EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014"

Transkript

1 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser på et mangfold av arenaer. Totalt sett vurderes det slik at det er meget bra gjennomføringsgrad ift hva en i planperioden skulle fokusere på og oppnå. Dette gjelder spesielt på anleggsiden når det gjelder idrett. Noe dårligere oppnåelse av mål når det gjelder aktivitetsstimulerende tiltak og utbygging av friluft/nærmiljøanlegg. Planen har vært vellykket som et politisk styringsverktøy, spesielt når det gjelder prioritering av anlegg. Svært mange av de konkrete tiltakene er utført, og de som ikke er gjennomført vil vurderes i neste plan. Det bør i tillegg fokuseres på arealdelen og området om tilrettelegging, drift og vedlikehold ved neste rullering. Under vurderes de enkelte delmål som: Oppfylt Delvis oppfylt Ikke oppnådd. De viktigste resultatene i planperioden 2007 tom 2014 SANDNES KOMMUNE SKAL: Stille kommunale anlegg til disposisjon for lag og foreninger til idrett, lek eller annen fysisk aktivitet. Åpningstider og anleggstildeling i samsvar med behov og økonomi. Oppnådd: Åpningstider i idrettshaller, gymsaler basseng og svømmehaller er holdt på et stabilt høyt utnyttingsnivå hele perioden. Uteanlegg og baner er tilgjengelige til kl. 22 hver dag så fremt været tillater det. Støtte kommunens idrettslag og foreninger med aktivitetstilskudd basert på antall medlemmer. Øke det årlige driftstilskuddet til idrettslagene. 1

2 Ikke oppnådd: Driftstilskuddet til idrettslagene er holdt på et stabilt nivå i perioden, men grunnet et økt antall medlemmer i idrettslagene er tilskuddet pr. medlem redusert i perioden. Det er gitt et stort ekstraordinært engangstilskudd til Sandnes Ulf i perioden. Sørge for flere åpne tilbud hvor barn og unge kan drive mosjon og idrett. I samarbeid med kommunens fritidsavdeling, idrettsrådet, idrettslag og andre relevante miljø, vil kommunen bidra til flere åpne idrettshaller, gymsaler og andre anlegg for egenorganiserte barn og unge på ettermiddager, kvelder og i ferier. I dag fins slike åpen halltilbud på Hana og Riska, og erfaringene har vært gode. Det er ønskelig å opprette liknende tilbud på Sørbø, Austrått og i Giskehallen. Oppnådd: Det ble i 2009 opprettet åpen hall tilbud på fredager i regi av fritidsavdelingen i Giskehallen og Sørbøhallen. Pga liten oppslutning er tilbudet i Sørbøhallen avviklet. Tilbudet i Hanahallen og Riskahallen er videreført. Sørge for flere åpne tilbud spesielt rettet mot seniortrimmere. Kommunen vil vurdere utvidete åpningstider eller særskilte tidsrom i kommunale svømmehaller som er forbeholdt seniortrimmere og eldre. Sommeråpent i Riskahallen og/ eller Giskehallen kan vurderes i planperioden. Mulig samarbeid med andre kommuner. Gjenåpning av Riskatun helsebasseng for grupper med spesielle behov vurderes. Delvis oppnådd: Rehabilitering av Riskatun helsebasseng er ikke prioritert. Andre seniortiltak er ikke vurdert. Det ble innført sommeråpent i Giskehallens svømmehall i Tiltaket var vellykket, og planlegges videreført. Stimulere til at større idrettsarrangementer legges til Sandnes. Øke tilskuddet til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Oppnådd: Det er benyttet mer midler til tilskudd til internasjonale og nasjonale idrettsarrangementer i perioden, på bekostning av driftstilskuddet. Antall arrangementer har økt gradvis og dette viser at tilskudd kan være avgjørende for å sikre at det også i Sandnes arrangeres store idrettsarrangementer. Kulturbyåret 2010 var det avsatt hele kr. 1 mill. til store toppidretts og breddearrangementet. Formannskapet har også de senere år bidratt med tilskudd til arrangementer. Stimulere til at det utdannes kompetente ledere og trenere i idrettslagene og foreningene. 2

3 Opprette tilskuddsordning for å satse på kompetanseheving i de frivillige organisasjonene. Ikke oppnådd: Ingen tiltak iverksatt grunnet manglende økonomi. Legge til rette for toppidrettssatsing. Etter Idrettsrådets anbefaling skal kommunen prioritere idrettslag som driver på et høyt nivå, med mer tildelt treningstid på idrettsanlegg. Oppnådd: Idrettsrådets forslag til fordeling av treningstider er fulgt. Det faktum at kapasiteten i anleggene ikke er tilstrekkelig er ikke vurdert her. Det er gjennom utvikling av nye gode arenaer lagt til rette for toppfotball og friidrett på nasjonalt nivå på Sandnes stadion. Vågenhallen gir muligheter for toppidrett i turn og kampsport. Folkehallene gir også gode muligheter for toppidrett innenfor klatring, friidrett, skøyter, curling, fotball og andre aktiviteter. Sandneshallen er arena for topphåndball. Legge forholdene bedre til rette for idrettslag og andre foreninger som ønsker å bygge og drive egne anlegg. Forbedre informasjon om tilskuddsordninger og tekniske krav. Prioritere anlegg som bygges i regi av et lag foran kommunens egne anlegg mht søknad om spillemidler, særlig idrettslag som driver orientering og som produserer egne kart. Øke tilskuddet til lagseide/leide anlegg. Oppnådd: Kommunens nettsider er forbedret mht søknad om spillemidler. Søknader om spillemidler fra idrettslag og foreninger er blitt høyt prioritert. Det generelle tilskudd til drift, rehabilitering og ombygging samt mindre nyanlegg av lagseide/leide idrettsanlegg er økt fra 1,2 mill til 1,9 mill i perioden. Det er i tillegg gitt store ekstraordinære tilskudd til nyanlegg Sviland BMX og Sandnes skiskytterlag. Det er fra 2014 opprettet et fond hvor lag og foreninger kan få forskuttert spillemidlene. Følgende idrettslags prosjekter er gjennomført eller pågår: Bogafjell grusbane omlagt til kunstgress - i regi av Bogafjell IL. Lura grusbane omlagt til kunstgress - i regi av Lura IL. Sandnes kampsportsenter etablert i Hovevegen 7 - i regi av flere kampsportklubber. Ny storskjerm til Sandnes stadion gave fra SR bank sitt gavefond - i regi av Sandnes Ulf. Ny BMX bane på Sviland i regi av Sviland BMX Omlegging av Riska grusbane til kunstgress i regi av Riska fotballklubb. Omlegging av Sandved grusbane til kunstgress i regi av Sandved idrettslag. 3

4 Omlegging av Aspervika og Øygard skole grusløkker til kunstgress i regi av Hana idrettslag. Ny skytebane til skiskytteranlegget i Melsheia i regi av Sandnes skiskytterlag. Sandnes sykleklubb sin klubbvirksomhet er flyttet til Varatun, og sykkelgården er tatt i bruk. Revisjon av flere orienteringskart i regi av Sandnes IL og Ganddal IL. Sandnes idrettspark omlegging av flomlysbanen fra grus til kunstgress i regi av Sandnes Ulf. Klubbhus/lager på Lura idrettsanlegg i regi av Lura IL Tak over deler av hovedtribunen Sandnes stadion - i regi av Sandnes Ulf. Omlegging av Sviland grusbane til kunstgress i regi av Sviland IL. Det arbeides med følgende klubbinitierte prosjekter: Sandnes skiskytterlag og Sandnes idrettslag regulering av rulleskiløype i Melsheia pågår. Ganddal IL og Riska IL planlegger rehabilitering av sine klubbhus. Austrått IL vurdering av muligheter for klubbhus og kunstgress for fotballen på Iglemyr. Satse på nye og varierte idrettsanlegg Ferdigstille flerbruksanlegg i Vågen, med turnhall og god publikumskapasitet. Rehabilitering av tennisanlegget i Sandnes idrettspark. Nye kunstgressbaner på Ganddal, Iglemyr og Bogafjell. Ny multihall/friidrettshall på Sandved. Idrettshall/kirke/flerbrukshus på Bogafjell. Vurdere klatrevegger i Vågen-hallen, i multihallen på Sandved og i ny idrettshall på Bogafjell. Finne permanent lokaliseringsløsning for trialmiljøet på Hommersåk. Bidra til å utvikle rulleskianlegget i Melshei gjennom investeringstilskudd. Bidra til å etablere fotballhall i Sandnes gjennom investeringstilskudd. Nesten helt oppnådd: Vågen idretts og turnhall: Leieavtale med Rog fylkeskommune. Sandnes turnforening har flyttet sin virksomhet fra Sandnes turnhall til Vågen. Tennisbaner i Sandnes idrettspark er ferdigstilt og tatt i bruk. Meget godt mottatt av byens befolkning. Drives som et åpent anlegg hvor alle kan bestille tid og trene. På den nasjonale tennisbloggen figurerer nå Sandnes som Norges tennisby! Kunstgressbane Iglemyr ferdigstilt høst

5 Kunstgressbane Ganddal ferdigstilt juni Kunstgressbane ferdigstilt i 2013 og idrettshall i Bogafjell pågår. Multi/friidrettshall på Sandved tatt i bruk våren Se også regionalt samarbeid. Skiskytteranlegget i Melshei: Ny skytebane i Melsheia er ferdig. Regulering av rulleskiløype pågår i regi av skifolket. 7 er kunstgressbane Hana skole ferdigstilt i Innendørs klatreanlegg: Det er et lite innendørs klatre/buldreanlegg i Vågenhallen. Det er laget klatreanlegg for breddeaktivitet i Sandneshallen. Det planlegges klatre/buldrevegg for breddeaktivitet i Bogafjellhallen. Kunstgressbane Figgjo ferdigstilt Liten flerbrukshall Ganddal skole ferdigstilt i Fotballhall: Det er ikke tatt noe initiativ fra klubbenes side for å få bygget en fotballhall i Sandnes. Trial anlegg: Sikring av arealet til trailanlegget på Hesthammeren pågår i kommuneplanarbeidet. Videreutvikle Sandnes idrettspark som sentralidrettsanlegg og rekreasjonsområde. Følge opp anbefalinger i revidert disposisjonsplan for utvikling av Sandnes idrettspark, fremme forslag til prioritering av anlegg/tiltak på kort og lengre sikt. Sentrale elementer er fotballhall, ny idrettshall, utvidelse av friidrettsanlegget, garderobe og servicefunksjoner. Prioriterte elementer kan prioriteres inn i planperioden ved rullering av handlingsprogrammet. Oppnådd: Rehabilitering/utvidelse av friidrettsbane fra 6 til 8 baner med sprint på begge sider, det er gjort tilpassninger jfr. krav toppfortball. Ferdigstilt april Lysanlegg 1400 lux for toppfotball samt eget treningslys for friidrett/fotball. Ferdigstilt mars Tilkobling av aggregat for nødstrøm. Ny tribuner med enkelt tak på Sandnes stadion sin østside. Videre utbygging av tribuner øst og vestside. Stadionkapasitet på 5000, Ferdigstilt i to omganger april/mai 2010/våren Gamle garderober et oppgradert. Nye publikumstoaletter bygget i 1 etg. På målhuset. Nytt servicebygg med sosialt rom, kiosk, styrkerom, klubbrom, lager og HC tribune. Ferdigstilt utgangen av mai Det elektriske anlegget på den gamle tribunen er oppgradert i to omganger 2010 og Nytt mediahus med plass til skrivende presse, radio og tv kommentatorer, samt nye kameraposisjoner ferdig våren Ny parkering mediabusser (OBvan), nytt inngangsparti publikum, nye rømningsveger østside ferdigstilt våren Hovedbanens gressmatte er planert ut noen steder og gresset skiftet i begge ender. Utbygging av lydanlegg med høytalere på stadion sin østside og forsterkning på vestsiden. Ferdigstilt i to omganger mai 2010/våren

6 Utbygging av elektronisk målfoto/tidtakeranlegg med muligheter for tidtaking sprint på begge sider, ferdigstilt mai Giskehallen 2 er igangsatt, planlegges ferdig høst Tak over deler av hovedtribunen ferdig 2014, i regi av Sandnes Ulf. Ny fotballstadion planlegges, i regi av Sandnes Ulf. Etablere ny idrettspark Øst på Iglemyr. I samarbeid med aktører i bydelen utarbeide en disposisjonsplan hvor en skisserer hvordan parken kan utvikles. Første steg i idrettsparken blir ny kunstgressbane. Delvis oppnådd: Iglemyr kunstgressbane er ferdigstilt. Ny svømmehall er vedtatt, ny hall skal vurderes. Regulering skal igangsettes. Sikre samlokalisering av idrettsanlegg og skoler når det bygges skoler i Sandnes. Når det skal bygges nye skoler i Sandnes, skal det alltid vurderes avsatt areal til idrettshall, nærmiljøanlegg (eksempelvis ballbinger, sandvolleyballbaner etc.) og andre utendørsanlegg. Skolene er bydelenes viktigste nærmiljøanlegg. Ved å bygge nye haller og baner i tilknytning til skoler øker en bruksfrekvensen og mulighetene på anlegget, og sparer kostnader til utbygging og drift ved tilskudd fra spillemidlene samt ved stordriftsfordeler. Ikke oppnådd: En har ikke i tilstrekkelig grad klart å komme i inngrep med skoleutbygginger/rehabiliteringer slik at disse forhold blir vurdert på et tidlig nok tidspunkt. Det bør nok arbeides for at dette tiltaket innarbeides i prosedyrer for skolebygging/større utbygginger/rehabiliteringer. Satse på mer fysisk aktivitet i skolen, i og etter skoletid. Opprette et prosjekt der målet er at alle skolebarn i Sandnes skal ha 1 time fysisk aktivitet pr. dag. Sikre at skolebyggene i størst mulig grad er tilgjengelige utenfor skoletid. Delvis oppnådd: Kurs for lærere i fysisk aktivitet gjennomført med god deltagelse, initiativtager var idrettsrådet i Sandnes. Prosjekt fysisk aktivitet i skolen i gang i regi av Sunn by. Tilsynsvakter opprettholdes der hvor det anses som nødvendig, sikrer bruk av skolebyggene på kveldstid til kultur og idrett i tråd med aktivitetsnivået i

7 Nye læreplaner og statlige føringer for fysisk aktivitet i skolen bør få konsekvenser for hvilke muligheter til allsidig fysisk aktivitet som finnes i nærmiljøene, og hvilke muligheter det legges opp til på skolenes ute og inneområder. Sørge for allsidige aktivitetsmuligheter utendørs ved byens skoler. Skoleområder som er klassifisert som dårlige, prioriteres. Ikke oppnådd: Hana skole ballbane kunstgress er etablert i perioden. Utover dette er ingen skoler er prioritert med kommunale nyanlegg, da det ikke er avsatt midler til det. De midler som er avsatt benyttes til ekstraordinært vedlikehold. Arbeide for at områder som egner seg til lek, idrett og aktivitet tilrettelegges i utbygging av nye boområder. Gjennom oppfølging av bebyggelses- og reguleringsplaner skal kommunen ta konsekvensen av hvor viktig det er for folkehelsa og den generelle trivselen at det avsettes naturområder/grønne lunger i nærmiljøene som kan benyttes til lek og aktivitet. Det må også tas høyde for å tilrettelegge aktivitetsarenaer for ulike aldersgrupper. Revisjon av ny teknisk norm for friområder og lekeplasser. Oppnådd: Regulerings og bebyggelsesplaner følges opp, det legges opp til krav ift vedtak vedrørende lekeplasser og nærmiljøanlegg, som er en forutsetning for gode nærmiljø. Revisjon av teknisk norm lekeplasser/friområder (Norm for utomhusanlegg) er ferdigstilt som et interkommunalt samarbeid. Normen legges ut til offentlig høring og endelig politisk behandling våren Sandnes er Norges friluftskommune videre satsing på grøntstruktur, natur og friluftsliv. Videreutvikle Gramstad-området, med turveisløyfe til Kubbetjønn. Videreutvikle og rehabilitere turveinettet i Melshei. Videreutvikle turstinettet i Høleområdet (Alsvik, Kjosavik, Dansen, Veraland, Tengesdalsvatnet). Oppgradere Tingholmen med turstinett. Opprette Folkestier. Opprettholde driften av Alsvik natursenter. 7

8 Ikke oppnådd. Turvegsløyfe Kubbetjønn var planlagt som et langsiktig prosjekt i årene , med en etappevis utvikling. Prosjektet er stoppet. Melshei turvegnett er delvis forbedret med enkelte nye strekk. Høleområdet: det er ikke utviklet nye turstier i Høleområdet. Tingholmen turstinett er utbedret av Ryfylke friluftsråd. Folkestier i bydelene: Kommunen har støttet og bidratt til utvikling av Ulvastien i Hana delvis Austrått bydel. Utover dette er det ikke laget merkede folkestier. Sikret friluftsområde Eikelid, Horve. Jæren friluftsråd har opparbeidet, parkeringsplass, badeplass, turveier, turstier, toalett, sittegrupper. Sikring av Litle Teistholmen til allmennheten: Kommunen har sammen med Ryfylke friluftsråd og Stavanger kommune sikret holmen til allmenn bruk. Friluftsrådet planlegger oppgraderinger av fasiliteter. Alsvik natursenter er pr. i dag ikke sikret videre drift. Driftsavtalen kommunen har hatt på Alsvik natursenter er sagt opp. Alsvik fungerer i dag som et ordinært friluftsområde. Sikring av Lifjell friluftsområde: Gjennomført i Forvaltningsavtale med Jæren friluftsråd som planlegger å bygge parkeringsplass. Oppgradering av området Dalsnuten/Lifjell/Gramstad planlegges i 2015/2016 i regi av Stavanger turistforening. Prioritere utvikling av turveier med lys i nærmiljøene, som kan benyttes hele året med universell utforming. Bygge ut turveier med lys årlig i prioriterte bydeler. Ikke oppnådd. Korte strekk med turveg med lys på Bogafjell og i Håholen (Lura) er ferdigstilt. Kommunen har også prioritert turveg med lys langs dobbeltsporet fra Stavanger grense til Luravika. Kommunen hadde som mål å bygge ut 3 km turveg med lys årlig, en er dessverre langt for oppnåelse på dette feltet. I Sandnes vest er det utredet mulighet for sammenhengende turveg med lys fra Bærheim til Skjæveland. Dette er lagt i bero grunnet problemer med avtaleforhold og økonomi. Utvikle det interkommunale samarbeidet. Følge opp den politiske avtalen om investering og drift av prioriterte regionale idrettsanlegg, kunstishall i Sørmarka, multi/friidrettshall på Sandved, og fotballhallen på Randaberg. Delta og bidra i fagforum for utveksling av kompetanse og erfaringer innenfor feltet park, friluftsliv og idrett for kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Delta og påvirke friluftsrådene til å påta seg flere oppgaver i bynære områder. 8

9 Oppnådd: Sørmarka flerbrukshall ferdigstilt høst Multi/friidrettshallen i Sandnes ferdigstilt mars Fotballhallen i Randaberg ferdigstilt Disse prosjektene gir svært store forbedrede muligheter for trening og større konkurranser i isidretter, klatring, fotball og friidrett for idrettslag, skoler og publikum i regionen. Barn og unge er særskilt prioritert jfr. den godkjente forpliktende samarbeidsavtalen. Nytt anlegg Sykkelvelodrom planlegges i Sola som det fjerde regionale anlegget. Ryfylke friluftsråd har påtatt seg drift av Litle Teistholmen. Jæren friluftsråd har påtatt seg drift av Eikeli friluftsområde og Lifjell. Det er også et formelt samarbeid med Stavanger Turistforening på Dale/Lifjell/Gramstad. Det har pågått et interkommunalt samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå, vedrørende å forfatte og samstille en norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og Barnehageanlegg. Se eget punkt vedr. norm. Revisjon av Barnetråkkregistreringen. Fortsatt identifisere de områdene som i dag er i bruk av barn og unge. Sørge for at disse arealene tas hensyn til og i størst mulig grad skjermes ved fremtidig utbygging og fortetting. Registreringen digitaliseres. Delvis oppnådd: Vedtatt oppstart av revisjon, planlegges ferdigstilt i løpet av Sørge for at kommunens idrettsanlegg, parker og grøntanlegg kan benyttes til lek og aktivitet. Prioritere utvikling av mer spennende nærmiljøanlegg og lekeplasser som er tilpasset ulike aldersgrupper. Satse på tilrettelegging av trendaktiviteter. Delvis oppnådd. Det er ikke bygget nye nærmiljøanlegg i regi av kommunen grunnet manglende midler. Lekeplasser oppgraderes gradvis i tråd med prioriteringsliste basert på tilstand, funksjon og plassering, samt økonomiske rammer. Regulering av bystrand i Luravika ferdig i Ny bydelspark på Figgjo Figved parken ferdigstilt våren Sørge for at kommunens friluftsanlegg er i tilfredsstillende stand. 9

10 Sette av nødvendige driftsmidler slik at anleggene kan holdes i en tilfredstillende stand og brukes slik behovet tilsier. Arbeidet søkes løst i samarbeid med frivillige foreninger. Ikke oppfylt: Nivået på drift av friluftsanlegg er mer enn halvert i perioden. Det samarbeides med friluftsrådene, Stavanger turistforening, Statskog og en rekke enkeltpersoner om drift, aktivitet og oppgradering. Sørge for at kommunens idrettsanlegg (som også er skoleanlegg) er i tilfredsstillende stand. Sette av nødvendige driftsmidler slik at anleggene kan holdes i en tilfredsstillende stand og brukes slik behovet tilsier. Rehabilitere friidrettsbanen og garderober i Sandnes idrettspark. Rehabilitere Lundehaugen grus- og friidrettsbane. Sørge for jevnlig utbedring av dekke og drenering på byens baner. Delvis oppfylt: En har opprettholdt åpning/drift av byens svømme og idrettshaller, gymsaler og basseng på samme nivå som i forrige planperiode. Drift av byens utendørs idrettsanlegg er tilført noe midler ift nye kunstgressbaner og oppgradering samt økte krav til vedlikehold og tilrettelegging på Sandnes stadion. Garderobeanleggene på Iglemyr, Sviland og det gamle garderobeanlegg på Sandnes stadion er rehabilitert i Det er skiftet gulv i Riskahallen i 2009, samt at renseanlegget i Giskehallen svømmehall er utbedret. Utbedring av renseanlegget i Riskahallen svømmehall er ferdigstilt mars Iglemyr gressbane er utbedret i Lundehaugen grus og friidrettsbane er ikke rehabilitert. Satse på info om mulighetene for å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sandnes. Utarbeide tur aktivitetskart for tettbygde områder. Stimulere til at det blir produsert flere orienteringskart ved å bidra med tilskudd. Gjøre informasjonen som ligger på Sandnes kommunes hjemmesider mer tilgjengelig, og gjerne presentere kortversjoner på engelsk og andre relevante fremmedspråk med tanke på turisme. Forbedre skiltingen til anlegg, turmål og løyper. Synliggjøre aktivitetstilbudet i Sandnes på internett. 10

11 Samarbeid med foreninger om ulike aktivitetstilbud. Delvis oppfylt: Turkart i bynære strøk er ferdigstilt i Orienteringskart er blitt prioritert på topp både når det gjelder kommunalt tilskudd og spillemidler når søknader er kommet. Det er i perioden utført noe forbedringen på kommunens nettsider når det gjelder info om turer og friluftsaktiviteter. I kulturbyåret 2008 ble det gjennomført en rekke aktiviteter/arrangementer i markedsført som Natureventyr 2008 i regi av park og idrett i samarbeid med en rekke andre aktører/frivillige foreninger. Det planlegges revisjon av turkartet «ut i det grønne» samt oppgradering av merking i enkelte turområder. Sandnes 2. februar 2014 (justert) Ane R. Eikehaugen Bymiljø idrett og friluftsliv 11

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123 KULTUR- SEKTOREN Side 123 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer