PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011"

Transkript

1 SIDE 0 PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011 Regulering av rundkjøring i Bølerveien på Berger, Sørum kommune. Grønn strek = planområde. Blå strek = kommunegrense

2 SIDE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLANFORSLAGETS INNHOLD Vedlegg til planbeskrivelsen Plannavn og plan-id Avgrensning av planområdet Hovedtrekk ved planforslaget 2 2. BAKGRUNN Forslagsstiller Hensikten med planen Status Bølerveien 3 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i kommunen Eksisterende planforhold Eksisterende bebyggelse Vei og trafikkforhold Trafikksikkerhet Terrengforhold, landskap, vegetasjon Universell utforming Grunnforhold Forurensninger i grunnen Miljøforhold, ROS-analyse 8 4. EIENDOMSFORHOLD Berørte/ varslede grunneiere i Sørum kommune Berørte/ varslede grunneiere i Skedsmo kommune Endringer av eiendomsforhold PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Forhåndskonferanse for reguleringsarbeid Varsling av reguleringsarbeid Innkomne forhåndsmerknader KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 12 Side 1

3 SIDE 2 1. PLANFORSLAGETS INNHOLD 1.1 Vedlegg til planbeskrivelsen 1. Plankart i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser, datert Illustrasjonsplan, datert ROS-analyse, Sweco, datert Geoteknisk notat, Sweco, datert Referat fra forhåndskonferansen for reguleringsarbeidet, datert Støttedokumenter for prosjektering: 7. Geometritegning, C01, datert Geometritegning, C02, datert Normalprofil F01, datert Eksisterende VA-ledninger, H01, datert Eksisterende Belysning og Strømledninger, I01, datert Tverrprofiler Bølerveien del 1 U01, datert Tverrprofiler Bølerveien del 2 U02, datert Plannavn og plan-id Navnforslag på reguleringsplanen er Rundkjøring Berger. Plan-ID: Avgrensning av planområdet Planområdet avgrenses av nødvendig areal for regulering av ny rundkjøring og ny standard på veier og g/s-veier som henger sammen med denne. Jf. kartutsnitt s Hovedtrekk ved planforslaget Planen innebærer regulering av: Rundkjøring i Bølerveien med tilhørende skråningsutslag Bølerveien gjennom Sørum kommune, med økt bredde (7,5 m kjørebane) Sammenhengende g/s-vei langs Bølerveien (3,5 m bredde) Fortau langs avkjøringsveien fra E6 Endret status på avkjøringsveien fra privat til offentlig vei (jf. 5.1) Avkjørsler fra vei (kartfesting av eksisterende avkjørsler) Rekkefølgekrav for anleggsområder (jf. 8.1) Rekkefølgekrav for etablering av fortau langs avkjøringsveien (jf. 8.2) 2

4 SIDE 3 2. BAKGRUNN 2.1 Forslagsstiller Planforslaget fremmes av Skjeseth & Solvang Arkitekter på vegne av Sentralrenseanlegget RA- 2 AS (RA2). Ansvarlig prosjekterende for planen er Sweco (Lysaker). 2.2 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsarbeidet er å få regulert en rundkjøring der den private avkjøringen fra E6 kommer inn på Bølerveien. Denne private avkjøringen tar av fra en avkjøringsrampe fra E6, og er samtidig atkomstvei til bl.a. Statoil, McDonalds og Sharif. Avkjøringsrampen fra E6 deler seg altså i to. Hovedtrafikken fortsetter parallelt med E6 ned mot eksisterende rundkjøring på Bølerveien. Stadig økt trafikk på den private avkjøringen medfører likevel behov for kapasitetsøkning i dagens T-kryss. I reguleringsplanen for RA2 langs Bølerveien (planid 457, vedtatt ) i Skedsmo kommune, er det stilt rekkefølgekrav om at dette krysset mellom Bølerveien og Statoil (avkjøringsveien) skal være omarbeidet til rundkjøring før første igangsettingstillatelse kan gis innenfor planområdet. Kravet ble stilt fra Statens Vegvesen med bakgrunn i en trafikkanalyse. Hovedintensjonen med en rundkjøring her, er å unngå tilbakeblokkering av kø fra avkjøringsrampen til E6. Tiltakshaver for denne eiendommen, RA2, har derfor tatt initiativ til foreliggende reguleringsarbeid, slik at det kan startes opp byggesøknader for RA2s tomt (eiendommene 57/23, 37 og 60) i Skedsmo kommune snarest mulig. 2.3 Status Bølerveien Bølerveien er i dag en kommunal vei som i hovedsak fører fra E6 og Skedsmokorset fram til private og interkommunale foretak (ROAF Avfallsdeponi). I kommuneplan for Skedsmo er denne veien planlagt oppgradert til fylkesvei for å fungere mer som en avlastningsvei for Trondheimsveien og Gjerdrumsveien. Dette vil framtidig gjennomføres ved at Bølerveien føres helt fram til Kirkeveien (Rv. 120) i Skedsmo, på østsiden av E6. Det er allerede regulert for en framtidig fylkesveistandard på deler av Bølerveien i andre planer lenger sør for det foreliggende reguleringsområdet. Reguleringsområde på Berger/ Børkehagan i Sørum kommune Utsnitt fra Skedsmo kommunes kommuneplan, egengodkjent arealdel Rød strek viser ny trasé for Bølervei fram til Kirkeveien (rv. 120) Rv. 120, Kirkeveien Framtidig Bølervei 3

5 SIDE 4 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger på Berger, hovedsakelig i Sørum kommune, men med deler også i Skedsmo. (Kommunegrensen framkommer tydeligere på forsiden av planbeskrivelsen.) VARDEÅSEN Berger krysset Børkehagan Planområde RA2 Bølerveien E6 Dette kartutsnittet ble benyttet i oppstartsvarslingen av reguleringsarbeidet, og viser varslet planavgrensning. 4

6 SIDE Eksisterende planforhold Kommuneplan I gjeldende kommuneplan for Sørum kommune, ligger Bølerveien mellom eksisterende ervervsområdet i vest (Børkehagan) og LNF-område i øst. Ved forrige kommuneplanrullering foreslo kommunen å omdisponere det tilgrensende området «Børkehagan øst» til framtidig ervervsområde, forbeholdt logistikktung virksomhet. Etter innsigelse fra fylkesmannen, avgjorde i siste instans Miljøverndepartementet at dette området skulle opprettholdes som LNF, fortrinnsvis pga. naturkvalitetene (ravinelandskap) i dette området. Det ble i kommuneplansammenheng gjennomført en egen trafikkvurdering av Børkehagan øst som næringsområde, gjennomført av ØIE/Cowi i Det ble i denne trafikkvurderingen ikke funnet grunnlag for etablering av ny rundkjøring i krysset som reguleres til rundkjøring i foreliggende plan. Reguleringsplaner Det meste av planområdet er i dag regulert i plan nr. 149: «Reguleringsplan for veiserviceanlegg og næringsområde ved Berger», vedtatt i Avgrensning av denne planen i øst er midt i (på langs av) eksisterende Bølervei. Krysset med avkjøringsveien (regulert privat, felles vei) fra E6 er regulert som et T-kryss. Børkehagan er regulert ihht. Pbl. av 1985 til serveringssted (McDonalds), kombinert formål bensinstasjon/herberge/serveringssted (Statoil), samt til kombinert formål lager/industri. Det har blitt gitt dispensasjon fra sistnevnte og tillatt salg av plasskrevende varer (campingvogner/caravan). Nordre del av planområdet omfattes av plan nr. 230 i Skedsmo kommune «Reguleringsplan for Bergerområdet industri m.m.», vedtatt i Den søndre del av planen (del av Bølervegen) berører reguleringsplan for «Industriområde mellom E6 og Bølervegen, del av gnr 80 bnr 1,2,3 og 6», vedtatt på kommunegrensen til Skedsmo. Rett sør for kommunegrensen, berører planforslaget plan nr. 230 og plan nr. 457 (RA2s eiendom, som nevnt i punkt 1.2) i Skedsmo kommune. Gjeldende reguleringssituasjon i planområdet. 5

7 SIDE Eksisterende bebyggelse Følgende bilder er hentet fra Google Maps og illustrerer deler av dagens næringsservicebebyggelse på det tilgrensende næringsområdet Børkehagan. Bebyggelsen har karakter av næringsindustri og markedsorientert symboleffekter mot E6. McDonalds og Statoil sett fra E6/avkjøringsrampe Næringsbygget til Sharif sett fra E6/ avkjøringsrampen. Dagens T-kryss som nå reguleres til rundkjøring i Bølerveien (sett mot syd). Caravansenteret skimtes i bakgrunnen. 6

8 SIDE Vei og trafikkforhold. Planområdet ligger tett på E6, og inkluderer en rundkjøring som skal hindre tilbakeblokkering av trafikk på avkjøringsrampen fra E6 til Bergerområdet. Som nevnt i punkt 2.2, ble det gjennomført en trafikkvurdering/-analyse av Cowi ifm. kommuneplanrulleringen. I denne trafikkvurderingen viste manuelle krysstellinger gjennomført i januar 2009 at T-krysset (vårt foreliggende reguleringsområde) har en timetrafikk på ca. 350 kjøretøy. Største time viste seg å være 15:30-16:30. Til sammenlikning har rundkjøringen nord for krysset en timetrafikk på ca. 810 kjøretøy. Trafikksikkerhet Det er ikke etablert gang- og sykkelveier i noen deler av planområdet. Dette er imidlertid regulert langs deler av Bølerveien i gjeldende plan, men altså ikke opparbeidet. Med stadig økende trafikk og antall arbeidstakere som benytter området, vil behovet for g/s-vei også øke. Foreliggende planforslag innebærer sammenhengende g/s-vei langs hele den regulerte delen av Bølerveien, og vil, sammen med etablering av g/s-veien i Skedsmo, bidra til å bedre trafikksikkerheten i området. Planforslaget innebærer også regulert fortau langs avkjøringsveiens sørside, fra McDonalds til rundkjøring. Dagens situasjon sett fra avkjøringsveien mot T-kryss som reguleres til rundkjøringen. (Google maps). Caravansenteret sees til høyre i bildet. 3.5 Terrengforhold, landskap, vegetasjon Området skråner svakt nedover mot nordøst (fra E6 mot Bølerveien). Planområdet innebærer i hovedsak eksisterende veiområder, og det er sparsommelig med vegetasjon her, for uten gress og grøftevegetasjon som vokser i veikanten. Tilgrensende område i øst er et LNF-område («Børkehagan øst») som inneholder deler av et større, helhetlig ravinesystem med bekkedrag, hovedsakelig beliggende i Skedsmo kommune. Ravinedaler er et særpreget natur- og landskapselement på Romerike. LNF-området gjennomskjæres av en høyspentledning ca. 200 meter øst for Bølerveien. Langs Bølerveien er det i dag en del lauvtrær, i tillegg til granvegetasjon, som dominerer ravinedalene lenger øst. Ravinelandskapet er preget av skogsdrift og flatehogst. De senere år har også deler av det nærmeste området til Bølerveien blitt benyttet til midlertidig snødeponi vinterstid (i Sørum kommune). 3.6 Universell utforming Prinsippet om universell utforming ivaretas gjennom planlegging av gang-/sykkelveien, der stigning, mindre enn 1:20 (5%), og detaljutforming tilpasses tilgjengelighet for mennesker, 7

9 SIDE 8 inklusive mennesker med nedsatt orienterings- og framkommelighetsevne. 3.7 Grunnforhold I følge uttalelsen fra NVE, består planområdet av tykke havavsetninger, og det må dokumenteres at grunnen er stabil, eller lar seg stabilisere før det kan bygges i området. Det skal bl.a. gjennomføres prøveboringer for å avdekke evt. kvikkleire. NVEs «Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar» skal følges. Gjennomføring av geotekniske undersøkelser i ravinen øst for Bølerveien vil gjennomføres i løpet av perioden mellom 1. og 2.gangsbehandling av planen. Det følger et geoteknisk notat (vedlegg 5) til foreliggende planforslag. I planforslaget er det tatt høyde for en «worst case» med maksimalt skråningsutslag/ terrengoppfylling øst for den planlagte rundkjøringen. Etter gjennomføring av de geotekniske undersøkelser, og før 2.gangsbehandling av planen, vil det gjøres rede for hvilke terrenginngrep som blir nødvendige mot øst, alternativt hvor det bør plasseres støttemurer. Det tilgrensende området er et LNF-område, og fylkesmannen oppfordrer til å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser med boreprøver i det tilgrensende området vest for planområdet (Børkehagan). Resultatene av grunnundersøkelsen viser bl.a. at det her er løsmasser som består av meget fast tørrskorpeleire, derunder leire. Poretrykk her viser grunnvannstand på ca 3-4 meter under terreng. 3.8 Forurensning i grunnen Det er ikke kjente forurensninger av grunnen i området. Dersom det ved graving eller masseforflytting oppdages ukjente forurensede masser, er tiltakshaver ansvarlig for varsling til Sørum kommune / forurensningsmyndighet og for forskriftsmessig behandling av de forurensede masser etter krav fra myndighet jfr. plan- og bygningsloven (jf. reguleringsbestemmelse 3.1). 3.9 Miljøforhold. ROS-analyse Det vises til ROS-skjema som følger planen (vedlegg4). Støy Det meste av planområdet ligger innenfor gul og rød støysone ihht. Vegvesenets støysonekartlegging (støyvarselkart) langs E6. Reguleringsformålet i foreliggende plan er i seg selv ikke støyfølsomt, men utbedring av vei og kryssløsninger vil kunne medføre økt trafikk og økt støy. Dette vil ikke kunne medføre en støyproduksjon tilsvarende det E6 produserer. Framtidig bebyggelse langs Bølerveien som innebærer arbeidsplasser må sikres tilstrekkelig støyskjermingstiltak ihht. T Utsnitt fra Vegvesenets kartlegging av støy i Sørum. Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon år fram i tid. 8

10 SIDE 9 Friluftsliv / Barn og unges interesser Reguleringsområdet inviterer i utgangspunktet ikke til friluftsliv eller rekreasjon for barn og unge. Dette er et nærings- /industriområde, og det er ikke intensjonen å utvikle området til blandet, mer støyfølsom bruk. Det er likevel viktig å trygge omgivelsene for folk som jobber her og for folk som ferdes langs veiene og benytter næringstilbud langs Bølerveien. Oppgraderte veier og g/s-veinett vil medføre tryggere ferdsel både for bilister og myke trafikanter. Deler av LNF-området øst for Bølerveien benyttes som turområde for hesteridning. Forslagsstiller er ikke kjent med at denne delen av Bølerveien benyttes som atkomst til rekreasjonsområdet, og det legges heller ikke opp til denne bruken i reguleringsforslaget. 4. EIENDOMSFORHOLD 4.1 Berørte/ varslede grunneiere i Sørum kommune Gnr/bnr Hjemmelshaver Adresse Kommentarer 80/1 Bjørn Kristian Børke Børkevegen 120, 2016 Frogner Varslet i etterkant* Ragnhild Fiskum 80/2 Richard Olav Rud Parkalleen 6, 2000 Lillestrøm 80/3 Dag Økern Børkeveien 110, 2016 Frogner Varslet i etterkant* 80/6 Dødsbo etter H.K. Aas (tilgrensende LNF-omr.) Sendt Adv. Morten Huser 80/14 Hennes & Mauritz AS Pb. 68 Alnabru, 0614 Oslo 80/15 Norsk Caravanimport AS Øran Øst, 6300 Åndalsnes 80/23 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta Avkjøringsveien fra E6 80/24 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta 80/25 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta Bygg ligger i begge komm. 80/29 McDonalds Norge AS Storg. 15, 0155 Oslo Bygg ligger i begge komm. 80/30 Sørum kommune Bølerveien *Hjemmelshaverne for eiendommene gnr. 80/ bnr. 1 og 3 var ikke inkludert på den opprinnelige varslingslisten fra kommunen. Forslagsstiller har derfor varslet disse i etterkant (brev sendt ), samt hatt telefonisk kontakt med dem. Begge eiendommer er landbrukseiendommer som berøres marginalt av planforslaget. 4.2 Berørte/varslede grunneiere i Skedsmo kommune Gnr/bnr Hjemmelshaver Adresse Kommentarer 11/33 Fuglesangen Næringspark AS Pb Rodeløkka, 0504 Oslo 57/37 RA2 Pb. 25, 2011 Strømmen 58/514 McDonalds Norge AS Storg. 15, 0155 Oslo Bygg ligger i begge komm. 58/516 Berg Prosjekt AS Pb. 1, 1476 Rasta Bygg ligger i begge komm. 58/517 Berg Prosjekt AS Pb. 1, 1476 Rasta Avkjøringsveien fra E6 100/15 Vegvesenet Pb. 1010, 2605 Lillehammer Avkjøringsrampen fra E6 257/3 Skedsmo kommune Bølerveien 9

11 SIDE Endring av eiendomsforhold I dag er avkjøringsveien fra E6, som går gjennom Børkehagan, i privat eie (Berg Prosjekt AS). Den er også regulert til privat vei i gjeldende regulering. Berg prosjekt ønsker at veien reguleres til offentlig vei, og at denne overtas av kommunen, som også er integrert i reguleringsforslaget (se merknad under punkt 4.3.1). 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Forhåndskonferanse for reguleringsarbeid Det ble avholdt forhåndskonferanse (oppstartsmøte) for reguleringsarbeidet i Sørum kommune den 6. september Signert referat fra møtet er vedlagt saken. 5.2 Varsling av reguleringsoppstart Berørte grunneiere og faste høringsinstanser ble varslet om reguleringsarbeidet i brev Frist for bemerkninger til planarbeidet var den To av eiendommene som grenser inn mot reguleringsområdet ble ikke varslet i første omgang, pga. en glipp i varslingslisten. Disse eiendommene er varslet i etterkant, med frist for bemerkninger satt til den Se punkt 3.1. Reguleringsarbeidet ble samtidig annonsert i Romerikes Blad og på hjemmesidene til Skedsmo og Sørum kommuner. 5.3 Innkomne forhåndsmerknader Ved varslingsfristens utløp, var det innkommet fem forhåndsuttalelser til planarbeidet (riktignok var to av merknadene datert kort tid etter den ). Statens vegvesen fikk ytterligere utsatt frist, og sendte bemerkning i etterkant (totalt fem uttalelser). Kort resymé av merknader, samt forslagsstillers kommentarer til disse: 1. Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen. Brev datert Fylkesrådmannen mener at tiltaket synes å være i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner. Det er ingen registrerte fornminner i området. Området er ikke befart, og har ingen merknader knyttet til nyere tids fornminner. (Det stilles ikke krav om arkeologiske registreringer i planområdet). Det vises videre til prinsippet om universell utforming, og påpekes at dette er nedfelt i formålsparagrafen i pbl. Transportinfrastruktur skal planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig. Forslagsstiller kommentarer: Prinsippet om universell utforming ivaretas først og fremst gjennom krav til utforming av gang- og sykkelveien langs Bølerveien. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brev datert Planområdet grenser til et større, sammenhengende LNF-område hvor friluftsliv er dominerende, og det oppfordres til å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut fra regionale og nasjonale hensyn, og har ingen ytterligere bemerkninger til planarbeidet. Forslagsstiller kommentarer: Forslagsstiller er kjent med status for tilgrensende områder, og ønsker i utgangspunktet å berøre LNF-området i minst mulig grad. Da det ikke ble tid for gjennomføring av tilstrekkelig geotekniske undersøkelser (inkl. prøveboringer) før 1.gangsbehandling, har forslagsstiller i samråd med kommunen valgt å fremme reguleringsplanen vist med maksimalt skråningsutslag for veianlegget ut mot LNF-området. Eventuelle endringer i skråningsutslaget, som følge av tilrådning fra geoteknisk konsulent, vil da innpasses i planforslaget før sluttbehandling av reguleringsplanen. Det vil samtidig gjøres vurderinger rundt behov for støttemurer. 10

12 SIDE Statens Vegvesen. Avdeling Akershus. Planseksjonen. Brev datert Vegvesenet påpeker at de, i reguleringsplanen for RA2 på Berger (gnr. 57/ bnr. 23 m.fl. i Skedsmo kommune), stilte krav om at krysset mellom den kommunale vegen Bølervegen og del av avkjøringsrampen fra E6 måtte bygges om til rundkjøring. Dette på bakgrunn av trafikkprognoser for området som tilsier at det kan bli trafikkavviklingsproblemer spesielt knyttet til krysset med Bølervegen, og at tilbakeblokkering vil kunne skape problemer for avviklingen av trafikken på E6. Videre bemerker de de følgende for ifm. planoppstarten: - Rundkjøringen må utformes iht. håndbok 017 veg- og gateutforming. - Det bør utarbeides en detaljplan som danner grunnlaget for reguleringsplanen. Denne må godkjennes av Statens Vegvesen og Skedsmo kommune. - Det må framkomme i reguleringsbestemmelsene at byggeplan for rundkjøringen skal godkjennes av Statens Vegvesen og Skedsmo kommune. Forslagsstiller kommentarer: Foreliggende planforslag er en direkte konsekvens av Vegvesenets krav om etablering av rundkjøring i det nevnte krysset. Det er utarbeidet en detaljplan for veiprosjekteringen som grunnlag for foreliggende reguleringsforslag. Forslagsstiller går ut fra at byggeplanen for rundkjøringen, som blir liggende i Sørum kommune, først og fremst skal godkjennes av Vegvesenet og Sørum, ikke bare Skedsmo kommune. Det har vært kontakt mellom vegprosjekterende (Sweco) og Vegvesenet, Region Øst gjennom prosessen fram til reguleringsforslaget. 4. Romerike Avfallsforedling (ROAF). Brev datert ROAF forutsetter at rundkjøring ikke vil være til hinder for trafikken som skal inn til ROAFs område. Renovasjonsbiler som benytter Bølerveien er tilknyttet åtte kommuner, og utgjør sammen med annen tungtransport ca lastebiler og vogntog i året. Privatbiler som benytter gjenvinningsstasjonen utgjør ca per år. Forslagsstiller kommentarer: Uttalelsen tas til etterretning. Etablering av rundkjøring i dette krysset, antas å bidra til bedre flyt og framkommelighet på Bølerveien for alle dens brukere. 5. Berg Prosjekt AS/ ØIE. Brev datert Berg Prosjekt AS eier «Statoil-tomten» i begge kommuner, samt den private avkjøringsveien som leder ned mot planlagt rundkjøring. De ser positivt på at det etableres rundkjøring her, men ber samtidig om at de informeres underveis i planarbeidet. De håper videre at avkjøringsveien kan overtas av kommunen, da dagens bruk ikke tilsier at dette skal opprettholdes som en privat vei. Forslagsstiller kommentarer: Uttalelsen tas til etterretning. Den nevnte avkjøringsveien foreslås regulert til offentlig vei. 6. NVE. Brev datert NVE nevner i sin bemerkning at planområdet består av tykke havavsetninger, jf. NGUs løsmassekart (ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i slike områder, må det dokumenteres at grunnen er stabil, eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire, må geoteknisk ekspertise vurdere hele sonen, utløpsområde for skred, og nødvendige sikringstiltak ihht. NVE 2/2011 «Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar». Forslagsstiller kommentarer: Forslagsstiller er kjent med nevnte krav, og har bestilt geotekniske undersøkelser av planområdet. Dette gjennomføres før 2.gangsbehandling, og eventuelle avvik fra utforming av planen til 1.gangsbehandling vil implementeres her. Det vises til planbeskrivelsens punkt

13 SIDE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Hovedkonsekvensen av planforslaget er at det kan bygges rundkjøring i krysset mellom avkjøringsveien fra E6 og Bølerveien (dagens T-kryss). Dette vil i sin tur åpne for bebyggelse på eiendom gnr. 57/ bnr. 37 (RA2s eiendom) i Skedsmo kommune. En rundkjøring i dette krysset vil gi en bedre trafikkflyt, og unngå tilbakeblokkering av kø til E6. Det tilrettelegges for økt trafikksikkerhet ved at det reguleres inn fortau langs avkjøringsveien og g/s-vei (etter dagens standard) langs Bølerveien. Avkjøringsveien, som i dag er privat, reguleres til offentlig vei jf. reguleringsbestemmelsenes 5.1. Dette har videre konsekvenser for drift og vedlikeholdsansvaret. Rundkjøringen vil få et skråningsutslag i tilgrensende LNF-område. Det viste forslaget er maksimalt skråningsutslag. Etter grunnundersøkelsen er gjennomført (før 2.gangsbehandling), vil planen oppdateres ihht. reelt behov for veioppbygging. Evt. kan det reguleres inn krav om støttemurer. Denne påvirkningen av LNF-området ansees å være minimal i forhold til dette områdets natur- frilufts eller landbruksverdi. Deler av Bølerveien som er innenfor planavgrensningen blir regulert ihht. standard for Vegvesenets framtidige overtakelse av veien som fylkesvei. En framtidig regulering og byggeprosess for ny Bølervei helt fram til Kirkeveien (rv. 120) i Skedsmo kommune, vil da kunne gjennomføres raskere. Planen medfører en høyere veistandard med større asfalterte flater. Dette antas å medføre en (minimal) økning i avrenningen til tilstøtende bekker, elver og overvannsystem som følge av utbyggingen. Terrenget innenfor «midlertidig anleggsområder» skal tilsåes før ferdigstillelse, jf. reguleringsbestemmelsenes 8.1, noe som reduserer avrenning. Skjeseth & Solvang Arkitekter AS 12

Regulering av Sørum. kommune.

Regulering av Sørum. kommune. SIDE 0 PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011 Regulering av rundkjøring i Bølervegen på Berger, Sørum kommune. Grønn strek = planområde. Blå strek = kommunegrense SIDE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLANFORSLAGETS

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 17 dekar og ligger på Vormstad. Området er tidligere brukt som campingplass,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune vår dato 15.2.2012 deres dato vår referanse deres referanse Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune Ihht. pbl. 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE Steinkjer 20. sept 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

1.-gangsbehandling - Detaljregulering av parkeringsplass på Eskeland - Gnr 87 bnr 4 - Plan 2013123

1.-gangsbehandling - Detaljregulering av parkeringsplass på Eskeland - Gnr 87 bnr 4 - Plan 2013123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07133-19 Saksbehandler Harald Brynlund-Lima Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 08.04.2015 1.-gangsbehandling - Detaljregulering av parkeringsplass

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen

Melding om delegert 1. gangsbehandling - 29/3 Veslelia 10 - reguleringsplan Hjemmelshaver: Knut Are Andersen Boxs Arkitektstudio AS v/pieter Paul Furnée Alfheim 24 1384 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 29/3 20.03.2015 S15/164 L17281/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/164.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1214-40 Arkiv: 0101 R1104 Dato: 06.03.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Fast

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel. REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING PLANID 2013018 Massetak Bollgården VERDAL KOMMUNE vest Vuku Planområde PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER Oppdragsnr.: 513 3197 Norconsult AS Okkenhaugvegen 4,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer