Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: SAKSKART Side 51/13 13/ Saker til behandling Meldinger til kommunestyret 20.juni /13 13/ Delegerte vedtak - kommunestyret 20. juni /13 12/ Søknad om økonomisk støtte første halvår /13 13/ Medlem i utmarkskommunenes sammenslutning 9 55/13 13/ Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal 11 56/13 13/ Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt 15 57/13 13/ FV 203 Austvoll Bru 17 58/13 13/ Sluttbehandling: Detaljregulering for flerbrukshall ved Flå skole, del av gbnr. 24/12, 25/6 og 25/ /13 12/ Flerbrukshall Flå 22 60/13 12/ Leie av areal til flerbrukshall Flå - Unntatt etter offentlighetsloven Offl ledd 26 1

2 Sted, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 51/13 Meldinger til kommunestyret 20.juni 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Årsmelding 2012 for Skatteoppkreveren i Hallingdal 2. Årsberetning 2012 for A/S Kryllingen 3. Vardar ordinær generalforsamling i Vardar AS Årsberetning 2012 for Vardar AS 5. Møtebok Regionrådet for Hallingdal (www.regionraadet.no/menyvalg/regionradet/motebok/2013) 6. Skatteinngangen pr Buskerud Fylkeskommune Forslag til klinikksturkturplan for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF på høring 3

4 52/13 Delegerte vedtak - kommunestyret 20. juni 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /13 13/ Høgevarde Hytteservice AS, Flå Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/52, tomt 533, HV2, Høgevarde 188/13 13/ Hans-Olav Gullstein, Geilo Søknad om oppføring av hytte på gbnr 31/47 Viki 189/13 13/ Per Madsen, Snarøya Søknad om oppføring av vindfang på eiendommen gbnr 29/137, Høgevarde 190/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/36, HV2, Høgevarde 191/13 13/ TQM KvalitetsPartner as, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde 4

5 192/13 13/ Technogarden Engineering Resources AS, Sandvika Søknad om rammetillatelse/dispensasjon for oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd på gbnr 18/19, Langemyr/Stavn, 3539 Flå Dispensasjon ikke gitt. 193/13 13/ Arkitekt Lorentzh H. Risan, Åmot Søknad om lokal godkjenning fra Lorentz H. Risan, Åmot 194/13 13/ Arkitekt Lorentz H. Risan, Åmot Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/370, Reinsjøfjell Øvre 195/13 13/ Maria Stavn, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 20/67 Tollefsrudsetra 196/13 13/ Siv.ing. Arne Vaslag AS, Melhus Søknad om rammetillatelse for oppføring av flerbrukshall gbnr 24/12 Flå kommune 197/13 13/ Erik Vebner, Rykkinn Søknad om oppføring av tilbygg på eiendommen gbnr 29/134, HV5, Høgevarde 198/13 13/ Bjørn Ole Steingrimsen, Hønefoss Søknad om ferdigattest av hytte på eiendommen gbnr 18/121, Trøgaset Ferdigattest gitt. 199/13 12/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av hytte og garasje på eiendommen 29/113, HV5, Høgevarde 200/13 13/ Knut Buøen, Flå Søknad om oppføring av vedskjul/redskapshus på eiendommen gbnr 31/3, Buøen 201/13 13/ Petter Max Thorbjørnsen, Siggerud Søknad om oppføring av bod på eiendommen gbnr 18/276, Reinsjøfjell Øvre 5

6 202/13 12/ MWC AS, Oslo Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen 28/136, HV3, Høgevarde HV3 203/13 13/ Odd Gaptjern, Flå Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 13/1, Grønlitoppen 204/13 13/ Incita AS, Flå Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk på gbnr 11/1, Flå Bygdaheim Incita 205/13 13/ Ivar Stavn, Flå Søknad om oppføring av redskapshus på eiendommen gbnr 10/16 i Flå Tillatelse gitt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 187/13-205/13. 6

7 53/13 Søknad om økonomisk støtte første halvår 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Søknad fra Kirkens SOS i Buskerud Søknad fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Søknad fra Astma- og Allergiforbundet Søknad fra Personskadeforbundet LTN (Magasin for Personskadeforbundet LTN) Søknad fra Kreftforeningen Søknad fra Pøbelfadder 2013 (Pøbelprosjektet 2013) Søknad fra Stiftelsen Amathea, avdeling Buskerud Søknad fra Motorføreren MA Rusfri trafikk og livsstil Saksopplysninger: Det vises til F-sak 97/0148 av 5. november Det ble det enstemmig vedtatt å behandle søknader fra lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk støtte til formål av ikke næringsmessig art to ganger pr år, henholdsvis juni og november. Pr 7. juni 2013 er det innkommet 8 søknader. Kirkens SOS i Buskerud Søker om kr 2.000,-. Beløpet bidrar til en døgnkontinuerlig krisetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med i Flå kommune. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Deres formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Det søkes om støtte til brukermedvirkning i vår kommune med inntil kr ,- for året Astma- og Allergiforbundet Norges Astma- og Allergiforbund arbeider for å spre informasjon, fremme forskning og skaffe bedre behandlingsmuligheter for astmatikere og allergikere. Søker om støtteannonse i Astma- og Allergi utgave 4 og 6/2013 (kr 950,- pr utgave) 7

8 Personskadeforbundet LTN (Magasin for Personskadeforbundet LTN) Magasinet er et medlemsblad for Personskadeforbundet LTN og utgis 10 ganger i året. Personskadeforbundet LTN har lokallag over hele landet og overskuddet av medlemsbladet går til forbundet. De søker om støtteannonse i Magasinet for Personskadeforbundet LTN. Pris kr 950,- pr utgave. Kreftforeningen Kreftforeningen utfordrer alle kommunene i Norge til å bidra med 1 krone pr innbygger til Krafttak mot kreft. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I år går pengene til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Pøbelfadder Pøbelprosjektet 2013 Et ressurs- og kompetansesenter med fokus på å fange opp nasjonale- og internasjonale trender i forhold til frafallsproblematikk, utestenging og ekskludering. Ved hjelp av Pøbelprosjektets metodikk og erfaringer å utrede mulige endringsområder i et «crossover» faglig miljø. Pøbelprosjektets visjon og verdier Skaperkraft, valg, verdighet og «eg e goe nok» Stiftelsen Amathea Stiftelsen har gjennom flere år arbeidet målrettet og kontinuerlig med å utvikle gode metoder og tilbud til ungdom, kvinner og par med minoritetsbakgrunn. Målet er å sikre de likeverdige helsetjenester. Søker om økonomisk støtte. Motorføreren MA Rusfri trafikk og livsstil Motorførerens Avholdsforbund arbeider for bedre trafikksikkerhet og tryggere ferdsel på norske veier hele tiden med vekt på rusproblematikken. Søker om støtteannonse i Motorføreren utgave Vurdering: Pr 7. juni 2013 er det innkommet 8 søknader om økonomisk støtte. Det foreslås å ikke gi tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 1. halvår Rådmannens innstilling: Det gis ikke tilskudd til organisasjoner og veldedige formål 1. halvår

9 54/13 Medlem i utmarkskommunenes sammenslutning Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen. Se for informasjon. Saksopplysninger: USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner, og har i dag 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål. USS bistår medlemskommunene blant annet i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark, og er et talerør overfor sentrale myndigheter og media. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturvernloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS har 81 medlemskommuner fra 15 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør og til Storfjord kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet er USS' øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Landsstyret velger selv sin leder. 9

10 Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Disse velges av og blant landsstyremedlemmene, og skal sammensettes slik at det blir en bredest mulig geografisk representasjon. Utvalget velges for 2 år. Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS' organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. Økonomiske konsekvenser: Medlemskapet koster kr kroner eks mva og vil redusere kommunens disposisjonsfond. Vurdering: Et medlemskap i utmarkskommunenes sammenslutning (USS) vil kunne være en god støtte i viktige saker. Kommunestyret fikk en grundig gjennomgang av Rollag kommune sitt medlemskap i USS av ordfører Dag Lislien på politisk arbeidsdag I Buskerud er Hol, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal medlemmer i sammenslutningen. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune melder seg inn i utmarkskommunenes sammenslutning USS 2. Beløpet tas fra konto og beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. 10

11 55/13 Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forretningsplan Visit Hallingdal AS Dokument i saka: Forretningsplan Visit Hallingdal AS Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv AS (Visit Hallingdal AS) og Flå kommune Saksopplysninger: Hallingdal Reiseliv as har i løpet av de par siste årene gjennomført en organiseringsprosess. Selskapet har skiftet navn til Visit Hallingdal as og skal være Destinasjonsselskapet for Hallingdal med formål å markedsføre regionen i alle sesonger med den målsetting å skaffe flere gjester som skal gi bedre lønnsomhet i reiselivsnæringen. Som landets største reiselivsregion målt i kommersielle gjestedøgn er reiselivet en hjørnestensnæring i Hallingdal. Visit Hallingdal as skal i samarbeid med næringsaktører, reisemål og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at reiselivsnæringen opprettholder og utvikler sin vesentlige posisjon i regionen i et langsiktig perspektiv, både som en opplevelses- og tjenesteleverandør for tilreisende gjester (herunder også private hytteeiere), og som en vesentlig sysselsetter. Formålet med avtalen er å sikre kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å fremme reiselivsnæringen i Hallingdal. Avtalen sikrer at Visit Hallingdal as har de nødvendige ressurser for å drifte et slagkraftig destinasjonsselskap samt at kommunene har et felles og kompetent selskap som bidrar til utvikling av reiselivet i egen kommune. Alle de 6 kommunene i Hallingdal er aksjonærer i selskapet, og har bidratt med tilskudd i mange år. Det er ulik aksje fordeling mellom kommunene. Tilskuddene har ikke vært beregnet ut fra aksjesits, men hovedsakelig fra reiselivets betydning i den enkelte kommune. I TØI -rapport 1175/2011 framkommer at den totale ringvirkningseffekten av reiselivet i Hallingdal er på kr 3,8 mrd i 2010, og en prosentvis fordeling på hver kommune med hhv: Hol 34%, Ål 6%, Gol 20%, Hemsedal 33%, Nes 5%, Flå 2%. Denne fordelingen legges til grunn i den videre beregning av de kommunale tilskudd, samt at det bevilges et fast årlig grunnbeløp som er likt for alle kommunene. Se tabell under: 11

12 Kommunene sitt samlede tilskudd : pr år kr ,-. Grunnbeløp pr kommune utgjør kr , : tentativt pr år kr ,- Grunnbeløp pr kommune utgjør kr ,- VISIT HALLINGDAL AS SKAL LEVERE Administrere, drifte og utvikle selskapet. (Næringsaktører som deltar i salgs- og markedstiltak skal dekke administrative kostnadene relatert til hvert tiltak som en del av pakkeløsningen.) 12

13 Visit Hallingdal skal ha en proaktiv rolle som næringens talerør overfor offentlige instanser, delta i styringsgrupper, konferanser mm i saker som har betydning for reiselivsnæringens rammevilkår Visit Hallingdal blir regionens destinasjonsselskap inn mot den kommende etableringen av landsdelsselskapet FjellNorge 3 Visit Hallingdal skal initiere og gjennomføre salgs- og markedskampanjer med samarbeidspartnere mot prioriterte målgrupper i prioriterte marked i alle sesonger Visit Hallingdal skal initiere prosjekt relatert til nyskapning og opplevelser med den forståelse at VH ikke behøver være prosjektansvarlig eller eier, men delegert til aktuelle ressurser. Visit Hallingdal skal være en kompetansebase for reiselivssaker knyttet til markeds- og produktrelaterte spørsmål i samarbeid med annen reiselivskompetanse på bedriftsnivå og reisemålsselskap. Det skal opprettes 2 markedsråd, ett for vinter og ett for sommer. Visit Hallingdal skal initiere ulike nettverksarenaer for bedriftene, samt koordinere kompetansehevingskurs i regionen. Visit Hallingdal eier og drifter felles hjemmeside for Hallingdal der alle kommunene skal ha tydelig synlighet og med en basis informasjon om hvert reisemål. Bedrifters synlighet skal betales av næringsaktøren selv. Visit Hallingdal kan gjennomføre særskilte aktiviteter eller prosjekt på vegne av enkeltkommuner/flere kommuner samlet. Dette skal avklares for hvert prosjekt. Aktivitetene/prosjektene tilleggs finansieres og forutsetter kapasitet i selskapet. Visit Hallingdal kan også kjøpe eller formidle tjenester/kompetanse av eksisterende reisemålsselskap/bedrifter. Visit Hallingdal og kommunene i regionen gjennomfører 2 partnerskapsmøter årlig via Regionrådet for Hallingdal, ett på våren og ett på høsten. På høstmøtet presenteres kommende års overordnede handlings- og markedsplan Økonomiske konsekvenser: Årlig støtte må innarbeides i kommunens handlingsprogram og økonomiplan. Vurdering: Rådmann ser positivt på den felles satsning på reiselivet i Hallingdal som det legges opp til gjennom partnerskapsplan med Visit Hallingdal AS. Det er signalisert fra sentrale myndigheter at reiselivet skal organiseres i færre, større selskap. Hallingdal som Norges største reiselivsregion bør stå sammen utad gjennom Visit Hallingdal. 13

14 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Flå er positiv til etablering av Visit Hallingdal AS og vil inngå partnerskapsavtale med selskapet fra til Flå kommune bevilger et årlig tilskudd til Visit Hallingdal på kr for hvert av årene og kr for hvert av årene Tilskuddene innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan for Vedlegg til sak Forretningsplan VisitHallingdal As utkast 1.6 Arbeidsgruppe , RM møte , Styret i HR

15 56/13 Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 216 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra kommunerevisjonen IKS Sak 4/2013 fra Kontrollutvalgene i Hallingdal Rapport fra forvaltningsrevisjonen: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Saksopplysninger: Prosjektet ble vedtatt i felles kontrollutvalgsmøte Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen og anmoder om å arbeide for forenkling av byggesaksbehandlingen for å sikre god service til innbyggerne, herunder: - Tilrettelegge for enklere saksbehandling gjennom gode reguleringsplaner, god informasjon på kommunens hjemmesider, ansvarliggjøring av ansvarlig søker og minimalisere antallet dispensasjoner, jf. rapportens del Behandle byggesøknader i bolig- og hyttefelt som er iht. reguleringsbestemmelsene enklere enn andre typer byggesøknader, jf. rapportens del I størst mulig grad, gjennom reguleringsplaner, gjøre fritak for nabovarsling når det bygges iht. reguleringsbestemmelsene i bolig- og hyttefelt, jf. Rapporens del 4.4. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. 15

16 Vedlegg til sak Rapport byggesak. Brev fra Kommunerevisjon IKS Brev til kommunestyret Protokoll fra Kontrollutvalget - særutskrift sak 04/2013 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 32/13 Kommunestyrets behandling Ordfører fremmet forslag om utsettelse av saken. Kommunestyrets vedtak Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. 16

17 57/13 FV 203 Austvoll Bru Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Buskerud Fylkeskommune av Dokument i saka: Brev fra Buskerud Fylkeskommune av Saksopplysninger: Den ble det avholdt møte mellom Flå kommune, Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune vedrørende Austvoll Bru. I møtet ble det orientert om bruas forfatning og det ble lagt fram rapporter om brua. Austvoll bru ble bygget i Den er 118 m lang, er en en-felts bru, og er i dag skiltet for maks ett kjøretøy på brua ad gangen. Brua er i en slik forfatning at den må stenges som kjørebru fra Det vil ikke være aktuelt å oppgradere brua til biltrafikk. Dersom det skal være en bruløsning for biltrafikk i fremtiden, må det bygges ny bru. I møtet ble kommunen tilbudt å få overta brua, noe det ble takket høflig nei til. Følgende tre alternativer ble da lagt fram: 1. Brua omklassifiseres til kommunal gang- og sykkelvegbru. Uten annen innsats vil den kunne fungere som gang- og sykkelvegbru i 3-5 år. 2. Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru. Uten annen innsats vil den kunne fungere som gang- og sykkelvegbru i 3-5 år. 3. Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru, og vedlikeholder brua for 2 mill.kr i Den vil da få forlenget levetid på år. Som det fremgår av vedlagte brev er det satt av penger til opprustning av brua som gang- og sykkelvegbru i Buskerud fylkeskommune er også positive til å se på parkeringsplasser på hver side av brua. 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser for Flå kommune. Vurdering: Stenging av Austvoll bru som kjørebru er svært alvorlig for beboerne i området. Det er flere av beboerne som jobber lenger opp i Hallingdal og som daglig vil måtte kjøre ned til Flå og Rv.7 opp igjen, en tilleggs strekning på ca 2 mil. Det er også gårdeiere som har har areal på begge sider av brua og som vil få forringet sin eiendom ved stenging av brua. Rådmann mener en stengning også vil være med å svekke beredskapen i kommunen. Ved trafikkuhell vil Fv 203 være en god omkjøringsveg med en kjørbar bru. Med de fremlagte rapporter om bruas tilstand mener rådmann det er riktig å gjøre om eksisterende bru til en gang- og sykkelvegbru dersom Buskerud fylkeskommune straks utreder og så fort som mulig bygger ny bru på egnet plass, eksempelvis i området Velta. Rådmannens innstilling: Flå kommune takker nei til å overta Austvoll bru. 1. Flå kommune ber om at Fylkeskommunen beholder brua som fylkeskommunal gang- og sykkelvegbru, og vedlikeholder brua for 2 mill.kr i Den vil da få forlenget levetid på år. 2. Flå kommune ber om at det samtidig tilrettelegges for parkering på begge sider av brua. 3. Flå kommune ber om at det straks utredes og så fort som mulig bygges en ny kjørebru på egnet plass som erstatning for Austvoll bru som kjørebru. Vedlegg til sak Fv. 203 Austvoll brualternativer - bruas status og framtid 18

19 58/13 Sluttbehandling: Detaljregulering for flerbrukshall ved Flå skole, del av gbnr. 24/12, 25/6 og 25/44. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Vidar Seterstøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart Reg. bestemmelser Planbeskrivelse Illustrasjonskart Dokument i saka: d.s. Saksopplysninger: Flå kommune har engasjert Asplan Viak til å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for flerbrukshall ved Flå skole. Formålet med reguleringsplanen er å regulere areal til ny flerbrukshall i tilknytning til skolen i Flå med tilhørende parkering og adkomst. Flerbrukshallen reguleres inntil eksisterende bygningsmasse i tråd med forprosjekt som kommunen har utarbeidet. Avklaring og tydeliggjøring av trafikkforholdene i området i dialog med Esso har vært en viktig del av planprosessen. Reguleringsplanen skal blant annet brukes som underlag for søknad om spillemidler. Planområdet ligger sentralt i Flå mellom Riksveg 7 og Hallingdalselven. Avgrensningen mot sørvest er Rv. 7. Mot nord og øst avgrenses planen mot friområde og landbruks- natur og friluftsområde. Planområdets totale størrelse er ca. 20 daa. Skoleområdet inngår i reguleringsplanen fordi det hører naturlig sammen med flerbrukshallen. I møte den vedtok planutvalget å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med frist 17. juni Siden fristen er kun 2 dager før kommunestyrets møte vil de merknader som event. innkommer bli fremlagt i kommunestyrets møte. 19

20 Forhold til overordna plan: Planområdet er avsatt til byggeområde i kommunedelplanen for Flå tettsted, vedtatt av kommunestyret I kommunedelplanen er planområdet gitt betegnelsen Oe2 og Fe3. Detaljreguleringen er hovedsakelig i tråd med kommunedelplanen. Arronderingen mellom det offentlige formål og private formål er justert i detaljreguleringen i tråd med planskisse for utforming av området. Miljøkonsekvenser: se vedlagte planbeskrivelse Helse-/miljø og beredskapsforhold: se vedlagte planbeskrivelse Økonomiske konsekvenser: Byggherre for gjennomføringen av planen er Flå kommune. Vurdering: Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 15. februar Etter fristen for merknader var gått ut, ble det utarbeidet et skisseforslag for utforming av området og deretter avholdt møte med Esso 4. mars 2013 for å gå igjennom skisseforslaget. I ettertid er skissen rettet i forhold til ønskene fra Esso. Reguleringsplanen er basert på disse avklaringer. I reguleringsplanen er bestemmelsene om utnyttelsesgrad fra kommunedelplanen videreført. Det vil si at området avsatt til offentlig formål kan utnyttes med en utnyttelsesgrad på opptil 80 % BYA. Området avsatt til næring/forretning kan utbygges med 70 % BYA. Tillatt byggehøyde i kommunedelplanen er oppgitt i kotehøyder. På området avsatt til offentlig formål i kommunedelplanen er det tillatt med en mønehøyde opptil kotehøyde 157. Høyden på bakkenivå ved området hvor flerbrukshallen er planlagt er på ca. 145 m.o.h. og den skisserte bygning har en høyde på ca. 13,5 m. Dette betyr at mønehøyden blir ca. 158,5 m.o.h. Med bakgrunn i dette er høydebestemmelsen i reguleringsplanen økt til kote 160 m.o.h. Høydebestemmelsen for området avsatt til næring/forretning er videreført uforandret i forhold til kommunedelplanen. I utformingen av reguleringsplanen er det lagt vekt på at det skal være et grøntområde mellom parkeringsplassen til flerbrukshallen og området til næring/forretning. Dette grønne område skal skape et skille mellom de arealer som brukes til offentlig formål og de arealer som brukes til private formål. Det er ønskelig at det grønne areal tilplantes med tett vegetasjon ut imot næringsområdet slik at myke trafikanter kanaliseres til gang- og sykkelvegen i stedet for å komme ut på det åpne trafikkareal ved dieselpumpene. Friområdet lengst mot sørøst består i dag av løvskog og dette er tenkt videreført. Opparbeidelsen av utearealene med beplantning, anleggelse av gang- og sykkelveg, oppmerking av veger og parkeringsplasser m.m. bør skje parallelt med utbyggingen av flerbrukshallen. Gjennomføringen av tiltakene i skisseplanen er nødvendige for å få til god adkomst og parkering samtidig som realisering av grønnstrukturen vil skape en attraktiv helhet rundt hallen og sørge for at bygget blir integrert med det øvrige sentrum. 3 20

21 Når det gjelder forholdet til trafikk/parkering, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet, støy, kulturminner, naturmangfoldloven, vassdrag og flom, barn og unge, universell utforming, klima og energi og ROS-analyse, så viser rådmannen til vedlagte planbeskrivelse der disse punkter er nærmere beskrevet. Det er i høringsperioden foretatt mindre endringer i planforslaget der grensen for grøntområdet mellom Esso og flerbrukshallen er gitt en mer lagelig rettlinjet avgrensing. Det er også foretatt en liten justering av gangvegen mellom Esso og skolen. I tillegg er det tegnet inn en byggegrense på 20 m fra senterlinje Rv.7 og en byggegrense på 10 m fra senterlinjenen i atkomstvegen til området. Rådmannens innstilling: rådmannens innstilling legges fram i møtet Vedlegg til sak Regplan_A3_ pdf Reguleringsbestemm elser.pdf Planbeskrivelse.pdf IllustrasjonA3_rev02 F.PDF 21

22 59/13 Flerbrukshall Flå Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om idrettsfaglig forhåndsgodkjenning av flerbrukshall til Kulturdepartementet Tilbud fra Olav Thon av 28. mai 2013 med vedlegg Kostnadsoverslag revidert Dokument i saka: Søknad om idrettsfaglig forhåndsgodkjenning av flerbrukshall til Kulturdepartementet Tilbud fra Olav Thon Kostnadsoverslag revidert Notat fra advokat Marianne H Dragsten om bygging av flerbrukshall i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 63/12 et forprosjekt på flerbrukshall i Flå. Forprosjektet skulle prosjektere en Flerbrukshall i tilknytning til Flå skole med utgangspunkt i skisser utarbeidet av Green Advisers AS samt sørge for idrettsfunksjonell godkjenning i Kulturdepartementet. I forprosjektet skal det også fremforhandles avtale om nødvendig grunn til bygging av flerbrukshallen. Avtaler om dugnad og sponsormidler til bygging samt løpende sponsormidler til drift skal inngås. Det ble satt av kr ,- til forprosjektet. Til bygging av flerbrukshallen er det avsatt ,-. I arbeidet med prosjektering av flerbrukshall ble det i starten jobbet videre med en hall i massiv tre slik skisseforslaget fra Green Advisers AS viste. Etter hvert ble det klart at Olav Thon ville være med på bygging av flerbrukshall i Flå. I møter med Joakim Dørum (Green Advisers AS), Flå kommune og Olav Thon Gruppen ble det etter hvert klart at hallen bør bygges i stål. Olav Thon kom også med et ønske om å utvide grunnflaten på hallen med ca 270 kvm for å få bedre flerbruk. I bruksareal blir økningen på ca 540 kvm. 22

23 Etter anbefaling fra Joakim Dørum ble Arne Vaslag i Siv.ing. Arne Vaslag AS satt til å prosjektere flerbrukshall i stål og jobbe med idrettsfaglig forhåndsgodkjenning. Arne Vaslag ble engasjert av Olav Thon. Den 3. mai var Flå kommune sammen med Arne Vaslag,representanter fra Olav Thon gruppen og representant fra Buskerud Fylkeskommune i Kulturdepartementet for å gå igjennom søknadspapirer for idrettsfaglig godkjenning før innsendelse av søknaden. I møtet kom det mange konstruktive forslag fra saksbehandlerne i Kulturdepartementet. Resultatet av møtet ble finjusterte tegninger med sosiale rom og mingle-arealer, squashhall og andre små endringer. Søknad ble sendt Kulturdepartementet 22. mai. Det har etter at søknaden ble sendt vært kontakt mellom saksbehandler i Kulturdepartementet og Arne Vaslag om små tekniske justeringer. Det er også utarbeidet egen søknad for opprustning av de eksisterende garderobene ved Flå skole. Det har ikke kommet endelig godkjenning pr. 10. juni, men denne antas å foreligge før kommunestyrets behandling av saken. Den 14. mai var Arne Vaslag med flere i Flå på befaring samt for å gi informasjon og få innspill fra fremtidige brukere av hallen. Det ble gjennomført møter med Idrettslaget, håndballgruppa, fotballgruppa, URSUS, representanter fra Flå skole og tillitsvalgte. Offentlige anskaffelser Det ble etter hvert i prosessen klart at Olav Thon ville bygge flerbrukshallen med treningsstudio osv for Flå kommune med et betydelig innslag av gave. Dette ble en utfordring i forhold til regelverket om offentlig anskaffelser da man ikke kan velge å la være å legge ut anbud på Doffin. Flå kommune kontaktet derfor advokat for å finne en løsning som ikke lokket mange tilbydere til å jobbe frem anbud som uansett ikke ville konkurrere med anbudet fra Olav Thon. Det ble derfor valgt å kjøre en såkalt prekvalifisering hvor det tydelig gikk frem at Olav Thon ville bygge hallen slik den er beskrevet for en pris som inneholdt et betydelig gaveelement. Den 28. mai fikk Flå kommune tilbud fra Olav Thon Gruppen på bygging av «nøkkelferdig flerbrukshall» som beskrevet for 5,6 MNOK + spillemidler anslått til 10 MNOK. Hallen er kostnadsberegnet til totalt 26 MNOK + mva. Fristen for prekvalifisering går ut i dag, 10. juni. Det har vært en del interesserte som har ønsket lykke til når de har sett tilbudet fra Olav Thon. Den eneste som ser ut til å bli prekvalifisert til å legge inn anbud er Olav Thon, noe som gjør at tilbudet kan velges innenfor reglene om offentlig anskaffelse. Mva kompensasjon. Flå kommune står som byggherre og vil bli eier av bygget slik at mva-kompensasjon vil bli gitt. Dette er også sjekket ut med revisjon. Reguleringsplan Egen sak 23

24 Festeavtaler Egen sak Sluttrapport forprosjekt Av de avsatte midlene til forprosjektet er det pr. 10 juni kun brukt i overkant av kr ,-. Det vil imidlertid påløpe noen kostnader og egen sluttrapport kommer til behandling senere. Økonomiske konsekvenser: Flå kommune sin kostnad ved bygging av flerbrukshallen er Dette samsvarer med det beløp som tidligere er bevilget. Det er ikke foretatt låneopptak, men det er tatt hensyn til låneopptak med renter og avdrag i budsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Driften av flerbrukshallen vil påvirke kommunens driftsresultat. Foreløpig budsjett er satt opp slik: Kostnader: Elektrisitet/fjernvarme kr (erfaringstall) Forsikringer kr (erfaringstall) Renhold mv kr (innhentet tilbud) Inntekter: Leieinntekter Sponsorinntekter kr ( i hovedsak URSUS/squashbane) kr ( avtaler + anslag) Det ser slik ut som om hallen vil gå med positivt resultat selv om det ikke er lagt inn inntekter/kostnader for arrangementer som helt sikkert vil komme inn i hallen som en del av flerbruken. Vurdering: Flå kommune har nå mulighet for å få flerbrukshall med tilhørende treningsstudio, squashbane og store lagerrom / sosiale rom samt oppussing av eksisterende garderobeanlegg ved Flå skole for det beløp som er avsatt til formålet, kr ,-. Målet om å få realisert en flerbrukshall er forankret i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og videreført i planen for Målet om å få realisert en flerbrukshall er også forankret i samfunnsdelen til kommuneplan

25 Etter rådmann sin vurdering må kommunestyret vedta å bygge flerbrukshall med tilleggsareal og treningsstudio som beskrevet. Det er nå mulig å realisere en hall som vil ha stor betydning for idretten i Flå, for ungdommen i Flå, for kulturlivet og for den som ønsker et tilbud om trim og squash. Dette innenfor de rammer som er avsatt. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Flå ber om at arbeidet med bygging av flerbrukshall som beskrevet starter så fort som mulig. 2. Flå kommune foretar et låneopptak med kr ,- i 2013 til bygging av flerbrukshall i tråd med plan. 3. Låneopptak gjøres i den banken som gir de beste betingelsene. Rådmann gis fullmakt til å undertegne låneavtalen. Vedlegg til sak Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Flerbrukshall og treningssenter i Flå kommune Brev Flå Flerbrukshall - Tilbud Olav Thon Kostnadsoverslag revidert

26 60/13 Leie av areal til flerbrukshall Flå Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 26

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer