Thusyanthy Ganechandra (A)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thusyanthy Ganechandra (A)"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 2/08 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Møtetid: Onsdag 05. mars 2008 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Thusyanthy Ganechandra (A) Thusyanthy Ganechandra (A) Christin Sund (A) Pulendran Kanagaratnam, (SV) Kirsten Berrum (Rødt) Kim Raubakken (H) Tom Evensen (Frp) Marthe Christensen (A) Zohaib Ansghar (A) Marthe Christensen (A) Ole-Jørgen Pettersen Jørn Linnerud Åpen halvtime: En representant for Grorud menighetsråd redegjorde for deres holdning til sak 14/08 høringen om sokn og prostigrenser i Oslo.

2

3 Sak 9 /08 Godkjenning av innkalling og dagsorden kulturkomiteen 05. mars 2008 Innkalling og dagsorden for kulturkomiteens møte 5. mars 2008 godkjennes. Innkalling til møte i Kulturkomiteen 5. mars 2008 ble enstemmig vedtatt. Sak 10 /08 Godkjenning av protokoll fra KK-møte Protokoll fra møte i kulturkomiteen godkjennes. Protokoll fra møte i Kulturkomiteen 23. januar 2008 ble enstemmig vedtatt. Raubakken hadde misforstått ordlyden i sak 07/08 punkt 1 hvor komiteen blir gitt fullmakt til å vedta fordeling av kulturmidler og å kåre årlige kulturprisvinnere. Han vil ta dette opp i BU. Sak 11 /08 Orientering og referatsaker. Orientering og referatsaker tas til orientering. Info. av Raubakken: Romsås malerverksted forsøker seg med månedlig utstillinger på Romsås bibliotek. Info. Av Christin Sund: Teaterrådet, Grorud arbeiderpartilag, AOF og Bydelsadministrasjonen samarbeider om et historisk spill på Grorud. Arbeidet er i gang og man tar sikte på å sette opp spillet for første gang i Info fra administrasjonen: Muntlig referat til møte i Kulturkomiteen Seminar: Det blir avholdt et miniseminar om kultur i Groruddalen torsdag 6. mars. Initiativet er tatt av Norsk kulturråd, og alle fire bydelene vil være representert. Fra Bydel Grorud stiller Bydelsdirektør, BU-leder, Leder av kulturkomiteen, Ole-Jørgen Pettersen og Jørn Linnerud. Direktøren i Norsk kulturråd Ole Jacob Bull skriver følgende i sin innledning til seminaret. Med Mangfoldsåret 2008 som utgangspunkt har Norsk kulturråd høsten 2007 hatt en rekke møter med representanter for de fire bydelene Alna, Bjerke, Stovner og Grorud om Groruddalssatsingen. Møtene har særlig handlet om hver bydels utforming av kulturtiltak for ungdom, såkalte Ungdomsfyrtårn, og de utfordringer som ligger i å heve disse fyrtårnene opp 1

4 på et profesjonelt kunstnerisk nivå og å gjøre dem aktuelle for barn og unge med minoritetsbakgrunn. I kjølvannet av dialogen med de fire bydelene, inviterer Kulturrådet til en mer overordnet diskusjon om mulighetene for å få styrket kunsten og kulturens rolle som drivkraft for fornyelse og økt trivsel i Groruddalen, og behovet for en langsiktig og strukturell satsning på kunst- og kulturfaglige utviklings- og etableringsprosjekter. Innledninger om andre aktuelle by- og stedsutviklingsprosesser vil danne rammen rundt en slik diskusjon. Nasjonalmuseets satsing på samtidskunst fra Afrika. Nasjonalmuseet, Kultur og idrettsetaten og representanter fra de fire bydelene i Groruddalen var på steder i de forskjellige bydelene hvor det kunne være aktuelt med et samarbeide om temporærutstillinger, workshops eller andre former for samarbeide med afrikanske samtidskunstnere. Bydel Grorud gjorde en presentasjon av Romsås senter og Humleby som alternativer. Vesletjern vil bli utbedret med senking av vannspeilet, rensing av slam på østsiden og avsluttes med påføring av sand. Friluftsetaten er gitt ansvaret for gjennomføringen. Arbeidet vil bli gjennomført våren Utviklingen i Grorudveien 3/5: Etter medvirkningsmøte som ble gjennomført er det utarbeidet et mulighetsstudie på oppdrag fra Byantikvaren. Dette er ferdig utarbeidet og vil komme til bydelsadministrasjonen en av de første dagene. Kunstløftet: Norsk kulturråd har satt i gang Kunstløftet et initiativ for å styrke kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge. Informasjonen er videreformidlet til Tove Jeppsson som i samarbeide med de ansatte i Ammerudhellinga 47 vil utarbeide ideer og søke om midler. Skoleopplæringsprosjektet Mitt kulturminne Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal våren 2008 tilby bistand til planlegging og gjennomføring av skoleopplæringsprosjektet Mitt moderne kulturminne og gjennomføring av en kunstnerisk fotodokumentasjon og formidling av prosjektet. Bjøråsen skole takket først ja til å delta, men de trakk seg i siste liten. Grorud skole har overtatt oppgaven og er nå i gang med prosjektet. Brosjyre: Det er utarbeidet en brosjyre om fritidsaktiviteter for barn og unge i Bydel Grorud. Meningen med brosjyren er at det skal være lett å finne frem til en aktivitet som er av interesse for barnog ungdom. Det er lagt vekt på at adressene til de forskjellige aktivitetene er organisasjonens webside. Her kan man lese mer om organisasjonen man søker og sidene vil alltid være oppdatert med riktig informasjon. Orientering og referatsaker tas til orientering. 2

5 Sak 12 /08 Orientering om Bånkall Gård Orientering om Bånkall Gård tas til etterretning. Info. Fra administrasjonen. Mulighetsstudiet av gården er utsatt grunnet sykdom hos firmaet Arkitektskap, som er utførende på oppdrag fra Byantikvaren. De regner allikevel å være ferdige til uke 15. Vi har nå fått bekreftet fra KIE at det vil bli overført midler slik at vi kan starte opp forskjellige aktiviteter. Tre ting er under utarbeidelse: Vi er i ferd med å innhente tilbud på tilstandsvurdering av gården tilbud på innkjøp av kjøkken og møbler i skjenkestuene og utlysning av portnerstilling. Orientering og referatsaker tas til orientering. Sak 13 /08 Orientering om Nordtvet Gård Orientering om Nordtvet Gård tas til etterretning. Info. Fra administrasjonen. Det er nå påført panel på resten av veggene i stua. Kjøkkenet er under enhver kritikk og det utarbeides for tiden en økonomisk oversikt over hva det vil koste å oppruste kjøkkenet til et moderne og hygienisk forsvarlig resultat. Det er gjennomført en befaring av hele gården med Oslo kommune forsikring. Resultatet av dette vil bli vurdert og utbedret i samarbeide med bydelens helsekonsulent og hovedverneombudet i bydelen. Orientering om Nordtvet Gård tas til etterretning. Sak 14 /08 Høring - forslag til nye sogn og prostigrenser i Oslo Grorud bydelsutvalg anbefalerkirkelig fellesråd m.fl. å gå inn for modell 3, som grunnlag for valg av nye soknegrenser i Oslo. Bydelsutvalget anbefaler at Østre Aker prosti opprettholdes. ble ikke tiltrådt. Det ble enstemmig vedtatt å opprettholde dagens ordning. 3

6 Sak 15 /08 Kulturdager 2008 Det avholdes fire arrangementer på forskjellig datoer som til sammen skal utgjøre kulturdagene i Bydel Grorud. Arrangement på Nordtvet Gård gjennomføres på våren og Ammeruddagene, Romsåsdagene og utdeling av kulturprisen gjennomføres på høsten. Kulturkomiteen gis mandat til å oppnevne hovedkomiteen for bydelens kulturdager og sørger for et økt mangfold i arrangementene. tiltredes. Hovedkomiteen for bydelens kulturdager består av følgende: Thusyanthy Ganechandra (A) Pulendran Kanagaratnam, (SV), Kirsten Berrum (Rødt), Kim Raubakken (H), Tom Evensen (Frp) og Jørn Linnerud fra administrasjonen. Sak 16 /08 Lokalisering av regionalt kulturhus i Groruddalen : Bydel Grorud anbefaler primært en lokalisering av et regionalt kulturhus til Grorud sentrumsområde. Denne lokalisering vil bidra aktivt til en byutvikling av området og dermed også binde Oslo by tettere sammen. Et regionalt kulturhus vil være med på en positiv omdømmebygging av Groruddalen og vil kunne bidra til, på sikt, en bedre utgjevning av levekår i Oslo. tiltredes. Sak 17 /08 Handlingsplan Stedsutvikling på Romsås Grorud bydelsutvalg vedtar områdeplanen for stedsutvikling på Romsås. Områdeplanen legges til grunn for søknad om Groruddalsmidler (GDS) Sak 18 /08 Årsrapport Kultur gir helse 2007 Ammerud kultursenter Saken tas til orientering 4

7 Sak 19 /08 Årsmelding Bydel Grorud Bydelsutvalget godkjenner og vedtar årsmeldingen for 2007 i tråd med Bydelsadministrasjonens forslag. Sak 20 /08 Årsstatistikk Bydel Grorud Bydelsutvalget tar årsstatistikk 2007 for Bydel Grorud til orientering. Sak 21 /08 Eventuelt Kulturkomiteen Kirsten Berrum (Rødt) etterlyste markering av morsmålsdagen i bibliotekene Romsås og Kalbakken. Dette er gjennomført på Stovner med flere arrangementer i regi av biblioteket. Retningslinjer for arbeid i bydel Grorud var ikke satt opp som eget punkt på dagsorden. Utvalgets medlemmer hadde lest gjennom retningslinjene som ble godtatt. Bydel Grorud,