Regulering av Sørum. kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regulering av Sørum. kommune."

Transkript

1 SIDE 0 PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011 Regulering av rundkjøring i Bølervegen på Berger, Sørum kommune. Grønn strek = planområde. Blå strek = kommunegrense

2 SIDE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLANFORSLAGETS INNHOLD Vedlegg til planbeskrivelsen Plannavn og plan-id Avgrensning av planområdet Hovedtrekk ved planforslaget 2 2. BAKGRUNN Forslagsstiller Hensikten med planen Status Bølerveien 3 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i kommunen Eksisterende planforhold Eksisterende bebyggelse Vei og trafikkforhold Trafikksikkerhet Terrengforhold, landskap, vegetasjon Universell utforming Grunnforhold Forurensninger i grunnen Miljøforhold, ROS-analyse 8 4. EIENDOMSFORHOLD Berørte/ varslede grunneiere i Sørum kommune Berørte/ varslede grunneiere i Skedsmo kommune Endringer av eiendomsforhold PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Forhåndskonferanse for reguleringsarbeid Varsling av reguleringsarbeid Innkomne forhåndsmerknader KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 12 Side 1

3 SIDE 2 1. PLANFORSLAGETS INNHOLD 1.1 Grunnlag for planbeskrivelsen 1. Plankart i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser, datert Illustrasjonsplan, datert ROS-analyse, Sweco, datert Geoteknisk notat, Sweco, datert Referat fra forhåndskonferansen for reguleringsarbeidet, datert Støttedokumenter for prosjektering: 7. Geometritegning, C01, datert Geometritegning, C02, datert Normalprofil F01, datert Eksisterende VA-ledninger, H01, datert Eksisterende Belysning og Strømledninger, I01, datert Tverrprofiler Bølervegen del 1 U01, datert Tverrprofiler Bølervegen del 2 U02, datert Plannavn og plan-id Navnforslag på reguleringsplanen er Rundkjøring i Bølervegen. Plan-ID: Avgrensning av planområdet Planområdet avgrenses av nødvendig areal for regulering av ny rundkjøring og ny standard på veier og g/s-veier som henger sammen med denne. Jf. kartutsnitt s Hovedtrekk ved planforslaget Planen innebærer regulering av: Rundkjøring i Bølervegen med tilhørende skråningsutslag Bølervegen gjennom Sørum kommune, med økt bredde (8,5 m kjørebane) Sammenhengende g/s-vei langs Bølervegen (3,5 m bredde) Fortau langs avkjøringsveien fra E6 Endret status på avkjøringsveien fra privat til offentlig vei (jf. 5.1) Avkjørsler fra vei (kartfesting av eksisterende avkjørsler) Rekkefølgekrav for anleggsområder (jf. 8.1) Rekkefølgekrav for etablering av fortau langs avkjøringsveien (jf. 8.2) 2

4 SIDE 3 2. BAKGRUNN 2.1 Forslagsstiller Planforslaget fremmes av Skjeseth & Solvang Arkitekter på vegne av Sentralrenseanlegget RA- fra E6 kommer inn på Bølervegen. Denne private avkjøringen tar t av fra en avkjøringsrampe fra 2 AS (RA2). Ansvarlig prosjekterendee for planen er Sweco (Lysaker). 2.2 Hensikten med planen Hensikten med reguleringsarbeidet er å få regulert en rundkjøring der den private avkjøringen E6, og er samtidig atkomstvei til bl.a. Statoil, McDonalds og Sharif. Avkjøringsrampenn fra E6 deler seg altså i to. Hovedtrafikken fortsetter parallelt med E6 ned n mot eksisterende rundkjøring på Bølervegen. Stadig økt trafikk på den private avkjøringen medfører m likevel behov for kapasitetsøkning i dagens T-kryss. I reguleringsplanen for RA2 langs Bølerveien (planid 457, vedtatt ) i Skedsmo kommune, er det stilt rekkefølgekrav om at dette krysset mellomm Bølervegen og Statoil (avkjøringsveien) skal være omarbeidet til rundkjøring før første igangsettingstillatelse kan gis innenfor planområdet. Kravet ble stilt fra Statens Vegvesen med bakgrunn i en trafikkanalyse. Hovedintensjonen med en rundkjøringg her, er å unngå tilbakeblokkering avv kø fra avkjøringsrampen til E6. Tiltakshaver r for denne eiendommen, RA2, har derfor tatt initiativ til foreliggende reguleringsarbeid, slik at det kan startes opp byggesøknader for RA2s tomt (eiendommenee 57/23, 37 og 60) i Skedsmo kommune snarest mulig. m 2.3 Status Bølerveien Bølerveien er i dag en kommunal vei som i hovedsak fører fra E6 E og Skedsmokorset fram til private og interkommunalee foretak (ROAF Avfallsdeponi). I kommuneplann for Skedsmo er denne veien planlagt oppgradert til fylkesvei for å fungere mer som en avlastningsvei for Trondheimsveien og Gjerdrumsveien. Dette vil framtidig gjennomføres vedd at Bølerveien føres helt fram til Kirkeveien (Rv. 120) i Skedsmo, på østsiden av E6. Det er allerede regulert for en framtidig fylkesveistandard på deler avv Bølerveien i andre planer lenger sørr for det foreliggende reguleringsområdet. Reguleringsområde på Berger/ Børkehagan i Sørum kommunee Utsnitt fra f Skedsmo kommunes kommuneplan, egengodkjent arealdel Rød R strek viserr ny trasé for Bølervei fram til Kirkeveien (rv. 120) Rv. 120, Kirkeveien Framtidig Bølervei 3

5 SIDE 4 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i kommunen Planområdet ligger på Berger, hovedsakelig i Sørum kommune, men med deler også i Skedsmo. (Kommunegrensen framkommer tydeligere på forsiden av planbeskrivelsen.) ) VARDEÅSEN Berger krysset Børkehagan Planområde RA2 Bølerveien E6 Dette D kartutsnittet ble benyttet i oppstartsvarslingen avv reguleringsarbeidet, ogg viser varslett planavgrensning. 4

6 SIDE Eksisterende planforhold Kommuneplann I gjeldende kommuneplan for Sørum kommune, ligger Bølervegen mellom m eksisterendee ervervsområdet i vest (Børkehagan) ogg LNF-område i øst. Ved forrige kommuneplanrullering foreslo kommunen å omdisponere det tilgrensende området «Børkehagan øst» til framtidig ervervsområde, forbeholdt logistikktung virksomhet. Etter innsigelse fra fylkesmannen, avgjorde i siste instans Miljøverndepartementet at dette området skulle opprettholdes som LNF, fortrinnsvis pga. naturkvalitetene (ravinelandskap) i dette området. Det ble i kommuneplansammenheng gjennomført en egen trafikkvurdering av Børkehagan øst som næringsområde, gjennomført av ØIE/Cowi i Dett ble i dennee trafikkvurderingen ikke funnet grunnlag for etablering av ny rundkjøring i krysset som reguleres til rundkjøring i foreliggendee plan. Reguleringsplaner Det meste av planområdet er i dag regulert i plan nr. 149: «Reguleringsplann for veiserviceanlegg og næringsområde ved Berger», vedtatt i Avgrensning av dennee planen i øst er midt i (på langs av) eksisterendee Bølervegen. Krysset med avkjøringsveien (regulert privat, felles vei) fra E6 err regulert som et T-kryss. Børkehagann er regulert ihht. Pbl. av 1985 til serveringssted (McDonalds), kombinert formål bensinstasjon/herberge/serveringssted (Statoil), samt til kombinert formål lager/industri. Det har blitt gitt dispensasjon fra sistnevnte og tillatt salg av plasskrevende varer (campingvogner/caravan). Nordre del av planområdett omfattes avv plan nr. 230 i Skedsmo kommune «Reguleringsplan for Bergerområdet industri m.m.», vedtatt i Den søndre del av planen (del( av Bølervegen) ligger i et uregulert område mellom plan nr. 149 og kommunegrensen til Skedsmo. Rettt sør for kommunegrensen, berører planforslaget plan nr. 230 og plan nr. 457 (RA2ss eiendom, som nevnt i punkt 1.2) i Skedsmo kommune. Gjeldende regulerings- i situasjon planområdet. 5

7 SIDE Eksisterende bebyggelse Følgende bilder er hentet fra f Google Maps og illustrerer deler av a dagens nærings- servicebebyggelse på det tilgrensende t næringsområdet Børkehagan. Bebyggelsen har karakter av næringsindustri og markedsorientert symboleffekter mot E6. McDonalds og Statoil sett fra E6/avkjøringsrampe Næringsbygget til Sharif sett fra E6/ avkjøringsrampen. Dagens T-kryss som nå reguleres til rundkjøring i Bølervegen (sett mot syd) d). Caravansenteret skimtes i bakgrunnen. 6

8 SIDE Vei og trafikkforhold. Planområdet ligger tett på E6, og inkluderer en rundkjøring somm skal hindree tilbakeblokkering av trafikk på avkjøringsrampen fra E6 til Bergerområdet. Som nevnt i punkt 2.2, ble dett gjennomført en trafikkvurdering/-analyse av Cowi ifm. kommuneplanrulleringen. I denne trafikkvurderingen viste manuelle krysstellinger gjennomført i januar j 2009 at T-kryssett (vårt foreliggende reguleringsområde) har enn timetrafikkk på ca. 350 kjøretøy. Største time viste seg å være 15:30-16:30. Til sammenlikning har rundkjøringen nord for f krysset enn timetrafikkk på ca. 810 kjøretøy. Trafikksikkerhet Det er ikke etablert gang- og sykkelveier i noen deler av planområdet. Dettee er imidlertid regulert langs deler av Bølervegen i gjeldende plan, men altså ikke i opparbeidet. Med stadig økende trafikkk og antall arbeidstakere som benytter området, vil behovet for g/s-vei også øke. Foreliggende planforslag innebærer i sammenhengende g/s-vei langs hele den regulerte delen av Bølervegen, og vil, sammen med etablering av g/s-veien innebærer også regulert fortau langs avkjøringsveiens sørside, fra f McDonalds til rundkjøring. i Skedsmo, bidra til å bedre trafikksikkerheten i området. Planforslaget Dagens situasjon sett fra avkjøringsvei ien mot T-kryss som reguleres til rundkjøringen. (Google maps). Caravansenteret sees til høyre i bildet. 3.5 Terrengforhold, landskap,, vegetasjon Området skråner svakt nedover mot nordøst (fra E6 mot Bølervegen). Planområdet innebærer i hovedsak eksisterende veiområder, og det er sparsommelig medd vegetasjonn her, for uten gress og grøftevegetasjon som vokser i veikanten. Tilgrensende område i øst er et LNF-område («Børkehagan øst») som inneholder deler av et større, helhetlig ravinesystem med bekkedrag, hovedsakelig beliggende i Skedsmo kommune. Ravinedaler er et særpreget natur- og landskapselement på Romerike. LNF-området Langs Bølervegen er det i dag en del lauvtrær, i tillegg til granvegetasjon, som dominerer ravinedalene lenger øst. Ravinelandskapet er preget av skogsdrift og flatehogst. De senere år gjennomskjæres av en høyspentledningg ca. 200 meter øst for Bølervegen. har også deler av det nærmeste området til Bølervegen blitt benyttet til midlertidig snødeponi vinterstid (i Sørum kommune). 3.6 Universell utforming Prinsippet om universell utforming ivaretas gjennom planlegging av gang-/ /sykkelveien, der stigning, mindre enn 1:20 (5%), og detaljutforming tilpasses tilgjengelighett for mennesker, 7

9 SIDE 8 inklusive mennesker med nedsatt orienterings- og framkommel lighetsevne. 3.7 Grunnforhold I følge uttalelsen fra NVE,, består planområdet av tykke havavsetninger, og det må dokumenteres at grunnen er stabil, eller lar seg stabilisere før det d kan bygges i området. Det skal bl.a. gjennomføres prøveboringer for å avdekke evt. kvikkleire. NVEs «Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar» skal følges. Gjennomføring av geotekniske undersøkelser i ravinen øst for Bølervegen B er gjennomført i høringsperioden. Kort oppsummert sier rapporten.. Rapporten ligger i sinn helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. I planforslaget er det tatt høyde for en «worst case» med maksimalt skråningsutslag/ terrengoppfylling øst for den planlagtee rundkjøringen. Etter gjennomføring av de geotekniske undersøkelser, og før 2.gangsbehandling av planen, vil det gjøres rede for hvilke terrenginngrep som blir nødvendige mot øst, alternativt hvor det bør plasseres støttemurer. Det tilgrensende området er et LNF-område, og fylkesmannen oppfordrer til å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser med boreprøver i det tilgrensende området vest for planområdet (Børkehagan). Resultatene av grunnundersøkelsen viser bl.a. at det herr er løsmasser som består av meget fast tørrskorpeleire, derunder leire. Poretrykk her viser grunnvannstand på ca 3-4 meter under r terreng. 3.8 Forurensning i grunnen Det er ikke kjente forurensninger av grunnen i området. Dersomm det ved graving eller masseforflytting oppdagess ukjente forurensede masser, er tiltakshaver ansvarlig for varsling til Skedsmo kommune / forurensningsmyndighet og for forskriftsmessig behandling av de forurensede masser etter krav fra myndighet jfr. plan- og bygningsloven (jf. regulerings- bestemmelse 3.1). 3.9 Miljøforhold. ROS-analyse Det vises til ROS-skjema som s følger planen (vedlegg4). Støy Det meste av planområdet ligger innenfor gul og rød støysone ihht. i Vegvesenets støysonekartlegging (støyvarselkart) langs E6. Reguleringsformålet i foreliggende plan er i seg selv ikke støyfølsomt, men utbedring av vei og kryssløsninger vil v kunne medføre økt trafikk og økt støy. Dettee vil ikke kunne medføree en støyproduksjon tilsvarende det E66 produserer. Framtidig bebyggelse langs Bølerveienn som innebærer arbeidsplasser må sikres tilstrekkelig støyskjermingstiltak ihht. T Utsnitt fra Vegvesenets kartlegging av støy i Sørum. Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon år framm i tid. 8

10 SIDE 9 Friluftsliv / Barn og unges interesser Reguleringsområdet inviterer i utgangspunktet ikke til friluftsliv eller rekreasjon for barn og unge. Dette er et nærings- /industriområde, og det er ikke intensjonen å utvikle området til blandet, mer støyfølsom bruk. Det er likevel viktig å trygge omgivelsene for folk som jobber her og for folk som ferdes langs veiene og benytter næringstilbud langs Bølerveien. Oppgraderte veier og g/s-veinett vil medføre tryggere ferdsel både for bilister og myke trafikanter. Deler av LNF-området øst for Bølerveien benyttes som turområde for hesteridning. Forslagsstiller er ikke kjent med at denne delen av Bølerveien benyttes som atkomst til rekreasjonsområdet, og det legges heller ikke opp til denne bruken i reguleringsforslaget. 4. EIENDOMSFORHOLD 4.1 Berørte/ varslede grunneiere i Sørum kommune Gnr/bnr Hjemmelshaver Adresse Kommentarer 80/1 Bjørn Kristian Børke Børkevegen 120, 2016 Frogner Varslet i etterkant* Ragnhild Fiskum 80/2 Richard Olav Rud Parkalleen 6, 2000 Lillestrøm 80/3 Dag Økern Børkeveien 110, 2016 Frogner Varslet i etterkant* 80/6 Dødsbo etter H.K. Aas (tilgrensende LNF-omr.) Sendt Adv. Morten Huser 80/14 Hennes & Mauritz AS Pb. 68 Alnabru, 0614 Oslo 80/15 Norsk Caravanimport AS Øran Øst, 6300 Åndalsnes 80/23 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta Avkjøringsveien fra E6 80/24 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta 80/25 Berg Prosjekt AS Postboks 1, 1476 Rasta Bygg ligger i begge komm. 80/29 McDonalds Norge AS Storg. 15, 0155 Oslo Bygg ligger i begge komm. 80/30 Sørum kommune Bølerveien *Hjemmelshaverne for eiendommene gnr. 80/ bnr. 1 og 3 var ikke inkludert på den opprinnelige varslingslisten fra kommunen. Forslagsstiller har derfor varslet disse i etterkant (brev sendt ), samt hatt telefonisk kontakt med dem. Begge eiendommer er landbrukseiendommer som berøres marginalt av planforslaget. 4.2 Berørte/varslede grunneiere i Skedsmo kommune Gnr/bnr Hjemmelshaver Adresse Kommentarer 11/33 Fuglesangen Næringspark AS Pb Rodeløkka, 0504 Oslo 57/37 RA2 Pb. 25, 2011 Strømmen 58/514 McDonalds Norge AS Storg. 15, 0155 Oslo Bygg ligger i begge komm. 58/516 Berg Prosjekt AS Pb. 1, 1476 Rasta Bygg ligger i begge komm. 58/517 Berg Prosjekt AS Pb. 1, 1476 Rasta Avkjøringsveien fra E6 100/15 Vegvesenet Pb. 1010, 2605 Lillehammer Avkjøringsrampen fra E6 257/3 Skedsmo kommune Bølerveien 9

11 SIDE Endring av eiendomsforhold I dag er avkjøringsveien fra E6, som går gjennom Børkehagan, i privat eie (Berg Prosjekt AS). Den er også regulert til privat vei i gjeldende regulering. Berg prosjekt ønsker at veien reguleres til offentlig vei, og at denne overtas av kommunen, som også er integrert i reguleringsforslaget (se merknad under punkt 4.3.1). 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Forhåndskonferanse for reguleringsarbeid Det ble avholdt forhåndskonferanse (oppstartsmøte) for reguleringsarbeidet i Sørum kommune den 6. september Signert referat fra møtet er vedlagt saken. 5.2 Varsling av reguleringsoppstart Berørte grunneiere og faste høringsinstanser ble varslet om reguleringsarbeidet i brev Frist for bemerkninger til planarbeidet var den To av eiendommene som grenser inn mot reguleringsområdet ble ikke varslet i første omgang, pga. en glipp i varslingslisten. Disse eiendommene er varslet i etterkant, med frist for bemerkninger satt til den Se punkt 3.1. Reguleringsarbeidet ble samtidig annonsert i Romerikes Blad og på hjemmesidene til Skedsmo og Sørum kommuner Innkomne forhåndsmerknader Ved varslingsfristens utløp, var det innkommet fem forhåndsuttalelser til planarbeidet (riktignok var to av merknadene datert kort tid etter den ). Statens vegvesen fikk ytterligere utsatt frist, og sendte bemerkning i etterkant (totalt fem uttalelser). Kort resymé av merknader, samt forslagsstillers kommentarer til disse: Akershus Fylkeskommune, Sentraladministrasjonen. Brev datert Fylkesrådmannen mener at tiltaket synes å være i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner. Det er ingen registrerte fornminner i området. Området er ikke befart, og har ingen merknader knyttet til nyere tids fornminner. (Det stilles ikke krav om arkeologiske registreringer i planområdet). Det vises videre til prinsippet om universell utforming, og påpekes at dette er nedfelt i formålsparagrafen i pbl. Transportinfrastruktur skal planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig. Forslagsstiller kommentarer: Prinsippet om universell utforming ivaretas først og fremst gjennom krav til utforming av gang- og sykkelveien langs Bølerveien. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brev datert Planområdet grenser til et større, sammenhengende LNF-område hvor friluftsliv er dominerende, og det oppfordres til å velge løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskap og jordressurser. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut fra regionale og nasjonale hensyn, og har ingen ytterligere bemerkninger til planarbeidet. Forslagsstiller kommentarer: Forslagsstiller er kjent med status for tilgrensende områder, og ønsker i utgangspunktet å berøre LNF-området i minst mulig grad. Da det ikke ble tid for gjennomføring av tilstrekkelig geotekniske undersøkelser (inkl. prøveboringer) før 1.gangsbehandling, har forslagsstiller i samråd med kommunen valgt å fremme reguleringsplanen vist med maksimalt skråningsutslag for veianlegget ut mot LNF-området. Eventuelle endringer i skråningsutslaget, som følge av tilrådning fra geoteknisk konsulent, vil 10

12 SIDE 11 da innpasses i planforslaget før sluttbehandling av reguleringsplanen. Det vil samtidig gjøres vurderinger rundt behov for støttemurer. Statens Vegvesen. Avdeling Akershus. Planseksjonen. Brev datert Vegvesenet påpeker at de, i reguleringsplanen for RA2 på Berger (gnr. 57/ bnr. 23 m.fl. i Skedsmo kommune), stilte krav om at krysset mellom den kommunale vegen Bølervegen og del av avkjøringsrampen fra E6 måtte bygges om til rundkjøring. Dette på bakgrunn av trafikkprognoser for området som tilsier at det kan bli trafikkavviklingsproblemer spesielt knyttet til krysset med Bølervegen, og at tilbakeblokkering vil kunne skape problemer for avviklingen av trafikken på E6. Videre bemerker de de følgende for ifm. planoppstarten: - Rundkjøringen må utformes iht. håndbok 017 veg- og gateutforming. - Det bør utarbeides en detaljplan som danner grunnlaget for reguleringsplanen. Denne må godkjennes av Statens Vegvesen og Skedsmo kommune. - Det må framkomme i reguleringsbestemmelsene at byggeplan for rundkjøringen skal godkjennes av Statens Vegvesen og Skedsmo kommune. Forslagsstiller kommentarer: Foreliggende planforslag er en direkte konsekvens av Vegvesenets krav om etablering av rundkjøring i det nevnte krysset. Det er utarbeidet en detaljplan for veiprosjekteringen som grunnlag for foreliggende reguleringsforslag. Forslagsstiller går ut fra at byggeplanen for rundkjøringen, som blir liggende i Sørum kommune, først og fremst skal godkjennes av Vegvesenet og Sørum, ikke bare Skedsmo kommune. Det har vært kontakt mellom vegprosjekterende (Sweco) og Vegvesenet, Region Øst gjennom prosessen fram til reguleringsforslaget. Romerike Avfallsforedling (ROAF). Brev datert ROAF forutsetter at rundkjøring ikke vil være til hinder for trafikken som skal inn til ROAFs område. Renovasjonsbiler som benytter Bølerveien er tilknyttet åtte kommuner, og utgjør sammen med annen tungtransport ca lastebiler og vogntog i året. Privatbiler som benytter gjenvinningsstasjonen utgjør ca per år. Forslagsstiller kommentarer: Uttalelsen tas til etterretning. Etablering av rundkjøring i dette krysset, antas å bidra til bedre flyt og framkommelighet på Bølerveien for alle dens brukere. Berg Prosjekt AS/ ØIE. Brev datert Berg Prosjekt AS eier «Statoil-tomten» i begge kommuner, samt den private avkjøringsveien som leder ned mot planlagt rundkjøring. De ser positivt på at det etableres rundkjøring her, men ber samtidig om at de informeres underveis i planarbeidet. De håper videre at avkjøringsveien kan overtas av kommunen, da dagens bruk ikke tilsier at dette skal opprettholdes som en privat vei. Forslagsstiller kommentarer: Uttalelsen tas til etterretning. Den nevnte avkjøringsveien foreslås regulert til offentlig vei. NVE. Brev datert NVE nevner i sin bemerkning at planområdet består av tykke havavsetninger, jf. NGUs løsmassekart (ngu.no). Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i slike områder, må det dokumenteres at grunnen er stabil, eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire, må geoteknisk ekspertise vurdere hele sonen, utløpsområde for skred, og nødvendige sikringstiltak ihht. NVE 2/2011 «Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar». Forslagsstiller kommentarer: Forslagsstiller er kjent med nevnte krav, og har bestilt geotekniske undersøkelser av planområdet. Dette gjennomføres før 2.gangsbehandling, og eventuelle avvik fra utforming av planen til 1.gangsbehandling vil implementeres her. Det vises til planbeskrivelsens punkt

13 SIDE Offentlig ettersyn Forslag til reguleringsplan har vært på offentlig høring i tidsrommet til I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn 4 uttalelser: Akershus fylkeskommune, brev datert På bakgrunn av tilsendt materiale, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader. Statens vegvesen, brev datert : Bemerker at Bølervegen er kommunal, men vil i fremtiden inngå som en del av ny Bølervei frem til Leirsundvegen og RV 120. Vegen vil i den forbindelse i følge vegvesenet få en annen funksjon og kan da bli en del av fylkesvegnettet. Statens vegvesen har i den forbindelse krevd at de skal godkjenne byggeplanen for tiltaket. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene 5. Statens vegvesen har ingen merknader til planforslag. I ettertid har det blitt klarlagt at foreslått normalprofil som var grunnlag for planforslag på høring mangler til sammen en meters bredde for å tilsvare S1 som vegvesenet mener er den riktige vegklassen. Planforslaget blir revidert for å tilfredsstille dette. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert : Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut i fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjon har vi ingen konkrete merknader. Lensmannen i Sørum, e- post : Ingen merknader til planen Det har i høringsperioden vært samarbeid mellom Skedsmo kommune og Sørum kommune for å justere planene under arbeid for Bølerveien på begge side av kommunegrensa slik at normalprofil og geometri stemmer overens. Skedsmo har ikke kommet med formell uttalelse til planforslaget. 12

14 SIDE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Hovedkonsekvensen av planforslaget er at det kan bygges rundkjøring i krysset mellom avkjøringsveien fra E6 og Bølerveien (dagens T-kryss). Dette vil i sin tur åpne for bebyggelse på eiendom gnr. 57/ bnr. 37 (RA2s eiendom) i Skedsmo kommune. En rundkjøring i dette krysset vil gi en bedre trafikkflyt, og unngå tilbakeblokkering av kø til E6. Det tilrettelegges for økt trafikksikkerhet ved at det reguleres inn fortau langs avkjøringsveien og g/s-vei (etter dagens standard) langs Bølerveien. Avkjøringsveien, som i dag er privat, reguleres til offentlig vei jf. reguleringsbestemmelsenes 5.1. Dette har videre konsekvenser for drift og vedlikeholdsansvaret. Rundkjøringen vil få et skråningsutslag i tilgrensende LNF-område. Det viste forslaget er maksimalt skråningsutslag. Etter grunnundersøkelsen er gjennomført (før 2.gangsbehandling), vil planen oppdateres ihht. reelt behov for veioppbygging. Evt. kan det reguleres inn krav om støttemurer. Denne påvirkningen av LNF-området ansees å være minimal i forhold til dette områdets natur- frilufts eller landbruksverdi. Deler av Bølerveien som er innenfor planavgrensningen blir regulert ihht. standard for Vegvesenets framtidige overtakelse av veien som fylkesvei. En framtidig regulering og byggeprosess for ny Bølervei helt fram til Kirkeveien (rv. 120) i Skedsmo kommune, vil da kunne gjennomføres raskere. Planen medfører en høyere veistandard med større asfalterte flater. Dette antas å medføre en (minimal) økning i avrenningen til tilstøtende bekker, elver og overvannsystem som følge av utbyggingen. Terrenget innenfor «midlertidig anleggsområder» skal tilsåes før ferdigstillelse, jf. reguleringsbestemmelsenes 8.1, noe som reduserer avrenning. Skjeseth & Solvang Arkitekter AS 13

PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011

PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011 SIDE 0 PLANBESKRIVELSE 20.oktober 2011 Regulering av rundkjøring i Bølerveien på Berger, Sørum kommune. Grønn strek = planområde. Blå strek = kommunegrense SIDE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLANFORSLAGETS

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. Til berørte parter Fagernes, 20.09.2017 Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. På vegne av tiltakshaver Agri Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

"Croftholmsundet" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Bamble kommune. for

Croftholmsundet PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Bamble kommune. for Bamble kommune PLANBESKRIVELSE for "Croftholmsundet" områderegulering/detaljregulering Beskrivelse er datert: 16.05.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 16.06.2016 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/716 VESTFOLDBANEN HOLM-HOLMESTRAND - REGULERINGSENDRING ØGARDEN OG HOLM - PLANID 20150004 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 17 dekar og ligger på Vormstad. Området er tidligere brukt som campingplass,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid 2016007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.06.2017 PS 90/17 Kommunestyret 20.06.2017

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for ny vei til Øvre Hallenskog Forslag til reguleringsbestemmelser datert 10.02.2016 Revidert av bygningsrådet 16.03.2016 1 Planens hensikt Hensikten

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1152-26 Arkiv: 0203R1602 Dato: 31.05.2017 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Inge Fagerhaug Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Fast utvalg

Detaljer

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune vår dato 15.2.2012 deres dato vår referanse deres referanse Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune Ihht. pbl. 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE.

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. «VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. I hht Plan- og bygningslovens 12-8 varsles det herved at det skal startes omregulering av et område innen gjeldende plan Nore Park på Norefjell i Krødsherad kommune.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1668-18 Arkiv: 0304R1108 Dato: 06.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR Kattmarka Namsos kommune Planbeskrivelse

Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR Kattmarka Namsos kommune Planbeskrivelse Namsos kommune REGULERINGSPLAN FOR Kattmarka Namsos kommune 01.01 2013 Planbeskrivelse INNHOLD 1. FORORD... 3 2. OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 2.1 BELIGGENHET 2.2 GRUNNFORHOLD 2.3 EIENDOMSFORHOLD 2.4 EKSISTERENDE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Detaljreguleringsplan , Ødegården - vei, vedtak. Vedlegg:

Detaljreguleringsplan , Ødegården - vei, vedtak. Vedlegg: Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 12/3724/16 Tove Ursin Hellebust Utvalg Saksnummer Møtedato Eldrerådet 003/14 28.01.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 005/14 28.01.2014 Teknisk utvalg

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer