En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009."

Transkript

1

2 Innledning Etableringen av rusakuttmottaket gjennomføres i flere faser. Innhold i de ulike faser beskrives nærmere senere i dokumentet. Fase 0: 1. desember 2009 åpner rusakuttmottaket med fagteam. Fase 1: 8. mars 2010 åpner rusakuttmottakets sengepost Fagteam og sengepost etableres på sykehusområdet Sinsen. Fase 2: Januar 2010, påbegynne prosjektering med tanke på samlokalisering og - organisering av rusakuttmottak med eksisterende avgiftningsavdelinger Rusakuttmottaket vil ved en samlokalisering med avgiftningsavdelingene få en fullt utnyttet behandlingskapasitet og være del av et betydelig større miljø til forskning og undervisning. Samlokalisering av akutt og avgiftningstjenester i Oslo prosjekteres i 2010 med tanke på samlokalisering i tilgjengelig bygningsmasse i Kirkeveien, bygg 37. Anbefalinger fra prosjektgruppen lokalsykehus i Oslo universitetssykehus vil bli tatt med i det videre arbeidet. Styringsgruppen for etablering av rusakuttmottak består av: Helle D. Gjetrang (Klinikk rus og avhengighet, leder for styringsgruppen) Lena Gjevert/Torkil Clementsen (Kirurgisk klinikk) Ellen Hagemo (Klinikk for psykisk helse) Morten Mowè (Medisinsk klinikk) Stein-Erik Hegerberg (Personal- og organisasjonsdirektør) Arne Kvale (Eiendomsdirektør) Otto Magnus Landmark (for hovedverneombudet) Birgit Aanderaa tillitsvalgt, NPF Jorun Clemetsen tillitsvalgt, FO En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september Bakgrunn Oslo universitetssykehus har i tråd med vedtak i Helse Sør-Øst styresak , Helse Sør- Øst styresak og Helse Sør-Østs og Oslo kommunes arbeidsgruppes anbefalinger ( ) fått i oppdrag å etablere rusakuttmottak. Formålet er å bidra til å etablere

3 tilgjengelige og helhetlige akuttjenester til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Finansieringen av nødvendig ombygging og tilrettelegging av lokalene er en del av regjeringens tiltakspakke for sysselsetting, og forutsetningen er at midlene brukes i løpet av første tertial Rusakuttmottaket skal samhandle med Oslo kommunes legevakt som utvider tjenestene sine til pasienter med ruslidelser. I og med opprettelsen av Oslo universitetssykehus og integreringsprogrammet har Klinikk psykisk helse og avhengighet fått det særskilte oppdraget med å etablere Rusakuttmottaket. Innhold i rusakuttmottaket Fase 0: Klinikk rus og avhengighet åpner 1. desember 2009 følgende tilbud i lokaler på sykehusområdet på Sinsen. Akutt vurdering innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk av pasienter med rusrelaterte problemstillinger foretatt av tverrfaglig team (lege, psykolog, sosialfaglig personale, sykepleier) Koordinering av akutt og elektiv avgiftning i sykehusområdet Oslo Tilstedeværelse på Rus-legevakten i Oslo på kveldstid alle dager i uken fra ansatt ved rusakuttmottaket. Regelmessig kontakt med somatiske og psykiatriske akuttmottak på Sinsen og i Kirkeveien av ansatte på rusakuttmottaket Liaisontjeneste til psykiatriske og somatiske avdelinger i Oslo universitetssykehus Kompetanseoverføring til andre deler av Oslo universitetssykehus Etablere gode samhandlingsrutiner med den kommunale legevakten Det er bevilget 6 mill til drift av tiltaket for siste tertial Dette tilsvarer 24 mill i årsbudsjett. Rusakuttmottaket vil i påvente av etablering av sengepost ha et begrenset tilbud. I denne fasen innhentes og systematiseres kunnskap. Det utarbeides retningslinjer og interne prosedyrer i samarbeid med Legevakten. Det etableres samhandlingsnettverk med kommunale tiltak, øvrig spesialisthelsetjeneste inklusive Tverrfaglig spesialisert behandling. Det gjennomføres

4 personalopplæring. Monitorering av pasientforløp igangsettes. Liaison/tilsyns- og konsultasjonstjeneste innen samme dag til pasienter ved somatiske og psykiatriske avdelinger er en viktig oppgave for fagpersonalet ved Rusakuttmottaket. Fase 1: Rusakuttmottaket utvides 8. mars Sengepost med 12 plasser med mulighet for innleggelse til observasjon og behandling av pasienter inntil 48 timer. Tilstanden til pasienter i en akutt krisesituasjon knyttet til rus er ustabil og assosiert med ulik grad av ruspåvirkning, eventuelt alvorlige abstinenser og pasientene har ofte tilleggslidelser som krever behandling. Sengeposten er en helt sentral del av Rusakuttmottaket og en forutsetning for å sikre forvarlige akuttjenester. På sengeposten er det full døgns turnus med kvalifisert helsepersonell og lege i tilstedevakt. Rusakuttmottak med 12 senger har en årlig driftsramme på kr 40 mill., og vil vil for driftsåret 2010 ha et budsjett på ca kr 35 mill. Organisering av rusakuttmottaket Rusakuttmottaket er organisert som en avdeling i Klinikk rus og avhengighet, som fra 2010 blir ett senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus. Avdeling Rusakuttmottak Enhet: Fagteam Enhet: Sengepost Følgende stillinger er planlagt og har vært drøftet med tillitsvalgte: Fase 0: Fase1: 1 enhetsleder 1 enhetsleder 2 overleger 2 overleger 2 leger i spesialisering 2 leger i spesialisering 2 psykologspesialister

5 2 psykologer 2 sosionomer 2 sosionomer 2 barnevernpedagoger 9 spes. sykepleiere 9 spes. sykepleiere 6 hjelpepleiere 1 kontorleder 1 sekretær 1 sekretær Det er forutsatt at det er en fleksibel personalflyt mellom enhetene. Rotasjonsordninger i forhold til øvrig avgiftningstilbud vil bli vurdert. Det forutsettes at det opprettes til sammen 8 NRID for leger. Ansettelsesprosessen er påbegynt for fagpersoner nødvendig i fase 0. Første ansatte starter arbeidet 5.oktober. På bakgrunn av integreringsprosessen i Oslo universitetssykehus avventes utlysning av stilling som avdelingsleder. Ansettelsesprosess for fagpersonell til fase 1 vil bli igangsatt i løpet av oktober Samlokalisering med avgiftningsenhetene Fase 2: Helse Sør-Østs og Oslo kommunes sluttrapport om akuttilbudet i Oslo anbefaler at avgiftningstilbudet i Oslo samlokaliseres og at akutt- og avgiftningstilbudet differensieres til spesialiserte avgiftnings- og utredningsenheter. Samlokalisering mellom rusakuttmottaket og avgiftningsavdelingene gir et betydelig mer fleksibelt pasientforløp og en effektiv bruk av personalressurser gjennom bla felles vaktordninger. Det skaper et større miljø til forskning, utdanning og undervisning. Videre gir samlokalisering og samorganisering et bedre utgangspunkt for økonomisk bærekraft. Nærhet til den nye Storbylegevakten, somatisk og psykiatrisk akuttmottak er viktig. Oslo universitetssykehus vil på bakgrunn av tidligere utredning tidlig i 2010 påbegynne prosjektering av hel eller delvis samlokalisering i dagens bygningsmasse. Følgende alternativer utredes: 1. Rusakuttmottaket, Avdeling avgiftning narkotika og Avdeling avgiftning og behandling alkohol i samme bygg

6 2. Rusakuttmottaket og Avdeling avgiftning og behandling alkohol (samlet) i bygg 37 (Kirkeveien) og Avdeling avgiftning narkotika i eksisterende lokaler (bygg 46, Kirkeveien) 3. Rusakuttmottaket lokalisert i funksjonell nærhet til somatisk og psykiatrisk akuttmottak, Avdeling avgiftning og behandling alkohol samlet i bygg 37 (Kirkeveien) og Avdeling avgiftning narkotika i eksisterende lokaler (bygg 46, Kirkeveien) Rusakuttmottak skal sikre tilgjengelige akuttjenester og helhetlige behandlingskjeder. Samlokalisering vil være et vesentlig bidrag til god ressursutnyttelse, og i større grad enn i dag ivareta målet om helhetlige behandlingskjeder. Det anbefales derfor at de resterede midler som rusakuttmottaket ble tildelt som virkemiddel i regjeringens sysselsettingstiltak videreføres som delfinansiering av en samlokalisering. Videre må salg av eksisterende bygningsmasse i Montebello terrasse 15 og Storgata 36 C vurderes som grunnlag for finansiering Fremdriftsplan oktober Finansiering av sengeposten er avklart. Samtlige stillinger lyses ut 5. oktober Første ansatte begynner 1. desember Rusakuttmottaket åpner med fagteam januar Prosjektering samlokalisering rusakuttmottak og avgiftningsavdelingene igangsettes 8. mars Sengepost åpner, Sinsen 9. juni Prosjekteringen fullført. Beslutning om samlokalisering foretas av ledelsen i Oslo universitetssykehus

7 Dokumenter og referanser Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten: Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Forprosjekt Aker Universitetssykehus HF, C.F. Møller Norge AS Helse Sør-Øst: Styresak : vedtak om etablering av rusakutt Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Hovedprosjektrapport 6. november 2008 Etablering av enhet for akutt rusbehandling og samorganisering/samlokalisering av avgiftningsavdelinger i Klinikk rus og avhengighet. Sintef 12/2008 Rusakutt i Oslo. Sluttrapport fra arbeidsgruppe. Helse Sør-Øst og Oslo kommune 1. april 2009 Sak nr Styret Helse Sør-Øst. Orienteringssak: Rusakutt i Oslo Oppdrag etablering av rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus HF. Datert Til Oslo universitetssykehus HF Ledelsen fra Helse Sør-Øst. Oppfølging av regjeringens tiltakspakke sysselsettingsmidler. Datert Til Oslo universitetssykehus HF Ledelsen fra Helse Sør-Øst. Mandat for klinikkprosjekt A-1, Oslo Universitetssykehus Oppdragsdokument fra administrerende direktør ved AUS til styringsgruppen for et rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Helse Sør-Øst 69.000 medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 15 helseforetak og sykehusapotek Omsetning 2006: 47 mrd kroner Møte pasientenes behov nå og i framtida

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SKRIFTLIGE ORIENTERINGER:

SKRIFTLIGE ORIENTERINGER: Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer