Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Aktivitetetoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Aktivitetetoversikt"

Transkript

1 Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling. Aktivitetetoversikt Aktivitetsområder i prosjektet: Delprosjekt A: Bærekraftig næringsutvikling A1. Felles verktøykasse A2. Lokale produkter A3. Service, turisme & annen næringsutvikling Delprosjekt B: Interpretasjon, besøksforvaltning og områdeutvikling B1. Felles verktøykasse B2. Besøksforvaltning og områdeutvikling. B3. Nordisk natursentersamarbeid. B4. Ny formidlingsteknologi Natur og kulturdatabasen B5. Naturveileder kurs og kompetanseutvikling Generelle kommentarer om prosjektet: Det som er det grenseoverskridende problem er hvordan skape bærekraftig næringsutvikling, attraktivitet og regional utvikling i og omkring naturvernområder. Målet er å løse dette problemet og utnytte mulighetene på en bærekraftig måte. Prosessen i hovedprosjektet og i aktivitetene dreier seg om å (1) utrede og kartlegge felles problem og muligheter, (2) utvikle felles verktøy, strategier og modeller for å løse problemer og utnytte muligheter, og (3) etablere et felles og langsiktig nettverkssamarbeid, demonstrasjonsprosjekter med lokale effekter. Prosjektet kan innføre nye nordiske integrerte ansatser i forhold næringsutvikling i og omkring naturvernområder. Basert på dette har vi i felleskap utviklet flere tematiske prosjektaktiviteter, eller arbeidspakker, som skal realisere målene med prosjektet. Aktiviteter er valgt basert på en helhetlig og integrert ansats og relatert til suksessfaktorer avdekket av forskning på næringsutvikling rundt verneområder. 1

2 Sammensatte prosjektaktiviteter Partnere, prosess og prosjekt Interesseinnmelding og budsjettforslag Delprosjekt A. Bærekraftig næringsutvikling. Målet med dette delprosjektet er å utvikle (felles) innovative konsepter, strategier og løsninger som kan bidra til næringsutvikling og bærekraftig regional utvikling i og rundt naturvernområder. Delprosjektet skal også bidra til økt kompetanse, bevissthet og entreprenørskap blant landbrukere og næringsaktører. I dette delprosjektet vil det være sentralt å etablere et triple-helix samarbeid rundt temaet bærekraftig næringsutvikling rundt verneområder med mål om å utvikle en felles verktøykasse. Dette triple-helix samarbeidet vil utgjøre en paraply for partnerskapet. Alle partnere deltar i dette delprosjektet, men avhengig av interesse dannes enkelte arbeidsgrupper for mer fokusert arbeid. Felles erfaringsutveksling og kommunikasjon kan koordineres av prosjektledelsen. Et langsiktig resultat er et nordisk nettverk og eventuelt en permanent konferanse om næringsutvikling rundt verneomrdåer. Prosjektpartnerskap og triple-helix partnere: Offentlig: Partnerskapets kommuner, fylker og regioner. Nasjonalparker og naturreservat Nasjonale myndigheter Næringsliv: Dansk Landbrugsrådgivning, Numedal Forsøksring, Næringshagen i Kunstnerdalen, Næringsaktører rundt Fegen. Åkulla Bokskogar Interesseforening Høgskole/Universitet: Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) Høgskolen i Buskerud, Senter for turisme. Telemarksforskning. Skov og Landskap (KU)? Høgskolen i Halmstad SLU? Aalborg Universitet? Gøteborgs Universitet? Rådgivningsgruppe bestående av private virksomheter rundt verneområder: Nordisk: 2

3 A1. Utvikle felles verktøykasse: 1.1 Etablere felles kunnskapsplattform basert på kartlegging og utredning. Her er det aktuelt å bruke kompetansemiljøer som ikke er partnere i prosjektet som konsulenter (Utredning samkjøres med A2, B1) Arbeidsgruppe: Koordinator: 1.2 Konsept og strategier for: - bygdemobilisering og kommunalt samarbeide rundt verneområder. - næringsutvikling og branding av verneområder. - utviklingen av attraktivitet, og forholdet mellom by- og land. Arbeidsgruppe: Koordinator: 1.3 Modeller, strategier og aktiviteter for: -rådgivningsløsninger for landbrukere og bedrifter rundt verneområder - å øke opplevelsesnæringen i området. Arbeidsgruppe: Koordinator: Kartlegging av næringsutøvere og identificering af landsbyer med potentiale og interesse. Utredning av eksisterende nordiske tilnærminger og temaer for videre nasjonalt og nordisk samarbeid. Mål: Etablere felles kunnskapsplattform og nettbasert informasjonsforum. Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder. Nasjonale og nordiske møter. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Regional foresightprosess? Utvikling av konsept, strategier og løsninger. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle verktøy i arbeidsgrupper. Konkrete og implementerbare konsept og strategier. Demonstrasjonstprosjekter! Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet oppsummeres i en egen publikasjon. Fase 5: NETTVERKSETABLERING Etablering av et permanent nordisk erfaringsog kompetensenettverk basert på triple-helix samarbeidet. Demonstrasjonstprosjekt: Fase 5: NETTVERKSETABLERING 3

4 A2. Lokale produkter Målet er at skabe et bæredygtigt (økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt) salg af lokale fødevarer for herigennem at sikre økonomisk vækst i landbrugs- og fiskeritunge udkantsområder. Fokus på: - Felles nordisk erfaringsutveksling - Modeller for hvordan man utvikler nye produkter - Felles modeller og aktiviteter for promotion Relater til A1. Utredning og analyse af markedsgrundlag? Samarbeidspartnere? Konkurrenter? Kartlegging av eksisterende matprodusenter og sertifisering. erfaringsudveksling. Møter og nettverksbygging nasjonalt og nordisk. -Nordisk seminar om hvad der sælger den gode historie Møter mellom produsenter og kokker. Fase 5: FELLES PROMOTION a) Årlig konkurranse mellom kokker nasjonalt og nordisk med mål om å utvikle nye lokale produkter. Honorar til dommere. Tre pr. Land + en fra hvert land i tverrnasjonal finale. Tre regionale konkurranser. Premier. Forberedelser. b) Møter og nettverksbygging mellom produsenter og serveringssteder. c) Felles nordisk promotion av lokalmat med bruk av bilder fra naturområder, spesielt rettet mot tyske og nederlandske marked Fase 5: FELLES PROMOTION Demonstrasjonsprosjekt: 4

5 A3. Service, turisme og annen næringsutvikling. Målet er at udvikle turisterhvervet i Nationalpark/verneområder. Fokus vil blandt andet være på sundhedsprodukter samt en bedre udnyttelse af de naturoplevelser der findes i områderne. Igennem den tværnationale sparring med udviklere af lignende koncepter i de deltagende lande, opkvalificeres de enkelte koncepter og implementeres i demonstrasjonsprosjekt. Her er det et poeng at det er lette og bærekraftige konsept som står i fokus og at de er i et forhold til naturvernområdets verdier. Stikkord for konseptutviklingen er: - Naturopplevelser og kommersiell guiding - Dynamiske pakkeløsninger som ivaretar individuelle interesser - Tilrettelegging Eksempel: - Lett overnatting på gårder, seterhus og stabbur. Høyhotell. Verdens minste hotellkjede. - Kombinasjonspakker for aktiviteter som inkluderer kano, gåtur og hest. - Fisketurisme/Trolling med guide. Relatert til A1. Identificering af trends indenfor sundhedsturisme og naturoplevelser. Kunnskap basert på eksisterende forskning. Kartlegging av aktører og eksistrende konsepter. Fase 1a ERFARINGSUTVEKSLING Tværnational sparring med partnerne i projektet. Nettbasert kommunikasjon? National og nordisk konceptudvikling af sundheds og naturprodukter, i samarbejde mellem embedsmænd og turismeaktører og trendforskere. Nasjonale og nordiske møter og nettforum. Fase 4: TEST AV KONSEPT OG PRODUKT Partnerskapet tester i felleskap service og turistkonsept i hvert land. En rapport utarbeides. Fase 5: ERFARINGSUTVEKSLING Nasjonal og nordisk evaluering og erfaringsudveksling. Et sluttseminar. Fase 1a ERFARINGSUTVEKSLING Demonstrasjonskonsept: Fase 4: TEST AV KONSEPT OG PRODUKT Fase 5: ERFARINGSUTVEKSLING 5

6 Sammensatte prosjektaktiviteter Partnere, prosess og prosjekter Interesseinnmelding og budsjettforslag Delprosjekt B. Interpretasjon, besøksforvaltning og områdeutvikling. Formidlingsindsatsen er meget forskelligt udviklet i de deltagende lande. Således har man i DK satset meget på formidling initieret af naturvejeledere, men også oplysning via foldere, interaktive websites og oplysningstavler. Der vil således kunne opstå en stor synergieffekt af at samle erfaringerne fra de 3 lande. Men for alle 3 lande gælder at man med indførslen af begrebet Interpretation vil kunne styrke naturformidlingen, og udvikle den pædagogiske indfaldsvinkel til at omfatte og servicere flere, og eventuelt nye, brugergrupper. Besøksforvaltning, eller visitor management er også et sentralt fagområde som vil stå sentralt i forvaltningen og utvikling av områder. Målet med dette delprosjektet er derfor å øke kompetansen, og de felles nordiske erfaringene med interpretasjonsplanlegging og besøksforvaltning i utvikling av områder. Dette kan heve kvaliteten på besøksnæringen i områdene. Triple-helix samarbeid (utgår fra A1): Offentlig: Partnerskapets kommuner, fylker og regioner. Naturvejlederforeningen i Danmark. Forum for Norsk Naturoppsyn. Statlige miljømyndigheter. Næringsliv: Dansk Landbrugsrådgivning, Numedal Forsøksring, Næringshagen i Kunstnerdalen, Næringsaktører rundt Fegen. Høgskole/Universitet: Telemarksforskning/UMB/Aurland Naturverkstad. Skov og Landskap (KU), Centret Natur og Menneske. SLU, Centrum for naturvägledning. Høgskolen i Halmstad? 6

7 B1. Utvikle felles verktøykasse: 1.1 Etablere felles kunnskapsplattform basert på kartlegging og utredning. Kan gjøres gjennom en sammenstilling av eksisterende forskning og fagkunnskap. Et fokus på: - Interpretasjonsplan/naturformidling - Besøksforvaltning/Visitor management - Områdeutvikling Sentrale spørsmål: - Hvilke typer af formidlings- og oplevelsesstøttepunkter findes i de 3 lande, og hvilke målgrupper de hver især hovedsageligt tiltrækker? - Hva fungerer og virker i de ulike land og hva kan utprøves og utvikles videre? 1.2 Utvikle felles konsept, strategier i formidlingen/interpretasjonplanlegging av verneområder. - Udvikling af nye tematiserede ture, eller turpakker gerne med et genkendeligt koncept fra land til land - Udvikling af nye formidlingskoncepter der kan medvirke til at trække nye brugergrupper ud i naturen. (f.eks. indvandrere, pensionister, firmaer, konferencedeltagere mv.) - Udarbejde et idekatalog over mulige finansieringsmuligheder til etablering og drift. 1.3 Modeller og konsept for besøksforvaltning og områdeutvikling: -stier og skiltbruk Relatert til A1.Utredning av eksisterende nordiske tilnærminger og temaer for videre nasjonalt og nordisk samarbeid. Mål: Etablere felles kunnskapsplattform og nettbasert informasjonsforum. Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder. Nasjonale og nordiske møter. Fagseminar for tilføring av kunnskap kan være sentralt. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Utvikling av konsept, strategier og løsninger. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle verktøy og konkrete og implementerbare konsept og strategier. Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet oppsummeres i en egen publikasjon. (Fase 5: NETTVERKSETABLERING) Etablere nordisk nettverk for natursentere (se B3), og stimulere til deltagelse i eksisterende nordiske erfarings- og kompetensenettverk. Demonstrasjonsprosjekter: (Fase 5: NETTVERKSETABLERING) 7

8 B2. Besøksforvaltning (Visitor management) og områdeutvikling. Genom att öka tillgängligheten i området kan besökare styras så de i så liten grad som möjligt stör både det reservatet ska värna i området och den lokala befolkningen. På så vis minskar motsättningarna och vinsterna och möjligheterna med naturskyddsområdet framträder tydligare. Tillgänglighet går således hand i hand med kontroll och tillsyn. Genom tydlig information kan fler människor komma in i området utan att det för den del upplevs som störande. Besøksforvaltning, eller visitor management er et fagfelt med metoder som registrerer besøkendes ønsker og bruk av området. Det er videre et fagfelt som kan brukes til fysisk planlegging av stier. Sammen med interpretasjonsplanlegging kan det bidra til bedre opplevelser for besøkende samtidig med at det beskytter områdets verdier. I forhold til områdeutvikling er spørsmål om vedlikehold av stier og skilt et sentralt spørsmål. Her kan partnerskapet utvikle strategier og løsninger for dette. Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging under B1/A1. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder for visitor management og områdeutvikling. Nasjonale og nordiske møter. Et fagseminar med tilføring av kunnskap kan være sentralt. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Fase 2: UTVIKLING Utvikle konsept, strategier og løsninger i B1 og fase 1, og eventuelt praktiske prosjekter i partnerskapets områder. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle konkrete og implementerbare prosjekt. Fase 3: ERFARINGSUTVEKSLING Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet deles. Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Fase 2: UTVIKLING Demonstrasjonsprosjekter: 8

9 B3. Nordisk natursentersamarbeid. I forbindelse med styrkelsen af naturvejledningen i nationalparkerne, vil der automatisk opstå et øget behov for støttepunkter til formidlingen. Disse kan antage meget forskellige former, lige fra simple oplysningstavler til store avancerede center, men mulighed for indkøb, overnatning og udlån af udstyr. Udviklingen inden for dette områder er meget forskellige i landene. I Danmark satses der meget på små ubemandede besøgscenter med mulighed for at se forskellige udstillinger, hente foldere og kort over området, låne et toilet og spise sin madpakke hvis vejret driller. Dette kombineres ofte med Økobaser, hvor man efter aftale kan låne udstyr, som kikkerter, net, akvarier, bestemmelsesduge, insektsugere, lupper mv. I Norge og Sverige satses mere på store bemande besøgscentre (SV. naturum), med flotte udstillinger og informative plancher mv Der er således en stor spredning i området, meget viden om hvordan de forskellige tilbud virker, og hvilke målgrupper de hver især tiltrækker. Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Refleksjon over resultat fra utredning og kartlegging. Videre arbeid rundt strategier, konsepter og metoder for natursentere. Nasjonale og nordiske møter. Mål: Etablere felles forståelse, visjon og strategi. Fase 2: UTVIKLING Basert på konsept, strategier og løsninger i B1, videreutvikle konsepter og eventuelt praktiske prosjekter i partnerskapets områder. Nasjonale og nordiske møter. Videre arbeid i nettforum. Mål: Utvikle konkrete og implementerbare prosjekt. Fase 3: ERFARINGSUTVEKSLING Evaluering og erfaringsudveksling mot slutten av prosjektperioden. Nasjonalt og nordisk møte. Mål: Erfaringer i partnerskapet deles. Fase 4: NETTVERKSETABLERING Etablere nordisk nettverk mellom natursentere Fase 1: ERFARINGSUTVEKSLING Fase 2: UTVIKLING Demonstrasjonsprosjekter: Fase 3: ERFARINGSUTVEKSLING Fase 4: NETTVERKSETABLERING 9

10 B4. Ny formidlingsteknologi Natur og kulturdatabasen. Den øgede tilstrømning af gæster fra mange forskellige brugersegmenter, skaber et øget behov for alternative formidlingsstrategier, og nye formidlingsmetoder. Her kommer den moderne teknologi naturligt ind i billedet. Projektet Natur og kulturdatabasen tager udgangspunkt i at koble eksisterende og ny viden fra lokalområdet med nyeste digitale formidlingsteknologi Det ferdige produkt vil fremstå som et hurtig digitalt kort koblet til en database med artikler om natur- og kulturhistorie, faciliteter, oplevelser og en kalender med aktiviteter. Projektet kan generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhversliv, der har en omsærtning rettet mod friluftslivets brugere, vil kunne øke indtjeningen og beskæftigelsen bl.a. på grundlag af faciliteterne i Natur og kulturdatabasen. Her kan det være mulighet for samarbeid i forhold til teknologiløsninger mellom landene. Danmark orienterer nærmere. Fase 1: KARTLEGGING OG PLANLEGGING Identificering af mulige aktører og finansiering. Avklaring av: - Kartlegge eksisterende teknologi - Et landsdækkende kortgrundlag og køb af rettigheter - Teknologi for etablering af et nationalt friluftskort kobling af kortgrundlag og database - Driftsmodeller af et nationalt friluftskort Nasjonale og nordiske møter. Felles erfaringer og eventuelt felles utvikling av elementer. - udvikle et formidlingslag i friluftkortet - lægge innhold i friluftskortet - etablere oplevelser til integration i friluftskortet - finde en evt. Lokal driftsmodel - teknologiutvikling - engagera ungdomar att ta foton av tre byar i området för att sätta samman detta i programmet photosynth Nasjonale og nordiske møter. Felles erfaringer og eventuelt felles utvikling av elementer. Fase 5: IMPLEMENTERING OG MARKEDSFØRING Implementering af databasen. Herunder markedsføring av nordiske kart Fase 1: KARTLEGGING OG PLANLEGGING Fase 5: IMPLEMENTERING OG MARKEDSFØRING 10

11 B5. Naturveileder kurs og kompetanseutvikling Formidling af natur og kulturhistorie i nationalparkerne bliver en mere og mere central opgave. Både turister og lokalbefolkningen vil gerne have deres turoplevelse kvalificeret gennem information om hvad man ser og hvorfor det ser ud som det gør. Formidlingsindsatsen er meget forskelligt udviklet i de deltagende lande. Danmark har satset meget på formidling initieret af naturvejeledere, I Norge og Sverige har der været mindre fokus på den etablerede naturvejledning, men til gengæld mere fokus på tilsyn og opsynsopgaver (Rangers). Kurs og kompetanseutvikling er aktuelt for følgende målgrupper: a) Naturveiledere og oppsynsfolk med arbeid i verneområder videreutdanning. b) Elever ved folkehøgskoler og gymnas og frivillige kortkurs c) Landbrukere og naturbasert private næringsaktører kortkurs i naturveiledning d) Pedagoger og landbrukere Naturvernområdet som pedagogisk ressurs. Norge Universitetet for miljø- og biovitenskap, seksjon for læring og lærerutdanning Telemarksforskning/Aurland Naturverkstad. Idrettsskolen, Numedal Folkehøgskole Direktoratet for Naturforvaltning/Forum for Norsk Naturoppsyn: Skov og Landskap (KU), Centret Natur og Menneske. Naturvejlederforeningen i Danmark. SLU, Centrum for naturvägledning. Høgskolen i Halmstad Internasjonalt: EUROPARC International Ranger Federation Nordic-Baltic Forum for Nature Interpretation I forhold til næringsutvikling er guidevirksomhet blandt landbrukere og andre private aktører en sentral aktivitet. 11

12 Utredning av nordisk kunnskap om interpretasjon og naturformidlingskompetanse inkl.utdanningsforløp. (samkjøres med A1/B1) Resultat fra utredning. Tverrnasjonal erfaringsutveksling og samordning i forhold til konsept og kursutvikling nasjonalt og nordisk. Fase 3: KONSEPT OG KURSUTVIKLING Utvikling av kompetanseløsninger og enkelte realiserbare kurskonsepter/moduler. a) Naturveiledere og oppsynsfolk med arbeid i verneområder videreutdanning b) Elever ved folkehøgskoler og gymnas og frivillige kortkurs c) Landbrukere og naturbaserte private næringsaktører kortkurs i naturveiledning d) Pedagoger og landbrukere Naturvernområdet som pedagogisk ressurs. Tverrnasjonal erfaringsutveksling og samordning i forhold til videre kursutvikling. Et nordisk kurssystem? Videre utvikling i andre prosjekt. Fase 3: KONSEPT OG KURSUTVIKLING Demonstrasjonsprosjekter: Målgruppe a, b, c eller d? Fase 5: Implementering av utdanning og kursvirksomhet. Demonstrasjonsprosjekt. 12

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming... 4 5. Bemanning og finansiering...

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Forstudie Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning 2. oktober 2002 STØ OR.37.02 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Reiselivskompetanse i Buskerud. gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy

RAPPORT RAPPORT. Reiselivskompetanse i Buskerud. gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 71 RAPPORT RAPPORT Reiselivskompetanse i Buskerud gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy Rapporter

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

OPPFØLGING ANBEFALINGER GJENNOMGANG 2014

OPPFØLGING ANBEFALINGER GJENNOMGANG 2014 OPPFØLGING ANBEFALINGER GJENNOMGANG 2014 Prosjektet er godt i gang, eller ferdigstilt Prosjektet er startet eller planlagt Prosjektet er ikke planlagt/fn-sambandet er uenige i anbefalingen og vurderer

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer