes turnforening har flyttet sin virksomhet fra Sandnes turnhall til Vågen. Tennisbaner i Sandnes idrettspark er ferdigstilt og tatt i bruk. Meget godt mottatt av byens befolkning. Drives som et åpent anlegg hvor alle kan bestille tid og trene. På den nasjonale tennisbloggen figurerer nå Sandnes som Norges tennisby! Kunstgressbane Iglemyr ferdigstilt høst

5 Kunstgressbane Ganddal ferdigstilt juni Kunstgressbane ferdigstilt i 2013 og idrettshall i Bogafjell pågår. Multi/friidrettshall på Sandved tatt i bruk våren Se også regionalt samarbeid. Skiskytteranlegget i Melshei: Ny skytebane i Melsheia er ferdig. Regulering av rulleskiløype pågår i regi av skifolket. 7 er kunstgressbane Hana skole ferdigstilt i Innendørs klatreanlegg: Det er et lite innendørs klatre/buldreanlegg i Vågenhallen. Det er laget klatreanlegg for breddeaktivitet i Sandneshallen. Det planlegges klatre/buldrevegg for breddeaktivitet i Bogafjellhallen. Kunstgressbane Figgjo ferdigstilt Liten flerbrukshall Ganddal skole ferdigstilt i Fotballhall: Det er ikke tatt noe initiativ fra klubbenes side for å få bygget en fotballhall i Sandnes. Trial anlegg: Sikring av arealet til trailanlegget på Hesthammeren pågår i kommuneplanarbeidet. Videreutvikle Sandnes idrettspark som sentralidrettsanlegg og rekreasjonsområde. Følge opp anbefalinger i revidert disposisjonsplan for utvikling av Sandnes idrettspark, fremme forslag til prioritering av anlegg/tiltak på kort og lengre sikt. Sentrale elementer er fotballhall, ny idrettshall, utvidelse av friidrettsanlegget, garderobe og servicefunksjoner. Prioriterte elementer kan prioriteres inn i planperioden ved rullering av handlingsprogrammet. Oppnådd: Rehabilitering/utvidelse av friidrettsbane fra 6 til 8 baner med sprint på begge sider, det er gjort tilpassninger jfr. krav toppfortball. Ferdigstilt april Lysanlegg 1400 lux for toppfotball samt eget treningslys for friidrett/fotball. Ferdigstilt mars Tilkobling av aggregat for nødstrøm. Ny tribuner med enkelt tak på Sandnes stadion sin østside. Videre utbygging av tribuner øst og vestside. Stadionkapasitet på 5000, Ferdigstilt i to omganger april/mai 2010/våren Gamle garderober et oppgradert. Nye publikumstoaletter bygget i 1 etg. På målhuset. Nytt servicebygg med sosialt rom, kiosk, styrkerom, klubbrom, lager og HC tribune. Ferdigstilt utgangen av mai Det elektriske anlegget på den gamle tribunen er oppgradert i to omganger 2010 og Nytt mediahus med plass til skrivende presse, radio og tv kommentatorer, samt nye kameraposisjoner ferdig våren Ny parkering mediabusser (OBvan), nytt inngangsparti publikum, nye rømningsveger østside ferdigstilt våren Hovedbanens gressmatte er planert ut noen steder og gresset skiftet i begge ender. Utbygging av lydanlegg med høytalere på stadion sin østside og forsterkning på vestsiden. Ferdigstilt i to omganger mai 2010/våren

6 Utbygging av elektronisk målfoto/tidtakeranlegg med muligheter for tidtaking sprint på begge sider, ferdigstilt mai Giskehallen 2 er igangsatt, planlegges ferdig høst Tak over deler av hovedtribunen ferdig 2014, i regi av Sandnes Ulf. Ny fotballstadion planlegges, i regi av Sandnes Ulf. Etablere ny idrettspark Øst på Iglemyr. I samarbeid med aktører i bydelen utarbeide en disposisjonsplan hvor en skisserer hvordan parken kan utvikles. Første steg i idrettsparken blir ny kunstgressbane. Delvis oppnådd: Iglemyr kunstgressbane er ferdigstilt. Ny svømmehall er vedtatt, ny hall skal vurderes. Regulering skal igangsettes. Sikre samlokalisering av idrettsanlegg og skoler når det bygges skoler i Sandnes. Når det skal bygges nye skoler i Sandnes, skal det alltid vurderes avsatt areal til idrettshall, nærmiljøanlegg (eksempelvis ballbinger, sandvolleyballbaner etc.) og andre utendørsanlegg. Skolene er bydelenes viktigste nærmiljøanlegg. Ved å bygge nye haller og baner i tilknytning til skoler øker en bruksfrekvensen og mulighetene på anlegget, og sparer kostnader til utbygging og drift ved tilskudd fra spillemidlene samt ved stordriftsfordeler. Ikke oppnådd: En har ikke i tilstrekkelig grad klart å komme i inngrep med skoleutbygginger/rehabiliteringer slik at disse forhold blir vurdert på et tidlig nok tidspunkt. Det bør nok arbeides for at dette tiltaket innarbeides i prosedyrer for skolebygging/større utbygginger/rehabiliteringer. Satse på mer fysisk aktivitet i skolen, i og etter skoletid. Opprette et prosjekt der målet er at alle skolebarn i Sandnes skal ha 1 time fysisk aktivitet pr. dag. Sikre at skolebyggene i størst mulig grad er tilgjengelige utenfor skoletid. Delvis oppnådd: Kurs for lærere i fysisk aktivitet gjennomført med god deltagelse, initiativtager var idrettsrådet i Sandnes. Prosjekt fysisk aktivitet i skolen i gang i regi av Sunn by. Tilsynsvakter opprettholdes der hvor det anses som nødvendig, sikrer bruk av skolebyggene på kveldstid til kultur og idrett i tråd med aktivitetsnivået i

7 Nye læreplaner og statlige føringer for fysisk aktivitet i skolen bør få konsekvenser for hvilke muligheter til allsidig fysisk aktivitet som finnes i nærmiljøene, og hvilke muligheter det legges opp til på skolenes ute og inneområder. Sørge for allsidige aktivitetsmuligheter utendørs ved byens skoler. Skoleområder som er klassifisert som dårlige, prioriteres. Ikke oppnådd: Hana skole ballbane kunstgress er etablert i perioden. Utover dette er ingen skoler er prioritert med kommunale nyanlegg, da det ikke er avsatt midler til det. De midler som er avsatt benyttes til ekstraordinært vedlikehold. Arbeide for at områder som egner seg til lek, idrett og aktivitet tilrettelegges i utbygging av nye boområder. Gjennom oppfølging av bebyggelses- og reguleringsplaner skal kommunen ta konsekvensen av hvor viktig det er for folkehelsa og den generelle trivselen at det avsettes naturområder/grønne lunger i nærmiljøene som kan benyttes til lek og aktivitet. Det må også tas høyde for å tilrettelegge aktivitetsarenaer for ulike aldersgrupper. Revisjon av ny teknisk norm for friområder og lekeplasser. Oppnådd: Regulerings og bebyggelsesplaner følges opp, det legges opp til krav ift vedtak vedrørende lekeplasser og nærmiljøanlegg, som er en forutsetning for gode nærmiljø. Revisjon av teknisk norm lekeplasser/friområder (Norm for utomhusanlegg) er ferdigstilt som et interkommunalt samarbeid. Normen legges ut til offentlig høring og endelig politisk behandling våren Sandnes er Norges friluftskommune videre satsing på grøntstruktur, natur og friluftsliv. Videreutvikle Gramstad-området, med turveisløyfe til Kubbetjønn. Videreutvikle og rehabilitere turveinettet i Melshei. Videreutvikle turstinettet i Høleområdet (Alsvik, Kjosavik, Dansen, Veraland, Tengesdalsvatnet). Oppgradere Tingholmen med turstinett. Opprette Folkestier. Opprettholde driften av Alsvik natursenter. 7

8 Ikke oppnådd. Turvegsløyfe Kubbetjønn var planlagt som et langsiktig prosjekt i årene , med en etappevis utvikling. Prosjektet er stoppet. Melshei turvegnett er delvis forbedret med enkelte nye strekk. Høleområdet: det er ikke utviklet nye turstier i Høleområdet. Tingholmen turstinett er utbedret av Ryfylke friluftsråd. Folkestier i bydelene: Kommunen har støttet og bidratt til utvikling av Ulvastien i Hana delvis Austrått bydel. Utover dette er det ikke laget merkede folkestier. Sikret friluftsområde Eikelid, Horve. Jæren friluftsråd har opparbeidet, parkeringsplass, badeplass, turveier, turstier, toalett, sittegrupper. Sikring av Litle Teistholmen til allmennheten: Kommunen har sammen med Ryfylke friluftsråd og Stavanger kommune sikret holmen til allmenn bruk. Friluftsrådet planlegger oppgraderinger av fasiliteter. Alsvik natursenter er pr. i dag ikke sikret videre drift. Driftsavtalen kommunen har hatt på Alsvik natursenter er sagt opp. Alsvik fungerer i dag som et ordinært friluftsområde. Sikring av Lifjell friluftsområde: Gjennomført i Forvaltningsavtale med Jæren friluftsråd som planlegger å bygge parkeringsplass. Oppgradering av området Dalsnuten/Lifjell/Gramstad planlegges i 2015/2016 i regi av Stavanger turistforening. Prioritere utvikling av turveier med lys i nærmiljøene, som kan benyttes hele året med universell utforming. Bygge ut turveier med lys årlig i prioriterte bydeler. Ikke oppnådd. Korte strekk med turveg med lys på Bogafjell og i Håholen (Lura) er ferdigstilt. Kommunen har også prioritert turveg med lys langs dobbeltsporet fra Stavanger grense til Luravika. Kommunen hadde som mål å bygge ut 3 km turveg med lys årlig, en er dessverre langt for oppnåelse på dette feltet. I Sandnes vest er det utredet mulighet for sammenhengende turveg med lys fra Bærheim til Skjæveland. Dette er lagt i bero grunnet problemer med avtaleforhold og økonomi. Utvikle det interkommunale samarbeidet. Følge opp den politiske avtalen om investering og drift av prioriterte regionale idrettsanlegg, kunstishall i Sørmarka, multi/friidrettshall på Sandved, og fotballhallen på Randaberg. Delta og bidra i fagforum for utveksling av kompetanse og erfaringer innenfor feltet park, friluftsliv og idrett for kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Delta og påvirke friluftsrådene til å påta seg flere oppgaver i bynære områder. 8

9 Oppnådd: Sørmarka flerbrukshall ferdigstilt høst Multi/friidrettshallen i Sandnes ferdigstilt mars Fotballhallen i Randaberg ferdigstilt Disse prosjektene gir svært store forbedrede muligheter for trening og større konkurranser i isidretter, klatring, fotball og friidrett for idrettslag, skoler og publikum i regionen. Barn og unge er særskilt prioritert jfr. den godkjente forpliktende samarbeidsavtalen. Nytt anlegg Sykkelvelodrom planlegges i Sola som det fjerde regionale anlegget. Ryfylke friluftsråd har påtatt seg drift av Litle Teistholmen. Jæren friluftsråd har påtatt seg drift av Eikeli friluftsområde og Lifjell. Det er også et formelt samarbeid med Stavanger Turistforening på Dale/Lifjell/Gramstad. Det har pågått et interkommunalt samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå, vedrørende å forfatte og samstille en norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og Barnehageanlegg. Se eget punkt vedr. norm. Revisjon av Barnetråkkregistreringen. Fortsatt identifisere de områdene som i dag er i bruk av barn og unge. Sørge for at disse arealene tas hensyn til og i størst mulig grad skjermes ved fremtidig utbygging og fortetting. Registreringen digitaliseres. Delvis oppnådd: Vedtatt oppstart av revisjon, planlegges ferdigstilt i løpet av Sørge for at kommunens idrettsanlegg, parker og grøntanlegg kan benyttes til lek og aktivitet. Prioritere utvikling av mer spennende nærmiljøanlegg og lekeplasser som er tilpasset ulike aldersgrupper. Satse på tilrettelegging av trendaktiviteter. Delvis oppnådd. Det er ikke bygget nye nærmiljøanlegg i regi av kommunen grunnet manglende midler. Lekeplasser oppgraderes gradvis i tråd med prioriteringsliste basert på tilstand, funksjon og plassering, samt økonomiske rammer. Regulering av bystrand i Luravika ferdig i Ny bydelspark på Figgjo Figved parken ferdigstilt våren Sørge for at kommunens friluftsanlegg er i tilfredsstillende stand. 9

10 Sette av nødvendige driftsmidler slik at anleggene kan holdes i en tilfredstillende stand og brukes slik behovet tilsier. Arbeidet søkes løst i samarbeid med frivillige foreninger. Ikke oppfylt: Nivået på drift av friluftsanlegg er mer enn halvert i perioden. Det samarbeides med friluftsrådene, Stavanger turistforening, Statskog og en rekke enkeltpersoner om drift, aktivitet og oppgradering. Sørge for at kommunens idrettsanlegg (som også er skoleanlegg) er i tilfredsstillende stand. Sette av nødvendige driftsmidler slik at anleggene kan holdes i en tilfredsstillende stand og brukes slik behovet tilsier. Rehabilitere friidrettsbanen og garderober i Sandnes idrettspark. Rehabilitere Lundehaugen grus- og friidrettsbane. Sørge for jevnlig utbedring av dekke og drenering på byens baner. Delvis oppfylt: En har opprettholdt åpning/drift av byens svømme og idrettshaller, gymsaler og basseng på samme nivå som i forrige planperiode. Drift av byens utendørs idrettsanlegg er tilført noe midler ift nye kunstgressbaner og oppgradering samt økte krav til vedlikehold og tilrettelegging på Sandnes stadion. Garderobeanleggene på Iglemyr, Sviland og det gamle garderobeanlegg på Sandnes stadion er rehabilitert i Det er skiftet gulv i Riskahallen i 2009, samt at renseanlegget i Giskehallen svømmehall er utbedret. Utbedring av renseanlegget i Riskahallen svømmehall er ferdigstilt mars Iglemyr gressbane er utbedret i Lundehaugen grus og friidrettsbane er ikke rehabilitert. Satse på info om mulighetene for å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sandnes. Utarbeide tur aktivitetskart for tettbygde områder. Stimulere til at det blir produsert flere orienteringskart ved å bidra med tilskudd. Gjøre informasjonen som ligger på Sandnes kommunes hjemmesider mer tilgjengelig, og gjerne presentere kortversjoner på engelsk og andre relevante fremmedspråk med tanke på turisme. Forbedre skiltingen til anlegg, turmål og løyper. Synliggjøre aktivitetstilbudet i Sandnes på internett. 10

11 Samarbeid med foreninger om ulike aktivitetstilbud. Delvis oppfylt: Turkart i bynære strøk er ferdigstilt i Orienteringskart er blitt prioritert på topp både når det gjelder kommunalt tilskudd og spillemidler når søknader er kommet. Det er i perioden utført noe forbedringen på kommunens nettsider når det gjelder info om turer og friluftsaktiviteter. I kulturbyåret 2008 ble det gjennomført en rekke aktiviteter/arrangementer i markedsført som Natureventyr 2008 i regi av park og idrett i samarbeid med en rekke andre aktører/frivillige foreninger. Det planlegges revisjon av turkartet «ut i det grønne» samt oppgradering av merking i enkelte turområder. Sandnes 2. februar 2014 (justert) Ane R. Eikehaugen Bymiljø idrett og friluftsliv 11

: : E: 124 D11 : Ane R. Eikehaugen mfl AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

: : E: 124 D11 : Ane R. Eikehaugen mfl AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806447 : E: 124 D11 : Ane R. Eikehaugen mfl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 ÅRSPROGRAM 2010

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER

KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200400639 Arkivkode E: D11 Saksbehandler: Ane Eikehaugen Saksgang Møtedato Saknr Utvalg for tekniske saker 07.03.07 9/07 Formannskapet 13.03.07 22/07 Bystyret 27.03.07 23/07 KUNSTGRESSBANER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 16.04.2008 13/08 ÅRSPROGRAM 2008

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

REGELVERK FOR SANDNES STADION

REGELVERK FOR SANDNES STADION REGELVERK FOR SANDNES STADION 1. ANLEGG Reglementet omfatter følgende anlegg: Sandnes stadion hovedtribune/garderobeanlegg/pressetribune Sandnes stadion tribune med tak nord/øst Sandnes stadion gamle garderober

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet TEMA Kultur Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør skal tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal kunne utøve egenaktivitet

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal

Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal Utvalg for tekniske saker 05.11.08 sak 59/08 vedlegg 4 Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal BAKGRUNN: Vedtak fra Formannskapet sak 92/08 200704526 Innløsning av grunn for kunstgressbane

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 18.05.2016 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (ca 1/3) Kommunalt tilskudd

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS)

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS) A V T A L E Mellom Sandnes kommune (SK) Og Idrettsrådet i Sandnes (IRS) 1. OMFANG. 1.1 IRS overtar retten til all fast reklame på de kommunale idrettsanlegg underlagt SK`s ansvarsområde, hvor det er forsvarlige

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION

BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION 1. ANLEGG Sandnes stadion er et anlegg tilrettelagt for toppfotball og friidrett på nasjonalt nivå. Anlegget har en setekapasitet på 4145 personer, og det er

Detaljer

NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5)

NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5) NOTAT Fra: Ingvill Sveen Arealplan Gjennomlest av idrettskonsulent Jørn Haakensveen Kontrakter vurdert av juridisk rådgiver Trond Iver Skattum Sak: ERSTATNINGSANLEGG - TENNIS Deres ref.: Vår ref: Arkiv:

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift - endring Lov om pengespill

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Idrettshaller Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Fiskumhallen Volleyballhall 624000601 Øvre Eiker kommune Loesmoen

Detaljer

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion Notat Til: Fra: Kopi: Time kommune Njål Erland Bryne FK Dato: 22. mai 2013 Emne: Kapasitet Bryne stadion Bakgrunn: Bryne FK har igangsatt reguleringsarbeid med hensikt å videreutvikle stadionområdet. Dette

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Byrådserklæringen Hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å drive idrett og ha tilgang på gode områder

Detaljer

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 Offisiell åpning av Skrim Idrettspark Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 PROGRAM: kl 14.00 Åpen idrettspark. Se og prøv anleggene! En rekke idrettslag og idrettsgrener er representert. De vil vise fram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Ny fotballstadion i Sandnes

Ny fotballstadion i Sandnes Ny fotballstadion i Sandnes Tom Rune Espedal 16.10.2013 Planene har vært tilstede Status 2013 Vi har en oppgradert flerbruksstadion som har vokst med klubben. Sandnes Kommune har vist vilje og initiativ

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Idrett, friluftsliv og natur en del av Byutviklingsområdet

Idrett, friluftsliv og natur en del av Byutviklingsområdet Idrett, friluftsliv og natur en del av Byutviklingsområdet Innhold Organisering Overordnede rammebetingelser : Bystrategi Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Økonomi Idrett Park Natur

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

SK = Sandnes kommune SU = Sandnes Ulf Vedlegg 1

SK = Sandnes kommune SU = Sandnes Ulf Vedlegg 1 Utdrag fra infrastruktur krav tippeligaen = Sandnes kommune = Sandnes Ulf Vedlegg 1 Krav Status Sandnes Forslag tiltak Ansvar 01- Godkjent stadion. Sandnes Ulf må ha tilgang til et godkjent stadion for

Detaljer

Oversikt orienteringskart Sandnes IL

Oversikt orienteringskart Sandnes IL Oversikt orienteringskart Sandnes IL Dette dokumentet er ment å gi en oversikt og beskrivelse av orienteringskartene til Sandnes IL. Kartene er delt inn i to kategorier: orienteringskart og sprint/nærkart.

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OPPSUMMERING Asker Idrettsråd (AIR) tar utgangspunkt i rådets innspill til Handlingsprogram 2014-2017 idet dette peker på

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis Spillemidler til idrettsanlegg Daniel Kristiansen rådgiver Idrettsavdelingen, anleggsseksjonen dakr@kud.dep.no Vadsø, 1 Spillemidler til idrettsformål Økning fra 56% til 64% av Norsk Tippings overskudd

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Resultatvurdering 2009 Park og Idrett

Resultatvurdering 2009 Park og Idrett Utvalg for tekniske saker 24.03.10 sak 18/10 vedlegg Resultatvurdering 2009 Park og Idrett 1 INNHOLD 2009 1.0 RESULTATVURDERING PARK OG IDRETT 2009: 1.1 INNLEDNING- OPPSUMERING s. 3 1.2 B@RM; STYRINGSKORT

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer