ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar Kl

2 SAKLISTE SAK 1 OPNING AV MØTET 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2 Val av møteleiar 1.3 Val av skrivar 1.4 Val av to til å skrive under møteboka 1.5 Val av teljekorps SAK 2 ÅRSMELDING FRÅ LEIKARRINGEN FOR Melding frå Styret i Leikarringen 2.2 Melding frå Rådet i Leikarringen 2.3 Melding frå Søndansen 2.4 Melding frå Bunadnemnda SAK 3 REKNESKAP FOR Rekneskap 3.2 Balanse SAK 4 PLANAR 4.1 Planar for Stemne, utferder og festar Øvingar Framsyningar Kurs og seminar Særlege satsingsområde Organisatorisk SAK 5 MEDLEMSPENGAR FOR 2016 SAK 6 BUDSJETT FOR 2015 SAK 7 STYREFØRESEGNINGSENDRINGAR 7.1 Tilføying i styreføresegnene - medlemsliste 7.2 Tilføying i styreføresegnene - valnemdas oppgåve, frist og oppløysing SAK 8 VAL

3 SAK 1 OPNING AV MØTET 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2 Val av møteleiar 1.3 Val av skrivar 1.4 Val av to til å skrive under møteboka 1.5 Val av teljekorps SAK 2 ÅRSMELDING FRÅ LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO FOR 2014 Se vedlagt årsmelding frå Leikarringen for 2014 (vedlegg 1)

4 SAK 3 REKNESKAP FOR Rekneskap Rekneskap Budsjett 3010 Årspengar , , Særlagsstønad , , Billettsal , , Anna Inntekt - Øvingar - Folkedanskveldar 7 831, MVA refusjon 5 145, , Ymse Inntekt 3 984,12 SUM Driftsinntektar , , Lønskostnader , , Leige lokale (BLS) 0, , Andre kontorkostnader 0, , Ferdapengar 1 000, Gåver 6 615, , Forsikring lagsdrifta 3 759, , Styremøte 1 277, Møtekostnader/Øvinger 3 179, , Kurs 3 200, , Rådvelde styret , Fester , Andre kostnader 5 320, ,00 SUM Driftskostnadar , ,00 Resultat før finans , ,00 Resulat før rådvelde 8050 Renter Bank , , Bankgebyr 228,00 100,00 Resultat , ,00

5 3.2 Balanse Balanse Leikarringen 2014 Pr Pr Mellomvere Hovudlag , , Mellomvere hovudlag (LR) 1841 Bunadsylv og heidersmerke , , Fond (BNBank ) , , Kasse Leikarringen 0,00 0, Bank Leikarringen (DnB ) , , Bank Leikarringen (BNBank ) , ,00 Sum eigendeler , ,00 Udisponert resultat , , Eiga pr 1/ , , Anna korts. gjeld (1) 3 413,00 Sum gjeld og eigenkapital , ,00 (1) Korreksjon fra betalt i 2010 fra kontantkasse men feil ført mot kortsiktig gjeld Renter pr Rente BNBank 1,65% DnB 0,10%

6 SAK 4 PLANAR FOR Planar for Stemne, utferder og festar Planlagde markeringar for 2015: 17. mai Dans opp Karl Johan og Brusteinsballet Juni Sommaravslutning Juli Landskappleiken 2015 på Fagernes, deltaking og tur Oktober/November Dansekveld Oktober/November Deltaking på Oslokappleiken Desember Juleavslutning Vi vil elles oppmode og jobbe for at medlemene reiser saman på nokre av dei mange kappleikane, festivalane og andre dansetilstelningar som skipast til rundt omkring Øvingar Øvingane vil halde fram kvar tysdag. Se vedlagt øvingsplan for våren 2015 (vedlegg 2). Styret ynskjer å legge seg på same nivå når det gjeld øvingar hausten Øvingane finn stad i Teatersalen, Rosenkrantz gate 8, kl Søndansen held fram også i Framsyningar Leikarringen får med ujamne mellomrom førespurnader om ulike framsyningar, vi vil prøve så langt det er mogleg å nytta aktive Leikarringsdeltakarar til desse framsyningane. Ein av dei aktive deltakarane fra Leikarringen har fått tilbod om å vere ein del av BUL si satsing på folklore til turistmarknaden Norwegian Folk. Styret ynskjer å jobba for at dansarane som er med på dei jamnlege øvingane i Leikarringen får tilbod om å vere med på slike prosjekt. Ein ser for seg eit samarbeid med administrasjonen, der deltakarar får moglegheit til å melde si interesse, samtidig som at ein må sikre ein viss kvalitet iom at dette skal seljast til turistmarknaden. Dansarane som ynskjer å vere med på eit slikt prosjekt må vera innstillt på jobba skikkeleg med dette. Ein ynskjer óg å danne ei fast gruppe med dansarar som naturleg blir kontakta ved førespurnader om framsyningar utanom Norwegian Folk. På denne måten kan dansarar som ynskjer å jobbe litt ekstra med dansen, og som likar å syne seg fram få mogleghet til å øva inn eit felles grunnrepertoar, samstundes som ein har fleire dansarar å ta av når ein får inn førespurnader Kurs og seminar Styret har ikkje planar om arrangere eigne kurs i Ein vil halde fram med å oppmode medlemer til å delta på aktuelle kurs i regi av andre lag og organisasjonar, som til dømes dansekurs i regi av Riksscenen, kurs i regi av Noregs Ungdomslag og andre relevante kurs.

7 4.1.5 Særlege satsingsområde Leikarringen skal halde fram med å legge hovudvekt på å vedlikehalde ein kjerne av unge stabile dansarar, gjennom øvingar kvar veke med dyktige instruktørar og musikarar. Søndansen skal fortsette å ha hovudvekt på stildans. Auka samarbeidet med dei andre danseorganisasjonane i Oslo og elles i landet Organisatorisk På årsmøtet 2014 vart det bestemt at ein skulle ta ein gjennomgang og revisjon av lover og styringsføresegner for Leikarringen. Ei nemnd, sett saman av Hans Petter Holen, Ruth Amdahl og Rune H. Bjerke er sett ned, men har enno ikkje sett i gang med arbeidet. Dette arbeidet vil bli prioritert i den kommande perioden. SAK 5 MEDLEMSPENGAR FOR 2016 Styret sitt framlegg til vedtak: Medlemspengar for 2016 blir ståande uendra; 200 kr for vaksne / 100 kr for studentar og pensjonistar.

8 SAK 6 BUDSJETT FOR 2015 Inntekter på ,- kjem i hovudsak frå særlagsstøtte og medlemspengar samt MVA-kompensasjon frå Noregs Mållag. I 2014 var det to leikfestar, noko som ikkje er planlagt i Anna inntekt er sett til en rund sum på 4 000,- utan nærare detaljering. Kostnadar på ,- for vanleg drift. Den største posten er honorar til instruktørar og musikk-kjernen i aktiviteten i ringen. For vårsemesteret er det budsjettert ,- og ,- for haustsemesteret, i tillegg berekner ein honorarutgifter i samband med 17. mai og dansekveldar på ca ,-, til saman vert dette honorarutgiftar på ,-. Styret har sett seg nøydde til å auke betalinga litt etter å ha betalt det same i fleire år. Satsane ligg framleis noko under satsane til Musikerforbundet for konsertar men i tråd med satsane for førebuing. Leikarringen har tatt opp igjen tradisjonen med å sende blomar til jubilantar, gåver er derfor auka til 7 000,-. Forsikringa dekkjer Leikarringens bunader. Deltaking på kappleikar kjem innunder posten Kurs på 5 000,-. Møtekostnadar på 5000,- er utgifter til kaffe, te og enkel servering på øvingar og dansekveldar. Styret har også satt av 5000,- enkel servering på nokre av styremøta i form av midagg på Kaffistova eller mat til møtet. For dei planane styret har lagt og tenkt for året gir dette et resulat på kr., kr. dårlegare enn årets resultat. Styret føreslår som i fjor i tillegg ,- til styrets rådvelde, noko som gjev eit resultat på same nivå som budsjettet for Leikarringens formue er plassert på ordinær høgrentekonto i BNBank til 1,65 % rente. Det er mogeleg for privatpersonar å oppnå noko høgare rente (2,65 %) men desse tilboda gjeld ikke foreningar og lag. Dersom årsmøtet ønskjer det kan styret undersøkje om heile eller delar av formuen kan lånast ut til Bøndenes Hus AS til en vesentleg høgare rente.

9 Budsjett Leikarringen Budsjett Rekneskap Budsjett 3010 Årspengar , , , Særlagsstønad , , , Billettsal 0, , , Anna Inntekt - Øvingar - Folkedanskveldar 6 000, , MVA refusjon 4 000, , , Ymse Inntekt 3 984,12 SUM Driftsinntektar , , , Lønskostnader , , , Leige lokale (BLS) 1 000,00 0, , Andre kontorkostnader 0, , Ferdapengar 1 000, , Gåver 7 000, , , Forsikring lagsdrifta 4 000, , , Styremøte 2 000, , Møtekostnader/Øvinger 5 000, , , Kurs 5 000, , , Rådvelde styret , , Fester , Andre kostnader 5 000, , ,00 SUM Driftskostnadar , , ,00 Resultat før finans , , ,00 Resulat før rådvelde , Renter Bank , , , Bankgebyr 500,00 228,00 100,00 Resultat , , ,00

10 SAK 7 STYREFØRESEGNINGSENDRINGAR Til begge sakene kan det vere kjekt å ha Leikarringen si lov og Styreføresegnene tilgjengeleg, dei vert difor lagt ved årsmøteinnkallinga (vedlegg 3) 7.1 Tilføying i styreføresegnene - medlemsliste Framlegg frå Sverre Gammersvik (datert 14. januar 2015) Til årsmøtet i Leikarringen 2015 gjer eg framlegg til vedtak om denne tilføyinga i 2 i styresføresegnene: Kvar haust sender styret ut medlemsliste med telefonnummer, post- og e-postadresse til alle medlemmene. Dei som ynskjer det kan be seg fritekne for å ha namnet sitt på denne lista. Grunngjeving I over femti år, heilt fram til 2007, har medlemmene i Leikarringen fått tilsendt slik medlemsliste. Kva dette har hatt å seia som hjelpemiddel i lagsarbeidet og for samhaldet i Leikarringen kan ikkje målast. Di meir aktiv ein er, di meir bruk har ein for lista. Men også for dei mindre aktive har det vore ei oppmuntring å kjenna seg inkludert i eit interessefellesskap. Medlemslista er i første rekke tenleg i det daglege organisasjonsarbeidet, men den er også med på å byggja opp det private kontaktnettet, som igjen virka positivt tilbake på lagsarbeidet. Dersom kvar og ein berre har si private adresseliste, så vil ein lett berre venda seg til dei same heile tida, og tenkjer ikkje på at det finst mange fleire. Dette kan i verste fall føra til innavl og forsnevring. No skuldast vel ikkje tilbakegangen frå 2007 (8 år) berre mangelen av namneliste, men ein kan ikkje sjå bort frå at det kan ha hatt ein god del å seia. Sverre Gammersvik Styret sitt framlegg til vedtak: Vi tilrår følgande tilføying i 2 i styresføresegnene: Kvar vår, i samband med utsending av årsmøteinnkalling, sender styret ut medlemsliste med telefonnummer, post- og e-postadresse til alle medlemmene. Dei som ynskjer det kan be seg fritekne for å ha namnet sitt på denne lista.

11 7.2 Tilføying i styreføresegnene - valnemdas oppgåve, frist og oppløysing Framlegg frå Sverre Gammersvik (datert 19. januar 2015) Til årsmøtet i Leikarringen 2015 gjer eg dette framlegget til endring i styresføresegnene, raud tekst: 16 - Valnemnda Årsmøtet skal velja valnemnd til neste årsmøte. Valnemnda skal vera på fem medlemer med tre varamedlemer. Tilrådinga frå valnemnda skal fylgje innkallinga til årsmøtet. Valnemnda er med det oppløyst og avsluttar sitt arbeid. Valnemnda møtest fyrste gongen i november. Grunngjeving Valnemnda skuldar ofte på at dei ikkje vert ferdig. Men kjem det inn ein bestemmelse om at nemnda vert oppløyst, så vil dei nok koma seg i arbeid slik at dei vert ferdige i tide. Det er ingen grunn for valnemnda til å halda fram etter den er ferdig med sitt arbeid. Skulle valnemnda ikkje finna kandidatar til alle ombod, er det opp til årsmøtet å finna ei løysing på det. Det er berre sunt at andre enn dei i valnemnda engasjerer seg i valet på førehand. Valnemnda kan ikkje klaga på dårleg tid. Dei har hatt elleve månader på seg. Dei som er ansvarlege for valet årsmøtedeltakarane - må ha rikeleg tid til å vurdera valnemnda sitt framlegg. Dersom dei heller vil ha andre framlegg, må dei ha tid på seg til å finne fram til andre som er skikka og som er villige til å ta imot val. Til dette treng dei ein månad. Benkeframlegg må vera likestilte med valnemnda sine framlegg - også i praksis. Under sjølve valet refererer møtestyraren valnemnda si tilråding, og eventuelle opplysningar om kandidatane. Bestemmelsen om kunngjering kan undergravast ved at valnemnda, eller deler av valnemnda, avtalar med kandidaten(ane) at dei ikkje skal seia seg villige før like før årsmøtet. Då vert det plutseleg ei løysing, og «alle hjerter gleder seg». Føresenga må vera slik forma at det ikkje skal kunna vera mistanke om slik slik framferd. Beste Helsing Sverre Gammersvik Styret sitt framlegg til vedtak: Vi stør forslaget til Sverre Gammersvik, og tilrår følgande endring i 2 i styresføresegnene: Årsmøtet skal velja valnemnd til neste årsmøte. Valnemnda skal vera på fem medlemer med tre varamedlemer. Tilrådinga frå valnemnda skal fylgje innkallinga til årsmøtet. Valnemnda møtest fyrste gongen i november.

12 SAK 8 VAL Det skal veljast Styret: leiar for eitt år, to styremedlemer for to år, to varamedlemer for eitt år Barnelaget: ein medlem til styret for to år, ein varamedlem til styret for eitt år Bunadnemda: tre medlemer for eitt år Rådet: tre medlemer til to år Valnemda: fem medlemer for eitt år og tre varamedlemer for eitt år Innstilling frå valnemda er følgande: Styret i Leikarringen: Leiar: Anbjørg Myhra Bergwitz Styremedlemer 2 år: Audun Grüner-Hegge (ikkje på val) Simon Hesselberg Løvald Mari Omdahl Varamedlemer 1 år: Sigrid Kjøbli Lasse Pettersen Bunadnemnda: Turid Rønning Anne Cathrine Johansen Lasse Pettersen Styret i Barnelaget: Medlemer 2 år: Victoria Carlin (ikkje på val)? Varamedlem 1 år: Christina Nipe Rådet i Leikarringen (Sjå vedlegg 4 for liste over kandidatar - vert lagt fram på årsmøtet) Det skal veljast 3 rådsmedlemer for 2 år gjennom hemmeleg listeval. Rune Hernes Bjerke og Anne Cathrine Johansen ble valde for 2 år i 2014 og er ikkje på val. Valnemnda 2015 Anne Cathrine Johansen, Signe Marie Hernes Bjerke, Margrete Aarflot. Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet vedek valnemdas innstilling til tillitvalde.

13 VEDLEGG Vedlegg 1 Årsmelding for Leikarringen 2014 Vedlegg 2 Terminplan for våren 2015 Vedlegg 3 Lover og styringsføresegner for Leikarringen i BUL i Oslo 2014 Vedlegg 4 Liste over kandidatar til å sitje i Rådet (vert lagt fram på årsmøtet)

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL. Styret: Leiar: Trine Merete Sjølyst

ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL. Styret: Leiar: Trine Merete Sjølyst Leiar: Trine Merete Sjølyst Tal styremote: 5(23.1., 17.3., 21.8., 27.10. og 4.11.). I tillegg harvi jamn kontaktvia e Varamedlem: Christina Nipe Medlem: Victoria Carlin Medlem: Margrete Kåset (gjekk ut

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer