DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6"

Transkript

1 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra;

2 ADDRESS COWI AS Vesterveien Kristiansand Norge TEL WWW cowi.no APRIL 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 PROSJEKTNR. A / 1213 VERSJON Oversendt for politisk 1. gangs behandling DATO UTARBEIDET KMGR/ENBA / ARR

3 3 INNHOLD 1 Bakgrunn 4 2 Gjeldende planer og føringer Kommuneplan Reguleringsplaner 6 3 Beskrivelse av dagens situasjon Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Stedets karakter Natur og landskap Kulturminner og kulturmiljø Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder Trafikkforhold Offentlige funksjoner Barns interesser og sosial infrastruktur 18 4 Planforslaget Hovedgrep Arealbruk Bebyggelse, struktur og tiltak Grønnstruktur Trafikk og teknisk infrastruktur Universell utforming Barn og unges interesser Risiko- og sårbarhetsanalyse Miljøkonsekvenser Naturmangfold Kulturminner Folkehelse, lyd og støy Kriminalitetsforebygging Forurensing, energiforbruk og lukt 24 5 Gjennomføring av plan, økonomiske konsekvenser for kommunen 25 6 Planprosess og medvirkning Oppstartsmøte Varsel om oppstart av planarbeid Ny begrenset varsling av planoppstart Medvirkning 27 7 Forslagsstillers vurdering av planforslaget 28 8 Liste over vedlegg 29

4 4 1 Bakgrunn Siv.ing. A. Reinertsen fremmer på vegne av Samo AS forslag til detaljregulering for Ravnåsveien 6 på Øvre Mosby i Kristiansand kommune. Planarbeidet ble først innledet med et oppstartsmøte mellom daværende forslagsstiller Per Martin Møller-Hansen og Kristiansand kommune den 13. februar Den 31. mai 2013 ble det varslet oppstart av planarbeidet., og det ble samtidig varslet forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune. Prosjektet ble solgt videre fra Per Martin Møller Hansen til Samo AS sommeren Det ble foretatt en begrenset varsling av planoppstart i desember 2013, da nye eiere ønsket en noe mer konsentrert utbygging enn den første varslingen tilsa. Det ble samtidig invitert til informasjonsmøte om planen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging på eiendom 27/5, Ravnåsveien 6. Etter føringer fra Kristiansand kommune sin kommunale planstrategi for skal man utnytte arealene effektivt med tanke på konsentrert bebyggelse, og det er da ønskelig at boligtomtene skal ha høy utnyttelsesgrad. Det legges opp til å bygge firemannsboliger tilpasset eksisterende bebyggelse og kvalitet i og rundt planområdet. Ny bebyggelse kan føres opp i 1 ½ og 2 etasjer. En eksisterende bygning (garasje) forutsettes fjernet. Området skal utvikles i henhold til fremtidig befolkningsvekst og behov. Målet for planen er å styrke Øvre Mosby og bidra til trygghet og trivsel både for nye og eksisterende beboere i området. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Store deler av planbeskrivelsen er utført av firma COWI. Planarbeidet samt sluttføring av denne planbeskrivelse er utført av Siv.ing. A. Reinertsen

5 5 2 Gjeldende planer og føringer 2.1 Kommuneplaner Planområdet er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanen arealdel for Kristiansand kommune Figur 2: Planområdet er satt av til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Kristiansand kommune (kilde: Kommuneplanens arealdel for Kristiansand kommune ). Kommuneplan for Kristiansand kommune, langsiktig del (samfunnsdelen) Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et styringsverktøy for kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer. Kommuneplan for Kristiansand kommune (arealdel), Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser rammer for arealbruken i kommunen og er en juridisk bindende plan for Kristiansand kommune. Foreslått planområde er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse, hvor man legger opp til at mer detaljert arealbruk skal framkomme av reguleringsplaner. I tillegg til arealformål er flom- og rasområder med i kommuneplanen. Kommunal planstrategi for Kristiansand kommune, Kommunale planstrategi er et nytt hjelpemiddel i plan og bygningsloven. Formålet er at kommunestyret tidlig i valgperioden skal fastlegge hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere for å legge til rette for en god utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres, og om det er behov for andre kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer. I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra berørte offentlige organer og nabokommuner. Kommunen bestemmer selv innholdet i planstrategien.

6 6 2.2 Reguleringsplaner Planområdet ligger nær ved følgende reguleringsplaner: Fv Mosby skole Ravnåsveien Denne reguleringsplanen er i løpet av planbehandling for denne plan vedtatt.området grenser sør for planområdet og eksisterende arealbruk er boligformål, men og blant annet fv. 405, uteoppholdsarealer m.m RV 39 / RV 405 MOSBY vedtatt Området grenser sørøst for planområdet, hvor reguleringsplanen regulerer rv.39 og rv.405 samt tilhørende arealer ØVRE MOSBY. REG. AV VEIER vedtatt Regulering av adkomstveger til boligområder, samt Ravnåsveien. 676 OTRABREDDEN vedtatt Området ligger sørøst for planområdet og er regulert først og fremst til friluftsområde, men og blant annet naturvern, landbruk, bolig, veg, grønt-/friområder, næring, industri, kommunaltekniske bygninger m.m. ØVRE MOSBY. REG. AV VEIER RAVNÅSVEIEN 6 FV MOSBY SKOLE RAVNÅSVEIEN RV 39 / RV 405 MOSBY OTRABREDDEN Figur 3: Viser alle reguleringsplanene som grenser til planområdet (kilde: knutepunktsorlandet.no)

7 7 3 Beskrivelse av dagens situasjon Dette kapittelet omhandler planområdet slik det ble varslet, planområdet har siden blitt litt redusert, helt i syd samt i nordøstre del. 3.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger i bydelen Mosby, derunder rodene Øvre Mosby helt nord i Kristiansand kommune. Planområdet ligger ca 12 km nord for Kristiansand sentrum. Øvre Mosby har i dag for det meste boligbebyggelse med store arealer disponert for landbruk- og natur-/friområder, samt noe næring. For å komme til planområdet kjører man nordover på fv. 405 fra Mosby, tar av til venstre fra fylkesveg 405 ved avkjørselen inn til Ravnåsveien (Fv. 7). Planområdet ligger ca 250 m nord fra denne avkjørselen. Planområdet er avgrenset som illustrert på figur 4, og har en størrelse på ca 7,5 daa (senere redusert til ca 5,8daa).. Figur 4: Planens begrensning for planområdet "Ravnåsveien 6". Elven Otra ligger på østligside for planområdet. Figur 4 er bare ment som en illustrasjon (kilde: norgeibilder.no).

8 8 Planområdet Fv.405 Rv. 9 Otra Kristiansand sentrum Figur 5: Planområdets plassering i forhold til rv. 9 og Kristiansand sentrum (kilde: finn.no) 3.2 Eierforhold Planområdet innebefatter eiendommene med gnr./ bnr.: 27/5, 27/84, deler av 27/17, og 27/107, samt kommunal veigrunn. 3.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Planområdet inneholder i dag 2 stk eneboliger, 2 stk garasjer/bod, kommunale adkomstveger samt et mindre grønt- landbruksområde. I områdene rundt er det boliger i etablerte boligfelt, landbruksområder, natur/friområder og idrettsanlegg.

9 9 Figur 6: Eksisterende arealbruk i og rundt planområdet (kilde: finn.no og kristiansand.kommune.no) 3.4 Stedets karakter Planområdet ligger som tidligere nevnt på tettstedet Øvre Mosby, som har etablerte boligfelt i landlige og rolige omgivelser. Langs den østlige delen av planens begrensning grenser planområdet til Sørlandsbanen (jernbane). Drøye 50 m øst for planområdet ligger elven Otra med muligheter for ulike aktiviteter. Omliggende bebyggelse bærer preg av variasjon både på byggehøyde og arkitektur. Saltak er dominerende, men innslag av valmtak forekommer. Stilmessig finner man arkitektur helt fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag med moderne byggestil (boliger).

10 PLANBESKRIVELSE Figur 7: Oversiktsbilde i og rundt planområdet (kilde: 1881.no). Figur 8: Planområdet består av arealer som både er brukt til boligformål samt arealer som ble tidligere brukt til landbruksformål. Bildet er tatt fra nordøstlig del av planens begrensning (kilde: COWI). 10

11 11 Figur 9: Viser bebyggelse som grenser til planområdet. Arkitekturstilen i området er varierende(kilde: COWI). Figur 10: Viser bebyggelse som grenser til planområdet. Valmtak forekommer i blant eksisterende bebyggelse i området (kilde: COWI).

12 Natur og landskap Planområdet er et attraktiv og solrikt området på Øvre Mosby. Planområdet er tilnærmet flatt med tidligere opparbeidet terreng til både bolig-, landbruk- og vegformål. Landskapsbilde varierer, hvor det finnes alt fra opparbeidet gressplen ved boligene, til høy vegetasjon, landbruksjord og områder med lav vegetasjon ved Otra. Figur 11: Oversikt over landskapsbilde i og rundt planområdet (kilde:cowi og knutepunktsorlandet.no). Nord for planområdet ved Otra finnes det beiteområdet for andefugl og viktige naturtyper som rik sumpskog. På planområdet er det ikke registert truede rødlistearter, beite- eller leveområde for arter (artsdatabanken.no). Det er heller ikke per dags dato registrert lokalitet med forurenset grunn (grunn.miljodirektoratet.no). I følge NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det ingen fare for ras, skred og flom i eller i nærheten av planområdet.

13 13 Figur 12: Det er ikke fare for ras eller skred på eller i nærheten av planområdet (kilde: nve.no, ngi.no). 3.6 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert fredete kulturminner på planområdet. Rundt planområdet er det derimot eldre bygninger som registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret. SEFRAK-registeret viser i hovedsak bygninger som er bygd tidligere enn år Tiltaket kommer ikke i konflikt med disse bygningene. Figur 13: Bebyggelse som grenser til planområdet. Bygget er registrert i SEFRAK-registeret.(kilde: 1881.no).

14 14 Aktsomhetsområde - steinsprang Aktsomhetsområde -snøskred Beiteområde for Andefugler SEFRAKbygninger Svartelistet art Truet dyreart -Elvemusling Viktig naturtype -rik sumpskog Figur 14: I nordvestlig retning er det registrert beiteområde for andefugler. Rundt planområdet finnes det kulturminner i form av bygninger (SEFRAK- registrerte bygninger). Ellers har elven Otra godt laksefiske. (kilde: artsdatabanken.no, miljostatus.no, nve.no og ngi.no). 3.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder Planområdet blir i dag brukt til bolig- og jordbruksformål, og har derfor ingen generell rekreasjonsbruk. Derimot drøye 50 m øst for planområdet ligger elven Otra med muligheter for ulike aktiviteter som fiske, bruk av båt og det finnes flere små badestrender og severdigheter som små jettegryter m.m.. Omtrent 350 m vest for planområdet ligger Jonsbergheia. Jonsbergheia er en mindre fjelltopp 141 m.o.h. og blir benyttet som natur- og friluftsområde. Her er det mange turstier i området som går videre opp mot Støleheia/ Moseidvarden, og det finnes blant annet severdigheter som et utsiktpunkt, samt bunkere og anlegg etter andre verdenskrig.

15 15 Figur 15: Viser Jonsbergheia i bakgrunnen og elven Otra 50 m øst for planområdet. Gul linje viser fv.405, mens brun linje viser Sørlandsbanen som grenser til planområdet på østlig side.(kilde: COWI). 3.8 Trafikkforhold Adkomst til planområdet skjer ved å kjøre av Fv.405, deretter inn på Ravnåsveien (Fv. 7). Fv. 405 har i dag en trafikkmengde (ÅDT) på ca 6050 kjøretøy, mens Ravnåsveien har en trafikkmengde på 300 kjøretøy (ifølge vegvesen.no /nasjonal vegdatabank). Adkomstveien som skal benyttes som adkomst til planområdet har i dag en kjørefeltbredde på omtrent 3,5 m. Kommunal veigrunn til planområdet har en bredde varierende fra 5,44 meter til 5,87 meter. Viser adkomstveien som skal reguleres inn til boligområdet. Pilen illustrerer selve innkjørselen til det nye boligområdet(kilde: COWI). Figur 16:

16 16 Figur 17: Ravnåsveien (Fv.7) som ligger vest for planområdet og har en fartsgrense på 50 km/t. Avkjørsel fra høyre fører ned til planområdet (kilde:cowi). 3.9 Offentlige funksjoner På Mosby er det i dag en kommunal barneskole og barnehage, mens for andre offentlige funksjoner må man enten reise til Vennesla sentrum (6 km unna) eller Kristiansand sentrum (12 km unna). Av private tilbud finnes det en dagligvarebutikk, bensinstasjon, lokalt bakeri og bedehus. Om lag 50 m sør for planområdet på fv.405 er det kollektivtilbud i form av buss. Her går bussen mellom Kristiansand og Vennesla sentrum en gang i timen, mens fra dagligvarebutikken på Mosby går det buss mellom Høietun og Kristiansand sentrum også her en gang i timen. Figur 18: Bussholdeplass langs fv. 405(kilde: COWI).

17 17 Jonsbergheia -utsiktspunkt Trollstua barnehage Planområdet Mosby oppvekstsenter Dagligvarebutikk og bensinstasjon Mosby bedehus Mosby barnehage Figur 19: Oversikt over offentlige- og private funksjoner på Mosby (kilde: knutepunktsorlandet.no). Figur 20: Viser Mosby oppvekstsenter ca. 500 m vest for planområdet (kilde: COWI).

18 PLANBESKRIVELSE 18 Figur 21: Viser dagligvarebutikken og bensinstasjonen som ligger på Mosby ved rv. 9 ca. 1 km vest for planområdet (kilde: COWI) Barns interesser og sosial infrastruktur Planområdet og de etablerte boligfeltene rundt er ideelle og rolige omgivelser for barn og unges oppvekst. Det er i dag en mindre lekeplass som ligger øst på planområdet, hvor det er planlagt at denne skal rustes opp før planlagt tiltak skal settes i gang. Figur 22: Viser eksisterende lekeplass øst på planområdet (kilde: COWI).

19 PLANBESKRIVELSE 19 Om lag 500 m vest ligger Mosby oppvekstsenter. Mosby oppvekstsenter inneholder både skole (1-7 klassetrinn) med SFO tilbud og barnehage. Oppvekstsenteret har per dags dato ansvar og undervisning for 163 barn fordelt på 27 ansatte. Lokalene til oppvekstsenteret blir og brukt av forskjellige idrettsgrupper/klubber. For mindre barn (0-6 år) ligger Mosby barnehage 850 m sør for planområdet og Trollstua barnehage 900 m nord for planområdet. Ved boligfeltene i starten av Jonsbergheia ca. 500 m unna planområdet er det tidligere blitt opparbeidet en fotballbane, volleyballbane samt friarealer til ulike aktiviteter som blir mye brukt av barn og unge fra Mosby. Figur 23: Viser fotballbanen til Mosby oppvekstsenter som blir mye brukt av barn og unge (kilde: COWI). Figur 24: Viser fotballbane, volleyball og friarealer til ulike aktiviteter (kilde: COWI).

20 20 4 Planforslaget 4.1 Hovedgrep Det er lagt opp til en utnyttelse av planområdet som er noe tettere enn tilliggende områder. Foreslått hustype, med saltak og maksimalt 2 etasjer, er tilpasset bygninger i omgivelsene. Det var i utgangspunktet tenkt plassert 4 stk. 4-mannsboliger i planområdet, nå viser planforslaget 3 stk. 4-mannsboliger i to etasjer, samt en bolig i en etasje med to boenheter. Boligene er foreslått uten kjeller. Det vil bidra til å holde kostnadene nede og gi muligheter til kjøp f.eks for unge familier som skal etablere seg. Et eksisterende bolighus på eiendommen beholdes, men garasje til boligen må fjernes. Ny garasje kan føres opp etter normal søknadsprosess. Adkomst til planområdet er via Ravnåsveien. Adkomstveien har en bredde som er svakt mindre enn normalkravet til en kommunal adkomstvei med aktuell trafikkmengde. Normalkravet til bredde er 6,0 meter. Det offentlig eide veiarealet har en bredde mellom 5,44 og 5,87 meter på strekningen som benyttes som adkomst til planområdet. Utbygger har gjentatte ganger prøvd å kjøpe en smal stripe av eiendom 27/17 for å oppnå 6 meters veibredde, uten resultat. Ingeniørvesenet vil akseptere mindre utbedringer innen eksisterende bredder dersom det ikke er mulig å få avtale om kjøp med grunneier. Utbygger har enda samtaler med grunneier med tanke på å oppnå 6,0 meters veibredde, foreløpig uten at det har kommet i stand en avtale. 4.2 Arealbruk Planområdets areal på til sammen 5792 m2 er fordelt på følgende formål: Formål Areal, m2 - Bebyggelse og anlegg Boliger konsentrert småhusbebyggelse 2198 Boliger frittliggende småhusbebyggelse 629 Garasjeanlegg for bolig/fritidsbebyggelse 204 Renovasjonsanlegg, nedgravd 8 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vei 1343 Parkeringsplasser Grønnstruktur Grønnstruktur 432 Friområde, lek 641 Turvei 34

21 21 Nye boenheter, i alt 14, er i områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Det er regulert inn 3 stk bygninger, hver med 4 boenheter, og en bygning med 2 boenheter. De 4 bygningene har regulert areal på bakkeplan som varierer mellom ca. 500m2 og ca. 650m2. Fotavtrykket av bygningene på bakkeplan er ca 200m2. Eiendomsgrense mot adkomstvei i vest, Bakken, er målt opp og justert av Kristiansand kommune. Det er lagt inn 6 meters veibredde for Bakken langs planområdet. Gjennomsnittlig uteareal pr. boenhet på bakkeplan er ca. 126m2. Det er sum av areal på bakkeplan rundt boligbebyggelsen og felles grøntareal f_g1 fordelt på de 14 boenhetene. I tillegg til dette kommer areal på verandaer i 2. etasje. Normkrav til uteoppholdsareal er 80m2 i dette området, så tilbudt uteareal er godt over normkravet. Bruksareal, BRA, etter gjeldende måleregler er maksimalt 415m2 for byggene med 4 boenheter og maksimalt 260m2 for bygget med 2 boenheter. 4.3 Bebyggelse, struktur og tiltak Ny bebyggelse besto av 4 like bygninger i 2 etasjer, med saltak. I løpet av planområdet har utbygger foreslått at den nordvestre bygningen bygges med kun en etasje. Bygget med kun en etasje har samme 1. etasje som de tre andre byggene, men brattere takvinkel og kan ha kvist. Byggene er orientert slik at det blir oppholdsareal på bakkeplan og i 2. etasje både mot elva og mot syd-sydvest. Orientering av byggene er planlagt både for å oppnå tilstrekkelig avstand til nabogrenser og vei, samt med tanke på sol og utsikt. Byggegrense mot vei (Bakken) er 3 meter, som normalt for denne veitypen. Det kan bli aktuelt å krage ut veranda inntil 1 meter ut over byggegrensa. Området for ny bebyggelse er tilnærmet flatt. Det er foreslått maksimal mønehøyde på 9,0 meter over planert terreng for bygningene som føres opp i 2 etasjer, 7,0 meter for bygget som kun får en etasje. Takvinkel for byggene skal være mellom 20 og 25 grader for alle nye boliger. 4.4 Grønnstruktur Nye boliger har regulert eget oppholdsareal på bakkeplan, samt i tillegg et stort felles uteoppholdsområde. Områdene har mye sol på dagtid og tidlig ettermiddag, før terreng i vest vil skygge. Det er regulert inn et stort område til lekeplass, med adkomst fra planområdet via en smal turvei som leder mot Bakken og lekeplassen. 4.5 Trafikk og teknisk infrastruktur Området har adkomst via Ravnåsveien. I kryss mellom Ravnåsveien og bakken er det regulert inn en frisiktsone, med justerte krav til sikt, etter avtale med ingeniørvesenet. Videre adkomst fra Ravnåsveien er regulert som felles vei for boliger i planområdet. Veibredden her er 5 meter ytterst mot Ravnåsveien og 4 meter mot GAR1 og parkeringsplasser i den nordre enden av planområdet.

22 22 Det antas at de 14 nye boenhetene vil skape ny trafikk som utgjør i størrelsesorden ca 70 kjøreturer pr. døgn, som passering av et snitt i begge retninger (ÅDT). Det er lagt inn parkering etter kommunale normer, med 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet i felles parkeringsanlegg, hvorav en parkeringsplass kan være carport, i områdene regulert som garasjer, GAR1-3. En av carportene har tilgjengelig bredde på min. 4,5 meter, som for en HC-plass. I tillegg er det 11 parkeringsplasser, 7 for beboere og 4 for besøkende. Nye boliger kobles til eksisterende VA-nett. Det er tatt kontakt med Agder Energi. Det ser ikke ut til å være behov for noen ny nettstasjon grunnet utbyggingen, kun mulig oppgradering av luftlinjer. Det er lagt opp til nedgravd avfallsløsning. Beholderne og innkast på bakkeplan plasseres inntil Ravnåsveien slik at renovasjonskjøretøy ikke må kjør inn på fellesadkomsten mot nye boliger. Utbygger har bedt kommunen vurdere evt. behov for nye veinavn/adresser for ny bebyggelse. Det har kommet tilbakemelding, med konkrete forslag til adresser, knyttet til Ravnåsveien. Figur 25:Illustrasjon, utsnitt av reguleringsplan med planlagte bygninger..

23 Universell utforming Kommuneplanen har bestemmelse om at minimum 70% av nye boenheter skal være tilgjengelig boenhet med hovedfunksjoner (kjøkken, bad, soverom og oppholdsrom) i etasje som er tilgjengelig for personer med funksjonshemming. I denne plan er 8 av 14 boenheter tilgjengelig boenhet. Det er ca. 57% av boenhetene. Det kan oppnås 70% tilgjengelighet ved å installere en form for heis til 2. etasje i en av bygningene. Med tanke på at området ønsket bygget slik at kostnadene og prisingen ligger på et lavt nivå, ber utbygger om at 57% tilgjengelighet aksepteres. Parkeringsplasser og område for carporter er utformet slik at en carportplass samt en «ordinær» parkeringsplass har tilgjengelig bredde som HC-plass. Adkomstvei inn til området har stigning svakt over 5%, området for nye boliger er tilnærmet flatt. 4.7 Barn og unges interesser Det vises til beskrivelse av eksisterende forhold i punkt Eksisterende sandlekeplass er regulert inn i planområdet, og det er lagt til rette for lettvint og trafikksikker adkomst fra området til lekeplassen. Området er og blir et godt område for barn og unge. Etterfølgende skisse viser gangforbindelser fra planområdet til skole og kvartalslekeplass. Skolevei kan foretas på rolige boligveier samt på fortau langs Ravnåsveien, mot kvartalslek enten på benyttet snarvei eller på et kort stykke langs Ravnåsveien. Plan nr. 1355, Fv405 Mosby skole Ravnåsveien er nylig vedtatt, men tiltaket er ikke gjennomført. I planen reguleres fortau langs fylkesveien fra Ravnåsveien til skolen. 4.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse der det kun er gjort avmerking av ett forhold. Radonstråling kan forekomme. Bygningsdeler under bakkeplan sikres og tettes med radonsperre i henhold til TEK10, og masse som føres inn i området skal være uten skadelig stråling. Planområdet er ikke utsatt for verken ras, steinsprang, flom eller utglidning i henhold til NGI og NVE.. På et nåværende stadium synes det ikke å være nødvendig med ytterligere undersøkelser. 4.9 Miljøkonsekvenser Planområdet har ikke vært brukt til virksomhet som etterlater miljøfiendtlig materiale. Området ligger forholdsvis nær sentrum av Kristiansand, med tilgang til busstransport i akseptabel gangavstand, ca. 400 meter. Det må forventes noe mer personbilbruk enn i boligområder i eller tett ved sentrum.

24 24 Figur 26:Illustrasjon,ganglinjer (blå stiplet strek) mellom utbyggingsområdet og skole samt kvartalslekeplass (Tutlamoen). Ravnåsveien må krysses, men det er lite trafikk og god sikt ved kryssingspunktene Naturmangfold Innen planområdet er det ingen registreringer i artsdatabanken, se avsnitt 3.5.

25 25 Planområdet har i hovedsak vært brukt som landbruksområde, med små muligheter til trivsel for annet enn vekster som dyrkes på området Kulturminner Det vises til avsnitt 3.6 om eksisterende bygninger som er registrerte kulturminner. Ingen av disse er innen planområdet. Ved melding om planoppstart meldte Vest-Agder fylkeskommune inn behov for å avklare forhold til automatisk fredede kulturminner. Det er foretatt undersøkelser og sjaktgraving. Det ble ikkje funnet kulturminner, trolig grunnet planering og nydyrking på området. Konklusjonen er at planen ikkje er i konflikt med fredede kulturminner Folkehelse, lyd og støy Det er ingen grunn til å tro at folkehelse skal bli negativt påvirket av denne plan. Det er heller grun til at etablering av boliger i et strøk som innbyr til turer og naturopplevelser. Trafikkmengder som trafikkerer Ravnåsveien og Bakken på hver sin side av planområdet er så små at støyberegninger er helt unødvendige. Kommunens veinormal sier at det skal utføres støyberegninger dersom trafikkmengde på nærliggende veier overstiger 1500 kjt/døgn. Ravnåsveien (i planområdet) vil trolig få en belastning på i størrelsesorden 100 kjt/døgn eller mindre etter utbygging i henhold til denne plan. Foreslått lekeplass ligger i gul støysone i kommuneplanen, grunnet nærhet til jernbane. Parkvesen og velforening har vurdert stedlige kvaliteter og er enige om at lekeplassen kan fungerer på en tilfredsstillende måte.. Planen innebærer ingen virksomhet som skal være støyende Kriminalitetsforebygging Strukturen med flerfamiliehus og en oversiktelig adkomst innbyr ikke til kriminell adferd. Omgivelsene er et rolig strøk, der det både føles og er trygt å ferdes Forurensing, energiforbruk og lukt Det følger ingen forurensende virksomhet med gjennomføring av denne plan. Energiforbruk for boligene vil bli lavt, med nye byggeregler og krav til isolasjon. Løsningen med nedgravde avfallsbeholdere gir lite lukt, innkastene er i prinsippet tette. Beholderne må ligge mot adkomstvei, avstand på 9meter til eksisterende bolighus i planområdet, samt nabohus Ravnåsveien 8, bør være tilstrekkelig til at det ikke gir luktplager.

26 26 5 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen. Det skal inngås utbyggingsavtale med kommunen. Utbyggingsavtalen vil omfatte avgrensning av ansvar for VA-anlegg mellom utbygger og kommune. Videre vil ansvar for opparbeiding av sandlekeplass samt kvartalslekeplass bli tatt opp. Deler av dagens eiendom 27/5 i form av en stripe langs adkomstvei Bakken, vil bli overført til kommunalt eie.

27 27 6 Planprosess og medvirkning 6.1 Oppstartsmøte Planarbeidet kom i gang med et oppstartsmøte mellom daværende forslagsstiller Per Martin Møller- Hansen og Kristiansand kommune den 13. februar I tilbakemeldingen fra kommunen sies det at By- og samfunnsenheten gir innspill om fremtidig behov for leiligheter på Mosby, pga kommende eldrebølge. Videre ble det etter befaring gitt tilbakemelding om at adkomst til området måtte flyttes fra Bakken, som var foreslått opprinnelig, til Ravnåsveien. Ravnåsveien skulle få en bredde på 6,0 meter. Dette ble avtalt mellom grunneier av 27/17 og utbygger. 6.2 Varsling av planoppstart Den 31. mai 2013 ble det varslet oppstart av planarbeidet., og det ble samtidig varslet forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune. Oppstartsmeldingen beskrev utbygging av planområdet med eneboliger, i 1 ½ og 2 etasjer. Det kom inn i alt 5 merknader. Kortversjon av merknadene med utbyggers kommentar følger etter dette. Agder Energi melder at de har eksisterende lavspent luftfordelingsnett i området, vist på vedlagt kartskisse. De uttaler at eventuell omlegging/flytting må bekostes av utbygger. Utbyggers kommentar; Opplysningene tas til etterretning. Statens vegvesen vil vurdere avstand og fylling mot Venneslaveien, fylkesvei 405, ved evt. breddeutvidelse av Bakken mot Venneslaveien. Utbyggers kommentar; Det er enda uvisst om det blir aktuelt å utvide Bakken i retning mot Venneslaveien. Dersom det viser seg aktuelt, vil vegvesenet bli kontaktet for vurdering av fylling/mur og rekkverk. Fylkesmannen i Vest-Agder bemerker at planområdet i kommuneplanen er vedtatt som eksisterende bebyggelse og anlegg med krav om reguleringsplan før videre utbygging, og at planarbeidet bør skje i samsvar med overordnet plan. Det minnes om utredninger som må foretas i henhold til både Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven, det gjelder bl.a. planbeskrivelse av miljøvirkninger og naturmangfold. Det minnes også om hensyntagen og delaktighet i planarbeid for ulike grupper barn og unge samt funksjonshemmede. Videre minnes det også om vurdering av mulighet for evt. forurenset grunn, støyvurderinger samt gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Utbyggers kommentar; Opplysningene tas til etterretning og følges opp i planarbeidet. Asbjørn Hinna er eier av eiendom 27/107, ved kryss mellom kommunal vei Ravnåsveien og Bakken. Han registrerer at varslet planområde er trukket inn på hans eiendom, med tanke på frisikt i kryssområdet. Han har allerede, etter kommunalt krav/ønske flyttet hekk mot vei noe tilbake, og synes ikke det er noen grunn til ytterligere tiltak. Han opplyser at Ravnåsveien har

28 28 fartshumper og at Bakkeveien er blindvei som betjener kun 5 eiendommer. Han har både frukttrær og en sjelden magnolia (25 år gammel) der det er varslet planområde. Han mener det er god sikt med dagens forhold i krysset. Utbyggers kommentar; Det blir tatt kontakt med Asbjørn Hinna for gjennomgang av ønsker og kommunale krav samt søking etter evt. justeringer. Vest-Agder fylkeskommune oppfordrer til en tettere utnyttelse av arealet enn eneboliger som er antydet i oppstartsmøte med kommunen, dette for å sørge for varierte boligtyper på Mosby. Videre forutsettes at barn- og unges interesser ivaretas i planprosessen. Det må påregnes en arkeologisk undersøkelse for å avklare forhold til automatisk fredede kulturminner etter kulturminnelovens 9. Det er ønskelig å foreta en befaring med arkeolog for å avklare omfang av undersøkelser. Utbyggers kommentar; Det er gjennomført befaring med arkeolog, det har kommet et budsjett for undersøkelser som utbygger har akseptert og bedt om gjennomføring så raskt som mulig. Dette forhold følges opp i samarbeid med fylkeskommunen. 6.3 Ny begrenset varsling av planoppstart Prosjektet ble solgt videre fra Per Martin Møller Hansen til Samo AS sommeren Det ble foretatt en begrenset varsling av planoppstart i desember 2013, da nye eiere ønsket en noe mer konsentrert utbygging enn den første varslingen tilsa. Det ble samtidig invitert til informasjonsmøte om planen. På informasjonsmøtet var det mange naboer samt en representant for Mosby Vel. Mosby Vel var positive til en mer konsentrert utbygging i planområde, mens alle naboer til planområdet var negative eller uttalte seg ikke. Til den nye varslingen kom det inn en skriftlig tilbakemelding. Det var et brev undertegnet av naboer til planområdet. De viste til tekst i den første varsling av planoppstart der det fremgår at bebyggelse er tenkt som eneboliger, samt at det planlegges breddeutvidelse av Ravnåsveien til 6,0 meter. Eier av Ravnåsveien 5 (27/17) varsler om at han går fra avtale med opprinnelig utbygger siden det nå legges opp til en utbygging på 4 stk 4-mannsboliger. Han og naboene som har underskrevet brevet mener at en slik bebyggelse bryter totalt med stedets eksisterende struktur og kvaliteter for nabobebyggelse. Det bes om planetatens vurdering av momenter i brevet før det skjer noe mer i saken. 6.4 Medvirkning I etterkant av den nye varslingen er det avholdt en rekke møter med plan- og bygningsetaten i kommunen. Planen er bearbeidet. Grunntrekket med oppføring av bygninger med 4 boenheter er stort sett beholdt. For en av de 4 bygningene er det fjernet en etasje (og 2 boenheter) slik at den skal bli mindre sjenerende for naboer.

29 29 7 Forslagsstillers vurdering av planforslaget Planforslaget er utarbeidet etter i tråd med overordnede planer samt kommunale normer for boligbebyggelse. Det ønskes å få aksept på at kommuneplanens krav om 70% andel av tilgjengelig boenhet fravikes slik at det i dette tilfellet kan aksepteres en andel på ca 57%. Det vil bidra til bygging av rimelige boliger. Det er forslagsstillers oppfatning at planforslaget er tilpasset omkringliggende bebyggelse og at det ikke vil skape nevneverdige ulemper for naboer.

30 30 8 Vedlegg Tegninger av ny bebyggelse Arkeologisk rapport ROS-analyse

Sammendrag Planområdet ligger i bydelen Mosby ca. 12 km nord for Kristiansand sentrum.

Sammendrag Planområdet ligger i bydelen Mosby ca. 12 km nord for Kristiansand sentrum. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201301402-34 Saksbehandler Kathrine Hesthag Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 30.04.2015 Ravnåsveien 6 - detaljregulering - offentlig ettersyn

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes.

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes. Planbeskrivelse Detaljregulering for. Plan nr Dato Bakgrunn Hvem fremmer forslaget på vegne av hvem. Kort om hensikten med planen. Eventuelle politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hustofta vest - plan nr. 1337 Dato: 01.10 2013 Rev. 26.03 2014 Rev, 15.10 14 Rev. 28.10 14 1. Bakgrunn Forslaget fremmes av BN-konsult AS på vegne av grunneiere i området.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer