EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014"

Transkript

1 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser på et mangfold av arenaer. Totalt sett vurderes det slik at det er meget bra gjennomføringsgrad ift hva en i planperioden skulle fokusere på og oppnå. Dette gjelder spesielt på anleggsiden når det gjelder idrett. Noe dårligere oppnåelse av mål når det gjelder aktivitetsstimulerende tiltak og utbygging av friluft/nærmiljøanlegg. Planen har vært vellykket som et politisk styringsverktøy, spesielt når det gjelder prioritering av anlegg. Svært mange av de konkrete tiltakene er utført, og de som ikke er gjennomført vil vurderes i neste plan. Det bør i tillegg fokuseres på arealdelen og området om tilrettelegging, drift og vedlikehold ved neste rullering. Under vurderes de enkelte delmål som: Oppfylt Delvis oppfylt Ikke oppnådd. De viktigste resultatene i planperioden 2007 tom 2014 SANDNES KOMMUNE SKAL: Stille kommunale anlegg til disposisjon for lag og foreninger til idrett, lek eller annen fysisk aktivitet. Åpningstider og anleggstildeling i samsvar med behov og økonomi. Oppnådd: Åpningstider i idrettshaller, gymsaler basseng og svømmehaller er holdt på et stabilt høyt utnyttingsnivå hele perioden. Uteanlegg og baner er tilgjengelige til kl. 22 hver dag så fremt været tillater det. Støtte kommunens idrettslag og foreninger med aktivitetstilskudd basert på antall medlemmer. Øke det årlige driftstilskuddet til idrettslagene. 1

2 Ikke oppnådd: Driftstilskuddet til idrettslagene er holdt på et stabilt nivå i perioden, men grunnet et økt antall medlemmer i idrettslagene er tilskuddet pr. medlem redusert i perioden. Det er gitt et stort ekstraordinært engangstilskudd til Sandnes Ulf i perioden. Sørge for flere åpne tilbud hvor barn og unge kan drive mosjon og idrett. I samarbeid med kommunens fritidsavdeling, idrettsrådet, idrettslag og andre relevante miljø, vil kommunen bidra til flere åpne idrettshaller, gymsaler og andre anlegg for egenorganiserte barn og unge på ettermiddager, kvelder og i ferier. I dag fins slike åpen halltilbud på Hana og Riska, og erfaringene har vært gode. Det er ønskelig å opprette liknende tilbud på Sørbø, Austrått og i Giskehallen. Oppnådd: Det ble i 2009 opprettet åpen hall tilbud på fredager i regi av fritidsavdelingen i Giskehallen og Sørbøhallen. Pga liten oppslutning er tilbudet i Sørbøhallen avviklet. Tilbudet i Hanahallen og Riskahallen er videreført. Sørge for flere åpne tilbud spesielt rettet mot seniortrimmere. Kommunen vil vurdere utvidete åpningstider eller særskilte tidsrom i kommunale svømmehaller som er forbeholdt seniortrimmere og eldre. Sommeråpent i Riskahallen og/ eller Giskehallen kan vurderes i planperioden. Mulig samarbeid med andre kommuner. Gjenåpning av Riskatun helsebasseng for grupper med spesielle behov vurderes. Delvis oppnådd: Rehabilitering av Riskatun helsebasseng er ikke prioritert. Andre seniortiltak er ikke vurdert. Det ble innført sommeråpent i Giskehallens svømmehall i Tiltaket var vellykket, og planlegges videreført. Stimulere til at større idrettsarrangementer legges til Sandnes. Øke tilskuddet til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Oppnådd: Det er benyttet mer midler til tilskudd til internasjonale og nasjonale idrettsarrangementer i perioden, på bekostning av driftstilskuddet. Antall arrangementer har økt gradvis og dette viser at tilskudd kan være avgjørende for å sikre at det også i Sandnes arrangeres store idrettsarrangementer. Kulturbyåret 2010 var det avsatt hele kr. 1 mill. til store toppidretts og breddearrangementet. Formannskapet har også de senere år bidratt med tilskudd til arrangementer. Stimulere til at det utdannes kompetente ledere og trenere i idrettslagene og foreningene. 2

3 Opprette tilskuddsordning for å satse på kompetanseheving i de frivillige organisasjonene. Ikke oppnådd: Ingen tiltak iverksatt grunnet manglende økonomi. Legge til rette for toppidrettssatsing. Etter Idrettsrådets anbefaling skal kommunen prioritere idrettslag som driver på et høyt nivå, med mer tildelt treningstid på idrettsanlegg. Oppnådd: Idrettsrådets forslag til fordeling av treningstider er fulgt. Det faktum at kapasiteten i anleggene ikke er tilstrekkelig er ikke vurdert her. Det er gjennom utvikling av nye gode arenaer lagt til rette for toppfotball og friidrett på nasjonalt nivå på Sandnes stadion. Vågenhallen gir muligheter for toppidrett i turn og kampsport. Folkehallene gir også gode muligheter for toppidrett innenfor klatring, friidrett, skøyter, curling, fotball og andre aktiviteter. Sandneshallen er arena for topphåndball. Legge forholdene bedre til rette for idrettslag og andre foreninger som ønsker å bygge og drive egne anlegg. Forbedre informasjon om tilskuddsordninger og tekniske krav. Prioritere anlegg som bygges i regi av et lag foran kommunens egne anlegg mht søknad om spillemidler, særlig idrettslag som driver orientering og som produserer egne kart. Øke tilskuddet til lagseide/leide anlegg. Oppnådd: Kommunens nettsider er forbedret mht søknad om spillemidler. Søknader om spillemidler fra idrettslag og foreninger er blitt høyt prioritert. Det generelle tilskudd til drift, rehabilitering og ombygging samt mindre nyanlegg av lagseide/leide idrettsanlegg er økt fra 1,2 mill til 1,9 mill i perioden. Det er i tillegg gitt store ekstraordinære tilskudd til nyanlegg Sviland BMX og Sandnes skiskytterlag. Det er fra 2014 opprettet et fond hvor lag og foreninger kan få forskuttert spillemidlene. Følgende idrettslags prosjekter er gjennomført eller pågår: Bogafjell grusbane omlagt til kunstgress - i regi av Bogafjell IL. Lura grusbane omlagt til kunstgress - i regi av Lura IL. Sandnes kampsportsenter etablert i Hovevegen 7 - i regi av flere kampsportklubber. Ny storskjerm til Sandnes stadion gave fra SR bank sitt gavefond - i regi av Sandnes Ulf. Ny BMX bane på Sviland i regi av Sviland BMX Omlegging av Riska grusbane til kunstgress i regi av Riska fotballklubb. Omlegging av Sandved grusbane til kunstgress i regi av Sandved idrettslag. 3

4 Omlegging av Aspervika og Øygard skole grusløkker til kunstgress i regi av Hana idrettslag. Ny skytebane til skiskytteranlegget i Melsheia i regi av Sandnes skiskytterlag. Sandnes sykleklubb sin klubbvirksomhet er flyttet til Varatun, og sykkelgården er tatt i bruk. Revisjon av flere orienteringskart i regi av Sandnes IL og Ganddal IL. Sandnes idrettspark omlegging av flomlysbanen fra grus til kunstgress i regi av Sandnes Ulf. Klubbhus/lager på Lura idrettsanlegg i regi av Lura IL Tak over deler av hovedtribunen Sandnes stadion - i regi av Sandnes Ulf. Omlegging av Sviland grusbane til kunstgress i regi av Sviland IL. Det arbeides med følgende klubbinitierte prosjekter: Sandnes skiskytterlag og Sandnes idrettslag regulering av rulleskiløype i Melsheia pågår. Ganddal IL og Riska IL planlegger rehabilitering av sine klubbhus. Austrått IL vurdering av muligheter for klubbhus og kunstgress for fotballen på Iglemyr. Satse på nye og varierte idrettsanlegg Ferdigstille flerbruksanlegg i Vågen, med turnhall og god publikumskapasitet. Rehabilitering av tennisanlegget i Sandnes idrettspark. Nye kunstgressbaner på Ganddal, Iglemyr og Bogafjell. Ny multihall/friidrettshall på Sandved. Idrettshall/kirke/flerbrukshus på Bogafjell. Vurdere klatrevegger i Vågen-hallen, i multihallen på Sandved og i ny idrettshall på Bogafjell. Finne permanent lokaliseringsløsning for trialmiljøet på Hommersåk. Bidra til å utvikle rulleskianlegget i Melshei gjennom investeringstilskudd. Bidra til å etablere fotballhall i Sandnes gjennom investeringstilskudd. Nesten helt oppnådd: Vågen idretts og turnhall: Leieavtale med Rog fylkeskommune. Sandnes turnforening har flyttet sin virksomhet fra Sandnes turnhall til Vågen. Tennisbaner i Sandnes idrettspark er ferdigstilt og tatt i bruk. Meget godt mottatt av byens befolkning. Drives som et åpent anlegg hvor alle kan bestille tid og trene. På den nasjonale tennisbloggen figurerer nå Sandnes som Norges tennisby! Kunstgressbane Iglemyr ferdigstilt høst

5 Kunstgressbane Ganddal ferdigstilt juni Kunstgressbane ferdigstilt i 2013 og idrettshall i Bogafjell pågår. Multi/friidrettshall på Sandved tatt i bruk våren Se også regionalt samarbeid. Skiskytteranlegget i Melshei: Ny skytebane i Melsheia er ferdig. Regulering av rulleskiløype pågår i regi av skifolket. 7 er kunstgressbane Hana skole ferdigstilt i Innendørs klatreanlegg: Det er et lite innendørs klatre/buldreanlegg i Vågenhallen. Det er laget klatreanlegg for breddeaktivitet i Sandneshallen. Det planlegges klatre/buldrevegg for breddeaktivitet i Bogafjellhallen. Kunstgressbane Figgjo ferdigstilt Liten flerbrukshall Ganddal skole ferdigstilt i Fotballhall: Det er ikke tatt noe initiativ fra klubbenes side for å få bygget en fotballhall i Sandnes. Trial anlegg: Sikring av arealet til trailanlegget på Hesthammeren pågår i kommuneplanarbeidet. Videreutvikle Sandnes idrettspark som sentralidrettsanlegg og rekreasjonsområde. Følge opp anbefalinger i revidert disposisjonsplan for utvikling av Sandnes idrettspark, fremme forslag til prioritering av anlegg/tiltak på kort og lengre sikt. Sentrale elementer er fotballhall, ny idrettshall, utvidelse av friidrettsanlegget, garderobe og servicefunksjoner. Prioriterte elementer kan prioriteres inn i planperioden ved rullering av handlingsprogrammet. Oppnådd: Rehabilitering/utvidelse av friidrettsbane fra 6 til 8 baner med sprint på begge sider, det er gjort tilpassninger jfr. krav toppfortball. Ferdigstilt april Lysanlegg 1400 lux for toppfotball samt eget treningslys for friidrett/fotball. Ferdigstilt mars Tilkobling av aggregat for nødstrøm. Ny tribuner med enkelt tak på Sandnes stadion sin østside. Videre utbygging av tribuner øst og vestside. Stadionkapasitet på 5000, Ferdigstilt i to omganger april/mai 2010/våren Gamle garderober et oppgradert. Nye publikumstoaletter bygget i 1 etg. På målhuset. Nytt servicebygg med sosialt rom, kiosk, styrkerom, klubbrom, lager og HC tribune. Ferdigstilt utgangen av mai Det elektriske anlegget på den gamle tribunen er oppgradert i to omganger 2010 og Nytt mediahus med plass til skrivende presse, radio og tv kommentatorer, samt nye kameraposisjoner ferdig våren Ny parkering mediabusser (OBvan), nytt inngangsparti publikum, nye rømningsveger østside ferdigstilt våren Hovedbanens gressmatte er planert ut noen steder og gresset skiftet i begge ender. Utbygging av lydanlegg med høytalere på stadion sin østside og forsterkning på vestsiden. Ferdigstilt i to omganger mai 2010/våren

6 Utbygging av elektronisk målfoto/tidtakeranlegg med muligheter for tidtaking sprint på begge sider, ferdigstilt mai Giskehallen 2 er igangsatt, planlegges ferdig høst Tak over deler av hovedtribunen ferdig 2014, i regi av Sandnes Ulf. Ny fotballstadion planlegges, i regi av Sandnes Ulf. Etablere ny idrettspark Øst på Iglemyr. I samarbeid med aktører i bydelen utarbeide en disposisjonsplan hvor en skisserer hvordan parken kan utvikles. Første steg i idrettsparken blir ny kunstgressbane. Delvis oppnådd: Iglemyr kunstgressbane er ferdigstilt. Ny svømmehall er vedtatt, ny hall skal vurderes. Regulering skal igangsettes. Sikre samlokalisering av idrettsanlegg og skoler når det bygges skoler i Sandnes. Når det skal bygges nye skoler i Sandnes, skal det alltid vurderes avsatt areal til idrettshall, nærmiljøanlegg (eksempelvis ballbinger, sandvolleyballbaner etc.) og andre utendørsanlegg. Skolene er bydelenes viktigste nærmiljøanlegg. Ved å bygge nye haller og baner i tilknytning til skoler øker en bruksfrekvensen og mulighetene på anlegget, og sparer kostnader til utbygging og drift ved tilskudd fra spillemidlene samt ved stordriftsfordeler. Ikke oppnådd: En har ikke i tilstrekkelig grad klart å komme i inngrep med skoleutbygginger/rehabiliteringer slik at disse forhold blir vurdert på et tidlig nok tidspunkt. Det bør nok arbeides for at dette tiltaket innarbeides i prosedyrer for skolebygging/større utbygginger/rehabiliteringer. Satse på mer fysisk aktivitet i skolen, i og etter skoletid. Opprette et prosjekt der målet er at alle skolebarn i Sandnes skal ha 1 time fysisk aktivitet pr. dag. Sikre at skolebyggene i størst mulig grad er tilgjengelige utenfor skoletid. Delvis oppnådd: Kurs for lærere i fysisk aktivitet gjennomført med god deltagelse, initiativtager var idrettsrådet i Sandnes. Prosjekt fysisk aktivitet i skolen i gang i regi av Sunn by. Tilsynsvakter opprettholdes der hvor det anses som nødvendig, sikrer bruk av skolebyggene på kveldstid til kultur og idrett i tråd med aktivitetsnivået i

7 Nye læreplaner og statlige føringer for fysisk aktivitet i skolen bør få konsekvenser for hvilke muligheter til allsidig fysisk aktivitet som finnes i nærmiljøene, og hvilke muligheter det legges opp til på skolenes ute og inneområder. Sørge for allsidige aktivitetsmuligheter utendørs ved byens skoler. Skoleområder som er klassifisert som dårlige, prioriteres. Ikke oppnådd: Hana skole ballbane kunstgress er etablert i perioden. Utover dette er ingen skoler er prioritert med kommunale nyanlegg, da det ikke er avsatt midler til det. De midler som er avsatt benyttes til ekstraordinært vedlikehold. Arbeide for at områder som egner seg til lek, idrett og aktivitet tilrettelegges i utbygging av nye boområder. Gjennom oppfølging av bebyggelses- og reguleringsplaner skal kommunen ta konsekvensen av hvor viktig det er for folkehelsa og den generelle trivselen at det avsettes naturområder/grønne lunger i nærmiljøene som kan benyttes til lek og aktivitet. Det må også tas høyde for å tilrettelegge aktivitetsarenaer for ulike aldersgrupper. Revisjon av ny teknisk norm for friområder og lekeplasser. Oppnådd: Regulerings og bebyggelsesplaner følges opp, det legges opp til krav ift vedtak vedrørende lekeplasser og nærmiljøanlegg, som er en forutsetning for gode nærmiljø. Revisjon av teknisk norm lekeplasser/friområder (Norm for utomhusanlegg) er ferdigstilt som et interkommunalt samarbeid. Normen legges ut til offentlig høring og endelig politisk behandling våren Sandnes er Norges friluftskommune videre satsing på grøntstruktur, natur og friluftsliv. Videreutvikle Gramstad-området, med turveisløyfe til Kubbetjønn. Videreutvikle og rehabilitere turveinettet i Melshei. Videreutvikle turstinettet i Høleområdet (Alsvik, Kjosavik, Dansen, Veraland, Tengesdalsvatnet). Oppgradere Tingholmen med turstinett. Opprette Folkestier. Opprettholde driften av Alsvik natursenter. 7

8 Ikke oppnådd. Turvegsløyfe Kubbetjønn var planlagt som et langsiktig prosjekt i årene , med en etappevis utvikling. Prosjektet er stoppet. Melshei turvegnett er delvis forbedret med enkelte nye strekk. Høleområdet: det er ikke utviklet nye turstier i Høleområdet. Tingholmen turstinett er utbedret av Ryfylke friluftsråd. Folkestier i bydelene: Kommunen har støttet og bidratt til utvikling av Ulvastien i Hana delvis Austrått bydel. Utover dette er det ikke laget merkede folkestier. Sikret friluftsområde Eikelid, Horve. Jæren friluftsråd har opparbeidet, parkeringsplass, badeplass, turveier, turstier, toalett, sittegrupper. Sikring av Litle Teistholmen til allmennheten: Kommunen har sammen med Ryfylke friluftsråd og Stavanger kommune sikret holmen til allmenn bruk. Friluftsrådet planlegger oppgraderinger av fasiliteter. Alsvik natursenter er pr. i dag ikke sikret videre drift. Driftsavtalen kommunen har hatt på Alsvik natursenter er sagt opp. Alsvik fungerer i dag som et ordinært friluftsområde. Sikring av Lifjell friluftsområde: Gjennomført i Forvaltningsavtale med Jæren friluftsråd som planlegger å bygge parkeringsplass. Oppgradering av området Dalsnuten/Lifjell/Gramstad planlegges i 2015/2016 i regi av Stavanger turistforening. Prioritere utvikling av turveier med lys i nærmiljøene, som kan benyttes hele året med universell utforming. Bygge ut turveier med lys årlig i prioriterte bydeler. Ikke oppnådd. Korte strekk med turveg med lys på Bogafjell og i Håholen (Lura) er ferdigstilt. Kommunen har også prioritert turveg med lys langs dobbeltsporet fra Stavanger grense til Luravika. Kommunen hadde som mål å bygge ut 3 km turveg med lys årlig, en er dessverre langt for oppnåelse på dette feltet. I Sandnes vest er det utredet mulighet for sammenhengende turveg med lys fra Bærheim til Skjæveland. Dette er lagt i bero grunnet problemer med avtaleforhold og økonomi. Utvikle det interkommunale samarbeidet. Følge opp den politiske avtalen om investering og drift av prioriterte regionale idrettsanlegg, kunstishall i Sørmarka, multi/friidrettshall på Sandved, og fotballhallen på Randaberg. Delta og bidra i fagforum for utveksling av kompetanse og erfaringer innenfor feltet park, friluftsliv og idrett for kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Delta og påvirke friluftsrådene til å påta seg flere oppgaver i bynære områder. 8

9 Oppnådd: Sørmarka flerbrukshall ferdigstilt høst Multi/friidrettshallen i Sandnes ferdigstilt mars Fotballhallen i Randaberg ferdigstilt Disse prosjektene gir svært store forbedrede muligheter for trening og større konkurranser i isidretter, klatring, fotball og friidrett for idrettslag, skoler og publikum i regionen. Barn og unge er særskilt prioritert jfr. den godkjente forpliktende samarbeidsavtalen. Nytt anlegg Sykkelvelodrom planlegges i Sola som det fjerde regionale anlegget. Ryfylke friluftsråd har påtatt seg drift av Litle Teistholmen. Jæren friluftsråd har påtatt seg drift av Eikeli friluftsområde og Lifjell. Det er også et formelt samarbeid med Stavanger Turistforening på Dale/Lifjell/Gramstad. Det har pågått et interkommunalt samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå, vedrørende å forfatte og samstille en norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og Barnehageanlegg. Se eget punkt vedr. norm. Revisjon av Barnetråkkregistreringen. Fortsatt identifisere de områdene som i dag er i bruk av barn og unge. Sørge for at disse arealene tas hensyn til og i størst mulig grad skjermes ved fremtidig utbygging og fortetting. Registreringen digitaliseres. Delvis oppnådd: Vedtatt oppstart av revisjon, planlegges ferdigstilt i løpet av Sørge for at kommunens idrettsanlegg, parker og grøntanlegg kan benyttes til lek og aktivitet. Prioritere utvikling av mer spennende nærmiljøanlegg og lekeplasser som er tilpasset ulike aldersgrupper. Satse på tilrettelegging av trendaktiviteter. Delvis oppnådd. Det er ikke bygget nye nærmiljøanlegg i regi av kommunen grunnet manglende midler. Lekeplasser oppgraderes gradvis i tråd med prioriteringsliste basert på tilstand, funksjon og plassering, samt økonomiske rammer. Regulering av bystrand i Luravika ferdig i Ny bydelspark på Figgjo Figved parken ferdigstilt våren Sørge for at kommunens friluftsanlegg er i tilfredsstillende stand. 9

10 Sette av nødvendige driftsmidler slik at anleggene kan holdes i en tilfredstillende stand og brukes slik behovet tilsier. Arbeidet søkes løst i samarbeid med frivillige foreninger. Ikke oppfylt: Nivået på drift av friluftsanlegg er mer enn halvert i perioden. Det samarbeides med friluftsrådene, Stavanger turistforening, Statskog og en rekke enkeltpersoner om drift, aktivitet og oppgradering. Sørge for at kommunens idrettsanlegg (som også er skoleanlegg) er i tilfredsstillende stand. Sette av nødvendige driftsmidler slik at anleggene kan holdes i en tilfredsstillende stand og brukes slik behovet tilsier. Rehabilitere friidrettsbanen og garderober i Sandnes idrettspark. Rehabilitere Lundehaugen grus- og friidrettsbane. Sørge for jevnlig utbedring av dekke og drenering på byens baner. Delvis oppfylt: En har opprettholdt åpning/drift av byens svømme og idrettshaller, gymsaler og basseng på samme nivå som i forrige planperiode. Drift av byens utendørs idrettsanlegg er tilført noe midler ift nye kunstgressbaner og oppgradering samt økte krav til vedlikehold og tilrettelegging på Sandnes stadion. Garderobeanleggene på Iglemyr, Sviland og det gamle garderobeanlegg på Sandnes stadion er rehabilitert i Det er skiftet gulv i Riskahallen i 2009, samt at renseanlegget i Giskehallen svømmehall er utbedret. Utbedring av renseanlegget i Riskahallen svømmehall er ferdigstilt mars Iglemyr gressbane er utbedret i Lundehaugen grus og friidrettsbane er ikke rehabilitert. Satse på info om mulighetene for å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sandnes. Utarbeide tur aktivitetskart for tettbygde områder. Stimulere til at det blir produsert flere orienteringskart ved å bidra med tilskudd. Gjøre informasjonen som ligger på Sandnes kommunes hjemmesider mer tilgjengelig, og gjerne presentere kortversjoner på engelsk og andre relevante fremmedspråk med tanke på turisme. Forbedre skiltingen til anlegg, turmål og løyper. Synliggjøre aktivitetstilbudet i Sandnes på internett. 10

11 Samarbeid med foreninger om ulike aktivitetstilbud. Delvis oppfylt: Turkart i bynære strøk er ferdigstilt i Orienteringskart er blitt prioritert på topp både når det gjelder kommunalt tilskudd og spillemidler når søknader er kommet. Det er i perioden utført noe forbedringen på kommunens nettsider når det gjelder info om turer og friluftsaktiviteter. I kulturbyåret 2008 ble det gjennomført en rekke aktiviteter/arrangementer i markedsført som Natureventyr 2008 i regi av park og idrett i samarbeid med en rekke andre aktører/frivillige foreninger. Det planlegges revisjon av turkartet «ut i det grønne» samt oppgradering av merking i enkelte turområder. Sandnes 2. februar 2014 (justert) Ane R. Eikehaugen Bymiljø idrett og friluftsliv 11

: : E: 124 D11 : Ane R. Eikehaugen mfl AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

: : E: 124 D11 : Ane R. Eikehaugen mfl AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806447 : E: 124 D11 : Ane R. Eikehaugen mfl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 ÅRSPROGRAM 2010

Detaljer

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt:

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704526 : E: D11 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 05.11.2008 60/08 Formannskapet 18.11.2008

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER

KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200400639 Arkivkode E: D11 Saksbehandler: Ane Eikehaugen Saksgang Møtedato Saknr Utvalg for tekniske saker 07.03.07 9/07 Formannskapet 13.03.07 22/07 Bystyret 27.03.07 23/07 KUNSTGRESSBANER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 16.04.2008 13/08 ÅRSPROGRAM 2008

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT )

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT ) Dato: 06.10.2017 Vår ref: 17/1691-21/SHA Deres ref: Den det måtte angå SEKTORPLAN KULTUR 2018-2021 - HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT - 06.10.2017) Skaun

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Rulleskitrase Eiker Skiklubb Ordinært anlegg ,5 mill

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Rulleskitrase Eiker Skiklubb Ordinært anlegg ,5 mill Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for fysisk aktivitet og idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Sykkelcrossløype,

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

REGELVERK FOR SANDNES STADION

REGELVERK FOR SANDNES STADION REGELVERK FOR SANDNES STADION 1. ANLEGG Reglementet omfatter følgende anlegg: Sandnes stadion hovedtribune/garderobeanlegg/pressetribune Sandnes stadion tribune med tak nord/øst Sandnes stadion gamle garderober

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 09.02.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg

Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Uprioritert plan for anlegg Anleggsoppgaver, tilrettelegging og tiltak Nærmiljøanlegg rundt Røren idr.park. Asfaltert rundløype 1 km Helårs friluftsområde

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Nittedal Idrettslag innspill Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Nittedal Idrettslag innspill Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal Idrettslag innspill Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Oppsummering Flere av våre prioriteringer forutsetter etablering av adkomst og utfartsparkering på Sagerud.

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Melding til utvalg for tekniske saker /09 ORIENTERING OM STATUS REGIONAL MULTI/FRIIDRETTSHALL I SØR ROGALAND SANDNES.

Melding til utvalg for tekniske saker /09 ORIENTERING OM STATUS REGIONAL MULTI/FRIIDRETTSHALL I SØR ROGALAND SANDNES. Kultur og kirkedepartementet Norges friidrettsforbund Rogaland fylkeskommune Melding til utvalg for tekniske saker 25.03.09-11/09 Sandnes, 15.01.2009 Park og idrett Deres ref.: Vår ref : 200600692 Saksbehandler:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet TEMA Kultur Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør skal tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal kunne utøve egenaktivitet

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal

Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal Utvalg for tekniske saker 05.11.08 sak 59/08 vedlegg 4 Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal BAKGRUNN: Vedtak fra Formannskapet sak 92/08 200704526 Innløsning av grunn for kunstgressbane

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6174 Klassering: 243/D11 Saksbehandler: Anita Saugestad SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL

Detaljer

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS)

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS) A V T A L E Mellom Sandnes kommune (SK) Og Idrettsrådet i Sandnes (IRS) 1. OMFANG. 1.1 IRS overtar retten til all fast reklame på de kommunale idrettsanlegg underlagt SK`s ansvarsområde, hvor det er forsvarlige

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 18.05.2016 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (ca 1/3) Kommunalt tilskudd

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik I Bodø er det i perioden 1990-2017 bygget. En Fotballhall, med klatrevegg og friidrettsbaner. Syv flerbrukshaller(handballhaller) En konkurransesvømmehall

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 OPPSUMMERING Asker idrettsråd (AIR) har gjennom det siste året arbeidet aktivt for i større grad evne å gi en representativ

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1941

Ørland kommune Arkiv: /1941 Ørland kommune Arkiv: 243-2008/1941 Dato: 13.11.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragnar Jenssen Saksnr Utvalg Møtedato Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION

BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION BESKRIVELSE OG REGELVERK FOR SANDNES STADION 1. ANLEGG Sandnes stadion er et anlegg tilrettelagt for toppfotball og friidrett på nasjonalt nivå. Anlegget har en setekapasitet på 4145 personer, og det er

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5)

NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5) NOTAT Fra: Ingvill Sveen Arealplan Gjennomlest av idrettskonsulent Jørn Haakensveen Kontrakter vurdert av juridisk rådgiver Trond Iver Skattum Sak: ERSTATNINGSANLEGG - TENNIS Deres ref.: Vår ref: Arkiv:

Detaljer