I henhold til kommunens økonomireglement og milepælsplan gjøres P4-vedtak for prosjekt P402 Omlegging av Elvefaret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I henhold til kommunens økonomireglement og milepælsplan gjøres P4-vedtak for prosjekt P402 Omlegging av Elvefaret:"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/751-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Arild Sandvik P4-VEDTAK - OMLEGGING AV ELVEFARET Hjemmel: Kommunestyrets vedtak 49/13 av Tiltaket er en del av Kommuneplanens arealdel Rådmannens innstilling: I henhold til kommunens økonomireglement og milepælsplan gjøres P4-vedtak for prosjekt P402 Omlegging av Elvefaret: Gjennomføringen skjer i henhold til kontrakt med Åsmund Pettersen & sønn AS og finansieres med kr inkl. mva. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. Låneramme for 2014 økes med kr knyttet til prosjekt P402 Omlegging Elvefaret. Budsjettjustering investering vedtas i tråd med følgende tabell: Side 1 av 6

2 Sammendrag: I forbindelse med etablering av stoppestedet Harestua startet omleggingen av Elvefaret. Denne veien ble offisielt åpent 13.desember Flyttingen og plasseringen av veien er en del av ønsket utvikling av Harestua. Sør for veien ligger Sagparken og nord for veien ligger det som er omtalt som Klemmaparken og Skogen i Pilotveilederen. I området Skogen skal det bygges idrettshaller og barnehage. I dette området går nåværende Elvefaret, en vei som skal fjernes og erstattes av ny vei (P402). Den nye veien er ca. 260 meter, men grunnforhold, lav høyspentlinje og omlegging av VA gjør veibyggingen mer ressurskrevende og komplisert enn f.eks. byggingen av den nye veien til stoppestedet Harestua. Prosjektet har etter P3-vedtaket utarbeidet et forprosjekt og gjennomført en anbudskonkurranse. Konkurransegrunnlaget til anbudsrunden bygger på undersøkelsene og utregningene i forprosjektet. Prosjektet har nå en status hvor et P4-vedtak er nødvendig for å kunne starte gjennomføringen av vei-prosjektet. Saksutredning: FAKTA: Veien er regulert i reguleringsplan for Harestua sentrum, planidentitet Den ble fattet et P3-vedtak i sak 108/13 av Arbeidet fram til ferdig forprosjekt og anbudsrunde med frist for anbud har ivaretatt følgende punkter fra milepælsplanen: A21 Identifikasjon og omfang av aktiviteter/mengder Forprosjektet har beskrevet nødvendige aktiviteter og omfanget av disse. Dette fremkommer av konkurransegrunnlaget, og ligger til grunn for avtale/gjennomføring av prosjektet. A22 Beskrivelse av leveransen/produkter i nedbrytingsstruktur og forslag til entreprisemodell Viser til arkivsak 108/13 der vedtaket ble: «Rådmannen anbefaler entrepriseformen «Hovedentreprise» med tilhørende G- PROG beskrivelse etter NS3420, for omlegging av Side 2 av 6

3 Elvefaret, med tilhørende infrastruktur og internveier/barnetråkk for hensiktsmessig ferdsel i anleggsperioden (P322).» A23 Revidere prosjektorganisasjonen med interessenter, tillitsvalgte, vernetjenester Prosjektgruppa har bestått av: Prosjektleder Jan Erik Furuhaugen Prosjektmedlem E&I Atle Holmstykket Landskapsarkitekt Arvid Moger For øvrig er det ikke endringer i prosjektorganisasjonen til hovedprosjektet for Klemmaparken. A24 Brukerprosesser og medvirkning Atle Hermansen og Bengt Bragerhaug fra E&I har vært med i prosessen og kvalitetssikret anbudsgrunnlaget. En berørt nabo har kommet med innspill i forhold til om inngrepet vil berøre eiendommen i Haukåsen 2. Innspillet er ivaretatt og tilsvar gitt. Videre har Harestua idrettslag kommet med innspill (sak 109/13) om trafikksikker krysning av veien. Dette ble behandlet i kommunestyret i desember, og vedtatt ikke prioritert. A25 Avrop rammeavtale rådgiver Benyttet eksisterende rammeavtale for prosjektleder og LARK. A26 Kvalitetsplan Ved hjelp av forhåndskonferanser med plan- og byggesak og andre aktuelle tilsynsetater og rådgivere er mulige risikofaktorer identifisert for prosjektet og tiltak for å redusere risikoen beskrevet. Det er innhentet tillatelse fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen for tiltak i Klemma. A27 Utarbeide PA-bok og SHA plan for byggherre Det er utarbeidet prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) samt byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). A28 Tidsplan og framdrift Konkurransegrunnlaget legges ut på Doffin Utarbeides åpningsprotokoll Meddelelse om kontraktildeling med klagefrist på tildelingen ( ) P4-vedtak Mai-okt Byggeperiode Oktober Overtagelse A29 Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og oppfølgingsrutiner Det er opprinnelig avsatt kr inkl. mva. til prosjektet. Beste tilbud angir en pris på kr inkl. mva. Det må vedtas en økning i prosjektets ramme tilsvarende for å sikre gjennomføring. Opprinnelig ramme Endelig ramme Økning Ramme Momskomp Lån Opprinnelig ramme er vedtatt ramme + lønns- og prisvekst. Side 3 av 6

4 A30 Kommunikasjonsplan Ikke aktuelt A31 Forprosjekt Fradeling: Det er i dag Lunner Almenning som eier grunnen hvor veien skal bygges. Veien er regulert til offentlig vei, og utbyggingsavtale sier at Lunner Almenning skal avstå grunn til veien kostnadsfritt. Lunner Almenning tar initiativ til fradelingsprosessen. Endelig grenseoppgang defineres etter at veien er ferdig utbygd. Grunnforhold: Det er foretatt prøvegraving i veitraseen fra pel 0 til pel 60 hvor det er avdekket dårlig grunnforhold. Dette medfører behov for masseutskiftning. Kostnad for dette er medtatt. Kryssing av elven Klemma: Planbestemmelsene sier at ved anlegg av bru over Klemma som medfører graving i elveløpet, må det være innhentet tillatelse etter vannressursloven og laks- og innlandsfiskeloven før vassdraget berøres. Dette er avklart i Fylkesmannen i Oppland sin e-post 28. mars 2014 og i Oppland fylkeskommune sitt brev av 2. april Brevene angir hvilke hensyn som må tas. Prosjektleder har begge brevene og sørger for at disse blir etterfulgt. Bygningsmyndighetene i Lunner kommune hadde to merknader i forhold til prosjektert vei: - Fotgjengere må kunne krysse Elvefaret ved nordre kryss (gangvei over veigrøft) - Snarveg fra nye Elvefaret og over Klemma (søndre kryss) mot Klemmahallen må etableres som del av prosjektet i samarbeid og etter avtale med grunneier Lunner Almenning. Jf. rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Harestua sentrum og forslag til reguleringsplan for Klemmaparken. Lunner kommune søkte den 18/3-14 om nedlegging av kulvert i forhold til Forskrift om fysisk tiltak i vassdrag. I konklusjonen fra Oppland fylkeskommune godkjennes tiltaket med følgende kommentar: «Kulverten må utformes slik at vandringsmulighetene for fisk opprettholdes. Gravearbeider bør gjennomføres i tidsrommet 15. juni til 15. september.» Fylkesmannen legger til i mail 28/3, at NEV ikke har behov for konsesjonsbehandling av tiltaket etter vannressursloven dersom gravearbeidet skjer i det anbefalte tidsrommet og at en begrenser tilslammingen av elva. «I tillegg bør kulverten anlegges slik at den ikke hindrer vandringsmulighetene for fisk gjennom kulverten.» Lavtliggende høyspentlinje: Det er behov for omlegging av høyspentlinje og flytting av trafo. Dette utføres av Hadeland energi, men LK må betale kostnaden som tiltakshaver. Det er medtatt en kostnad i budsjettet på kr ,- eks mva for dette. Omlegging av VA-system: Eksisterende VA-anlegg i Elvefaret må legges om til nye Elvefaret. Det må i tillegg etableres en ringledning for å opprettholde vannforsyning til eksisterende abonnenter i anleggsperioden. Detaljprosjektering har avdekket et mer omfattende arbeid enn forutsatt. Side 4 av 6

5 A32 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse Det er prosjektert en kommunal vei med bredde 6m samt gang- og sykkelvei med bymessig preg. Dette i henhold til intensjonsavtalen med Lunner Almenning. I sør knyttes veien til ny fylkesvei til Harestua stasjon. I nord etableres nytt kryss ved Haukåsen. Veien krysser elva Klemma med ny kulvert. A33 Plan for usikkerhet, risiko og gjennomføring Prosjektet har vært drøftet med aktuelle tilsynsmyndigheter som har kommet med sine kommentarer. Disse har blitt tatt til etterretning. Nevner bl.a. innhentet tillatelse etter vannressursloven og laks- og innlandsfiskeloven i forbindelse med graving og bygging av kulvert i bekken Klemma. A34 Fremdriftsplanlegging Det er utarbeidet fremdriftsplan for prosjektet. Se pkt. A 28 A35 Planlegge og utarbeide anbudsdokumenter Det er utarbeidet beskrivelse i henhold til NS3420. Øvrige kontraktsdokumenter er utarbeidet av prosjektledelsen. Veianlegget er utarbeidet og beskrevet av LARK v. Arvid Moger. Kulvert over Klemma er prosjektert og beskrevet av rådgivende ingeniør bygg DBC AS. VA-anlegget er prosjektert og beskrevet av Grøfteplan AS. A36 Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser (ikke kontrahering) Fire tilbydere leverte tilbud innen fristen: Tilbud Mottatt nr kl Magne Sveen AS Kr kl Peab Sverige AB NUF Kr kl Åsmund Pettersen & Kr sønn AS kl Tronrud anlegg AS Kr Gjennom evalueringen av tilbudene, hvor tildelingskriteriene legges til grunn fikk Åsmund Pettersen og sønn AS tilslaget på grunnlagt av høyest poengsum. Tildelingskriteriene var som følger: 70 % pris og 30 % kvalitet. Følgende øvrige vurderinger ble gjort. Konkurransen er todelt. Først må kvalifikasjonskrav tilfredsstilles. Det dreier seg blant annet om dokumentasjon på at moms og skatt er betalt og om dokumentasjon om at interkontrollforskriften blir ivaretatt. Alle tilbydere i denne konkurransen var kvalifisert i henhold til kvalifikasjonskravene. Deretter ble tildelingskriterier vurdert, og vektet i henhold til overstående. A37 Sammenstille og framlegge politisk saksframlegg Forslag til P4-vedtak: I henhold til kommunens økonomireglement og milepælsplan gjøres P4-vedtak for prosjekt P402 Omlegging av Elvefaret: Gjennomføringen skjer i henhold til kontrakt med Åsmund Pettersen & sønn AS og finansieres med kr inkl. mva. Finansieringen skjer gjennom låneopptak. Side 5 av 6

6 Låneramme for 2014 økes med kr knyttet til prosjekt P402 Omlegging Elvefaret. Budsjettjustering investering vedtas i tråd med følgende tabell: DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6 av 6

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer