Overgang skole - lærebedrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgang skole - lærebedrift"

Transkript

1 Overgang skole - lærebedrift Rapport fra arbeidsgruppe Rapport fra arbeidsgruppe som våren 2012 har drøftet utfordringer knyttet til formidling med spesiell vekt på skolenes rolle og alternativ opplæring i skole (AOS). Arbeidsgruppen ble oppnevnt av AVGO v/ funksjonsleder fagopplæring på bakgrunn av mandat fra fylkesutdanningssjefen.

2 Innhold: side Innledning - Bakgrunn og mandat - Arbeidsgruppens sammensetting og møter - Tidsperspektiv og videre behandling Avgangselever YF våren 2011, hvor er de nå? 4 Formidlingsprosessen - Samarbeidsrutiner for det 13-årige opplæringsløpet -Skolenes forberedende arbeid Alternative former for organisering av formidlingsarbeidet -Eksempler fra andre fylker/skoler Forbedringsområder/mulige tiltak knyttet til formidlingsprosessen -Skolenes ansvar -Samarbeid med bedrifter/opplæringskontor som grunnlag for formidling -Opplæring i bedrift for elever, organisering og innhold -Utnyttelse av bedriftenes opplæringskapasitet Alternativ opplæring i skole (AOS) -AOS i Nord-Trøndelag -Gjennomføring av AOS Forbedringsområder/mulige tiltak knyttet til AOS -Alternativ bruk av ressurser til AOS Vedlegg og referanser 11 1

3 Innledning Bakgrunn og mandat Arbeidsgruppen er nedsatt av AVGO og bakgrunn og gruppens mandat fremgår av Fylkesutdanningssjefens notat av , «Oppfølging etter Karlsenutvalget og Flere gjennom», vedlegg 1 : Gruppen skal vurdere og komme med forslag til hvordan en kan gjøre elevene mer klar (kunnskap og holdninger) for opplæring i bedrift alternative former for organisering av formidlingsarbeidet alternative modeller for forsterkede Vg3 tilbud Mandatet må sees i sammenheng med Fylkestingets senere vedtak i sak 11/90, Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020, punkt 4: Det utredes hvordan den enkelte skole kan ta et større ansvar for elever på yrkesfag som går ut fra Vg2. I dag er det her de fleste elevene avbryter videregående opplæring Det er naturlig å se på arbeidsgruppens arbeid våren 2012 som et begrenset forberedende arbeid i forhold til enkeltpunkter i fylkestingets vedtak, herunder punkt 4. På denne bakgrunn har arbeidsgruppens hovedfokus vært hvordan en kan gjøre elevene mer klar (kunnskap og holdninger) for opplæring i bedrift og alternative former for organisering av formidlingsarbeidet. Kartlegging av nåsituasjonen i forhold til gjeldende rutiner og tallmateriale for et spesifikt avgangskull YF har vært sentralt. Arbeidsgruppens arbeid vil i neste omgang kunne inngå i en større utredning på bakgrunn av fylkestingets vedtak i sak 11/90 med oppstart høsten Tilsvarende sammenheng er også knyttet til fylkestingets vedtak knyttet til Oppvekstprogrammet i sak 10/80 der det bl.a. konkret pekes på følgende tiltaksområder på bakgrunn av sluttrapporten fra Flere gjennom: 2. Sikre kvaliteten ved overganger. 3. Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift. Arbeidsgruppen har med utgangspunkt i mandatet sett på internstatistikk fra AVGO for avgangskullet fra yrkesfaglige utdanningsprogram i Nord-Trøndelag våren Gruppen har drøftet formidlingsprosessen og alternativ opplæring i skole Vg3 med utgangspunkt i kartlegging av eksisterende rutiner på 3 utvalgte skoler. Vi har i noen grad også sett på eksempler fra andre fylker. På bakgrunn av drøftingene foreslår gruppen konkrete tiltak i tilknytning til formidlingsprosessen og AOS. 2

4 Arbeidsgruppens sammensetting og møter Hans Egil Berg, rådgiver AVGO fagopplæring (gruppeleder) Per Kristian Storstad, rådgiver AVGO fagopplæring Tore Mølnvik, avd.leder Steinkjer vgs Marit Aagesen, avd.leder Olav Duun vgs Harald Granheim, OK-NT/stedfortreder Roger Lillemark, OK-NT. Randi Røsæg, rådgiver AVGO inntak Frank Sjøli, rådgiver AVGO skoleutvikling/plan Bjørn Drægebø, karriererådgiver Levanger vgs Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Møte Fylkets Hus Møte Fylkets Hus Møte Fylkets Hus Møte Fylkets Hus Tidsperspektiv og videre behandling Arbeidsgruppen leverer rapport til funksjonsleder fagopplæring i juni. Funksjonsleder fagopplæring er ansvarlig for videre behandling fram til ev. vedtak som grunnlag for implementering av tiltak. Rapporten vil naturlig inngå som grunnlagsdokument for Arbeidsgruppen 2020 ved utredning av spesielt punkt 4 i Fylkestingets vedtak i sak 11/90. 3

5 Avgangselever Vg2 YF våren 2011, hvor er de nå? Som bakgrunn for drøfting av utfordringer knyttet til overgang skole lærebedrift har arbeidsgruppen sett på intern statistikk i AVGO som viser situasjonen for et spesifikt årskull yrkesfagelever. Oversikten viser alle avgangselever på yrkesfaglige utdanningsprogram, med og uten utdanningsrett våren elever avsluttet Vg2 YF våren 2011, 562 (46,7 %) av disse søkte lærlingplass. Følgende oppsett viser avgangselevenes fordeling på aktivitet skoleåret 2011/2012: Fått læreplass (lærlinger og lærekandidater) * ,23 % Påbygging inkl. Vg3 Medier og kommunikasjon og Vg3 Naturbruk med studiekompetanse % Vg3 yrkeskompetanse 56 4,65 % Annet skoletilbud/omvalg 81 6,73 % Alternativ opplæring i skole (AOS) 20 1,66 % Annet/OT * ,64 % Arbeidspraksis 12 0,99 % Ordinært arbeid 32 2,66 % Påbegynt vg opplæring høst 2011 og sluttet 33 2,74 % Sykdom/omsorg 6 0,49 % Militærtjeneste 1 0,08 % Sum 1203 Se fullstendig oversikt fordelt på utdanningsområdene, vedlegg 4. * 484 inngåtte lærekontrakter/opplæringskontrakter tilsvarer 86,1 % av søkertallet for opplæring i bedrift. *I gruppen Annet/OT er det mange som har takket nei til tilbud og som AVGO ikke har ytterligere informasjon om. For øvrig består gruppen av: -ungdom med ungdomsrett opp til 21 år meldt OT -ungdom med ungdomsrett over 21 år ikke meldt OT 4

6 -ungdom med ikke-rett år ikke meldt OT -voksne over 25 år ikke meldt OT -elever fra andre fylker som følges opp av hjemfylke 111 avgangselever fra Vg2 MK inngår i oversikten over avgangselever på yrkesfaglige utdanningsprogram og bare 5 av disse søkte læreplass. På Vg2 Naturbruk var det 86 avgangselever og 17 søkte læreplass. Tilsvarende søkte bare 105 av 272 avgangselever fra Vg2 Helse og sosialfag lærlingplass. Elevene fra disse 3 utdanningsområdene søker i stor grad påbygging eller Vg3 med studiekompetanse. Av totalt 350 avgangselever fra YF våren 2011 som gikk påbygging eller Vg3 med studiekompetanse skoleåret 11/12 kom 229 (65,4 %) fra disse utdanningsområdene. De øvrige 121 påbyggingselevene kom noenlunde jevnt fordelt fra BA, DH, EL og SS mens det det fra TIP (6)og RM (12) kom forholdsvis få elever over til påbygging. NIFU-rapport 2/2012 «Påbygg et gode eller en nødløsning» viser at foran skoleåret hadde 92 prosent av påbyggingselevene i fylkene Nord-Trøndelag, Østfold, Akershus, Rogaland og Buskerud påbygg som førsteønske, men den viser også at 6,2 prosent av disse elevene primært hadde ønsket seg en læreplass. Innen Bygg og anlegg har 118 fått læreplass mens det bare var registrert 108 primærsøkere. Dette innebærer at flere med lærlingplass på lavere ønske har akseptert tilbud om lærlingplass. Med utgangspunkt i situasjonen for avgangskullet Vg2 YF våren 2011 ser det ut til at utfordringene knyttet til overgang mellom Vg2 YF og opplæring i bedrift er størst i Helse- og sosialfagene og Service- og samferdsel der mismatch mellom inngåtte lærekontrakter/opplæringskontrakter og søkertall er betydelig. Avviket mellom søkertall og inngåtte kontrakter er henholdsvis 31 plasser innen HS og 33 plasser innen S&S. Innen flere av utdanningsområdene der det er naturlig å tenke overgang til lærlingplass i bedrift er det en stor andel avgangselever som ikke søker lærlingplass. Det må stilles spørsmål om økt fokus på skolenes forberedende arbeid for å forberede elevene på opplæring i bedrift kan føre til at flere elever ønsker å fortsette sin videregående opplæring i lærebedrift. 5

7 Formidlingsprosessen Samarbeidsrutiner for det 13-årige opplæringsløpet AVGO har tidligere utarbeidet 2 rutinebeskrivelser kalt Samarbeidsrutiner for det 13-årige opplæringsløpet, rutinebeskrivelse A:«Søking og inntak av elever, lærekandidater og lærlinger med behov for tilrettelegging», vedlegg 2 og rutinebeskrivelse B: «Søking, inntak og formidling av lærlinger», vedlegg 3. I rutinebeskrivelse A fremgår at AVGO er ansvarlig for formidlingen og at skolen har et delansvar sammen med AVGO og PPT i forhold til å avklare aktuelle lærekandidater kommende opplæringsår. Skolen skal samhandle med bedrift/opplæringskontor og skal bl.a. ta initiativ til et møte innen utgangen av 1. termin i Vg1 og Vg2 med samarbeidspartnere for å planlegge videre opplæring. I rutinebeskrivelse B fremgår det også at AVGO er ansvarlig for formidlingen. Skolen har ikke noe konkret ansvar ut over henvisning til at «videregående skole samhandler med bedrift/opplæringskontor og legger strategi på utplassering gjennom PTF for å fremskaffe mulig lærlingplass». Den konkrete formidlingen ivaretas i form av at AVGO sender ut lister over læreplass-søkere til opplæringskontor og bedrifter utenfor opplæringskontor og registrerer inngåtte kontrakter. Opplæringskontorene har egne rutiner for hvordan de følger opp formidling til sine medlemsbedrifter og enkelte opplæringskontor innhenter egne søknader fra elevene i Vg2 i forbindelse med skolebesøk slik at de i realiteten starter formidlingen før AVGO sender ut formidlingslistene. Ikke alle elever søker lærlingplass via og opplæringskontorene og AVGO oppdaterer hverandre for registrering av søkere. Skolenes forberedende arbeid Hvordan vi kan gjøre elevene mer klar (i forhold til kunnskap og holdninger) for opplæring i bedrift. Skolens forberedende arbeid for å bidra til at elevene skal være best mulig formidlingsbar. Skolenes forberedende arbeid kan beskrives på system- og elevnivå: Systemnivå: Samarbeid med bedrifter/opplæringskontor om informasjonsbesøk i skolen, opplæringsperioder i bedrift i Prosjekt til fordypning/programfag osv. Elevnivå: Tidlig reaksjon på bakgrunn av lav måloppnåelse og/eller stort fravær, innsetting av støttetiltak, realitetsorientering elev og foresatte i forhold til fremtidige utdannings- og yrkesmuligheter, karriererådgiving. Det er for øvrig innført rapportering der skolene sender oversikt til AVGO innen 20. juni over elever som anses ikke å klare kompetansekravene som grunnlag for opptak til neste nivå og disse elevene skal følges opp individuelt. Arbeidsgruppen har drøftet eksempler fra Levanger vgs, Steinkjer vgs og Olav Duun vgs, vedlegg 5, 6 og 7 som viser at skolene på ulikt vis har fokus på forberedende arbeid både på systemnivå og elevnivå. Arbeidet på elevnivå er til dels basert på beskrevne rutiner og ansvarsfordeling mens arbeidet på systemnivå, spesielt samarbeid med opplæringskontor og bedrifter i stor grad er personavhengig i forhold til avd.leder/kontaktlærer/faglærer. 6

8 Alternative former for organisering av formidlingsarbeidet Eksempler fra andre fylker/skoler Finnmark fylkeskommune har innført stillinger som fagopplæringskoordinator ved hver vg skole som skal være fylkeskommunens 1.linjetjeneste i forhold til å få flere søkere formidlet til lærekontrakt/opplæringskontrakt. Ordningen ble bl.a. innført med utgangspunkt i at skolene har et bredt kontaktnett med lokale bedrifter som antas å kunne videreutvikles. Sør-Trøndelag fylkeskommune innfører større ansvarliggjøring av skolene i 2012 ved å etablere en formidlingsansvarlig i skoleledelsen på hver skole som skal bidra aktivt i formidlingen av egne elever til lærlingplass eller opplæringskontrakt. Skolene skal holde kontakten med avgangselevene igjennom formidlingsperioden. Melhus videregående skole i Sør-Trøndelag benytter bl.a. «Tilsagn om lærlingplass», et dokument alle elever har med seg ut i den bedriften de har opplæring i med mål tidlig formidling. Det fokuseres spesielt på at elevene skal benytte opplæringsperioden i bedrift til å legge igjen et godt inntrykk gjennom god arbeidsinnsats og gode holdninger. Tilsagn om lærlingplass i en bedrift vil også kunne bidra til nyrekruttering av lærebedrifter. Forbedringsområder/mulige tiltak knyttet til formidlingsprosessen: Skolenes ansvar Skolenes konkrete delansvar for formidling av lærlinger og lærekandidater forventes avklart når Arbeidsgruppen 2020 skal behandle punkt 4. i fylkestingets vedtak i sak 11/90 høsten Ansvaret må deretter synliggjøres i de 2 dokumentene «Samarbeidsrutiner for det 13-årige opplæringsløpet». I disse rutinebeskrivelsene brukes i dag begrepene «utplassering» og «arbeidspraksis», dette må erstattes av «opplæring i bedrift» Ivaretakelse av skolenes forberedende arbeid på systemnivå og individnivå og delansvar for formidling. Når skolene eventuelt får et utvidet ansvar for å følge opp avgangselever som søker lærlingplass vil dette kunne sees i sammenheng med ansvar for skolens forberedende arbeid. (en mulig parallell til «formidlingsansvarlig» i Sør-Trøndelag?) Kritisk for at skolene kan ta et større ansvar for avgangselever som søker lærlingplass er god dialog mellom AVGO, opplæringskontorene og skolene i formidlingsperioden. Samarbeid med bedrifter/opplæringskontor som grunnlag for formidling. Når elever skal ha opplæringsperiode i bedrift bør det legges føringer for at skolene først og fremst samarbeider med godkjente lærebedrifter som har reell mulighet til å ta inn lærling påfølgende år, dette betinger bl.a. nært samarbeid med opplæringskontorene der det forefinnes intensjonsavtaler med medlemsbedriftene. I tillegg må skolenes samarbeid med andre bedrifter kunne brukes som døråpner og nyrekruttering av nye lærebedrifter. All erfaring tilsier at elever som igjennom et godt organisert opplæringsopphold i en bedrift skaper et godt inntrykk av seg selv i stor grad bidrar til egen formidling. Mao kan vi anta at bedre rutiner for opplæringsperioder i bedrift = bedre formidling. 7

9 Opplæring i bedrift for elever, organisering og innhold. «Utplassering» og «arbeidspraksis» brukes fremdeles som begrep i mange sammenhenger men er ikke dekkende for organisering og innhold knyttet til elever som får opplæring i bedrift som del av faget Prosjekt til fordypning eller øvrige programfag. Det er viktig at skolene bevisst bruker begrepet opplæring i bedrift for å fokusere på at dette er en del av opplæringen og har konkret innhold knyttet til læreplanmål. Samarbeid med bedrifter om opplæringsperioder i bedrift for elever bør formaliseres og implementeres i partnerskapsavtaler der også intensjon om inntak av lærlinger kan være en del av avtalen. Det er naturlig at skolene med dette inngår egne partnerskapsavtaler med aktuelle opplæringskontor da aktuelle samarbeidsbedrifter i stor grad vil være medlemsbedrifter av opplæringskontor. Før elevene møter i bedrift må skolene på forhånd ha inngått avtale med bedriften som formaliseres med kontrakt eller brev til bedriften der nødvendig informasjon fremgår: Elevens navn/tlf. og foresatte/tlf. (elever under 18 år) Ansvarlig lærer som skal ha oppfølging av eleven i bedrift/tlf. Kontaktperson i bedrift/tlf. Forsikringsforhold gjeldende for elever i bedrift Henvisning til læreplanmål/innhold og hensikt med opplæringen i bedrift Dokumentasjon og vurdering Det bør vurderes om skolene skal innføre «Tilsagn om lærlingplass» jfr. eksempel fra Melhus vgs til bruk for elever som har opplæringsperiode i bedrift. Det må vurderes bruk av forskjellige former for opplæringsbok der det er hensiktsmessig. Skolene bør vurdere å etablere ordning med et møte med elever og bedrifter i forkant av opplæringsperioder i bedrift. Erfaringer fra Steinkjer vgs BA og HS med slike møter er positive da det skaper trygghet for elevene, bedrifter og elever kobles sammen og det fokuseres på læreplanmål og vurdering i samarbeid mellom skole og bedrift. Utnyttelse av bedriftenes opplæringskapasitet. Skolene bør regionsvis samarbeide om best mulig utnyttelse av bedriftenes opplæringskapasitet ved å fordele tidspunktene for opplæringsperioder i bedrift i samarbeid med opplæringskontor der det er aktuelt. Dette for å unngå at bedriftene opplever at skolene står «i kø» for å få sende elever ut, jfr. prosjektrapport fra koordineringsprosjekt PTF innenfor faglig nettverk TIP med deltakende skoler Levanger vgs, Verdal vgs og Steinkjer vgs, vedlegg 8. Spesielt de store skolene må også være oppmerksom på internt samarbeid mellom utdanningsprogram som naturlig vil samarbeide med de samme bedriftene så skolen fremstår samlet 8

10 og profesjonelt i kontakt med bedriftene. For eksempel kan utdanningsområdene RM, TIP, EL og ST på Levanger vgs tenkes å ha samarbeid om opplæringsperioder for elever i en og samme bedrift. Alternativ opplæring i skole (AOS) AOS i Nord-Trøndelag I NT får alle med opplæringsrett som søker lærlingplass tilbud om Alternativ opplæring i skole (AOS) tilsvarende et skoleår hvis de ikke har fått lærlingplass innen 1. november. En forholdsvis stor andel av de som får tilbud om AOS ønsker ikke slikt tilbud. Av avgangskullet våren 2011 var det registrert 78 søkere som ikke hadde fått lærlingplass pr. 1. november og bare 20 av disse ønsket AOS-tilbud. Fram til skoleåret 11/12 har bare en liten andel av de som starter på AOS-tilbud gjennomført med avsluttende fag/svenneprøve og bestått resultat. AOS-tilbudet ble i hovedsak lokalisert på 2 skoler i fylket fra skoleåret 10/11. Flere AOS-elever har fått individuell forlengelse av tilbudet med 3 6 mnd. Disse tallene må sees i sammenheng med at AVGO sender ut brev til alle som ikke er formidlet allerede i august med forespørsel om de ønsker tilbud om AOS hvis de ikke har fått lærlingplass innen 1. november. (kilde internstatistikk AVGO) Finansering av AOS-tilbud har vært en forhandlingssak og vil avhenge av elevtall, fag og hvilke muligheter skolen har for samarbeid med bedrifter etc. Kostnaden vil m.a.o. variere fra tilbud til tilbud. Gjennomsnittlig elevplasskostnad for yrkesfagelever i Nord-Trøndelag er ca ,- og dette kan være et av flere utgangspunkt for finansiering. Gjennomføring av AOS Det er ingen mal på hvordan AOS skal gjennomføres og erfaringsvis har skolene hatt stor frihet til å organisere dette med utgangspunkt i den aktuelle økonomiske rammen og hva som har vært hensiktsmessig i forhold til mulig bedriftssamarbeid. Felles for de forskjellige tilbudene i NT har imidlertid vært at skolene i stor grad har inngått avtaler med bedrifter om opplæring i bedrift med oppfølging fra lærer kombinert med ukedager/perioder på skolen. Det har ikke blitt inngått avtaler om tilskudd til bedriftene som har tatt i mot AOS-elever. Brønnøysund videregående skole i Nordland hadde skoleåret 10/11 4 AOS-elever innenfor TIP-fag som medførte en tildeling på ,- pr. elev. Med dette utgangspunktet organiserte skolen et løp på 3 mnd. opplæring på heltid i skolen og inngikk deretter avtale med bedrifter om 7 mnd. heltids opplæring med tilskudd på 5000,- pr. elev pr. mnd. Opplæringskontor var ikke engasjert i denne avtalen. (ref. avd. leder Knut Kjølsøy, Brønnøysund vgs. Nordland fylkeskommune har i utgangspunktet finansiert AOS med en sum tilsvarende lærlingtilskuddet (basistilskudd 1) ,- pr. elev. De har imidlertid eksempler på at totalkostnaden for enkelte tilbud har blitt betydelig høyere enn dette og vurderer andre muligheter for organisering av Vg3-tilbud der de bl.a. drøfter å gi skolene ansvar for oppfølging av egne elever som ikke får læreplass. (ref. teamleder Sten Tennfjord, Utdanningsavdelingen Nordland Fylkeskommune) Sør-Trøndelag fylkeskommune behandler sak om alternativ opplæring i skole Vg3 i fylkestinget i juni 2012 og vil der ta stilling til forsøk med Vg3 over 1,5 år. Det foreslåtte forsøket innebærer at en 9

11 pilotskole prøver ut et opplegg innenfor kjøretøyfagene med Vg3 over 1,5 år i nært samarbeid med bedrifter der målet er fagprøve etter gjennomført løp. (ref. Fagsjef Herdis Floan, Fagenhet videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune) Kunnskapsdepartementet har i brev av invitert fylkeskommunene til å søke om å delta i utprøving av alternativer til Vg3 i skole. Dette er initiert av at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring(sry) har anbefalt utprøving av Vg3 innenfor rammen av 2 år. Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke valgt å søke om deltakelse i slikt forsøk. Forbedringsområder/mulige tiltak knyttet til AOS: Alternativ bruk av ressurser til Vg3 Når skolene henvender seg til bedrifter med forespørsel om samarbeid knyttet til AOS-elever etter endt formidlingsperiode har bedriftene allerede hatt mulighet til å inngå lærekontrakt med de samme lærlingplass-søkerne med ordinære tilskuddsordninger. Når skolene ber om samarbeid med bedriftene om AOS-elever innebærer det at bedriftene ikke får tilskudd og at elevene ikke skal ha noen form for lønn. Eksempelet fra Brønnøysund vgs viser at når skolen organiserte et «repetisjonskurs» på 3 mnd. i skolen og deretter ga tilskudd til bedriftene for å ta i mot AOS-elever i 7 mnd. ble det betydelig lettere å få til samarbeid med bedrift. Imidlertid må det da stilles spørsmål om det ikke like gjerne kunne vært inngått avtale om ordinær lærekontrakt/opplæringskontrakt og at den økonomiske rammen for AOS-tilbudet heller kunne vært omdisponert til styrkingstilskudd for å oppnå dette. Det må etter gruppens syn vurderes om det som alternativ til AOS kan brukes ekstra midler ut over basistilskudd til en «siste runde» med opplæringskontor og bedrifter for å avklare om det likevel er mulig å fremskaffe lærekontrakt eller opplæringskontrakt til de som ikke er formidlet og som ønsker et alternativt tilbud. I en slik sammenheng kan det eventuelt vurderes om skolen kan tilby et intensivkurs for å styrke søkernes forutsetninger før oppstart av opplæring i bedrift. Det er videre mulig for AVGO å fastsette individuell forlengelse av læretid etter søknad fra bedrift og lærling både ved tegning av lærekontrakt og underveis i læretiden. Flere av vekstbedriftene og arbeidsmarkedsbedriftene kan ha spesielle forutsetninger for å organisere opplæring til elever med lav måloppnåelse /lav motivasjon og det vil derfor være naturlig å søke spesielt samarbeid med disse hvis et slikt tiltak blir aktuelt. Vi viser for øvrig til nylig inngått samarbeidsavtale mellom vekstbedriftene v/accretio AS og AVGO. Det må forutsettes at det samarbeides med opplæringskontor hvis aktuell bedrift er medlemsbedrift i OK. Levanger Hans Egil Berg Leder arbeidsgruppen 10

12 Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Fylkesutdanningssjefens notat av Vedlegg 2: Samarbeidsrutiner for det 13-årige opplæringsløpet, rutinebeskrivelse A «Søking og inntak av elever, lærekandidater og lærlinger med behov for tilrettelegging» Vedlegg 3: Samarbeidsrutiner for det 13-årige opplæringsløpet, rutinebeskrivelse B: «Søking, inntak og formidling av lærlinger» Vedlegg 4: Avgangselever Vg2 YF vår 2011, hvor er de nå fordelt på utdanningsområder Beskrivelser av skolenes rutiner for forberedende arbeid knyttet til overgang skole-lærebedrift: Vedlegg 5: Steinkjer videregående skole, eksempel fra BA Vedlegg 6: Olav Duun videregående skole, eksempel fra BA Vedlegg 7: Levanger videregående skole, eksempel fra HS Vedlegg 8: Prosjektrapport Koordinering av prosjekt til fordypning TIP nettverket Utrykte vedlegg: Vedlegg 1: Fylkestingets vedtak i sak 90/11 Vedlegg 2: Fylkestingets vedtak i sak 10/80 Vedlegg 3: NIFU-rapport 2/2012 «Påbygg et gode eller en nødløsning» Referanser: Avdelingsleder Knut Kjølsøy, Brønnøysund vg skole, Nordland Fylkeskommune Sten Tennfjord, Utdanningsavdelingen Nordland Fylkeskommune Herdis Floan, Utdanningsavdelingen Sør-Trøndelag Fylkeskommune 11

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat?

Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? Asgeir Skålholt og Håkon Høst, NIFU 11.9.2014 Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av formidlingsprosessen i tre fylker Arena for kvalitet, Tromsø 11. September

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA Bjørkelangen videregående skole Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA 28/03/2014 Vg2 HAF 1 Største endringer i yrkesfag på 20 år Stortingsmelding

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014

RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 RÅDGIVERSAMLING LANGESUND 20.11.2014 INFORMASON FRA FAGOPPLÆRING: KOMPETANSESENTERET PTF AV RANVEIG HAGLUND VGO KVALITET OG UTVIKLING WWW.TELEMARK.NO/FAGOPPLARING Kompetansesenteret, målgruppe 1. Grunnkompetanseelever

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Kvalifiseringsprosjektet

Kvalifiseringsprosjektet Kvalifiseringsprosjektet M2: For elever som ikke har fått læreplass innen 15.august «Læreplasskurs» (13 uker fulltid, oppstart 1.september) Fullført høst 2014, 20 av 65 deltakere fikk læreplass Nytt kurs

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer