Prosjektplan og mandat for Etablering av rusakutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan og mandat for Etablering av rusakutt"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF, Aker Prosjektplan og mandat Prosjektnummer: Prosjektplan og mandat for Etablering av rusakutt Godkjent av oppdragsansvarlig: Navn Rolle Stilling Dato Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 1 av 16

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.1 KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET PROJEKTPLAN...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.1 HENSIKT MED PROSJEKTPLAN OG MANDAT... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.2 DOUKMENTETS MÅLGRUPPE 3 MÅL OG FORMÅL...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 PROSJEKTETS MÅL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.2 PROSJEKTETS FORMÅL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4 ORGANISERING AV PROSJEKTET...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.1 PROSJEKTORGANISERINGEN 4.2 PROSJEKTEIER 4.3 STYRINGSGRUPPE OG LEDER FOR STYRINGSGRUPPEN 4.4 PROSJEKTLEDER 4.5 PROSJEKTARKIV 4.6 PROSJEKTETS FORHOLD TIL LINJEN 5 MILEPÆLE- / FREMDRIFTSPLAN...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.1 MILEPÆL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.2 AVVIK FRA MILEPÆLSPLAN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6 USIKKERHETSBETRAKTNINGER GEVINSTREALISERING BUDSJETT / ØKONOMI / ØKONOMISK RAPPORTERING BUDSJETT PERIODISERT BUDSJETT KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON REFERANSER Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 2 av 16

3 DISTRIBUSJON Prosjektdirektivet distribueres til oppdragsansvarlig, styringsgruppen, prosjektgruppen, referansegruppen, tillitsvalgte, vernetjeneste, andre... Navn Rolle Stilling Enhet Mail / telefon Programstyret Styringsgruppe Prosjekteier v/ Sektreteriatet Klinikksjef ENDRINGSLOGG Versj. Dato: Kapittel Endring Produsent: Godkjent av: Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 3 av 16

4 1. Innledning Bakgrunn Oslo Universitetssykehus, Aker Klinikk rus og avhengighet skal etablere rusakutt. Styret i Aker universitetssykehus HF vedtok i 2006 Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten og det var i denne planen at idèskissen til en rusakutt første gang tok form. Klinikk rus og avhengighet har etter dette vedtaket utarbeidet ulike forslag til organisering og lokalisering av akutt- og avgiftningstilbudet i klinikken. Som ledd i hovedstadsprosessen vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF 20. november 2008 at det skulle arbeides videre med etablering av en rusakutt i Oslo i samarbeid med Oslo kommune. En arbeidsgruppe med representanter fra Helse Sør-Øst og Oslo kommunen ble nedsatt. Arbeidsgruppen overleverte sluttrapport på sitt arbeid 1. april. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil få rapporten til orientering i sitt møte i mai, og videre forankring i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst vil skje gjennom direktørmøtet. I Helse Sør-Øst RHSs bestilling av spesialisthelsetjenester fremkommer det i avtale inngått mellom Aker Universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF at Aker Unviersitetssykehus HF skal ha en særskilt oppgave i 2009 ved å ta ansvar for videre planlegging av rusakutt i Oslo. I regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting, lagt fram i januar 2009, ble det avsatt rundt 50 millioner kroner til rehabilitering av bygningsmasse for å klargjøre for etablering av rusakutt. To-delt rusakutt En rusakutt ved Oslo universitetssykehus, Aker og en styrking av legevakten vil ha stor betydning for behandlingsforløpet og behandlingslinjene for pasienter. Rusakutt vil bidra til å sikre tilgjengelige og helhetlige akuttjenester til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Forslaget som er oversendt til styret i Helse Sør-Øst innebærer en to-delt rusakutt: Etablering av et rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus, Aker, nært knyttet til øvrig somatisk og psykiatrisk akuttfunksjon Legevaktens tilbud til pasienter med rusmiddelproblemer styrkes både kapasitets- og kompetansemessig. En viktig del av rusakuttens tilbud vil være en døgnbasert observasjonsenhet med 12 senger. I tillegg vil det være et tverrfaglig team som kan gjøre vurderinger døgnet rundt. Teamet skal ha en ambulant funksjon, dvs de skal reiser ut der det er behov. Teamet skal ha en vurderingsog rådgivningsfunksjon (liaison). Prosjektnavn: Etablering av Rusakutt prosjektets kortnavn i omtale er Rusakutt Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 4 av 16

5 2. Prosjektplan og mandat 2.1 Hensikt med prosjektplan og mandat Prosjektplanens hensikt er å beskrive bakgrunn, mål, formål og fremdrift i prosjektet. Videre skal dokumentet beskrive ansvars- og rolleavklaring for prosjektets deltakere. Prosjektplanen skal beskrive hvordan det skal arbeides, hvem som skal delta og hvilke rammer (tid, kost og kvalitet) prosjektet skal forholde seg til. Prosjektplanen skal gi anvisninger for hvordan resultater skal dokumenteres og hvordan prosjektet ved avslutning skal evalueres. Prosjektplanen skal bidra til å : Etablere grunnlag for styring og ledelse av prosjektet Skape forståelse for oppgaver som skal løses Samordne og fordele arbeidsoppgaver, herunder ressursallokering Prosjektplanen er prosjektets sentrale styringsdokument. For at planen skal være et egnet styringsverktøy og for å oppnå prosjektsuksess må planen være et levende verktøy. Planen må revideres når relevant informasjon gjøres tilgjngelig. Prosjektleder har ansvar for oppdatering av prosjektplaen. 2.1 Dokumentets målgrupper Målgruppen for dokumentet Prosjektplane og mandat er: Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Øvrige aktører knyttet til prosjektet 3. Mål og Formål Prosjektmål må være klare og retningsgivende for å være funksjonelle å styre etter: Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 5 av 16

6 Spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsavgrensede (SMART- kriterier) Prioriterte: tid, kost og kvalitet (spesielt sentralt hvis dette ikke er sammenfallende) 3.1 Prosjektmål Prosjekt etablering av rusakutt er et to-delt prosjekt: 1. det faglige grunnlag for behandling skal defineres med kompetansebehov, faglig grunnlagsforståelse, bemanningsplan, beskrivelse av pasientforløp 2. ombygging og rehabilitering av bygningsmasse Det utpekes 1 prosjektleder og 1 byggeleder. For å oppnå prosjektsuksess må de to del-prosjektene koordineres og sees i sammenheng. Instruks for prosjektleder og byggeleder må utarbeides slik at de samlet dekker oppgaver og ansvarsområder for å sikre etablering av rusakutt innenfor de gitte rammer og behov. Prosjektets hovedmål er å sørge for at Rusakutt etableres innenfor faglige og økonomiske rammer som stilles til rådighet. Operasjonelt er prosjektetsmål følgende: Rusakutt skal være etablert og drift iverksatt innen 1. oktober Det må vurderes om del-tjenester av rusakutt kan iverksettes før hovedprosjektmål kan realiseres. Del-mål for prosjektet: Sikre forankring og fagkompetanse til etablering av nytt behandlingstiltak ved å nedsette en arbeidsgruppe som inkluderer medarbeidere med realkompetanse innen fagområdet rus- og avhengighetsbehandling. Arbeidsgruppen må videre bestå av fagpersoner fra de del-tjenester i et behandlingsforløp som berøres av de endringer etablering av rusakutt vil få Det faglige grunnlag for behandling skal være definert og skriftliggjort. Rutiner og prosedyrer skal dokumenteres i EK. Utarbeide kompetanseplan Bemanningsplan skal være godkjent i henhold til definert behov og driftsramme. Plan for rekruteringsprosess skal utarbeides og godkjennes Opplæring i henhold til godkjent opplæringsplan skal være gjennomført for alle ansatte før inntak av pasienter iverksettes 3.2 Prosjektets formål Formålet med etablering av rusakutt er å bidra til tilgjengelige akutt-tjenester for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser for Oslo befolkning og mennesker som oppholder seg i Oslo. Organisering og dimensjonering av rusakutt skal bidra til sammenhengende pasientforløp uten brudd i behandlingsforløpet. Tilbudet som etableres skal tilpasses brukergruppens behov, samtidig som det er et uttalt mål at de ulike deltjenestene i pasientforløpet skal være integrert i det øvrige tjenesteapparatet innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 6 av 16

7 Prosjektets formål er forankret i styrevedtak i tidligere Aker universitetssykehus HF med bakgrunn i Strategisk utviklingsplan for Rus og avhengighetsbehandling, : Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten. 3.3 Kritiske suksessfaktorer De kritiske suksessfaktorene er satt opp ut ifra en helhetsvurdering av prosjektet med tanke på ulike faser i gjennomføring. Generelt kan vi si at hvis situasjonen for de kristiske suksessfaktorer er tilfredsstillende, så er sannsynlighetsn stor for at prosjektet kan oppnå gode resultater. Og motsatt: hvis situasjonen for de kristiske suksessfaktorer ikke er tilfredsstillende så kan dette være et varsel på mulige problemer i prosjektets gjennomføring. Følgende faktorer er de mest kritiske for at prosjektets leveranse skal være vellykket: Avklart tidsplan for prosjektperiode Sikre forankring og aksept hos interne og eksterne samhandlingsparter Driftsmessig budsjettavklaring Rekrutering av personell til nystartet virksomhet Informasjon til berørte parter At støtteressurser er tilgjengelige og utfører avtalt arbeid til avtalt tid 4. Organisering av prosjektet Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 7 av 16

8 4.1 Prosjektorganisering Prosjektet skal ha et organisasjonsperspektiv og vil få konsekvenser for utvikling innenfor områdene person, system og organisasjon (PSO) i Klinikk rus og avhengighet spesielt og videre for de øvrige klinikker og del-tjenster som pasientene har behov for tjenester fra ved Oslo universitetssykehus Aker og øvrige samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten i Oslo og Oslo kommune. Prosjektet opprettes på bakgrunn av behov i basisorganisasjonen, skal ha tidsavgrenset varighet og avsluttes når prosjektet har avlevert sitt produkt; rusakutt, til basisorganisasjonen. Ved prosjektets slutt gjennomføres evaluering av prosjektgjennomføring for å kartlegge og ivareta kompetanse og læring tilegnet gjennom prosjektperioden for enkeltindivider og organisasjonen som helhet. 4.2 Prosjekteier Prosjekteier er administrerende direktør Stein-Are Agledal. Prosjekteier har delegert ansvar og oppfølging av prosjektet i fht fullmakt datert til leder av styringsgruppen. 4.3 Styringsgruppe og leder for styringsgruppe Leder for styringsgruppen har ansvar for å iverksette, endre eller avbryte prosjektet dersom forutsetningene endrer seg. Leder for styringsgruppen fatter beslutninger knyttet til de sentrale beslutningene i prosjektet og er økonmisk ansvarlig for alle aktivitetet innen prosjektet. Leder for styringsgruppen undertegner avtaler med leverandører til prosjektet og godkjenner utbetalinger innenfor rammer av inngåtte avtaler. Leder av styringsgruppen er klinikksjef Helle D. Gjetrang. For øvrig består styringsgruppen av: Ellen Hagemo klinikksjef, Klinikk for psykisk helse Lena Gjevert klinikksjef, Kirurgisk klinikk Morten Mowe fung. klinikksjef, Medisinsk klinikk Arne Kvale eiendomsdirektør Stein-Erik Hegerberg pers.- og organisasjonsdirektør En hovedtillitsvalgt (valgt blant de tillitsvalgte) Hovedverneombud Prosjektleder møter i styringsgruppen og er gruppens sekretær. Styringsgruppen har som oppgave å: Godkjenne prosjektmandat og prosjektplan (herunder rapporteringsrutiner, milepælsplan, kommunikasjonsplan og ansvarsmatrise) Bistå leder av styringsgruppen med å styre prosjektet herunder knyttet til sentrale beslutningspunkter i prosjektet Sikre at de av Oslo universitetssykehus, Aker sine ansatte som skal bidra i prosjektet får tilstrekkelig med tid frigjort fra andre oppgaver og aktiviteter Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 8 av 16

9 Navn Roller % Stilling Tilhørighet Stein-Are Prosjekteier direktør Oslo Agledal universitetssykehus, Helle D. Gjetrang Anne Beate Sætrang Aker Styringsgruppeleder klinikksjef Oslo universitetssykehus, Aker - KRA Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Prosjektleder 100 Fra stilling som avdelingsleder til prosjektleder i prosjektperioden Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker KRA, Klinikk rus og avhengighet 4.4 Prosjektleder Prosjektleder er Anne Beate Sætrang Ansvar for prosjektleder er definert i egen instruks. Styringsgruppens leder innkaller til første møte i styringsgruppen. Prosjektleder skriver innkalling til øvrige møter i styringsgruppen og har ansvar for å fremskaffe nødvendige dokumenter. Prosjektleder skriver referat fra møter i styringsgruppen. 4.5 Prosjektarkiv Prosjektleder har ansvaret for at det etableres et prosjektarkiv. 4.6 Prosjektets forhold til linjen Prosjektleder er frikjøpt fra avdelingsleder stilling i Klinikk rus og avhengighet i perioden 14. april til 31. desember Prosjektleder sitter i klinikksjefens lederteam i prosjektperioden. Prosjektleder stiller til møter og redegjør for ulike prosesser i henhold til lederteamets behov. Definer og beskriv ansvarsfordeling mellom linjen og prosjektet og beskrive hvordan kommunikasjon mellom prosjektet og linjen skal foregå. Det bør beskrives hva prosjektet forutsetter fra linjen og hva linjen krever av prosjektet. Planer for håndtering av overgang fra prosjekt til linjen bør inkluderes som en oppgave i prosjektet der det er relevant. Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 9 av 16

10 Det bør beskrives hvilke andre pågående prosjekter eller linjeoppgaver som prosjektet må forholde seg til og hvordan en slik koordinering skal ivaretas. 5. Milepæl- / fremdriftsplan 5.1 Milepæl En milepæl er en beskrivelse av en tilstand som skal nås og som er ønsket som en tilstand på veien til en full realisering av prosjektets målsetting. Milepælene skal være indikatorer på: tilstander i prosjektet i forhold til resultater/leveranser tilstander i prosjektet i forhold til fremdrift kontrollpunkter (milepæler) som skal passeres før videre aktiviteter startes planlagt oppstart og sluttdato Vedlagt er milepælsplan uten tidsfastsettelse, utarbeidet i ppt. Programstyrets sekreteriat ved Oslo universitetssykehus, Aker bidrar med å sette opp milepæleplan i MS Project, og å sette opp en økonomisk milepælekalkyle for hvert av milepælene som det skal rapporteres på. Det skal rapporteres på et utvalg av milepælspunktene, styringsgruppen avklarer hvilke. 5.2 Avvik fra milepælsplanen Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 10 av

11 Prosjektleder skal rapportere til leder av styringsgruppen ved avvik av oppsatt milepæleplan. Rapporten skal inneholde alle forhold som har forårsaket endringer i henhold til oppsatt plan, og en ny milepæleplan skal fremlegges for leder av styringsgruppen for vurdering og eventuell godkjenning. 6. Usikkerhetsbetraktninger I prosjektmandatet er det første versjon av en overordnet risikoanalyse som skal beskrives. Risikoene er nært knyttet til suksesskriteriene (se kap. Feil! Fant ikke referansekilden.). I prosjektdirektivet suppleres risikoanalysen dersom det er flere risiko som oppdages i løpet av planleggingsprosessen. Risikostyring er en løpende oppgave, og skal vurderes ved statusrapportering til styringsgruppen. Sannsynlighet, kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen Konsekvens, kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor (> 90 % sannsynlighet) 5 Svært alvorlig Hele (del)prosjektet er i fare 4 Stor (60 90 %) 4 Alvorlig Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat (30 60 %) 3 Moderat Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Liten (10 30 %) 2 Lav Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Meget liten (< 10 %) 1 Ubetydelig Begrenset virkning, kan innhentes 0 Ingen Risikon er bortfalt eller eliminert 0 Ingen Ingen konsekvens Nr Risiko/problem/hende lse 1 Linjeledelsen har ikke tid S K S K Konsekve ns Prosjektet stopper opp Garderin g /tiltak Møte med ledelse Kommenta r Få hjelp av Steinar Risiko forventet eliminert Risiko elimin ert Status Ans PL 2 Prosjektet krev Vil ikke Finne Høy PL Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 11 av

12 nøkkel ressurser 3 Forsinkelse, glemte helligdag Eksempel på risikobetraktning kunne starte opp til avtalt dato Blir forsinket med rapport, 2 dag alternativ leverandø r Jobbe overtid prioritet OK TL Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 12 av

13 7. Gevinstrealisering Helse Sør-Øst sin gevinstraliseringsmodell skal benyttes, og følge prosjektplanen som eget vedlegg. Målet med en gevinstalalyse er å gi styringsgruppen/oppdragsansvarlig grunnlag for å kunne avgjøre om prosjektet bør gjennomføres og hvor stor gevinsten er i forhold til andre prosjekter. Gevinstrealiseringsmodellen finnes på Akerportalen og er et frittstående Excel dokument. Under finnes er bilde av forsiden. Eksempel fra Helse Sør-Øst sin gevinstrealiseringsmodell Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 13 av

14 8. Budsjett / Økonomi / Økonomisk rapportering Dette kapittelet beskriver de økonomiske betingelsene som prosjektet må styres innenfor. Det må avklares med oppdragsgiver om budsjettet skal gjelde hele prosjektperioden eller bare det første året. Dette av hensyn til fordeling av budsjettmidler. Budsjett Dette er utgangspunktet, det første budsjettet som lages for prosjektet, og det lages før planene er laget. Det betyr at den er en ramme for planleggingen, men kan justeres avhengig av om dette prosjektdirektiv sier noe om en økonomisk toleranseramme. Normalt kan en slik toleransramme være +/- 15 %. Dette er en forhandling som gjøres mellom prosjektet og oppdragsgiver/- styringsgruppen. Det er flere måter å sette opp et budsjett, f. eks periodisert eller en listing av kost og inntekt (se under). Driftsinntekter/driftsutgifter Budsjett (i 1000 kr.) Offentlig tilskudd/refusjon Andre inntekter/overføringer/effektivisering Sum inntekter Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift Utstyr m.v. Vedlikehold Andre driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Anslag over ressursbruk i antall timer, som kommer i tillegg egen klinikk Anslag over ressursbruk i antall timer, som kommer i tillegg andre klinikker Eksempel på budsjett Periodisert budsjett Budsjettet skal periodiseres på enkelte milepæler etter avtale med Programstyret. Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 14 av

15 9. Kommunikasjon og informasjon Det er viktig at ved prosjektoppstart og ved gjennomføringen at en har en god formening om hvem som skal informeres, om hva, av hvem og når. Konkret og detaljert kommunikasjonsplani prosjekt Etablering av rusakutt utarbeides når milepælsplan er endelig godkjent av prosjekteier og styringsgruppe. Kommunikasjonsplan må innholde beskrivelse av: Målgruppe: Hvem berøres av prosjektet? Herunder bør tilgrensende prosjekter, tillitsvalgte, grupper av ansatte, brukerrepresentanter og øvrige aktører tilknyttet prosjektet særlig inkluderes. Tiltak: Hva er kommunikasjonsutfordringene i prosjektet? Hva vil gjøre dette prosjektets beslutninger vanskelig å få gjennomført og hvilke budskap og kanaler er klokt å velge for inkludering og eierskap? Tid: Når skal målgruppen informeres? Skal det kommunikasjonen ha sammenheng med styringsgruppemøtene og milepælene? Skal det utgis et fast nyhetsskriv? Vær så konkret som mulig. Før gjerne opp tidspunkter. Ansvar: Hvem har ansvar for informasjonen om prosjektet? Målgruppe Tiltak/kanal Tid Ansvar Klinikksjefer Eks info på ledermøte Jmf milepæler Avdelingsledere Eks info på interne ledermøter, brev, workshops Alle ansatte Eks intranett, internett, media, info gjennom nærmeste leder fra topp Tillitsvalgte Eks Kontaktforum, brev, eget møte Verneombud Eks Kontaktforum, brev, eget møte Media Pressemelding, direkte kontakt, Akerjournalen Helse Sør-Øst (eier) Eks Direktørmøtet, brev, Akerjournalen Fastleger Akersaker Kommuner/bydeler Møter/brev Etc. Eksempel på kommunikasjonsplan Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 15 av

16 10. Referanser Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten: Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Forprosjekt Aker Universitetssykehus HF Helse Sør-Øst: Styresak : vedtak om etablering av rusakutt Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Hovedprosjektrapport 6. november 2008 Etablering av enhet for akutt rusbehandling og samorganisering/samlokalisering av avgiftningsavdelinger i Klinikk rus og avhengighet. Sintef 12/2008 Rusakutt i Oslo. Sluttrapport fra arbeidsgruppe. Helse Sør-Øst og Oslo kommune 1. april 2009 Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 16 av

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009.

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009. Innledning Etableringen av rusakuttmottaket gjennomføres i flere faser. Innhold i de ulike faser beskrives nærmere senere i dokumentet. Fase 0: 1. desember 2009 åpner rusakuttmottaket med fagteam. Fase

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO Forslag til vedtak: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 004 2018 STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand 1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram Prosjektbeskrivelse og Planprogram Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Tana kommune 1 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse... 2 2. Prosjektet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Rammer for prosjektet...

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 09/00757-1/334 17.06.2009. Oppdrag - etablering av rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus HF

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 09/00757-1/334 17.06.2009. Oppdrag - etablering av rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF - Ledelsen Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 09/00757-1/334 17.06.2009 Saksbehandler: Maren Skaset, +47 416 96 079 Oppdrag - etablering av

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Strategisk utviklingsplan 2035

Strategisk utviklingsplan 2035 Strategisk utviklingsplan 2035 Styringsgruppemøte 16. mai 2017 Sak 13/17 status i prosjektet 10. Mai 2017 Anne Grete Valbekmo Prosjektleder Milepælsplan Dato/innen Milepæl 08.11.16 Orientering og forankring

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 10. Anne Beate Sætrang Oslo universitetssykehus

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 10. Anne Beate Sætrang Oslo universitetssykehus Utviklingsprosjekt: Sikre rusfaglig oppfølging og behandling av pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk innlagt ved akuttmottak og observasjonspost i Oslo universitetssykehus Nasjonalt topplederprogram

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat Etablering Regionalt prosjektmandat Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Etablering Regionalt prosjektmandat Forfatter Versjon 0.95 Dato 15.august 2016 Status Til godkjenning Filnavn Endringslogg

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Styre Sørlandet sykehus HF Sak nr 055-2016 15.06.2016 Styrevedtak SSHF 19. mai 2016 «Til styremøtet i juni lager administrerende

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKTBESKRIVELSE Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene fra Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) til lokal- og områdesykehusene Sykehusområdet Telemark og Vestfold ved Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, Planarbeidet i prosjektet Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, 19.09.08 Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan? Prosjektmandat dette er

Detaljer

Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan UTKAST 4 Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Prosjektnavn: Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver: Oppdragstaker Er prosjektet et delprosjekt / del av et større hovedprosjekt/program

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet

Statusrapport for omstillingsprogrammet Helse Sør-Øst - Bærekraftig utvikling Administrerende direktør Programkontoret Statusrapport for omstillingsprogrammet Rapportperiode Uke 8, 2008 Ansvarlig Tore Robertsen / Rune Aasgaard 1 Overordnet status

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 31.01.2017 Dato: 09.januar 2017 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige utredninger

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 07.09.16. Endringene foretatt av: INNHOLD Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast)

Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Tid: 15. desember 2008 kl 14.00 18.10 Sted: Dagligstuen, Bygg 60, Sinsen Tilstede: Styreleder Steinar Marthinsen,

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. Side: 1 / 5 Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER (VEDLEGG): Nr. Dokumentnavn Obl. Ja

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Samhandlingsreformen Hvaler kommune Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen 23.05.2011 Mal prosjektplan versjon 0.1 2010/OKH Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikt

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer