PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011"

Transkript

1 SIDE 0 PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011 Regulering av rundkjøring i Bølerveien på Berger, Sørum kommune. Grønn strek = planområde. Blå strek = kommunegrense

2 SIDE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLANFORSLAGETS INNHOLD Vedlegg til planbeskrivelsen Plannavn og plan-id Avgrensning av planområdet Hovedtrekk ved planforslaget 2 2. BAKGRUNN Forslagsstiller Hensikten med planen Status Bølerveien 3 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i kommunen Eksisterende planforhold Eksisterende bebyggelse Vei og trafikkforhold Trafikksikkerhet Terrengforhold, landskap, vegetasjon Universell utforming Grunnforhold Forurensninger i grunnen Miljøforhold, ROS-analyse 8 4. EIENDOMSFORHOLD Berørte/ varslede grunneiere i Sørum kommune Berørte/ varslede grunneiere i Skedsmo kommune Endringer av eiendomsforhold PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Forhåndskonferanse for reguleringsarbeid Varsling av reguleringsarbeid Innkomne forhåndsmerknader KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 12 Side 1

3 SIDE 2 1. PLANFORSLAGETS INNHOLD 1.1 Vedlegg til planbeskrivelsen 1. Plankart i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser, datert Illustrasjonsplan, datert ROS-analyse, Sweco, datert Geoteknisk notat, Sweco, datert Referat fra forhåndskonferansen for reguleringsarbeidet, datert Støttedokumenter for prosjektering: 7. Geometritegning, C01, datert Geometritegning, C02, datert Normalprofil F01, datert Eksisterende VA-ledninger, H01, datert Eksisterende Belysning og Strømledninger, I01, datert Tverrprofiler Bølerveien del 1 U01, datert Tverrprofiler Bølerveien del 2 U02, datert Plannavn og plan-id Navnforslag på reguleringsplanen er Rundkjøring Berger. Plan-ID: Avgrensning av planområdet Planområdet avgrenses av nødvendig areal for regulering av ny rundkjøring og ny standard på veier og g/s-veier som henger sammen med denne. Jf. kartutsnitt s Hovedtrekk ved planforslaget Planen innebærer regulering av: Rundkjøring i Bølerveien med tilhørende skråningsutslag Bølerveien gjennom Sørum kommune, med økt bredde (7,5 m kjørebane) Sammenhengende g/s-vei langs Bølerveien (3,5 m bredde) Fortau langs avkjøringsveien fra E6 Endret status på avkjøringsveien fra privat til offentlig vei (jf. 5.1) Avkjørsler fra vei (kartfesting av eksisterende avkjørsler) Rekkefølgekrav for anleggsområder (jf. 8.1) Rekkefølgekrav for etablering av fortau langs avkjøringsveien (jf. 8.2) 2

4 SIDE 3 2. BAKGRUNN 2.1 Forslagsstiller Planforslaget fremmes av Skjeseth & Solvang Arkitekter på vegne av Sentralrenseanlegget RA- 2 AS (RA2). Ansvarlig prosjekterende for planen er Sweco (Lysaker). 2.2 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsarbeidet er å få regulert en rundkjøring der den private avkjøringen fra E6 kommer inn på Bølerveien. Denne private avkjøringen tar av fra en avkjøringsrampe fra E6, og er samtidig atkomstvei til bl.a. Statoil, McDonalds og Sharif. Avkjøringsrampen fra E6 deler seg altså i to. Hovedtrafikken fortsetter parallelt med E6 ned mot eksisterende rundkjøring på Bølerveien. Stadig økt trafikk på den private avkjøringen medfører likevel behov for kapasitetsøkning i dagens T-kryss. I reguleringsplanen for RA2 langs Bølerveien (planid 457, vedtatt ) i Skedsmo kommune, er det stilt rekkefølgekrav om at dette krysset mellom Bølerveien og Statoil (avkjøringsveien) skal være omarbeidet til rundkjøring før første igangsettingstillatelse kan gis innenfor planområdet. Kravet ble stilt fra Statens Vegvesen med bakgrunn i en trafikkanalyse. Hovedintensjonen med en rundkjøring her, er å unngå tilbakeblokkering av kø fra avkjøringsrampen til E6. Tiltakshaver for denne eiendommen, RA2, har derfor tatt initiativ til foreliggende reguleringsarbeid, slik at det kan startes opp byggesøknader for RA2s tomt (eiendommene 57/23, 37 og 60) i Skedsmo kommune snarest mulig. 2.3 Status Bølerveien Bølerveien er i dag en kommunal vei som i hovedsak fører fra E6 og Skedsmokorset fram til private og interkommunale foretak (ROAF Avfallsdeponi). I kommuneplan for Skedsmo er denne veien planlagt oppgradert til fylkesvei for å fungere mer som en avlastningsvei for Trondheimsveien og Gjerdrumsveien. Dette vil framtidig gjennomføres ved at Bølerveien føres helt fram til Kirkeveien (Rv. 120) i Skedsmo, på østsiden av E6. Det er allerede regulert for en framtidig fylkesveistandard på deler av Bølerveien i andre planer lenger sør for det foreliggende reguleringsområdet. Reguleringsområde på Berger/ Børkehagan i Sørum kommune Utsnitt fra Skedsmo kommunes kommuneplan, egengodkjent arealdel Rød strek viser ny trasé for Bølervei fram til Kirkeveien (rv. 120) Rv. 120, Kirkeveien Framtidig Bølervei 3

5 SIDE 4 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger på Berger, hovedsakelig i Sørum kommune, men med deler også i Skedsmo. (Kommunegrensen framkommer tydeligere på forsiden av planbeskrivelsen.) VARDEÅSEN Berger krysset Børkehagan Planområde RA2 Bølerveien E6 Dette kartutsnittet ble benyttet i oppstartsvarslingen av reguleringsarbeidet, og viser varslet planavgrensning. 4

6 SIDE Eksisterende planforhold Kommuneplan I gjeldende kommuneplan for Sørum kommune, ligger Bølerveien mellom eksisterende ervervsområdet i vest (Børkehagan) og LNF-område i øst. Ved forrige kommuneplanrullering foreslo kommunen å omdisponere det tilgrensende området «Børkehagan øst» til framtidig ervervsområde, forbeholdt logistikktung virksomhet. Etter innsigelse fra fylkesmannen, avgjorde i siste instans Miljøverndepartementet at dette området skulle opprettholdes som LNF, fortrinnsvis pga. naturkvalitetene (ravinelandskap) i dette området. Det ble i kommuneplansammenheng gjennomført en egen trafikkvurdering av Børkehagan øst som næringsområde, gjennomført av ØIE/Cowi i Det ble i denne trafikkvurderingen ikke funnet grunnlag for etablering av ny rundkjøring i krysset som reguleres til rundkjøring i foreliggende plan. Reguleringsplaner Det meste av planområdet er i dag regulert i plan nr. 149: «Reguleringsplan for veiserviceanlegg og næringsområde ved Berger», vedtatt i Avgrensning av denne planen i øst er midt i (på langs av) eksisterende Bølervei. Krysset med avkjøringsveien (regulert privat, felles vei) fra E6 er regulert som et T-kryss. Børkehagan er regulert ihht. Pbl. av 1985 til serveringssted (McDonalds), kombinert formål bensinstasjon/herberge/serveringssted (Statoil), samt til kombinert formål lager/industri. Det har blitt gitt dispensasjon fra sistnevnte og tillatt salg av plasskrevende varer (campingvogner/caravan). Nordre del av planområdet omfattes av plan nr. 230 i Skedsmo kommune «Reguleringsplan for Bergerområdet industri m.m.», vedtatt i Den søndre del av planen (del av Bølervegen) berører reguleringsplan for «Industriområde mellom E6 og Bølervegen, del av gnr 80 bnr 1,2,3 og 6», vedtatt på kommunegrensen til Skedsmo. Rett sør for kommunegrensen, berører planforslaget plan nr. 230 og plan nr. 457 (RA2s eiendom, som nevnt i punkt 1.2) i Skedsmo kommune. Gjeldende reguleringssituasjon i planområdet. 5

7 SIDE Eksisterende bebyggelse Følgende bilder er hentet fra Google Maps og illustrerer deler av dagens næringsservicebebyggelse på det tilgrensende næringsområdet Børkehagan. Bebyggelsen har karakter av næringsindustri og markedsorientert symboleffekter mot E6. McDonalds og Statoil sett fra E6/avkjøringsrampe Næringsbygget til Sharif sett fra E6/ avkjøringsrampen. Dagens T-kryss som nå reguleres til rundkjøring i Bølerveien (sett mot syd). Caravansenteret skimtes i bakgrunnen. 6

8 SIDE Vei og trafikkforhold. Planområdet ligger tett på E6, og inkluderer en rundkjøring som skal hindre tilbakeblokkering av trafikk på avkjøringsrampen fra E6 til Bergerområdet. Som nevnt i punkt 2.2, ble det gjennomført en trafikkvurdering/-analyse av Cowi ifm. kommuneplanrulleringen. I denne trafikkvurderingen viste manuelle krysstellinger gjennomført i januar 2009 at T-krysset (vårt foreliggende reguleringsområde) har en timetrafikk på ca. 350 kjøretøy. Største time viste seg å være 15:30-16:30. Til sammenlikning har rundkjøringen nord for krysset en timetrafikk på ca. 810 kjøretøy. Trafikksikkerhet Det er ikke etablert gang- og sykkelveier i noen deler av planområdet. Dette er imidlertid regulert langs deler av Bølerveien i gjeldende plan, men altså ikke opparbeidet. Med stadig økende trafikk og antall arbeidstakere som benytter området, vil behovet for g/s-vei også øke. Foreliggende planforslag innebærer sammenhengende g/s-vei langs hele den regulerte delen av Bølerveien, og vil, sammen med etablering av g/s-veien i Skedsmo, bidra til å bedre trafikksikkerheten i området. Planforslaget innebærer også regulert fortau langs avkjøringsveiens sørside, fra McDonalds til rundkjøring. Dagens situasjon sett fra avkjøringsveien mot T-kryss som reguleres til rundkjøringen. (Google maps). Caravansenteret sees til høyre i bildet. 3.5 Terrengforhold, landskap, vegetasjon Området skråner svakt nedover mot nordøst (fra E6 mot Bølerveien). Planområdet innebærer i hovedsak eksisterende veiområder, og det er sparsommelig med vegetasjon her, for uten gress og grøftevegetasjon som vokser i veikanten. Tilgrensende område i øst er et LNF-område («Børkehagan øst») som inneholder deler av et større, helhetlig ravinesystem med bekkedrag, hovedsakelig beliggende i Skedsmo kommune. Ravinedaler er et særpreget natur- og landskapselement på Romerike. LNF-området gjennomskjæres av en høyspentledning ca. 200 meter øst for Bølerveien. Langs Bølerveien er det i dag en del lauvtrær, i tillegg til granvegetasjon, som dominerer ravinedalene lenger øst. Ravinelandskapet er preget av skogsdrift og flatehogst. De senere år har også deler av det nærmeste området til Bølerveien blitt benyttet til midlertidig snødeponi vinterstid (i Sørum kommune). 3.6 Universell utforming Prinsippet om universell utforming ivaretas gjennom planlegging av gang-/sykkelveien, der stigning, mindre enn 1:20 (5%), og detaljutforming tilpasses tilgjengelighet for mennesker, 7

9 SIDE 8 inklusive mennesker med nedsatt orienterings- og framkommelighetsevne. 3.7 Grunnforhold I følge uttalelsen fra NVE, består planområdet av tykke havavsetninger, og det må dokumenteres at grunnen er stabil, eller lar seg stabilisere før det kan bygges i området. Det skal bl.a. gjennomføres prøveboringer for å avdekke evt. kvikkleire. NVEs «Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar» skal følges. Gjennomføring av geotekniske undersøkelser i ravinen øst for Bølerveien vil gjennomføres i løpet av perioden mellom 1. og 2.gangsbehandling av planen. Det følger et geoteknisk notat (vedlegg 5) til foreliggende planforslag. I planforslaget er det tatt høyde for en «worst case» med maksimalt skråningsutslag/ terrengoppfylling øst for den planlagte rundkjøringen. Etter gjennomføring av de geotekniske undersøkelser, og før 2.gangsbehandling av planen, vil det gjøres rede for hvilke terrenginngrep som blir nødvendige mot øst, alternativt hvor det bør plasseres støttemurer. Det tilgrensende området er et LNF-område, og fylkesmannen oppfordrer til å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser med boreprøver i det tilgrensende området vest for planområdet (Børkehagan). Resultatene av grunnundersøkelsen viser bl.a. at det her er løsmasser som består av meget fast tørrskorpeleire, derunder leire. Poretrykk her viser grunnvannstand på ca 3-4 meter under terreng. 3.8 Forurensning i grunnen Det er ikke kjente forurensninger av grunnen i området. Dersom det ved graving eller masseforflytting oppdages ukjente forurensede masser, er tiltakshaver ansvarlig for varsling til Sørum kommune / forurensningsmyndighet og for forskriftsmessig behandling av de forurensede masser etter krav fra myndighet jfr. plan- og bygningsloven (jf. reguleringsbestemmelse 3.1). 3.9 Miljøforhold. ROS-analyse Det vises til ROS-skjema som følger planen (vedlegg4). Støy Det meste av planområdet ligger innenfor gul og rød støysone ihht. Vegvesenets støysonekartlegging (støyvarselkart) langs E6. Reguleringsformålet i foreliggende plan er i seg selv ikke støyfølsomt, men utbedring av vei og kryssløsninger vil kunne medføre økt trafikk og økt støy. Dette vil ikke kunne medføre en støyproduksjon tilsvarende det E6 produserer. Framtidig bebyggelse langs Bølerveien som innebærer arbeidsplasser må sikres tilstrekkelig støyskjermingstiltak ihht. T Utsnitt fra Vegvesenets kartlegging av støy i Sørum. Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon år fram i tid. 8

10 SIDE 9 Friluftsliv / Barn og unges interesser Reguleringsområdet inviterer i utgangspunktet ikke til friluftsliv eller rekreasjon for barn og unge. Dette er et nærings- /industriområde, og det er ikke intensjonen å utvikle området til blandet, mer støyfølsom bruk. Det er likevel viktig å trygge omgivelsene for folk som jobber her og for folk som ferdes langs veiene og benytter næringstilbud langs Bølerveien. Oppgraderte veier og g/s-veinett vil medføre tryggere ferdsel både for bilister og myke trafikanter. Deler av LNF-området øst for Bølerveien benyttes som turområde for hesteridning. Forslagsstiller er ikke kjent med at denne delen av Bølerveien benyttes som atkomst til rekreasjonsområdet, og det legges heller ikke opp til denne bruken i reguleringsforslaget. 4. EIENDOMSFORHOLD 4.1 Berørte/ varslede grunneiere i Sørum kommune Gnr/bnr Hjemmelshaver Adresse Kommentarer 80/1 Bjørn Kristian Børke Børkevegen 120, 2016 Frogner Varslet i etterkant* Ragnhild Fiskum 80/2 Richard Olav Rud Parkalleen 6, 2000 Lillestrøm 80/3 Dag Økern Børkeveien 110, 2016 Frogner Varslet i etterkant* 80/6 Dødsbo etter H.K. Aas (tilgrensende LNF-omr.) Sendt Adv. Morten Huser 80/14 Hennes & Mauritz AS Pb. 68 Alnabru, 0614 Oslo 80/15 Norsk Caravanimport AS Øran Øst, 6300 Åndalsnes 80/23 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta Avkjøringsveien fra E6 80/24 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta 80/25 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta Bygg ligger i begge komm. 80/29 McDonalds Norge AS Storg. 15, 0155 Oslo Bygg ligger i begge komm. 80/30 Sørum kommune Bølerveien *Hjemmelshaverne for eiendommene gnr. 80/ bnr. 1 og 3 var ikke inkludert på den opprinnelige varslingslisten fra kommunen. Forslagsstiller har derfor varslet disse i etterkant (brev sendt ), samt hatt telefonisk kontakt med dem. Begge eiendommer er landbrukseiendommer som berøres marginalt av planforslaget. 4.2 Berørte/varslede grunneiere i Skedsmo kommune Gnr/bnr Hjemmelshaver Adresse Kommentarer 11/33 Fuglesangen Næringspark AS Pb Rodeløkka, 0504 Oslo 57/37 RA2 Pb. 25, 2011 Strømmen 58/514 McDonalds Norge AS Storg. 15, 0155 Oslo Bygg ligger i begge komm. 58/516 Berg Prosjekt AS Pb. 1, 1476 Rasta Bygg ligger i begge komm. 58/517 Berg Prosjekt AS Pb. 1, 1476 Rasta Avkjøringsveien fra E6 100/15 Vegvesenet Pb. 1010, 2605 Lillehammer Avkjøringsrampen fra E6 257/3 Skedsmo kommune Bølerveien 9

11 SIDE Endring av eiendomsforhold I dag er avkjøringsveien fra E6, som går gjennom Børkehagan, i privat eie (Berg Prosjekt AS). Den er også regulert til privat vei i gjeldende regulering. Berg prosjekt ønsker at veien reguleres til offentlig vei, og at denne overtas av kommunen, som også er integrert i reguleringsforslaget (se merknad under punkt 4.3.1). 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Forhåndskonferanse for reguleringsarbeid Det ble avholdt forhåndskonferanse (oppstartsmøte) for reguleringsarbeidet i Sørum kommune den 6. september Signert referat fra møtet er vedlagt saken. 5.2 Varsling av reguleringsoppstart Berørte grunneiere og faste høringsinstanser ble varslet om reguleringsarbeidet i brev Frist for bemerkninger til planarbeidet var den To av eiendommene som grenser inn mot reguleringsområdet ble ikke varslet i første omgang, pga. en glipp i varslingslisten. Disse eiendommene er varslet i etterkant, med frist for bemerkninger satt til den Se punkt 3.1. Reguleringsarbeidet ble samtidig annonsert i Romerikes Blad og på hjemmesidene til Skedsmo og Sørum kommuner. 5.3 Innkomne forhåndsmerknader Ved varslingsfristens utløp, var det innkommet fem forhåndsuttalelser til planarbeidet (riktignok var to av merknadene datert kort tid etter den ). Statens vegvesen fikk ytterligere utsatt frist, og sendte bemerkning i etterkant (totalt fem uttalelser). Kort resymé av merknader, samt forslagsstillers kommentarer til disse: 1. Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen. Brev datert Fylkesrådmannen mener at tiltaket synes å være i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner. Det er ingen registrerte fornminner i området. Området er ikke befart, og har ingen merknader knyttet til nyere tids fornminner. (Det stilles ikke krav om arkeologiske registreringer i planområdet). Det vises videre til prinsippet om universell utforming, og påpekes at dette er nedfelt i formålsparagrafen i pbl. Transportinfrastruktur skal planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig. Forslagsstiller kommentarer: Prinsippet om universell utforming ivaretas først og fremst gjennom krav til utforming av gang- og sykkelveien langs Bølerveien. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brev datert Planområdet grenser til et større, sammenhengende LNF-område hvor friluftsliv er dominerende, og det oppfordres til å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut fra regionale og nasjonale hensyn, og har ingen ytterligere bemerkninger til planarbeidet. Forslagsstiller kommentarer: Forslagsstiller er kjent med status for tilgrensende områder, og ønsker i utgangspunktet å berøre LNF-området i minst mulig grad. Da det ikke ble tid for gjennomføring av tilstrekkelig geotekniske undersøkelser (inkl. prøveboringer) før 1.gangsbehandling, har forslagsstiller i samråd med kommunen valgt å fremme reguleringsplanen vist med maksimalt skråningsutslag for veianlegget ut mot LNF-området. Eventuelle endringer i skråningsutslaget, som følge av tilrådning fra geoteknisk konsulent, vil da innpasses i planforslaget før sluttbehandling av reguleringsplanen. Det vil samtidig gjøres vurderinger rundt behov for støttemurer. 10

12 SIDE Statens Vegvesen. Avdeling Akershus. Planseksjonen. Brev datert Vegvesenet påpeker at de, i reguleringsplanen for RA2 på Berger (gnr. 57/ bnr. 23 m.fl. i Skedsmo kommune), stilte krav om at krysset mellom den kommunale vegen Bølervegen og del av avkjøringsrampen fra E6 måtte bygges om til rundkjøring. Dette på bakgrunn av trafikkprognoser for området som tilsier at det kan bli trafikkavviklingsproblemer spesielt knyttet til krysset med Bølervegen, og at tilbakeblokkering vil kunne skape problemer for avviklingen av trafikken på E6. Videre bemerker de de følgende for ifm. planoppstarten: - Rundkjøringen må utformes iht. håndbok 017 veg- og gateutforming. - Det bør utarbeides en detaljplan som danner grunnlaget for reguleringsplanen. Denne må godkjennes av Statens Vegvesen og Skedsmo kommune. - Det må framkomme i reguleringsbestemmelsene at byggeplan for rundkjøringen skal godkjennes av Statens Vegvesen og Skedsmo kommune. Forslagsstiller kommentarer: Foreliggende planforslag er en direkte konsekvens av Vegvesenets krav om etablering av rundkjøring i det nevnte krysset. Det er utarbeidet en detaljplan for veiprosjekteringen som grunnlag for foreliggende reguleringsforslag. Forslagsstiller går ut fra at byggeplanen for rundkjøringen, som blir liggende i Sørum kommune, først og fremst skal godkjennes av Vegvesenet og Sørum, ikke bare Skedsmo kommune. Det har vært kontakt mellom vegprosjekterende (Sweco) og Vegvesenet, Region Øst gjennom prosessen fram til reguleringsforslaget. 4. Romerike Avfallsforedling (ROAF). Brev datert ROAF forutsetter at rundkjøring ikke vil være til hinder for trafikken som skal inn til ROAFs område. Renovasjonsbiler som benytter Bølerveien er tilknyttet åtte kommuner, og utgjør sammen med annen tungtransport ca lastebiler og vogntog i året. Privatbiler som benytter gjenvinningsstasjonen utgjør ca per år. Forslagsstiller kommentarer: Uttalelsen tas til etterretning. Etablering av rundkjøring i dette krysset, antas å bidra til bedre flyt og framkommelighet på Bølerveien for alle dens brukere. 5. Berg Prosjekt AS/ ØIE. Brev datert Berg Prosjekt AS eier «Statoil-tomten» i begge kommuner, samt den private avkjøringsveien som leder ned mot planlagt rundkjøring. De ser positivt på at det etableres rundkjøring her, men ber samtidig om at de informeres underveis i planarbeidet. De håper videre at avkjøringsveien kan overtas av kommunen, da dagens bruk ikke tilsier at dette skal opprettholdes som en privat vei. Forslagsstiller kommentarer: Uttalelsen tas til etterretning. Den nevnte avkjøringsveien foreslås regulert til offentlig vei. 6. NVE. Brev datert NVE nevner i sin bemerkning at planområdet består av tykke havavsetninger, jf. NGUs løsmassekart (ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i slike områder, må det dokumenteres at grunnen er stabil, eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire, må geoteknisk ekspertise vurdere hele sonen, utløpsområde for skred, og nødvendige sikringstiltak ihht. NVE 2/2011 «Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar». Forslagsstiller kommentarer: Forslagsstiller er kjent med nevnte krav, og har bestilt geotekniske undersøkelser av planområdet. Dette gjennomføres før 2.gangsbehandling, og eventuelle avvik fra utforming av planen til 1.gangsbehandling vil implementeres her. Det vises til planbeskrivelsens punkt

13 SIDE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Hovedkonsekvensen av planforslaget er at det kan bygges rundkjøring i krysset mellom avkjøringsveien fra E6 og Bølerveien (dagens T-kryss). Dette vil i sin tur åpne for bebyggelse på eiendom gnr. 57/ bnr. 37 (RA2s eiendom) i Skedsmo kommune. En rundkjøring i dette krysset vil gi en bedre trafikkflyt, og unngå tilbakeblokkering av kø til E6. Det tilrettelegges for økt trafikksikkerhet ved at det reguleres inn fortau langs avkjøringsveien og g/s-vei (etter dagens standard) langs Bølerveien. Avkjøringsveien, som i dag er privat, reguleres til offentlig vei jf. reguleringsbestemmelsenes 5.1. Dette har videre konsekvenser for drift og vedlikeholdsansvaret. Rundkjøringen vil få et skråningsutslag i tilgrensende LNF-område. Det viste forslaget er maksimalt skråningsutslag. Etter grunnundersøkelsen er gjennomført (før 2.gangsbehandling), vil planen oppdateres ihht. reelt behov for veioppbygging. Evt. kan det reguleres inn krav om støttemurer. Denne påvirkningen av LNF-området ansees å være minimal i forhold til dette områdets natur- frilufts eller landbruksverdi. Deler av Bølerveien som er innenfor planavgrensningen blir regulert ihht. standard for Vegvesenets framtidige overtakelse av veien som fylkesvei. En framtidig regulering og byggeprosess for ny Bølervei helt fram til Kirkeveien (rv. 120) i Skedsmo kommune, vil da kunne gjennomføres raskere. Planen medfører en høyere veistandard med større asfalterte flater. Dette antas å medføre en (minimal) økning i avrenningen til tilstøtende bekker, elver og overvannsystem som følge av utbyggingen. Terrenget innenfor «midlertidig anleggsområder» skal tilsåes før ferdigstillelse, jf. reguleringsbestemmelsenes 8.1, noe som reduserer avrenning. Skjeseth & Solvang Arkitekter AS 12

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer