Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen (AP) Jorun H. Olafsen (AP) Mobashar Banaras (AP) Johnny Gran (H) Brigitte Chauvin (H) Kim Ronnie Sandnes (FrP) Sten-Arvid Fredriksen (FrP) Jon Julius Sandal (V) Maren Rismyhr (Rødt) Pulendran Kanagaratnam (SV) Srisgantharajah Tharmalingam (AP) Marit Johanne Bjerke (AP) Glenn Korshaugen (AP) Svein-Roar Johansen (AP) Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Bydelsdirektør Helge Jagmann Avdelingssjef Ole-Jørgen Pettersen Avdelingssjef Sidsel Krakeli Avdelingssjef Erna Holten Avdelingssjef Anita I. B. Christiansen Prosjektleder Cecilie Kjølnes Skar Avdelingssjef Anita I. B. Christiansen Åpen halvtime

2 Lars Daniel Østli, Fyrhuset, delte ut CD utgitt av ungdom som bruker Fyrhuset for å vise resultatet av ungdommens deltakelse på Fyrhuset. Viseadministrerende direktør Stein Waaler, Ahus. Orienterte om sykehusets arbeid i forbindelse samhandlingsreformen. Saker behandlet under møte Sak 48 /12 Godkjenning av innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte Sak 49 /12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 50 /12 Protokoller til orientering Sak 51 /12 Orienterings- og referatsaker Sak 52 /12 Økonomisk status per budsjettjustering... 2 Sak 53 /12 Regnskapsrevisjonen for Sak 54 /12 Utbygging av boliger ved Nordre Ammerud gård... 3 Sak 55 /12 Revidert programplan for områdeløft Ammerud - Groruddalssatsingen... 3 Sak 56 /12 Uttalelse Byggesak - anlegg for bussparkering Østre Aker vei Sak 57 /12 Boligbehov i Bydel Grorud Sak 58 /12 Søknad om bevilling - Ceylon AS... 5 Sak 59 /12 Eventuelt Sak 60 /12 Brubakkveien 16 - søknad om dispensasjon til uttalelse... 6 Sak 61 /12 Forslag til nye politiske representanter i driftsstyret ved Rødtvet skole... 6 ii

3 Sak 48 /12 Godkjenning av innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte Innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte godkjennes. Bydelsdirektør Helge Jagmann fremmet forslag til ny sak 60/12 Brubakkveien 16 søknad om dispensasjon til uttalelse. Johnny Gran (H) fremmet forslag til ny sak 61/12 Forslag til nye politiske representanter i driftsstyret ved Rødtvet skole. Brigitte Chauvin (H) påpekte at hun ikke hadde mottatt sakspapirene som skulle ha kommet via postlevering. Innkalling og dagsorden til bydelsutvalgets møte godkjennes med tillegg av ny sak 60/12 Brubakkveien 16 søknad om dispensasjon til uttalelse og sak 61/12 Forslag til nye politiske representanter i driftsstyret ved Rødtvet skole. Sak 49 /12 Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Protokoll fra bydelsutvalgets møte godkjennes. Enstemmig vedtatt Sak 50 /12 Protokoller til orientering Protokoller fra følgende råd og utvalg tas til orientering: Arbeidsutvalget , Ungdomsrådet , Eldrerådet , Rådet for funksjonshemmede , Helse- og sosialkomiteen , Arbeidsmiljøutvalget , Medbestemmelsesutvalget , Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen og Byutvikling- og miljøkomiteen

4 Sak 51 /12 Orienterings- og referatsaker BU-leder Jack Grimsrud har deltatt på: Festgudstjeneste i anledning kongen og dronningens 75 års jubileum. Nordtvet barnehages 50 års jubileum hvor han også overrakte en gave til barnehagen fra Grorud bydelsutvalg. Bydelsdirektør Helge Jagmann orienterte om: Brev fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester vedr. observatørordningen i arbeidsutvalget og komiteer. Blant annet er det med bakgrunn i kommuneloven påpekt at observatører i arbeidsutvalget ikke har tale- og forslagsrett. Saken vil bli oversendt bystyret. Åste Wergeland Haug vil overta som BU-sekretær fra høsten Fysioterapitjenesten i Bydel Grorud Minnet om arbeidsmøtet med BU vedr. strategisk plan den Det vil bli en rundtur i forkant av møtet. Oppmøte kl Sak 52 /12 Økonomisk status per budsjettjustering 10,26 årsverk som kommunalt ansatte renholdere inndras fra Renholdet kjøpes fra eksterne leverandører. Bydelens moppevaskeri legges ned. Den særskilte økonomiske ordningen i bydelen med seniorpolitiske virkemidler avgrenses til kun å gjelde ansatte i alderen år. Maren Rismyhr (Rødt) stilte følgende forslag Høsten 2012 var det stor usikkerhet om hvor stort bydelen merforbruk ville bli. Regnskapet for 2011 viste likevel et mindreforbruk på 5,6 millioner kroner. Per 31. mai viser framskrevne prognoser ett merforbruk for 2012 på 2 millioner kroner. Forslaget til saldering er privatisering av det kommunale renholdet i bydelen. Dette er et svært drastisk tiltak som bydelsutvalget ikke ønsket da budsjettet for 2012 ble behandlet. Bydelsutvalget mener saken ikke er godt nok utredet, og bydelsdirektøren bes om å komme tilbake med et eventuelt budsjettrevisjonsforslag til neste bydelsutvalgsmøte. Forslaget falt mot 2 stemmer (Rødt og SV). Endelig vedtak 10,26 årsverk som kommunalt ansatte renholdere inndras fra Renholdet kjøpes fra eksterne leverandører. Bydelens moppevaskeri legges ned. Den særskilte økonomiske ordningen i bydelen med seniorpolitiske virkemidler avgrenses til kun å gjelde ansatte i alderen år. Vedtatt mot 2 stemmer (Rødt og SV) Protokolltilførsel fra Jon Julius Sandal - Venstre Kostnadsveksten i barnevernet har økt kraftig i Venstre ønsket i sitt alternative budsjett å beholde miljøarbeideren i barnevernets ressursteam. Dette fordi vurderingen av 2

5 ressursteamets arbeid ga i følge årsberetningen gode faglige resultater og en økonomisk besparelse. Dette mener vi i Venstre fortsatt ville ha vært en fornuftig investering, faglig og økonomisk. Flertallet i bydelsutvalget ville det annerledes og valgte å kutte denne stillingen og heller beholde et lite tilfredsstillende renhold i kommunal drift. Venstre stemte i 2012-budsjettet for bydelsdirektørens forslag om å privatisere renholdet. Vi mener det fortsatt vil være fornuftig å avvikle ordningen med egne renholdere med de begrunnelser som fremgår av saksframstillingen. Sak 53 /12 Regnskapsrevisjonen for 2011 Bydelsutvalget tar regnskapsrevisjonen til orientering. Bydelsutvalget tar regnskapsrevisjonen til orientering. Sak 54 /12 Utbygging av boliger ved Nordre Ammerud gård Grorud bydelsutvalg tar saken om bygging av Omsorgsboliger ved Nordre Ammerud gård til orientering. Grorud bydelsutvalg tar saken om bygging av Omsorgsboliger ved Nordre Ammerud gård til orientering. Sak 55 /12 Revidert programplan for områdeløft Ammerud - Groruddalssatsingen : Grorud Bydelsutvalg vedtar fremlagte programplan for områdeløftet på Ammerud Jorun H. Olafsen (AP) fremmet følgende forslag: Grorud bydelsutvalg vedtar fremlagte programplan for områdeløftet på Ammerud 2012 med følgende tillegg: I pkt 6.3 Prosjekt 1.2: Ung kompetanse Grorud under Samarbeid og medvirkning skal idrettslag tas med som aktuelle samarbeidspartnere i tillegg til de andre nevnte. 3

6 I tillegg slutter Grorud bydelsutvalg seg til forslag fra Rødt og Venstre med innspill til tiltak i det videre arbeidet med områdeløftet på Ammerud og b er om at de oversendes programansvarlig/programleder. Også innspill fra Eldrerådet i saken bes oversendt programansvarlig/programleder. Dersom det er mulig legges forslagene eller deler av dem, inn i den reviderte programplanen for Alternativt legges de inn ved neste rullering av programplanen. Grorud bydelsutvalg ber om at lokalbefolkningen på Ammerud inviteres med til en idedugnad i forbindelse med det videre planarbeidet. Det bes også om at det legges fram en evaluering av Områdeløftet Romsås. Generelt bør framtidige tiltak og ressursbruk i områdeløft Ammerud rettes mot nettverk og fysiske tiltak i boligområder langs Ammerudveien og Ammerudhellinga, jfr farget område innenfor blå linje på kart i saksframlegget, dvs. side 5. Enstemmig vedtatt Endelig vedtak Grorud bydelsutvalg vedtar fremlagte programplan for områdeløftet på Ammerud 2012 med følgende tillegg: I pkt 6.3 Prosjekt 1.2: Ung kompetanse Grorud under Samarbeid og medvirkning skal idrettslag tas med som aktuelle samarbeidspartnere i tillegg til de andre nevnte. I tillegg slutter Grorud bydelsutvalg seg til forslag fra Rødt og Venstre med innspill til tiltak i det videre arbeidet med områdeløftet på Ammerud og b er om at de oversendes programansvarlig/programleder. Også innspill fra Eldrerådet i saken bes oversendt programansvarlig/programleder. Dersom det er mulig legges forslagene eller deler av dem, inn i den reviderte programplanen for Alternativt legges de inn ved neste rullering av programplanen. Grorud bydelsutvalg ber om at lokalbefolkningen på Ammerud inviteres med til en idedugnad i forbindelse med det videre planarbeidet. Det bes også om at det legges fram en evaluering av Områdeløftet Romsås. Generelt bør framtidige tiltak og ressursbruk i områdeløft Ammerud rettes mot nettverk og fysiske tiltak i boligområder langs Ammerudveien og Ammerudhellinga, jfr farget område innenfor blå linje på kart i saksframlegget, dvs. side 5. Sak 56 /12 Uttalelse Byggesak - anlegg for bussparkering Østre Aker vei 237 Grorud Bydelsutvalg anbefaler at det gis tillatelse til å benytte Østre Aker vei 237 som bussdepot for rute 30, 31 og 31E, som en midlertidig ordning på inntil 10 år. Grorud Bydelsutvalg forutsetter at tiltaket ikke på noen måte skal hindre en fremtidig utvikling av dalbunnen. Grorud Bydelsutvalg forutsetter at planmyndighet og vegmyndighet finner frem til gode løsninger for tiltakshavers omfattende søknad om dispensasjoner. Grorud Bydelsutvalg vil ikke at det gis dispensasjon fra maksimal takhøyder i gjeldende reguleringsplan og dispensasjon fra vegloven. 4

7 Leder av Byutvikling- og miljøkomiteen Jorun H. Olafsen (AP) fremmet på vegne av komiteen følgende forslag: Grorud Bydelsutvalg anbefaler at det gis tillatelse til å benytte Østre Aker vei 237 som bussdepot for rute 30, 31, 31E og 32 som en midlertidig ordning på inntil 10 år. Grorud Bydelsutvalg forutsetter at tiltaket ikke på noen måte skal hindre en fremtidig utvikling av dalbunnen. Grorud Bydelsutvalg forutsetter at planmyndighet og vegmyndighet finner frem til gode løsninger for tiltakshavers omfattende søknad om dispensasjoner. Bydelsdirektørens forslag falt mot 15 stemmer (8 AP, 2 FrP; 2 H, V, Rødt, SV). Forslaget fra Olafsen ble vedtatt mot 1 stemme (Rødt) Endelig vedtak Grorud Bydelsutvalg anbefaler at det gis tillatelse til å benytte Østre Aker vei 237 som bussdepot for rute 30, 31, 31E og 32 som en midlertidig ordning på inntil 10 år. Grorud Bydelsutvalg forutsetter at tiltaket ikke på noen måte skal hindre en fremtidig utvikling av dalbunnen. Grorud Bydelsutvalg forutsetter at planmyndighet og vegmyndighet finner frem til gode løsninger for tiltakshavers omfattende søknad om dispensasjoner. Sak 57 /12 Boligbehov i Bydel Grorud Grorud bydelsutvalg tar saken om bydelens boligbehov for perioden til orientering. Grorud bydelsutvalg tar saken om bydelens boligbehov for perioden til orientering. Sak 58 /12 Søknad om bevilling - Ceylon AS Grorud bydelsutvalg anbefaler at søknaden om skjenkebevilling for Ceylon AS innvilges med åpningstid inne frem til og skjenketid inne til Grorud bydelsutvalg anbefaler at søknaden om skjenkebevilling for Ceylon AS innvilges med åpningstid inne frem til og skjenketid inne til Sak 59 /12 Eventuelt

8 Kim Ronnie Sandnes (FrP) varslet om at representantene fra FrP vil ikke delta i nettbrettløsningen. Representantene vil benytte privat PC og vil laste ned dokumenter fra bydelens nettsider. Øvrig informasjon kan sendes per epost. Skriftlig fullmakt ble overlevert administrasjonen Marit Johanne Bjerke (AP) etterlyste utbetalingen av Kulturprisen 2011 til mottakerne av prisen. Sak 60 /12 Brubakkveien 16 - søknad om dispensasjon til uttalelse Grorud Bydelsutvalg vil gå imot at det etableres et bussdepot med servicebygninger i Brubakkveien 16 for Unibuss AS. Av dette følger det at det ikke kan gis dispensasjoner fra Kommunedelplanen og gjeldende bestemmelser i reguleringsplanen for området. Grorud Bydelsutvalg kan ikke akseptere at Groruddalen skal bære belastningene alene for kollektivtrafikk som betjener hele kommunen / regionen. Grorud Bydelsutvalg vil gå imot at det etableres et bussdepot med servicebygninger i Brubakkveien 16 for Unibuss AS. Av dette følger det at det ikke kan gis dispensasjoner fra Kommunedelplanen og gjeldende bestemmelser i reguleringsplanen for området. Grorud Bydelsutvalg kan ikke akseptere at Groruddalen skal bære belastningene alene for kollektivtrafikk som betjener hele kommunen / regionen. Sak 61 /12 Forslag til nye politiske representanter i driftsstyret ved Rødtvet skole Johnny Gran (H) foreslo følgende endring i forslag til nye politiske representanter i driftsstyret ved Rødtvet skole Fast medlem Bodil Nordvik (H) Varamedlem Tove Lagerquist (H) Bydel Grorud,

Thusyanthy Ganechandra (A)

Thusyanthy Ganechandra (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 2/08 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Møtetid: Onsdag 05. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421832 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ikke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL 18.00 I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V)

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/09

Oslo kommune. Protokoll 5/09 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 16. september 2009 kl. 18.00-21.30 Åpen halvtime Det var møtt fram fem personer

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Sted: Utdanningsetatens møtelokaler, Strømsveien 102 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer