Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling"

Transkript

1 Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon:

2 2

3 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og høgskolerådet på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Oppgaven har vært å foreta en hensiktsmessig avgrensning av formidlingsbegrepet og foreslå relevante indikatorer som kan fange opp sentrale deler av formidlingsaktiviteten ved universiteter og høyskoler. Siden 2002 har Norge hatt et finansieringssystem som er delvis resultatbasert. Utdanning gir uttelling basert på avlagte studiepoeng, og forskning vil fra 2006 gi uttelling basert på antall vitenskapelige publikasjoner, antall doktorgradskandidater og i hvilken grad institusjonen har klart å konkurrere seg til forskningsmidler fra Norges forskningsråd og EU. Nå står universiteter og høyskolers tredje oppgave, formidling, for tur. Sektoren har vist et stort engasjement underveis i prosjektet for å få på plass et system som løfter fram og anerkjenner formidlingsaktiviteten som skjer ved landets institusjoner. Begrepet formidling blir i dag brukt og forstått på mange ulike måter. Utvalget brukte derfor tid på å etablere en forståelse av hva de høyere utdanningsinstitusjonenes formidlingsoppgave er, og på hvordan formidling kan avgrenses mot bl.a. utdanning og forskning. Videre har gruppen hatt som fokus å lage en indikatormodell som ikke krever nye, store og tungrodde byråkratiske registrerings- og kvalitetssikringssystem, og har bl.a. bygget på en del som allerede er gjort i forbindelse med forskningsdokumentasjonsprosjektet (Vekt på forskning nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering). Utvalget har imidlertid ikke som sitt mandat å utvikle et ferdig teknisk system; dette vil bli et ledd i en eventuelt senere fase av prosjektet. Det ligger ikke i prosjektets mandat å lage indikatorer for all formidling, men for sentrale deler. Utvalget har derfor hatt som mål å sette sammen et sett av få, gode og målbare indikatorer som skal være representative for en samlet sektor. Indikatorene skal gi grunnlag for fordeling til institusjonene over statsbudsjettet. Hvordan midlene nyttes videre er et internt lederansvar på den enkelte institusjon. Det har vært viktig for utvalget at det vitenskapelige personalet skal føle at formidling teller. Det foreslåtte indikatorsettet dekker derfor svært mye. Med sine ni måneder til rådighet har det vært knapt med tid. Utvalget har hatt nytte av tilbakemeldingene fra to uformelle høringer i sektoren, som på tross av korte frister, fikk god respons. Utvalgsleder har underveis i prosjektet informert mange interesserte grupper i sektoren. UHR opprettet høsten 2004 en hjemmeside som er blitt oppdatert jevnlig med møtereferat, notater og nyttige linker om temaet formidling. Med rapporten Sammen om kunnskap ønsker utvalget å legge vekt på det interaktive aspektet ved formidling og betydningen av at vi sammen tar et løft for å inspirere til mer formidling av godt forsknings- og utviklingsarbeid. Sannsynligvis er dette starten på et lengre prosjekt med flere faser. Utvalget vil for sin del understreke nødvendigheten av å foreta simuleringer i et tett samarbeid med sektoren før en beslutter å ta indikatorsettet i bruk. Bredden i formidlingsaktivitetene innenfor sektoren gjør det vanskelig å forutse hvordan det valgte indikatorsettet slår ut. Det vil også være et spørsmål om vekting av de ulike indikatorene. Simuleringene er nødvendige for å sikre at vi får et godt system for alle institusjonstyper. Samtidig må det arbeides med å etablere registrerings- og kvalitetssikringssystemer som sammen med simuleringene vil bidra til å forebygge mulige perverteringer. 3

4 UHR sender en takk til de mange som har bidratt til at vi nå har et forslag til en indikatormodell for formidling. Kirsti Koch Christensen (Sign.) styreleder 4

5 Innhold 1 Innledning Prosjektet Oppdraget Organisering Sammendrag og anbefalinger Ny registrering av formidling Definisjon og avgrensning av formidling Avgrensning mot utdanning Avgrensning mot forsknings- og utviklingsarbeid Avgrensning mot kunstnerisk utviklingsarbeid Fokus på allmennrettet og brukerrettet formidling Allmennrettet formidling Universitetsmuseene Bibliotekene Brukerrettet formidling Innovasjon og utviklingsarbeid Oppsummering Problemer med dokumentasjon og måling Indikatorer for formidling Omsetning: Salg av tjenester og lokale publikasjoner Midler fra Norges forskningsråd og EU Etter- og videreutdanning Randsoneinstitusjoner Videre utredning Formidling på nett Publikasjoner Bøker, læremidler og faglige ressurser Artikler i fagtidsskrift Aviskronikker og innsiktsartikler Direkte formidling til allmennheten Vekting Forslag til vekting innenfor den enkelte indikator Oppsummering av flertallsforslaget Verktøy Regnskapssystem Autoritetsregistre Skjema Rapportering til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) Behovet for simulering Vedlegg: Dissens 5

6 1 Innledning 1.1 Prosjektet Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) ga i brev av 29. september 2004 Universitetsog høgskolerådet i oppdrag å foreta en hensiktsmessig avgrensning av formidlingsbegrepet og foreslå relevante indikatorer for å fange opp sentrale deler av formidlingsaktiviteten ved universiteter og høyskoler. Å sette tall på formidling til bruk i en nasjonal fordelingsmodell representerer nybrottsarbeid i Norge, og kanskje også ellers i verden. Formidlingsutvalget ble oppnevnt 30. september 2004, med rektor Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag, som leder. UFD annonserte i St.prp.nr.1 ( ), s. 115, et ønske om å få en egen komponent for belønning av formidling i finansieringen av universiteter og høgskoler: Departementet arbeider med å utvikle vidare den resultatbaserte delen av forskingskomponenten i finansieringssystemet for universitet og høgskolar. Denne bør i sterkare grad reindyrke den resultatorienterte profilen. For å ta omsyn til det formidlingsansvaret som òg er gjeve i universitets- og høgskolelova, vil departementet òg vurdere å utvikle ein eigen komponent for premiering av formidlingsresultat. Til saman vil dette gje eit finansieringssystem som gir ein kobling mellom budsjettutteljing og resultat for alle dei tre hovudformåla forsking, undervisning og formidling. Ønsket om å få en egen formidlingskomponent henger altså sammen med utvikling av resultatbasert finansiering (RBF) av høyere utdanning. I dag består undervisningsmodulen i budsjettmodellen av avlagte studiepoeng og forskningsmodulen vil bestå av vitenskapelig publikasjon i tillegg til EU-midler, midler fra Norges forskningsråd og antall doktorgradskandidater. Hensikten med å få inn en formidlingsmodul i finansieringsmodellen er å stimulere til økt formidling og bedre synliggjøre den formidlingsaktivitet som finner sted ved landets universiteter og høyskoler. Siktemålet med prosjektet har vært å: foreslå en avgrensning av hvilke oppgaver (eller hvilken virksomhet) ved statlige og private universiteter og høyskoler som skal dekkes av formidlingsbegrepet foreslå indikatorer som fanger opp sentrale deler av formidlingsvirksomheten ved institusjonene, herunder bidrag til innovasjon og utviklingsarbeid i nærings- og samfunnsliv. Oppdraget omfatter ikke utarbeiding av selve finansieringsmodellen som knytter resultatfinansiering til dokumentasjon av formidling. Finansieringsmodellen og den endelige vektingen av de ulike elementene som går inn i indikatormodellen er departementets ansvar. Lov om universiteter og høyskoler setter rammen for institusjonenes formidlingsoppgaver: 1-1 Lovens formål: Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler ( ) c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. 1-3 Institusjonenes virksomhet: Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: ( ) d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 6

7 f) legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. ( ) 1.2 Oppdraget Utvalget har hatt følgende mandat: 1. Formidlingsutvalget skal på oppdrag fra UFD foreslå en avgrensning av hvilke oppgaver (eller hvilken virksomhet) ved statlige og private universiteter og høyskoler som skal dekkes av formidlingsbegrepet. 2. Utvalget skal videre på oppdrag fra UFD foreslå indikatorer som fanger opp sentrale deler av formidlingsvirksomheten ved institusjonene, herunder bidrag til innovasjon og utviklingsarbeid i nærings- og samfunnsliv. 3. For de foreslåtte indikatorer gjelder at de må være målbare og at data er etterprøvbare. Data må være tilgjengelig eller relativt enkelt kunne framskaffes. Data skal rapporteres fra universiteter og høyskoler, og indikatorene må kunne fungere som grunnlag for fordeling av midler mellom universiteter og høyskoler. 4. Utvalget skal vurdere nødvendige rutiner for registrering, rapportering og sikring av datakvalitet. 5. Utvalget skal holde seg oppdatert om pågående relevant arbeid bl.a. innenfor forskningsdokumentasjon og virksomheten ved universitetsmuseene. Utvalget oppfatter at mandatet gir følgende tydelige føringer for avgrensning: Avgrensningen/definisjonen må fungere for både private og offentlige institusjoner. Avgrensningen/definisjonen må fungere både for universiteter og høyskoler. Sentrale deler av formidlingsvirksomheten må falle innenfor. Bidrag til innovasjon og utviklingsarbeid må falle innenfor. Utvalget har tolket mandatet dit hen at utvalget skal finne indikatorer som er representative, men ikke sørge for en presis måling av all formidling. Videre at utvalget skal gjøre et utredningsarbeid og ikke få på plass et ferdig system. I tillegg til mandatet lå det følgende føring i oversendelsesbrevet fra departementet: Departementet legger til grunn at kunstnerisk utviklingsarbeid og tilhørende formidlingsaktivitet holdes utenfor arbeidet. (For utvalgets kommentarer til dette, se kapittel 3 om definisjon og avgrensning av formidling.) Forskningsmeldingen Vilje til forskning (St.meld.nr.20, ) kom sent i utvalgets arbeid, 18.mars, men inneholder flere relevante punkter for utvalget (s.153 i meldingen): Arbeidet med å utvikle og fastsette indikatorer for formidling er krevende og favner et bredt spekter av aktiviteter. Mangel på resultatbasert komponent for formidling kan ha vært med på å skape uheldige effekter for den interne prioriteringen av slike oppgaver. Formidlingskomponenten skal bl.a. sikre at de statlige høyskolene stimuleres til å prioritere den tradisjonelle kjernevirksomheten ved høyskolene. Formidlingskomponenten skal gi incentiver tilpasset de statlige høyskolenes særskilte formål overfor regionalt arbeids- og næringsliv, samt gi incentiver til nært samarbeid med praksisfeltene i yrkesutdanningene. Formidlingskomponenten skal bidra til at mangfoldet i UH-sektoren opprettholdes. 7

8 Departementet vil også vurdere om det er mulig å utvikle gode indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid. 1.3 Organisering Arbeidet har vært forankret i UHR som har oppnevnt medlemmer til utvalget, der både faglig og administrativ institusjonsledelse har vært representert. UFD oppnevnte egen observatør. Formidlingsutvalget har hatt følgende medlemmer: Medlemmer: Rektor Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag (leder) Avdelingsdirektør Else Bottengård, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø Rektor/professor Karl Otto Ellefsen, Arkitekthøgskolen i Oslo Informasjonssjef Asle Haukaas, Norges Handelshøyskole Professor Helge Kvanvig, Universitetet i Oslo Høgskoledirektør Nils Mæhle, Høgskolen i Bergen Hovedbibliotekar Eva Reiten Sæta, Høgskolen i Hedmark Formidlingsdirektør Torny Aarbakke, Universitetet i Bergen Stabsdirektør Jan Olav Aasbø, Universitetet for miljø- og biovitenskap Førstekonsulent Sigrid Dahl Grønnevet (observatør fra Utdannings- og forskningsdepartementet) UHRs sekretariat ved rådgiver Rachel Glasser har vært sekretær for utvalget. Utvalget har hatt syv ordinære møter. Utvalget hadde i sin første fase mange innlegg fra tilsatte i sektoren for å belyse ulike sider ved mandatet. Blant annet har utvalget brukt en del tid på å skaffe seg god informasjon om TTOenes virksomhet (Technology Transfer Office) og belønningsmekanismer for innovasjon. Det har også vært satt ned ad-hoc grupper for å se nærmere på indikatorer for innovasjon og nyskaping og for allmennrettet og brukerrettet formidling. Den førstnevnte arbeidsgruppen leverte notatet: Resultattyper innen og mulige indikatorer for arbeid med innovasjon og utviklingsarbeid i universiteter og høgskoler, som ble tatt med i den videre diskusjonen i utvalget. Gruppen bestod av dekan Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen, førsteamanuensis Erik Mønness, Høgskolen i Hedmark og seniorforsker Stig Erik Jakobsen, SNF ved Norges Handelshøyskole. Arbeidsgruppen hadde to møter, og det siste ble holdt ved NIFU STEP der sentrale fagpersoner innen innovasjon deltok på deler av møtet. De to siste gruppene bestod av medlemmer av utvalget. Gruppene leide inn sekretærhjelp fra henholdsvis ansvarlig redaktør i Apollon, Johannes Waage Løvhaug, Universitetet i Oslo, og forsker Gunnar Sivertsen, NIFU STEP. I tillegg har utvalget engasjert Gunnar Sivertsen for konsulentarbeid. Utvalget har prioritert informasjonsarbeid i forbindelse med prosjektet. I prosjektperioden har UHR hatt en nettside for Formidlingsutvalget med oppdatert informasjon om prosjektet, blant annet utfyllende referat fra de ordinære møtene. Leder av utvalget har holdt en rekke foredrag om emnet i ulike sammenhenger hvor dette har vært etterspurt, blant annet i to av de nasjonale rådene. Det har også vært holdt foredrag for det nasjonale informatørmøtet for sektoren. På grunn av den begrensede tidsrammen, har utvalget valgt å benytte seg av to uformelle høringsrunder; en for et avgrensningsnotat, og en for et notat om forslag til indikatormodell. Utvalget fikk mange og konstruktive tilbakemeldinger fra sektoren i begge høringene. 8

9 1.4 Sammendrag og anbefalinger En modell med fem indikatorer Når det gjelder selve bruken av indikatorbegrepet, støtter utvalget seg på en oppfatning som skiller mellom en indikator og datagrunnlaget for en indikator. Man kan definere og avgrense et mer eller mindre mangfoldig datagrunnlag som systematiseres og deretter gir grunnlag for en eller flere indikatorer. Publikasjoner er et eksempel på en indikator som har innsamlet statistikk over bidrag i ulike formidlingskanaler som bøker, læremidler, fagtidsskrift etc. som datagrunnlag. Utvalgets flertall har utarbeidet en modell med fem indikatorer for formidling: 1. Omsetning 1 : Salg av tjenester og lokale publikasjoner 2. Formidling på nett 3. Publikasjoner bøker, læremidler og faglige ressurser artikler i fagtidsskrift aviskronikker og innsiktsartikler 4. Foredrag på brukerrettede fagkonferanser 5. Direkte formidling til allmennheten publikumsarrangementer bidrag i massemedia Dokumentasjonen for den økonomiske indikatoren (1) vil være data fra institusjonenes regnskapssystem. Denne indikatoren: er nøytral overfor formidlingsform og kan dekke et stort mangfold uten at dette behøver å dokumenteres vektlegger etterspørsel hos brukere og bidrar til avgrensning overfor forsknings- og undervisningsaktiviteter Begrensningen ved den økonomiske indikatoren er at den ikke stimulerer til bredest mulig offentliggjøring av formidlingen, og at formidling som ikke gir inntekter til institusjonen faller utenfor. De fire resultatindikatorene (2-5) skal oppveie disse begrensningene ved å stimulere til formidlingsaktivitet som oppfyller institusjonenes generelle samfunnsoppgaver. Indikator 2, 3 og 5 legger særlig vekt på formidling ut til bredest mulig publikum. Utvalgets flertall ønsker å stimulere kanaler som når mange, og kanaler som er framtidsrettet (som for eksempel nettsider). Modellen vil i følge utvalgets flertall ha følgende fordeler: et klart fokus på brukerbehov, faktisk anvendelse og bred offentliggjøring en avgrensning mot aktiviteter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid og undervisning som ikke skal inngå i indikatoren åpenhet overfor mangfoldet av formidlingsformer en begrensning av antallet resultatkategorier som formidlingen skal måles i, og dermed også forenkling av arbeidet med kvalitetssikring av dokumentasjonen. 1 Utvalget bruker i innstillingen begrepet omsetning om inntekter, slik det er vanlig å gjøre i universitets- og høgskolesektoren. 9

10 Utvalgets flertall mener at det ikke vil være et problem hvis en og samme formidlingsaktivitet fanges opp av to eller flere av indikatorene. Et eksempel kan være at et utredningsoppdrag med inntekter til institusjonen ikke bare resulterer i rapport til oppdragsgiver, men også i foredrag på en fagkonferanse, en artikkel i et fagtidsskrift og et intervju i dagspressen. Hver formidlingsaktivitet har en egen verdi. Siden Formidlingsutvalget startet sitt arbeid, har ett moment gått igjen på samtlige møter: Vi må få et enkelt system med få indikatorer. Registreringen og kvalitetssikringen av datagrunnlaget for indikatorene må ikke kreve avanserte, kostnadskrevende og byråkratiske modeller. Utbredelse og profesjonalitet i formidlingen har vært andre viktige kriterier. Utvalgets flertall har derfor laget en modell som i stor grad bygger på det som tidligere er gjort med autoritetsregistre i prosjektet for vitenskapelig dokumentasjon, så vel som forslag til videreutvikling/tilpasning av dagens dokumentasjonssystem. Forskningsmeldingen Vilje til forskning (St.meld.nr.20, , s. 13) foreslår at alle statlig finansierte forskningsinstitusjoner skal utvikle formidlings- og informasjonsstrategier fra år Utvalgets flertall ønsker å understreke at med gjennomarbeidede strategier på plass, vil det bli enklere for institusjonene å skaffe gode, reviderbare tall for formidling. Med forslaget fra utvalgets flertall vil det være få formidlingsaktiviteter som faller utenfor. Men det er mange aspekter ved formidling som ikke fanges opp. Dette gjelder særlig de prosessuelle aktivitetene siden den valgte indikatormodellen er resultatorientert. Indikatormodellen vil for eksempel ikke fange opp kompetanseheving innen formidling i et forskningsmiljø, eller synergieffekter og økt kompetanse i samarbeid mellom forskere og medier eller allmennheten. Det gjelder også den typen utviklingsarbeid og formidling av kompetanse som skjer i forbindelse med studentoppgaver, studentpraksis og lignende virksomhet i tilknytning til undervisningen. Utvalgets flertall vil understreke at formidlingsindikatorene skal gå inn i departementets budsjettmodell og gi grunnlag for fordeling av midler på institusjonsnivå. Det vil deretter være et lederansvar ved den enkelte institusjon hvordan midlene fordeles, og om man eventuelt ønsker å støtte opp om strategiske målsetninger ut over det finansieringssystemet stimulerer til. Utvalgets medlem fra universitetsmuseene har kommet med en dissens. Dette medlemmet ønsker seg én indikator for formidling: en omsetningsindikator som favner formidling som gir inntekter til institusjonen. Dissensen følger som vedlegg til innstillingen. 2 Ny registrering av formidling Det svenske søsterorganet til Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet, ga i november 2003 ut et policydokument med tittelen Forskningskommunikation för demokrati og tilväxt. I innledningen til dokumentet henvises det til universiteters og høgskolers oppdrag når det gjelder samarbeid med det omkringliggende samfunnet og hvordan tydeliggjøringen av dette oppdraget har gitt begrepet forskningsinformasjon både bredere og dypere betydning. Videre utdyper dokumentet hvordan god kommunikasjon om forskningen kan: gi økt tiltro til universitetene og høgskolenes virksomhet, føre til økt legitimitet for forskningen og forskerne trygge rekrutteringen til forskningen 10

11 gi bedre forskning trygge finansieringen av forskningen Samarbeidsforpliktelsene overfor lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv er blitt tydeligere i ny lov også i Norge. Både allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon vil kunne ha denne typen effekter som det pekes på fra vetenskapsrådet. Vi har gode forutsetninger i Norge for å satse mer på formidling av forsknings- og utviklingsarbeid: Her er stor interesse for forskningsnyheter 2, tillit til forskerne i allmennheten, økt utdanningsnivå, åpenhet i den offentlig finansierte forskningen og en vilje til dialog i forskersamfunnet. Utvalget ønsker et system som sikrer at FoU-formidling blir en prioritert oppgave i tiden som kommer. Det er oppstått en ny situasjon ved at det blir innført en produktivitetsbasert budsjettmodell for utdanning og forskning. Svært mange aktiviteter faller utenfor denne budsjettmodellen, og det er derfor stor fare for at formidling vil bli nedprioritert uten liknende budsjettmessige tiltak. Det er viktig å gi et signal om at FoU-formidling er en sentral aktivitet ved våre institusjoner. Formidling bør bli en normal del av det vitenskapelige personalets 3 arbeidsfelt. Formidling er en naturlig del av FoU-prosessen, og uten formidling vil FoU-prosessen bli avbrutt på et uheldig og unaturlig stadium. Utvalget ser på formidling som et eget dynamisk felt, og advarer mot en misforståelse om formidling som en restkategori som skal omfatte det som faller utenfor forskningskomponenten. Det er ikke forskning som ikke når opp til betegnelsen vitenskapelig som skal premieres, men formidling av godt FoU-arbeid til brukere og allmennheten. Responsen utvalget har fått på sine uformelle høringsrunder, og ved andre anledninger, tyder på at mange i sektoren er bekymret for hva som skjer med det som ikke kan telles. Indikatorer som skal brukes som grunnlag for en resultatbasert tildelingskategori i finansieringssystemet, vil aldri kunne dekke alle sider ved institusjonenes virksomhet. Erfaringsmessig kan også incentivsystemer føre til tilpasninger både på det institusjonelle og det individuelle nivået. Faren er dermed til stede for at det som holdes utenfor de foreslåtte indikatorene, blir nedprioritert. Utvalget peker på den generelle faren for målforskyving som ligger i at vi klassifiserer FoU og tilhørende formidling med tanke på belønning. Klassifiseringen i ulike forskningskategorier og formidlingsgenre vil i seg selv etter hvert kunne være med på å bestemme hva slags forskning og faglige fokus som skal få legitimitet og betydning. Krav om etterprøvbarhet og mulighet for måling vil for eksempel føre til at FoU som dreier seg om etterprøvbarhet og målbarhet blir prioritert. FoU og formidling som retter seg mot andre, gjerne lite målbare aspekter ved profesjonsvirksomhet, vil ikke være attraktivt fordi dette arbeidet ikke kan rapporteres på en slik måte at det gir uttelling. Formidlingsutvalget mener at departementet bør være på vakt i forhold til slike effekter. For øvrig vil det være en lederoppgave ved den enkelte institusjon å etablere incentivsystemer internt for å motvirke eventuelle uheldige effekter det statlige incentivsystemet vil kunne få. 2 Rapporten Nordmenns forhold til forskning og teknologi 2004, NIFU STEP, viste blant annet at interessen for forskning og teknologi i Norge er meget høy også i en internasjonal sammenligning. Den viste også at opinionen generelt er blitt mer positiv til forskning og teknologi den siste femårsperioden. 3 Utvalget bruker begrepet vitenskapelig personale framfor vitenskapelig tilsatt, siden det ikke er uvanlig at ansatte med vitenskapelig bakgrunn kan være tilsatt i administrative stillinger. 11

12 Utvalget har valgt ikke å gå i dybden på denne diskusjonen, men konsentrert seg om sitt mandat: Å foreslå indikatorer som fanger opp sentrale deler av formidlingsvirksomheten ved institusjonene. Foruten å stimulere til mer formidling, er det sannsynlig at departementet med sitt ønske om en formidlingsindikator ønsker å skape bedre balanse i finansieringsmodellen. Med innføringen av vitenskapelig publikasjon som den sentrale indikatoren for forsknings- og utviklingsarbeid, ser den nåværende finansieringsmodellen ut til å favorisere universitetene og de vitenskapelige høyskolene. I forskningsmeldingen, Vilje til forskning er det lagt stor vekt på at høyskolenes regionale virksomhet må telle med i den nye modellen: I et system med en felles forskningskomponent for alle institusjonene, skal formidlingskomponenten blant annet sikre at de statlige høyskolene stimuleres til å prioritere den tradisjonelle kjernevirksomheten ved høyskolene. Formidlingskomponenten skal derfor gi incentiver tilpasset de statlige høyskolenes særskilte formål overfor regionalt arbeids- og næringsliv, samt gi incentiver til nært samarbeid med praksisfeltene i yrkesutdanningene. Dette vil bidra til at mangfoldet i universitets- og høyskolesektoren opprettholdes. (s. 153). Det er også en utbredt frykt i sektoren for at mer dokumentasjonsarbeid, kontroll og evalueringer skal binde opp verdifull administrativ og faglig kompetanse som helst skulle vært brukt til FoU og undervisning og ikke til drift. Flertallets forslag bygger i stor grad på det som allerede er gjort i Forskningsdokumentasjonsprosjektet og vitenskapelig publisering, og foreslår at de eksisterende dokumentasjonssystemene Frida og BIBSYS s ForskDok videreutvikles for å tilpasses dagens finansieringssystem. Utvalget mener at det bør legges til rette for ett dokumentasjonssystem tilpasset hele sektoren. Dette vil både minske byråkratiet og gjøre kvalitetssikringen bedre. Tallene fra formidling skal inn i en fordelingsmodell og må være reviderbare: Dette fordrer visse kvalitetssikringskrav. Utvalgets flertall mener den foreslåtte modellen på en god måte ivaretar disse kravene uten at byråkratiet tar overhånd. Utvalgets flertall understreker betydningen av å gjennomføre simuleringer for å sikre at valget av indikatorer ikke fører til utilsiktede forskyvninger mellom institusjonene. 3 Definisjon og avgrensning av formidling Utvalgets flertall vil i dette kapittelet klargjøre hvordan man har valgt å avgrense og definere begrepet formidling. Ny lov om universiteter og høyskoler er sanksjonert ved kronprinsregentens resolusjon 1. april 2005 med ikrafttredelsesdato 1. august Lovens formuleringer i 1-1, 1-3 og 1-4 setter som nevnt i kapittel 1, rammer for institusjonenes formidlingsoppgaver. Loven gir institusjonene et generelt pålegg om å drive formidling av forsknings- og utviklingsbasert kunnskap. I tillegg omtales målsettinger og målgrupper for formidlingsarbeidet. Universiteter og høyskoler skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for, og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kultur og næringsliv ( 1-1, punkt c) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid ( 1-3, punkt d) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid ( 1-3, punkt e) 12

13 legge til rette for at institusjonenes ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten ( 1-3, punkt f) samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner ( 1-3, punkt h) Noen av institusjonene er tildelt et særskilt formidlingsansvar knyttet til museumsvirksomhet og vitenskapelige samlinger ( 1-4): I vår sammenheng er det særlig andre og tredje ledd som er aktuelle: (2) Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. (3) Departementet kan gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for forskning eller undervisning på bestemte fagområder. På samme måte kan departementet gi enkelte institusjoner er særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker, kunnskapsbanker og databaser samt museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger for særskilte fagområder. I loven knyttes formidlingsoppgaven nært opp til forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Formidling i universitets- og høyskolesammenheng er således langt på vei synonymt med kommunikasjon av resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid. Forskningskommunikasjonsbegrepet finner vi da også igjen om den tilsvarende oppgaven i flere andre land. I Sverige brukes begrepene forskningskommunikation og forskningsinformation og i Danmark brukes begrepet forskningskommunikation. Det bør være en rimelig tolkning av lovteksten at formidling i universitets- og høgskolesektoren både kan baseres på eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalgets flertall er enige om at det i vår sammenheng bare er formidling fra vitenskapelig personale som skal telle, men denne kan altså være basert på resultater enten fra eget eller fra andres FoU-arbeid. På to punkt i loven er ikke sammenhengen mellom formidling og forsknings- og utviklingsarbeid eksplisitt uttrykt. Det gjelder for det første 1-3, punkt f) som omhandler ansattes og studenters deltakelse i samfunnsdebatten. Utvalgets flertall vil imidlertid også på dette punktet avgrense oppmerksomheten mot den forskningsbaserte formidlingen. Det er aktiv deltakelse i samfunnsdebatten basert på faglig kompetanse ervervet gjennom faglig arbeid i universiteter og høyskoler, det eventuelt er viktig å stimulere sett fra institusjonenes side. Leserinnlegg i aviser, bokanmeldelser, deltakelse i TV-debatter o.lign. basert på annen personlig interesse og kompetanse, faller utenfor. Det andre punktet der forbindelsen til forsknings- og utviklingsarbeid ikke er uttalt eksplisitt, er 1-3, punkt h). Men også på dette punktet må forskningsbasisen kunne forutsettes. Det er i kraft av sin faglige kompetanse universiteter og høgskoler forventes å bidra i samarbeid med andre. Samarbeidet med lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner beskrives ofte som den tredje oppgaven, eller som universitetenes og høyskolenes utvidete oppgave. Samarbeidet med lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner vil både kunne 13

14 omfatte utdanningsoppgaver, forsknings- og utviklingsarbeid og formidling. Uansett vil virksomheten være forskningsbasert. 3.1 Avgrensning mot utdanning Utvalget har diskutert hvordan det er rimelig å avgrense formidling fra undervisning. Som nevnt ovenfor vil samarbeidet med lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner også kunne omfatte ulike utdanningsoppgaver. Tilbud om tilrettelagt grunnutdanning innenfor eget budsjettkapittel eller ulike typer av skreddersydde etter- og videreutdanningskurs vil ofte være en viktig del i slikt samarbeid. Når noen for eksempel betaler for skreddersydd etterutdanning, er det et uttrykk for positiv samhandling mellom institusjonen og regionen som bør stimuleres. Utvalget mener at det ut fra politiske mål for eksempel knyttet til kompetansereformen, kan argumenteres for å etablere et slikt nytt incitament for å stimulere denne aktiviteten ytterligere. I enkelte tilfeller vil det uansett være vanskelig å skille mellom korte etterutdanningskurs og populærvitenskapelige foredrag. Utvalget er av den oppfatning at det viktigste er å sette en klar grense mot den budsjettfinansierte utdanningsvirksomheten. Denne virksomheten stimuleres og belønnes gjennom den resultatbaserte utdanningsmodulen (RBF). 3.2 Avgrensning mot forsknings- og utviklingsarbeid UHR overleverte 12. november 2004 innstillingen Vekt på forskning Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstillingen er utarbeidet på oppdrag fra UFD som ønsket å utvikle et kvalitetsmessig bedre og mer pålitelig system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering som grunnlag for forskningskomponenten i budsjettene til universiteter og høyskoler. Forskningsdokumentasjonsutvalgets forslag er seinere fulgt opp gjennom St.meld.nr.20 ( ) Vilje til forskning. Forskningsdokumentasjonsutvalget foreslår at vitenskapelige publikasjoner velges som indikator for den framtidige forskningskomponenten i finansieringssystemet. Følgende definisjon av vitenskapelig publikasjon benyttes (s.25): En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: 1. presentere ny innsikt 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som har interesse av den 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering Utvalget avgrenser seg mot formidling slik (s.24): Den definisjonen som her gis av vitenskapelig publisering, er ikke ment å dekke formidling. 14

15 Og sier videre: Definisjonen er ment å dekke fag, forskningsfelt og institusjoner som har vitenskapelige publikasjoner som viktigste resultatform i forskningen. Den vitenskapelige publikasjonen ses altså som en del av forsknings- og utviklingsarbeidet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er først fullført når resultatene blir kommunisert ut i forskningssamfunnet gjennom en vitenskapelig publikasjon. Formidlingsutvalget oppfatter det dermed slik at det er riktig å avgrense utvalgets arbeid både mot selve forsknings- og utviklingsarbeidet og mot vitenskapelige publikasjoner som viktigste resultat av forskningen. Det er viktig i denne sammenhengen å peke på at det finnes forskningsbaserte publikasjoner som ikke inkluderes som vitenskapelige, ref. Gunnar Sivertsen, NIFU STEP på Formidlingsutvalgets møte : Med forskere som primær målgruppe: o Ikke-vitenskapelige publikasjonsformer, for eksempel debattinnlegg i vitenskapelige tidsskrift o Lokalt publiseringsnivå Med andre enn forskere som primær målgruppe: o Undervisningsmidler o Anvendt forskning for oppdragsgivere o Popularisering eller formidling av egen eller andres forskning o Deltakelse i allmenn samfunnsdebatt o Profesjonstidsskrifter (føyd til i møtet) Formidlingsutvalget ser det ikke som aktuelt å inkludere den første av disse kategoriene i sitt arbeid. Begrunnelsen for dette er at den nettopp har forskere som primær målgruppe. Formidlingsutvalget har notert seg at det er en viss forventning i sektoren til at vitenskapelige publikasjoner på lokalt nivå (lokale skriftserier etc.) bør få uttelling i formidlingskomponenten i og med at den ble utelukket av forskningsdokumentasjonsutvalget. Det pekes blant annet på at mye faglig utviklingsarbeid i høgskolesektoren dokumenteres på lokalt nivå. Forskningsdokumentasjonsutvalget utelukket det lokale publiseringsnivået med to begrunnelser (s.35): For det første kan det reises tvil om en ordning med fagfellevurdering kan fungere i en kanal som i hovedsak representerer institusjonenes egne ansatte. Et minimum nasjonalt nivå vil som oftest være påkrevd for at dette skal fungere i en vitenskapelig publiseringskanal. For det andre er det problematisk å knytte resultatfinansiering av institusjonene til statistikk fra publiseringskanaler som hovedsakelig publiserer egne ansattes forskningsbidrag. Hvis man gjør det, vil det gi institusjonene et incentiv til å øke egen utgivervirksomhet, mens hensikten skulle være å stimulere forskningsvirksomheten. 15

16 Det første argumentet er ikke like relevant når det gjelder formidling. Formidlingsbidragets kvalitet avgjøres ikke gjennom fagfellevurdering, og bidrag i lokale kanaler kan treffe målgruppa like godt eller bedre enn bidrag i nasjonale kanaler. Det andre argumentet er derimot mer relevant. Etter flertallet i utvalgets mening er det i dag mange resultater av godt faglig utviklingsarbeid som spres i for liten grad. Formidlingsutvalget mener også at det vil være et uheldig signal om det etableres et system der det som ikke når opp som forskningsdokumentasjon automatisk skal belønnes som formidling. Den avgjørende vurderingen her må være om dette er god formidling i betydningen stor spredning til brukere og allmennheten. Formidlingsutvalget vil således ikke følge forskningsdokumentasjonsutvalget og helt utelukke det lokale publiseringsnivået. Lokalt publisert forskningsdokumentasjon som har forskere som primær målgruppe, er imidlertid ikke i utvalgets fokus. Det er derimot lokal publisering som har andre enn forskere som primær målgruppe og som når ut til et bredt publikum. Utvalget ønsker å belønne denne typen publisering, og foreslår å gjøre dette ved å ta med salg av publikasjoner i omsetningsindikatoren (se kap. 5.1). Det finnes også resultatformer av FoU som ikke er publikasjoner, og som derfor ikke er tatt med under forskningskomponenten 4 : Innvilgede eller anvendte patenter Verk fra kunstnerisk utviklingsarbeid Filologisk kommentararbeid, leksikografi Samlinger og arkiver Formidlingsutvalget har vurdert innvilgede eller anvendte patenter som aktuell indikator knyttet til innovasjon. Det sentrale for utvalget har vært om slike resultatformer fra forsknings- og utviklingsarbeid er brukbare indikatorer for formidling (se kap og 4). Verk fra kunstnerisk utviklingsarbeid er utelukket pga UFDs presisering av mandatet (se under). Øvrige resultatformer som er nevnt i lista vil kunne tas i betraktning i den grad de er grunnlag for formidling til andre enn forskere. Det har vært en del reaksjoner i sektoren på at Forskningsdokumentasjonsutvalget utelukkende valgte å belønne vitenskapelige publikasjoner, og at formidlingen av FoUresultater i vitenskapelige konferanser og seminarer derfor for en stor del faller utenfor. Formidlingsutvalget har derfor møtt nokså sterke forventninger om at denne typen FoU-basert formidling må belønnes i den nye formidlingsmodulen. Formidlingsutvalget oppfatter ikke at det er utvalgets rolle å fange opp eventuelle skjevheter eller å endre de beslutninger som er gjort i kjølvannet av Forskningsdokumentasjonsutvalgets arbeid. Selv om det er viktig for institusjonene å stimulere til økt formidling via vitenskapelige konferanser, og da kanskje særlig innenfor unge FoU-miljø, faller denne typen virksomhet utenfor i vår sammenheng fordi den har forskere som primær målgruppe, se kap Utvalgets flertall foreslår derimot foredrag på brukerrettede fagkonferanser som en indikator for formidling da dette er en sentral og verdifull kanal for formidling av ny, vitenskapelig kunnskap ut mot ulike yrkesgrupper. Forslaget utfordrer oss mht. å etablere en klar og tydelig avgrensning mot forskerrettede konferanser (se kap 5.4). 4 ref. Gunnar Sivertsen NIFU STEP 16

17 3.3 Avgrensning mot kunstnerisk utviklingsarbeid I brev fra UFD datert der UHR blir tildelt formidlingsprosjektoppdraget, sies det: Departementet legger til grunn at kunstnerisk utviklingsarbeid og tilhørende formidlingsaktivitet holdes utenfor arbeidet. Denne beslutningen er problematisert overfor departementet gjennom departementets observatør i utvalget, men departementet har holdt fast på den. Begrunnelsen for dette er at en utvikling av eventuelle indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid er et komplekst arbeid som både krever mye og særskilt kompetanse på feltet. Utvalget ble derfor bedt om å holde kunstnerisk utviklingsarbeide utenfor sitt arbeid. For at denne beslutningen ikke skal skape problemer, viser departementet til at de samtidig har unntatt arkitekthøgskolen og kunsthøgskolene fra den resultatbaserte finansieringsmodellen. Forskningsdokumentasjonsutvalget har heller ikke hatt kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor sitt mandat. Formidlingsutvalget har følgelig latt spørsmålet om indikatorer knyttet til formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid ligge. På bakgrunn av en rekke innspill fra sektoren gjennom de uformelle høringsprosessene, har utvalget noen prinsipielle betraktninger knyttet til den videre prosessen innenfor området. Utvalget vil påpeke at det er mange universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler der det kunstneriske utviklingsarbeidet utgjør en svært viktig del av virksomheten. Å holde arkitekthøgskolen, musikkhøgskolen og kunsthøgskolene utenfor den resultatbaserte finansieringsmodellen er derfor et utilstrekkelig mottiltak i forhold til de problemene som oppstår når kunstnerisk utviklingsarbeid og dets formidlingsformer utelukkes fra indikatordiskusjonen i det resultatbaserte finansieringssystemet. Det haster etter utvalgets mening å få satt i gang et arbeid der en definerer kunstnerisk utviklingsarbeid og dets resultat- og formidlingsformer. Deretter bør en få en grundig drøfting for å avklare i hvilken grad kunstnerisk utviklingsarbeid kan eller bør innrammes av et rapporteringssystem basert på vekting eller telling. Dersom drøftingen gir til svar at kunstnerisk utviklingsarbeid ikke skiller seg vesentlig fra annet utviklingsarbeid mht. dette aspektet, bør en snarest utvikle indikatorer for slikt arbeid som kan benyttes i den resultatbaserte forskningskomponenten og i en ny resultatbasert formidlingskomponent. Fører drøftingen til en annen konklusjon, bør en utrede andre vurderingssystemer eller finansieringsordninger som ivaretar de kunstneriske fagmiljøene. Utvalget gjør oppmerksom på at dersom en nå ikke griper tak i disse spørsmålene i tilknytning til kunstnerisk utviklingsarbeid, vil det kunne oppfattes som en nedvurdering av slikt arbeid. Over litt tid kan det også kunne føre til at universiteter og høyskoler nedprioriterer kunstnerisk utviklingsarbeid og formidlingen av dette arbeidet. Erfaringsmessig kan incentivsystemer føre til utilsiktede effekter og tilpasninger både på det institusjonelle og det individuelle nivået. Det må også avklares hvilken betydning institusjonstype (hvor stor del av institusjonen driver med kunstnerisk utviklingsarbeid) har for om det er en fordel å inkludere kunstnerisk utviklingsarbeid i formidlingskomponenten eller ei. Indikatorer som skal brukes som grunnlag for en resultatbasert tildelingskategori i finansieringssystemet, vil aldri kunne dekke alle sider ved institusjonenes virksomhet. En må imidlertid være sikker på at valget av indikatorer ikke 17

18 fører til utilsiktede forskyvninger mellom institusjonene. Formidlingsutvalget mener at departementet bør være på vakt mot slike effekter enten kunstnerisk utviklingsarbeid, med sine resultatformer og formidlingsformer, skal inkluderes eller ekskluderes. Dette gjelder spesielt forholdet mellom kunsthøgskolene, musikkhøgskolen og arkitektur- og designhøgskolen, men også for universiteter og statlige høgskoler med ulikt omfang av kunstnerisk virksomhet. Kunstnerisk utviklingsarbeid blir i noen sammenhenger feilaktig oppfattet først og fremst å være en type formidling. Estetisk nyskaping og utprøving har imidlertid også likheter med vitenskapelig arbeid. Innenfor noen fagområder kan for eksempel verk, som resultatform av det kunstneriske utviklingsarbeidet, ses som en parallell til den vitenskapelige publikasjonen. Formidlingsutvalget har som sagt ikke gått nærmere inn i slike vurderinger. Til tross for det avgrensede mandatet, har utvalget likevel ikke helt kunnet unngå at formidlingsformer som er knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid i noen grad vil komme med i indikatorene som foreslås. Kunstnerisk utviklingsarbeid er for eksempel i noen fag tett innvevd i pedagogisk utviklingsarbeid og vil derfor prege formidlingsformene som benyttes. Etter utvalgets vurdering, hører dette siste aspektet med i de foreslåtte indikatorene i innstillingen. For øvrig vil det som tidligere nevnt være en lederoppgave ved den enkelte institusjon å etablere incentivsystemer internt for å motvirke eventuelle uheldige effekter det statlige incentivsystemet vil ha på kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget peker igjen på den generelle faren for målforskyving som ligger i at vi klassifiserer FoU og tilhørende formidling med tanke på belønning, se kapittel 2. Formidlingsutvalget registrerer med tilfredshet at regjeringen i St.meld.nr.20 ( ) Vilje til forskning signaliserer at departementet nå vil vurdere om det er mulig å utvikle gode indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid (s.153). 3.4 Fokus på allmennrettet og brukerrettet formidling Norges forskningsråd beskriver forskningsformidling slik i Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling, 1997: Forskningsformidling er primært knyttet til formidling av forskningsresultater og forskningsprosesser med overføring av ny kunnskap og innsikt som intensjon. En kan la begrepet også omfatte formidling av forskningens potensial og mulige konsekvenser. Norges forskningsråd opererer her med tre typer formidling kategorisert etter målgruppe: Allmennrettet: Rettet mot det brede publikum, allmennheten. Brukerrettet: Rettet mot avgrensete grupper som har bruk for kunnskapen og teknologien i utøvelsen av sitt yrke eller profesjon, samt institusjoner, organisasjoner og andre som kan likestilles med disse. Brukerrettet formidling krever større dybde og mer dokumentasjon for å bli godt anvendbar for mottakeren. Forskerrettet: Rettet mot andre forskere. En stor del av den primære forskningsformidlingen fra forskerne er rettet mot andre forskere i form av vitenskapelig publisering. Forskerrettet forskningsformidling er en meget viktig type brukerrettet formidling. Den sikrer forskningens kvalitet og er en forutsetning for selve forskningen. 18

19 Utvalget vil støtte seg til Norges forskningsråds kategorisering av ulike typer formidling, men vil samtidig understreke at vi oppfatter formidling i større grad som en dialogisk virksomhet enn Norges forskningsråd sin beskrivelse gir inntrykk av. Formidlingsutvalget oppfatter at den forskerrettede formidlingen ivaretas i tilstrekkelig grad av forskningsmodulen i finansieringssystemet. Formidlingsutvalget vil dermed i sitt arbeid konsentrere seg om den FoU-baserte allmennrettede og brukerrettede formidlingen. Formidlingsutvalget har drøftet hvorvidt formidlingsbegrepet oppfattes som særlig dekkende for den FoU-baserte kommunikasjonen mellom det vitenskapelige personale ved universiteter og høyskoler og ulike brukergrupper. Utvalget vil ikke problematisere dette videre i og med at begrepet brukes både i mandatet og i loven, men vil påpeke at den brukerrettede formidlingen i utvidet grad krever en dialog, en toveiskommunikasjon mellom forsker og bruker. Det svenske samverkan og det engelske knowledge transfer gir tydeligere signaler om det tosidige og behovet for tilrettelegging. Både i allmennrettet og i brukerrettet formidling er det i dagens medie- og kommunikasjonssamfunn også et økende behov for en helhetlig og profesjonalisert tilnærming til formidlingsarbeidet. Sektorens fagutøvere i informasjons- og formidlingsavdelinger inntar her en viktig rolle. Samhandling mellom disse fagmiljøene og det vitenskapelige personalet vil være viktig for å ivareta en helhetlig formidlingsinnsats. Utvalget mener at formidling knyttet opp mot innovasjon og utviklingsarbeid i nærings- og samfunnsliv, jfr. mandatet, i vår sammenheng må kunne klassifiseres som brukerrettet formidling. 3.5 Allmennrettet formidling Den allmennrettede formidlingen omfatter et stort spenn av ulike formidlingsformer og formidlingskanaler. Eksempler på formidlingskanaler: TV Radio Film Internett Forlag Aviser Museer Kulørt ukepresse Populærvitenskapelige tidsskrift Scener CD/DVD og lignende Publikumsarrangementer som åpne dager og Forskningsdagene Alumninettverk Seminarer Konferanser Eksempler på formidlingsuttrykk: 19

20 Populærvitenskapelige bøker, artikkelsamlinger Populærvitenskapelige artikler Intervju Kronikker Leserinnlegg Bokanmeldelser TV-/film-/video-/multimedieproduksjoner Programdeltakelse Plateproduksjoner Populærvitenskapelig foredrag Oppslagsverk Utstillinger Årbøker Debattdeltakelse Nyhetsbrev Nettpresentasjoner Felles for formidlingskanalene og -formene er at det vitenskapelige stoffet/fagkunnskapen er myntet på allmennheten, mennesker som står utenfor det aktuelle forskersamfunnet Universitetsmuseene Loven pålegger navngitte institusjoner et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. Formidlingen som skjer knyttet til slike museer eller samlinger, er i stor grad forskningsbasert og/eller at utstillingene er relatert til tidligere eller nåværende forsknings- og utviklingsarbeid. Forskere i institusjonen samarbeider ofte med de ansatte i museene om slike utstillinger. Museene har også en egen vitenskapelig stab som driver forsknings- og utviklingsarbeid. Universitetsmuseene har lange tradisjoner når det gjelder å formidle forskningsbasert viten til allmennheten. Formidling gjennom utstillinger står sentralt, men formidling skjer også i andre former som populærvitenskapelige foredrag, populærvitenskapelig tidsskrift, pedagogiske opplegg i samarbeid med barnehager og skoler osv. Museene er således forløpere på hvordan drive god FoU-basert formidling til allmennheten, og institusjonene inviterer også forskere fra andre deler av universitetene til å involvere seg i slikt formidlingsarbeid. I rapport om mål og resultatindikatorer for universitetsmuseene 5, s. 23, gis følgende tilråding: Arbeidsgruppen mener at det ikke finnes indikatorer med tilstrekkelig datakvalitet og etterprøvbarhet som kan gjenspeile, og gi hensiktsmessige incentiver til universitetsmuseenes kjernevirksomhet dersom de nyttes i et resultatbasert finansieringssystem. Arbeidsgruppen tilrår likevel at det utvikles mål- og resultatindikatorer som virkemiddel både i departementets styring av universitetene og i universitetets styring av universitetsmuseene. Det er særlig viktig at det etableres mål- og resultatindikatorer for samlingsvirksomheten, da dette i større grad vil tydeliggjøre universitetsmuseenes kjernevirksomhet overfor universitetene. I den grad vitenskapelig personale ved universitetsmuseene (eller ved bibliotekene, se nedenfor) bidrar til formidling i form av publikasjoner, foredrag, utstillinger og andre 5 Arbeidsgruppe nedsatt av departementet som leverte sin rapport 20. mai Gruppen har vært satt sammen av representanter fra alle nivåene i styringskjeden fra departement til museum. 20

Sammen om kunnskap. Forord. Nytt system for dokumentasjon av formidling. Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD. Versjon: 30.

Sammen om kunnskap. Forord. Nytt system for dokumentasjon av formidling. Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD. Versjon: 30. Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av

Detaljer

Avgrensing. 1. Mandatet. 2. Lov om universiteter og høyskoler. Formidlingsutvalget Notat 24. januar 2005

Avgrensing. 1. Mandatet. 2. Lov om universiteter og høyskoler. Formidlingsutvalget Notat 24. januar 2005 Formidlingsutvalget Notat 24. januar 2005 Avgrensing Hensikten med notatet er å komme fram til en felles forståelse for hvordan utvalget ønsker å avgrense og definere begrepet formidling. 1. Mandatet Utvalget

Detaljer

Avgrensing. 1. Mandatet. 2. Lov om universiteter og høyskoler. Formidlingsutvalget Notat 3.mai 2005

Avgrensing. 1. Mandatet. 2. Lov om universiteter og høyskoler. Formidlingsutvalget Notat 3.mai 2005 Formidlingsutvalget Notat 3.mai 2005 Avgrensing Hensikten med notatet er å klargjøre hvordan utvalget avgrenser og definerer begrepet formidling. Notatet bygger på et tidligere notat datert 24.januar og

Detaljer

Høring av Sammen om Kunnskap II Operasjonalisering av indikatorer for formidling

Høring av Sammen om Kunnskap II Operasjonalisering av indikatorer for formidling Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200605012 28.08.2006 Høring av Sammen om Kunnskap II Operasjonalisering av indikatorer for formidling Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Formidling den tredje oppgaven Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Den tredje oppgaven Universitets- og høgskoleloven Departementet Formidlingsindikatorer Formidling ved høgskolen Universitets- og

Detaljer

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen

Detaljer

Indikatorer for formidling

Indikatorer for formidling Indikatorer for formidling Dette notatet foreslår en indikatormodell for formidling. Formidlingsutvalget har konsentrert seg [1] om allmennrettet og brukerrettet formidling basert på forskning og faglig

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Sammen om kunnskap II

Sammen om kunnskap II Sammen om kunnskap II Operasjonalisering av indikatorer for formidling Innstilling fra UHRs formidlingsutvalg II til KD Versjon: 30. juni 2006 Forord Denne rapporten følger opp innstillingen Sammen om

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Informasjon om arbeidet i Formidlingsutvalget II

Informasjon om arbeidet i Formidlingsutvalget II Informasjon om arbeidet i Formidlingsutvalget II (8. mai 2006) I brev av 11.11.05 ga Utdannings- og forskningsdepartementet Universitets- og høgskolerådet i oppdrag å videreføre arbeidet med å utvikle

Detaljer

Temaplan for formidling og samfunnskontakt

Temaplan for formidling og samfunnskontakt Temaplan-2008 Temaplan for formidling og samfunnskontakt 1. FORANKRING Denne temaplanen er forankret i høgskolens strategiske plan som trekker opp følgende formål:! Høgskolen i Østfold skal gjennom undervisning,

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forskningsdokumentasjon nominering av kanaler til nivå 2 Stp-prp. Nr 1. Kunnskapsdepartementet 2006-2007 (budsjettforslag

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Belønning av allmennrettet formidling ved bruk av Cristin

Belønning av allmennrettet formidling ved bruk av Cristin Belønning av allmennrettet formidling ved bruk av Cristin Det helsevitenskapelige fakultet har siden 2010 hatt intensjoner om å innføre et system for belønning av allmennrettet formidling ved bruk av databasen

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007 Referat fra møte i 12. mars 2007 Til stede: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Hanna Kristiansen, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Stig A. Slørdahl

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Høringsuttalelse - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk Vitenskapsindeks (NVI) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 200806828-/HAG Saksbehandler: ALY Vår ref.: 08/11674 Dato: 27.02.2009 Høringsuttalelse - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin Oppstartseminaret 16. oktober 2017 Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin 1 Viktige datoer for NVI-arbeidet November/desember: Opplæring for nye superbrukere 30.

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon.

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon. Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon Erik Øverland Norges forskningsråd 24. mai 2011 Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS

FORSKNINGSPLAN For perioden KRUS FORSKNINGSPLAN KRUS For perioden 2013-2015 Forskningsmiljøet på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har en særskilt rolle innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring, og miljøet har

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Business as usual Den vedtatte

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Presentasjon for ForskDok-ansvarlige 18. april 2007 Øyvind Nystøl Oversikt over innlegget Departementets formål. Endringer

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/2402 Sak 13/11 Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem: Kort sammendrag

NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem: Kort sammendrag NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem: Kort sammendrag Hovedspørsmål Da utvalget ble nedsatt, uttalte statsråd Tora Aasland at Vi må våge å stille kritiske spørsmål ved om det er god nok sammenheng mellom

Detaljer

Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU -

Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU - Plan for kunnskapsdeling og formidling for forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU - 2006-2010 Norges forskningsråd Revidert plan, mars 2009

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING 2014 2015 Formidlingsoppdraget Det ligger til samfunnsoppdraget for Det juridiske fakultet å formidle sresultater og kunnskap på høyt nivå, og være en sentral aktør

Detaljer

Status i høgskoleforskningen

Status i høgskoleforskningen Status i høgskoleforskningen Ingvild Marheim Larsen Foredrag på konferansen Forskning ved de statlige høyskolene - mulighetenes kunst? Universitets- og høgskolerådet/norges forskningsråd 21. juni 2007

Detaljer

Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet

Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet Det legges stor vekt på å utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet bl.a. ved bruk av praksis i arbeidslivet.

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

FoU-basert profesjonsutdanning

FoU-basert profesjonsutdanning FoU-basert profesjonsutdanning erfaringer fra NOKUTs evalueringer av allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanningene Stein Erik Lid NOKUT UH-loven: tilby høyere utdanning som er basert på det fremste

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer