Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Steinar Arnesen, leder Steinar Arnesen (A), Stine-Marie Nilsen (A), Jørn Kveseth (F), Oddmund Østebø (H), Karl Thomas Tvedt (V) Geirmund Jor (SV) Mariane Sandholdt (SV) Maja Katzenmaier, fungerende bydelsdirektør Merete Stavn Åpen halvtime Ingen saker Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent Godkjenning av sakskart Sakskartet ble godkjent Postjournal Ingen merknader Informasjon Maja Katzenmaier, fungerende bydelsdirektør RV4 Trondheimsveien Oppgradering av Brobekk holdeplass- Behandlet administrativt pga frist for uttalelse. Kunngjøring av detaljregulering av Haraldrud gjenbruksstasjon administrativ uttalelse er gitt, reguleringsplanen kommer til politisk behandling senere.

2 Cafe Chandro, vedtak tatt på delegert fullmakt av BU-leder iht tidligere vedtak. (et omdelt/sendt BU på epost 5.8) Høring - idéfase nytt Oslo Universitetssykehus - CAMPUS Oslo. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har sendt brev om at bydelene sender innspill til EST, det er ønskelig med en samlet høringsuttalelse fra Oslo kommune. Minner om budsjettkonferanse i etterkant av BU 4.9. Bydel Bjerkes situasjon i forbindelse med terrortrussel i sommer. Gjennomgang av beredskapsplanen med BU på et senere tidspunkt. Flytting utsatt. Saken om utbygging av Økern senter skal på ny behandlingsrunde. Det har vært ladeproblemer for EL-bilene, er i dialog om utbedring. Audun Lysbakken (SV) ønsker å være med hjemmetjenesten en dag for å få innsyn i arbeidet. Linderud Gård i samarbeid med Bydel Bjerke markerer 1814-jubileet 6 og 7. september. Det annonseres i lokalaviser etter boligeiere med ønske om å inngå tilvisningsavtaler, dette som et ledd i flere boligvirkemidler. Politikere inviteres til åpningen av Mestring- og rehabilitetssenter i Refstadveien 4 som sannsynligvis blir den 25.9 kl 12. Steinar Arnesen, leder Er invitert til å delta i Barne- og ungdomskonferansen 2014 i Kongsberg. AU tiltrådte deltakelse på konferansen. Aktiviteter og saker i bydelen han har vært delaktig i gjennom sommeren. Bjerkedalen park og vannkvalitet. Foreslår at politikerne tar initiativ til et informasjonsmøte i Paviljongen hvor Vann- og avløpsetaten inviteres. Refstad asylmottak. Ber politikerne vurdere en tverrpolitisk uttalelse i saken. Eventuelt Oddmund Østebø (H) Har mottatt rundskriv på epost til politikerne vedrørende fysioterapihjemler. Saker behandlet under møte Sak 51 /14 Godkjenning av protokoll AU 15. mai Sak 52 /14 Prognose juli Sak 53 /14 Budsjett Eksterne budsjettjusteringer pr juli... 3 Sak 54 /14 Budsjett effekt av regnskapet 2013 inkl. godkjenning av øremerkede midler fra Sak 55 /14 Budsjett Søknad om kjøp av elektriske biler... 4 Sak 56 /14 Tilsynsrapport fra Økern sykehjem og dagsenter Sak 57 /14 Klage på avslag om dispensasjon etter plan og bygningsloven - Trondheimsveien fortsatt bruk av miljøhall... 5 Sak 58 /14 Klage over tillatelse på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - Årvollveien 71 - oppføring av enebolig... 5 Sak 59 /14 Tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved kollektivsystemet i Oslo kommune - innspill til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon... 5 Sak 60 /14 Ny handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettinger... 5 Sak 61 /14 Øivinds vei 2- Øivind Omsorg. Orientering om framdrift Sak 62 /14 Forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter - høringsuttalelse... 6 Sak 63 /14 Klage på vedtak integreringsmidler - Camalini... 6 Sak 64 /14 Helikopterbase ved Veitvet... 7 Sak 65 /14 Høring i forslag til endringer i byggteknisk forskrift... 7

3 Sak 66 /14 Forslag om endringer i forskrift om byggesak... 7 Sak 67 /14 Høring om endringer i KU-forskriften... 7 Sak 68 /14 Høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover... 7 Sak 51 /14 Godkjenning av protokoll AU 15. mai 2014 Protokollen fra møte i AU godkjennes. Protokollen fra møte i AU godkjennes. Sak 52 /14 Prognose juli 2014 Saken var ikke ferdig utarbeidet til møtet. Sak 53 /14 Budsjett Eksterne budsjettjusteringer pr juli i arbeidsmiljøutvalget, råd og komiteer: i bydelsutvalget tas til orientering. i medbestemmelsesutvalget: i bydelsutvalget tiltres. i bydelsutvalget: 1. I budsjettet for 2013 gjøres følgende endringer: 1.1. Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø økes med kr Funksjonsområde 2A - Barnehager økes med kr Funksjonsområde 2B - Oppvekst økes med kr Funksjonsområde 3 Pleie- og omsorg økes med kr oversendes Ungdomsrådet, Kultur- og oppvekstkomiteen, Miljø- og samferdselskomiteen, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede før det

4 Sak 54 /14 Budsjett effekt av regnskapet 2013 inkl. godkjenning av øremerkede midler fra 2013 i AMU, råd og komiteer i MBU og BU tiltres. 1. Øremerkede midler overført til 2014: a. Formål 1: Helse, sosial og nærmiljø økes med kr b. Formål 2A: Barnehager økes med kr c. Formål 2B: Oppvekst økes med kr d. Formål 3: Eldre og funksjonshemmede økes med kr Mindreforbuk 2013: a. Formål 1- Helse, sosial og nærmiljø økes med kr b. Disponering av mindreforbruket fremmes som egen sak for bydelsutvalget i løpet av høsten Andre saker: a. Bevilgning til trening eldresentre. Formål 3 Eldre og funksjonshemmede økes med kr b. Lån til kjøp av elbiler. Formål 3 Eldre og funksjonshemmede reduseres med kr oversendes Ungdomsrådet, Kultur- og oppvekstkomiteen, Miljø- og samferdselskomiteen, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede før det Sak 55 /14 Budsjett Søknad om kjøp av elektriske biler i AMU i MBU og BU tiltres. Sak 56 /14 Tilsynsrapport fra Økern sykehjem og dagsenter Rapporten fra tilsynsbesøk ved Økern sykehjem og dagsenter tas til orientering.

5 oversendes Kultur- og oppvekstkomiteen, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede før det Sak 57 /14 Klage på avslag om dispensasjon etter plan og bygningsloven - Trondheimsveien fortsatt bruk av miljøhall Bydelsdirektøren innstiller ikke. oversendes Miljø- og samferdselskomiteen før det Sak 58 /14 Klage over tillatelse på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - Årvollveien 71 - oppføring av enebolig Bydelsdirektøren innstiller ikke. oversendes Miljø- og samferdselskomiteen før det Sak 59 /14 Tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved kollektivsystemet i Oslo kommune - innspill til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i RFF Rapporten om tilgjengelighet og universell utforming ved bussholdeplasser i bydelen sendes til FFO sammen med de vurderingene rådet eventuelt har i forbindelse med søknadene fra Oslo kommune. i BU oversendes Råd for funksjonshemmede før det oversendes bydelsutvalget til orientering. Sak 60 /14 Ny handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettinger i RFF

6 Råd for funksjonshemmede bes om å fremme innspill til handlingsplanen. i BU oversendes Råd for funksjonshemmede før det Sak 61 /14 Øivinds vei 2- Øivind Omsorg. Orientering om framdrift. i bydelsutvalget, råd og komiteer: Øivinds vei 2 og Øivind Omsorg+. Orientering om framdrift og videre behandling av sakene tas til orientering oversendes Miljø- og samferdselskomiteen, Kultur- og oppvekstkomiteen, Eldreråd og Råd for funksjonshemmede før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. Sak 62 /14 Forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter - høringsuttalelse Bjerke Bydelsutvalg støtter forslag nr. 2: «Det innføres forbud mot pengeinnsamling (herunder tigging) i følgende områder: -Innenfor Ring 2 -På og ved all kollektivtrafikk -Utenfor kjøpesentre -Ved privatboliger. Forbudet gjelder fra l. mai til l. oktober. Unntatt fra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og lnnsamlingsregisteret, samt gjelder ikke personer under l 8 år. Politiet gis hjemmel til å innføre ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved ordensmessige problemer.» oversendes Kultur- og oppvekstkomiteen og Ungdomsrådet før det Sak 63 /14 Klage på vedtak integreringsmidler - Camalini Klage fra Camalini på innvilget støtte fra Integreringsmidlene tas ikke til følge oversendes Kultur- og oppvekstkomiteen før det

7 Sak 64 /14 Helikopterbase ved Veitvet oversendes Miljø- og samferdselskomiteen, Kultur- og oppvekstkomiteen og Ungdomsrådet før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. Sak 65 /14 Høring i forslag til endringer i byggteknisk forskrift oversendes Miljø- og samferdselskomiteen og Råd for funksjonshemmede før det Sak 66 /14 Forslag om endringer i forskrift om byggesak Saken var ikke ferdig utarbeidet til møtet. oversendes Miljø- og samferdselskomiteen før det Sak 67 /14 Høring om endringer i KU-forskriften Saken var ikke ferdig utarbeidet til møtet. oversendes Miljø- og samferdselskomiteen før det Sak 68 /14 Høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover Saken var ikke ferdig utarbeidet til møtet. oversendes Miljø- og samferdselskomiteen før det

8 Bydel Bjerke, Steinar Arnesen BU-leder Merete Stavn sekretær

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. et. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 99

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 03. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/14 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Nydalsveien 21, Møterom Lille Hauge. Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 14.30

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ikke

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et. Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 67/06 Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 15.06.2006 kl. 18.00-23.40 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME.

Detaljer

Ea Augusta Lykke Syse

Ea Augusta Lykke Syse Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Ungdomsrådet Protokoll 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. juni 2010 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1

Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1 Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1 BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL 2010/2011 Årsmøtet 2010 ble avholdt på Bjerke nærmiljøsenter 27. april 2010. 11 vel og bosammenslutninger

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 9/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 3/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Sognsveien 210 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00. Omvisning kl. 17.00. Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet. BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2007 til april 2008 Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 6/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. august 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer