Prosjektplan og mandat for Etablering av rusakutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan og mandat for Etablering av rusakutt"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF, Aker Prosjektplan og mandat Prosjektnummer: Prosjektplan og mandat for Etablering av rusakutt Godkjent av oppdragsansvarlig: Navn Rolle Stilling Dato Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 1 av 16

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.1 KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET PROJEKTPLAN...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.1 HENSIKT MED PROSJEKTPLAN OG MANDAT... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.2 DOUKMENTETS MÅLGRUPPE 3 MÅL OG FORMÅL...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 PROSJEKTETS MÅL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.2 PROSJEKTETS FORMÅL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4 ORGANISERING AV PROSJEKTET...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.1 PROSJEKTORGANISERINGEN 4.2 PROSJEKTEIER 4.3 STYRINGSGRUPPE OG LEDER FOR STYRINGSGRUPPEN 4.4 PROSJEKTLEDER 4.5 PROSJEKTARKIV 4.6 PROSJEKTETS FORHOLD TIL LINJEN 5 MILEPÆLE- / FREMDRIFTSPLAN...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.1 MILEPÆL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.2 AVVIK FRA MILEPÆLSPLAN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 6 USIKKERHETSBETRAKTNINGER GEVINSTREALISERING BUDSJETT / ØKONOMI / ØKONOMISK RAPPORTERING BUDSJETT PERIODISERT BUDSJETT KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON REFERANSER Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 2 av 16

3 DISTRIBUSJON Prosjektdirektivet distribueres til oppdragsansvarlig, styringsgruppen, prosjektgruppen, referansegruppen, tillitsvalgte, vernetjeneste, andre... Navn Rolle Stilling Enhet Mail / telefon Programstyret Styringsgruppe Prosjekteier v/ Sektreteriatet Klinikksjef ENDRINGSLOGG Versj. Dato: Kapittel Endring Produsent: Godkjent av: Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 3 av 16

4 1. Innledning Bakgrunn Oslo Universitetssykehus, Aker Klinikk rus og avhengighet skal etablere rusakutt. Styret i Aker universitetssykehus HF vedtok i 2006 Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten og det var i denne planen at idèskissen til en rusakutt første gang tok form. Klinikk rus og avhengighet har etter dette vedtaket utarbeidet ulike forslag til organisering og lokalisering av akutt- og avgiftningstilbudet i klinikken. Som ledd i hovedstadsprosessen vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF 20. november 2008 at det skulle arbeides videre med etablering av en rusakutt i Oslo i samarbeid med Oslo kommune. En arbeidsgruppe med representanter fra Helse Sør-Øst og Oslo kommunen ble nedsatt. Arbeidsgruppen overleverte sluttrapport på sitt arbeid 1. april. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil få rapporten til orientering i sitt møte i mai, og videre forankring i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst vil skje gjennom direktørmøtet. I Helse Sør-Øst RHSs bestilling av spesialisthelsetjenester fremkommer det i avtale inngått mellom Aker Universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF at Aker Unviersitetssykehus HF skal ha en særskilt oppgave i 2009 ved å ta ansvar for videre planlegging av rusakutt i Oslo. I regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting, lagt fram i januar 2009, ble det avsatt rundt 50 millioner kroner til rehabilitering av bygningsmasse for å klargjøre for etablering av rusakutt. To-delt rusakutt En rusakutt ved Oslo universitetssykehus, Aker og en styrking av legevakten vil ha stor betydning for behandlingsforløpet og behandlingslinjene for pasienter. Rusakutt vil bidra til å sikre tilgjengelige og helhetlige akuttjenester til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Forslaget som er oversendt til styret i Helse Sør-Øst innebærer en to-delt rusakutt: Etablering av et rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus, Aker, nært knyttet til øvrig somatisk og psykiatrisk akuttfunksjon Legevaktens tilbud til pasienter med rusmiddelproblemer styrkes både kapasitets- og kompetansemessig. En viktig del av rusakuttens tilbud vil være en døgnbasert observasjonsenhet med 12 senger. I tillegg vil det være et tverrfaglig team som kan gjøre vurderinger døgnet rundt. Teamet skal ha en ambulant funksjon, dvs de skal reiser ut der det er behov. Teamet skal ha en vurderingsog rådgivningsfunksjon (liaison). Prosjektnavn: Etablering av Rusakutt prosjektets kortnavn i omtale er Rusakutt Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 4 av 16

5 2. Prosjektplan og mandat 2.1 Hensikt med prosjektplan og mandat Prosjektplanens hensikt er å beskrive bakgrunn, mål, formål og fremdrift i prosjektet. Videre skal dokumentet beskrive ansvars- og rolleavklaring for prosjektets deltakere. Prosjektplanen skal beskrive hvordan det skal arbeides, hvem som skal delta og hvilke rammer (tid, kost og kvalitet) prosjektet skal forholde seg til. Prosjektplanen skal gi anvisninger for hvordan resultater skal dokumenteres og hvordan prosjektet ved avslutning skal evalueres. Prosjektplanen skal bidra til å : Etablere grunnlag for styring og ledelse av prosjektet Skape forståelse for oppgaver som skal løses Samordne og fordele arbeidsoppgaver, herunder ressursallokering Prosjektplanen er prosjektets sentrale styringsdokument. For at planen skal være et egnet styringsverktøy og for å oppnå prosjektsuksess må planen være et levende verktøy. Planen må revideres når relevant informasjon gjøres tilgjngelig. Prosjektleder har ansvar for oppdatering av prosjektplaen. 2.1 Dokumentets målgrupper Målgruppen for dokumentet Prosjektplane og mandat er: Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Øvrige aktører knyttet til prosjektet 3. Mål og Formål Prosjektmål må være klare og retningsgivende for å være funksjonelle å styre etter: Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 5 av 16

6 Spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsavgrensede (SMART- kriterier) Prioriterte: tid, kost og kvalitet (spesielt sentralt hvis dette ikke er sammenfallende) 3.1 Prosjektmål Prosjekt etablering av rusakutt er et to-delt prosjekt: 1. det faglige grunnlag for behandling skal defineres med kompetansebehov, faglig grunnlagsforståelse, bemanningsplan, beskrivelse av pasientforløp 2. ombygging og rehabilitering av bygningsmasse Det utpekes 1 prosjektleder og 1 byggeleder. For å oppnå prosjektsuksess må de to del-prosjektene koordineres og sees i sammenheng. Instruks for prosjektleder og byggeleder må utarbeides slik at de samlet dekker oppgaver og ansvarsområder for å sikre etablering av rusakutt innenfor de gitte rammer og behov. Prosjektets hovedmål er å sørge for at Rusakutt etableres innenfor faglige og økonomiske rammer som stilles til rådighet. Operasjonelt er prosjektetsmål følgende: Rusakutt skal være etablert og drift iverksatt innen 1. oktober Det må vurderes om del-tjenester av rusakutt kan iverksettes før hovedprosjektmål kan realiseres. Del-mål for prosjektet: Sikre forankring og fagkompetanse til etablering av nytt behandlingstiltak ved å nedsette en arbeidsgruppe som inkluderer medarbeidere med realkompetanse innen fagområdet rus- og avhengighetsbehandling. Arbeidsgruppen må videre bestå av fagpersoner fra de del-tjenester i et behandlingsforløp som berøres av de endringer etablering av rusakutt vil få Det faglige grunnlag for behandling skal være definert og skriftliggjort. Rutiner og prosedyrer skal dokumenteres i EK. Utarbeide kompetanseplan Bemanningsplan skal være godkjent i henhold til definert behov og driftsramme. Plan for rekruteringsprosess skal utarbeides og godkjennes Opplæring i henhold til godkjent opplæringsplan skal være gjennomført for alle ansatte før inntak av pasienter iverksettes 3.2 Prosjektets formål Formålet med etablering av rusakutt er å bidra til tilgjengelige akutt-tjenester for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser for Oslo befolkning og mennesker som oppholder seg i Oslo. Organisering og dimensjonering av rusakutt skal bidra til sammenhengende pasientforløp uten brudd i behandlingsforløpet. Tilbudet som etableres skal tilpasses brukergruppens behov, samtidig som det er et uttalt mål at de ulike deltjenestene i pasientforløpet skal være integrert i det øvrige tjenesteapparatet innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 6 av 16

7 Prosjektets formål er forankret i styrevedtak i tidligere Aker universitetssykehus HF med bakgrunn i Strategisk utviklingsplan for Rus og avhengighetsbehandling, : Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten. 3.3 Kritiske suksessfaktorer De kritiske suksessfaktorene er satt opp ut ifra en helhetsvurdering av prosjektet med tanke på ulike faser i gjennomføring. Generelt kan vi si at hvis situasjonen for de kristiske suksessfaktorer er tilfredsstillende, så er sannsynlighetsn stor for at prosjektet kan oppnå gode resultater. Og motsatt: hvis situasjonen for de kristiske suksessfaktorer ikke er tilfredsstillende så kan dette være et varsel på mulige problemer i prosjektets gjennomføring. Følgende faktorer er de mest kritiske for at prosjektets leveranse skal være vellykket: Avklart tidsplan for prosjektperiode Sikre forankring og aksept hos interne og eksterne samhandlingsparter Driftsmessig budsjettavklaring Rekrutering av personell til nystartet virksomhet Informasjon til berørte parter At støtteressurser er tilgjengelige og utfører avtalt arbeid til avtalt tid 4. Organisering av prosjektet Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 7 av 16

8 4.1 Prosjektorganisering Prosjektet skal ha et organisasjonsperspektiv og vil få konsekvenser for utvikling innenfor områdene person, system og organisasjon (PSO) i Klinikk rus og avhengighet spesielt og videre for de øvrige klinikker og del-tjenster som pasientene har behov for tjenester fra ved Oslo universitetssykehus Aker og øvrige samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten i Oslo og Oslo kommune. Prosjektet opprettes på bakgrunn av behov i basisorganisasjonen, skal ha tidsavgrenset varighet og avsluttes når prosjektet har avlevert sitt produkt; rusakutt, til basisorganisasjonen. Ved prosjektets slutt gjennomføres evaluering av prosjektgjennomføring for å kartlegge og ivareta kompetanse og læring tilegnet gjennom prosjektperioden for enkeltindivider og organisasjonen som helhet. 4.2 Prosjekteier Prosjekteier er administrerende direktør Stein-Are Agledal. Prosjekteier har delegert ansvar og oppfølging av prosjektet i fht fullmakt datert til leder av styringsgruppen. 4.3 Styringsgruppe og leder for styringsgruppe Leder for styringsgruppen har ansvar for å iverksette, endre eller avbryte prosjektet dersom forutsetningene endrer seg. Leder for styringsgruppen fatter beslutninger knyttet til de sentrale beslutningene i prosjektet og er økonmisk ansvarlig for alle aktivitetet innen prosjektet. Leder for styringsgruppen undertegner avtaler med leverandører til prosjektet og godkjenner utbetalinger innenfor rammer av inngåtte avtaler. Leder av styringsgruppen er klinikksjef Helle D. Gjetrang. For øvrig består styringsgruppen av: Ellen Hagemo klinikksjef, Klinikk for psykisk helse Lena Gjevert klinikksjef, Kirurgisk klinikk Morten Mowe fung. klinikksjef, Medisinsk klinikk Arne Kvale eiendomsdirektør Stein-Erik Hegerberg pers.- og organisasjonsdirektør En hovedtillitsvalgt (valgt blant de tillitsvalgte) Hovedverneombud Prosjektleder møter i styringsgruppen og er gruppens sekretær. Styringsgruppen har som oppgave å: Godkjenne prosjektmandat og prosjektplan (herunder rapporteringsrutiner, milepælsplan, kommunikasjonsplan og ansvarsmatrise) Bistå leder av styringsgruppen med å styre prosjektet herunder knyttet til sentrale beslutningspunkter i prosjektet Sikre at de av Oslo universitetssykehus, Aker sine ansatte som skal bidra i prosjektet får tilstrekkelig med tid frigjort fra andre oppgaver og aktiviteter Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 8 av 16

9 Navn Roller % Stilling Tilhørighet Stein-Are Prosjekteier direktør Oslo Agledal universitetssykehus, Helle D. Gjetrang Anne Beate Sætrang Aker Styringsgruppeleder klinikksjef Oslo universitetssykehus, Aker - KRA Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Prosjektleder 100 Fra stilling som avdelingsleder til prosjektleder i prosjektperioden Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker KRA, Klinikk rus og avhengighet 4.4 Prosjektleder Prosjektleder er Anne Beate Sætrang Ansvar for prosjektleder er definert i egen instruks. Styringsgruppens leder innkaller til første møte i styringsgruppen. Prosjektleder skriver innkalling til øvrige møter i styringsgruppen og har ansvar for å fremskaffe nødvendige dokumenter. Prosjektleder skriver referat fra møter i styringsgruppen. 4.5 Prosjektarkiv Prosjektleder har ansvaret for at det etableres et prosjektarkiv. 4.6 Prosjektets forhold til linjen Prosjektleder er frikjøpt fra avdelingsleder stilling i Klinikk rus og avhengighet i perioden 14. april til 31. desember Prosjektleder sitter i klinikksjefens lederteam i prosjektperioden. Prosjektleder stiller til møter og redegjør for ulike prosesser i henhold til lederteamets behov. Definer og beskriv ansvarsfordeling mellom linjen og prosjektet og beskrive hvordan kommunikasjon mellom prosjektet og linjen skal foregå. Det bør beskrives hva prosjektet forutsetter fra linjen og hva linjen krever av prosjektet. Planer for håndtering av overgang fra prosjekt til linjen bør inkluderes som en oppgave i prosjektet der det er relevant. Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 9 av 16

10 Det bør beskrives hvilke andre pågående prosjekter eller linjeoppgaver som prosjektet må forholde seg til og hvordan en slik koordinering skal ivaretas. 5. Milepæl- / fremdriftsplan 5.1 Milepæl En milepæl er en beskrivelse av en tilstand som skal nås og som er ønsket som en tilstand på veien til en full realisering av prosjektets målsetting. Milepælene skal være indikatorer på: tilstander i prosjektet i forhold til resultater/leveranser tilstander i prosjektet i forhold til fremdrift kontrollpunkter (milepæler) som skal passeres før videre aktiviteter startes planlagt oppstart og sluttdato Vedlagt er milepælsplan uten tidsfastsettelse, utarbeidet i ppt. Programstyrets sekreteriat ved Oslo universitetssykehus, Aker bidrar med å sette opp milepæleplan i MS Project, og å sette opp en økonomisk milepælekalkyle for hvert av milepælene som det skal rapporteres på. Det skal rapporteres på et utvalg av milepælspunktene, styringsgruppen avklarer hvilke. 5.2 Avvik fra milepælsplanen Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 10 av

11 Prosjektleder skal rapportere til leder av styringsgruppen ved avvik av oppsatt milepæleplan. Rapporten skal inneholde alle forhold som har forårsaket endringer i henhold til oppsatt plan, og en ny milepæleplan skal fremlegges for leder av styringsgruppen for vurdering og eventuell godkjenning. 6. Usikkerhetsbetraktninger I prosjektmandatet er det første versjon av en overordnet risikoanalyse som skal beskrives. Risikoene er nært knyttet til suksesskriteriene (se kap. Feil! Fant ikke referansekilden.). I prosjektdirektivet suppleres risikoanalysen dersom det er flere risiko som oppdages i løpet av planleggingsprosessen. Risikostyring er en løpende oppgave, og skal vurderes ved statusrapportering til styringsgruppen. Sannsynlighet, kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen Konsekvens, kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor (> 90 % sannsynlighet) 5 Svært alvorlig Hele (del)prosjektet er i fare 4 Stor (60 90 %) 4 Alvorlig Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat (30 60 %) 3 Moderat Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Liten (10 30 %) 2 Lav Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Meget liten (< 10 %) 1 Ubetydelig Begrenset virkning, kan innhentes 0 Ingen Risikon er bortfalt eller eliminert 0 Ingen Ingen konsekvens Nr Risiko/problem/hende lse 1 Linjeledelsen har ikke tid S K S K Konsekve ns Prosjektet stopper opp Garderin g /tiltak Møte med ledelse Kommenta r Få hjelp av Steinar Risiko forventet eliminert Risiko elimin ert Status Ans PL 2 Prosjektet krev Vil ikke Finne Høy PL Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 11 av

12 nøkkel ressurser 3 Forsinkelse, glemte helligdag Eksempel på risikobetraktning kunne starte opp til avtalt dato Blir forsinket med rapport, 2 dag alternativ leverandø r Jobbe overtid prioritet OK TL Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 12 av

13 7. Gevinstrealisering Helse Sør-Øst sin gevinstraliseringsmodell skal benyttes, og følge prosjektplanen som eget vedlegg. Målet med en gevinstalalyse er å gi styringsgruppen/oppdragsansvarlig grunnlag for å kunne avgjøre om prosjektet bør gjennomføres og hvor stor gevinsten er i forhold til andre prosjekter. Gevinstrealiseringsmodellen finnes på Akerportalen og er et frittstående Excel dokument. Under finnes er bilde av forsiden. Eksempel fra Helse Sør-Øst sin gevinstrealiseringsmodell Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 13 av

14 8. Budsjett / Økonomi / Økonomisk rapportering Dette kapittelet beskriver de økonomiske betingelsene som prosjektet må styres innenfor. Det må avklares med oppdragsgiver om budsjettet skal gjelde hele prosjektperioden eller bare det første året. Dette av hensyn til fordeling av budsjettmidler. Budsjett Dette er utgangspunktet, det første budsjettet som lages for prosjektet, og det lages før planene er laget. Det betyr at den er en ramme for planleggingen, men kan justeres avhengig av om dette prosjektdirektiv sier noe om en økonomisk toleranseramme. Normalt kan en slik toleransramme være +/- 15 %. Dette er en forhandling som gjøres mellom prosjektet og oppdragsgiver/- styringsgruppen. Det er flere måter å sette opp et budsjett, f. eks periodisert eller en listing av kost og inntekt (se under). Driftsinntekter/driftsutgifter Budsjett (i 1000 kr.) Offentlig tilskudd/refusjon Andre inntekter/overføringer/effektivisering Sum inntekter Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift Utstyr m.v. Vedlikehold Andre driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Anslag over ressursbruk i antall timer, som kommer i tillegg egen klinikk Anslag over ressursbruk i antall timer, som kommer i tillegg andre klinikker Eksempel på budsjett Periodisert budsjett Budsjettet skal periodiseres på enkelte milepæler etter avtale med Programstyret. Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 14 av

15 9. Kommunikasjon og informasjon Det er viktig at ved prosjektoppstart og ved gjennomføringen at en har en god formening om hvem som skal informeres, om hva, av hvem og når. Konkret og detaljert kommunikasjonsplani prosjekt Etablering av rusakutt utarbeides når milepælsplan er endelig godkjent av prosjekteier og styringsgruppe. Kommunikasjonsplan må innholde beskrivelse av: Målgruppe: Hvem berøres av prosjektet? Herunder bør tilgrensende prosjekter, tillitsvalgte, grupper av ansatte, brukerrepresentanter og øvrige aktører tilknyttet prosjektet særlig inkluderes. Tiltak: Hva er kommunikasjonsutfordringene i prosjektet? Hva vil gjøre dette prosjektets beslutninger vanskelig å få gjennomført og hvilke budskap og kanaler er klokt å velge for inkludering og eierskap? Tid: Når skal målgruppen informeres? Skal det kommunikasjonen ha sammenheng med styringsgruppemøtene og milepælene? Skal det utgis et fast nyhetsskriv? Vær så konkret som mulig. Før gjerne opp tidspunkter. Ansvar: Hvem har ansvar for informasjonen om prosjektet? Målgruppe Tiltak/kanal Tid Ansvar Klinikksjefer Eks info på ledermøte Jmf milepæler Avdelingsledere Eks info på interne ledermøter, brev, workshops Alle ansatte Eks intranett, internett, media, info gjennom nærmeste leder fra topp Tillitsvalgte Eks Kontaktforum, brev, eget møte Verneombud Eks Kontaktforum, brev, eget møte Media Pressemelding, direkte kontakt, Akerjournalen Helse Sør-Øst (eier) Eks Direktørmøtet, brev, Akerjournalen Fastleger Akersaker Kommuner/bydeler Møter/brev Etc. Eksempel på kommunikasjonsplan Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 15 av

16 10. Referanser Tverrfaglig spesialisert rusbehandling et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten: Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Forprosjekt Aker Universitetssykehus HF Helse Sør-Øst: Styresak : vedtak om etablering av rusakutt Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Hovedprosjektrapport 6. november 2008 Etablering av enhet for akutt rusbehandling og samorganisering/samlokalisering av avgiftningsavdelinger i Klinikk rus og avhengighet. Sintef 12/2008 Rusakutt i Oslo. Sluttrapport fra arbeidsgruppe. Helse Sør-Øst og Oslo kommune 1. april 2009 Utskrift kun gyldig på utskriftsdato: Side 16 av

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009.

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009. Innledning Etableringen av rusakuttmottaket gjennomføres i flere faser. Innhold i de ulike faser beskrives nærmere senere i dokumentet. Fase 0: 1. desember 2009 åpner rusakuttmottaket med fagteam. Fase

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO Forslag til vedtak: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 09/00757-1/334 17.06.2009. Oppdrag - etablering av rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus HF

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 09/00757-1/334 17.06.2009. Oppdrag - etablering av rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF - Ledelsen Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 09/00757-1/334 17.06.2009 Saksbehandler: Maren Skaset, +47 416 96 079 Oppdrag - etablering av

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 10. Anne Beate Sætrang Oslo universitetssykehus

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 10. Anne Beate Sætrang Oslo universitetssykehus Utviklingsprosjekt: Sikre rusfaglig oppfølging og behandling av pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk innlagt ved akuttmottak og observasjonspost i Oslo universitetssykehus Nasjonalt topplederprogram

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Samhandlingsreformen Hvaler kommune Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen 23.05.2011 Mal prosjektplan versjon 0.1 2010/OKH Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikt

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011 Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11 Møte i FUBE 16. februar Delmål 2010 - Nøkkelindikator 2010 / Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst Etablere strategi og mål for forvaltningen

Detaljer

Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger»

Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger» Tegning: Asbjørn Pettersen Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger» Godkjent av styringsgruppa 12.juni 2015 Versjon nr:1.0 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

for Nordland fylkeskommune: "En bedre skole for elevene våre" Torger Nilsen for arbeidsgruppen A. Organisering - Leder Ass. Rektor Kirsti Horne

for Nordland fylkeskommune: En bedre skole for elevene våre Torger Nilsen for arbeidsgruppen A. Organisering - Leder Ass. Rektor Kirsti Horne Telefon 64 94 35 70 Telefaks 64 94 00 64 E-post post@prosjektforum.no Hjemmeside www.prosjektforum.no PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn Tilpasset opplæring i matematikk for Mosjøen videregående skole Kortnavn

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Presentasjon av Rusakuttmottaket

Presentasjon av Rusakuttmottaket Presentasjon av Rusakuttmottaket Organisasjonsstruktur Klinikk psykisk helse og avhengighet (Klinikk A) Klinikkstab Klinikk psykisk helse og avhengighet Forskningsleder Senter for psykisk helse voksen,

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

1.0 Bakgrunn for prosjektet

1.0 Bakgrunn for prosjektet Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet... 3 3.0 Hovedmål... 4 3.1 Målgruppe... 4 4.0 Prosjektorganisering... 4 4.1 Styringsgruppe... 5 4.2 Prosjektleder... 5 4.3 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

INTERNT Prosjektmandat for Endring av kontorstruktur i Skatteetaten

INTERNT Prosjektmandat for Endring av kontorstruktur i Skatteetaten INTERNT Prosjektmandat for Endring av kontorstruktur i Skatteetaten Dokumenteier: Virksomhetsstab / Trine Louise Dahlen Skrevet av: Virksomhetsstab / Bente Tverli Revideres av: Virksomhetsstab / Seniorrådgiver

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 092-2010 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SALG AV STORGATA 36C, GNR. 208 / BNR. 934 I OSLO Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer