Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Aktivitetetoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Aktivitetetoversikt"

Transkript

1 Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Aktivitetetoversikt Aktivitetsområder i prosjektet: Delprosjekt A: Bærekraftig næringsutvikling A1. Felles verktøykasse A2. Lokale produkter A3. Service, turisme & annen næringsutvikling Delprosjekt B: Interpretasjon, besøksforvaltning og områdeutvikling B1. Felles verktøykasse B2. Besøksforvaltning og områdeutvikling. B3. Nordisk natursentersamarbeid. B4. Ny formidlingsteknologi Natur og kulturdatabasen B5. Naturveileder kurs og kompetanseutvikling Generelle kommentarer om prosjektet: Det som er det grenseoverskridende problem er hvordan skape bærekraftig næringsutvikling, attraktivitet og regional utvikling i og omkring naturvernområder. Målet er å løse dette problemet og utnytte mulighetene på en bærekraftig måte. Prosessen i hovedprosjektet og i aktivitetene dreier seg om å (1) utrede og kartlegge felles problem og muligheter, (2) utvikle felles verktøy, strategier og modeller for å løse problemer og utnytte muligheter, og (3) etablere et felles og langsiktig nettverkssamarbeid, demonstrasjonsprosjekter med lokale effekter. Prosjektet kan innføre nye nordiske integrerte ansatser i forhold næringsutvikling i og omkring naturvernområder. Basert på dette har vi i felleskap utviklet flere tematiske prosjektaktiviteter, eller arbeidspakker, som skal realisere målene med prosjektet. Aktiviteter er valgt basert på en helhetlig og integrert ansats og relatert til suksessfaktorer avdekket av forskning på næringsutvikling rundt verneområder. 1

2 Sammensatte prosjektaktiviteter Partnere, prosess og prosjekt Interesseinnmelding og budsjettforslag Delprosjekt A. Bærekraftig næringsutvikling. Målet med dette delprosjektet er å utvikle (felles) innovative konsepter, strategier og løsninger som kan bidra til næringsutvikling og bærekraftig regional utvikling i og rundt naturvernområder. Delprosjektet skal også bidra til økt kompetanse, bevissthet og entreprenørskap blant landbrukere og næringsaktører. I dette delprosjektet vil det være sentralt å etablere et triple-helix samarbeid rundt temaet bærekraftig næringsutvikling rundt verneområder med mål om å utvikle en felles verktøykasse. Dette triple-helix samarbeidet vil utgjøre en paraply for partnerskapet. Alle partnere deltar i dette delprosjektet, men avhengig av interesse dannes enkelte arbeidsgrupper for mer fokusert arbeid. Felles erfaringsutveksling og kommunikasjon kan koordineres av prosjektledelsen. Et langsiktig resultat er et nordisk nettverk og eventuelt en permanent konferanse om næringsutvikling rundt verneomrdåer. Prosjektpartnerskap og triple-helix partnere: Offentlig: Partnerskapets kommuner, fylker og regioner. Nasjonalparker og naturreservat Nasjonale myndigheter Næringsliv: Dansk Landbrugsrådgivning, Numedal Forsøksring, Næringshagen i Kunstnerdalen, Næringsaktører rundt Fegen. Åkulla Bokskogar Interesseforening Høgskole/Universitet: Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) Høgskolen i Buskerud, Senter for turisme. Telemarksforskning. Skov og Landskap (KU)? Høgskolen i Halmstad SLU? Aalborg Universitet? Gøteborgs Universitet? Rådgivningsgruppe bestående av private virksomheter rundt verneområder: Nordisk: 2

3 A1. Utvikle felles verktøykasse: 1.1 Etablere felles kunnskapsplattform basert på kartlegging og utredning. Her er det aktuelt å bruke kompetansemiljøer som ikke er partnere i prosjektet som konsulenter (Utredning samkjøres med A2, B1) Arbeidsgruppe: Koordinator: 1.2 Konsept og strategier for: - bygdemobilisering og kommunalt samarbeide rundt verneområder. - næringsutvikling og branding av verneområder. - utviklingen av attraktivitet, og forholdet mellom by- og land. Arbeidsgruppe: Koordinator: 1.3 Modeller, strategier og aktiviteter for: -rådgivningsløsninger for landbrukere og bedrifter rundt verneområder - å øke opplevelsesnæringen i området. Arbeidsgruppe: Koordinator: Kartlegging av næringsutøvere og identificering af landsbyer med potentiale og interesse. Utredning av eksisterende nordiske tilnærminger og temaer for videre nasjonalt og nordisk samarbeid. Mål: Etablere felles kunnskapsplattform og nettbasert informasjonsforum. Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder. Nasjonale og nordiske møter. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Regional foresightprosess? Utvikling av konsept, strategier og løsninger. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle verktøy i arbeidsgrupper. Konkrete og implementerbare konsept og strategier. Demonstrasjonstprosjekter! Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet oppsummeres i en egen publikasjon. Fase 5: NETTVERKSETABLERING Etablering av et permanent nordisk erfaringsog kompetensenettverk basert på triple-helix samarbeidet. Demonstrasjonstprosjekt: Fase 5: NETTVERKSETABLERING 3

4 A2. Lokale produkter Målet er at skabe et bæredygtigt (økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt) salg af lokale fødevarer for herigennem at sikre økonomisk vækst i landbrugs- og fiskeritunge udkantsområder. Fokus på: - Felles nordisk erfaringsutveksling - Modeller for hvordan man utvikler nye produkter - Felles modeller og aktiviteter for promotion Relater til A1. Utredning og analyse af markedsgrundlag? Samarbeidspartnere? Konkurrenter? Kartlegging av eksisterende matprodusenter og sertifisering. erfaringsudveksling. Møter og nettverksbygging nasjonalt og nordisk. -Nordisk seminar om hvad der sælger den gode historie Møter mellom produsenter og kokker. Fase 5: FELLES PROMOTION a) Årlig konkurranse mellom kokker nasjonalt og nordisk med mål om å utvikle nye lokale produkter. Honorar til dommere. Tre pr. Land + en fra hvert land i tverrnasjonal finale. Tre regionale konkurranser. Premier. Forberedelser. b) Møter og nettverksbygging mellom produsenter og serveringssteder. c) Felles nordisk promotion av lokalmat med bruk av bilder fra naturområder, spesielt rettet mot tyske og nederlandske marked Fase 5: FELLES PROMOTION Demonstrasjonsprosjekt: 4

5 A3. Service, turisme og annen næringsutvikling. Målet er at udvikle turisterhvervet i Nationalpark/verneområder. Fokus vil blandt andet være på sundhedsprodukter samt en bedre udnyttelse af de naturoplevelser der findes i områderne. Igennem den tværnationale sparring med udviklere af lignende koncepter i de deltagende lande, opkvalificeres de enkelte koncepter og implementeres i demonstrasjonsprosjekt. Her er det et poeng at det er lette og bærekraftige konsept som står i fokus og at de er i et forhold til naturvernområdets verdier. Stikkord for konseptutviklingen er: - Naturopplevelser og kommersiell guiding - Dynamiske pakkeløsninger som ivaretar individuelle interesser - Tilrettelegging Eksempel: - Lett overnatting på gårder, seterhus og stabbur. Høyhotell. Verdens minste hotellkjede. - Kombinasjonspakker for aktiviteter som inkluderer kano, gåtur og hest. - Fisketurisme/Trolling med guide. Relatert til A1. Identificering af trends indenfor sundhedsturisme og naturoplevelser. Kunnskap basert på eksisterende forskning. Kartlegging av aktører og eksistrende konsepter. Fase 1a ERFARINGSUTVEKSLING Tværnational sparring med partnerne i projektet. Nettbasert kommunikasjon? National og nordisk konceptudvikling af sundheds og naturprodukter, i samarbejde mellem embedsmænd og turismeaktører og trendforskere. Nasjonale og nordiske møter og nettforum. Fase 4: TEST AV KONSEPT OG PRODUKT Partnerskapet tester i felleskap service og turistkonsept i hvert land. En rapport utarbeides. Fase 5: ERFARINGSUTVEKSLING Nasjonal og nordisk evaluering og erfaringsudveksling. Et sluttseminar. Fase 1a ERFARINGSUTVEKSLING Demonstrasjonskonsept: Fase 4: TEST AV KONSEPT OG PRODUKT Fase 5: ERFARINGSUTVEKSLING 5

6 Sammensatte prosjektaktiviteter Partnere, prosess og prosjekter Interesseinnmelding og budsjettforslag Delprosjekt B. Interpretasjon, besøksforvaltning og områdeutvikling. Formidlingsindsatsen er meget forskelligt udviklet i de deltagende lande. Således har man i DK satset meget på formidling initieret af naturvejeledere, men også oplysning via foldere, interaktive websites og oplysningstavler. Der vil således kunne opstå en stor synergieffekt af at samle erfaringerne fra de 3 lande. Men for alle 3 lande gælder at man med indførslen af begrebet Interpretation vil kunne styrke naturformidlingen, og udvikle den pædagogiske indfaldsvinkel til at omfatte og servicere flere, og eventuelt nye, brugergrupper. Besøksforvaltning, eller visitor management er også et sentralt fagområde som vil stå sentralt i forvaltningen og utvikling av områder. Målet med dette delprosjektet er derfor å øke kompetansen, og de felles nordiske erfaringene med interpretasjonsplanlegging og besøksforvaltning i utvikling av områder. Dette kan heve kvaliteten på besøksnæringen i områdene. Triple-helix samarbeid (utgår fra A1): Offentlig: Partnerskapets kommuner, fylker og regioner. Naturvejlederforeningen i Danmark. Forum for Norsk Naturoppsyn. Statlige miljømyndigheter. Næringsliv: Dansk Landbrugsrådgivning, Numedal Forsøksring, Næringshagen i Kunstnerdalen, Næringsaktører rundt Fegen. Høgskole/Universitet: Telemarksforskning/UMB/Aurland Naturverkstad. Skov og Landskap (KU), Centret Natur og Menneske. SLU, Centrum for naturvägledning. Høgskolen i Halmstad? 6

7 B1. Utvikle felles verktøykasse: 1.1 Etablere felles kunnskapsplattform basert på kartlegging og utredning. Kan gjøres gjennom en sammenstilling av eksisterende forskning og fagkunnskap. Et fokus på: - Interpretasjonsplan/naturformidling - Besøksforvaltning/Visitor management - Områdeutvikling Sentrale spørsmål: - Hvilke typer af formidlings- og oplevelsesstøttepunkter findes i de 3 lande, og hvilke målgrupper de hver især hovedsageligt tiltrækker? - Hva fungerer og virker i de ulike land og hva kan utprøves og utvikles videre? 1.2 Utvikle felles konsept, strategier i formidlingen/interpretasjonplanlegging av verneområder. - Udvikling af nye tematiserede ture, eller turpakker gerne med et genkendeligt koncept fra land til land - Udvikling af nye formidlingskoncepter der kan medvirke til at trække nye brugergrupper ud i naturen. (f.eks. indvandrere, pensionister, firmaer, konferencedeltagere mv.) - Udarbejde et idekatalog over mulige finansieringsmuligheder til etablering og drift. 1.3 Modeller og konsept for besøksforvaltning og områdeutvikling: -stier og skiltbruk Relatert til A1.Utredning av eksisterende nordiske tilnærminger og temaer for videre nasjonalt og nordisk samarbeid. Mål: Etablere felles kunnskapsplattform og nettbasert informasjonsforum. Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder. Nasjonale og nordiske møter. Fagseminar for tilføring av kunnskap kan være sentralt. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Utvikling av konsept, strategier og løsninger. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle verktøy og konkrete og implementerbare konsept og strategier. Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet oppsummeres i en egen publikasjon. (Fase 5: NETTVERKSETABLERING) Etablere nordisk nettverk for natursentere (se B3), og stimulere til deltagelse i eksisterende nordiske erfarings- og kompetensenettverk. Demonstrasjonsprosjekter: (Fase 5: NETTVERKSETABLERING) 7

8 B2. Besøksforvaltning (Visitor management) og områdeutvikling. Genom att öka tillgängligheten i området kan besökare styras så de i så liten grad som möjligt stör både det reservatet ska värna i området och den lokala befolkningen. På så vis minskar motsättningarna och vinsterna och möjligheterna med naturskyddsområdet framträder tydligare. Tillgänglighet går således hand i hand med kontroll och tillsyn. Genom tydlig information kan fler människor komma in i området utan att det för den del upplevs som störande. Besøksforvaltning, eller visitor management er et fagfelt med metoder som registrerer besøkendes ønsker og bruk av området. Det er videre et fagfelt som kan brukes til fysisk planlegging av stier. Sammen med interpretasjonsplanlegging kan det bidra til bedre opplevelser for besøkende samtidig med at det beskytter områdets verdier. I forhold til områdeutvikling er spørsmål om vedlikehold av stier og skilt et sentralt spørsmål. Her kan partnerskapet utvikle strategier og løsninger for dette. Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging under B1/A1. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder for visitor management og områdeutvikling. Nasjonale og nordiske møter. Et fagseminar med tilføring av kunnskap kan være sentralt. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Fase 2: UTVIKLING Utvikle konsept, strategier og løsninger i B1 og fase 1, og eventuelt praktiske prosjekter i partnerskapets områder. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle konkrete og implementerbare prosjekt. Fase 3: ERFARINGSUTVEKSLING Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet deles. Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Fase 2: UTVIKLING Demonstrasjonsprosjekter: 8

9 B3. Nordisk natursentersamarbeid. I forbindelse med styrkelsen af naturvejledningen i nationalparkerne, vil der automatisk opstå et øget behov for støttepunkter til formidlingen. Disse kan antage meget forskellige former, lige fra simple oplysningstavler til store avancerede center, men mulighed for indkøb, overnatning og udlån af udstyr. Udviklingen inden for dette områder er meget forskellige i landene. I Danmark satses der meget på små ubemandede besøgscenter med mulighed for at se forskellige udstillinger, hente foldere og kort over området, låne et toilet og spise sin madpakke hvis vejret driller. Dette kombineres ofte med Økobaser, hvor man efter aftale kan låne udstyr, som kikkerter, net, akvarier, bestemmelsesduge, insektsugere, lupper mv. I Norge og Sverige satses mere på store bemande besøgscentre (SV. naturum), med flotte udstillinger og informative plancher mv Der er således en stor spredning i området, meget viden om hvordan de forskellige tilbud virker, og hvilke målgrupper de hver især tiltrækker. Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder for natursentere. Nasjonale og nordiske møter. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Fase 2: UTVIKLING Basert på konsept, strategier og løsninger i B1, videreutvikle konsepter og eventuelt praktiske prosjekter i partnerskapets områder. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle konkrete og implementerbare prosjekt. Fase 3: ERFARINGSUTVEKSLING Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet deles. Fase 4: NETTVERKSETABLERING Etablere nordisk nettverk mellom natursentere Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Fase 2: UTVIKLING Demonstrasjonsprosjekter: Fase 3: ERFARINGSUTVEKSLING Fase 4: NETTVERKSETABLERING 9

10 B4. Ny formidlingsteknologi Natur og kulturdatabasen. Den øgede tilstrømning af gæster fra mange forskellige brugersegmenter, skaber et øget behov for alternative formidlingsstrategier, og nye formidlingsmetoder. Her kommer den moderne teknologi naturligt ind i billedet. Projektet Natur og kulturdatabasen tager udgangspunkt i at koble eksisterende og ny viden fra lokalområdet med nyeste digitale formidlingsteknologi Det ferdige produkt vil fremstå som et hurtig digitalt kort koblet til en database med artikler om natur- og kulturhistorie, faciliteter, oplevelser og en kalender med aktiviteter. Projektet kan generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhversliv, der har en omsærtning rettet mod friluftslivets brugere, vil kunne øke indtjeningen og beskæftigelsen bl.a. på grundlag af faciliteterne i Natur og kulturdatabasen. Her kan det være mulighet for samarbeid i forhold til teknologiløsninger mellom landene. Danmark orienterer nærmere. Fase 1: KARTLEGGING OG PLANLEGGING Identificering af mulige aktører og finansiering. Avklaring av: - Kartlegge eksisterende teknologi - Et landsdækkende kortgrundlag og køb af rettigheter - Teknologi for etablering af et nationalt friluftskort kobling af kortgrundlag og database - Driftsmodeller af et nationalt friluftskort Nasjonale og nordiske møter. Felles erfaringer og eventuelt felles utvikling av elementer. - udvikle et formidlingslag i friluftkortet - lægge innhold i friluftskortet - etablere oplevelser til integration i friluftskortet - finde en evt. Lokal driftsmodel - teknologiutvikling - engagera ungdomar att ta foton av tre byar i området för att sätta samman detta i programmet photosynth Nasjonale og nordiske møter. Felles erfaringer og eventuelt felles utvikling av elementer. Fase 5: IMPLEMENTERING OG MARKEDSFØRING Implementering af databasen. Herunder markedsføring av nordiske kart Fase 1: KARTLEGGING OG PLANLEGGING Fase 5: IMPLEMENTERING OG MARKEDSFØRING 10

11 B5. Naturveileder kurs og kompetanseutvikling Formidling af natur og kulturhistorie i nationalparkerne bliver en mere og mere central opgave. Både turister og lokalbefolkningen vil gerne have deres turoplevelse kvalificeret gennem information om hvad man ser og hvorfor det ser ud som det gør. Formidlingsindsatsen er meget forskelligt udviklet i de deltagende lande. Danmark har satset meget på formidling initieret af naturvejeledere, I Norge og Sverige har der været mindre fokus på den etablerede naturvejledning, men til gengæld mere fokus på tilsyn og opsynsopgaver (Rangers). Kurs og kompetanseutvikling er aktuelt for følgende målgrupper: a) Naturveiledere og oppsynsfolk med arbeid i verneområder videreutdanning. b) Elever ved folkehøgskoler og gymnas og frivillige kortkurs c) Landbrukere og naturbasert private næringsaktører kortkurs i naturveiledning d) Pedagoger og landbrukere Naturvernområdet som pedagogisk ressurs. Norge Universitetet for miljø- og biovitenskap, seksjon for læring og lærerutdanning Telemarksforskning/Aurland Naturverkstad. Idrettsskolen, Numedal Folkehøgskole Direktoratet for Naturforvaltning/Forum for Norsk Naturoppsyn: Skov og Landskap (KU), Centret Natur og Menneske. Naturvejlederforeningen i Danmark. SLU, Centrum for naturvägledning. Høgskolen i Halmstad Internasjonalt: EUROPARC International Ranger Federation Nordic-Baltic Forum for Nature Interpretation I forhold til næringsutvikling er guidevirksomhet blandt landbrukere og andre private aktører en sentral aktivitet. 11

12 Utredning av nordisk kunnskap om interpretasjon og naturformidlingskompetanse inkl.utdanningsforløp. (samkjøres med A1/B1) Resultat fra utredning. Tverrnasjonal erfaringsutveksling og samordning i forhold til konsept og kursutvikling nasjonalt og nordisk. Fase 3: KONSEPT OG KURSUTVIKLING Utvikling av kompetanseløsninger og enkelte realiserbare kurskonsepter/moduler. a) Naturveiledere og oppsynsfolk med arbeid i verneområder videreutdanning b) Elever ved folkehøgskoler og gymnas og frivillige kortkurs c) Landbrukere og naturbaserte private næringsaktører kortkurs i naturveiledning d) Pedagoger og landbrukere Naturvernområdet som pedagogisk ressurs. Tverrnasjonal erfaringsutveksling og samordning i forhold til videre kursutvikling. Et nordisk kurssystem? Videre utvikling i andre prosjekt. Fase 3: KONSEPT OG KURSUTVIKLING Demonstrasjonsprosjekter: Målgruppe a, b, c eller d? Fase 5: Implementering av utdanning og kursvirksomhet. Demonstrasjonsprosjekt. 12

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien

Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien Seminar: Besøksforvalting i norsk natur Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Oppsummering av BIOTOUR

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Kristian Bjørnstad Sekretariatet

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling Dragvoll gård, 10. april Foto: Schrøder Naturfagkonferansen 2012 Innhold Om Naturfagsenteret Utdanning

Detaljer

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker Prosessbeskrivelse Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker 1. Begrepsavklaringer Besøksforvaltning er ikke et innarbeidet begrep i norsk naturforvaltning og innledende er

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Logistikk for matspesialiteter

Logistikk for matspesialiteter LogiMat Logistikk for matspesialiteter Logistikk for matspesialiteter Kick off, Trondheim, 12.06.2012 Bakgrunn Vekststrategiprogrammet og LogiMat forprosjekt Utfordringer: Små og mellomstore produsenter

Detaljer

Pilot for besøksforvaltning. Rondane

Pilot for besøksforvaltning. Rondane Pilot for besøksforvaltning Rondane Raymond Sørensen, nasjonalparkforvalter Bjorli 02.03.2015 Bakgrunn brev fra Miljødirektoratet Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Naturveiledning i Statens naturoppsyn målrettet virkemiddel i miljøpolitikken v/seksjonssjef for naturveiledning i Statens naturoppsyn, Torfinn Rohde

Naturveiledning i Statens naturoppsyn målrettet virkemiddel i miljøpolitikken v/seksjonssjef for naturveiledning i Statens naturoppsyn, Torfinn Rohde Naturveiledning i Statens naturoppsyn målrettet virkemiddel i miljøpolitikken v/seksjonssjef for naturveiledning i Statens naturoppsyn, Torfinn Rohde Lov om statlig naturoppsyn [naturoppsynsloven]. 1.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Utfordringer Ledelse i ulike deler av byggeprosessen ( inkl. fdv) er

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Idéklinikker i Danmark og Norge. Rådgiver Christoffer Ellingsen - Oslo universitetssykehus, Idépoliklinikken

Idéklinikker i Danmark og Norge. Rådgiver Christoffer Ellingsen - Oslo universitetssykehus, Idépoliklinikken Idéklinikker i Danmark og Norge Rådgiver Christoffer Ellingsen - Oslo universitetssykehus, Idépoliklinikken EU Interreg IVA projekt KASK Innovation har til formål å utnytte det enorme potensial for innovasjon,

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel Therese Ruud 03.2.2014 Forvaltning av verneområder Utøving av forvaltningsmyndighet Saksbehandling etter verneforskrifter Forvaltings-/skjøtselsplanlegging

Detaljer

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning.

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Innspillsmøte om strategi for landbruksbasert reiseliv 14.09.16 Stian

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen Erasmus+ - Strategiske partnerskap Gardermoen, 07.02.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda Rammene for strategisk partnerskap Søknadens innhold og struktur Evalueringskriterier Gjennomgang av søknadsskjema Beskrivelse

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR 1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I NAV-KONTOR PROSJEKT KLAR KUNNSKAP - LÆRING - ARBEIDSINKLUDERING Fylkesmannen Fylkesmannen i i Østfold i Buskerud NAV Østfold NAV Buskerud NAV Rygge NAV Hurum NAV Moss NAV Røyken

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innhold. Bakgrunn med fakta om prosjektet Mål med prosjektet Struktur og innhold Produksjon av læringsmoduler Status og planlagte aktiviteter

Innhold. Bakgrunn med fakta om prosjektet Mål med prosjektet Struktur og innhold Produksjon av læringsmoduler Status og planlagte aktiviteter Innhold Bakgrunn med fakta om prosjektet Mål med prosjektet Struktur og innhold Produksjon av læringsmoduler Status og planlagte aktiviteter Prosjektoversikt Fleksibel Læring i Grunnleggende Geoteknikk

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Innovasjonssenter på Campus Ås. Ragnhild Solheim Forskningsdirektør Innovasjonssenter på Campus Ås Ragnhild Solheim Forskningsdirektør HVORDAN ØKE INNOVASJONSKRAFTEN FRA CAMPUS ÅS? 2 3 INNOVASJONSSENTER PÅ CAMPUS ÅS 2009: Styrt avvikling av Bioparken 2009 2010: SIVA mente

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Bilag 10 Budgetspecificeringer

Bilag 10 Budgetspecificeringer Bilag 10 Budgetspecificeringer Specificeringerne er indikative og vejledende og dermed vil der ikke i alle tilfælde være fuld overensstemmelse med budgettallene. 1 Østfold Fylkeskommune Generelt Østfold

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

BA 2015 Oscar - 28.11

BA 2015 Oscar - 28.11 BA 2015 Oscar - 28.11 Alexander Smidt Olsen alexander.smidt.olsen@metier.no MISJON: «Hensikten med BA 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg» BA 2015 er et program innenfor bygg

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU. Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU

Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU. Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Naturveiledning i SNO og DN

Naturveiledning i SNO og DN Naturveiledning i SNO og DN Definisjon: Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Detaljer

Fagrapport fra forstudie om sykkelruta Trillemarka rundt

Fagrapport fra forstudie om sykkelruta Trillemarka rundt Fagrapport fra forstudie om sykkelruta Trillemarka rundt August 2011 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Fagrapport fra forstudie om sykkelruta Trillemarka

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Kommunisere fordeler og utfordringer Øke kunnskap og kompetanse Se åpne spesifikasjoner i en større sammenheng

Detaljer

Om PROTOUR-prosjektet

Om PROTOUR-prosjektet Om PROTOUR-prosjektet Jan Vidar Haukeland, NMBU Formidlingsmøte PROTOUR, Fjellmuseet i Lom, 28. august 2014 Naturbasert reiseliv i nasjonalparkene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 PROTOUR

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. Samling for autoriserte naturinformasjonssentre,

Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. Samling for autoriserte naturinformasjonssentre, Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene Samling for autoriserte naturinformasjonssentre, 24.10.2013 Dette møter gjesten- mange budskap Dette møter gjesten- mange budskap Bakgrunn Regjeringens

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM MIDLER TIL FERDIGSTILLELSE AV ENDELIG SØKNAD FOR DELPHI-PROSJEKTET

HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM MIDLER TIL FERDIGSTILLELSE AV ENDELIG SØKNAD FOR DELPHI-PROSJEKTET Saknr. 2795/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM MIDLER TIL FERDIGSTILLELSE AV ENDELIG SØKNAD FOR DELPHI-PROSJEKTET Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Erasmus+ Strategiske partnerskap

Erasmus+ Strategiske partnerskap Erasmus+ Strategiske partnerskap Hvem kan søke? Alle institusjoner som jobber med utdanning 2 To typer strategiske partnerskap Strategiske partnerskap som fremmer innovasjon utvikle innovative produkter

Detaljer

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hilde Elin Haaland Kramer Universitetet i Bergen Katrine Moland Hansen SIU Gardermoen 03.02.2015 Evalueringskriterier Relevans (30%) Prosjektutforming

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Om Nasjonale turistveger Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger.

Detaljer

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger 1 Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger Jan Vidar Haukeland, UMB Nettverkseminar Naturbasert reiseliv Rica Holmenkollen Park Hotell, 26.-27.3. 2012.

Detaljer