KOMMUNALE SELSKAPSFORMER I ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4.1.10 KOMMUNALE SELSKAPSFORMER I ET"

Transkript

1 KOMMUNALE SELSKAPSFORMER I ET DEMOKRATISK PERSPEKTIV JACOB AARS OG HANS-ERIK RINGKJØB Den norske Kommuneloven fra 1992 la til rette for at kommunene i større grad enn tidligere kunne ta i bruk organisering som virkemiddel (Larsen og Offerdal 2000). Før den tid var kommunene preget av et sett organisasjonsløsninger som i liten grad varierte kommunene imellom. Kommunene var langt på vei organisert som speilbilder av staten, både hva angikk politisk og administrativ struktur (Fimreite 2003). Den statlige sektororganiseringen hadde sitt motstykke i de kommunale hovedutvalgene og etatene. Med den nye kommuneloven åpnet det seg et nytt lokalt politikkfelt: Kommunene fikk med kommuneloven fra 1992 mulighet til å drive en egen kommunal forvaltningspolitikk. 15 Muligheten ble grepet begjærlig. Troen på organisasjonsdesign er øyensynlig stor. Kommunene har benyttet seg av friheten til å velge nye organisasjonsløsninger. En oversikt over antallet organisasjonsendringer i kommunene mellom 1990 og 2004 viser at endringstakten samlet sett har økt kraftig, selv om intensiteten varierer nokså mye over tid (Hovik og Stigen 2004: 17, 59). En konsekvens av den kommunale reorganiseringsaktiviteten er at de organisatoriske sektorbåndene mellom staten og kommunene ble svekket i løpet av 90-tallet. Men frihet fører ikke nødvendigvis til mangfold. Enkelte organisasjonsformer later til å være betydelig mer populære enn andre. Vi har i dette prosjektet konsentrert oss om én bestemt type organisasjonsløsning som helt klart har vind i seilene i norske kommuner: Kommunale selskap. Fra midten av tallet har det funnet sted en nærmest eksplosiv vekst i antallet kommunale selskap i ulike varianter. Betegnelsen kommunale selskap rommer mange og ganske ulike organisasjonsløsninger: Kommunale foretak (KF), kommunale aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS) og stiftelser. Felles for dem er at de er initiert av én eller flere kommuner og at de representerer en fristilling av oppgaver som kommunen har ansvar for. Den tiltakende selskapsdannelsen aktualiserer spørsmål om politisk styring og demokratisk kontroll. Utskillelsen av selskap er ofte blitt fremstilt som tap av folkevalgt styring. I den norske Maktutredningen argumenteres det for eksempel for at politikerne har tapt makt som følge av selskapsdannelser: De politisk ansvarlige har derimot mistet makt til fristilte og uavhengige selskaper. (NOU 2003: 19 s. 56). 271

2 Det som tidligere lå innenfor statens egen organisasjon er blitt fristilt. Legger vi den parlamentariske styringskjeden (Olsen 1978) til grunn, har politikerne tapt makt. En dansk forskergruppe uttrykker stor skepsis til kommunal selskapsetablering i Danmark (Christensen, Christensen og Jensen 2002). Med utgangspunkt i at det lokale folkestyret bygger på ideen om at det politiske lederskapet skal stå ansvarlig overfor velgerne ved valg, representerer selskapsdannelsene avvik fra normalmodellen. De går så langt som til å kalle dette for en giftig cocktail. Samtidig understreker begge de to nevnte bidragene en tro på at den hierarkiske styringen, eller den tradisjonelle forvaltningspolitikken, sikrer demokratisk kontroll og styring, mens oppfatningen er den motsatte for fristilling og etablering av selskap. I dette prosjektet ønsker vi nettopp å se nærmere på spørsmålet om det som er blitt kalt selskapssyke 16 i kommunene betyr at politikerne må gi fra seg styring av viktige fellesoppgaver til utpekte selskapsstyrer. Er det slik at tradisjonell kommunal etatsorganisering sikrer politisk kontroll og at fristilling fører til tap, for ikke å si fravær av, politisk kontroll? Vi spør derfor om hva som er betingelsene for folkevalgt styring i organisasjoner som er preget av betydelig grad av fristilling. Vårt utgangspunkt er imidlertid at kommunene for en stor del er karakterisert av hybride organisasjonsformer. For eksempel vil elementer av fristilling på ulike måter kombineres med tradisjonell hierarkisk styring. Det betyr at man også i virksomheter som formelt er organisert innenfor kommunen kan finne klare innslag av fristilling. Samtidig vil formelt fristilte enheter, slik som kommunale selskap, måtte forholde seg til kommuneinstitusjonens underliggende verdigrunnlag. Formell fristilling får i praksis karakter av ulike typer kompromisser mellom selskapsdannelse som organisasjonsoppskrift og kommunens tradisjonelle verdigrunnlag. Prosjektet var finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det ble gjennomført ved Uni Rokkansenteret. Hans-Erik Ringkjøb var prosjektleder, mens Jacob Aars og Signy Vabo (Høgskolen i Oslo) var prosjektmedarbeidere. DATA Data ble samlet inn i tre faser. Første fase handlet om lokalpolitikerne generelt og kommunenes eierstrategi. I et utvalg på 20 kommuner sendte vi ut spørreskjema til samtlige kommunestyrerepresentanter. I de samme kommunene har vi samlet inn dokumenter over kommunenes eierstrategi og plan for selskapskontroll. Andre fase av undersøkelsen var rettet mot det administrative og politiske ledelsesnivået i kommunene. Her er det valgt ut seks prosjektkommuner: 272

3 Stavanger, Sandnes, Drammen, Bergen, Lier og Fjell. Alle kommunene har etablert minimum to av de aktuelle selskapsformene (AS, IKS, KF og stiftelse), og alle selskapsformene er samlet sett representerte. Undersøkelsene i prosjektkommunene ble gjennomført som intervju. Vi intervjuet ordfører, varaordfører eller gruppeleder for opposisjonen i kommunene og rådmann eller ansvarlig for selskapene i rådmannens stab. I tillegg intervjuet vi lederne for kommunenes kontrollutvalg. I tredje fase undersøkte vi oppfatningene blant styremedlemmene i selskapene og så på relasjonen mellom selskap og eier i prosjektkommunene. For å få et bredt bilde av holdninger på styrenivå sendte vi spørreskjema til alle styremedlemmer i kommunenes selskap med spørsmål knyttet til rollen som styremedlem, kopling til kommunen og rekruttering. Ved å stille noen av de samme spørsmålene til styremedlemmene som til lokalpolitikerne, kunne vi sammenligne direkte disse to gruppenes syn blant annet på kommunene som eiere. I denne delen av undersøkelsen gjennomførte vi også intervju med styreledere og daglig leder i to bedrifter i hver av prosjektkommunene. FORSKJELLIGE SELSKAPSFORMER Kommunale foretak (KF) er tett koplet til kommunen og er ikke egne rettssubjekter. Foretakene har egne styrer valgt av kommunestyret. Foretaket rapporterer direkte til kommunestyret, og kommunestyret avgjør hva foretaket skal arbeide med. Kommunestyret fastlegger dermed de ytre rammene for foretaket (KS 2002:25). KF er ikke underlagt administrasjonssjefens myndighet, men administrasjonssjefen har utsettende veto i saker vedtatt av styret og kan kreve kommunestyrebehandling. I tillegg har administrasjonssjefen uttalerett i styresaker som skal videre til kommunestyret. Interkommunale selskap (IKS) er egne rettssubjekter, og kun kommuner kan delta. Hver deltakerkommune har uavgrenset ansvar for sin prosentvise del av selskapet. Videre velger kommunene et representantskap som er øverste myndighet i selskapet. Kommunene kan ikke gripe direkte inn i selskapet, men kan instruere representantene. Representantskapet velger styret og har ansvar for regnskap, budsjett, økonomiplan og valg av revisor. Representantskapet kan instruere styret og omgjøre styrevedtak. En tredje form er de kommunale aksjeselskapene (AS). AS er egne rettssubjekt der kommunene kan være eneeiere eller gå i sammen med andre aktører (både offentlige og private). Som ene- eller deleier i et AS, er ikke kommunene ansvarlige for selskapets plikter. Selskapet står selv ansvarlig. Generalforsamlingen (som oftest ordfører) velger styret for selskapet. Videre kan generalforsamlingen vedta vedtekter, instrukser og lignende som styret må 273

4 rette seg etter. Kommunestyret kan instruere sin representant på generalforsamlingen. Som eier kan kommunene dermed utøve sin myndighet i generalforsamlingen, men utenfor denne har eierne ingen myndighet overfor selskapet (KS 2002:33). Til sist har vi stiftelser. Disse er også selvstendige rettssubjekt, men er helt koplet fra kommunene. Statuttene er styrende for arbeidet i stiftelsen, og kommunenes mulighet til å påvirke går nettopp gjennom utformingen av statuttene. Da kan kommunen blant annet sikre seg representasjon i styret. Det mest typiske er at en stiftelse blir etablert ved at en viss formue blir avsatt til et bestemt formål. De som oppretter stiftelsen står fritt til å avgjøre formål. Etter etableringen lever stiftelsen så å si sitt eget liv. Stiftelsen har ingen utenforstående eiere, den eier seg selv. RESULTATER Som vi pekte på innledningsvis, er kommunale selskap en organisasjonsløsning i sterk vekst i norske kommuner. Tabell 1 dokumenterer kommunenes engasjement i selvstendige kommunale selskap fra midt på 1990-tallet frem til i Danmark, Norge og Sverige. Tabell 1 illustrerer den store økningen i antallet kommunalt eide selskap i Norge. Fra 1997 til 2008 ble antallet selskap tredoblet. Mens Sverige tidligere hadde det største antallet selskap per kommune, er det nå Norge som har det. Antallet selskap i Danmark er sammenligningsvis beskjedent, og antallet ble noe redusert gjennom strukturreformen fra

5 TABELL 1: ANTALLET SELVSTENDIGE, KOMMUNALT EIDE SELSKAPER I DANMARK, NORGE OG SVERIGE Danmark Norge Sverige Den kraftige veksten i antallet selskap i norske kommuner antyder stor reformvilje. Når vi ser på hvordan selskapene faktisk styres, blir bildet noe annerledes. Utskillelse av kommunale virksomheter i selskap begrunnes ofte ut fra argumenter om klarhet og tydelig arbeidsdeling mellom bestillende og utførende enheter. Det er bred enighet blant informantene om at styringen må skje på en annen måte enn den tradisjonelle etatsstyringen og at selskapene må få den friheten de er ment å ha i følge den valgte organisasjonsmodellen. Synspunktene blir bekreftet ved at det er et fåtall som mener at tap av politisk styring skal kompenseres gjennom økt detaljstyring av selskapene. Videre viser undersøkelsen at kommunene har et relativt passivt forhold til selskapene. Men resultatet av reorganisering kan ofte bli at man opp- 275

6 retter nye styringsmessige gråsoner. Når politisk viktige konflikter oppstår i tilknytning til kommunalt eide selskap kan styrerommene forandre seg fra å være lukkede selskapsorganer bli åpnet opp og bli arenaer for politisk interessekamp. Også innenfor en modell der virksomheter blir internt fristilt, innenfor den kommunale organisasjonen, kan man få den samme typen styringsmessige gråsoner. Men det er en viktig forskjell: Velgerne kan holde lokalpolitikerne ansvarlige når en virksomhet er organisert innenfor kommunen. Det er ikke like opplagt når oppgaven er organisert i et fristilt selskap. Et viktig funn fra prosjektet synes å være at formell organisering, i form av fristilling, kan ha begrenset praktisk betydning. De formelle ordningene gir rom for relativt stor variasjon. Selskapsetablering innbærer ikke alltid stor villighet til faktisk fristilling. Organisasjonsløsningene oppfattes i stedet å være fleksible; samme formelle organisasjonsstruktur åpner for ulike praktiske løsninger. Prosjektet reiser spørsmål om betydningen av at de kommunalpolitiske beslutningsarenaene fragmenteres. I den grad slike endringsprosesser finner sted, har det formodentlig betydning for så vel folkevalgt styring som innbyggernes mulighet for ansvarsutkrevelse. Det vil være viktig å få frem studier som kartlegger hvordan styring og ansvarsutkrevelse konkret skjer i tillegg til hvilke effekter slike endringsprosesser har på folkevalgtes rolleutforming og velgernes holdninger til politikere og politisk system i kommunene. Videre gir større variasjon i kommunal forvaltningspolitikk bedre muligheter til å undersøke effekter av bestemte organisasjonsløsninger. Analyser av kommunal forvaltningspolitikk har således ikke bare interesse for kommuneforskere eller kommunalpolitisk interesserte, men kan gi viktige bidrag til forskningen om virkninger av offentlig reformarbeid mer generelt. UTVALGTE PUBLIKASJONER Ringkjøb, Hans-Erik og Jacob Aars, 2008, Lokalt folkestyre AS. I Helgøy, Ingrid og Jacob Aars (red) Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. Ringkjøb, Hans-Erik, Jacob Aars og Signy Irene Vabo, 2008, Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Rokkansenteret, Rapport Bergen: Rokkansenteret. Aars, Jacob og Hans-Erik Ringkjøb, 2011, Local democracy Ltd The political control of local government enterprises in Norway. Public Management Review, 13(6):

Rokkansenteret. Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars Signy Irene Vabo

Rokkansenteret. Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars Signy Irene Vabo Lokalt folkestyre AS Eierskap og styringsroller i kommunale selskap Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars Signy Irene Vabo Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1 2008 Lokalt

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Samordning flernivåstyringens store utfordring

Samordning flernivåstyringens store utfordring Foreløpig utkast under arbeid Samordning flernivåstyringens store utfordring Anne Lise Fimreite og Per Lægreid Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Rokkansenteret Universitetet i Bergen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

New Public Management i praksis

New Public Management i praksis New Public Management i praksis - En studie av Narvik VAR KF Marianne Dobak Kvensjø Mastergradsoppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 1 Forord Nå

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

REVISJONSRAPPORT SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING

REVISJONSRAPPORT SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING REVISJONSRAPPORT SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING JANUAR 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål og problemstillinger i Revisjonens samlede vurdering og konklusjon i Organisering

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer