KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 50/12 Stilling som felles kommuneoverlege i kommunene Leka, Vikna, Bindal og Nærøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel: 50/12 Stilling som felles kommuneoverlege i kommunene Leka, Vikna, Bindal og Nærøy"

Transkript

1 Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 50/12 Stilling som felles kommuneoverlege i kommunene Leka, Vikna, Bindal og Nærøy Rådmannens forslag til VEDTAK: 1. Det etableres ordning med felles kommuneoverlege for kommunene Leka, Nærøy, Vikna og Bindal. Bakgrunnen for en slik ordning er å sikre samfunnsmedisinsk kompetanse i regionen og ellers den begrunnelse som framgår i prosjektrapporten datert fra styringsgruppen for det interkommunale prosjektet i anledning av samhandlingsreformen. 2. Stillingen benevnes Kommuneoverlegen for Ytre Namdal og Bindal. Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for de samarbeidende kommunene etter 28 i ny folkehelselov og 5-5 i ny helse- og omsorgslov. 3. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens 28 b administrativt vertskommunesamarbeid med Vikna kommune som vertskommune. Rådmannen i Vikna kommune er nærmeste administrative overordnet. 4 Ordningen er i første omgang et prøveprosjekt på ett år med oppstart fra Stillingsstørrelse i prøveperioden er 70 %. Ordningen evalueres innen På grunnlag av evalueringen tas det stillingen til om ordningen skal videreføres som en fast ordning, herunder stillingsstørrelse. 5 Budsjettet for en 70 % stilling som kommuneoverlege vil utgjøre om lag 1 mill. kr (hele året) og utgiftene fordeles slik: Leka kommune..kr (7 %) Nærøy kommune (40 %) Vikna kommune (40 %) Bindal kommune (13 %) 6. Leka kommunes sin andel av utgiften i 2012 kr ,-, dekkes ved bruk av budsjettpost ved slik budsjettregulering: post reduseres med kr post økes med kr Med utgangspunkt i kommunestyrene sine vedtak forutsettes det inngått skriftlig avtale mellom kommunene om ordningen. Ansvarlig: Rådmannen i Vikna kommune. LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: K.sak 71/11 Stilling som kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal Bakgrunn Samhandlingsreformen ble innført som konsekvens av demografiske endringer og økte helseutgifter. Fig. 1 Utvikling i helseutgifter per innbygger Figuren viser at Norge har høyere helseutgifter per innbyggere enn Finland, Danmark og Sverige. Forskjellene ser ut til å øke betydelig over tid. Fremtidens eldrebølge, fedmeproblematikk, kreft, kols, rus, psykiatri og diabetes vil være med på å øke helsekøene og dermed utgiftene. Dette kan på sikt være en trussel for velferds-norge slik det fremstår per i dag. Samhandlingsreformens intensjon er at det blir satset på forebygging og behandling av flest mulig pasienter i kommunene, noe som igjen vil kunne bidra til å dempe kostnadsveksten i helsesektoren. Reformen skal også sikre at pasienter med sammensatte problem behandles av helsepersonell som samarbeider tettere med fokus på helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tilbud. SAKSOPPLYSNINGER Med bakgrunn i regjeringens arbeid med samhandlingsreformen (St.meld nr 47) nedsatte Kystgruppen en prosjektgruppe. Kommunene i regionen Ytre Namdal, herunder Leka, Nærøy og Vikna. I tillegg deltok Bindal kommune. Prosjektgruppen bestod av rådmenn, helse- og sosialsjefer, kommuneoverlege, representant fra helseforetaket og representant fra de ansatte. Arbeidet er nå avsluttet og det er utarbeidet prosjektrapport. Konklusjonen er at følgende tiltak skal iverksettes: Felles kommuneoverlege Forsterket sykehjem Koordinerende enhet Prosjektrapporten var til behandling i Kystgruppen og det ble vedtatt følgende: 1. Kystgruppen godkjenner framlagte rapport datert fra styringsgruppen vedrørende samhandlingsreformen med følgende merknader/tillegg til pkt. 1: - Det arbeides videre med en avklaring omkring etablering av tilbud knyttet til kommunenes øyeblikkelig hjelpfunksjon. Dette med utgangspunkt i rapportens Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 anbefaling om prehospital observasjonsenhet og styringsgruppens forslag om organisering av DPS Kolvereid. 2. Kystgruppen tilrår at det etableres felles kommuneoverlege i samfunnsmedisin for kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Bindal kommune inviteres også med i samarbeidet om de selv ønsker dette. 3. Intensjonen er kommuneoverlege i 100% stilling i samfunnsmedisin. Det kan imidlertid av budsjettmessige årsaker inntil videre bli en lavere stillingsprosent. 4. Kystgruppen tilrår at Vikna kommune er vertskommune for ordningen og at de andre kommunene kjøper denne tjenesten fra VK. Det inngås avtaler med hver kommune om hvor mye tjenester og avtalelengde. 5. Kystgruppen tilrår oppstart av ordningen med felles kommuneoverlege i samfunnsmedisin fra Kystgruppen tilrår at kostnadene med fellesordningen fordeles etter folketall. 7. Rådmennene bes utarbeide felles saksframlegg som legges fram til behandling i kommunestyrene innen basert på kystgruppen tilråing. Kommuneoverlegen er den legen i kommunen som er hovedaktør i det lokale samfunnsmedisinske arbeidet med følgende hovedfunksjoner: Medisinsk-faglig rådgiving i tråd med folkehelseloven 28, hvor spørsmål knyttet til miljørettet helsevern peker seg ut. (kap 3 i folkehelseloven). Medisinsk faglig rådgiving etter helse- og omsorgsloven 5-5, herunder bl.a. Rådgivingsoppgaver knyttet til helseberedskap, helseplanlegging, organisering, kvalitetssikring og internkontroll i helsetjenesten Smittevernlege i tråd med smittevernloven 7 Oppgaver ihht lovverk Kommuneoverlegens oppgaver er gitt i henhold til lov om folkehelse og lov om kommunale helse og omsorgstjenester av Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i henhold til kap 6 27 i folkehelseloven for å ivareta oppgaver etter loven her. Det skal ansettes en eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta blant annet: a) Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. 4 til 7, herunder epidemiologiske analyser, jf. 5 annet ledd, b) Hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap c) Andre oppgaver delegert fra kommunestyret. Det kreves både erfaring og kunnskap for å kjenne, forstå og kunne bruke erfaring i samfunnsmedisinsk sammenheng. Spesialiteten samfunnsmedisin har grundig kjennskap innen følgende fagområder: Metodekunnskap Forebyggende og helsefremmende arbeid Kunnskapshåndtering og formidling Saksbehandling Planarbeid Rådgivning Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 Administrasjon, ledelse, økonomi og prioritering Samhandling Kvalitetssikring og tilsyn Helserett Helseberedskap, smittevern og miljøretta helsevern En samfunnsmedisiner har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden i hele eller deler av befolkningen og på livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen lever i. Faget bygger på erkjennelsen av at det er en sammenheng mellom helse og samfunn. De viktigste arbeidsoppgavene innen samfunnsmedisinen er: a) Overvåkning og analyse av helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan påvirke helsetilstanden positivt og negativt, b) Overvåkning og analyse av helsetjenesten på alle forvaltningsnivåer, c) Planlegging, gjennomføring, evaluering og kvalitetssikring av tiltak i egen og andre sektorer for å bedre helsetilstanden og forebygge sykdom. Til dels faller også tilsyn med tjenesteytingen og ledelse av helsetjenester innenfor samfunnsmedisinens virksomhetsområde. Helse- og omsorgslovens 5-5 krever at kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal være medisinskfaglig rådgiver, samt utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner om ansettelse av kommunelege. Kommunelege plikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Innenfor kommuneoverlegens arbeidsområder er det en hel rekke særlover, bl.a. Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 Tobakkskadeloven Tilsynsloven Arbeidet innenfor planlegging, informasjon og samordning reguleres foruten av helse og omsorgsloven og folkehelseloven også av plan og bygningsloven 20-1, og Lov om kommuner og fylkeskommuner ( 5-44 og 45, bestemmelser om kommunal planlegging). Før var det stadslege og distriktsleger i kommunene. Dette var statlige stillinger, og legene hadde egne praksiser i tillegg. Etter at kommunehelsetjenesteloven kom i 1984, ble disse distriktslegestillingene omgjort til kommuneleger. Da fastlegeordningen ble innført, inngikk kommunene avtaler med fastleger om å arbeide som kommuneleger. Erfaring fra dagens system der kommunelegen i den enkelte kommune skal ivareta både samfunnsmedisinske gjøremål og daglig klinisk pasientarbeid, er at samfunnsmedisin, systematisk folkehelse og miljøretta arbeid ikke blir prioritert godt nok. Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en lokal strategi for den enkelte kommune med utgangspunkt i de lokale utfordringer og oppgaver som skal løses. Med tanke på framtidige utfordringer i kommunene, må oppgaver og strategier vurderes i et samarbeid mellom kommuneoverlege, fastleger og andre aktuelle instanser. Status kommunelegefunksjonen i kommunene: Nærøy kommune Har 20 % stilling som kommunelege. Kommunen har 5 allmennlegehjemler og en turnuslege. Kommunelegen er medisinsk faglig rådgivende lege, og skal følge opp miljøretta helse og smittevern. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Leka kommune Har 1,25 % legestilling fordelt på 3 faste leger i turnus, samt 3 vikarlege. Kommunelegefunksjonen ivaretas til enhver tid av den legen som er tilstede. Kommunelegen er medisinsk faglig rådgiver i helsespørsmål og er kommunens smittevernlege. Vikna kommune Har 40 % stilling som kommuneoverlege. Kommuneoverlegen har ansvar for planlegging, koordinering og utøvelse av det miljørettede helsevernet i kommunen. Kommuneoverlegen har stor interesse for faget samfunnsmedisin og etterutdanner seg som spesialist med samfunnsmedisinsk kompetanse. Bindal Bindal kommune har 3 kommuneleger og en turnuskandidat. En av legene er kommuneoverlege i 20 % stilling. Organisering Samfunnsmedisinsk kompetanse er ikke lett å rekruttere, og mange kommuner sliter for å få dette på plass. I dag har Vikna kommune kommuneoverlege som har interesse i samfunnsmedisin og tar, som tidligere nevnt, etterutdanning i faget. Han er etter planen ferdig utdannet til sommeren Vedkommende er ansatt i 100 % stilling. Viser til Kystgruppen sitt vedtak av sak nr. PS 5/12 hvor det vedtas at de andre aktuelle kommunene kjøper samfunnsmedisinske tjenester fra Vikna kommune. Det er hensiktsmessig at stillingen knyttes til /inngår i rådmannens stab. Økonomi Totale årlige utgifter til denne stillingen i 100 % utgjør ca. kr ,- (2012). Her inngår lønn, kontorhold og reiseutgifter. For 70 % stilling vil dette utgjøre en samlet utgift på 1 mill. kr. Utgiftene foreslås fordelt slik: Leka kommune. kr (7 %) Vikna kommune (40 %) Nærøy kommune (40 %) Bindal kommune (13 %) Utgiftene er i hovedsak knyttet til lønn m/sosiale utgifter, kontorhold, reiseutgifter, kurs mv. Det vil være ulike måter å fordele utgiftene mellom kommunene på. I de interne administrative drøftingene av fordelingen av kostnadene har en kommet fram til et omforent forslag som til en viss grad gjenspeiler folketallet. Et vesentlig moment som det er tatt hensyn til er bevilgningene som allerede er forutsatt i årsbudsjettene til hver enkelt kommune. Imidlertid er det nå viktig å komme i gang med ordningen, så får en ved evalueringen etter ett år også se nærmere på den økonomiske fordelingen. Det er noe usikkert om Bindal kommune blir med i ordningen. Blir de ikke med er rådmannens vurdering at deres forutsatte andel på kr fordeles på kommunene Nærøy og Vikna. I forhold til å få den interne kabalen til å gå opp for Vikna sin del vil det være en forutsigbarhet til stede i forhold til stillingsstørrelse på den felles kommuneoverlegen. Aktuell kandidat til kommuneoverlegestillingen arbeider i dag 40 % stilling som samfunnsmedisiner og 60 % kurativ behandling i Vikna kommune. Vikna kommune har i forhold til landsgjennomsnittet, lav andel tilsynslegefunksjon ved Rørvik sykestue. I tillegg så er det utfordringer i forhold til tidvis fulle legelister og andre oppgaver som ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det er således behov for å øke legekapasiteten i kommunen. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Vurdering Rådmannen viser til at det er en rekke momenter som taler for et samarbeid på samfunnsmedisinsk nivå og ivaretar planlegging, koordinering og utøvelse av miljøretta helsevern i kommunen. Samhandlingsreformen krever at samfunnsmedisinsk kompetanse må på plass for at kommunene skal ha nødvendig folkehelsefaglig og epidemiologisk kompetanse til å ivareta ansvaret innen folkehelse, herunder myndighetsutøvelse innen miljørettet helsevern. I tillegg er kompetansen sentral for å ivareta lokal helseovervåkning, planlegging og koordinering av helsetjenestene. Sentrale samfunnsmedisinske oppgaver i forhold til folkehelse dreier seg om prioritering og målretting av kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Videre myndighetsutøvelse overfor virksomheter eller eiendommer som kan medføre helsefare. Dette kan være alt fra håndtering av slam og smittefarlig avfall, miljøet i barnehage og skoler, fare for ulykker, mv. samfunnsmedisinsk kompetanse bør inngå i kommunens kriseledelse og være sentral ved utarbeidelse av kommunens beredskapsplaner, herunder beredskap for psykososiale tiltak ved katastrofer og ulykker. Hastevedtakskompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern og helsemessig beredskap og andre oppgaver delegert fra kommunestyret. Etablering av kommuneoverlege med samfunnsmedisinsk kompetanse vil bidra til å ivareta systematisk grupperetta folkehelsearbeid i regionen. Kommuneoverlegen vil fungere som faglig leder av et samfunnsmedisinsk nettverk i kommunene. I tillegg vil kommuneoverlegen i samhandling med kommunene være bidragsyter i planlegging av helhetlig helsetilbud på regionalt nivå der dette er fornuftig. Senere tids beredskap knyttet til pandemisk influensa, E.colismitte, legionella osv har forsterket behovet for å finne en felles løsning. Rådmannen ser opprettelse av felles kommuneoverlege vil bidra til å se helhetlig på de utfordringene vi har i dag i regionen Ytre Namdal (inkl. Bindal). Samlede planer og tiltak vil bidra til være viktig for å nå samhandlingsreformen sine målsetninger. Ordningen foreslås evaluert innen ett år. Organisatorisk vil kommuneoverlegen inngå i rådmannens stab i Vikna kommune. Dette bl. a. for å understreke at stillingen skal være sektorovergripende. Det legges opp til at det inngås avtaler med den enkelte kommune som sikrer at kommunene får samfunnsmedisinske tjenester etter egne behov. I dette ligger også en beskrivelse av arbeidsform, oppmøtested m.v. I budsjettet for 2012 er det forutsatt brukt kr ,- til kommuneoverlegestilling, jfr. budsjettpost Avsatt til samfunnsmedisin. Dette er finansiert med andel av innsparinger knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette er totalt beregnet til kr ,- for Nærøy kommune. Kr ,- er som kjent avsatt til egen stilling som folkehelsekoordinator. Utgiftene til kommuneoverlege vil, dersom dette iverksettes som planlagt, beløpe seg til kr ,- for Nærøy i Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det etableres ordning med felles kommuneoverlege for kommunene Leka, Nærøy, Vikna og Bindal. Bakgrunnen for en slik ordning er å sikre samfunnsmedisinsk kompetanse i regionen og ellers den begrunnelse som framgår i prosjektrapporten datert fra styringsgruppen for det interkommunale prosjektet i anledning av samhandlingsreformen. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 2. Stillingen benevnes Kommuneoverlegen for Ytre Namdal og Bindal. Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for de samarbeidende kommunene etter 28 i ny folkehelselov og 5-5 i ny helse- og omsorgslov. 3. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens 28 b administrativt vertskommunesamarbeid med Vikna kommune som vertskommune. Rådmannen i Vikna kommune er nærmeste administrative overordnet. 4. Ordningen er i første omgang et prøveprosjekt på ett år med oppstart fra Stillingsstørrelse i prøveperioden er 70 %. Ordningen evalueres innen På grunnlag av evalueringen tas det stillingen til om ordningen skal videreføres som en fast ordning, herunder stillingsstørrelse. 5. Budsjettet for en 70 % stilling som kommuneoverlege vil utgjøre om lag 1 mill. kr (hele året) og utgiftene fordeles slik: Leka kommune..kr (7 %) Nærøy kommune (40 %) Vikna kommune (40 %) Bindal kommune (13 %) 6. Leka kommunes sin andel av utgiften i 2012 kr ,-, dekkes ved bruk av budsjettpost ved slik budsjettregulering: post reduseres med kr post økes med kr Med utgangspunkt i kommunestyrene sine vedtak forutsettes det inngått skriftlig avtale mellom kommunene om ordningen. Ansvarlig: Rådmannen i Vikna kommune. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SPESIALISTUTDANNING I SAMFUNNSMEDISIN

SPESIALISTUTDANNING I SAMFUNNSMEDISIN SPESIALISTUTDANNING I SAMFUNNSMEDISIN Saksfremlegg årsmøte Norsam, 25.08.2011 Innhold: - Bakgrunn side 1 - Tjenestekrav 2 - Kursutdanning 3 - Veiledet utdanningsprogram 4 - Oppsummering og overgangsregler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer