OP-Posten NR Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1"

Transkript

1 OP-Posten NR Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai

2 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring avdelingen vår i Tromsø og det vi holder på med. Avdelingens mål er og gi et sosialt tilbud til de hjemvendte Veteraner som etter endt tjenesten vil opprettholde kontakten med sine gamle kolleger og andre Veteraner Avdelingens styre består av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Vi avholder ca 4 styremøter i året hvor vi planlegger og går igjennom aktivitetene vi vil avholde. Avdelingen ser også viktigheten av at de tilbudene vi kommer med til Veteranene er attraktive slik at du som Veteran ser nytten av og delta. Det er viktig at de veteraner som har ønsker eller forslag til aktiviteter vi kan gjennomføre kommer med innspill til oss. Det kan nevnes at avdelingen har god økonomi og at vi således har rom for gjennomføring. Vi vil i tiden fremover jobbe aktivt med både medlemsrekkrutering, aktiviteter og informasjon Med vennlig hilsen Frank Stormo Andreas Eldjarn s fall i Afghanistan Andreas Eldjarn fra Tromsø falt i strid i Afghanistan 27. juni 2010 NVIO avd. Tromsø stilte 4 mann i begravelsen den 8.juli for og vise en Veteran en siste hilsen. I forbindelse med markeringen av Veterandagen 8. mai i år har vår Avdeling v/ Tore Johansen overrukket boken Fra sosial klubb til interesseorganisasjon til foreldrene til Andreas. Boka tar for seg Veteraner fra Internasjonale operasjoner gjennom alle år, og Andreas er også kommet med i denne boka. fredag, 13. mai

3 Norges Veteranforbund for internasjonale Operasjoner, Avd. Tromsø Foreningen ble stiftet 1. november 1993 som Tromsø FN-veteranforening Foreningen i Tromsø består av ca 80 betalende medlemmer Alle med militær eller sivil bakgrunn fra internasjonale operasjoner, besluttet av Stortinget, ønskes velkommen som medlem. Foreningen kan også godkjenne medlemmer som ikke kommer under punktet over. Foreningen tilbyr også familiemedlemskap Kontakt oss på adresse: NVIO, Avd. Tromsø Leirstranveien 797, 9106 Straumsbukta Mail: Web: fredag, 13. mai

4 Årsberetning 2010 Styret har i perioden bestått av; Leder: Dag Rydmark Nestleder: Frank Stormo Styremedlem: Einar Gärtner Styremedlem: Bjarne Iversen Sekretær: Tore Johansen Kasserer: Ole Klausen 1. varamedlem: Hilfred Farstad 2. varamedlem: Arvid Jakobsen Valgkomite: Leder: Medlem: Peder Gove Edmund Leikslett Begge varamedlemmene har deltatt på samtlige styremøter. Det er i perioden avholdt fire styremøter og behandlet til sammen 12 saker. Ut over dette har det vært telefonisk kontakt der ulike sider ved foreningsarbeidet har vært drøftet. Etter årsmøtet på Sydspissen 2. mars 2010 har følgende aktiviteter funnet sted; April Kameratkveld Mai Besøk hos forsvarets avdeling i Bardu Her var det tilrettelagt for å følge Panserbataljonen i skarpskytingsøvelse i skytefeltet på Setermoen. Dette måtte dessverre utgå som følge av for liten oppslutning om arrangementet Faglig foredrag. 30 år med FN i Libanon. Avlyst etter forfall fra tidligere generalsekretær og æresmedlem i FNVLF, Erling Hoëm Kameratkveld Juni Veterantreff i Straumsbukta lørdag og søndag 26 og 27. Etter at arrangementskomiteen hadde nedlagt et betydelig arbeid ble dette besluttet avlyst som følge av for liten oppslutning fra medlemmene Juli Krans fra foreningen innkjøpt til båren til tromsøgutten Andreas Eldjarn som mistet livet under sin tjeneste i Afghanistan i juni. Sekretær Tore Johansen tok initiativ til å stille med en æresgarde i forbindelse med bisettelsen for å hedre Eldjarns båre. Her deltok Tore Johansen, Asmund Marthinsen, Hilfred Farstad og Arvid Jakobsen. Det rørende takkebrevet fra foreldrene er tilgjengelig på hjemmesiden vår. Med bakgrunn i den positive mottakelsen dette avstedkom ble det besluttet å opprette en slik æresgarde på permanent basis. Tore Johansen utarbeider forslag til statutter. fredag, 13. mai

5 September Medlemsmøte og kameratkveld i bowlinghallen på Stakkevollveien Jan Trondsen, som har to kontingenter bak seg i Afghanistan, holdet et meget engasjerende foredrag fra hans tjenestetid. Arrangementet ble meget godt mottatt og samlet 15 medlemmer Oktober Kameratkveld i bowlinghallen på Stakkevollveien November Kameratkveld i bowlinghallen på Stakkevollveien Hjemmeside Foreningen har opprettet egne hjemmesider på I tillegg er vi operative på facebook. Frank Stormo har vært primus motor for dette. Medlemsstatus. Norges veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Tromsø har pr. dato 73 betalende medlemmer mot 78 i Annet En annen sak styret har vært beskjeftiget med store deler av året er foreningens ønske om å overta ansvaret for saluttering 17. mai. Den tid Olavsvern Orlogsstasjon var operativ var dette ansvaret tillagt stasjonen. Etter at Orlogsstasjonen ble nedlagt er tradisjonen med saluttering brutt. Vi har vært i kontakt med Forsvaret med sikten på å overta dette ansvaret. Så langt er henvendelsen godt mottatt. Til 17. mai inneværende år har vi fått tilsagn om en æresgarde på 15 mann fra Brig N. Vi har videre tilgang på kanonene som ble benyttet til saluttering. Disse står på Olavsvern, er russiske av fabrikat med typebetegnelse 7, 62 cm feltkanoner M/02/30 Putilov. Disse er overført Tromsø Forsvarsmuseum og til vår disposisjon i denne sammenheng. Foreningen stiller med kanonbetjening. Det arbeides i øyeblikket med å rekruttere to kanonkommandører fra Forsvaret. Målsettingen er at NVIO avd. Tromsø skal overta ansvaret for saluttering 17. mai. Avslutningsvis nevnes at vi har nærmere 80 betalende medlemmer. Kun et fåtall finner veien til foreningens ulike arrangementer. Ingenting vil glede styret mer enn om flere medlemmer sluttet opp om arrangementene våre. Kom gjerne med innspill. Tromsø 14. mars 2010 For Styret Dag Rydmark Leder fredag, 13. mai

6 Protokoll fra årsmøtet 2010 i Tromsø Veteranforening for Internasjonale Operasjoner. Årsmøtet for 2010 avholdt mandag 14. mars på Amalie Hotell i Tromsø. 7 medlemmer møtte. Møtet er beslutningsdyktig. Sak 1 Leder Dag Rydmark åpnet møtet og ønsket velkommen. Lederen var både møteleder og referent. Til å underskrive protokollen ble valgt Frank Stormo og Bjarne Iversen. Sak 2 Sakslisten fremlagt og gjennomgått. Ingen merknader. Enstemmig vedtatt. Sak 3 Årsberetningen lest opp av lederen. Beretningen godkjent med følgende merknad.: Årsberetningen bør sendes medlemmene sammen med protokollen. Enstemmig vedtatt. Sak 4 Regnskapet for 2010 fremlagt av kassereren. Regnskapet viste et driftsoverskudd på kr ,41. Regnskapet godkjent uten merknader. Revisors rapport refereres i sin helhet; Revisors rapport for NVIO avd. Tromsøs årsregnskap Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og gir et korrekt bilde av foreningens økonomi. Med hilsen Sverre Flengstad, revisor. Tromsø 12. mars Sak 5 Innkomne saker. Styret har mottatt to saker. 1. Søknad om støtte til Omar Assi og hans familie for reise til Norge i 2011 Forslag fra Bård Kjetil Lorås, Lørenskog, Bjørn Evald Søberg, Brummundal og Knut Johannessen, Stavsjø. Begrunnelse: Omar Assi har i gjennom mange år vært en støttespiller for Norske FN-veteraner i Sør Libanon og Ebel Es Saqi. Han har lagt ned mye arbeid i å holde Norbatt plass og minnestøtter i en god forfatning. Han har også vært en sentral person i organisering av tilstelninger for nordmenn som har kommet tilbake på ferie, spesielt 17. mai arrangementer. Vi er en del veteraner som har et brennende ønske om å invitere Omar og hans familie til en 2-3 ukers ferietur til Norge i juli/august Totalt håper vi å kunne få inn ca. 40, tusen kroner. Flyreise for 5 personer med transport til og fra vil beløpe seg på ca.30,000 kr. Annet ca.15,000 20,000 kr. Mat og drikke vil vertskapene sørge for den tid de er under deres vinger. Vi sender forespørsel til 16 lokalforeninger hvor vi ber om 3000,- kroner fra hver forening, men alt hjelper. Vi forventer ikke at alle stiller opp, men håper. Vedtak: Søknaden om økonomisk støtte ikke imøtekommet. Enstemmig vedtatt. fredag, 13. mai

7 2. Forslag fra Frank Stormo om å utrede muligheten for og tilrettelegg for et månedelig formiddagsmøte på Egon primært for våre seniorer, men alle er selvsagt velkommen. Han foreslo videre at kameratkveldene ambulerer mellom Bowlinghallen og Egon med frekvens annenhver gang. Forslagene enstemmig vedtatt. Sak 6 Aktivitetsplan for Det ble fremmet følgende forslag fra lederen: I og med at avdelingen bytter leder finner vi det riktig at det nye styret utarbeider aktivitetsplan for inneværende år. Utarbeidelse av aktivitetsplan oversendes det nye styret til behandling. Forslaget enstemmig vedtatt. Sak 7 Budsjett for Forslag fremlagt av kassereren. Enstemmig vedtatt. Sak 8 Kontingent. Årsmøtedeltakerne så ingen grunn til å øke kontingenten. Vedtak: Kontingenten holdes uforandret. Sak 9 Valg. Ingen fra valgkomiteen stilte på møtet. Valget ble administrert av lederen. Leder Dag Rydmark hadde takket nei til forespørsel om gjenvalg, men ja til å stille som kandidat som styremedlem. Som ny leder ble valgt Frank Stormo. Følgende styremedlemmer var på valg: Frank Stormo og Bjarne Iversen. Dag Rydmark valgt som ny styremedlem etter Frank Stormo. Bjarne Iversen gjenvalgt som styremedlem. Styremedlemmene valgt for to år. Som varamedlem til styret ble valgt for to år Arvid Jakobsen Det ble innstilt på gjenvalg av valgkomiteens medlemmer. Enstemmig vedtatt Avslutningsvis rettes en takk til Forsvarets Veteransenter, oblt. John Petter Bachke som hold et glimrende foredrag om Bæreias mange muligheter for oss veteraner. Dag Rydmark Frank Stormo Bjarne Iversen referent (sign) (Sign) (Sign) fredag, 13. mai

8 Styrets sammensetning i kommende periode Leder Valgt for 2 år + IT-ansvarlig Nestleder Valgt for 2 år Kameratstøtteansvarlig Valgt for 2 år Kasserer Valgt for 1 år Sekretær Valgt for 1 år Styremedlem Valgt for 1 år Varamedlem1 Valgt for 1 år Varamedlem 2. Valgt for 2 år Frank Stormo Dag Rydmark Bjarne Iversen Ole Klausen Tore Johansen Einar Gärtner Hilfred Farstad Arvid Jakobsen Lagnesveien 51 B Tromsø Opalveien Krokelvdalen Storgata Tromsø Tomasjordveien Tromsdalen Leirstrandveien Straumsbukt Losveien Tromsø Brensholmveien Brensholmen Fergeveien Tromsdalen Ingen Ingen Leder av valgkomiteen for 2011: Edmund Leiksett Mobil e post: Medlem av valgkommiteen 2011: Peder Gove Tlf Mobil Nordkjosbotn Adr. Lakselvbukt fredag, 13. mai

9 Aktivitetsplan 14.mars Info fra Forsvarets veteransenter på Bæreia AVHOLDT 14.mars Årsmøte AVHOLDT 4.april 12:00 Veterantreff EGON Tromsø AVHOLDT 19:00 Veterantreff EGON Tromsø AVHOLDT 2.mai 12:00 Veterantreff EGON Tromsø AVHOLDT 19:00 Veterantreff Bowlinghallen AVHOLDT 6.juni 5.sept 3.okt 7.nov 5.des 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Tromsø 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Bowlinghallen 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Tromsø 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Bowlinghallen 12:00 Veterantreff EGON Tromsø 19:00 Veterantreff EGON Tromsø På Veterantreffene på EGON Tromsø dekker avdelingen bespisning til / pers og drikke kostes av den enkelte. På Veterantreff i Bowlinghallen dekker avdelingen bespisning til / pers og bowlingen, drikke kostes av hver enkelt. Oppdateringer av aktiviteter skjer fortløpende på våre hjemmesider under aktivitetskalender Rabattavtale med EGON Tromsø Ved forevisning av medlemskortet fra NVIO innrømmes det 15 % kontant rabatt på all mat (unntatt pizzabuffet og drikke) på restauranten EGON i Tromsø fredag, 13. mai

10 Meld deg på! Ved deltakelsen i begravelsen til Kystjeger Andreas Eldjarn den 8. juli i fjor var vi 4 deltakere fra NVIO avdeling Tromsø som på kort varsel klarte og stille opp i uniform. At vi ikke kunne stille flere var jo beklagelig, men det kan nok skyldes den korte tiden vi hadde på oss fra vedtaket var fattet og til begravelsen. Noen hadde andre planer for dagen, andre hadde ikke dette blå utstyret lengre. Flere var også reist på ferie. Mens vi sto utafor kirka kom Kontreadmiral Haakon Bruun Hanssen sammen med sjefen for Kystjegerkommandoen og hilste på oss 4 veteraner fra internasjonal tjeneste som kunne stille opp i en slik anledning, han syntes det var en meget fin ting. De kom fra begravelse i Kristiansand dagen før, det var begravelsen til Simen Tokle, hvor også veteraner hadde stilt opp. I ettertid tenker jeg at det var litt skuffende at vi bare var 4 veteraner som kunne stille opp i uniform på kort varsel Derfor har jeg overfor styret foreslått og prøve å samle folk til en paradetropp som kan kles opp i uniform. Styret tente på ideen så nå er det opp til deg. Hva skal nå en slik tropp brukes til, det er jo nettopp i en slik anledning som beskrevet ovenfor, men også når egne medlemmer av foreningen går bort. Vi blir jo ikke yngre med årene noen av oss, så en slik markering i et medlems bortgang tror jeg nok familien ville sette pris på. Ved kransenedleggelse ved forskjellige arrangement, parade ved 17. mai arrangementer i Tromsø og lignende. I en slik tropp burde vi klare å stille minst en 8 10 stykker. Damer må og melde seg på. Hva er nå en uniform det finnes regler for dette i NVIO: Uniformen består av: Mørk blå blazerjakke med blazermerke (NVIO), grå bukser, hvit skjorte, blått skjerf, blå beret med FN-luemerke. (Kan også brukes uteavdelingenes luer Nato). Kan også brukes en mørk ytterjakke utenpå dersom været tilsier dette, det som er viktig er at alle er likt kledd. For damer gjelder det samme som over men kan bruke grått skjørt. Vi holder nå på med å skaffe nytt blåutstyr til denne troppen, sammen med vanlig militær uniform. Medlemmene i troppen må kunne være med og stille på forholdsvis kort varsel. Samt møte til noen enkle øvelser i sluttet orden. Her fra GAZA Jubileumet i fra v: Arvid Jakobsen og Tore Johansen Send påmelding til: Tore Johansen, Leirstrandveien Straumsbukta. Telefon E-post: Eller du kan melde deg på til en fra styret. Vær med å få dette til! fredag, 13. mai

11 Egen dag for å hedre veteraner Vi ønsker å etablere en nasjonal hedersdag for å gjøre ære på veteranene på frigjøringsdagen 8. mai, sier forsvarsminister Grete Faremo. Markeringer og seremonier er en veldig viktig del av anerkjennelsen av våre soldater og deres nærmeste, sier Faremo. Forsvarsdepartementet har i et brev av 16. november 2010 til Stortingets direktør informert om flere tiltak for anerkjennelse av veteraner, blant annet innføring av en egen veterandag. Regjeringen ønsker å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til også å være en mer markant og profilert veterandag med bruk av minnesmerker, Forsvarets festninger, museer og musikk. Fokus skal være både på nye og tidligere veteraner. Dagen skal representere frigjøring og fred, og knytte ulike generasjoner sammen. Merkedagen skal involvere hele samfunnet og pårørende i større grad enn i dag. Regjeringen har besluttet å gjennomføre et årlig nasjonalt arrangement med høy profil allerede fra Arrangementet vil være et samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsdepartementet og veteranorganisasjonene. Det vil også bli lagt til rette for lokale markeringer. Når den offentlige debatten om oppdrag i utlandet preges av skepsis og kritikk, opplever noen soldater dette som at innsatsen deres ikke verdsettes av samfunnet. Samtidig gir de aller fleste klart uttrykk for at en synlig takk for innsatsen fra samfunnet er av stor betydning for identitet, motivasjon og stolthet. Det avgjørende i en slik situasjon er at vi på den ene siden evner å ivareta en åpen debatt rundt oppdragene, samtidig med at vi gir soldatene den anerkjennelsen de fortjener, både i form av konkrete handlinger og tilbud, avslutter Faremo. Regjeringen vil i tillegg legge opp til en mer aktiv, synlig og helhetlig oppfølging av personell som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Et bredt spekter av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter og anerkjennelse er gjennomført og iverksettes fortløpende. Nye tiltak lanseres i forbindelse fredag, 13. mai

12 med det pågående arbeidet med regjeringens handlingsplan I tjeneste for Norge. Flere tiltak Dette er noen av de synlige og konkrete tiltakene for økt anerkjennelse som regjeringen vil iverksette: 1. Det etableres en permanent utstilling om personell i utenlandsoperasjoner. 2. Medaljeseremonier gjennomføres med representant fra regjeringen tilstede. 3. Forsvarsdepartementet vil i samarbeid med Forsvaret se på dagens minnesmerker og vurdere ett felles monument for personell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner. 4. Det legges opp til å lansere regjeringens handlingsplan I tjeneste for Norge 8. mai I planen ligger en rekke tiltak som styrker veteranenes situasjon. I tillegg videreføres og vektlegges Forsvarets minnedag første søndag i november som en nasjonal dag for å ære, sørge over og vise respekt for personell som har omkommet i tjeneste, både nasjonalt og i utlandet. fredag, 13. mai

13 Veteran og Frigjørings dagen 8. mai Dagen ble feiret med et flott og verdig arrangement ved minnesmerket for krigens falne i Tromsø Vi var 6 veteraner fra NVIO avd. Tromsø som sammen med 12 soldater fra Ramsund fort dannet æresgarde rundt monumentet. Fra venstre: Roger Ingebrigtsen, Arild Hausberg, Arild-Inge Skram og formann i Forsvarsforeningen Leif Arneberg som hadde stått i spissen for arrangementet. Det ble tale av kystvaktsjefen Flaggkommandør Arild-Inge Skram og ordfører i Tromsø Arild Hausberg. Statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen la ned krans og talte og sa bl.a. at Norge er et av landene i verden som er med i flest internasjonale operasjoner men som kanskje er dårligst i å markere en slik dag som denne. Men det er en begynnelse sa han. Ordfører Arild Hausberg presiserte hvor viktig det er å markere 8. mai, både som frigjøringsdag og veteranenes dag. For de fleste er kanskje 2. verdenskrig etter hvert blitt ganske fjern, men vi har i dag flere ungdommer ute i tjeneste for fred og mot terror. fredag, 13. mai

14 Flaggkommandør Skram sa i sin tale at frihet ikke kommer av seg selv, og utfallet av 2. verdenskrig ikke var noen selvfølge. Fra NVIO avd. Tromsø har vi gjennom de siste 50 år hatt mange av våre ungdommer ute i fredens tjeneste. Dessverre har flere av våre beste ungdommer gitt sitt liv i fredens tjeneste, senest i juni 2010 da Kystjeger Andreas Eldjarn sammen med en kamerat falt i tjeneste for fred. Ved oppstillingen fra v. Hilfred Farstad, Tore Johansen, Asmund Martinsen og flaggbærer Einar Gärtner Etter seremonien var det kaffe og kaker ombor på Kystvakta. Og tilslutt var veteranene sammen med Kystvaktsjef, ordfører, statssekretær og Kaptein på Kystvakta invitert på en flott lunsj på Rica Hotel. fredag, 13. mai

15 fredag, 13. mai

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2009 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer