Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12"

Transkript

1 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 1

2 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. 2.0 Bakgrunn Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom den enkelte kommune og helseforetak er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e. Delavtale 6 retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering (heretter kalt delavtale 6) er inngått i henhold til 6-2 nr. 6 i helse- og omsorgstjenesteloven og samarbeidsavtalen pkt. 5, første avsnitt nr Lovgrunnlag Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61, og senere endringer Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63, og senere endringer Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64, og senere endringer Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr 29 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56 Lov om vern mot smittsomme sykdommer mv. Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr 62 Listen er ikke uttømmende, og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes utførelse av oppgaver etter nevnte lover. 4.0 Formål og presiseringer Formålet med delavtale 6 er å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring, Dette er sentrale samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp. Samarbeidet skal sikre at partene har en fellesforståelse av behovet for kompetanseoverføring, faglige nettverk og hospitering. Det etableres en felles forpliktelse for det videre arbeidet på de områdene som omfattes av denne delavtalen. Avtalen beskriver en plan for hvordan partene skal bygge et forutsigbart, kvalitetssikret system med arenaer og prosesser knyttet til gjensidig kompetanseoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 2

3 5.0 Virkeområde, definisjoner og presiseringer. Virkeområdet for delavtale er de områder hvor loven pålegger partene å inngå samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre og hvor det er behov for samordning mellom partene. Avtalen omfatter ansatte innen ansatte ved SSHF og ansatte i kommunene som har arbeidsoppgave som er regulert innenfor denne delavtalen. 5.1 Definisjoner og presiseringer Arbeidsgruppen definerer de ulike begrepene på følgende måte: Informasjonsutveksling :å utveksle/gi hverandre informasjon. Kunnskapsoverføring : å overføre kunnskap fra ett sted til ett annet. Det kan være fra en avdeling til en annen, mellom forvaltningsnivå eller fra en person til en annen. Det oppfattes som mer ensidig enn utveksling. Kunnskapsøkning forklares med "behov for økt innsikt, viten, lærdom". Det innebærer både teoretisk kunnskap, ferdigheter og holdninger. Det innebærer mer enn bare opplysninger som skal overføres. Kompetanse: de samlede kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Pasientforløp /behandlingslinje Et planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Alle punktene i denne avtalen omhandler inn- og utskrivning av pasienter samt dagbehandling /dagkirurgi og poliklinisk behandling. Begge parter bidrar til evaluering og kvalitetsutvikling av tjenestene (jfr og 7.7.3) Rutiner for tilbakemeldinger og avviksrapportering er en viktig del av dette (jfr delavtale 12) Informasjon og dialog om endringer i driftsforhold og planer for partenes fremtidige virksomhet. Samarbeidet skal utvikles gjennom dialog og likeverdighet. Avtalen omhandler og beskriver: o Praksiskonsulentordningen. jfr 8.1 o Kombinasjonsstilinger jfr 8.2 o Hospiteringsordninger jfr 8.3 o Bruk av ambulerende team jfr 8.4 o Ulike ordninger for kompetanseoverføring/økning jfr. 8.5 o Fakturering av undervisning jfr. 8.6 Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 3

4 6.0 Ansvars- og oppgavefordeling iht. lov Kommunen har en plikt til samhandling og samarbeid som følge av helse- og omsorgsloven 3-4. Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt veiledningspliktplikt overfor kommunene,jfr 6-3 i spesialisthelsetjenesten ( jfr. lovens forarbeid). Veiledningsplikten konkretiseres ifm det enkelte s samhandlingstiltak i tråd med avtalt prosedyre i delavtale Prinsipper Partene er enige om at: Kompetansesoverføring, faglige nettverk og hospitering mellom avtalepartene følger av de til enhver tid gjeldende lover med tilhørende forskrifter. Inntil videre gjelder dagens etablerte praksis for kunnskapsoverføring, faglige nettverk og hospitering. Før endringer gjennomføres skal dette være avtalt mellom partene. Partene er enige om at kompetanseoverføring, faglige nettverk og hospitering mellom nivåene er, og skal være, i stadig utvikling. Retningslinjer og prosedyrer for kompetanseoverføring, faglige nettverk og hospitering kan derfor bli endret som en del av tilpasningen til intensjonene i samhandlingsreformen. Når det avtales samarbeidstiltak må avtalen avklare ansvarsforhold, herunder må arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det avtales hvordan samarbeidstiltaket skal organiseres og finansieres, jfr. helse- og omsorgstjenestelovens 6-2, siste ledd. Partene er enige om å legge laveste effektive omsorgsnivå til grunn for ansvars- og oppgavefordelingen mellom nivåene. Samarbeid mellom partene vedrørende informasjonsutveksling og kompetanseoverføring skal kjennetegnes av likeverdighet uavhengig av geografi og kommunestørrelse. 8.0 Beskrivelse av dagens områder og arenaer Kapitelet beskriver dagens arenaer og ulike ordninger for områdene som omhandles av denne avtalen. Arbeidet har avdekket at det er variasjoner mellom kommunene, og danner grunnlag for fremtidige retningslinjer. 8.1 Praksiskonsulentordning (PKO): Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger, sykepleiere og fysioterapeuter som har en konsulentstilling i klinikkene med oppgave å bedre samhandling mellom fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak. Praksiskonsulentene skal bidra til utvikling av samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Praksiskonsulentene arbeid skal finne sted på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter. Praksiskonsulentene skal bidra til å forbedre helheten i pasientforløpet ved å a) vurdere og utvikle retningslinjer for god henvisningspraksis, innleggelsespraksis Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 4

5 utskrivelsespraksis og epikriseskriving. b) vurdere tilretteleggelse for oppfølgning av spesielle pasientgruppers særlige behov. Ordningen videreføres og evalueres mht forbedring. 8.2 Kombinasjonsstilling: Ordningen med kombinasjonsstillinger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal videreføres eller vurderes etablert. Særlige forhold mellom enkeltkommuner og SSHF flyttes til pkt Partene skal evt. ha en kontaktperson som koordinerer kombinasjonsstillinger Kontaktpersonene skal være på plass innen desember Gjensidig hospiteringsavtale Hospiteringer er definert som et tidsavgrenset, målrettet og strukturert program for medarbeidere og ledere, ansatte ved SSHF og ansatte i kommunene som har arbeidsoppgaver som er regulert innenfor denne delavtalen. Ordningen med den strukturerte og planlagte hospiteringen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal videreføres eller vurderes etablert. Særlige forhold mellom enkeltkommuner og SSHF flyttes til pkt Partene forplikter seg til å gjennomføre årlige hospiteringsordninger, samt å utarbeide hospiteringsprogram. SSHF og kommunene på Agder skal ha en kontaktperson som koordinerer hospiteringene. Kontaktpersoner skal være på plass innen1. desember Ambulerende team Spesialisthelsetjenesten har etablert ambulerende team som blant annet bidrar til kompetanseøkning i kommunehelsetjenesten gjennom å gi råd, støtte, veiledning og undervisning. Det er en effektiv strategi for å klare å gjennomføre overføring av oppgaver mellom nivåene. I dag er det ambulerende team innen bl.a psykiatri, habilitering og kreft. Ambulerende team opprettholdes og utvikles videre etter behov til flere pasientgrupper. 8.5 Kompetanseøkning/overføring Temadager/undervisningspakker/kurs Det er behov for et felles system som gir oversikt og mer effektiv organisering på dette feltet. Partene forplikter seg til å legge temadager, undervisningspakker og kurs tilgjengelige på sine hjemmesider fra 1.jan Fag-/og ressursnettverk Det er behov for å videreutvikle fag-og ressursnettverk. Elektroniske verktøy Partene har intensjon om at det gjøres bruk av felles elektronisk prosedyreverktøy, Partene forplikter seg til å informere den andre part i anskaffelsesprosessen av elektronisk prosedyreverktøy Partene har intensjon om å utvikle relevante E-lærlingsprogram i samarbeid. Helhetlige pasientforløp / behandlingslinjer. Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 5

6 Partene forplikter seg i fellesskap til å utvikle/involvere hverandre i utarbeidelse av pasientforløp/ behandlingslinjer. Brukermedvirkning, kunnskapsbasert praksis og helsepedagogikk fremgår tydelig i dette. 8.6 Etablering av fagutvalg/faggrupper Overordnet strategisk samarbeidsutvalg og Regionalt samarbeidsutvalg kan opprette faste eller midlertidige fagutvalg og faggrupper for aktuelle faglige og/ eller administrative utfordringer. Regionale samarbeidsutvalg skal iht. samarbeidsavtalens pkt. 6.2 opprette faggrupper/fagutvalg hvor oppgaven er avgrenset til denne kommuneregions ansvarsområde. Faggruppene/fagutvalgene skal være partsammensatt og følger som hovedregel de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som regionalt samarbeidsutvalg. Oppnevning skjer etter forslag fra partene. Brukerorganisasjonen og tillitsvalgte inviteres til å delta i faggrupper/fagutvalg. Alle grupper skal ha mandat, sammensetting og fremdriftsplan for arbeidet fastsettes. For å hindre unødig dobbeltarbeid forutsettes at de regionale samarbeidsutvalgene holder overordnet strategisk samarbeidsutvalg løpende orientert om sitt arbeid herunder opprettelse og arbeid i fagutvalg/faggrupper. Ressurser til ledelse og administrasjon av faggrupper/fagutvalg fordeles mellom den enkelte kommune og SSHF i konkrete avtaler knyttet til det enkelte samhandlingstiltak. Partene er enige om at det opprettes faggruppe/utvalg for å utrede: nåværende organisering av kompetanseoverføring,og foreslå tiltak mht felles system/organisering av temadager/ undervisningspakker/kurs. tiltak mht fag - og ressursnettverk PKO ordningen med sikte på å gjøre den om til et felles tiltak mellom partene. Det bør bl.a sees på finansieringsordningen, tilsettingsrutiner, innhold i oppgaven, ressursbruk (utvidet stillingsbrøk) knyttet til ordningen. dagens praksis mht fakturering. 8.7 Økonomi / fakturering av undervisning: Partene er enig om følgende: Før dagens praksis mht fakturering endres, må dette utredes i egen faggruppe, jf pkt Håndtering av uenighet Det vises til samarbeidsavtalen datert ,punkt 8.0 når det gjelder håndtering av avvik og uenighet Avvik Avvik håndteres i tråd med gjeldende bestemmelser Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra ,og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 6

7 oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Når en av partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket varsle Helsedirektoratet. Etter oppsigelse skal det inngås ny avtale innen det tidspunkt denne avtalen utløper. Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen hvert år og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres Særlige forhold for Evje og Hornnes kommune/setesdalsregionen 13.1 Partene er enige om å gjennomføre et to-årig pilotprosjekt om felles hørselskoordinator som skal jobbe 50% i kommunene i Setesdalsregionen og 50% ved SSHF, forutsatt prosjektfinansiering, jfr. pkt Kommunen tar forbehold om gjennomføring av årlige hospiteringsordninger, samt utarbeidelse av hospiteringsprogram, jfr. pkt Kommunen tar forbehold om tilgjengelige personellressurser for deltakelse i faggrupper. Små og begrensede fagmiljøer gjør det nødvendig for kommunen å prioritere hvilke faggrupper en har mulighet til å delta i, jfr. pkt For SSHF Dato Administrerende direktør For Evje og Hornnes kommune Dato Rådmann e.f Delavtale 6 fremforhandlet for Evje og Hornnes kommune 7

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

2010/558 ELSO. Sykehuset Innlandet UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN. 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM

2010/558 ELSO. Sykehuset Innlandet UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN. 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM - 2010/558 ELSO Sykehuset Innlandet HF 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM Deres ref.: Vår ref.: 2012/00195-107/305/ Dato: 26.06.2012 Svendby UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN Sykehuset

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: 29.05.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00159 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer