MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET"

Transkript

1 Saksutredning: MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET Trykte vedlegg: MiRo-ensemblet og ny organisering av musikkmiljøet på Haugalandet utredning Politisk vedtak: Haugesund Karmøy Tysvær Utrykte vedlegg: Ingen Bakgrunn MiRo-ensemblet (tidl. Fylkesmusikerne i Nord-Rogaland) er eit samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Utsira. Musikarordninga vart etablert i Ensemblet består av fire musikarar og ein daglig leiar. Rogaland fylkeskommune er arbeidsgjevar, mens aktiviteten skjer i dei 5 tilskottskommunane. Den overordna leiinga ligg hos fylkeskommunen sin sentraladministrasjon i Stavanger med kultursjefen som ansvarleg. Problemstilling Det er aktuelt å organisera MIRO-ensemblet på ny måte, som aksjeselskap. Det er eigarkommuane på Haugalandet som ynskjer aksjeselskapsordninga. Saksopplysningar Saksgang ved omorganisering: Sak til regional og kulturkomiteen mai 2006 Sak til arbeidsmiljøutvalget for sentraladministrasjonen til uttalelse 10. mai 2006 Sak til administrasjonsutvalget til uttalelse 7. juni 2006 Sak til fylkestinget for endeleg vedtak juni 2006 Tillitsvalde og tilsette som vert berørte skal informerast på så tidleg som muleg i prosessen, og det skal gjevast informasjon og gjennomførast drøftingar iht lov og avtaleverk. Økonomiske forhold: Budsjettet for MIRO-ensemblet er var i 2005 på bto. kr Rogaland fylkeskommune bidrog med kr , mens kommunane til saman betalte kr , fordelt etter folketalsmodell. Kommunane sine tilskot fordeler eg slik etter folketal og kan eventuelt justerast: Bokn kr

2 Haugesund kr Karmøy kr Tysvær kommune kr Utsira kr Rogaland fylkeskommune og kulturlivet på Haugalandet Rogaland fylkeskommune gir faste tilskot over budsjettet til drifta av fleire kulturinstitusjonar på Haugalandet. Det gjeld Haugesund teater AS, Haugesund billedgalleri, Nord-Rogaland symfoniorkester og Haugalandsmuseene A/S. Fylkeskommunen har i seinare år investert kr i Nordvegen historiesenter, sist i 2005 med kr , og det er ynskje om at RFK skal yta midlar til drifta. Fylkeskommunen er part i det operasamarbeidet som foregår mellom kulturhusa i Haugesund og Sandnes, Stavanger Symfoniorkester og Den Norske Opera. Fylkeskommunen har ein eigen budsjettpost som for 2006 på kr til dette samarbeidet. Rogaland fylkeskommune har også samarbeide med Harald Hårfagre kammerorkester. Dette orkesteret får ingen faste tilskot. Fylkeskommunen gir også faste bidrag til andre kulturarrangement på Haugalandet: Den norske Filmfestivalen AS Fartein Valen-festivalen Sildajazzen Dessutan vert det etter søknad ytt tilskot til andre festivalar i regionen I 2005 var fokus særleg på: - utfordringar med å å sikra filmfestivalen - museumsreformen og opprettinga av den nye paraplyorganisasjonen Haugalandsmuseene A/S - utfordringar i forhold til Nordvegen Historiesenter og eit samarbeid mellom Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og staten for å skaffa til vegars kr til sluttfinansiering av utstillingar Personalmessige forhold: MIRO-ensemblet har 5 stillingsheimlar, fordelte med 4 musikarar og 1 administrasjonsstilling. For tida er personalsituasjonen slik: - Ein musiker i heil stilling -Ein musikar i heil stilling. Vedkomande har permisjon utan lønn til og med 31. juli Det er vikar i stillinga. - Ein musikar i heil stilling. Vedkomande har permisjon utan løn til og med 31. juli Det er ikkje vikar i stillinga. Musikarar vert leigde inn etter behov. - Ein hel musikarstilling er ledig. Det er tilsett vikar i stillinga til og med 31. juli 2006 i påvente av omorganisering. - Ein tilsett i heil administrasjonsstilling. Juridiske forhold: Ved omorganisering frå fylkeskommunal drift til aksjeselskap eigd av fylkeskommune/ kommune/interessentar må det vurderast om arbeidsmiljølova sine bestemmelsar om

3 virksomhetsoverdraging vil gjelda. Ved virksomhetsoverdraging vil tilsette bli overførte til ny arbeidsgjevar etter dei reglane som gjeld. (Arbeidsmiljølova kapittel 16.) Andre forhold: Etter initiativ frå Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, har organisering av MIROensemblet i snart eit par år vore gjenstand for vurdering. Kultursjefane på Haugalandet fekk etter innleiande drøftingar i oppdrag å koma med forslag til ny organisering, noko dei har gjort i vedlagt utgreiing som følgjer saka. (Vedlegg 1) Ny organisering: Eit viktig mål ved ei evt. ny organisering er å skapa ein breiare organisasjon der kulturskulane, musikkorganisasjonar som Nord-Rogaland symfoniorkester, Harald Hårfagre kammerorkester, musikklina på Skeisvang vidaregåande skole og det frivillige musikklivet elles står saman om ein organisasjon. Ulike modellar har vore vurdert, og kultursjefgruppa på Haugalandet har enda med å tilrå aksjeselskapsmodellen, slik ein også gjorde ved etablering av det nye Haugalandsmuseene A/S. Mål for ny organisering: Styrka, utvida og utvikla det eksisterande profesjonelle musikkmiljøet på Haugalandet. Rekruttera fleire musikarar til regionen. Styrka kulturskulane. Bidra sterkare med musikk til Den kulturelle skulesekken. Skapa meir musikk på Haugalandet. Bedre samordning mellom dei ulike musikkorganisasjonar/aktørar. Kultursjefgruppa foreslår at eigarkommunane, fylkeskommunen samt dei musikkorganisasjonane som ønskjer det, kan kjøpa aksjar. I tillegg inviterer ein Nye Vindafjord og Sveio kommunar med. Aksjefordelinga av dei 110 aksjane er tenkt slik: Haugesund 20 aksjar Karmøy kommune 20 aksjar Tysvær kommune 12 aksjar Nye Vindafjord 10 aksjar Bokn kommune 2 aksjar Utsira kommune 1 aksje Sveio kommune 5 aksjar Rogaland fylkeskommune 20 aksjar. (Sjå merknad) Nord-Rogaland Symfoniorkester 10 aksjar Harald Hårfagre Kammerorkester 10 aksjar Merknad: Det er gjort ein merknad om at dersom fylkeskommunen ikke går inn på eiersiden, vil de likevel spille en aktiv rolle i og med at de vil være den største tilskuddsgiveren :

4 Det blir forslått en kostpris pr. aksje på kr , med en overkurs på kr 200,- pr. aksje til dekning av omkostninger ved stiftelse av selskapet. Dersom alle ovennevnte går inn på eiersiden vil selskapet få en aksjekapital på kr , med ytterlegare kr stiftingsutgifter. Ved ny modell vil ein etablera ei kunstnarleg leiing, auka musikarressursane og etablera samarbeidsfora der planlegging og arbeidsprogram kan utviklast for heile regionen. Fråsegner og vedtak: Eigarkommunane på Haugalandet - Haugesund, Karmøy og Tysvær har gjennom vedtak i politiske organ slutta opp om forslaget MiRo-ensemblet og ny organisering av musikklivet på Haugalandet. Bokn og Utsira har saka opp til politisk behandling i mai/juni Det er grunn til å venta forslag om å delta i det nye selskapet. Vindafjord og Sveio kommunar har fått tilbod om å vera med på ordninga, men har takka nei. Også andre interessentar er positive. I oversendingsbrev av den ovannemnde utgreiinga frå kultursjefane på Haugalandet datert 14. juni 2005 vert det opplyst: Videre ser MiRoensemblet positivt på forslaget, det samme gjør styrene i Nord-Rogaland Symfoniorkester og Harald Hårfagre kammerorkester. Kultursjefgruppa har som føresetnad for omorganisering at budsjettet aukar ved at nye aktørar kjem til, men primært ved at fylkeskommunen aukar sitt bidrag til regionen med anslagsvis 1 mill. kroner, slik at dette kan gi meir ressursar til utøvande aktivitet mot publikum. Kommunane forventar også i sine vedtak at fylkeskommunen nyttar meir ressursar på musikklivet på Haugalandet og at det ikkje vert volumauke i tilskotet frå kommuane. Rogaland fylkeskommune er største tilskotspartnaren til MiRo. Rogaland fylkeskommune er og ein stor tilskotspartnar til Hauglandsmuseene A/S, men valde ved opprettinga av dette ikkje å gå inn som aksjeeigar. Rogaland fylkeskommune er likevel som stor tilskotspartnar, med i styret. Fylkesrådmannen tilrår at Rogaland fylkeskommune ikkje kjøper aksjar i det nye selskapet, men ynskjer styreplass. OPPSUMMERING OG DRØFTING Kultursjefane på Haugalandet la fram innstillinga si om MiRo-ensemblet i juni 2005 og pesenterte denne for politisk leiing i fylkeskommunen og kommunane. Store utfordringar i forhold til kulturlivet på Haugalandet gjorde at fylkesrådmannen ikkje tok opp denne saka i samband med budsjettet for Kommunane på Haugalandet og musikklivet i regionen ser det som positivt at ein vurderer på nytt ei ordning som har eksistert i 25 år. Det same gjer fylkesrådmannen. Utfordringane i dag er annleis enn for eit kvart hundreår sidan. Kulturlivet og musikkmiljøet har gjennomgått store og positive endringar, der det er eit god samspel mellom fleire

5 orkester, musikkskolar og vidaregåande skolar. Den ordninga som vert føreslegen vil åpna for betre regional samhandling og muligheter for å løfta musikklivet vidare. Organisering: Kultursjefgruppa tilrår at det vert skipa eit A/S. Fylkesrådmannen konstaterer at dette er ei vanleg driftsform for verksemd av dette slaget på Haugalandet og har ikkje merknader til dette. Det er ei forutsetning at omorganisering frå fylkeskommunal drift til aksjeselskap vil innebæra overføring av ressursar og personell til aksjeselskapet. Den nye ordninga for MiRo-ensemblet vil føra med seg at styringa av MiRo-ensemblet vert overført frå sentraladministrasjonen i fylkeskommunen til Haugalandet. Prinsippet for den opprinnelege ordninga som vart etablert for 25 år sidan har synt seg uhensiktsmessig. Fylkesrådmannen ser det lite hensiktsmessig at ei driftsoppgave av dette slaget skal liggja til sentraladministrasjonen i Stavanger. Dessutan er det rimeleg at regionen sjøl har ansvar for den daglege drifta, slik det elles er for andre kulturinstitusjonar. Dette er ei oppgave som må løysast på Haugalandet og ut frå dei målsettingane som er sette og viste til ovanom. Personalmessige forhold Tilsette vil bli overførte til nytt selskap etter reglane for virksomhetsoverdraging, kfr. Arbeidsmiljølova kapittel 16. Finansiering: Kultursjefgruppa har som føresetnad for omorganisering at budsjettet aukar ved at nye aktørar kjem til, men primært ved at fylkeskommunen aukar sitt bidrag til regionen med anslagsvis 1 mill. kroner, slik at dette kan gi meir ressursar til musikarstillingar. I utgangpunktet var fordelinga mellom fylkeskommunen og kommunane på Haugalandet I praksis har denne lege nærare Dette er ei særs god ordning for Haugalandet. Fylkesrådmannen har merka seg det behovet kultursjefgruppa påpeikar for auka ressursar til musikklivet på Haugalandet. Fylkesrådmannen har forståing for at det må til ein viss økonomisk ressursauke til musikklivet på på Haugalandet for at ei nyorganisering skal få den tilsikta og positive verknaden. Samtidig har fylkesrådmannen også merka seg det behovet som generelt finst for løyvingar til kulturlivet på Haugalandet. Musikklivet og kulturlivet på Hauglandet bør sjåast i ein samanheng, også når det skal prioriterast. Fylkesrådmannen meiner at framtidig auke av midlar til musikkmiljøet på Haugalandet må ha som utgangspunkt at fordelinga av økonomisk ansvar i samarbeide mellom fylkeskommunen og kommunane på Haugalandet vert som i dag. Eventuell auke av budsjettet må takast opp i budsjettsamanheng. Prosess: Det må takast kontakt med eigarkommunane på Haugalandet for å forbereda eit A/S. I den samanhengen bør det opprettast eit omarbeidingsstyre med medlemmer frå kommunane og musikklivet. Virkningsdato bør vera snarast muleg, helst frå 1. august 2006.

6 Forslag til vedtak:.1. Rogaland fylkeskommune går inn for ei omorganisering av MiRo-ensemblet frå fylkeskommunale drift til i samarbeide med kommunar til aksjeselskap..2. For ordens skuld vert det understreka at Rogaland fylkeskommune held fram som tilskotsytar og ynskjer styreplass..3. Rogaland fylkeskommune kjøper ikkje aksjar i det nye selskapet..4. Eventuell auke av budsjettet må takast opp i budsjettsamanheng. Liv Fredriksen fylkesrådmann Terje Fatland fylkesdirektør

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer