Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU -"

Transkript

1 Plan for kunnskapsdeling og formidling for forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU Norges forskningsråd Revidert plan, mars

2 Plan for kunnskapsdeling og formidling er en konkret tiltaksplan for hvordan Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PraksisFoU - skal arbeide med formidling gjennom hele programperioden. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet i formidlingsarbeidet, sikre at alle målgrupper i programmet nås og synliggjøre programmet på den utdanningspolitiske dagsorden. PraksisFoUs samlede plan for kunnskapsdeling og formidling skal foreslå tiltak for å synliggjøre programmets forskningsprosjekter, sikre informasjon til og dialog mellom programmets målgrupper og skape forutsigbarhet i formidlingsarbeidet. Planen skal revideres hvert år og skal fungere som en konkret tiltaksplan for hvordan arbeidet med formidling skal skje gjennom resten av programperioden. Tidligere gjennomførte tiltak er derfor i liten grad inkludert i denne utgaven av planen. PraksisFoU legger vekt på at formidling og kunnskapsdeling er et delt ansvar mellom mange aktører i og rundt prosjektene. Det er i dag 32 prosjekter i PraksisFoU-programmet. Hvert av prosjektene har utarbeidet en egen plan for kunnskapsdeling og formidling. Det er derfor betydelig aktivitet i regi av programmet som ikke fremkommer i den sentrale planen for kunnskapsdeling og formidling. Prosjektenes aktiviteter på dette området vil bli synliggjort i porteføljeanalysen som programstyret har tatt initiativ til, og som skal ferdigstilles i mars Dette planarbeidet må også ses som et ledd i Forskningsrådets nasjonale ansvar for forskningsformidling og for at resultater fra forskningen tas i bruk. Innhold: Bakgrunn, begrunnelse og mål Kunnskapsdeling og formidling Ansvar for kunnskapsdeling og formidling i PraksisFoU-programmet Tiltak 2

3 Bakgrunn, begrunnelse og mål Forskningsprogrammet PraksisFoU skal bidra til å skape økt forskningsbasert kunnskap for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. For å oppnå dette må forskningskompetansen ved lærerutdanningsmiljøene styrkes og det må stimuleres til forskningsprosjekter som er relevante for praksisfeltet, og som dermed kan komme til nytte for barnehagen, skolen og lærerutdanningen. Det må satses på bedre og mer relevant forskning. Samtidig er sentrale myndigheter opptatt av at barnehagene og grunnopplæringen i for liten grad ser ut til å anvende forskning som allerede er tilgjengelig i sitt daglige arbeid. Kunnskapsdepartementet (KD) har derfor, som oppdragsgiver og hovedfinansieringskilde for PraksisFoU, lagt klare føringer på at programmet har en viktig oppgave knyttet til formidling av resultater fra prosjektene. Det må aktivt tilrettelegges for bruk av forskningen som skjer i PraksisFoU-programmet. Forventningene til formidling fra KD som oppdragsgiver er tydelige. Forskningen skal komme brukerne til gode. Det vil si at forskningsresultatene både skal bidra til kunnskapsøkning, men også ha en nytteeffekt for praksisfeltet. Generelt sett er det betydelige utfordringer knyttet til å høste varige effekter av en FoU-innsats i form av kunnskapsutvikling og praksisendring. Viktige bidrag for Praksis-FoU programmet vil være spredning av resultater fra forskningsprosjekt. Et viktig suksesskriterium blir også en opplevd nytte og økt læring hos prosjektdeltakerne og andre målgrupper i sektoren. Planen for kunnskapsdeling og formidling må derfor ivareta et aktivt og inkluderende perspektiv for alle målgrupper. Programstyret prioriterer derfor formidlingsarbeidet høyt gjennom programperiodens ulike faser fra oppstart, prosjektetablering, gjennomføring og til avslutning. Det er utfordrende å fange opp ulike typer kunnskapsdeling og formidling som samtidig skal komme en rekke aktører til gode. KD forventer også at programmets kunnskapsutvikling skal bidra til fremtidig politikkutforming innenfor utdanningssektoren. Dette er i samsvar med utdanningssektorens ønske, at beslutninger i størst mulig grad skal fattes på grunnlag av forskningsbasert kunnskap. Også dette er et viktig mål for programmet PraksisFoU. Kunnskapsdepartementet har også signalisert viktigheten av at PraksisFoU og Kunnskapsløftets strategi Fra ord til handling samlet sett styrker bruken av ny kunnskap og FoU i grunnopplæringen. Departementet ønsker synergi mellom disse programmene og det pågår dialog mellom programmenes styrer og administrasjon for å konkretisere et samarbeid. I tillegg har PraksisFoU etablert kontakt med andre program i Forskningsrådet, i første rekke Kunnskap, utdanning og læring (KUL-programmet, ), og den kommende satsingen gjennom programmet Utdanning Forskningsprogrammets overordnede mål er å bidra til kunnskapsutvikling som styrker barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Programmet vil fremme FoU-arbeidet i lærerutdanningene, bedre sammenhengen mellom yrkesutdanning og yrkesutøving og bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk. 3

4 Kunnskapsdeling og formidling Det er et krav til prosjekter som mottar støtte gjennom PraksisFoU at de skal ha høy forskningsmessig kvalitet, høy relevans og at resultater fra prosjektene skal gjøres tilgjengelig for andre forskningsmiljø og brukergrupper. Noen av de viktigste målgruppene for kunnskapsdelings- og formidlingsplanen vil være: Deltakerne i prosjektene som får støtte fra PraksisFoU Barnehager, skoler og lærerutdanninger som ikke direkte er involvert i prosjektene Kunnskapsdepartementet som oppdragsgiver og nasjonal premissgiver Utdanningsdirektoratet som viktig faglig samarbeidspartner, blant annet gjennom de nasjonale sentrene og nettverkene Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) som interesseorgan for alle lærerutdanningene Fag- og forskningsmiljøene ved universitetene og høgskolene, samt andre forskningsinstitusjoner og utredningsinstitutt Fylkesmennenes utdannings- og oppvekstavdelinger som viktige regionale aktører KS som interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner Utdanningsforbundet som den største fagorganisasjonen i Norge for pedagogisk personale i utdanningssektoren Rådgivende organ som Foreldreutvalget til grunnskolen (FUG) Private Barnehagers Landsforbund som interesseorganisasjon Andre interesseorganisasjoner og fagforeninger, som Forskerforbundet Planen favner bredt og benytter følgende kategorier for tiltak: Formaliserte rapporteringsverktøy Møteplasser og bidrag til å utvikle nettverk Formidling av dokumentasjon fra programmet Innenfor hver av disse kategoriene er det prioriterte tiltak som skal gjennomføres. Tiltakene skal fange opp ulike typer kunnskapsdeling og formidling til ulike typer aktører og brukere; som innebærer at mange ulike virkemidler må tas i bruk. Ansvar for kunnskapsdeling og formidling i PraksisFoU-programmet: Programstyret har definert følgende ansvarsfordeling for formidlingsarbeidet: Programstyret vedtar den overordnede planen for kunnskapsdeling og formidling Programstyret har nasjonalt overordnet ansvar for at oppdraget utføres i henhold til Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev Programadministrasjonen har et nasjonalt koordineringsansvar og ansvar for å utføre oppdrag på vegne av programstyret Prosjektene under PraksisFoU vedtar selv sine respektive kunnskapsdelings- og formidlingsplaner, nedfelt i innvilgede prosjektsøknader, og har ansvar for å realisere disse 4

5 Tiltak Programstyret vil i den resterende delen av programperioden gjennomføre følgende tiltak for å sikre formidling og kunnskapsdeling fra og om programmet til ulike aktører: Arrangere en årlig dialogkonferanse der alle involverte parter inviteres til å delta for å dele erfaringer med prosjektene og nyvunnet kunnskap Arrangere prosjektledersamlinger underveis i programperioden Arrangere eller bidra ved andre konferanser og samlinger som kan kommunisere resultatene fra programmet Ta initiativ til og delta på møter med PraksisFoUs prosjekter, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller UH-institusjonene Arrangere en internasjonal konferanse når programmet avsluttes Arrangere avslutningskonferanse for programmet Programstyret vil ellers holde tett og god kontakt med Utdanningsdirektoratet og vurdere felles tiltak for å spre informasjon om nye forskningsresultater og skape dialog mellom aktuelle aktører. Programadministrasjonen har ansvar for følgende tiltak for å sikre formidling og kunnskapsdeling fra og om programmet til ulike aktører: Følge opp prosjektene ved gjennomgang av mottatt rapportering og annen kontakt med prosjektdeltakerne, samt bidra til at relevant informasjonen herfra gis videre til programstyret Følge opp programstyres vedtak, herunder arrangering av samlinger og konferanser Oppdatere programmets nettsider og bidra til at disse gjøres kjent ute i fagmiljøene og blant andre relevante aktører Delta på relevante møter, først og fremst i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet Bidra til utarbeidelsen av porteføljeanalysen for programmet Prosjektene under PraksisFoU har ansvar for følgende formidlings- og kunnskapsdelingstiltak: Utarbeide egne planer for både vitenskapelig, brukerrettet og til dels allmennrettet formidling, i tråd med godkjente prosjektbeskrivelser Sørge for formidling av resultater fra prosjektet gjennom bokutgivelser, konferansearrangering, bidrag på seminarer, etablering av nettsider m.m. Inngå i dialog med barnehager, skoler og lokalmiljø Vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon Programmet har tilsatt en egen formidlingskoordinator i 20% stilling for å bidra i publiseringsarbeidet fra prosjektene, herunder ha kontakt med forlag og fagtidsskrift Det samarbeides med en journalist som bidrar i utforming av programkatalog og innholdsproduksjon på programmets nettsider 5

6 Forskningsrådets formaliserte rapporteringsverktøy brukes i oppfølgingen av prosjektene og bør også fungere som et verktøy for å få til kunnskapsdeling og formidling på tvers, blant annet rettet mot sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner Det skal utgis en bokserie, bestående av tre bøker, basert på programmets prosjekter. Det vil bli utgitt et eget temanummer i rapportserien FoU i praksis Det arbeides med å få utgitt et temanummer i et internasjonalt tidsskrift Det vil bli utarbeidet en egen sluttrapport fra programmet. Denne utarbeides både på norsk og på engelsk Profil og identitet En illustratør har utarbeidet en gjennomgående programprofil med illustrasjoner og grafikk knyttet til barnehagers og skolers hverdag Det er utarbeidet en egen prosjektkatalog der alle prosjektene presenteres. Denne er distribuert til alle kommuner med forespørsel om å sende den videre til alle skoler og barnehager. Den er videre sendt Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, alle lærerutdanningsinstitusjoner, samt andre sentrale utdannings- og interesseorganisasjoner. 6

7 Aktiviteter i regi av programstyret og for PraksisFoU I tillegg til aktivitetene som oppgis under, har også det enkelte prosjekt sin plan for kunnskapsdeling og formidling. Til sammen er det 32 prosjekt i PraksisFoU, noe som innebærer en betydelig formidlingsvirksomhet som pågår. Denne vil bli ytterligere tydeliggjort i sektoren etter hvert som forskningsprosjektene fullføres. Faste årlige konferanser og møter gjennom programperioden Tiltak for kunnskapsdeling og formidling Målgrupper Ansvarlig for gjennomføring Mål med tiltaket Årlige dialogkonferanser Prosjektledere, prosjektdeltakere, programstyret og Ansvarlig for program: Programstyret. Ansvarlig for teknisk gjennomføring: Informasjon og kunnskapsdeling om prosjektene i programmet Prosjektledersamlinger Programstyret, prosjektledere og programadministrasjon Ansvarlig for program: Programstyret. Ansvarlig for teknisk gjennomføring: Informasjon om progresjon i prosjektene og deling av erfaringer Programstyremøter Programstyret Programstyreleder og Strategiske og faglige diskusjoner om programmet, fordeling av midler. Møter med Kunnskapsdepartementet Møter med Utdanningsdirektoratet Programstyret, Kunnskapsdepartementet og Programstyret, Utdanningsdirektoratet og Diskusjon og informasjonsutveksling Diskusjon av mulig samarbeid og informasjonsutveksling 7

8 Løpende tiltak og virkemidler gjennom programperioden Tiltak for kunnskapsdeling og formidling Budsjett Målgrupper Ansvarlig for gjennomføring Mål med tiltaket Innlegg på konferanser og seminarer /år Konferansedeltakere Programstyret, og i særlig grad leder for programstyret Spre informasjon om programmet til aktuelle fagmiljø Publisering av forskningsresultater i programmet Dekkes over prosjekt Barnehager og skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre beslutningstakere, lærerutdanninger og forskere Alle prosjektene, programstyret og formidlingskoordinator Spre informasjon om programmet til aktuelle fagmiljø Delta på Utdanningsdirektoratets møter med UH-sektoren Utd.direktoratet programstyret og programadm Initiativtaker til møtene Gjensidig informasjon mellom PraksisFoU og UHinstitusjonene og Utdanningsdirektoratet Delta på aktuelle møter som møter i regi av Utdanningsdirektoratet, rådsmøter for Nasjonalt råd for lærerutdanning m.m og prosjektbudsjett Møtedeltakerne Samtlige PSmedlemmer, prosjektledere og programadministrasjon Spre oppdatert informasjon om PraksisFoU og innhente informasjon om andre aktuelle tiltak Programmets nettsider Barnehager og skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre beslutningstakere, lærerutdanninger og forskere Programadm. Spre oppdatert informasjon til alle med interesse for forskningsbasert kunnskap om barnehager, grunnopplæring og lærerutdanning Distribusjon av prosjektkatalog 0 Programadm. Spre oppdatert informasjon til alle med interesse for forskningsbasert kunnskap om barnehager, grunnopplæring og lærerutdanning Formidlingsplan for prosjektene under PraksisFoU Prosjektbudsjett Prosjektene, Forskningsrådet Samtlige prosjekt, og i særlig grad prosjektansvarlige Spre oppdatert informasjon til alle med interesse for forskningsbasert kunnskap om barnehager, grunnopplæring og lærerutdanning Dialog med barnehager, skoler og lokalmiljø Prosjektbudsjett Involverte i de aktuelle prosjektene Samtlige prosjektdeltakere Gjennomføring av gode forskningsprosjekt som også er relevante for brukerne Tilsatt egen formidlingskoordinator Formidlingskoordinator i samarbeid med programstyret Bidra til at det blir publisert informasjon om og resultater fra prosjektene både til allmennheten og til fagmiljø Utgivelse av bøker Til forhandling 8

9 Samarbeid med journalist Utforming av programkatalog og innholdsproduksjon på nettsidene Bidra til at det blir publisert informasjon om og resultater fra prosjektene på en god og lesevennlig måte til allmennheten Bruke Forskningsrådets formaliserte rapporteringsverktøy 0 involverte i de aktuelle prosjektene Programadministrasjone n og programstyret Bruke rapporteringene som informasjonsgrunnlag for videre formidling både til allmennheten og til fagmiljø Planlagte konferanser og møter i Tiltak for kunnskapsdeling og formidling Budsjett Målgrupper Ansvarlig for gjennomføring Mål med tiltaket Møter med Utdanningsdirektoratet PS og direktoratsansatte med ansvar for strategien Fra ord til handling Ansvarlig for program: Utdanningsdirektoratet. Diskutere eventuell felles spredning av resultater fra satsingene Fem regionale konferanser i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, KS og Utdanningsforbundet Fylkeskommuner, kommuner, skoler, barnehager og lærerutdanninger både regionalt og nasjonalt, Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Bidra til å diskutere aktuelle problemstillinger og dele oppdatert kunnskap mellom aktører i sektoren. Prosjektledersamling, mars prosjektlederne i PraksisFoU Diskutere utvikling i prosjektene, samarbeid og eventuell videreføring Seminar med inviterte deltakere KD, Utd.direktoratet, Utdanningsforbundet KS, UHR. Diskutere programmet, og vurdere eventuell videreføring og i hvilken form Samarbeid om skolekonferanse med fokus på undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap Konferansedeltakere Flere aktører, blant annet to av PraksisFoUs prosjekt. Praktisk ansvarlig er Høgskolen i Hedmark Å presentere ny kunnskap om tilpasset opplæring og gjennom dette sette søkelys på likeverdig opplæring i en inkluderende skole. 1 Endelig plan for 2010 vil bli lagt ved neste oppdatering av planen for formidling og kunnskapsdeling. 9

10 Andre planlagte tiltak i 2009 Tiltak for kunnskapsdeling og formidling Budsjett Målgrupper Ansvarlig for gjennomføring Mål med tiltaket Utgivelse av tre bøker (for publisering i 2010 og 2011) Uavklart Barnehager, skoler, lærerutdanninger og forskere formidlingskoordinator Spre informasjon om resultater fra prosjektene i programmet Porteføljeanalyse Dekket i avsatte lønnsmidler Programstyre, departement, prosjektene i programmet og Forskningsrådets. Forskningskoordinator for programmet, i samarbeid med Gi en totaloversikt over programmet og vurdere resultater opp mot intensjonene for satsingen. Planlagte tiltak i Tiltak for kunnskapsdeling og formidling Budsjett Målgrupper Ansvarlig for gjennomføring Mål med tiltaket Skrive sluttrapport for programmet Uavklart Barnehager, skoler, lærerutdanninger, forskere, beslutningstakere, intr.organisasjoner programadministrasjon Spre informasjon om resultater fra prosjektene i programmet Planlegge internasjonal avslutningskonferanse 2011 Uavklart Nasjonale og internasjonale forskere programadministrasjon Gi en totaloversikt over programmet og vurdere resultater opp mot intensjonene for satsingen. Nasjonal utdanningsforskningskonferanse, i samarbeid med Utdanning2020 (planlegges i 2009, avholdes i 2010) Uavklart Forskningsmiljø Programstyrene for Utdanning2020 og PraksisFoU, sammen med programadm Bidra til økt informasjon om utdanningsforskning, dele nyere forskningsresultater og bidra til debatt 2 Denne skal oppdateres når planen for formidling og kunnskapsdeling skal revideres våren Flere tiltak vil da bli vurdert mer konkret for

Programstyret for PraksisFoU

Programstyret for PraksisFoU Programstyret for PraksisFoU Dato: 19. mars 2009 Sted: Sola Strand hotell Til stede: Marit Dahl, Gunnhild Hagesæther, Bente Lie, Svein Lorentzen, Elaine Munthe, Lars Møllerud, Jørgen Nicolaysen, Sven-Eirik

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Lærende regioner Facebookcom/fylkesmannen/oppland

Lærende regioner  Facebookcom/fylkesmannen/oppland Lærende regioner Bakgrunn for Lærende regioner - PRAKUT PRAKUT Praksisrettet utdanningsforskning Forskningsprogram administrert av Norges forskningsråd Initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou ( )

Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou ( ) Årsrapport 2009 Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning/praksisfou (2005-2010) Året 2009 Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning består av

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan 2014-2015 1 Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan.

Detaljer

Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram

Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/3070 04.07.13 Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram Kunnskapsdepartementet har

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT)

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Året 2012 I 2012 har programmet Praksisrettet utdanningsforskning PRAKUT) tildelt de resterende forskningsmidlene i programmet. Utlysningene i

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vil vi samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for profesjonsutdanningene. 14. oktober 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for profesjonsutdanningene. 14. oktober 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for profesjonsutdanningene 14. oktober 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Hva skal vi snakke om? Utfordringen Forslag til mål og innretning for ny satsing Innspill fra

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Årsrapport Innledning. Aktiviteter

Årsrapport Innledning. Aktiviteter Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: PraksisFoU (Program for praksisrettet forskning for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning) Programmets mål er å bidra til kunnskapsutvikling som styrker

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for PraksisFoU Dato: Torsdag, 30. oktober Kl Sted: Norges forskningsråd møterom Frisch

Referat fra møte i programstyret for PraksisFoU Dato: Torsdag, 30. oktober Kl Sted: Norges forskningsråd møterom Frisch Referat fra møte i programstyret for PraksisFoU Dato: Torsdag, 30. oktober 2008. Kl. 09.00-13.30 Sted: Norges forskningsråd møterom Frisch Tilstede: Professor Svein Lorentzen, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for 2011-2014: http://www.uhr.no/ressurser/uhrs_vedtekter_og_strategi/uhrs_strategi_2011-2015

Detaljer

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger. 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger. 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Konsentrasjon for kvalitet Jeg skal si noe om: Utfordringen Forskningsrådets bidrag

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Kultur for læring. «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!»

Kultur for læring. «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» Alf Prøysen, «Visa om livet» fra «Jinter je har møtt» Foto Johan Brun - Hedmarksmuseets fotoarkiv

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt

Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt Søknadstype: Regionalt institusjonsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Status - fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vi vil samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet,

Detaljer

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Kommunesektorens viktigste utviklingspartner KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Hva mener KS om utdanning? Hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Skape engasjement

Detaljer

Samlet plan for kunnskapsdeling og formidling. Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU

Samlet plan for kunnskapsdeling og formidling. Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU Samlet plan for kunnskapsdeling og formidling Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU PraksisFoU-programmet: Samlet plan for kunnskapsdeling og formidling Versjon

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. Avdelingsdirektør Eivind Hovden, Avd. for velferd og utdanning

Innovasjon i offentlig sektor. Avdelingsdirektør Eivind Hovden, Avd. for velferd og utdanning Innovasjon i offentlig sektor Avdelingsdirektør Eivind Hovden, Avd. for velferd og utdanning Forskningsrådets roller Rådgiver om strategi Finansiere der vi skaper merverdi Legge til rette for gode møteplasser

Detaljer

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO Partnerskapsavtale for samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO 2008 1 Bakgrunn Denne partnerskapsavtalen er utviklet for å ivareta partneres

Detaljer

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status 8.-9. november Ålesund VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nybøle leder Disposisjon Formell forankring og de andre sentrene Mandat og oppdragsbrev Budsjett Senterets formelle forankring

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene

Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene Regjeringens forvaltningspolitikk henger sammen med digitalisering, og digitaliseringstiltak er et sentralt virkemiddel for forvaltningsutvikling. Regjeringens

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU 30.08.17 Vibeke Bjarnø Nasjonale og institusjonelle føringer: økt gjennomsnittlig vitenskapelig publisering og forskningsbasert

Detaljer

«Inkludering lønner seg»

«Inkludering lønner seg» «Inkludering lønner seg» Målbilde for Statped 2017 2022 «Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Strategi FoU. Olympiatoppen

Strategi FoU. Olympiatoppen Strategi FoU Olympiatoppen 2012 olympiatoppen 4. desember 2012 side 1 Mål for Olympiatoppens FoU arbeid Bidra til kompetansebasert toppidrettsutvikling Øke fokus og mer ressurser til både forskning og

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt 20.04.17 Grunnlaget 2015 NOU: Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser 2016 Stortingsmelding: Fag Fordypning Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Årsmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Tromsø, 10. november 2017 14. november 2017 Rolle Fagrådet er et rådgivende organ og har ikke besluttende

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet NAFO - nettverkssamling 18.03.2012 FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO www.hio.no SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO Høgskolen i Oslo lyser ut kr 2 400 000 til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist 15. oktober 2011. Bakgrunn Bakgrunnen er at tidligere

Detaljer