NORSOK N- standarder og ISO serien Hva er nytt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSOK N- standarder og ISO 19900 serien Hva er nytt?"

Transkript

1 NORSOK N- standarder og ISO serien Hva er nytt? Narve Oma, Statoil 29. August

2 NORSOK N- standarder og ISO serien Hva er nytt? Overordnet strategi for NORSOK og internasjonale standarder. Revisjon av NORSOK standarder. Gap analyser mellom NORSOK og ISO standarder. Revisjons sykluser og status på ISO standarder i serien. 2 -

3 Petroleumsindustriens strategi m.h.t. NORSOK standarder Tilgjengelighet på internasjonale standarder er et hovedmål, men for en del fagområder er NORSOK standarder nødvendig. Petroleumsstandardiseringen har som hovedmål å bidra aktivt til utvikling og bruk av internasjonale standarder som dekker industriens behov, men utvikling og vedlikehold av nasjonale/bransje standarder skal gjøres der det er nødvendig for å dekke behov som ikke dekkes av tilgjengelige internasjonale standarder. bransje standarder og nasjonale standarder slettes eller trekkes tilbake så snart de erstattes av minst likeverdige internasjonale standarder. gode NORSOK standarder vil være et godt grunnlag for å bringe norsk standardiserings kunnskap over i de internasjonale miljøer og kan være et hensiktsmessig virkemiddel for bidrag og påvirkning. Forslag til vedlikehold og utvikling av nye NORSOK standarder vil måtte være godt underbygget og vil bli grundig vurdert i forhold til hovedmålet om internasjonale standarder. Strategi tatt fra rundskriv fra Standard Norge / Sektorstyre Petroleumsindustri 3 -

4 Status N Struktur NORSOK Standards N-001 Integrity of offshore structures; 1996 (Rev. 7, June 2010). N-002 Collection of metocean data; 1997 (Rev. 2, October 2010). N-003 Actions and action effects; 1999 (Edition 2, September 2007). N-004 Design of steel structures; 1998 (Rev. 2, October 2004). N-005 N-006 Condition monitoring of loadbearing structures (Rev. 1, Dec. 1997). Assessment of structural integrity for existing offshore loadbearing structures (Edition 1, March 2009). 4 -

5 Status NORSOK N-001 N-001 er blitt revidert i løpet av 2011/12. Revideres av EGN. Industrihøring våren 2012 (avsluttet). Ny utgave i Q3/Q Revideringsomfang er lite: Revisjon av referanser og referanseliste. Kapittel 4.2 vedrørende personell kvalifikasjoner og organisasjon er endret Nytt kapittel 4.8 om grensesnitt mellom fag disipliner. Nytt underpunkt i 7.10 vedrørende snølaster (stabilitet for flytere). Mindre korreksjoner av tekst. 5 -

6 Noen kommentarer til revisjon av N-001 vedrørende personell kompetanse General assumptions of this NORSOK standard are that: 6 -

7 Status NORSOK N-002 Standarden er revidert for siste gang. Dersom revisjon av ISO blir vellykket, fases N-002 ut i 2012/13. Viktig tekst fra N-002 vil tas inn i N

8 Status NORSOK N-003 Oppstartsmøte for revisjon var i mai Prosjektleder Prof. Torgeir Moan, NTNU. Plan om høringsrunde i Q Ny revisjon i Q Omfanget av revisjonen omfatter bla.: Ulykkes laster/skips støt/kollisjonslaster. Bølgekinematikk for slanke konstruksjoner Laster fra is/isberg/akkumulert snø. Marin begroing på dypt vann. Slamming laster. Modell testing. Ringing/springing. Brytende bølger. Hydrodynamiske koeffisienter. 8 -

9 Noen kommentarer til N-003 revisjonen - 1 Fokus på kaldt klima Frem til i dag er kollisjons energi på 15 MJ (sannsynlighetsnivå 10-4 per år) ofte brukt. Ved kollisjoner på sokkelen er kollisjonsenergier i størrelsesorden 2MJ, 21MJ, 23MJ 38MJ og 60MJ estimert, noen som betyr at en kan stille spørsmål med verdien på 15MJ. Ref. også «Collisions between platforms and ships in Norway in the period » OMAE A. Kvitrud. Is laster vil baseres på arbeid fra ISO og Barents 2020 prosjektet. Referanser til ISO Arctic Offshores Structures vil bli gitt der det er relevant. Akkumulert snø, vil harmoniseres med nye verdier gitt i N-001 (for stabilitets beregninger av flytere). 9 -

10 Noen kommentarer til N-003 revisjonen - 2 Nye konturlinjer for sjø is vil bli inkludert (basert på nytt arbeid fra Statoil). Det vil bli inkludert en revidert tilnærming for beregning av ringing laster, samt en presisering av forskjellen mellom ringing og springing, samt mellom ringing og slamming. Det vil bli inkludert en revidert anbefaling relatert til last fra brytende bølger og fra «run-up» hendelser. En vil gi bedre anbefalinger relatert til ekstrapolering av kinematikk i overflate sone (Gausisk sjø + Wheeler ekstrapolering mot annenordens teori for overflate og kinematikk). 10 -

11 Status NORSOK N-004 Oppstartsmøte for revisjon var juni Revisjonen ledes av Gunnar Solland, DNV. Plan om høringsrunde i Q Ny revisjon i Q Revisjon Del 1: Utarbeidelse av nytt Annex K3. Revisjon Del 2: Oppdatering av kapasitetsformler for rørknutepunkt. Oppdatering av kapasitetsformler for koniske overganger. Revisjon av kapittelet om «grouted» peleforbindelse (utover tillegget utgitt i juli 2011). Oppretting av kjente feil og referanser. Oppdatering i.h.t. tekniske spørsmål over tid. Gjennomgang av kollisjonslaster. Ta bort deler av kapittel 10 (veiledning for eksisterende konstruksjoner) og overføre til N

12 Koniske overganger for moment Koniske overganger for aksialkraft Følgende parametre er valgt: Kilde: Solland DNV 12 -

13 Status NORSOK N-005 Oppstartsmøte for revisjon oktober / november Prosjektleder Nils Chr. Hellevig, AkerSolutions. Plan om høringsrunde i Q Ny revisjon i Q Viktigste revisjons deler: Inkludering av marine systemer. Integritetsstyring etter barrieretenkning. Tydeligere på forberedelse og reaksjon på hendelser (beredskap, analyser, normalisering). Tydeligere på krav til kvalitetssikring og kvalitetskontroll også i driftsfasen i tråd med NORSOK N-001. Tydeligere på kompetansekrav og behov. 13 -

14 Noen kommentarer til revisjon av N-005 Workshop med deler av næringen i oktober 2012 planlegges for å inkludere viten utover komiteen. Forslag til ny tittel: Inservice integrity management of structures and marine systems. 14 -

15 Status NORSOK N-006 Oppstartsmøte for revisjon var april Revisjonen ledes av Gunnar Solland, DNV. Plan om høringsrunde i Q Ny revisjon i Q Lite revisjonsomfang: Tekst flyttes internt mellom N-003, N-004 og N-006. Kjente feil rettes. For detaljerte beregninger av særtilfeller som skadde staver og staver med rørtverrsnitt fylt med mørtel er det henvist til ISO Blir trolig den første NORSOK standarden etter N-002 som fases ut i.f.m. at der nå forligger planer om at ny ISO SIM standard utvikles

16 Kommentarer til N-006 Nytt arbeidsforslag i SC7 (ISO Offshores structures) om å lage et nytt dokument Structural Integrity Management (SIMS) basert på: Ny API RP 2SIM; Structural Intergrity Management of Fixed Offshore Structures. Ta hensyn til det som allerede står i: ISO Kapittel 23 In-service inspection and structural integrity management. Kapittel 24 Assessment of existing structures. NORSOK ( N-005 og N-006). 16 -

17 Annet nytt - Interessante nye standarder DNV-RP-???? Determination of Structural Capacity by Non-linear FEanalyses Methods. DNV-RP-???? Use of Probabilistic Methods for Planning of Inspection for Fatigue Cracks in Offshore Structures Classification: Internal

18 Generelt om NORSOK - ISO Økt kvalitet og økt antall internasjonale standarder vil kunne redusere antall NORSOK standarder. For å kunne redusere antall NORSOK standarder, så kreves omfattende gap analyser, men også aktiv deltakelse i internasjonal standardisering. Gap analyser mellom NORSOK og internasjonale standarder er utført for en rekke fagområder, men i liten omfang innen konstruksjonssikkerhet (fra norsk side). BOEMRE har utført gap mellom API/ISO/NORSOK innen konstruksjonssikkerhet. Et stort prosjekt ble avsluttet i desember 2002, utført av Aker Kværner. Detaljert gap analyse på: L-002 Piping Design, layout and Stress Analysis (eksisterer). R-001 Mechanical Equipment (utgått). S-002 Working Environment (eksisterer). Lite konstruktivt kom ut av dette prosjektet m.h.t. N-standardene. Nye gap analyser bør derfor gjennomføres for å vurdere om og hvordan N-standardene kan fases ut. 18 -

19 NORSOK ISO serien Gap analyser Hensikt: Dersom mulig, å fase ut NORSOK N-standardene med unntak av N Primært mål: å dokumentere at et tilfredsstillende sikkerhetsnivå kan oppnås ved å kun refererer til ISO. Sekundært mål: å samle sammen kommentarer for fremtidige revisjoner av ISO serien + utvikling av potensielle norske regionale annex. Tertiært mål: å etablere tilleggs spesifikasjoner til ISO som kan brukes av plattform eiere utforbi norsk sektor, for å tilfredsstille selskapsspesifikke krav. Dokument struktur i NORSOK og ISO er bygget opp forskjellig, derfor vil denne gap analysen fokusere på konstruksjons typer (i.e. jackets, semier, FPSOer etc.) og ikke dokument mot dokument. Seks delprosjekter vil bli gjennomført, hver med varighet ½ år. Tentativt tidsplan Q til Q Oppstartsmøte med DNV

20 NORSOK ISO serien Gap analyser En viktig del av første delprosjekt blir å vurdere gjennomførbarheten av den planlagte gap analysen, og hvordan den i praksis skal gjennomføres. ISO både fagstandarder og produktstandarder. NORSOK -> fagstandarder. En vil også vurdere hva denne gap-analysen kan gi oss som BOEMRE rapporten ikke gir, og evt. hvordan BOEMRE rapporten best kan benyttes i en NORSOK-ISO gap vurdering. DNV har utført en overordnet gap analyse mellom API/ISO/NORSOK på vegne av BOEMRE (eller BSEE): ssessment_and_research/aa%20%20tar%20677%20code%20comparison.p df BOEMRE: Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement BSEE: Bureau of Safety and Environmental Enforcement 20 -

21 ISO standardisering - arbeidsgang Nasjonale standardiseringsorgan foreslår nye standarder Avstemning blant landene i SC7 Arbeidskomité opprettes og eventuell undergrupper Konsensus, eventuelt avstemming Lager et utkast for høring ISO/DIS ISO/DIS-høring Lager et nytt utkast for høring ISO/FDIS ISO/FDIS-høring Endelig standard ferdigstilles og utgis. Tre år etter utgivelsen sendes standarden på ny høring. Høringer gjentas så hvert femte år. NWIP = new work item proposal WD = work draft (internt arbeidsutkast i komiteen som lager standarden) CD = committe draft (offisielt utkast fra komiteen som lager standarden til SC7) DIS = draft internasjonal standard (første offentlige dokument) FDIS = final draft internasjonal standard (siste utkast før ISO utgivelse) ISO-standard (offentlig dokument) 21 - Høringene kan føre til at standarden revideres eller trekkes tilbake

22 STATUS på ISO serien av standarder Produkt standarder Fagstandarder Overordnet standard ISO «General requirements for offshore structures» (utgitt 2002) ny ISO (Q3 2013). 22 -

23 Produktstandardene ISO Faste stålplattformer (jackets) (utgitt 2007). Arbeides med et tillegg med korreksjoner av feil, ute til kommentarer ISO Betongplattformer (utgitt 2006) (høring Q4 2014). ISO Flytende plattformer (utgitt 2006) (høring Q4 2014). ISO Strekkstagplattformer (ikke påbegynt -uavklart). ISO Stedsspesifikke jack-ups (Q3 2012)-> norsk annex. ISO TR Stedsspesifikke jack-ups (Q3 2012). ISO Stedsspesifikke MOUs (påbegynt; Q2 2014). ISO Plattformer i arktiske farvann (utgitt 2010) (høring Q4 2014) -> regional annex om Barentshavet. Offshore Containere (påbegynt; DIS Q4 2013). 23 -

24 Fagstandardene ISO Metocean (utgitt 2005) (Q3 2013)-> regionalt annex med UK. ISO Jordskjelv (utgitt 2005) (Q3 2014). ISO Topsides (utgitt 2010)-> oppdatert versjon ISO ISO Fundamentering (utgitt 2003) (Q3 2014). ISO Vektkontroll (utgitt 2003) (Q3 2014). ISO Maritime operasjoner (utgitt 2009)-> rettelse nr. 1, des ISO Forankring (utgitt 2005) (Q4 2012)-> norsk annex. ISO Grunnundersøkelser (Q2 2013). ISO Geofysiske undersøkelser (påbegynt). NWIP ISO SIM -> Basert på API RP 2SIM, ISO 19902, NORSOK N

25 Thank you Presentation title Presenters name Presenters title address, tel:

26 26 - Reserve lysbilder

27 27 -

28 Noen kommentarer til N-001 referanser Revidert utgave henviser til NORSOK M-102 for fabrikasjon av aluminium i pkt , selv om standarden er trukket tilbake. Dette etter anbefalinger fra EgM. NORSOK M-102 kan fremdeles fremskaffes fra SNs hjemmesider. NS3473E 6.utgave eksisterer og er et dokument som kan benyttes og refereres til selv om den ikke lenger er gyldig Norsk Standard som «vedlikeholdes». NS3481 er tilgjengelig som gyldig standard og kan rekvireres fra Standard Online 28 -

29 Forslag til endringer til koniske overganger Formlene for kapasitet av koniske overganger er basert på forslaget til ISO Formlene er ansett å være svært konservative, men mangelen på data og at dette er en marginal kostnad av en offshoreutbygging har gjort at det til nå ikke er foreslått å forbedre dette Det er i dag flere ikke-lineære analyser som simulerer kapasiteten av slike konstruksjonselementer og som viser at kapasiteten er betydelig høyere enn hva Norsok gir De siste utgavene av API har formler som gir høyere kapasitet enn Norsok Det er foreslått modifiserte formler som intuitivt er konservative, men som gir en stor forbedring av kapasiteten i forhold til dagens standard 29

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Styring av statlige prosjektporteføljer i staten

Styring av statlige prosjektporteføljer i staten concept Stein Berntsen og Thorleif Sunde Styring av statlige prosjektporteføljer i staten Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå Concept rapport Nr 1 concept Concept-programmet 2004 Concept Rapport nr.

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer