OP-Posten NR Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1"

Transkript

1 OP-Posten NR Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai

2 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring avdelingen vår i Tromsø og det vi holder på med. Avdelingens mål er og gi et sosialt tilbud til de hjemvendte Veteraner som etter endt tjenesten vil opprettholde kontakten med sine gamle kolleger og andre Veteraner Avdelingens styre består av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Vi avholder ca 4 styremøter i året hvor vi planlegger og går igjennom aktivitetene vi vil avholde. Avdelingen ser også viktigheten av at de tilbudene vi kommer med til Veteranene er attraktive slik at du som Veteran ser nytten av og delta. Det er viktig at de veteraner som har ønsker eller forslag til aktiviteter vi kan gjennomføre kommer med innspill til oss. Det kan nevnes at avdelingen har god økonomi og at vi således har rom for gjennomføring. Vi vil i tiden fremover jobbe aktivt med både medlemsrekkrutering, aktiviteter og informasjon Med vennlig hilsen Frank Stormo Andreas Eldjarn s fall i Afghanistan Andreas Eldjarn fra Tromsø falt i strid i Afghanistan 27. juni 2010 NVIO avd. Tromsø stilte 4 mann i begravelsen den 8.juli for og vise en Veteran en siste hilsen. I forbindelse med markeringen av Veterandagen 8. mai i år har vår Avdeling v/ Tore Johansen overrukket boken Fra sosial klubb til interesseorganisasjon til foreldrene til Andreas. Boka tar for seg Veteraner fra Internasjonale operasjoner gjennom alle år, og Andreas er også kommet med i denne boka. fredag, 13. mai

3 Norges Veteranforbund for internasjonale Operasjoner, Avd. Tromsø Foreningen ble stiftet 1. november 1993 som Tromsø FN-veteranforening Foreningen i Tromsø består av ca 80 betalende medlemmer Alle med militær eller sivil bakgrunn fra internasjonale operasjoner, besluttet av Stortinget, ønskes velkommen som medlem. Foreningen kan også godkjenne medlemmer som ikke kommer under punktet over. Foreningen tilbyr også familiemedlemskap Kontakt oss på adresse: NVIO, Avd. Tromsø Leirstranveien 797, 9106 Straumsbukta Mail: Web: fredag, 13. mai

4 Årsberetning 2010 Styret har i perioden bestått av; Leder: Dag Rydmark Nestleder: Frank Stormo Styremedlem: Einar Gärtner Styremedlem: Bjarne Iversen Sekretær: Tore Johansen Kasserer: Ole Klausen 1. varamedlem: Hilfred Farstad 2. varamedlem: Arvid Jakobsen Valgkomite: Leder: Medlem: Peder Gove Edmund Leikslett Begge varamedlemmene har deltatt på samtlige styremøter. Det er i perioden avholdt fire styremøter og behandlet til sammen 12 saker. Ut over dette har det vært telefonisk kontakt der ulike sider ved foreningsarbeidet har vært drøftet. Etter årsmøtet på Sydspissen 2. mars 2010 har følgende aktiviteter funnet sted; April Kameratkveld Mai Besøk hos forsvarets avdeling i Bardu Her var det tilrettelagt for å følge Panserbataljonen i skarpskytingsøvelse i skytefeltet på Setermoen. Dette måtte dessverre utgå som følge av for liten oppslutning om arrangementet Faglig foredrag. 30 år med FN i Libanon. Avlyst etter forfall fra tidligere generalsekretær og æresmedlem i FNVLF, Erling Hoëm Kameratkveld Juni Veterantreff i Straumsbukta lørdag og søndag 26 og 27. Etter at arrangementskomiteen hadde nedlagt et betydelig arbeid ble dette besluttet avlyst som følge av for liten oppslutning fra medlemmene Juli Krans fra foreningen innkjøpt til båren til tromsøgutten Andreas Eldjarn som mistet livet under sin tjeneste i Afghanistan i juni. Sekretær Tore Johansen tok initiativ til å stille med en æresgarde i forbindelse med bisettelsen for å hedre Eldjarns båre. Her deltok Tore Johansen, Asmund Marthinsen, Hilfred Farstad og Arvid Jakobsen. Det rørende takkebrevet fra foreldrene er tilgjengelig på hjemmesiden vår. Med bakgrunn i den positive mottakelsen dette avstedkom ble det besluttet å opprette en slik æresgarde på permanent basis. Tore Johansen utarbeider forslag til statutter. fredag, 13. mai

5 September Medlemsmøte og kameratkveld i bowlinghallen på Stakkevollveien Jan Trondsen, som har to kontingenter bak seg i Afghanistan, holdet et meget engasjerende foredrag fra hans tjenestetid. Arrangementet ble meget godt mottatt og samlet 15 medlemmer Oktober Kameratkveld i bowlinghallen på Stakkevollveien November Kameratkveld i bowlinghallen på Stakkevollveien Hjemmeside Foreningen har opprettet egne hjemmesider på I tillegg er vi operative på facebook. Frank Stormo har vært primus motor for dette. Medlemsstatus. Norges veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Tromsø har pr. dato 73 betalende medlemmer mot 78 i Annet En annen sak styret har vært beskjeftiget med store deler av året er foreningens ønske om å overta ansvaret for saluttering 17. mai. Den tid Olavsvern Orlogsstasjon var operativ var dette ansvaret tillagt stasjonen. Etter at Orlogsstasjonen ble nedlagt er tradisjonen med saluttering brutt. Vi har vært i kontakt med Forsvaret med sikten på å overta dette ansvaret. Så langt er henvendelsen godt mottatt. Til 17. mai inneværende år har vi fått tilsagn om en æresgarde på 15 mann fra Brig N. Vi har videre tilgang på kanonene som ble benyttet til saluttering. Disse står på Olavsvern, er russiske av fabrikat med typebetegnelse 7, 62 cm feltkanoner M/02/30 Putilov. Disse er overført Tromsø Forsvarsmuseum og til vår disposisjon i denne sammenheng. Foreningen stiller med kanonbetjening. Det arbeides i øyeblikket med å rekruttere to kanonkommandører fra Forsvaret. Målsettingen er at NVIO avd. Tromsø skal overta ansvaret for saluttering 17. mai. Avslutningsvis nevnes at vi har nærmere 80 betalende medlemmer. Kun et fåtall finner veien til foreningens ulike arrangementer. Ingenting vil glede styret mer enn om flere medlemmer sluttet opp om arrangementene våre. Kom gjerne med innspill. Tromsø 14. mars 2010 For Styret Dag Rydmark Leder fredag, 13. mai

6 Protokoll fra årsmøtet 2010 i Tromsø Veteranforening for Internasjonale Operasjoner. Årsmøtet for 2010 avholdt mandag 14. mars på Amalie Hotell i Tromsø. 7 medlemmer møtte. Møtet er beslutningsdyktig. Sak 1 Leder Dag Rydmark åpnet møtet og ønsket velkommen. Lederen var både møteleder og referent. Til å underskrive protokollen ble valgt Frank Stormo og Bjarne Iversen. Sak 2 Sakslisten fremlagt og gjennomgått. Ingen merknader. Enstemmig vedtatt. Sak 3 Årsberetningen lest opp av lederen. Beretningen godkjent med følgende merknad.: Årsberetningen bør sendes medlemmene sammen med protokollen. Enstemmig vedtatt. Sak 4 Regnskapet for 2010 fremlagt av kassereren. Regnskapet viste et driftsoverskudd på kr ,41. Regnskapet godkjent uten merknader. Revisors rapport refereres i sin helhet; Revisors rapport for NVIO avd. Tromsøs årsregnskap Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og gir et korrekt bilde av foreningens økonomi. Med hilsen Sverre Flengstad, revisor. Tromsø 12. mars Sak 5 Innkomne saker. Styret har mottatt to saker. 1. Søknad om støtte til Omar Assi og hans familie for reise til Norge i 2011 Forslag fra Bård Kjetil Lorås, Lørenskog, Bjørn Evald Søberg, Brummundal og Knut Johannessen, Stavsjø. Begrunnelse: Omar Assi har i gjennom mange år vært en støttespiller for Norske FN-veteraner i Sør Libanon og Ebel Es Saqi. Han har lagt ned mye arbeid i å holde Norbatt plass og minnestøtter i en god forfatning. Han har også vært en sentral person i organisering av tilstelninger for nordmenn som har kommet tilbake på ferie, spesielt 17. mai arrangementer. Vi er en del veteraner som har et brennende ønske om å invitere Omar og hans familie til en 2-3 ukers ferietur til Norge i juli/august Totalt håper vi å kunne få inn ca. 40, tusen kroner. Flyreise for 5 personer med transport til og fra vil beløpe seg på ca.30,000 kr. Annet ca.15,000 20,000 kr. Mat og drikke vil vertskapene sørge for den tid de er under deres vinger. Vi sender forespørsel til 16 lokalforeninger hvor vi ber om 3000,- kroner fra hver forening, men alt hjelper. Vi forventer ikke at alle stiller opp, men håper. Vedtak: Søknaden om økonomisk støtte ikke imøtekommet. Enstemmig vedtatt. fredag, 13. mai

7 2. Forslag fra Frank Stormo om å utrede muligheten for og tilrettelegg for et månedelig formiddagsmøte på Egon primært for våre seniorer, men alle er selvsagt velkommen. Han foreslo videre at kameratkveldene ambulerer mellom Bowlinghallen og Egon med frekvens annenhver gang. Forslagene enstemmig vedtatt. Sak 6 Aktivitetsplan for Det ble fremmet følgende forslag fra lederen: I og med at avdelingen bytter leder finner vi det riktig at det nye styret utarbeider aktivitetsplan for inneværende år. Utarbeidelse av aktivitetsplan oversendes det nye styret til behandling. Forslaget enstemmig vedtatt. Sak 7 Budsjett for Forslag fremlagt av kassereren. Enstemmig vedtatt. Sak 8 Kontingent. Årsmøtedeltakerne så ingen grunn til å øke kontingenten. Vedtak: Kontingenten holdes uforandret. Sak 9 Valg. Ingen fra valgkomiteen stilte på møtet. Valget ble administrert av lederen. Leder Dag Rydmark hadde takket nei til forespørsel om gjenvalg, men ja til å stille som kandidat som styremedlem. Som ny leder ble valgt Frank Stormo. Følgende styremedlemmer var på valg: Frank Stormo og Bjarne Iversen. Dag Rydmark valgt som ny styremedlem etter Frank Stormo. Bjarne Iversen gjenvalgt som styremedlem. Styremedlemmene valgt for to år. Som varamedlem til styret ble valgt for to år Arvid Jakobsen Det ble innstilt på gjenvalg av valgkomiteens medlemmer. Enstemmig vedtatt Avslutningsvis rettes en takk til Forsvarets Veteransenter, oblt. John Petter Bachke som hold et glimrende foredrag om Bæreias mange muligheter for oss veteraner. Dag Rydmark Frank Stormo Bjarne Iversen referent (sign) (Sign) (Sign) fredag, 13. mai

8 Styrets sammensetning i kommende periode Leder Valgt for 2 år + IT-ansvarlig Nestleder Valgt for 2 år Kameratstøtteansvarlig Valgt for 2 år Kasserer Valgt for 1 år Sekretær Valgt for 1 år Styremedlem Valgt for 1 år Varamedlem1 Valgt for 1 år Varamedlem 2. Valgt for 2 år Frank Stormo Dag Rydmark Bjarne Iversen Ole Klausen Tore Johansen Einar Gärtner Hilfred Farstad Arvid Jakobsen Lagnesveien 51 B Tromsø Opalveien Krokelvdalen Storgata Tromsø Tomasjordveien Tromsdalen Leirstrandveien Straumsbukt Losveien Tromsø Brensholmveien Brensholmen Fergeveien Tromsdalen Ingen Ingen Leder av valgkomiteen for 2011: Edmund Leiksett Mobil e post: Medlem av valgkommiteen 2011: Peder Gove Tlf Mobil Nordkjosbotn Adr. Lakselvbukt fredag, 13. mai

9 Aktivitetsplan 14.mars Info fra Forsvarets veteransenter på Bæreia AVHOLDT 14.mars Årsmøte AVHOLDT 4.april 12:00 Veterantreff EGON Tromsø AVHOLDT 19:00 Veterantreff EGON Tromsø AVHOLDT 2.mai 12:00 Veterantreff EGON Tromsø AVHOLDT 19:00 Veterantreff Bowlinghallen AVHOLDT 6.juni 5.sept 3.okt 7.nov 5.des 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Tromsø 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Bowlinghallen 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Tromsø 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Bowlinghallen 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Tromsø På Veterantreffene på EGON Tromsø dekker avdelingen bespisning til / pers og drikke kostes av den enkelte. På Veterantreff i Bowlinghallen dekker avdelingen bespisning til / pers og bowlingen, drikke kostes av hver enkelt. Oppdateringer av aktiviteter skjer fortløpende på våre hjemmesider under aktivitetskalender Rabattavtale med EGON Tromsø Ved forevisning av medlemskortet fra NVIO innrømmes det 15 % kontant rabatt på all mat (unntatt pizzabuffet og drikke) på restauranten EGON i Tromsø fredag, 13. mai

10 Meld deg på! Ved deltakelsen i begravelsen til Kystjeger Andreas Eldjarn den 8. juli i fjor var vi 4 deltakere fra NVIO avdeling Tromsø som på kort varsel klarte og stille opp i uniform. At vi ikke kunne stille flere var jo beklagelig, men det kan nok skyldes den korte tiden vi hadde på oss fra vedtaket var fattet og til begravelsen. Noen hadde andre planer for dagen, andre hadde ikke dette blå utstyret lengre. Flere var også reist på ferie. Mens vi sto utafor kirka kom Kontreadmiral Haakon Bruun Hanssen sammen med sjefen for Kystjegerkommandoen og hilste på oss 4 veteraner fra internasjonal tjeneste som kunne stille opp i en slik anledning, han syntes det var en meget fin ting. De kom fra begravelse i Kristiansand dagen før, det var begravelsen til Simen Tokle, hvor også veteraner hadde stilt opp. I ettertid tenker jeg at det var litt skuffende at vi bare var 4 veteraner som kunne stille opp i uniform på kort varsel Derfor har jeg overfor styret foreslått og prøve å samle folk til en paradetropp som kan kles opp i uniform. Styret tente på ideen så nå er det opp til deg. Hva skal nå en slik tropp brukes til, det er jo nettopp i en slik anledning som beskrevet ovenfor, men også når egne medlemmer av foreningen går bort. Vi blir jo ikke yngre med årene noen av oss, så en slik markering i et medlems bortgang tror jeg nok familien ville sette pris på. Ved kransenedleggelse ved forskjellige arrangement, parade ved 17. mai arrangementer i Tromsø og lignende. I en slik tropp burde vi klare å stille minst en 8 10 stykker. Damer må og melde seg på. Hva er nå en uniform det finnes regler for dette i NVIO: Uniformen består av: Mørk blå blazerjakke med blazermerke (NVIO), grå bukser, hvit skjorte, blått skjerf, blå beret med FN-luemerke. (Kan også brukes uteavdelingenes luer Nato). Kan også brukes en mørk ytterjakke utenpå dersom været tilsier dette, det som er viktig er at alle er likt kledd. For damer gjelder det samme som over men kan bruke grått skjørt. Vi holder nå på med å skaffe nytt blåutstyr til denne troppen, sammen med vanlig militær uniform. Medlemmene i troppen må kunne være med og stille på forholdsvis kort varsel. Samt møte til noen enkle øvelser i sluttet orden. Her fra GAZA Jubileumet i fra v: Arvid Jakobsen og Tore Johansen Send påmelding til: Tore Johansen, Leirstrandveien Straumsbukta. Telefon E-post: Eller du kan melde deg på til en fra styret. Vær med å få dette til! fredag, 13. mai

11 Egen dag for å hedre veteraner Vi ønsker å etablere en nasjonal hedersdag for å gjøre ære på veteranene på frigjøringsdagen 8. mai, sier forsvarsminister Grete Faremo. Markeringer og seremonier er en veldig viktig del av anerkjennelsen av våre soldater og deres nærmeste, sier Faremo. Forsvarsdepartementet har i et brev av 16. november 2010 til Stortingets direktør informert om flere tiltak for anerkjennelse av veteraner, blant annet innføring av en egen veterandag. Regjeringen ønsker å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til også å være en mer markant og profilert veterandag med bruk av minnesmerker, Forsvarets festninger, museer og musikk. Fokus skal være både på nye og tidligere veteraner. Dagen skal representere frigjøring og fred, og knytte ulike generasjoner sammen. Merkedagen skal involvere hele samfunnet og pårørende i større grad enn i dag. Regjeringen har besluttet å gjennomføre et årlig nasjonalt arrangement med høy profil allerede fra Arrangementet vil være et samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsdepartementet og veteranorganisasjonene. Det vil også bli lagt til rette for lokale markeringer. Når den offentlige debatten om oppdrag i utlandet preges av skepsis og kritikk, opplever noen soldater dette som at innsatsen deres ikke verdsettes av samfunnet. Samtidig gir de aller fleste klart uttrykk for at en synlig takk for innsatsen fra samfunnet er av stor betydning for identitet, motivasjon og stolthet. Det avgjørende i en slik situasjon er at vi på den ene siden evner å ivareta en åpen debatt rundt oppdragene, samtidig med at vi gir soldatene den anerkjennelsen de fortjener, både i form av konkrete handlinger og tilbud, avslutter Faremo. Regjeringen vil i tillegg legge opp til en mer aktiv, synlig og helhetlig oppfølging av personell som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Et bredt spekter av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter og anerkjennelse er gjennomført og iverksettes fortløpende. Nye tiltak lanseres i forbindelse fredag, 13. mai

12 med det pågående arbeidet med regjeringens handlingsplan I tjeneste for Norge. Flere tiltak Dette er noen av de synlige og konkrete tiltakene for økt anerkjennelse som regjeringen vil iverksette: 1. Det etableres en permanent utstilling om personell i utenlandsoperasjoner. 2. Medaljeseremonier gjennomføres med representant fra regjeringen tilstede. 3. Forsvarsdepartementet vil i samarbeid med Forsvaret se på dagens minnesmerker og vurdere ett felles monument for personell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner. 4. Det legges opp til å lansere regjeringens handlingsplan I tjeneste for Norge 8. mai I planen ligger en rekke tiltak som styrker veteranenes situasjon. I tillegg videreføres og vektlegges Forsvarets minnedag første søndag i november som en nasjonal dag for å ære, sørge over og vise respekt for personell som har omkommet i tjeneste, både nasjonalt og i utlandet. fredag, 13. mai

13 Veteran og Frigjørings dagen 8. mai Dagen ble feiret med et flott og verdig arrangement ved minnesmerket for krigens falne i Tromsø Vi var 6 veteraner fra NVIO avd. Tromsø som sammen med 12 soldater fra Ramsund fort dannet æresgarde rundt monumentet. Fra venstre: Roger Ingebrigtsen, Arild Hausberg, Arild-Inge Skram og formann i Forsvarsforeningen Leif Arneberg som hadde stått i spissen for arrangementet. Det ble tale av kystvaktsjefen Flaggkommandør Arild-Inge Skram og ordfører i Tromsø Arild Hausberg. Statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen la ned krans og talte og sa bl.a. at Norge er et av landene i verden som er med i flest internasjonale operasjoner men som kanskje er dårligst i å markere en slik dag som denne. Men det er en begynnelse sa han. Ordfører Arild Hausberg presiserte hvor viktig det er å markere 8. mai, både som frigjøringsdag og veteranenes dag. For de fleste er kanskje 2. verdenskrig etter hvert blitt ganske fjern, men vi har i dag flere ungdommer ute i tjeneste for fred og mot terror. fredag, 13. mai

14 Flaggkommandør Skram sa i sin tale at frihet ikke kommer av seg selv, og utfallet av 2. verdenskrig ikke var noen selvfølge. Fra NVIO avd. Tromsø har vi gjennom de siste 50 år hatt mange av våre ungdommer ute i fredens tjeneste. Dessverre har flere av våre beste ungdommer gitt sitt liv i fredens tjeneste, senest i juni 2010 da Kystjeger Andreas Eldjarn sammen med en kamerat falt i tjeneste for fred. Ved oppstillingen fra v. Hilfred Farstad, Tore Johansen, Asmund Martinsen og flaggbærer Einar Gärtner Etter seremonien var det kaffe og kaker ombor på Kystvakta. Og tilslutt var veteranene sammen med Kystvaktsjef, ordfører, statssekretær og Kaptein på Kystvakta invitert på en flott lunsj på Rica Hotel. fredag, 13. mai

15 fredag, 13. mai

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

A R K T I S K F O R E N I N G. for perioden. 1. jan. 31. des. 2008

A R K T I S K F O R E N I N G. for perioden. 1. jan. 31. des. 2008 A R K T I S K F O R E N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G for perioden 1. jan. 31. des. 2008 Innhold: 1. STYRETS BERETNING 2. ARKTISK FORENING: REGNSKAP FOR 2008 ÅRSBERETNING FOR 2008 Verv Følgende

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 28.02.2016 side 1 av 14 BMFK PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 Dato: 26.02.16 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. Deltakere: Forfall: Frank Magne, Bjørn Arvid,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 Saksframlegg HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: På bakgrunn av opplysninger om det store antallet potensielle

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. 1. Innkalling og dagsorden.

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret:

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret: STYRETS ARBEIDSFORDELING Vedtatt første gang, i styremøte 16.04.2013 Sist endret i styremøte 04.04.2017, sak 023 Felles oppgaver for hele styret: Hele styret inkl varamedlemmer skal møte opp minst 1 time

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017.

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Protokoll fra årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Fra: Julius Bendiksen Sendt: 30. mars 2016 13:34 Til: Postmottak byr. helse og omsorg Vedlegg: vedtekt2010.pdf Sender som avtalt Vedtektene for Åsane Seniorbowlere. Hilsen

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE MUSTACH-CLUB AV -91.

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE MUSTACH-CLUB AV -91. Vedtekter for VEDTEKTER FOR DEN NORSKE MUSTACH-CLUB AV -91. 1 Klubbens navn er: «Den Norske Mustach-club av -91». Klubben ble bestemt stiftet i desember 1991, stiftet 9 okt 1992 og er en selvstendig seksjon

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 2 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 2 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 2 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Kjære Veteraner Foreningsvirksomhet har en utfordring i

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer