Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70. Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70. Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307. Hjemmel: Rådmannens innstilling:"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70 Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1) Det vedtas at man går videre med alternativ A, presentert i saksutredningen. 2) Vedtaket er et P4 vedtak, med detaljprosjektering innenfor eksisterende butikklokale. 3) Prosjektet gis en tilleggsbevilgning på kr Side 1 av 13

2 Sammendrag: Konseptet med samlokalisering av kontor for psykisk helse og dagsenter ligger til grunn for dette saksfremlegget. Behovet for dagsenteret fremkommer i kommunedelplan Omsorg , og i kommunedelplanen vedtatt for perioden , i utredning av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner (des mars 2012), og i prosjekt «Samhandlingsreformen på Hadeland» (6 jan. 2012), samt i Reform Lunner høsten/ oktober Saken var oppe til behandling i budsjettprosessen/ handlingsprogram og økonomiplan for årsbudsjett 2013, vedtak ble fattet i kommunestyret 13. desember 2012 på bygging eller kjøp av eksisterende bygg i Lunner sentrum med ramme kr ,- Prosjektet i sin helhet ble stoppet av rådmannen tidlig i april 2013, for at administrasjonen skulle gjennomføre ny saksutredning i tråd med nye vedtatte retningslinjer for investeringsprosjekter. Det er vurdert tre ulike alternativ: Alt A B C Beskrivelse Videreføre prosjektets opprinnelige plan- detaljprosjektering av full bruksendring innenfor eksisterende butikklokale, klargjort for P4 vedtak Benytte tomten videre, men sannere/ rive gammelt butikklokale, til fordel for nybygg (ikke utleiedelen), P2- vedtak. Selge eiendommen. Detaljprosjekteringen viser at for alternativ A er prosjektkostnaden tilknyttet ombyggingen inklusive rigg og drift, generelle kostnader, spesielle kostnader, samt marginer og reserver og inventar kr ,- Dette betyr en økning på kr , i forhold til vedtaket som ble gjort i Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2013, hvor ombyggingen var prissatt til kr ,- Rådmannen anbefaler at alterantiv A vedtas. Side 2 av 13

3 Saksutredning: FAKTA: Saken var oppe til behandling i budsjettprosessen/ handlingsprogram og økonomiplan for årsbudsjett 2013, vedtak ble fattet i kommunestyret 13. desember I Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2013, s 142 er følgende tiltak vedtatt: 3 Dagsenter Lunner - Psykiatri Bygging eller kjøp av eksisterende bygg i Lunner sentrum. Kostnad usikker mht om det kjøp eller bygging. Kan da variere fra kr 7,3 mill (kjøp 4,3 mill + ombygging 3 mill) Bygging 400 kvm vil koste ca 10 mill. På bakgrunn av dette ble eiendommen «Tunet Jern & Farge» kjøpt av Lunner kommune i januar 2013, for kr ,- I tillegg kommer avgifter og tinglysningsgebyr slik at total kjøpesum ble kr ,- Beregninger av enkel ombygging til «Kontor for Psykisk helse og dagsenter» var tidligere fastsatt til kr ,- etter at kjøpesummen var fratrukket. Det ble i perioden januar til april 2013 gjennomført tre prosjektgruppemøter, utarbeidet romprogram og gjennomført detaljprosjektering av ombyggingen. Under utarbeidelsen av detaljplanene økte kostnaden utover tidligere vedtatt ramme. Som kjent ble prosjektet i sin helhet stoppet av rådmannen tidlig i april 2013, for at administrasjonen skulle gjennomføre en saksutredning i tråd med nye vedtatte retningslinjer for investeringsprosjekter. Prosjektet var da klar for byggemelding. Den ble det gjennomført et styringsgruppemøte der det ble konkludert med tre ulike utredningsalternativer: Alt A B C Beskrivelse Videreføre prosjektets opprinnelige plan- detaljprosjektering av full bruksendring innenfor eksisterende butikklokale, klargjort for P4 vedtak Benytte tomten videre, men sannere/ rive gammelt butikklokale, til fordel for nybygg (ikke utleiedelen), P2- vedtak. Selge eiendommen. Side 3 av 13

4 MILEPÆLSPLAN FOR INVESTERINGER. F1 Idefase, F2 Konseptfase, F3 Planleggingsfase er utført etter at Lunner kommune overtok eiendommen. Dette gjør at noen av aktivitetene er blitt slått sammen der det har vært hensiktsmessig, og noen aktiviteter er av naturlige årsaker falt bort. Dette blir forklart forløpende gjennom aktivitetsbeskrivelsene. A0 Idefase: Konseptet med samlokalisering av kontor for psykisk helse og dagsenter ligger til grunn for dette saksfremlegget. Videre bygger alternativene i dette saksfremlegget på det faktum at Lunner kommune står som eier av eiendommen. Behovsanalyse, Behovet for dagsenteret fremkommer i kommunedelplan Omsorg (og i kommunedelplanen vedtatt for perioden ), i utredning av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner (des mars 2012), og i prosjekt «Samhandlingsreformen på Hadeland» (6 jan. 2012), samt i Reform Lunner høsten/ oktober Orientering om dagens kontor for psykisk helse, Kontor for psykisk helse har til enhver tid ca.100 tjenestemottakere. Det brukes i overkant av 110 timer i uka til direkte brukeroppfølging. Oppfølgingen består av stabilisering og behandling inkludert eksponering. Hyppighet, varighet og behandlingsforløp varierer etter den enkelte tjenestemottakers ønske og behov. Andre ressurskrevende oppgaver er blant annet koordineringsansvar, ansvarsgrupper, samarbeidsmøter, dokumentering og forebyggende arbeid. I tillegg deltar kontoret for psykisk helse i Tverrfagligteam rettet mot barn og unge under 16 år, og to ganger i året tilbyr Kontoret for psykisk helse kurs i mestring av depresjon (KID-kurs), samt at kontoret er en del av kommunens kriseteam. Kontoret for psykisk helse har 4,25 årsverk til disposisjon, inkl. leder, og tilbyr tjenestene på hverdager i tiden Orientering om dagsenteret og antall brukere, Dagens dagsenter «Møteplassen» holder til på Bergosenteret og er åpent tre dager i uka. Mandag og onsdag er åpent for alle, og torsdager er fortrinnsvis øremerket ungdom/unge voksne. Det er ca. 60 brukere som alternerer tilbudet, innenfor åpningstiden. Slik Møteplassen drives i dag, bemannes mandag og onsdag med to ansatte og torsdag med en person, til sammen utgjør dette et årsverk. Reform i Lunner (utdrag fra rapportens mandat- prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste), «Innarbeide drift og investering som følge av pkt 2.1, 2.2 og 2.3 i tempo og aktivitetsplanen i Reform Lunner. Innarbeides i omsorgsplanen, teknisk plan og budsjett/handlingsplan. Utrede behovet for boveiledning/ambulante tjenester til mennesker som ikke har tilbud om, og /eller behov for døgnkontinuerlige tjeneste. Beregning av oppussingskostnader Lunner bofellesskap. Beregne kjøp/ ombygging av eks bygg i Lunner sentrum evt. nybygg.» Prosjektgruppa har ikke valgt å utrede oppussing av Lunner bofellesskap i denne saksfremstillingen, da leilighetene er eid av Lunner boligstiftelse. Side 4 av 13

5 Kommunedelplan Omsorg, vedtatt for perioden , I kapittel 2.5 Psykisk helse er det beskrevet strategiske valg om å gi hjelp og veiledning til innbyggerne for å forebygge mer kostnadskrevende tjenester, samt gi brukerne mulighet til å bo hjemme lenger. Det skal også vurderes organiseringen av tjenestene til personer med psykiske lidelser, for at dette skal kunne gi brukerne mer kontinuitet og fleksibilitet i tjenesten. Hensikten med differensierte dagtilbud er å gi brukerne en meningsfull hverdag, som bidrar til forebygging og sosialisering og er beskrevet i kapittel 2.6. Et av de strategiske valgene for å nå dette, er å utvide dagtilbudet innen psykisk helse fra tre til fem dager pr uke. A1 og A3 Mandat og prosjektorganisasjon Det ble nedsatt en prosjektgruppe januar 2013, som har vært delaktige i prosjektet. Prosjektgruppen består av; Kontoret for Psykisk helse, v/ Marte Marie Ohren Rådgiver helse- og omsorg, v/tove Smeby Vassjø Leder tilrettelagte tjenester v/ann Herborg Fagerli Leder Kalvsjøstua v/nils Magnus Ørnes Verneombud, Kari Didriksen Prosjekterende bygg v/byggmester Rolf Rustad Brukerrepresentanter fra Bergo/ Mental helse Prosjektgruppa har vurdert aktuelle planer som er hensiktsmessige for prosjektet. A2 Overordnet tidsplan Fremdriftsplan for alternativ A: FREMDRIFTSPLAN FOR GJENNOMFØRING P307 Alternativ A Pos Aktivitet/ Uke feb mars april mai juni juli aug sept nov des jan feb mars april mai Ferie 100 Saksforbredelser 101 Møte i prosjektgruppa 102 Gjennomgang med styringsgruppen 103 Sak Formannskap og kommunestyret P4 104 Gjennomføringsfase 105 Avrop rammeavtaler 106 Oppstart møte og detaljprosjektering 107 Rigg og bestille materialer 108 Søknad arb. tilsynet 109 Søknad byggesak 110 Forhåndsmelding mattilsynet 111 Nabovarsel 112 Søknad Husbanken 113 Utarbeide detaljert fremdriftsplan alle fag 114 Gjennomføringsfase bygg 115 Anbud utvendige arbeider 116 Utvendige arbeider 117 Innregulering av ventilasjon/ idriftsetting 118 Anmode om utbetaling av tilskudd 119 Anmode om ferdigattest byggesak 120 Byggrenhold 121 IKT og inventar 122 Innflytting 123 Offisiell åpning av nytt dagsenter 124 Avsluttning av økonomi 125 P5 og P6 evaluering P5-P6 126 Overført driftsfase Drift Side 5 av 13

6 Fremdriftsplan for alternativ B P2-vedtak RIVE F2-utredningsfase RIVE F3-Planlegge RIVE F4-Gjennomføring RIVE P2-vedtak NYTT BYGG F2-utred.fase NYTT BYGG F3-Planlegge NYTT BYGG F4-Gj.føring NYTT BYGG F5-evaluering kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. P3 P4 P3 P5/P6 Fremdriftsplan alternativ C Man kan legge eiendommen for salg umiddelbart etter et vedtak. Men hvis man oppnår en dårlig pris, lavere enn det man kjøpte eiendommen for, anbefales det å vente til senere på året og forsøke på nytt. A4 Arkiv sak / rutiner Det er opprettet saken i kommunen sak- og arkivsystem, ESA, og i byggesakarkiv. A5 utgår, se A29 Budsjett og prosjektkalkyle (tilskudd) P4 P5 P6 A6 Gjennomføre en usikkerhetsvurdering (risiko/muligheter) Det ble umiddelbart etter overtagelse av eiendommen gjennomført radonmålinger, hvor resultatet viser becquerel over anbefalt verdi. Dette medførte at balansert ventilasjon og radonbrønner ble tatt inn i prosjektet. Prosjektet har vært drøftet med aktuelle tilsynsmyndigheter som har kommet med sine kommentarer. Disse har blitt tatt til etterretning. A7 utgår For alternativ A fører denne saksutredningen til et P4-vedtak. For alternativ B, danner denne saksutredningen et grunnlag for å kunne fatte et P2-vedtak. A8 Økonomiske beregninger/analyser, se A 29 Prosjektkalkyle er gjennomført jf. A5 og A29. Se vedlegg 1. A9 Interessentanalyse Interessentanalyse er gjennomført og resultert i en oversikt over brukerinvolvering internt/ eksternt og høringsinstanser. Se vedlegg 2. Side 6 av 13

7 A10, A 23 Etablere prosjektorganisasjon med interessenter /tillitsvalgte /vernetjeneste. Siden fasene F1, F2 og F3 har blitt kjørt sammen, har det vært den samme prosjektorganiseringen gjennom alle tre fasene. Prosjektorganisering SG Rådmannens styringsgruppe Rådmannen og kommunalsjefene PE Prosjekteier Kommunalsjef Idun Eid PL Prosjektleder E&I Avd. ingeniør EI Atle Hermansen PL Prosjektleder fag Tj.leder Ann Herborg Fagerli Prosjektmedlem Rådgiver Tove Vassjø Prosjektmedlem Hovedverneombud Kari Didriksen Prosjektmedlem Fagleder Psykisk helse Marthe M. Ohren Prosjektmedlem Avd. Kalvsjøstua Nils M. Ørnes/ Prosjektmedlem Prosjekterende Bygg Rolf Rustand Prosjektmedlem Brukerrep Mental Helse N. Wirstad, P. Vestlund Det har i tillegg vært høringsuttalelser fra følgende instanser: Forhåndskonferanse med byggesak Forhåndskonferanse med arbeidstilsynet Avklaring mot vernemyndigheter og reguleringsstatus Kommunelege 1 (forvaltning av lov om miljørettet helsevern) Barn og unge under 18 år. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Renholdsleder tilknyttet valg av overflater og daglig renhold Mattilsynet for Hadeland og Ringerike (kjøkken/ kafè) BHT (Bedriftshelsetjenesten) Prosjekterende; RIV, RIB, RIBr, RIE, LYD Hadeland og Ringerike Bredbånd AS IKT-Data A11 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning Som angitt i innledningen og i A10. Det er avholdt 3 prosjektmøter, flere særmøter for avklaringer underveis, med tilhørende høringsrunder. Se også vedlegg 2. A12 Reguleringsarbeid Eiendommen/ Lunner sentrum er regulert til «sentrumsformål», som ligger innenfor formålet kontor og tjenesteyting, og det er derfor ikke nødvendig med omregulering. Reguleringsplanen for Lunner sentrum krever tiltak/ utredning av støy (gul sone), 15 meter avstand til senter fylkesvei og 4 meter avstand til offentlige ledninger i grunnen. Dette medfører at vinduer som vender mot fylkesveien må ha støyklassifisering og at kravene til dette angis av godkjent lydrådgiver. Side 7 av 13

8 A13 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. Foreslått løsning/ tegning har vært gjenstand for flere revisjoner underveis og innspill fra aktiv brukerinvolvering på mange nivåer har ført oss frem til en akseptert løsning for alle involverte parter. Flytting av kontor for psykisk helse (faste varige arbeidsplasser), samtidig med en god planløsning for brukere har vært en spennende og involverende prosess. A14 Alternative løsninger Det er jobbet med tre ulike alternative løsninger, som beskrevet i innledningen. A15 Byggprogrammering Gjennom prosjektgruppemøtene er det blitt utarbeidet et romprogram for ombygging av eksisterende bygg. Dette romprogrammet kan også benyttes hvis alternativ B velges. Det vises ellers til tegningene som er vedlagt. A16 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet Henviser her til A29. A17 Helhetlige samfunnskonsekvenser Prosjektgruppen stiller seg bak lokaliseringen og mener at den sentrale beliggenheten passer godt for etableringen, med nærhet til etablerte bomiljøer, tog og bussforbindelse, gangveger for gående og syklister. Etableringen vil dessuten gi Lunner sentrum et løft ved at lokalene tas i bruk og gis et ansiktsløft. Adkomsten til dagsenteret er enkel med bil og for bevegelseshemmede. A18 (A31, A32) Utarbeide skisseprosjekt og forprosjekt, Skisseprosjekt/ forprosjekt er gjennomført for Alt. A. Omforent plantegning og utomhusplan fremkommer i vedlegg 3. A19 Driftskonsekvenser Direktoratet for forvaltning og IKT, DIFI, har utarbeidet et kalkulasjonsverkøty som benyttes for å frembringe livsløpskostnader for et bygg. Se for øvrig beregningene under drøftingskapittelet. Beregningene er gjort ut i fra maksimalt tilskudd fra Husbanken, MVA kompensasjon og fremtidige leieinntekter. A20 Prosjektforslag til politisk behandling med oppdatert budsjettforslag Prosjektets historie og tidligere utredninger knyttet til alternativ A, gjør oss i stand til å fremlegge dette alternativet som et P4 vedtak. Side 8 av 13

9 A21 Identifikasjon og omfang av aktiviteter /mengder Nedfelt i prosjektkalkyle jf. A29. A22 Beskrive prosjektets leveranser/produkter i nedbrytningsstruktur og forslag til entreprisemodell Prosjektet egner seg spesielt godt med utførelse i egenregi, med eget håndverkerlag og samtidig tilknyttet mindre ansvarlige foretak på inngåtte rammeavtaler og at dette administreres som byggherrestyrte sideentrepriser. Henviser også til A3. A23 Utgår Som angitt i A10 A24 Brukerprosess og medvirkning Det henvises også til A1, A9 og A11. A25 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. Prosjekteringsoppgavene er avklart og bemannet for alt A. Funksjonsprogrammet skal nå sikre forsvarlige arbeidsforhold, helsemessig og sikkerhetsmessig, for brukere og personale. Noe rådgiver honorar er påløpt for å kunne skape grunnlag for denne utredningen, øvrige avrop skjer først etter P4 vedtak. A26 Kvalitetsplan Ved hjelp av forhåndskonferanser med arbeidstilsynet, plan- og byggesak, samtidig som andre aktuelle tilsynsetater og rådgivere har bistått oss til å identifisere hvilke risikofaktorer prosjektet har og mulige tiltak vi kan iverksette for å redusere risikoen. Mener vi nå å ha vurdert virkemidler som kan hindre at risikofaktoren oppstår eller som kan minske konsekvensene hvis det skjer. A27 Utarbeide PA-bok og SHA plan for byggherre Utarbeides og fremlegges/ signeres i oppstartmøte etter P4 vedtak. A28 Tidsplan og fremdrift Beskrevet under A2. A29 Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og oppfølgingsrutiner Detaljprosjekteringen viser at for alternativ A er prosjektkostnaden tilknyttet ombyggingen inklusive rigg og drift, generelle kostnader, spesielle kostnader, samt marginer og reserver og inventar kr ,- Side 9 av 13

10 Dette betyr en økning på kr , i forhold til vedtaket som ble gjort i Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2013, hvor ombyggingen var prissatt til kr ,- Finansieringen blir da som følger: Økning i ramme på prosjekt 307 for alternativ A Total ramme Bud 2013 Økning prosjekt 307 Ramme Antatt tilskudd Lån Mva Entreprenører plikter å varsle ved avvik i økonomi, fremdrift og kvalitet, herav også endringer av tekniske løsninger. Jf. signert kontrakt/ rammeavtale. Timelister skal signeres av BL og materielluttak følger med forhåndsdefinerte påslagsprosenter. Skyggeregnskap etableres for god oppfølging av prosjektregnskapet. Husbankens ekstranett benyttes som søkeportal og aksept for tilskudd er en premiss for oppstart. Rådgivere med ansvarsrett innen respektive fag angir tekniske krav, med påfølgende kostnadsberegning. Det er innhentet forpliktende pristilbud på de fleste kostnadsbærer i kalkylen. Husbanken er kontaktet og gjort kjent med planene. Søknaden behandles først etter at P4 vedtaket foreligger. Eventuelle reduksjoner i tilskudd og endringer i finansering som følge av søknadsbehandlingen i Husbanken, krever nytt P4 vedtak. A30 Kommunikasjonsplan Som angitt i A3 og i tillegg ukentlige bygge- og fremdriftsmøter i oppstartfasen. Herav også HMS/ vernerunder på egne sjekklister. Sikkerhet- helse og arbeidsmiljø (SHA) gjennomføres i henhold til Byggherreforskriften, med egen SHA plan og signerte avtaler med koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU). A31 Forprosjekt Er utført for Alt. A. A32 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse Angitt i A5- A6- A13- og A14 A33 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring Angitt i A6 Side 10 av 13

11 A34 Fremdriftsplanlegging Angitt i A2 A35 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter Angitt i A5 A36 Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser (ikke kontrahering) Etablerte rammeavtaler benyttes i stor grad for dette prosjektet. Enkelte mini konkurranser med mindre aktører/ leveranser utføres ved å innhente tre tilbud/ etablere og signere anskaffelsesprotokoll for kjøp under NOK A37 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg For alternativ A: saken bringes frem til politisk behandling og innstilling om et P4-vedtak, Oppstart/realisering, med endelig romprogram og budsjettramme. Rådgivere med ansvarsrett innen respektive fag angir tekniske krav, med påfølgende kostnadsberegning. Det er innhentet forpliktende pristilbud på de fleste kostnadsbærer i kalkylen. Husbanken er kontaktet og gjort kjent med planene. Søknaden behandles først etter at P4 vedtaket foreligger. Eventuelle reduksjoner i tilskudd og endringer i finansering som følge av søknadsbehandlingen i Husbanken, krever nytt P4 vedtak. DRØFTING For å øke presisjonsnivået og belyse usikkerhetsfaktorene, drøftes de tre ulike alternativene: Alternativ A: Bruksendring av eksisterende butikklokale til dagsenter/kontorer Alt A Prosjekt- Kostnad Inkludert kjøp av eiendom og prosjektering Årlige driftskostnader (389 m2) Forvaltning, Løpende drift, Renhold, Energi, Vann og avløp, Avfallshåndtering, Vakt og sikring, vedlikehold. Faktisk kapitalutgift, første drifts år , , ,- Fordeler - Husbanken dekker antatt 55 % av fellesarealer/ (nytt 2014). - Brukerinvolvering er gjennomført, omforente tegninger og prosjektunderlag kan benyttes. - Økonomisk gunstig - Godt egnet egenregi prosjekt med egne håndverkere. Ulemper - Bygget krever mer utvendig vedlikehold på sikt, kontra alt. B (nybygg). - Energikostnader blir høyere enn nybygg etter dagens PBL (TEK 10) - Begrensninger i utforming pga. eks. bygg og ved fremtidige endringer. Side 11 av 13

12 Alternativ B: Rive og bygge nytt på samme tomt Alt B Prosjekt- Kostnad Inkludert kjøp av tomt og prosjektering ,- Årlige driftskostnader (389 m2 nybygg) Forvaltning, Løpende drift, Renhold, Energi, Vann og avløp, Avfallshåndtering, Vakt og sikring, vedlikehold ,- Fordeler - Husbanken dekker antatt 55 % av fellesarealer/ (nytt 2014), antagelig også kjøp og rivning for å få tilgang til tomt. - Nytt bygg etter TEK10 - Lavere energi, drift og vedlikeholds kostnader. - Større muligheter for å endring av lokalene i fremtiden. - Færre begrensinger ved utformingen av nytt bygg. - Godt egnet egenregi prosjekt med egne håndverkere Ulemper - Større binding av kapitalkostnader - Ny tidkrevende brukerprosess, nye høringsrunder og utarbeidelse av saksfremlegg nå gjennomføres. - Mangel på egenregi prosjekter med egne håndverkere i 2014 Alternativ C: Selge til antatt markedsverdi jf. takst. Alt C Forventet tap Ved salg til antatt markedsverdi; ,- (renter og avdrag inkludert) Påløpt på P307 pr. dd. Fordeler Begynne med blanke ark Se alle planer i enda større sammenheng. Ulemper Mangler tomt for etablering av kontor og dagsenter for psykiatri , ,- Kan risikere å måtte selge med tap, usikkerhet tilknyttet næringsmarkedets respons. Krevende å finne ny og egnet tomt Konklusjon: 1. Konklusjon med begrunnelse. Prosjektgruppa er enstemmig i forslaget til utforming og omfang tilknyttet alternativ A. Det forutsettes tilleggs finansieres med kr ,- DOKUMENT I SAKEN: Vedlegg 1- Prosjektkalkyle Vedlegg 2 - pkt. 2.5 Prosessbeskrivelse investerings prosjekter, Brukerinvolvering internt/ eksternt og høringsinstanser Vedlegg 3 - Tegninger- utomhusplan og plantegning Vedlegg 4 - Takst Side 12 av 13

13 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 13 av 13

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer