Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF"

Transkript

1 HelseRing Prosjektet Ringerike Kommune Rapport HELSERING Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF 30 april 08 Sveinung Homme, kommunal sjef Unn Teslo adm. dir. Dikka Wibe Prosjektleder

2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for prosjektet...1 Mandat for prosjektet...1 Prosjektorganisasjon og arbeid...1 Visjon og Mål...2 Gjennomføring...2 Forventede gevinster av tiltakene i mandatet....2 Anbefaling videre etter overlevering til drift...4 Økonomi....4 Vedlegg:...4

3 Bakgrunn for prosjektet Ringerike sykehus HF er et lokalsykehus som betjener befolkningen i 13 kommuner i øvre Buskerud. Sykehuset har utarbeidet samarbeidsavtaler med alle de 13 kommunene om utskrivningsklare pasienter som har et pleie og omsorgsbehov. Avtalen med Ringerike kommune ble inngått i 1996 og evalueres årlig. Ringerike kommune er største bruker av behandlingssenger innenfor indremedisin, kirurgi og ortopedi. I 2006 forbrukte Ringerike kommune 37 % av behandlingssengene i medisinsk og kirurgisk klinikk. Ringerike kommune og Ringerike Sykehus HF erkjenner at samarbeidsavtalen ikke er nok til å behandle pasienter etter LEON- prinsippet (Lavest Effektive Omsorgs Nivå). Sommeren 2007 ble det fremmet en søknad til Helse og omsorgs departementet (HOD) om midler til et samhandlingsprosjekt mellom kommune og sykehus med det mål å øke samhandlingen mellom nivåene for å kunne tilby behandling etter LEON- prinsippet. HOD bevilget 2 mill. kr. til dette prosjektet(se vedlegg 1). Høsten 2007 ble det laget et mandat for igangsettelse av prosjektet(se vedlegg 2) og ansatt prosjektleder. Mandat for prosjektet Prosjektsøknaden datert 8 juni 07 ligger til grunn for prosjektet. Den beskriver opprettelse av forsterkningsteam i Ringerike kommune, ambulant sykepleier fra Ringerike sykehus HF ut til Ringerike kommune og forsterkede observasjonssenger i sykehjem. Prosjektorganisasjon og arbeid Organisasjonen har bestått av en styringsgruppe og en prosjektgruppe, tverrfaglig sammensatt av ledere på ulike nivå, tillitsvalgt og brukerepresentant. Styringsgruppe: Unn Teslo, adm. dir. Ringerike sykehus HF Sveinung Homme, kommunalsjef Ringerike kommune. Prosjektgruppe: Anne Cathrine Garder, leder Hønefoss og Hov omsorgsområde, Ringerike kommune Venke Stub, leder Ressursenheten, Ringerike kommune Ole Langdalen, kommunelege i Ringerike kommune Inger Lyngstad, praksiskoordinator for fastlegen i Ringerike kommune May-Janne Botha-Pedersen, ass. avd. sjef akuttmedisinsk service avdeling, Ringerike sykehus HF Hilde Eriksen Bråten, fagsjef sykepleie medisinsk og kirurgisk klinikk, Ringerike sykehus HF Solveig Sæta, fagsjef indremedisin, Ringerike sykehus HF Astrid Lundesgaard, opplæringskonsulent Ringerike sykehus HF Gjermund Bråthen, NSF, Ringerike sykehus HF Aase Moløkken, brukerrepresentant Dikka Gulowsen Wibe, prosjektleder, Ringerike sykehus HF 1

4 Heidi Ormstad, FoU -leder, Ringerike sykehus HF ble oppnevnt som rådgiver i utarbeidelse av monitoreringsystem. Arbeidet har i sin helhet vært preget av gode dialoger og samhandling mellom nivåene både i styringsgruppen og prosjektgruppen. Visjon og Mål Vår visjon i prosjektet er å skape samhandling til beste for innbyggerne i Ringerike kommune. Vi ønsker i hele vårt arbeid å være pasientfokusert. Økonomisk gevinst skal ikke alene være styrende på bekostning av pasienter og den omsorg og behandling vi skal utøve. Målet er pasientene opplever en sammenhengende behandlingskjede som yter tjenester etter LEON prinsippet. Delmål Helsepersonell i kommune og sykehus opplever seg som likeverdige samhandlingspartnere Helsepersonell i og utenfor sykehus kjenner hverandres organisasjoner i rammer og tilbud Helsepersonell i alle ledd opplever gode og sikre ansvarsoverføringer Bruker av helsetjenester opplever forsvarlig behandling innenfor nødvendig omsorgsnivå Gjennomføring Prosjektet har lyktes med å etablere ambulant sykepleier som har funksjonstid mellom kl 12 og 20 alle dager. Funksjonen er lagt til akuttmottaket der 13 erfarne sykepleiere fyller funksjonen i en turnus ordning. Ambulant sykepleier skal fungere støttende, veiledende og sykepleierforsterkende mot kommunens helsepersonell. Det er etablert et forsterkningsteam i kommunen bestående av 7 årsverk godt kvalifiserte sykepleiere som på dag og kveld server hele kommunen med sykepleieroppdrag i tillegg er natt tjenesten med 5,8 årsverk organisert i teamet. Vi kaller dette Ressursenhet. To senger på sykehjem sentralt beliggende i kommunen er avholdt til å kunne motta pasienter som trenger behandling som kan gjennomføres i førstelinjetjeneste. Vi kaller dette et forsterket hjemme tilbud, fordi tilbudet gjelder dem som bor hjemme og skal gi et tilbud når man trenger tettere oppfølging og tilsyn. Vedtakene til brukeren endres ikke. På denne måten er tilbudet smidig og krever minimal administrasjon slik at fokuset kan forbli hos pasienten. Funksjonene er dokumentert gjennom funksjonsbeskrivelser og samhandlingen er dokumentert gjennom forventede pasientforløp. Monitorering gjennomføres ved oppdrag for ambulant sykepleier og ved bruk av forsterker hjemmetilbud. Videre monitoreres innleggelser i sykehus innenfor 4 kategorier for å måle hvorvidt prosjektet når sitt mål om å redusere innleggelser i medisinsk og kirurgisk klinikk. Forventede gevinster av tiltakene i mandatet Prosjektet har gjennom mandatet fått definert forventede gevinster. System for tettere samhandling etableres og beskrives Systemene er beskrevet gjennom funksjonsbeskrivelser og forventede pasientforløp. 2

5 Funksjonsbeskrivelsen sier noe om forventningene som kan stilles fra systemet rundt og setter rammer for hvordan funksjonen skal fungere. 1. Funksjonsbeskrivelse Ambulant sykepleier 2. Funksjonsbeskrivelse Ressursenheten 3. Funksjonsbeskrivelse Forsterket hjemmetilbud Videre er det utarbeidet forventede pasientforløp som skal sikre ansvarsoverføringene og sammenhengende behandlingskjede. 1. Forventet forløp for sykehjemsboende uavklart pasient 2. Forventet forløp for hjemmeboende uavklart pasient 3. Forventet forløp for pasient i forsterket hjemmetilbud Kvalitetsarbeidet gjøres tilgjengelig i elektronisk kvalitetshåndbok, intranett og informasjonsmøter. Pasienten skal tilbys behandling på lavest effektive omsorgsnivå. En koordinering og samordning av kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens ressurser som sikrer at pasienter unødig flyttes til sykehus. Pasienter er behandlet i førstelinjetjeneste som en direkte konsekvens av prosjektet og ambulant sykepleier og sykepleier i ressursenheten har samarbeidet nært rundt disse pasientene. Sykepleierne på sykehjemmet har vært en viktig styrke rundt pasienter innlagt i forsterket hjemmetilbud. All aktivitet til ambulant sykepleier og aktivitet i forsterket hjemmetilbud monitoreres og allerede etter 4 ukers drift kan det pekes på gjentatte eksempler der sykehus innleggelse er forhindret pga samhandling. System for kompetanseoverføring iverksettes mellom nivåene Mellom de to tjenestenivåene pågår et parallelt prosjekt med fokus på kompetanse utveksling. Hospiteringsavtale mellom kommune og sykehus er under utarbeidelse og det er tilrettelagt for hospitering for sykepleier fra ressursenheten i utvalgte behandlingstun på sykehuset. Ytterligere gevinst - Økt grad av forutsigbarhet ved sykehusinnleggelse - Opplevelse av bedre kompetanse i forhold til den hjelp som blir ytt i hjemmet - Økt forståelse for hverandres hverdag - Kommunen blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet - Økt felles ansvarsfølelse på tvers av nivåene - Bedre økonomisk utnyttelse av ressursene - Økt forståelse av nytten rundt samhandling og nedbryting av barrierer mellom første og andrelinjetjenesten 3

6 Foreløpig tendens De tre funksjonene sammen er en suksess og vi kan ubeskjedent fastslå at samhandlingen mellom personalet i kommunen og sykehuset er fruktbart. Vi har forhindret et tosifret antall innleggelser i sykehuset. Av ca 15 pasienter i forsterket hjemmetilbud er en innlagt i sykehus. Ambulant sykepleier har hatt ca 30 oppdrag og alle pasienter er behandlet i førstelinjetjenesten. Pasienter og pårørende har vært svært fornøyde med det forsterkede hjemmetilbud. Pasienter uttrykker trygghet ved at tilbudet er iverksatt. Leder for ressursenheten mottar rosende telefoner fra sykehjem og soner i hjemmesykepleien. Ambulante sykepleiere har mange oppdrag og samhandler tett med ressursenheten. For eksempel i forhold til veiledning i bruk av medisinsk teknisk utstyr og oppfølgingsplaner for pasienter. Vi opplever holdningsendring i retning av at dette får vi til sammen. Prosjektet bidrar til kortere liggetid i sykehuset ved at kompetansen i førstelinjetjenesten er høynet, og f eks administrering av intravenøs antibiotika utføres i sykehjem og i privat hjem. Anbefaling videre etter overlevering til drift Det er viktig at det opprettholdes god kommunikasjon mellom lederne innenfor de enkelte enheter både i sykehus og kommunen for å videreutvikle samhandlingen som nå er etablert. Hospitering fra sykehuset og ut i kommunen vil være et nødvendig virkemiddel for å øke kjennskapet for kommunen i sykehuset. En gjennomgang og evaluering og av prosjektet i løpet av høsten 2008 er avgjørende for nødvendige justeringer og forbedringer. En gjennomgang av pasientforløpene vil være en nyttig arbeidsform i pasientfokusert evaluering. Det er nødvendig at man også i dette arbeidet opprettholder et sterkt brukerorientert fokus. Det er etablert en egen gruppe for ivaretakelse av prosjektet etter overlevering til drift hvor ansvaret er plassert hos klinikksjef. Denne gruppen vil ha samarbeidsmøter så lenge det er behov og til evaluering er gjennomført. Økonomi Det ble bevilget 2 mill kr. til prosjektet. Vi så tidlig at de planlagte midler for ambulant sykepleier var i minste laget for å kunne drifte denne funksjonen 7 dager i uken hele Medisinsk og kirurgisk klinikk har bidratt med kr fra eget driftsbudsjett. Videre uteblir ambulant sykepleier en uke i ferieperioden. Ved disse tiltak har vi da et budsjett i balanse. Prosjektet har så langt muliggjort kostnadsreduksjon i kommunen i stor stil, 3-4 mill. kr. årlig som igjen pløyes inn i prosjektet til drift av ressursenheten. Årsak til dette er at ressursenheten tar ansvaret når sonen ikke selv klarer å ha sykepleier på vakt, dermed opphører dyre bakvaktsordninger. Vedlegg: 1. Prosjektsøknad 2. Mandat 3. Prosjektskisse 4. Funksjonsbeskrivelser 5. Forventet pasientforløp 6. Budsjett/regnskap Ringerike 30/4 08 Dikka Gulowsen Wibe Prosjektleder 4

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer