1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt"

Transkript

1 Tillitsvalgthåndbok for Skolelederforbundet Råd og tips til tillitsvalgte Utgave september 2012

2 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt...s Ny som tillitsvalgt...s Huskeliste for nye tillitsvalgte...s Tillitsvalgtes rettigheter og plikter...s Tillitsvalgtes taushetsplikt og behandling av personopplysninger...s Skolelederforbundets styringsdokumenter...s Vedtektene...s Programdokument...s Økonomi...s Tildeling av midler til fylkeslag...s Nøkkel for fast tildeling av midler...s Tildeling av midler etter søknad...s Ekstra bevilgning til store fylkeslag...s Vervingsmidler og tilskudd for medlemsøkning...s Regnskapsrapporter...s Stipendordning...s Frikjøpsordning for tillitsvalgte...s Tildeling av midler til lokallag...s Informasjon...s Skolelederforbundets nettside...s Fylkeslagets nettside...s Intranettsiden...s Skolelederen...s Medlemsnytt...s Medlemsservice...s Konflikter og problemer...s Spørsmål om lov- og avtaleverk... s Medlemsverving...s Vervemateriell...s Nye skoleledere...s Medlemspleie...s Medlemsregister...s Kurstilbud...s Tillitsvalgtopplæring...s Konferanser...s Lokale kurs og konferanser...s Forhandlinger/drøftinger...s Tariffspørsmål...s Lønnsstatistikk...s Lønnspolitiske drøftinger...s Sentrale forhandlinger...s Lokale forhandlinger...s Sjekkliste ved lokale forhandlinger...s Ledermøte/landsmøte...s Ledermøter...s Landsmøter...s Medlemsfordeler...s Etiske retningslinjer...s Viktige adresser og telefonnumre...s Viktig litteratur...s.23 Vedlegg 1: Forslag til brev om representasjon ved lokale forhandlinger...s.25 Vedlegg 2: Forslag til brev om tillitsvalgtressurs etter HA...s.26 Vedlegg 3: Brudd i lokale lønnsforhandlinger i KS-området...s.27 Vedlegg 4: Prosesskrift til lokal nemnd (mal)...s.31 3

3 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte Her er noen råd og tips som kan være til hjelp i ditt arbeid som ny tillitsvalgt: 1. Når du er blitt tillitsvalgt Gratulerer som tillitsvalgt i Skolelederforbundet. Med tillitsvalgte i denne sammenheng mener vi fylkeslagsleder, lokallagsleder eller medlem av fylkes- eller lokallagsstyret. Du kan også være medlem av et styreoppnevnt råd eller utvalg, for eksempel forhandlings-utvalg, personalutvalg eller kursutvalg. Dette heftet er ment å være en hjelp i ditt arbeid som tillitsvalgt. Her vil du finne en del råd og tips som forhåpentligvis vil være nyttige i din tid som tillitsvalgt. Heftet er ment som et oppslagshefte, derfor kan du finne samme tema på flere steder i heftet. Lykke til med arbeidet! 2. Ny som tillitsvalgt Som ny tillitsvalg i en kommune eller i et fylke, har du ansvar overfor medlemmene innen ditt område. Det kan være lederansvar i et lokallag eller et fylkeslag, eller ansvar som medlem av et styre eller et utvalg. Vær bevisst på din rolle som tillitsvalgt i en arbeidstaker-organisasjon og din rolle som arbeidsgiver i skolelederfunksjonen. Vær også bevisst på din rolle som tillitsvalgt i forhold til din arbeidsgiver, og arbeid for å ha et godt forhold til din arbeidsgiver. Det kan være nødvendig med fast og bestemt opptreden, men pass alltid på å være korrekt i din opptreden overfor din motpart. Ha respekt for andre organisasjoner, også de konkurrerende. Prøv å ha et godt forhold til andre organisasjoner og start gjerne et samarbeid med dem dersom det er fordelaktig for Skolelederforbundets medlemmer. Etabler kontakt med YS-representanten i din kommune eller i ditt fylke. Det er fint hvis dere kan få til et samarbeid med YS i ditt lokalmiljø. Stimuler medlemmene til å danne lokallag. Det vil avlaste fylkeslaget og lokale saker vil bli bedre ivaretatt. Definer lokallagsleders rolle i forhold til fylkeslagsleders rolle. Legg et grunnlag for godt samarbeid innen fylket. Send melding til arbeidsgiver om hvem som er ny lokal tillitsvalgt. Send inn navn, adresse, arbeidssted, telefon og e-postadresse. Send inn navn på styremedlemmer og lokallagsleder(e) til sekretariatet. Fordel styrearbeidet på alle styremedlemmene. Alle må ha et ansvarsområde. Lag gjerne underutvalg i styret som for eksempel forhandlingsutvalg, personalutvalg, kursansvarlige, ansvarlige for videregående skole, grunnskole, SFO/Aktivitetsskole eller voksenopplæring. Det er viktig at ikke styreleder blir sittende med alle arbeidsoppgavene. Sett opp møteplan for minst et halvår av gangen. Det kan være møteplan for styremøter, medlemsmøter eller kurs/seminar i regi av styret. Bruk e-post som kommunikasjonsmiddel til medlemmene i ditt fylkeslag eller lokallag. NB! Det er viktig med korrekte e-postadresser til dine medlemmer! Du finner oppdaterte medlemslister på vår intranettside. Hold et medlemsmøte i starten av din periode som tillitsvalgt for å høre hvilke saker medlemmene er opptatt av. Dette er til hjelp når styret skal konkretisere sin handlingsplan for perioden og prioritere arbeidsoppgaver. Utarbeid et årshjul over styrets oppgaver. Det vil skape forutsigbarhet for styrets medlemmer og for medlemmene lokalt. Hold god kontakt med forbundet sentralt. Ta kontakt dersom du ønsker å informere forbundet eller drøfte spørsmål du ønsker svar på. Gi tilbakemelding til forbundet sentralt både ros og ris. Skaff deg vervingsmateriell fra forbundet sentralt. 4 5

4 2.2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Det er viktig at du som tillitsvalgt kjenner til de rettigheter og plikter du har i henhold til avtaleverket. Hovedavtalen gir retningslinjer for de rettighetene og pliktene du har som tillitsvalgt. Vi viser til de stedene du finner dette omtalt i de ulike hovedavtalene: Hovedavtalen for KS-sektoren: Del B 3, spesielt 3-1 og 3-2. Hovedavtalen i Staten: Del 2 30, 31 og 32. Hovedavtalen i Oslo: Dokument 24, kap. 3 13, 14 og 15. Hovedavtalen innen Virke: Tillitsvalgtes taushetsplikt og behandling av personopplysninger Som tillitsvalgt vil du kunne få tilgang til sensitive opplysninger, bl.a. personopplysninger. Det kan være medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. Vær bevisst din taushetsplikt i slike saker (Jfr. Forvaltningsloven 13 og Offentlighetsloven 13). Sensitive personopplysninger er nærmere definert i Personopplysningslovens 2 nr. 8. Personopplysningsloven 11 oppstiller en rekke grunnkrav ved behandling av personopplysninger. Det følger bl.a. av bestemmelsen at personopplysninger som behandles bare skal nyttes til uttrykkelige angitte formål som er saklig begrunnet i fagforeningens virksomhet. Ved skifte av tillitsvalgt er det viktig at det finnes rutiner for at tidligere tillitsvalgt gjennomgår lagrede opplysninger og sletter de som ikke lenger er nødvendig, for deretter å overføre opplysninger til personen som tar over vervet som ny tillitsvalgt. I vedtektene finner du informasjon om hva som forventes av deg som tillitsvalgt og hva som forventes av ditt styre. Her beskrives også ansvar og beslutningsmyndighet i forbundets ulike organer. Her finner du også regler for hvordan årsmøtet skal organiseres og hvilke frister som gjelder i forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet. 3.2 Programdokumentet Programdokumentet finner du i heftet Styringsdokumenter eller på hjemmesiden under fanen Organisasjon Styringsdokumenter Programdokument. Dokumentet gjelder for tre år av gangen og endringer i programdokumentet vedtas på landsmøtet. Måldokumentet synliggjør organisasjonens politiske mål i perioden mellom to landsmøter, og skal være identitetsskapende for medlemmene og gi gode politiske styringssignaler til både tillitsvalgte og medlemmer. 4. Økonomi 4.1 Tildeling av midler til fylkeslag Det blir fra sentralt hold overført økonomiske midler til fylkeslagene. Noen midler overføres automatisk, og andre må det søkes om Nøkkel for fast tildeling av midler Hvert år avsetter Sentralstyret et beløp i budsjettet som fordeles til fylkeslagene. 50 % av midlene fordeles likt til alle fylkeslagene og 50 % av midlene fordeles etter antall medlemmer. 3. Skolelederforbundets styringsdokumenter Sett deg godt inn i styringsdokumentene forbundet har. Der vil du få god informasjon om forbundets regelverk og politiske ståsted. Det er utarbeidet et hefte som heter Styringsdokumenter. Der vil du finne de viktigste styringsdokumentene vi har. 3.1 Vedtektene Vedtektene finner du i heftet Styringsdokumenter eller på hjemmesiden under fanen Organisasjon Styringsdokumenter - Vedtekter. Vedtektene gjelder for tre år av gangen og endringer i vedtektene vedtas på landsmøtet. Forbundet har vedtekter som gjelder for hele forbundet, for fylkeslag og for lokallag. Med utgangspunkt i fylkets medlemstall pr gjeldende år, blir det utregnet et fast beløp som blir overført fylkeslaget 2 ganger per år. Utregningen skjer etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av Sentralstyret. Pengene overføres automatisk Tildeling av midler etter søknad Det settes av en pott hvert år som fylkeslagene kan søke om tilskudd fra. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av midlene. Følgende retningslinjer/rutiner følges ved tildeling av midler fra reservert ramme: Administrativ leder i samarbeid med forbundsleder har fullmakt til å behandle søknadene. 6 7

5 Søknaden sendes sekretariatet. Søknadene må gjelde aktiviteter i gjeldende budsjettår. Fylkeslaget kan søke om midler inntil to ganger i året. Det kan søkes om tilskudd til økt aktivitet, profilering av forbundet, oppfølging av medlemmer, egne faglige konferanser, tillitsvalgtopplæring, utgifter til gjennomføring av tillitsvalgtarbeid. Tilskudd til utenlandsreiser forutsetter en egenandel på minimum kr. 1500,- pr. deltaker Ekstra bevilgning til store fylkeslag I budsjettbehandlingen hvert år avgjør Sentralstyret om det skal avsettes et ekstra overføringsbeløp til de største fylkeslagene. I de senere år har alle fylkeslag med medlemstall over 200 medlemmer fått en ekstrabevilgning. Medlemstall pr er utgangspunkt for tildelingen. Pengene overføres automatisk Vervingsmidler og tilskudd for medlemsøkning Vervepremier gis til de av medlemmene som verver nye medlemmer. Avsetning til vervepremie avgjøres av Sentralstyret for hvert år. Sentralstyret vedtar også hvert år et tilskudd pr innmeldt medlem til fylkeslagene. Disse midlene blir fordelt to ganger pr. år Regnskapsrapporter All regnskapsførsel foretas sentralt for fylkeslagene. Beholdningsoversikt sendes til fylkeslaget hver måned. Regnskapsoversikt og lokallagsrapporter sendes ved behov. Årsmøtet behandler regnskapet fra hvert år. Regnskapene som legges fram, er revidert av Skolelederforbundets autoriserte revisor og godkjent av Sentralstyret Stipendordning Dette er en stipendordning hvor det enkelte medlem kan søke om stipend. Søknaden må sendes direkte til sekretariatet. Sekretariatet foretar en individuell vurdering av søknaden. Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av stipender: - Stipender kan gis i forbindlese med deltakelse på konferanser, etter- og videreutdanning (min. 30 studiepoeng) og studiereiser til medlemmets egen utvikling innenfor faget ledelse. - For å tildeles stipend må du ha vært medlem i forbundet i minimum 2 år. - Maksimalt beløp som kan tildeles er kr 5000,-. - Medlemmer som er tildelt stipend, kommer ikke i betraktning på nytt før om 3 år. - Søknad sendes på eget skjema som finnes på Skolelederforbundets nettside under fanen Bli medlem Frikjøpsordning for tillitsvalgte KS: Fra gjelder bestemmelsen i hovedavtalen for KS- sektoren, 3-3. (Forslag til brev om tillitsvalgtressurs se vedl. 2.) Oslo: Den tidligere ordningen opprettholdes. Etter avtale mellom kommunen og organisasjonene tildeles organisasjonenes tillitsvalgte en frikjøpsressurs ut fra organisasjonenes medlemstall. Skolelederforbundet tildeles 20 % ressurs pr. år. 4.2 Tildeling av midler til lokallag Lokallagene får ikke direkte tildeling av midler fra forbundet sentralt. Lokallagene kan søke fylkeslagene om økonomisk støtte. Fylkeslagets styre vurderer søknaden og gir et eventuelt tilskudd til drift av lokallag. 5. Informasjon Sørg for at dine medlemmer får god informasjon om aktuelle saker i din kommune / fylke eller nytt fra organisasjonen. Velg gjerne en informasjonskontakt i ditt styre. 5.1 Skolelederforbundets nettside Gå regelmessig inn på Skolelederforbundets nettside for å holde deg oppdatert om skolepolitiske spørsmål og nytt fra forbundet (www.skolelederforbundet. no). Her finner du også informasjon om medlemsfordeler (under fanen Bli Medlem) og tariffspørsmål (under fanen Lønn/ Tariff). 5.2 Fylkeslagets nettside Under fanen Fylkeslag på nettsiden til Skolelederforbundet finner du fylkeslagenes egne sider. Her er det oversikt over hvem som sitter i styret og kontaktopplysninger. Det er også mulig å legge ut en oversikt over eventuelle 8 9

6 lokallag. Fylkesstyret har ansvaret for at oversikten over styremedlemmer er korrekte og at kontaktopplysningene om disse er riktige. Fylkeslagsleder, eller en styret oppnevner, har tilgang til å endre sidene. Webredaktør i sekretariatet kan bistå med opplæring og praktisk bistand dersom det ønskes. Fylkeslaget disponerer også en underside, Aktiviteter, der fylkeslaget kan legge ut opplysninger om møter, handlingsplaner osv. Ta kontakt med Webredaktøren. 5.3 Intranettsiden Fylkeslagsleder har anledning til å logge seg inn på intranettet via våre nettsider. Disse er passordbelagt. Der ligger medlemslister, aktuelle skjemaer, tidligere utgaver av Månedsnytt og møteoversikt. Web-redaktør i sekretariatet har manual og gir opplæring i bruk av intranettet. 5.4 Skolelederen Skolelederen kommer ut med ti nummer per år. Det går til medlemmer, abonnenter, til alle skoler, politikere og relevante forvaltningsorganer. Dette er derfor ikke et internt medlemsblad, men kan selvfølgelig brukes til opplysning/ reportasjer om forskjellige arrangement i Skolelederforbundets regi. Det er også mulig for fylkeslagene å annonsere i bladet, sende inn relevant stoff eller tipse redaktøren. 5.5 Medlemsnytt Forbundsleder og administrativ leder sender ut et internt informasjonsbrev til fylkeslagslederne ca 4 ganger pr. år. Det forventes at fylkeslagsleder sender brevet videre på e-post til hvert medlem. NB! Viktig med riktige e-postadresser til alle medlemmene! Dette er ment som intern medlemsinformasjon. 6. Medlemsservice 6.1 Konflikter og problemer Det vil fra tid til annen oppstå uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Det er din oppgave som tillitsvalgt å bidra til at problemene blir løst på en god måte for medlemmene. En god regel er å løse problemene så nær kilden som mulig. Da unngår du ofte at et lite problem blir gjort til en stor sak, og du får en avgjørelse på stedet. Ta kontakt tidligst mulig med arbeidsgiver for å få løst konflikten når du som tillitsvalgt er blitt informert om saken. Før du reiser en sak overfor arbeidsgiver, må du undersøke grunnlaget for kravet i lov- og avtaleverk. Sørg for at du får en oversikt over problemets størrelse og at du har alle faktiske opplysninger i saken. Noen ganger vil du oppleve at du ikke får løst problemet selv. I slike tilfeller bør du ta kontakt med sekretariatet. Skolelederforbundet stiller opp og støtter vårt medlem som arbeidstaker. Vi kan også trekke inn advokat i saken ved behov. Administrativ leder avgjør når advokat skal brukes. 6.2 Spørsmål om lov- og avtaleverk Du vil få mange spørsmål fra medlemmene om saker som henviser til lov- og avtaleverket. Det er viktig at du er oppdatert på det viktigste innen dette feltet. Det er stor hjelp for deg at du har satt deg inn de viktigste bestemmelsene. Vi anbefaler deg at du deltar på våre tre tillitsvalgtkurs (trinn 1, 2 og 3). Da vil du bli oppdatert på det aller viktigste. Vi arrangerer også temakurs for våre tillitsvalgte. Innholdet på temakursene kan for eksempel være konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, oppdatering i avtaleverket eller forhandlinger etter kap. 3 og 5. Dersom du får henvendelser og spørsmål fra medlemmene du selv ikke kan svare på, kan du ta kontakt med sekretariatet. Skriv helst en e-post med eventuelle sakspapirer som vedlegg. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig for å kunne gi medlemmene et raskt og godt svar. Viktige tariffavtaler: KS: Hovedavtalen (HA), Hovedtariffavtalen (HTA), Særavtale om undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213) Oslo: Hovedavtalen, Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse, Avtale om kontaktutvalg, Avtale om behandlingsmåten i ansettelses saker, Avtale om forhandlingsordningen, Opplærings- og utviklingsavtale, Avtale om likestilling og Avtale om bruk av fleksitid (Dok 24) og Dok 25. Stat: Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) Virke: Hovedavtalen og Landsoverenskomst for utdanning

7 Viktige lover og forskrifter: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven, Ferieloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Personopplysningsloven, Folketrygdloven, Kommuneloven og Opplæringsloven med forskrift. Vi kan også anbefale nettbaserte oppslagsverk som KF-info, Info-Consensus og Lovdata. Her finner du svar på det meste du har behov for i din jobb som tillitsvalgt. 7.3 Medlemspleie Det er viktig at vi som tillitsvalgte er imøtekommende overfor våre medlemmer, ivaretar deres interesser og støtter dem når de har behov for det. Vår organisasjon måles på hvor godt vi ivaretar medlemmene våre. Det er viktig å ha god kontakt med medlemmene. Vi er en liten organisasjon, og det gir oss den styrke at det er kort vei fra det enkelte medlem til lokale/sentrale tillitsvalgte og til sekretariatet. God kontakt internt i organisasjonen oppnås best med personlig kontakt, medlemsmøter, kurs og konferanser og kanskje utgivelse av et lite nyhetsblad som informerer om lokalt stoff. 7. Medlemsverving Driv en aktiv medlemsverving og markedsføring av Skolelederforbundet i ditt lokalmiljø (samtaler, kurstilbud, informasjonsskriv, debattinnlegg og e-post). Utarbeid en pakke til nye medlemmer i ditt lokalmiljø. Forbundet sentralt sender ut en velkomstpakke til alle nye medlemmer. Det er nok at du sender ut en hyggelig hilsen sammen med litt lokalt materiell fra ditt lokallag eller fylkeslag. Det er viktig at du legger opp til å aktivisere så mange som mulig av medlemmene i vervearbeidet. Ofte er det slik at personlig kontakt og påvirkning gir det beste resultatet. Alle som skal være med i vervingsarbeidet, må få veiledning på forhånd. Det er viktig å fastslå hvem som er aktuell målgruppe for vervingsarbeidet. Fordel ansvarsområder i vervearbeidet, gå gjennom vervingsmateriellet og velg ut det materiellet dere ønsker å benytte. Alle som verver et medlem tildeles et bokgavekort på kr. 350,-. De tre beste ververne på årsbasis blir premiert ekstra. 7.1 Vervemateriell Forbundet sentralt har et lager av ulikt vervemateriell, så som diverse brosjyreog reklamemateriell. Ta kontakt og vi sender deg vervemateriell slik at du kan dele dette ut i vervingsøyemed. 7.2 Nye skoleledere Ta kontakt med nytilsatte skoleledere i ditt nærmiljø. Ønsk dem velkommen i ny jobb og gjør oppmerksom på vår organisasjon og Skolelederforbundet kan tilby. Det er laget et eget kort med skolelederforbundets logo som kan sendes til nye skoleledere. Be om å få tilsendt slike kort. 8. Medlemsregister Fylkeslagsleder har lesetilgang til medlemsregisteret gjennom intranettet. Endringer må meldes sekretariatet. Det er ønskelig at styret tar en gjennomgang av medlemsregisteret et par ganger i året og melder endringer til sekretariatet. Sørg for at medlemsarkivet er ajourført med riktig navn, arbeidssted, telefon og ikke minst riktig e-postadresse. Dette er et kontinuerlig arbeid. La en person i styret ha ansvar for dette arbeidet. Fylkeslagsleder tildeles et passord for å komme inn på fylkets intranettside. 9. Kurstilbud 9.1 Tillitsvalgtopplæring Vi arrangerer regelmessige kurs for at tillitsvalgte og våre medlemmer skal bli best mulig skolert innen dette feltet. God kunnskap om lov- og avtaleverk er dessuten meget viktig i jobben som skoleleder og arbeidsgiverrepresentant. Skolelederforbundet dekker alle utgifter til reise, opphold og kurs for våre medlemmer. Vi har utarbeidet en systematisk tillitsvalgtopplæring: Trinn 1: Grunnopplæring Her kommer vi inn på tillitsvalgtrollen, hva vår organisasjon og hva YS står for, gjennomgang av avtaleverket, informasjonsarbeid, hva styringsretten innebærer, litt om forhandlinger og praktiske råd til tillitsvalgte

8 Trinn 2: Forhandlinger Her kommer vi inn på forhandlingsordningen, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger. Trinn 3: Videregående kurs Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid, spesielle spørsmål i forbindelse med avtaleverket, pensjonsspørsmål og juss. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver. For å delta på trinn 3, må deltakerne først ha gjennomgått trinn 1 og trinn 2. Ved avsluttet opplæring av alle tre trinn, vil deltakerne få utlevert dokumentasjon for gjennomgått tillitsvalgtopplæring. Kursene annonseres på vår hjemmeside og i bladet Skolelederen. Trinn 1 og 2 arrangeres på Gardermoen hvert år. Trinn 3 arrangeres i Antibes i Frankrike annet hvert år. Trinn 4: Temakurs Vi arrangerer temakurs for våre tillitsvalgte. Innholdet på temakursene kan for eksempel være konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, oppdatering i avtaleverket eller forhandlinger etter kap Konferanser Skolelederforbundet sentralt samarbeider med Hordaland fylkeslag om Bergenskonferansen og med Confex om Confexkonferansen for skoleledere. 9.3 Lokale kurs og konferanser Det lokale ledd har også ansvar for å legge til rette for kompetanseheving hos våre medlemmer. Det gjøres ved å arrangere kurs, medlemsmøter og konferanser. Lokallag og fylkeslag kan stå som arrangør, og forbundet sentralt kan stille opp med bistand. Det er også fint dersom dere får gjennomslag for å delta i intervjupanel i forbindelse med rektortilsettinger. Kontakt ledelsen i kommunen eller fylkeskommunen og be om drøfting om dette. Dere kan bruke henvisning i Hovedavtalen for KS-sektoren, Del B 3-1, pkt. d) som utgangspunkt for å be om drøfting. I Oslo kan du bruke Hovedavtalen (Dokument 24) Kap pkt. f) som utgangspunkt for å be om drøfting. Forslag til brev om representasjon ved lokale forhandl. se vedl Tariffspørsmål Foran hvert hovedtariffoppgjør utarbeider forbundet et høringsdokument som det lokale ledd blir bedt om å diskutere og gi tilbakemelding på. Bruk styret ditt eller medlemsmøter til å diskutere problemstillingene som er satt opp i høringsdokumentet. Det er viktig for organisasjonen at det kommer signaler fra lokalt nivå Lønnsstatistikk Forbundet sentralt utarbeider lønnsstatistikk som gjelder våre medlemmer. Lønnsstatistikken brukes når tariffkrav utarbeides i forbindelse med tariffoppgjørene. Statistikken brukes også når våre medlemmer skifter jobb og ønsker en tilbakemelding på lønnsnivået i gjeldende region eller annet sammenlignings-grunnlag. Skolelederforbundet har som mål å ha oppdatert statistikk på medlemmenes grunnlønn (årslønn), stillingskode, og stillingsbenevnelse. Som tillitsvalgt kan du få nødvendig statistikkunderlag ved å henvende deg til sekretariatet v/forhandlingsleder. Det er helt avgjørende for datagrunnlaget at alle forhandlere sender inn kopi av forhandlingsprotokoller. Dette er svært viktig for servicen tilbake! 10. Forhandlinger og drøftinger Skolelederforbundet er part i fem ulike tariffområder: Stat, KS, Oslo, Spekter og Virke. De aller fleste medlemmene hører inn under KS-området. Ta kontakt med din lokale arbeidsgiver for å informere om at du representerer Skolelederforbundet lokalt. Be om å få delta i drøftingsmøter med kommunen eller fylket og informer om at du skal representere Skolelederforbundet i lokale forhandlinger Lønnspolitiske drøftinger I henhold til tariffavtalene skal det avholdes drøftinger i forkant av lokale forhandlinger. Det er viktig at Skolelederforbundet deltar aktivt her! Det er i dette møtet at føringer legges for kommende lokale oppgjør. Sjekk i din kommune/tariffområde når neste møte er planlagt. Sørg for å bli invitert! 14 15

9 10.4 Sentrale forhandlinger De sentrale forhandlingene for de tre tariffområdene (Stat, KS og Oslo) starter i regelen primo april. Forhandlingene kan gå på overtid for så å gå til megling. Her er lovbestemte frister, slik at en eventuell konflikt normalt ikke kan ta til før i slutten av mai. Dette kan variere noe fra år til år. Forhandlinger i Virke foregår i juni måned. Annet hvert år (2012, 2014, 2016, ) er det hovedtariffoppgjør. Her tas Hovedtariffavtalen og andre sentrale avtaler opp i tillegg til lønn. Mellom disse oppgjørene føres såkalte mellomoppgjør primært om lønn (2013, 2015, 2017, ). De sentrale forhandlingene blir ført av forhandlingssammenslutningene. Vi deltar i YS sine ulike delegasjoner Lokale forhandlinger Delta i tariffoppgjør i ditt lokalmiljø, lønnspolitiske drøftinger, forhandlinger og evaluering av forhandlingene. Send inn forhandlingsprotokollen til forbundet sentralt. Ta ikke brudd i forhandlinger før du har tatt kontakt med forbundet sentralt. Partene i de sentrale forhandlingene blir som regel enige om å avsette noe av ramma til lokale forhandlinger. Størrelsen på potten varierer fra år til år. Skolelederforbundet har mange medlemmer i kap.4; noen rektorer, flertallet av mellomlederne, kulturskolerektorer og SFO/Aktivitetsskoleledere. Avsetning til lokale pottforhandlinger betyr mye spennende forhandlingsaktivitet for våre forhandlere utover høsten. Det henvises til hovedtariffavtalenes bestemmelser om Lønnspolitiske drøftinger (HTA kap.3.2.1) i forkant av selve forhandlingene. Forhandlinger på særskilt grunnlag Det er hjemler i alle tre lønnskapitlene for å kreve særskilt forhandling: - Kap siste avsnitt - Kap.4 4.A.2 Særskilte forhandlinger, 4.A.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere og 4.A.4 Kompetanse - Kap Annen lønnsregulering Det er kun 4.A.2 som har ankemulighet. I Oslo er forhandlingene hjemlet i Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune, spesielt 3, 4 og 5. I Statlig tariffområde er de lokale forhandlingene hjemlet i kap. 2.3 Lokale forhandlinger. Her finner vi hjemmel for lokale pottforhandlinger basert på sentrale vedtak i og rett til særskilte forhandlinger i I Virke er forhandlinger hjemlet i Landsoverenskomst for utdanning kap Lokale forhandlinger i stat og Virke følges opp av sekretariatet i Skolelederforbundet. Lokale forhandlinger i KS og i Oslo følges opp av fylkeslagsleder. Fylkeslagsleder har et koordinerende ansvar for at Skolelederforbundet har forhandlere i alle kommuner og fylker der Skolelederforbundet har medlemmer. Det er viktig at alle våre medlemmer ivaretas i de lokale forhandlingene. Fylkeslagsleder sender årlig en oversikt til sekretariatet om hvem som forhandler i de ulike fylker/kommuner. I KS-området har vi mange medlemmer i kap. 3.4 (HTA kap. 3.4) og også noen ledere og rådgivere i kap. 5 (HTA kap.5). Disse lønnskapitlene berøres ikke av sentrale forhandlinger. Lønnsdannelsen foregår kun lokalt. I prinsippet skal det her foregå frie forhandlinger uavhengig av resultatet i de sentrale forhandlingene. Vær oppmerksom på virkningstidspunkt lokalt og andre forhold som påvirker resultatet (overheng, glidning med mer)

10 10.6 Sjekkliste ved lokale forhandlinger: Informasjon fra arbeidsgiver (lønnspolitisk drøftingsmøte) - Lønnsstatistikk, lønnsnivå og lønnsutvikling - Rekrutteringssituasjonen - Likestillingsproblematikken - Lønnsmessige relasjoner, eks skoleledere, lærere - Økonomisk ramme for forhandlingene - Forhandlingsforløpet - Tidsfrister - Medlemmenes innplassering i stillingskoder - Kriterier og prioritering av kriterier - Erfaringer fra tidligere forhandlinger - Rutiner for informasjon om forhandlingsresultatet - Valg av tvisteløsning Informasjon til medlemmene - Hold medlemsmøte i forkant av forhandlingene evt. send ut informasjonsskriv - Ved pottforhandlinger, informer om pottens størrelse - Gjennomgå tidsfrister - Gjennomgå hvordan kravskjemaene skal fylles ut Innsamling av data - Sett tidsfrist for innsending av krav fra medlemmene - Gå gjennom alle krav fra medlemmene og sjekk eventuelle opplysninger - Ta eventuelt kontakt med enkeltmedlemmer - Kravsutforming - Utarbeid endelige krav til kommunen/fylkeskommunen - Tillitsvalgte har fullmakt til å justere og endre på medlemmenes krav - Prioriter kravene internt - Send inn kravene innen fastsatt frist (bruk gjerne et samleskjema med kort begrunnelse) Forhandlingsdelegasjonen - Meld inn til arbeidsgiver hvem som deltar i forhandlingene - Bestem hvem som sitter i hele forhandlingsdelegasjonen - Velg forhandlingsleder - Fordel arbeidet i delegasjonen - Sørg for nødvendige fullmakter Plenumsmøter under forhandlingene - Følg god forhandlingsskikk - Kravene settes fram og begrunnes - Tilbudene mottas og avklar eventuelle uklarheter - Orienter om beslutninger underveis - Forhandlingsleder fører ordet Brudd - Sjekk hvilken tvisteløsning som gjelder - Drøft med sekretariatet om det er et bruddgrunnlag - Sekretariatet bistår ved prosesskrift og prosedyre for oppmannen / nemnda Særmøter - Drøft forslag som er kommet fram i plenumsmøte - Ta særmøte før viktige beslutninger - Ingen interne diskusjoner i plenum - Forhandlingsleder ber om særmøte, gjerne etter tips fra en av de andre i delegasjonen Informasjon om resultatene - Det er arbeidsgivers ansvar å informere om resultatet. Avklar når organisasjonene kan informere og hva de kan informere om - Send inn kopi av protokollene fra de lokale forhandlingene til Skolelederforbundet sentralt - Husk at alt som sies og gjøres under forhandlingenes forløp er taushetsbelagt, det er bare resultatet som skal gjøres kjent Vurdering/evaluering av forhandlingene - Hva ble resultatet? - Hvordan ble resultatet for våre medlemmer? - Situasjonen generelt, egen situasjon og motpartens situasjon - Fikk vi en vinn-vinn-situasjon? - Hvordan ble forhandlingene gjennomført? - Hva kan/bør endres til neste runde med forhandlinger? - Hva gir vi tilbakemelding til medlemmene om fra forhandlingene? 18 19

11 11. Ledermøte/landsmøte Bruk styremøtene til å diskutere saker som skal behandles på ledermøter og på landsmøter Ledermøter Fylkeslagsledere bør diskutere ledermøtesaker i sitt styre i forkant av ledermøtet for å få et mandat med til ledermøtet. Dette vil også føre til at styrets medlemmer får mer innsikt i hvilke saker organisasjonen sentralt er opptatt av. Møteplan for ledermøtet er lagt ut på intranettet. Plasser styremøter i forkant, slik at dere kan diskutere saker som skal behandles i ledermøtet Landsmøter Diskuter landsmøtesaker i god tid i styret før landsmøtet holdes. Det vil gi delegatene fra fylket god innsikt i sakene og mandat med til landsmøtet. Delegatene bør på forhånd diskutere og forberede innlegg til politisk debatt på landsmøtet, spesielt der hvor fylket har meldt inn saker de ønsker debatt om. 12. Medlemsfordeler Skolelederforbundet har sine medlemsfordeler gjennom YS. Det blir stadig forhandlet fram nye tilbud. Du finner til enhver tid det oppdaterte tilbudet på vår hjemmeside (under fanen Bli Medlem) eller på YS hjemmeside Pr dato har vi bl.a. følgende medlemsfordeler: Støtte og veiledning til medlemmer i spørsmål rundt lov- og avtaleverk Juridisk bistand i konfliktsaker Forhandlingsrett og drøftingsrett lokalt og sentralt for egne medlemmer Lederfaglig opplæring lederfaglige temaer Tillitsvalgtopplæring i lov- og avtaleverk Nettverk med andre skoleledere Fagbladet Skolelederen som utkommer med 10 utgaver pr år Obligatorisk ulykkesforsikring fram til fylte 75 år (gjelder hele familien inkludert barn) Obligatorisk dødsfallforsikring fram til 70 år Gjennom YS-medlemskapet: Meget god innboforsikringer og rett til dekning av inntil kr ,- til juridisk rådgivning etter ID-tyveri og rett til å få dekket inntil 1 mill. kroner til rettssak i forbindelse med ID-tyveri Gunstige betingelser mht lånerente og innskuddsrente i Gjensidige bank Gunstige kredittkortavtaler Rabatter på fasttelefon, internett/bredbånd og bredbåndstelefoni Gunstig leiebilavtale gjennom AVIS Rabatterte priser gjennom Thon hotellkjeden 20 % rabatterte priser på Nordic Choicehotellene YS-medlemmene tilbys grønn strøm gjennom sin sponsoravtale med Gudbrandsdal Energi Bensinavtale med Esso (50 øre rabatt pr. liter drivstoff på pumpepris) Gjennom LOP-medlemskapet: Gratis rådgivning i pensjonssaker, arv, booppgjør og testamente/gaver. Barn får bistand og rådgivning på foreldrenes medlemsnummer Tilbud om reiser i inn - og utland Medlemsbladet Vi i LOP Tilbud om aktiviteter i lokallagene, diverse kurs, teaterkvelder, konserter mv For å få grundig informasjon om og tilbud på forsikringer, anbefales medlemmene å kontakte Gjensidige v/iren Løseth, tlf , eller sentralt på tlf Du finner mer info på YS sin hjemmeside under lenken Medlemsfordeler. 13. Etiske retningslinjer for Skolelederforbundet Skolelederforbundet har utarbeidet etiske retningslinjer for sine medlemmer (vedtatt av sentralstyret ). I all din utøvelse som tillitsvalgt i Skolelederforbundet, ha alltid disse punktene som utgangspunkt for ditt arbeid. Yrkesetisk plakat En skoleleder skal aktivt arbeide for å realisere intensjoner og mål som er gitt gjennom lov, forskrifter, læreplaner og andre vedtatte styringsdokumenter for skolen

12 En skoleleder er - skolens ansikt utad - etisk forbilde for elever og tilsatte - forvalter av skolens resultater Dette innebærer at jeg i det daglige arbeid vil gjøre mitt beste for 1. å utvikle meg positivt som skoleleder 2. å lede personalet slik at vi i fellesskap kan utvikle og drive en god skole 3. å samarbeide positivt og profesjonelt med elever, foresatte og andre parter 4. å ivareta elevenes og de tilsattes trygghet og rettigheter på en god måte 5. å gjøre mitt til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø 6. å vise profesjonell og lojal holdning til politiske vedtak 7. å forvalte de menneskelige og materielle ressursene på en god og effektiv måte i tråd med de mål som er satt for skolen 14. Viktige adresser og telefonnumre Skolelederforbundet Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: 15. Viktig litteratur Vi kan anbefale følgende litteratur: Hovedavtalen for KS-sektoren Hovedavtalen i Staten Hovedavtalen innen Virke Dok 24 for Oslo kommune (Hovedavtalen og andre tariffavtaler) Hovedtariffavtalen for KS-sektoren Hovedtariffavtalen i Staten Landsoverenskomsten for utdanning, Virke Dok 25 for Oslo kommune Styringsdokumenter for landsmøteperioden, Skolelederforbundet Lønnspolitisk dokument for Skolelederforbundet Styring og vern, Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner (Gerd Engelsrud) Arbeidslivets spilleregler (Storeng/Beck/Due Lund) Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning (Torgeir Aarvaag Stokke) Rektors styringsrett (Bjørn Eriksen) Vi ønsker deg lykke til med jobben som tillitsvalgt! Sentralstyret: Se hjemmesiden under fanen: Kontakt oss/sentralstyret Fylkeslagsledere: Se hjemmesiden under fanen: Kontakt oss/fylkeslagsledere Fylkesstyrer: Se hjemmesiden under fanen: Finn fylkeslag velg fylke Sekretariat: Se hjemmesiden under fanen: Kontakt oss/sekretariat Skolelederen: Se hjemmesiden under fanen: Organisasjon/Skolelederen 22 23

13 Vedlegg Vedlegg 1 xxx kommune v/rådmannen Vedlegg 1: Representasjon lokale forhandlinger Vedlegg 2: Tillitsvalgtressurs etter HA Vedlegg 3: Brudd i lokale lønnsforhandlinger i KS- området Vedlegg 4: Prosesskrift til lokal nemnd (mal) Representasjon lokale forhandlinger <år> Skolelederforbundet har <antall> medlemmer i <xxx> kommune. Det vises til HA del A 4-7 og HTA, kap og Våre representanter i de lokale forhandlingene <20xx> i kommunen vil være.. Vi ber derfor om at møteinnkallinger og annen informasjon vedrørende de lokale forhandlingene i kommunen sendes direkte til vår representant. Navn: Adresse: Tlf.: E-post: Skolelederforbundet ser fram til gode og konstruktive forhandlinger. Vennlig hilsen Fylkeslagsleder / Lokallagsleder Skolelederforbundet <navn på fylkeslag / lokallag> 24 25

14 Vedlegg 2 <xxx> kommune/fylkeskommune Tillitsvalgtressurs etter HA Skolelederforbundet viser til inngått Hovedavtale for kommunesektoren. I 3.3 er tillitsvalgtordningen, herunder frikjøpsordningen, omtalt. I HA del B 3.3 a står følgende: Tillitsvalgtordningen må utformes slik at det gir både tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet. Likeledes må det tas hensyn til antall medlemmer og tariffavtalens omfang. Tillitsvalgtstrukturen skal tilpasses kommunens/fylkeskommunens geografiske spredning samt styrings- og organisasjonsstruktur. Med utgangspunkt i bestemmelsene i 3-3 og basert på lokale forhold, skal partene lokalt drøfte behovet for antall tillitsvalgte og frikjøpsressurser, herunder mulighet til ytterligere ressurser for organisasjoner med flere medlemmer enn angitt i 3-3 c) (1) eller (2). Skolelederforbundet har <xxx> yrkesaktive medlemmer i <xxx> kommune/ fylkeskommune. Lokal tillitsvalgt i <xxx> kommune/fylkeskommune er <navn>. Vedlegg 3 Brudd i lokale lønnsforhandlinger i KS-området Skolelederforbundet vil fremstå som profesjonelle i alle faser av forhandlingene. Skolelederforbundet vil ha medhold i minst 50 prosent av tvister i lokale lønnsforhandlinger. Planlegging av lokale forhandlinger. I planleggingsfasen forut for lokale forhandlinger skal følgende spørsmål rundt mulig bruddsituasjon diskuteres; Skal vi søke allianser med andre forbund? Hva skal til for at et brudd kan bli aktuelt historiske forhold? Hva er nedre grense for lønnsmessig uttelling? Hvilke prinsipielle spørsmål kan det være aktuelt å fokusere på i år? Hvordan planlegger vi selve kravutformingen og forhandlingsforløpet (god forhandlingsskikk) for å kunne stille sterkt i en eventuell nemndbehandling? Hvilke føringer ligger for forhandlingen; lokalt gjennom drøftingsmøte og eventuelt sentralt? Tvisteløsninger ved brudd i lokale forhandlinger. Dersom det ikke er avtalt tvisteløsning i drøftingsmøtet, gjelder lokal nemnd som tvisteløsning. Pendelvoldgift kan avtales. Pendelvoldgift betyr at nemnda skal velge enten arbeidstakers siste krav eller arbeidsgivers siste tilbud. Pendelvoldgift gir altså ikke rom for et kompromiss. Vi ber om å bli innkalt til drøftingsmøte i henhold til HA del B 3.3. Vennlig hilsen <sign> Fylkeslagsleder / lokallagsleder Skolelederforbundet <xxx fylkeslag / lokallag> 26 27

15 Tabell 1: Forhandlingshjemler og tilhørende tvisteløsninger Forhandlingshjemmel: Tvisteløsning: Kommentar: Ingen arbeidsgivers siste Forhandlinger for rådmannens tilbud vil være gjeldende. ledergruppe Lokal nemnd eller pendelvoldgift. Lederlønnsforhandlinger. Normalt lokal nemnd som tvisteløsning hvis ikke drøftingsmøte har avtalt å bruke pendelvoldgift siste Ingen arbeidsgivers siste tilbud Her er egen hjemmel for å kunne avsnitt vil være gjeldende. ta opp forhandlinger om lønn og annet utenom de årlige forhandlingene. 4A1 De sentrale parter kan definere Ved lokale forhandlinger i kap. 4 løsning (organisatorisk vil KS og Skolelederforbundet behandling). Ved uenighet sentralt drøfte og forhandle videre går tvist til nemnd. på lokale brudd. De lokale parter kan bli bedt om å ta opp forhandlingene igjen. Til slutt kan bruddet havne i nemnd (se HTA 4A1). Se for øvrig Vedlegg 3 til HTA. 4A2 Lokal nemnd (Hovedavtalens Hjemmel for særskilte forhandlinger del A, 6-2). særlig der det har skjedd betydelig organisatoriske forandringer og tilhørende endringer i stillingens egenart. 4A3 Ingen arbeidsgivers siste Denne brukes for å rekruttere og tilbud vil være gjeldende. beholde arbeidskraft, eksempelvis lønnsrelasjonen leder/medarbeider. 4A4 Ingen arbeidsgivers siste tilbud Denne kan brukes når en arbeidsvil være gjeldende taker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. 5.2 Lokale nemnd eller Dersom ikke annet er avtalt i det pendelvoldgift. årlige, lokale lønnspolitiske drøftingsmøtet, brukes lokal nemnd som tvisteløsning. Faste årlige forhandlinger. 5.3 Ingen arbeidsgivers siste Brukes for å rekruttere og beholde tilbud vil være gjeldende arbeidskraft og når andre forhold krever annen eller ny forhandling. Forhandlere eller forhandlingsutvalg skal konsultere sekretariatet i forkant av brudd. Sekretariatet skal så godkjenne bruddgrunnlaget før bruddprotokoll underskrives. Tabell 2: Når bruddet er et faktum Handling Ansvar Ansvar Arbeids- Skoleleder- Kommentar giver forbundet Utarbeidelse av X Ansvarlig forhandlingsledelse for kommunen eller bruddprotokoll fylkeskommunen skriver nødvendige protokoller. (uenighetsprotokoll) Underskrift av protokoll X X Det er alltid anledning til å be om protokolltilførsler. Utarbeidelse av X X Prosess-skrift følger egen mal. Mal ligger som vedlegg. Det anbefales å prosess-skrift ha ført en logg over forhandlingsforløpet, samt krav og tilbud. Oppnevning av oppmann. X Arbeidsgiver foreslår oppmann. Godkjenning av oppmann. X X Vi vurderer om vi kan støtte valget eller om vi ønsker en annen. Tidspunkt for X Tidspunktet blir annonsert og normalt bifalt av Skolelederforbundet. nemndbehandling. Oppnevning av X X Her er det viktig å få med en fra Skolelederforbundet som har kunnskap partsrepresentant i nemnda. om saksområdet. Forberedelse til og X X Her utdypes argumentasjonen fra prosess-skriftet. gjennomføring av prosedyre for nemnda. Godtgjøring av oppmann. X X Partene deler på det det koster å bruke oppmannen

16 Viktige kommentarer til tabell 2: Det går normalt 2-4 uker fra bruddet er et faktum til prosesskriftet skal være klart og oversendes oppmannen. Partenes målsetting er at bruddbehandlingen er ferdig innen to måneder. Nemnda er sammensatt av oppmann og en representant for partene. I praksis er det oppmannen som avgjør og det er oppmannen som skal overbevises om at Skolelederforbundet har en god sak og bør få medhold. Oppmannen er normalt en sorenskriver eller jurist. Dersom partene ikke kommer til enighet om oppmann, blir denne utpekt av kretsmeklingsmannen. Kretsmeklingsmannen er en del av Riksmeklingsmannens institutt. Bistand Det kreves av forhandlerne å ha en god begrunnelse for krav, god oversikt over forhandlingsforløpet og siste krav eller tilbud. Argumenter brukt i forhandlingene danner hovedinnholdet i prosesskriftet. Annen relevant dokumentasjon kan også tas med. Sekretariatet kan bistå helt eller delvis med produksjon av skriftet. Sekretariatet kan også bistå i forberedelse og eventuell gjennomføring av selve prosedyren. Dette avtales i hver enkelt bruddsituasjon. Avslutning av saken Når den lokale ankenemndas avgjørelse foreligger, skal avgjørelsen og partenes prosesskrift sendes til Skolelederforbundet sentralt. Dette vil gjøre at Skolelederforbundet kan evaluere ankebehandlingen på landsbasis og nyttiggjøre seg erfaringene i det videre arbeidet for medlemmenes interesser. Kontakt For mer informasjon om håndtering av bruddsituasjoner i KS-området, kontakt forhandlingsleder Åsmund Johansen på eller Vedlegg 4 Prosesskrift til lokal nemnd (mal) Saksøker: Skolelederforbundet i NN kommune/fylkeskommune Saksøkt: Kommunen/fylkeskommunen/andre Saken gjelder: Tvist mellom Skolelederforbundet, NN kommune på den ene side og NN kommune på den annen vedrørende lønnsoppgjøret 20NN i NN kommune/lønnsregulering i henhold til HTA for kommunalt avtaleområde (KS) kapittel NN, punkt NN, etc. Hjemmelsgrunnlag: Hovedtariffavtale for kommunalt avtaleområde (KS) kapittel NN, pkt NN. Man konstaterte at partene ikke kom til enighet Forhandlingsforløp: Her gis en oversikt over krav og tilbud som ble gitt i løpet av forhandlingen. Bruk logg under forhandlingene slik at det er lett å dokumentere de ulike initiativene/kravene/tilbudene. Argumentasjon: Oversikt over begrunnelser gitt i forhandlingene fra Skolelederforbundet Dette skal være en saklig sammenfatning av de argumentene som skal utdypes i prosedyre for nemnda. Ta med alt uten å gå for langt i detaljeringsgraden. Vedlegg: Bruddprotokoll Annen statistikk/oversikt/dokumentasjon som underbygger kravet Påstand: Det nedlegges påstand om at vårt siste krav blir gjort gjeldende som løsning på tvisten. Sted, dato og underskrift av forhandlingsleder Skolelederforbundet 30

17

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Tillitsvalgthåndbok. Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. NSLF august 2010

Tillitsvalgthåndbok. Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. NSLF august 2010 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF august 2010 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.3 Lov- og avtaleverk

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Oppdatert oktober 2016

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Oppdatert oktober 2016 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Oppdatert oktober 2016 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål om lov-

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet januar 2012

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet januar 2012 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet januar 2012 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.3 Lov- og avtaleverk

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet 2017

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet 2017 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet 2017 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål om lov-

Detaljer

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd KS-området 2006 2009 KS-OMRÅDET 2006 2009 Hva innebærer en lokal ankenemndsbehandling? Sentral ankenemndsbehandling ble innført ved tariffoppgjøret pr. 01.05.90 som

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER

TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingshefte Lederen har ordet: Innhold: Leder... 3 BFs lønnspolitikk slår fast at bibliotekarer skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 1. Forankring og formål Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen må også ses i

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Til - Styret i Naturviterne Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte Oslo, april 2017 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene nærmer seg. Årets oppgjør

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk

Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk Lønnsdannelse Lønnsprosesser Personalpolitikk FKT 20. mars 2013 Trygve Nøst, KS Bedrift Små bedrifter, særlige utfordringer Partene i bedriften: Arbeidsgiver: Daglig leder, styreleder Arbeidstaker: De

Detaljer

NY HOVEDAVTALE

NY HOVEDAVTALE B-rundskriv nr: 6/2006 Saksnr: 200600970-3 Arkivkode: 512 Dato: 4.7.2006 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten NY HOVEDAVTALE 1.1.2006-31.12.2009 Det vises til A-rundskriv

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE Modell for lokale lønnsforhandlinger.

ELVERUM KOMMUNE Modell for lokale lønnsforhandlinger. ELVERUM KOMMUNE Modell for lokale lønnsforhandlinger. Omfatter forhandlingskapittel 3.4.2, 4.A.1 og 5.2. GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER. 1. Ny lokal forhandlingsmodell skal ivareta forutsetningen om reelle

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Hovedavtalen i kommunal sektor (HA)

Hovedavtalen i kommunal sektor (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 : ARBEIDSRETT Hovedavtalen i kommunal sektor (HA) Hovedtemaer 1. Partsforhold og definisjoner 2. Lokale særavtaler 3. Tvisteløsninger CASE Tema 1 Partsforhold

Detaljer

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Lønnspolitisk dokument

Lønnspolitisk dokument Lønnspolitisk dokument Innhold Side 1. Innledning 3 2. Hvorfor lønnspolitikk? 3 3 Lønnspolitisk plan 4 3.1 Lønnspolitiske mål 4 3.2 Lønnsrelasjoner 4 3.3 Lønnskriterier 4 3.4 Kapittelplassering (gjelder

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON

FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON Anette Bjørlin Basma, advokat Nina Bergsted, advokatfullmektig Holmen fjordhotell, 11. 13. mars 2015 1 Oversikt disposisjon 1. Grunnleggende begreper 2. Forberedelsesfasen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGS- FORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIER- FORBUNDET. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Forhandlingsteknikk. C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012. Advokat/rådgiver Bente A.

Forhandlingsteknikk. C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012. Advokat/rådgiver Bente A. Forhandlingsteknikk C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 Advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Forhandlingsarbeid Hva er nå egentlig forhandlinger? Side 2 Forhandlingsarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

ÅRLIG LØNNSREGULERING 2015 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Til - Styret i Naturviterne Kommune - Fylkeskontakter - Fylkesarbeidsutvalg - Tillitsvalgte i KS-området - Naturviternes medlemmer KS-området - Hovedstyret RUNDSKRIV 2015 Oslo, mai 2015 ÅRLIG LØNNSREGULERING

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

Kurs i lokale lønnsforhandlinger Kurs i lokale lønnsforhandlinger Gardermoen 21. september og Bergen 22. september 2017 Mona Charlotte Sjødal Randi Moskvil Letmolie Kursets temaer Oversikt over HTAs bestemmelser om lokale forhandlinger

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål I 2017 er det forhandlinger i alle kapitler i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

opplevelse av hvordan lønns- og forhandlingssystemet brukes og fungerer, Forhandlingsordningen i staten... 12

opplevelse av hvordan lønns- og forhandlingssystemet brukes og fungerer, Forhandlingsordningen i staten... 12 Forhandlingshefte Lederen har ordet: Innhold: Leder... 3 LØNNSOPPGJØRENE... 4 Tariffområder... 4 Sentrale forhandlinger... 4 Lokale forhandlinger... 4 Utforming av krav... 5 Drøftingsmøte... 5 TIPS TIL

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt. Tema. Uoversiktlig materie. 2.november 2016

Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt. Tema. Uoversiktlig materie. 2.november 2016 Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt 2.november 2016 Seksjonssjef /advokat Avdeling for Jus og Arbeidsliv Tema Hvilke avtaler gjelder for leger i primærhelsetjenesten Oversikt over Hovedavtalen

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer